I Interpellatie- I Burger Nu bouw van werf reeds begonnen Koelbloedige ontsnapt moordpoging. Scheepsbouwer blijft op leningen rekenen DUITSE MOORDEN AAR IN NOORD-HOLLAND? Wild-Westrit in Parijs I Russen krijgen meer gebruiksgoederen t RECORD-INVASIE VAN DUITSERS OP KOMST mg me *4?Mièrdl'" is: Nederlandse politie opent jacht Politieke oogmerfcai Man die oom in been schoot, meldt zich ^emeester van Tè weinig fietsen, wasmachines etc. 0ERIS®SGHE VOORSPELIINGEN VOOR 1960 li {«iiiiiSii! stort neer te nabij 1 procent Floriade goedkoop D sbttflllll sIPMPmmmpi ^gapMf §«IJDAG 16 OKTOBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4425 Vertrouwen Schandaal April I960 AANSLAG OP FRANSE DOOR SOW JET AGENT VERMOORD? s Oekrainse vrijheidsstrijder Bandera plotseling overleden MOSKOU HAKT KNOOP DOOR: Financiering BELGEN: ZWEDEN: FRANSEN: ZWITSERS: D fep? iSi: y fiirecteiir: H. PtD RU 10 ;fgmgiölÈ^ea|'^ Hootd redacteur Ui J A H J HltjjtNS .MAfi J. J.^LINKER LISSE DANK ZIJ zijn grote koelbloe digheid is de Franse oud- minister Frangois Mitterand van daag in Parijs op wonderbaarlijke wijze aan een moordaanslag ont snapt. De aanslag vond plaats op de boulevard de l'Observatoire, dicht bij de woning van de 43- jarige minister. Mitterand, een van Frankrijks links-georiënteer de leiders, werd niet gewond. De daders vari de aanslag wisten in de nauwe straatjes van het Quar- tier Latin te ontkomen voordat de politie ter plaatse was. éaiö«tin|éearw^aaiiiSiinifci^^^Sfe:S „Als m n broekzak.^ Stedebouw wm i mm 'r. <■>.-v- Bei^ggg - Cj 'smmaM By-rieS;lK>'tsingrin;trié:;:lUiifcg^afcéM'il2| enorme lichtflits in dé helé staat Ken.-' ffl/mSMÈÈ gwriW-ftSïi ,1 •'■■"'feSSAÏV r.^Vi«' - - /jgottsiUanu M Witte O* Wittutraat 30 - feiej 119700 Poetbu» U13 Pootte Me. «451# Xiaehtenoienct aDonnwmcnuc 18.30—18.90 m. Zaterdag» 17—tg om. Telefoon 119700 .•^OtaTeabagei Huygenapieiii l leletooj, ntSMI Mnao) Postbus 1001 Pootglro No ««67. IQaehtentilenft: 18-1010.34, - reiefooo mbm Spuiweg 13» Totot. «10. Thoma» a (CemnlMitraet "«iet #3«1. DcrdncU: IfMrtf" juwtrotctenwpttj» 91 cent ner eye, per maand, f Toupet kwartaal» lawst namroar» 1» eant. VaraehKnt daaelitka. (Geldig tot zaterdagavond) A '1. AANHOUDEND ZONNIG Droog én overwegend zonnig weer. Zwakke totmatige. wind tussen zuidoost en zuid. Dezelfde teinperalurenVals vandaag of iets hogere. fe|S§| Morgen: Zon op: 7.06 Maan op:. 18.19 */j* onder: 17.44 onder:-/7,44. tlSTEBEN Is er in de Kamer een Interessant debat geweest over het van de Kamer en van kamerle dén om vragen té stellen en over de «jicht van de regering om daar al of jg&t'op te antwoorden. sjDe heer Burger heeft naar aanleiding ud de weigering Van de regering om gSsluitsel te geven over de vraag of 5^é heer Stikker ai dan niet was gepolst door de post van minister van Defen- |fr een interpellatie daarover gehou- ''iên, De heer Burger staat op het stand ^jnt dat de regering alle vragen van kamerleden, mondelinge vragen, schrif fetelijke vragen, vragen by het normale débat en vragen vaïk kamerleden moet beantwoorden, tenzij het belang van de staat zich daartegen verzet. Hij leidt •S dat af uit artikel 104 van de Grondwet iSf^^Bpizyn: verscheidene geleerden- die - -hem in die opvatting steunen Bféar er zijn ook verscheidene geleer- ftén, die het met hem op dit stuk niet -'' eèns zijn. Onder déze laatsten bevindt sleh'Do Savornin Lohman en bij diens ..pjfVattlng sluiten ook wij ons aan. ..Dat-betekent dat de antwoordpücht ef aMeen ia bij een interpellatie, als een antwoord etst. Dan kan démlniater alleen weigeren te antwoor- {^^^^tirtséen'heroep'op hetstaatsbe- '^^ÉmgtBil vragen van individuele katner- -pmrt een antwoordplicht-geen apnka, -al ia hét wél van groot belang dltzoveel mogelijk op vragen een aot wóord wordt gegeven. minister-president heeft gewei- ,U| Igerd de eerste vraag van de heer Burger-te beantwoorden. Hij deed dat ^metéén reeks van argumenten die voor Zichzelf spraken. Het is duidelijk dat hetniet aangaat om alle vertrouweiyke taken ult de" sfeer van een kabinets- of J>Ö gelegenheid van pogin léntOEs een ministerspost te bezetten, m in het openhaar uit te stallen. Er zijn iW^SÜÉttSB^idtiMro"':dlé'daar>ywI',enïdin.- Actie tegen Verolme Braziliaans m parlement (Advertentie) pBIl/ ELEKTRISCHE ZWAK- E. IX I IV STROOM ONDERDEKEN Atlecnvcrkoop voor Nederland HEEREWEG 7 - TEL. 02530-'3185 Uitvoerige prospectus op aanvraag gratis verkrijgbaar (Van een onzer verslaggevers) Op hetzelfde ogenblik, dat Verolme's Verenigde Scheepswerven in Nederland de plannen en maquettes voor de» nieuwe scheepswerf in Brazilië bekend maakten en trots meedeelden, dat men dé eerste scheepshelling aan de Jacuacangabaai reeds in april 1960 hoopt te kunnen gebruiken, is het Verolme-concern betrokken in een ernsti- in Brazilië bekendmaakten en trots meedeelden, dat men de eerste van dat land en de heer C. Verolme o.m, beschuldigd worden, dat zij ten koste van grote sommen vriendjespolitiek bedrijven. Enkele afgevaardigden inhet Braziliaanse parlement hebben felle kritiek geuit op de .schatten gelds'V die weggesmeten zouden worden aan de verbouwing van het vliegkampschip Mirias Gerais, dat momenteel bij de Verolme Dok en Scheepsbouw Mij. te Rotter dam verbouwd wordt;fey Ife;;',!'-! y y:: -y (Van een onzer verslaggevers) In heel Noord-Holland was de po litie gisteravond in alarmstemming. Het vermoeden bestand, dat de Duit ser Hans Georg Fleckén, die verdacht wordt van een moord, op een motor fiets ergens in Noord-Holland zon zijn. Daarmee had de grootscheepse jacht die al enkele dagen in» Duitsland on dernomen wordt, zich naar Nederland verplaatst. De 40-jarige Flecken zou de moor denaar"zün van de 16-jarige Margarete Rührig, die zich vorige week in Leicht- lingen (Roergebied) uit de voeten I j^ de bezwaren, die hij had geuit, daar- ',hb& «mengerat al» bezwaren uit "étviiö hét Éélang:VttB;de staat Hjj ^^^^*']M^'i-]ta*->bet®c-''gevonden '"k --m'datAoel gedaan -had. Wsaat dan had 8 .'Safcfeen .direct geweten dat het be- ^^^l^ntliÉfÖMEiiO^vah.' de-.Grond- dat is nu 2et,uit'de verf gekomen, f latussen ,waa de Kamer In overgrote terheid van mening -Ie eerste Van de heer'Burger nietbe- «e w rden gesteld en dus ook Y-geen antwoord verdiende. De Kamer '.'stelde dan ook niet de eis dat een ant woord gegeven moest worden. 21} wees ^éejnótle's van P.v.d»A.-zijde af. mS-fi "H - -v (Adrertentie! mmm Staagt oiize.folder no. f ;W*rmte" in: uw.' leven". 88 „Inventura brengt bU uw handelaar of laveatiiB, r-Bhthovéa: Namens dé hoofddirectie van Verolme heeft jhr. ir. R»F. P. RöeU de juistheid van verscheidene beschuldigingen ont kend. Hij wees erop. dat men met poli tieke oogmerken tracht de zaken tussen de regering van' Brazilië en het Verolmeconcem in een kwaad daglicht te stellen. De scherpe actie tegen de bouw van een scheepswerf door Verolme in Brazilië (waarbij men zich niet kan onttrekken aan de herinnering aan de acties die tegen Fokker-Brazi- lië zijngevoerd,ten gevolge waarvan het^Fokkerbedrijf besioten is Red.) zou volgens de heer RöeU gezien moe ten worden tegen de achtergrond - van de nogal felle verkiezingsstrijd in Rio de'Janeiro. ^..Zoveel, vertronwen, heeft Verolme da »- rop.-zekent.van.4e ;Brazl de werf te rnllen krijgen. Da, regering daar staat nL achter de- plannen en steunt Verolme waar dit mogelijk is." Faulo Micarone kwam van alle Bra ziliaanse parlementariërs met de ern stigste kritiek op het regeringsbeleid met betrekking tot de transacties met Verolme. i» -Hij noemde het een schandaal» dat marine-affieieren -met de Nederlandse scheepsbouwer vriendjespolitiek be drijven. Hij uitte zün kritiek naar aanlei ding van het feit, dat de regering een 'krediet' van 980 miljoen cruzeiros vraagt voor de verbouwing van, het vliegkampschip Minas Gerais, .dat momenteel bij de Verolme Dok en Scheepsbouw Mij. ie Rotterdam ver bouwd wordt. Micarone wees er volgens het pers bureau; UFI op, dat de marine in to taal'106 experts naar Nederland heeft gezonden om toezicht op de verbou- wing uit te oefenen en het gevraagde krediet alleen maar zou gebruiken "„om nog meer'toeristen naar Neder land; te zenden". Hij mérkteobk-op,.dat»de' direc teur van het Verohne-filiaal in Rio de Janeiro, de gepensioneerde admi raal Ola vjo Ar a ujq,aan het hoofd stond* van de marine-missie die het contract over de Minas Gerais met 'Verolme ondertekende. Hij hekelde de enorme verspillingen door overbodige uitgaven voor de Minas Gerais én het beleid van de marine, die een door haar ten koste van grote sommen onderzocht bouwterrein voor een werf aan de Jacuacangabaai aan Verolme afstond. Volgens de heer RöeU was admiraal Aroajo géén directeur. Op de vraag, wat déze hoge marine-officier dan wel was zei hfj: „HÜ was slechts adviseur van Verolme". Voor het overige had deze woordvoerder op géén van de véle punten van kritiek commentaar. Reeds in april 1960 zal de 'eerste fase van de Verolme-scheepswerf aan de Jacuacangabaai in Brazilië (120 km ten zuiden van Rip de Janeiro) voltooid zijn als de uitvoering van de plannen, Waarméde al een, begin is "gemaakt, volgens de plannen vlot verloopt. Thans is de plaats aan de baai, waar. in de toekomst een grote scheepswerf met drie hellingen, drie droogdokken, een cpmplete techmsche outillage en een groot);staaidorp", datvolledig self supporting is, tot stand moet komen, niet meer dan lege wildernis. De - realisering, van de eerste bouw fase zal een;bedrag van-30. miljoen gul den vergen, waarin «en woningbouw- somlvan 12 miljoen.zit benevens aan- rieiÜ9fcèS;hédïagemi^obrueé37J^iy^^ v^Méjgfeh xadlo-teleitmiézi vérbin aüdé» «emté;-éhMÜb «I)é^pfiat^;;aiéï;héjiyVerblmq?concerh voor de vestijring van dé Braziliaanse werf gekozenv heeft,ontbeert 'nl. de meest essentiële -voorzieningen ©m> te kunnen werken en leven. Een van de eerste gebouwen ;die mén gereed wil hebben is het huis voor de heer C. Verolme zélf. Het kan op 1 november ajs. klaar zijn. Een Brazi liaanse firma is reeds twee maanden geleden begonnen met het afgraven van een in de baai uitstekende kaap, waar op het grootste gedeelte van de werf gebouwd zal worden.' Mén zal dé één miljoen kubieke.meter grond, die door deze afgraving beschikbaar komt, ge bruiken-voor. hetdichtgooien van een moeras en voor bodemversterkingen op de plaatsen, waar hetdorp (met 6i' woningen voor stafpersoneel, ,16 vry; gezellenhuizen en C00 arbeiderswonin- gen) moet verrijzen (Van onze-correspondent) Op het politiebureau te Apeldoorn heeft zich gisteren de 30-jarige woon wagenbewoner J. N. K. gemeld,die enige dagen "geleden na een twist zijn oom In het been schoot. K. was nadien-onvindbaar. K. reed; met de. auto voor, waarmee hij ook was gevlucht Hy had enige familie leden by- zich, die 'hem vermoedelijk hebben overreed zich vrijwillig te gaan aangeven» Hij - zal voor de offi cier van'; Justitie te-Zutphen worden geleld. Van een onzer verslaggevers) Aan dr. W: 'Hurgens/bargemeester nut Bergen, die deze week ontslag aeeft gevraagd nadat; de raad het ver- trouwenfn hem had ppgezegd, is ver- of verleend. Met dé waarneming van hét burge- neesterschap in Bergen is met ingang zan vandaag belast mr. H. J. Wyttema, Durgemeester van? Alkmaar. maakte met 14.500 mark die zy van haar werkgever naar een bank moest brengen. Zy. verdween met een 25- zich vorige week in een D-trein van Amsterdam naar Rome van het leven beroofde. Flecken wordt nu in heel West- Europa gezocht. De Duitse politie, ver moedde dat, zo hij het land had ver laten, hij naar Nederland of naar Spanje was gevlucht. .y Gisteravondi kreeg de Nederlandse politie die overigens zeer zwijg zaam is en geen enkele inlichting wilde verstrekken het sterke ver moeden dat Flecken in Noord-Hol land was. Onmiddeliyk werd aan alle politieposten het signalement doorgegeven? en overal bewaakten poUtiemannen in het maanlicht - de landelijke wegen. Desaanslag vond plaats enkeler'uren nadat de gaullistische afgevaardigde Neuwirth gisteravond;;in de. Nationale Vergadering had verklaard dat „com mando's, blijkbaar rechtse contra-ter roristen", via Spanje, Frankrijk zijn binnengekomen 'óm bepaalde mensen uitde wég de ruimen. Toen Mitterand, die thans senator is, vanmorgen per auto naar huig te rugkeerde. merkte hij .dat zijn. wagen werd gevolgd. Hy.: probeerde zjjn ach- 0E 50-jarige Oekratnse jvryheids- strüder Stepan Bandera, is gis- teren,:na éen mysteriédzé val in zijn huls Mttnehen, overleden. Men vond hem'-'zwaarrewond onder aan .de. trap in he; siébenhuhi bezweek Bandera van. .Bandera rievemrfva^nml^aer den zn, aVon'dSgi^ëflÉ'datttééle^i^é^éfÉt-' menzwering - tégen jhetleven van jde Iraakse minister-presld«mt, Kassem, is ontdekt. Kassem. ;ligt?' sedert ?de moordaanslag op >7.oktober in een zie kenhuis. Party voortdurend bedreigd werd.lDe Westduitse politie heeft zijn' atoff-éiyk overschot voor eennader onderzoek in beslag genomen. KJ In 1926 werd de.Oekraïnse yrBheidsw strijder SlinëénBiHfeéitéat^Raigtti^Si^t moord.» Zyh opvolgèé;*;kolonel Eugen Konowalets, werd -ii|'7.1938 "'door.de I -;Sowïét-é#nt'- Kopo^ra^t» was-ewe' gevolgd, - had de Sowjet-Rus^scné regering; vooral! .tijdens;de.?ooEtog:jé< ^5Bandera vocht, op; vawfc 'rneedoge loze' Wijae;' voor.Teen /onafbahkeiyké Oekraïne. "Dit rkndgebiéd '.van RusTand werddoor -.de tsaren als: behoarqnd: bij het Russische rijk beschouwd.' De leiders van de Sowjét-XJnie-. maakten van de Oekraïneeenaparte-iSowjet- reoubljek zonder eigen bevoegdheden. SfMnffiEatAï^ï ontsnapt! teryolgers- af^fé^ schudden, door, aBgr,..- straatjes in te slaan en-.allerlei amw.ès» gen te maken,; maar de; autobleef' achter hém" rüden. 'O^/d^Avénué^dej rObservatmre;gaf:|Mi^raridJlplotse^||g; ling gas, remde heftig, sprong uit wagen en dook, over ee -'een ogenblikken lateF fèdeh; de JachteCTqlit.i!g gers langs en doorzeefderi^Mdtterancf neriden/ Aie.ide schoten ^hoordeh^h' den de politie. gg|J Mitterand verklaard^najghev beurde: „Ik ke lezt sbnurt Is bróekzaki? éh":':)tót(?wB«S&:| automoést sprihgeh?dhri va:bergeriVHefrféitsid"<-v* def ocmlog'als verzetssl éé"-éraareri»ynlök. ook veeES De-ser 'Js"> land^ïZaken Mertd^rEcaP selterreiirorgan*"- Raaraan de «Jacuacangabaai elke outillage, ohtbréekt is dbouw van hul zen voor.; het personeel byna even be langrijk als de bouw van de scheeps werf zelf. Dete,: stichten «-.-woongemeenschap „krijgt" van de werf, .die de naam „Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil" draagt,1 dan Ook? een scnoolge- bouw, een markt, een postkantoor, clubhuizen, een zïekenhuisj e, sportcom plexen én op de hoogste punt v&n de oostelijke heuvelrug, zodat zy van alle kanten goed zichtbaar iseen kerk. De stedebouwkundige plannen zijn ge maakt door; hét. architectenbureau Swaneveld en Goslinga te Rotterdam. Zodra de berg op de kaap opgeruimd is tot een geschikt, peil boven de water spiegel zal debouw van. de eigenüjke werf beginnen met éérst eenhelling en een afbouwsteiger, vervolgens een ge graven dok voor schepen tot 50.000 ton en vervolgens nog twee hellingen en dokken. De'hellingcapaciteit wordt ge schikt voor schépen tot 35.000 ton. .Gistermiddag heeft men de plannen en maquettes tijdens een-persconferen tie getoond. I* EJ centrale comité van de com- iTl munlstische partij i .en 'de raad ^van ministers der Sowjet-ünie hebben jbé8lótenj dat ér meer „goederen ter 1 Jvoorzlenlng in culturele behoeften én huishoudplijke artikelen moeten Worden geproduceerd en dat het ■i?- assortiment van de produktie moet "".Worden uitgebreid» In de motivering van het besluit 1 wordt gezegd dat er reeds op grote j schaal radiotoestellen, fototoestellen; y juurwerken en dergeiyke apparaten J, worden vervaardigd, maar dat er H. nog steeds een onvoldoende aanbod ls van televisietoestellen, piano's, 14 kinderfietsen,wasmachines,'koel- kasten, aardewerk, porselein en enige andere artikelen. De produktie van koelkasten, die in 1958 359.600 stuks bedroeg, zal worden Verhoogd tot 796.000 stuks in 1961. De produktie van televisietoestellen zal worden gebracht resp. 939.300 op 1 926.000 en die van .wasmachines van resp. 463.000 op 1.215000. Er zullen in 1961 3.470.000 naaimachines moeten worden vervaardigd tegen 2.685.600 in 1958 en de produktie van kinder fietsen zal moeten stijgen van 1.024-800 tot 1.565.000- Reeds in het vierde kwartaal van het lopende jaar moet met de verhoging van de produktie van .al deze goederen worden be- gonnen, „ï-iyy-.:- Deze nieuwe nadruk op consumptie goederen heeft reeds enige tyd in de lucht gehangen, Er is op ongekende wyze aandacht aan besteed, in' de pers, terwijl Chroestsjew zelf tal-ryke malen gesproken heeft over de bestaande behoeften. 1 r De-wi^'|roéipterS^®»^öët rechtse afgevaér^1^tó^^B|rtht mier gearaerigefd'tilberif^Smfeti: clastic -bom .6nderi1riiriv:1^Vj;aé;'Eh' Brigisches-giéuStylfdMo^i^MhEycfep Naariv«Mid^m4é1ii^feéipi8 dépüchttgen?||tt;ÏAm^éc|)ên^ëfeB tegenwoordiger|^tt|h,et?A3ge3^ii^hj|g^ De „Rode Hand"- :oa y?:rant" dclük-. zyn?;v(»r,%oórdéiffenKi tot- modrd ihJWëst-DüïtsIahcliCHa burgC'FraDlriorf)^ritayêSMarotóó|®pS (Van een onzer verslaggevers)' DE vakantiespreiding in West-Duitsland in 1960 is voor ons land bijzonder ongunstig. In Wcstfalen en in het Rijnland gaat men in juU en augustus met vakantie. Dat was dit. jaar anders, toen kwam de eerste golf Duitsers al in juni. Willen de Nederlanders niet in de verdruk king komen, dan moeten zij er in ide eigen bad plaatsen zeer vroegtijdig bij zijn. Reeds nu heb ben Duitsers, die in ons land met vakantie waren al gebuurd voor de volgende zomer". Deze, ten dele verheugende, ten dele sombere mededeling deed ons gistermiddag, de heer Ch. J. Beirnon, directeur van het A.N.V.V.-kantoor in Keulen, de man die tot taak heeft het Duitse toe risme naar ons land te bevorderen. Tezamen mét' zün collega's uit andere Europese' tanden was, hü .naar; Den Haag gekomen voor contact met het hoofdkantoor en voor een visie op de toekomst van het Europese? toerisme. De heer Belmon beaamde dat er-deze zomer nog nimmer zoveel Duitsers in Nederland met vakantie zijn geweest. „En bedenkt u wel, ze hebben een zonnige, prachtige tijd achter de! rug. Ze zün vol lof over het'genotenè en zullen volgend jaar in versterkte mate terugkomen. Dë toeristische invasie in 1960 zal vermoedeiyk alle records breken", aldus vervolgde deze deskundige, dievoorts stelde» dat vele Duitsers van de trek naar de „zonnelan den". Europa's zuiden, zün. teruggekomen. Uit de enquêteformulieren blffkt, dat zit de correcte; be handeling van de Nederlanders zeer op prijs stellen, en de harde maatregelen van de Nederlandse overheid inzake de Duitse nozems misdragingen in de badplaatsen ièn zeerste toejuichen. 'Een-.''Amërikaahse.-,FB.r,52^)iq werper, met eemkerawépën'aan' Op vragen over de financiering van het grootste,, project antwoordde? een van de leden van de hoofddirectie van Verolme Verenigde Scheepswervoh, dat vermoedeiyk,20 van de te investeren sommen verkregen kan worden uit een lening van de Braziliaanse staat. De rest zal Verolme'zelf financieren. Men ontveinst zich niet, dat de stich ting van de werf op die plaats aan de ruige, ongerepte Braziliaanse kust enorme moeiiykheden meebrengt. Zo moet men een eerste weg nog gereed maken, is het wegtransport geheel afhankeiyk van het weer (als het regent ligt het, verkeer op de onver harde weg direct stil) en bestaat er geen communicatie, met het kleine havenplaatsje Angra dos Reis, waar het leven nog zeer primitief is» De Braziliaanse regering heeft toe gezegd te zullen zorgen voor .".en weg naar de scheepswerf en voor stroom. Voorlopig móet men zelf stroom op wekken. Er is ook geen waterleiding, De kleine kern van 25 A 40 Neder landse technici en bazen zal, in ver band met de geheel verschillende levenswyze van Nederlanders en Bra ziliaanse plattelanders, in een aparte wijk wonen. .- De Indonesische regering heeft tot zaakgelastigde in Nederland benoemde- de heer Soesanto Djojosoegito. Hg is de opvolger van de; heer M. Maramis, de huidige zaakgelastigde, die medio november naar Djakarta zal vertrek ken. België is het sterkst ge motoriseerde land van Eu ropa. Griekenland en Joe goslavië, dat trekt de Bel gen. Weet u, dat er in Brus sel al autobusondernemin gen zijn, die tweedaagse reizen naar Zwitserland on dernemen Nederland is voor de meeste Belgen te dichtby. En toch, de gemiddelde Belg kent Nederland niet, aldus de heer F. N. M. Hendricks uit Brussel. Ten aanzien van ons land moeten de Belgen van de standaardtrips af, ze zouden eens de Wadden moeten ontdekken. Ja en dan die ryke Luxemburgers, die kennen Nederland helemaal niet. Maar een hard feit is het, dat de toeristische markt in Europa hard vecht om de Belg en Nederland heeft daarby maar weinig (finan ciële) middelen. E heer G. F. Göbel uit Stockholm vertelde, dat de Kamer van Koophandel in Zweden in drie jaar tijds bijna twee miljoen aan pro paganda in Zweden heeft uitgegeven ten behoeve vanSpanje. Zweden moe ten in Spanje met vakan tie gaan, daar geld uitge ven opdat de Spanjaarden de produkten van de Zweed se industrie kunnen ko pen Vreemde economie, maar het heeft succes. Deze vertegenwoordiger zal tevreden zijn als ten minste één procent van de Zweedse bevolking naar Ne derland komt, thans is hun jaarlijks bezoek 60.000. Er ontbreken (Zweden heeft 7 miljoen 'inwoners) nog 10.000 Zweden. E heer G. D. ,Vibk, die wü spraken op het ANV V-kantoor. aan de Parkstraat in Den Haag, verklaarde, dat iedere Zwit- 1K voorspel, dat duizenden Fransen de Floriade 1960 in Rotterdam, de grote bloe men- en fruitten toonstelling, die zes maanden zal duren," ser, die in Nederland: is ge en Hen bezoeken", aldus dr J, A. M. van der Stap, de Pa- rtjse vertegenwoordiger van het A.N.V.V., die vooral uit het noorden van Frankrijk een invasie verwacht in de vorm van dagtochten. Zes Franse autobusonder nemingen gaan met réclame platen voor Rotterdam rij den, op de gemeentelijke aanplakzuilen in noordelijk Frankrijk .zal de Floriade voorkomen. Er komen gelei delijk aan meer Fransen naar Nederland, maar ze denken nóg altijd,; dat het hier des zomert regen f weest, een propagandist voor ons land wordt. Nederland is voor de Zwitsers een goedkoopte-eiland. Kritiek op Nederland: slechte be wegwijzering in de grote steden ten .aanzien van de nabijgelegen autowegenen de ,»smerige stranden" (te veel honden) De Zwitsers vinden: ook dat wü op onze mooie plek jes te weinig banken heb-: ben. Uit het oogpunt van propaganda is Zwitserland moeilijk té bewerken» Er zyn om een voorbeeld te noemen alleen al 34 automobielclubs die alle maal stak voor stuk bena derd 'moetenworden. isdondérdagayondj'byühet, tanken-»;: dé-'lucht gekomën;,mef;ief|tll^iOTlëg^^^ Har#easburir!''Tiëefg:Stort^:|Öï|éhMunöi ^siu.'.'is nièt^énfeléteiOé^aB^aiémgS^, vMëgtöig^t^^ié^jHiöKAmSSkj^^^® se ministerie van Defensie heeft Waard, dat vier man. het ongehjK 1» t gen,overleefd»; Dëi?stoffeUjhe"?j3(ésfem||p van drie doden rijt Vijf mannen worden nog! tr,nni»hyHet 5 ministerie heeft verklaarCjclaterigeerijI reden tot ongerustheid bestaat, ^rdor^ atbomstrriingjgyi^^iyll^S^^SS - Een woordvoerder SvanX?fipf; nisterie-van Defensie Heeft naar* aan- Ieidingvanhet ongeluk ver Waard,-dktt,?ui'| de kernwapen.- welke dóór, somm&ei lAmriikaartsê;bommehwe^éi^;wprdCT-«.!.rj. meëgevóerd op hun patróuillevlücht' n in geval van neerstorten' -geenjikemri explosie kunnen veroorzaken. Wel. 1 hét'- mogeiy k?daiyde als „éanvuuriading?ir|jjke®waè^ËÉ. wordt; gebruikt, onder- Impaaldejqfife^ standigheden explodeert, stallatie welke eém lk^ri^l^UwRI?»» scherp" stelt isnooit aangesloten," dat-zelfsdeze explosie geen /keraoij ploffing'tot gevolg heeft. Wel kc radio-actieve deeltjes ".'wOTdenj^vé spreid.. g' Het t ongeluk in Kentucky "is j. eerste van deze aard in de negen .ja dat er in opdracht van het strate commando van de luchtmadit dagjS nacht bommenwerpers in: de' (waardoor tüd»ns de vlucht'-"-'iö§et worden getankt), Volgens het commando bestaatif eeen aanleidihe hétli^biedjwaiffiffi^ vliegtuigen zijn neereestort'Jtefé™ --ueren. Bii7on','»v>>c.J«iy,jovecïjH kemwapéni-ini^élB^lvTO^^p4 meegedeeld. 'irïiPSï0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1