van Christelijke sportbeweging worden niet meer overwogen 'ornaat op Schiphol (zonder blauwe plekken) meent regering Regering voldaan over beraad in de Arbeid Razzia na a; op Mitterand Ver beneden de maat 0/ootiwiii Boswachter ^^schermde'' wild Ike verzoekt verbod mÊ^ Verhoor in Moskou nogal hardhandig Keres verloor van Smyslow VRIJERE LOONPOLITIEK Huiszoekingen in Parijs en Marseille FRANSE POLITIES KOMT IN ACTIE ILN.R.-voorzitter: komplot tegen regering RADTO-SCHIP SPOEDIG IH Brand verwoestte grote boerderij mmm - - - ^8 m r Koopt'op tijd uw zekerheid NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 20 OKTOBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4428'- Instructies Aanbod m Verdenking? Gelijkheid Lpnden-Liverpool met Ned. hulp elektrisch. MAAR GING OP DE BON Noodl-tndingr 4 Directeur: H. DE RU1G Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLiOT x vel kwam jaotsèUng".11 DE regering meent dat de belastingdruk, in het bijzonder in de sfeer van de directe belastingen te zwaar is. Dit deelt minister Zijl- stra mee in de memorie van ant woord inzake de begroting van Financiën. Deze opvatting van de rege ring brengt mee dat zij thans geen onderzoek instelt naar de moge lijkheden tot verhoging van de belastingmiddelen. Het ligt ook niet in het voornemen om zonder meer op grond van de verdere het kader van de Euromarkt bin nenlandse belastingen te verho gen. Het beleid is er in het alge meen op gericht de rijksuitgaven verlaging van de invoerrechten in te verlagen. Voedingsmiddelen Vijf procent lp Üi mi tsu mt jsst mi: im m mi ms Uss ns? usnms Geen budgetonderzoek BINNENVERINGBED SCHUIMRUBBERBED :èeai ^nderikhidlmétXitoien.' .afgevaar Ion mmm ten jaar voor misdr .de,.;ininderièri(Ce J"' was„twée jaacr,m Eottsrcunu wrne at WMXxumm 99 Timt tieioo im 1. Postbus U13 PoKgim No. 4*«ia w 11 Klactnendtenat tbOMwaMntOD S#,ao—»j» Zatardaa 17—18 our. Telefoon 11S700. Uuygenspjem 1- iflkiooo i«34«7 Utoto). Postbus 1091 PoKflro No. 134897. KlsettterWbenst: 1830—1930 - Telefoon 963988 Spulwe* 193 Mel 4670. Thfwu KemoUwtnM 6* "«M. 65401. •MWinniuit: MrtnJU: MIMuk Atxmnemcutsprt). «ro pe wmm, /3.8P mt mated. ftJ» kwsAssL mm nummers 19 «at Veohttal •-;■ '-.:m'C;' v';.:v'VY'."-:vifA (Geldlij tóti woensdagavond koude nacht Aanvankdifkopklarlngen, later weer meer bewolking, maar op dé meeste plaatsen droog weer. ZwakktMtot matige wind uit wesie^jke rlelitingeii. Koude nacht wiet bier en daar mist. Morgen ovëift^ «B*ëvë«é' temperaturen als vandaag. - 1 DE Nederlandse Christelijke Sport- unie mag terugzien op een ge- liaagde sport confer en tie. Wij doen niemand tekort als wij in dit verband in het bijzonder noemen de rede van prof. Van Stempvoort. In deze rede is op uitnemende wijze de ethische pro blematiek waar wij in de hedendaag se sportwereld mee te maken hebben benaderd. Het is van zeer veel belang dat de N.C.S.U. de sportproblematiek op deze wijze aanvat. Het gaat, willen wij tot een verant woord handelen op het gebied van de sport komen, er allereerst om dat wij een Bijbelse benadering van sport en spel hebben. Wij moeten weten dat de Bijbel zelf waarde, aan. het spel hecht en vandaaruit moeten wij zijn plaats in het levensgeheel virJen en ook de wijze waarop het moe* worden be oefend. Alleen van deze uitgangspunten uit kunnen wij ons kritisch opstellen te genover de hedendaagse ontwikkeling, i En dan la het wel duidelijk dat- de betekenis van een christelijke sport beweging een zeer universeel karak ter heeft Te veel mensen denken nog dat het bter eigenlijk alleen maar de «tedagskwestte is,," die.' christelijke spor* :n neutrale sport verdeeld btnr •-.* iJ realiseren óns dat, toen verle- den zaterdag iemand die niet tot de kling der christelijke sportbewe ging behoort over die rede vaa prof. Van Stempvoort zei: „Dat moesten de Héren van de KJM.v.b. eens horen' Dit zulk een opmerking ziet men in eens', wat de betekenis der N.C.S.U. in nationaal opzicht kan zijn. Het optre den van de N.CS.U. betekent dat in het gesprek -over de sport een partner is opgestaan, die een eigen visie op het "geheel van de sport-problematiek pretendeert - Dat het cc< cretiseren van die visie moeilijkheden 'met zich brengt, dat daar veel overleg en beraad in eigen kring voor nodig zijn, laat zi "i denken. Bptfé ^c'veuüjkbeden'rtfn er daar even zeer als In het politieke en sociale le- l t-ZT t. «VK* ït,~£ ?S r, •''seni;Maar dat tnsg at» niet ^wrs-nïaer ..jm f arür a* i aan de ploeg te slaan. I-V E ontwikkeling van de sport gaat U in Nederland, evenals elder» ter wetcid, «een verkeerde kant .uit AU grote merktekenen van die ver keerde ontwikkeling zouden wij wil len noemen, bet beroepsvel en de voetbal-totó- De sport wordt veriodus- trialiseerd. Het zedelijk-goede spelele ment verdwijnt er, meer en meer uit "Hand in hand' gaat daarmee dat dé sport' als iéts dat de zedelijke kracht van ons volk versterkt, hoe langer hoe; meer achteruit* gaat.Wij vrezen dat de sport hoe langer hoe meer te- id aan gaat leunen. Wij zf-a behaald van oordeel dat de'over heid er de sport een teak heeft jöèk financieel. Maar wij vrezen dat door gebrek aan een uit het volk zelf opkokende zedelijk en geestelijk ver- .antwoorde sportleiding, de overheid meer en meer die taak zal gaan over nemen. Zo gaat het( in Amerika, En dit bedreigt ook ons. - ^Ook daarom is het van 20 groot be lang dat.een Instelling als de N.C.S.U. 'r tya wéten dat de N.C.S.U. bij het be- - zhwèn op haar taak-zich voor grote moeilijkheden gesteld ziet Hoe moe- 3tim .Wij^oiize christelijk verantwoorde wég vinden in de -praktische proble- men van vandaag? Hoe houden wij ons: als-'christelijke sportbeweging staande? De N-.C.S.Ü. vertwijfele niet Zij kan t. zich. terecht beklagen over de late be- langstelling voor de christelijke sport van,.Kerk en van* politieke, partijen, Maar.zij mag.er zich van bewust zijn dat'-zij een hoogst belangrijke sector aan* het geestelijk front verdedigt. En dat zij daarbij van haar medestrijders "£op dat* front in andere sectoren de -..'steun en waardering krijgt waarop zij "recht heeft, is onze wens en verwach- ting. 'iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii^iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniHiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimHHiiiiHiiHi (Tan een onzer verslaggevers) H EX IS goed er uit te Zijn". Een glimlach verscheen op het ge zicht vande 37-jarige Amerikaan RnSsell Langelle toen hij gisteravond op Schiphol deze opmerking maakte. Hij was juist uit bet EDH-tMstcl te- stapt dat hem vanuit Moskou naar de vrüe wereld had gevlogen. Als chef van de veiligheidsdienst was hij twintig maanden, lang ver bonden aan de Amerikaanse ambas sade in Moskou. HQ werd, zoals ge meld, na een ernstig incident het land uitgezet De Bussen hebben hem vrijdag te Moskou anderhalf uur verhoord, na dat hQ op straat was „ontvoerd". Ze verklaarden, dat zijn diplomatieke onschendbaarheid was opgeheven; Het verhoor duurde anderhalf uur, zo verklaarde Langelle op Schiphol. „Het ging er nogal hardhandig toe, maar ik heb er geen blauwe plekken van overgehouden". De uitgewezen diplomaat wlide de journalisten eerst niets vertellen: „Ik heb niete toe te voegen; aan'wat er .te de protestnota uit Washington staat" zet hij. toen-hij bestormd werd met vragen. HQ was moe en 'wilde liever meteen naar, zQn hotel' in Am sterdam vertrekken. Maar ten slotte Het' .hQ zich vermurwen om een paar vragen te beantwoorden.' „WQ blQven een paar dagen in Am sterdam om op instructies te wachten," zei Langejle: dje was vergezeld van zijn 35-jarige vrouw Mirjam, zQn doch tertjes Linda (7) eh: Mary (2%) en zijn zoonrte David (5%)-: „WQ hebben, ,tmtaï:pst$sxi,''- in^ gió1te;na«dmoeten" Heeft men u van Russische zijdeeen aanbod gedaan om voor haar te gaste werken? De heer Langelle'. bevestigde dezé vraag met de woorden: „In zekere zin, ja." De Kaasen hebben gisteren uitvoerig hun. zienswijze op het geval-Langelle bekendgemaakt De Sow jet-minister van Buiten landse Zaken zou aanvankelijk de VS. hebben laten weten, dat het de kwestie-Langelle niet bekend zou maken met het.oog op de verbetering van de "onderlinge betrekkingen. Tóen de VS. edJter, tegen de behan deling van Langelle protesteerden, besloten de'Rüisea'alsnog tot publi- -katle óver te' gaan, alduswordt te Moskou vernomen, hi- De' Russische leting is. als' volgt: ^Wachtende passagiers van buslijn 107, die naar het centrum van Mos kou rQdt,. hebben op vrijdag 16 okt; tQdens het spitsuur 's morgens (9 u.) twee; onbekende personen; gezien die heimelijk materiaal uitwisselden. ZQ verklaarden dat de een de ander een pók gaf waarin grid scheen te zitten. Dë .buspassaglers-die. de - zaak= niet vertrouwden; hielden de twee^ohbékeh- deh\vast en leverden hen uit .aan de autoriteiten. Een van de, twèe, 'eeD niet nnder ge noemd Russisch staatsburger: bleèk eén spion te zQn, die. yoor de Veréhtgdè Staten werkte. De ander (_was Langelle, die de spion; geld gaf'. Volgens de minister is moeilijk te berekenen welk deel van de, kost- prQsverhogendebelastingen*;: drukt op de eerste levensbehoeften. Wel kan gezegd worden dat de meest nood zakelijke voedingsmiddelen niet rechtstreeks door een binnenlandse heffing getroffen worden, bQv. aard-; appelen, bak- en braadvet, bróód, eieren, fruit, bloem, groenten, kaas, margarine: melk, olie: .koek, pap, -peulvruchten, spek, vis en .ylees. Hetzelfde-.geldt voor- artikelen als geneesmiddelen, schoeisel, textiel en Het'CBS. heeft, in een berekening, diè gebaseerd was op de .uitgavenin,- 1951 en de tarieven van Ï956,.gecon stateerd dat de kostpu^svèrhógende be- fnsjtingen,rdi#:é|rulE^én op devóedings- 3, %"yan de- tiltgavèhiuitinakeöv. "Wat^de-directe, belastingen betreft; regering staat afwijzend tégenover erhoging van het successierecht.ZQ méént dat de progressieve belasting: gezien in samenhang, met dezinkom- sten- en 'yermogënsbelasting, reed# een te zware druk oplegt. - De uitslagen van de partijen die maandag voor de23ste, rónde van 'het ."•Kahdidatenschaaktoerncoi in Belgrado werden gespeeld, luiden: '.^'-Gligorlc—Tal afgebroken; Benkö— ;?-01a£ssoh 01; PetrosjanFischer l4—li; Keres—-Smyslow Or~L - Na de 23ste ronde is de stand:, ,-^i::Tal (Rusland) 16,5 punt en 1 af- ;geb'r. partQ; '2; 'Keres (Rusland) 14 pnl en 1 afgebr. partij; 3. Smyslow (Rus- vland). 12,5 punt; 4. Petrosjan (Ruriand) --J-12 pnt en 1 afgebr. party5. Oligoric (Joegoslavië) 10.5 pnt en 2 afgebr.. S: partQen; 6; Fischer (VS) 9' S afgebr. partij; 7. Olafsson (IJsland); 7 &,Rókón l afgebr; partij;.8,; BenkMsta- teakwé) 6,5 pnt. en l'-afgóbr. partij. RusseU -Langelle" (37), dè chef van de'-Amerikaanse veiligheidsdienst' te Moskou, die door de Russen óp 6é- schuldiging van,spionage is uitgewezen, arriveerde maandagavond op doorreis ■van Moskou naar-de Ver.- Staten' op ScriiphoL De-Jot&.toont de Amerikaanse diplo maat mei vrouw en. kinderen, op het platform. (Advertentie) Zon op Zon onder iiiiiüiii'iüiiüiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii De voorzitter van de „Unie van de Nieuwe Republiek"<UNR), de gaullis tische partij in Frankrijk, Chalandon, heeft verklaard dat in Frankrijfc etr Al giers subversievebewegingenbeataan, die pogen het Fransé;regfine ómyer te werpen. HQ legde?d«^i vérklarteg af in verband '.méfeT.'^^.riuBte's'' vate|.-de Franse politie óp* rjiantóren van ^ex treem-rechtse polittéke^groeperingén. Chalandom oefende'kxitiék op de ne- gen gaullistische l -Ièn\yan- de Franse Nationale* Vergad«cfié(6S'die:. aapt dé vooravond- van de regeringsverklaring van .premier-; Debré^bedanlÈt hebben voor--'hét/ tidinaatschap.>.vans;de UNH. Deze demonstratie, aldus Chalandon; staat niet op zichzelf.Wantc parallel ermee, werd een politieke ondermii- ningsactie rcwrtierrid^ Iri Farijs zowel als in Algiers bestónden bewegingen die de val van:'"dèShegèmg'*imoesleii In westelijke kringen ln -Moskou houdt -men er rekening meé, dat de verdenking reeds eerder op Langelle rustte en datzichonder de wachtende buspassagiers enige personen bevonden die. Langelle in bet oog moesten hou- Moskou, heeft m ven nota formeel hét' Amerikaanse protest tegen de be handeling van de Amerikaanse at- taché Langelle van de hand gewezen, zó heeft het Amerikaanse j ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. (Tan: onze parlementaire redacteur) Het jongste- schrijven van de Stich ting van dé Arbeid inzake de - nitwer- king van de vrijere loonpolitièk is in regeringskringen met tevredenheid ontvangen. In feite doet het stichting»- .bestuur, waarvan het NW zich heeft losgemaakt, niets anders dan de rege ring vragen bü het toetsen van de nieu we 'collectieve arbeidsovereenkomsten een bepaalde ruimte'voor beleldsover- wegingen te laten. Het cijfermateriaal, dat bij het toet sen van de nieuwe cao's wordt ge- briilkt, kan'en moet een voorname rol spelen, maar naar het oordeel van de stichting moet voorop staan dat bü Iedere beslissing beleidsoverwegingen mede het standpunt .van de' stichting bepalen. Het zal zo vernemen wij van groot belang zijn in hoeverre de stich ting in. de toekomst haar eensgezind heid' zal handhaven; De verantwoorde- 6cr«k*nd nwt dogen mot meerdan Iran roge» lüonniil «atol Ml v 8? 53 53 Hat aantal regendagen in porlods'mol tot «n met sO de september f BLIJKENS, dit kaartje, dat -laat alen hoeveel w|J de afgelopen maanden aan neerslag zijn teVott'gebomen, was het aiuital dagen, waarop meer dan 1 mm régen isgevaJien,'dit?Jaar maar,amper dé heMt.van het.normale. De hoeveelheid tegen/ die op die schaarse regendagen .is gevallen, was eveneens ver beneden de maat De hoeveelheid neerslag .tussen mei en september schommelde de laatste "jaren om de 348 atta; dit Jaar kwamen wQ tn die periode nog.niet aan de 150 mm. lijkheid welke werknemers eri-werk gevers gezamenlijk voor -hét .vrijere 'loonbeleid hebben,- moet niét alleen tot uiting komen in de, eensgezindheid waarmee partijen achter nieuwe "col lectieve arbeidsovereenkomsten staan, maar ook in de eensgezindheid bij de beoordeling daarvan. Verwacht mag worden dat de stich ting gezien haar schrijven aan de re gering zelf dé verantwoordelijkheid voor de juiste toetsingwil dragen. Demeerderheid der stichting, er kent immers de productiviteitstijging als basis voor het nieuwe loonbrieïd. Men behoeft niet bezorgd té zijn dat de stichting zal meewerken' aan toon bewegingen, die tot prijsstijgingen zul len leiden en dus een inflatoir karakter hebben. v V-:-: Weliswaar bestaan er tussen de re gering en het stichtingsbestuur nog ze kere accentverschillen, maar deze zQn niet,van zodanige aard, dat. zij niet in de beleidssfeer kunnen worden r opge lost. Men betreurt het in Den Haag. dat het KW zich niét bij het meerderheids standpunt heeftkunnen vtatien. Men vertrouwt er echter op, dat, het NW, nu - de vrijere: löonpolitièk eétst goéd op gang kan komen, het meerderheids standpunt zal eerbiedigen. Het'is geens zins bevreemdend,dat de zienswijze van het NW ten slotte zover blijkt af te wQken van die van de beidé, andere vakcentrales. De verschillen over de aard vanhet loonbeleid tussen CNV en KAB enerzijds en :hét NW anderzijds zitten te diep. Ongetwijféld zal staats secretaris Roolvink bQ de ..beantwoor ding van de interpellatie yan, denbeer Siiurhoff nog eens nadrukkelijk tot uiting brengén, van hoeveel: waarde de regering het acht, dat een., zogrote meerderheid van de stlchting bereid is om binnen het raam van. de algemene richtlijnen aan de toetsing van nieuwe colleetieve arbeidsovereenkomsten me de- te werken.De regering ziet niets liever dan dat hetbedrijfsleven zelf mede richting en inhoud aan het loon beleid geeft."- A.''- De jongste ontwikkelingen in' de Stichting" van de Arbeid tonen aan dat het bedrijfsleven de VerantwoordriQk- heid-kan.en wil- dragen. Minister ZQlstra - en staatssecretaris v. d. Berge voelen er niet voor een on derzoek te doen instellen naar de le vensomstandigheden en het uitga ven- peil* van de öngehuwden. Naar aanlei ding van het wetsvoorstel tot verlaging van de inkomsten- en loonbelasting voor öngehuwden, merken zQ op dat een budgetonderzoek slechts de vér- wachting zou geven vair een weten schappelijk gelimiteerde bepaaldheid die in wezen niet bestaat. Ook; voelen zij niet voor het door kamerleden gesuggereerde tariefson- derscheid naar;leeftQdsgroepen bij ön gehuwden. Volgens de bewindsman verzet het beginsel van de. gelijkheid discriminatie binnen een 'zélfde groep van belastingplichtigen. Bovendien zou een differentiatie op verschillende praktische moeilijkheden stuiten.. (Advertentie) HAZET-FABRIEKEN ZEVENBERGEN De Franse, politie heritmaan&ig; morgén vroeg te verhand met dé^iujii^ slag opsenator Fransote' MHteranaajfe;J||j| kantoren* van een - aantal;- réehteeË.<nv>Hlf^^ nisaties en'de woningen-,.yan-" honderd. vooi^nstaandeireehteéj^lf®!?!, tlci {doorzóeht^'Met arrratetie6,riteZVén3c^gggg^gS^^^^ Vrijdagochtend werd e' - aanslag gepleegd ÓptMittecabdj^d.. oud-minister van Justitie is. krachtig vooratateda^vwaitezteeri£tei^p deüngétii mef ^de delingen. Andere poUticf,Sd zelfde standpimt zQif tóégèdaaxvAébÉ€j :ben':;-' drrigbrievenr;;:-*óhtvai«fi^êStehJi;, rechtse extremisten. .ten>kq'ste%| vani- .allés?" wiBenivoórkioimên^idaiSI AlgerQ erionafhanke^klwópy^WwESI Tot de kantoren dde,dSt»,;r cfet""' tl t] ?|,wèrdën:'dóort»ch|r;be&eörieaM#*#aa|*'' dé ^wegteg van:;:de l3de;mH „vrijwilligers irate. d^Franséi het Rationale; Strijderafron^;rrii S lJe-vnUedigejarcMefven vsa-di mei-beweging rijh in'bériaig^ Het ...bevél tót} httiszöritiirg geyen;; door .-réchter Andr schwéig, 'die. is bel u - met'/l de Nationalé^Ve Zeer binnenkort,. vermoedelijk.nog; dit jaar, zal het commerciële radiosta tion dat men wil oprichten ópi een even buiteh :de Nederlandse, tinrito- riale wateren liggend' schip wü op- richten, in de-lucht zQn. Dit heeft een van de initiatiefnemers, .de heer M. 'Lewin^meegederid.: i '"'z-. Op een in Amsterdamgehouden ver gadering van deelnemers; aan de óp -'te' richten N.V.'„Vrije Radio-Omroep Nederland" (VRON) is hét benodig de beginkapitaal van 100.000 ruim schoots verkregen, verklaarde' de heer Lewim ln de mtzendmgen' wil men grammofoónmuziek afwisselen mét reclamepraatjes. Cok;ligtJheÉïin de,bedoeling om cominérciële tv-uit- zendingen, eveneens vanaf een schip, te gaan geven. De leiding van het voorbereidende werk is in handen vando hereni:Le- win, L, Ph. Siootmans.en H. Oswald. (Van onze correspondent) Vanmorgen is de kapitale boerderij van de landbouwer. B. Brongers aan de Woidweg te Nieuw-Weerdtege door tot nn toe onbekende oorzaak in vlammen opgegaan. Alleen dé mnren van hei woonhuis zijn blijven staan. De schade wordt op ƒ125.000.ge raamd. De Engelse spoorwegen hebben elf Nederlandse ingenieurs ingeschakeld voor de aanleg van een nieuwe met elektrische treinen te berijden spoor lijn van Londen naar Liverpool (320 km). Men had hiervoor, niet dé beschik king. over voldoende Britse deskun digen. '"'"."-.Vs ';i De. rechtse: :ige®»|NéiMèirfh|itó^l__ de: hamenlyandeD mlnételt die^moetenrwórdéa^ genomen wordt; "dat z de IQst'V or abew ivan5.éen:aahtói':pea^e%^vitó5Vff^:ï^#lts kend ;dat ondm^aódeHz^èflcmiiet tdevAl^^némiivóóé^aSJSspBSiii versterkt-vNeuwirtiitAsi^gisiaSH^s een.(bezoiric;yatt?eén week- naar* I ;Hët:''.-"poUtié-oirierzoe%;stréBte^« uit over 'Fari^ en'^ MsrtelHe&ItfiMari; sèille hebben deiiéchtse*;éxtresilsteii| bijzonder veel aanhang. - IM NY Soest is een boswachter geverbali seerd, die bét -wild tegen .schietende landbouwers „in besehenoing nam" door kaalgevreten bleten uit het bouwland te trekken, opdat er geen sporen van wlld- schade konden overblgven. - De droge zomer' Qeeft het voedsel voor het wijd in de bossen schaars gemaakt, zodat de boeren veel last ondervinden. Ook de landbouw ln Soestduinen had veel schade en vroeg éen atschotv.ergunnlng aan.? Toen de wlldschadecommlssie kwam kijken, werd er echter geen spoor van schade gevonden. De boer kreeg verdenking en waarschuwde de pallQe. Een tweede bezöek'jïvan de wUdschadeconunissle werd aangekondigd 'en torai werd - de boswachter op heterdaadbetrapt. In alle vroegte trok hij de aangevreten bleten uit en verstopte ze ln bet bos. Bij deeddit omdat hijzelf eenr voeder- plaats had, waar, hl) de dieren gemakkelijk té pakken kon kri)gen. Dat dé boer een schJetvergunnlng kreeg was hem; allerminst naar "de zin. Wegens stropérU' la hQ nn geverbaliseerd. President Eisenhower heeft, gisteren op grond van de Taft-Hartley-wet het ministerie van Justitie opdrachtge geven éen gerechtelijke- uitspraak té verzoeken, waarbij de thans reeds 97 dagen te staking zQnde staalarbëlders wordt bevolen het' werk yóór tachtig dagen te hervatten. Het ministerie^ van Justitie .zou deze stappen - vanmiddag ondernemen, De president, had reeds enige tijd geleden de Taft-Hartley-wet voor ;de staalstaktog in werking - gesdeld. Dit betekende, dat een commissie van on derzoek moest nagaan of de» staking nogT zonder verbod van .de van .de pri beëindigd. Wï&mZ mm ndraaaztlséh-ingelnk. li Een dramatisch; ongrink., proefvlifcht met eöÉH««mifS3tt7p^il^® verkeersvltegtnlfc&'hffigFgerettrSii^di»^ a uj„ jkaanse-tetea^^lStówgtó^p^l#:, matendagav®n4ïteaifë#lérSpé^is8hiB8i® leven gekÓsto^Hi^pmsi«Biife-ï^«iamif a verloor tem gevolge v -een wilt waardoori'de: mSchtae eeu^xewg-piotee- linge - manoeuvre maakte^óp eétéhooif|S|| té' van ;tengevëér^3600ï;mêtéE§;drilé^Uk^^ zijn vier- motoren:.;^ De fout werdzgeiaaakt door eenh/Io<)t van de Am'erilra3nsé; 'vKegtuigmisat--l:J:i| schappij „Braniff Tnieamational Aic- M 1 ines", .déSinaatschappij w m Boeing"beStmnd was. Éen'invltegor •mti-v-M- de Boeingfabrfek, die' naast, de pAuet vfir .le Braniff Airlines sati nara na de- fout. onmiddelIHk'pdé Ésfam»triipiiÓT; óyër,; out' fé' trachtén-éen zioodBmding-fehf'6 maken.v Hij staagde ".'daarinF^tett-déiégl^ hQ wist weliswaar >hefc. vHeiri»rfg snnü-^'gn brak en tovbrahd: vloog. .Devtnvfw«,w^%a vandeBoeingfabrtek*enfö;«lrieandere5: inzittenden kwameitïjiiérbij om het;|^|?M|S ven: Vimr.-anderéanattomdén, overleM-V-; denhet ongeluk^ Driëh^van:' het ;toe^® stolkwamentede-ririéc^de^tilIagaaSllf. gulden) zou "overi ehigë - dagen aan de$W Braniff. International Airlines; worden afgeleverd. De maatsc^p%>heeftS»i reeds enkele van deze machine^ih. 'ge^sM bruik. Een ervan Iskortgéteden^vmiS#!, ongelukt. r* Z<mla:bekend-hebbenjzld *'w* *iid vverschëidené :'matet;teebnfai.i^ag moeilijkheden1; met'BoeingWft-toestel^A len voorgedaan. ^9»Y,4.ir» 0qg; v J ongeoorloofd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1