Een suggestie „Overleg in Washington wordt moeilijk Landingsrecht Los Angeles in december ter sprake Strijd om radio-baktitel Tröüwto met Canadese advocaat? BOEKHOUDER VERDUISTERT 60 MILLE Von Braun valt V.S- ruimtepolitiêk aan A.N.V.V. ziet terug gunstig seizoen op SABOTAGE OP A-DUliBOÖT? Eisenhower komt naar Europa samenzwering Conservatief - met traditionele tegenzin - voorzitter Lagerhuis Laat zuivelhandel op Euromarkt vrij Bijna 6 miljoen voor kerkbouw Kortere zinnen in Troonrede Zal raketspecialist ontslag nemen? U.N .R.-voorzitter beschuldigt TALKPOEDER WAS DODELIJK PR0DUKTSCHAP ADVISEERT; Goede kansen voor Nederland La Gourtine Politie arresteert vijf handelaars in morfine f r r WOENSDAG 21 OKTOBER 1959 ZEVENTEEIVDE JAARGANGNo. 4429 m BETER DAN 1958 55 TTZJt™ V. Directeur: H. DE RUIG n r?' Qpj^attning Vooruitgang Hf ■A:' Fabrikant staat terecht in Bordeaux 5? - 'r "f "■'p* ym -SPSi®I --(fiSgtSS Dltarluu Nüm- 115TOD h U gyg0* Po*#» No. 424519. ObOOfMtteBtOO iB.30~J9.90 w. ZMWOags 17—1® «ur. Vel#foon 115200. r^^fügf t~' i*34M is sy»oe). Postbus 1001 Fotifiro Mo lligfl? 19 JO-1930 - TsletoOB 903560 SpWwsg 1S3 - Tokt. 4*20. Thorns* KmitdtMOt o* '-M. *0401. 90nTMR|« DMtfMkH MMlW (Geldig; tot donderdagavond) WISSELVALLIG Vanavond en vannachttijdelijk regen, morgen overdag opklaringen en voornamelijk in het noorden;van het land hier en daar een bni. Weinig veranderüig in temperatuur. Vanavond tijdelijk harde, overigens'matige tot krachtige wind tussen zuid «rt west. Morgen: Zon op:. 7.15 onder: 17.33 Maan op: 2L28 onder: 12,27 Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SCOT PROF. Homme beeft verleden vrij dag op de vergadering van de partijraad der K.V.P. gesteld dat de katholieke en protestantse partijen in Nederland zoveel gemeenschappelijks hebben dat een gemeenschappelijk ver- Jüezlngsprograni niet op voorhand als onwerkelijk ter zijde moet worden ge schoven. Prof. Romme deed "keen aanbod. Hij Vrilde aUeen opwekken tot bezinning 'over de vraag of een gemeenschappe lijk verktezingsprogram voor de katho lieke en protestantse partijen moge lijk en wenselijk zou zijn. De heer Romme bracht hiermee in verband de omstandigheid dat wanneer er straks Buropese verkiezingen zullen worden gehouden er een program van de Buropese Christen-democratische par tij moet zijn; Maar hij voegde daar aan toe dat de zaken op Europees en op nationaal niveau niet gelijk liggen. over IJ willen tot de door prof. Romme W gevraagde bezinning gaarne een bijdrage leveren. Wij zijn het met de lieer Rommo eens dat de zaken op Europees en op nationaal niveau niet gelijk liggen. •iOp Europees niveau hebben wij met de samenwerking van Rooms-Katholie kytr en Protestanten In de Unie van Christen democraten en in de Chr.' den», fractie van het Europees parle niertt een nieuw begin kunnen maken, èen begin dat los was van allerlei Overwegingen die in de nationale ver houdingen een rol spelen. ijDé samenwerking op Europees ni veau was beperkt üoor de beperkte Wak van het Europese parlement en zij sproot voort uit de. eisen die deze taak stelde en uit de daardoor ontsta ne behoefte tot een brede Christelijke aamenwerking. -De samenwerking op Europejss ni veau is dus een samenwerking., die vpldoet aan twee onmisbare vooronder stellingen. Ir. de eerste plaats is er «en voldoende mate van eenheid in politieke opvattingen tussen de samen werkende Christelijke partijen en in dé tweede plaats Is de samenwerking hfstorisch aanvaardbaar. Het nog, jon- '4& politiek joagéEuropa dér zes beèft aL nog weinig, óf geen-politieke ijfstorie. Dat heeft zijn "voor en zijn tegen. Het nadeel Is dat het geen po- lijieke tradities heeft en dat het be leid" dientengevolge veelszins een Im provisatie Is. Het voordeel is dat at- .icbe tegenstellingen .en ge voeligheden-die er in de nationale siëer liggen, hier veel minder- worden gévcteïd, terwijl de noodzaak tot sa mengaan, wil men. in Europa tot'een ifteZjjkó politiek komen,,hier sterk spreekt. - fIT betekent allerminst dat de. te genstellingen tussen Rome ,en de Reformatie, die in een land als Ne derland altijd tastbaar- aanwezig zijn 4ft,die daar ookin de politiek, een-rol stieten, op, Europeesniveau zouden '.worden verloochend.' ^Natuurlijk niet, maar door de be jïjrktheid van de taak op Europees niveau.; en door het —--op het ogenblik althans specifiek sociaal-econo misch karakter van dir taak, kwamen die tegenstellingen nagenoeg niet aan 4e orde. Op sociaal-economisch ge bied vinden de Prot. - Chr. partijen en de K.VJP. in Nederland elkaar van oudsher en óók thans, zeer gemakké- ijjfc. Van a.r.-zijde is dat bij het al gemeen politiek debat van voor enke Ié weken ook uitdrukkelijk gesteld. Het begrip „Christelijk sociale poli tiek" stelt iets voor, dat sinds de da gen van Talma en Aaiberse tot dp de huidige dag voor Rooms Katholieke en Érot. Chr. partijen in zeer overwegen de mate een hun gemeenschappelijke zaak is. V "v 4J NTUSSEN vergt ook de beperkte ii Europese politiek principiële be sinning.' Het is de verdienste van de ,-Vnie van Chr. democraten CN.E.I.) dat die daar haar bijdragen toe levert voornamelijk tot. dusverre door bjar. congressen. We herinneren aan het Haagse -congres van, verleden jaar. Dat congres was een geslaagd - Vioorbeeldvan een gemengd Katholiek- Protestantse bezinning ook op de ach- si^grond: der politiek. -.t^JEn zo'iets is in een nieuwe, aan his- ■'terie en traditie arme, jonge politië le gemeenschap hard nodig. .-..Een Europese Christen democrat! sche partij zal niet kunnen volstaan met èenwerkprogram. Zij zal ook de °.§gligieuze achtergrond daarvan onder woorden moeten brengen. INISTER Luns is niet erg optimistisch ge stemd over de lucht vaartonderhandelingen met de Verenigde Staten, die begin december in Washington zullen beginnen. Het overleg zal gaan over de landingsrechten van de KLM op de Amerikaanse westkust, in Los Angeles. Minister Luns heeft de kwestie besproken met zijn Ame rikaanse ambtgenoot Herter. „Mijn verwachtingen zijn zeer genuanceerd. De onderhandelin gen worden bepaald zeer moei lijk", zei de minister, toen hij 'gisteravond na een afwezigheid van ruim een maand op. Schiphol terugkeerde. Het was afresproken dat het overleg uog dit jaar roet beginnen. „Uiteraard drong de Amerikaanse regering niet op een dergelijke conferentie aan," xet minister Luns veelbetekenen De,minister heeft gedurende ruim twee toeken de algemene vergadering van de Verenigde Nat iet t« New York bijflewoond- Hy heeftChroestsjew ont moet tijdens een diner in 'Neus York,. Chroesxsjew viaakt op de minitter de indruk van een vitale persoonlijkheid, een-man, die snel reageren kan en met zijn twinkelende ogen tonder twijfel gevóel, voor humor heeft.. 'Het belangrijkste 'tesulisajMten' ChroestsjeW's bezoek aan de V.S. was volgens mr. Lans dat er tijd gewonnen is. „Ieder ultimatief element is ver dwenen en psychologisch gezien is er een lichte ontspanning ingetreden." Het bezoek van HER prinses Bea trix aan de VJS, ter gelegenheid van de Hudsonherdenkiiig was volgens, de minister een succes. Mr. Luns herinner de aan de .uitspraak van Herter dat het bezoek veel-goed gedaan heeft aan de relaties-tussen beide.landen. Minister Luns heeft ook nog een driedaags bezoek aan Mexico („een land, dat barst va nautoriteiten") 'ge bracht. Ook heeft hij nog een groot deel van Surinamekunnen bezoeken, waar hij zeer onder de indruk kwam van dé vooruitgang, die in dit land wordt, bereikt. Vooral het imposante Brokopontoplan is volgens mr. Luns van gróte betekenis voor het verdere openlegden van Suriname. Er Hepen, gisteren geruchten, dat prinses Margaret van Engeland van plan" is te trouwen met de dertig jarige John Turner, een Canadese advocaat Het Franse blad „ours de France" schreef, dat de prinses, toestemming vóór het huwelijk gekregen heeft en dat een bekendmaking spoedig zal volgen! Maar op Clarence.. House, het Lon- dense verblijf van de prinses, heeft een secretaris meegedeeld, dat aan een dergelijke aankondiging niet gewerkt wordt. - -De 29-jarige Margaret heeft Turner voor het eerst ontmoet tijdens haar reis ia Canada in -1958. Dit jaar bracht Turner een bezoek aan' Londen en bezocht Margaret in Clarence House. B« het Leeuwarder Autobedrijf (L.A.B.) is een geval van fraude aan het licht gekomen, dat zich over een aantal jaren uitstrekt. De malversaties zijn gepleegd door de hoofdboekhouder van het bedrijf, de heer J. T. uit Leen-1 warden, die reeds een bekentenis van de hem tenlastegelegde verduistering heeft afgelegd. Het verduisterde bedrag bedraagt ongeveer 60.500. De fraude werd ontdekt door een dubbele boeking van eenzelfde bedrag. De accountant van het LAB. contro leerde daarop de gehele boekhouding, waarbij de malversaties aan het licht kwamen. De boekhouding werd bij iedere jaar wisseling kloppend gemaakt door het boeken van bedragen van het volgende boekjaar. De uitgaven werden wel ge boekt, maar niet in hetzelfde jaar uit betaald. Op die wijze werd het ver duisterde bedrag elk jaar groter. De malversaties waren reeds enige tijd bij de directie bekend. Wernher van Braiin, de Amerikaanse raketdeskundige van Duitse 'afkomst, heeft gisteren de politiek van de V.S. bij het ruimte-onderzoek aangevallen. deed dit naar aanleiding van het feit, dat generaal John B. Medaris per 31 jan. 1960 zijn ontslag heeft genomen als leider van het Amerikaanse ruim teprogramma. Von Braun zei, dat de beslissing bm de luchtmacht het volledige be heer te geven over het ruimtepro gramma het gebrek aan. vertrouwen aantoont „in een beproefd team van raketdeskundigen, waardoor de Ver enigde Staten nog verder achter drei gen te raken op ruimtegebied". HET toeristenseizoen 1959 Is, volgens de eerste enquête van de ANVV. gunstig geweest en veëlal beter dan dat van 1958. In de zeeprovincies was voor al dé kuststreek, niet alleen bij Neder landers, maar ook bij Duitsers, Engel sen en Zweden, zeer in trek. - Noord-Holland en Texel herberg den voornamelijk Duitsers, behalve in Groet-Camperduin, waar de Nederlanders verre in de meerder heid waren. De Waddeneilanden wa ren van eind mei af vrijwel doorlo pend vol „bezet". Het gemiddelde percentage Duitse bezoekers was er zeventig. Hotels en pensions hebben een goede tijd gehad. Alleen- Den i Haag hoekte enige achteruitgang. Het bezoek aan Amsterdam bleef, buiten het dagbe- zoek, ongeveer géjijki In Rotterdam (Van een onzer verslaggevers). T I ET -zag er gistermiddag alle- ,IT maai erg -lekker uit.in Kras- napolsky- te' Amsterdam. Daar was mataelijk- vóof - Noord-Holland -het „onty^Bgriétatioh"y*m; jNlCQR-Vi- luisteraarsters, die méé trilden doen aap de wedstrijd van de jubilerende radiovereniging j,Wiewórdt -de beste bakster van de N.CJR.V.?" Helemaal uit. Texel. („Vanmorgen óm; zeven uur. ben ik wegge gaan kwam; mevrouw R. v. de Berg—Trap, Haar - zuster,' mevr. 'A. Timmer—Trap, kwam.mee. „Voor de morele' steun*V zei ze lachend. Jammer vond .ze dat ze zelf niet had meegedaan, want ,Jk heb een receptje, i'.lGp de foto 'ziet men hoe de inzending .een taart nog eens kritisch bekeken wordt. Vrijwel alle inzendingen, koeken, taarten, krentenbroden en nog veel .meer, gaan naar inrichtingen van barmhartigheid. Zo snijdt het mes van twee kanten. Op 17 november zuilen de tien' provinciale winnaressen (Limburg en Brabant vormen één rayon! in Rotterdam de. finale strijden.. Een 'grondige;inspectie "vaii de Ame rikaanse atoomduikboót 'Nautilus heeft aan het licht gebracht dat verscheidene elektrische kabels dnsdanig waren be schadigd dat opzet moet worden ver ondersteld, aldus kapitein-ter-zee Carl Johnson, waarnemend hoofd van de Amerikaanse marinebasis in Forts- mouth. De marine stelt een onderzoek in eu de federale, recherche (F.B.I.) is op de hoogte, gesteld. De Nautilus-bevindt zich op het ogen blik in:-het dok- voor een algemene in spectiebeurt. Johnson legde de verkla ring af nadat het blad „Portsmouth Herald" melding had gemaakt van een aantal beschadigingen aan boord- die aan sabotage deden denken. Uit Washington wórdt vernomen, dat de schade beperkt is -gebleven tot de elektrische installatie doch dat de kernreactor niét is beschadigd. Het schip zal tban's grondig worden ge ïnspecteerd. echter daalde ook het verblijf in hotels en pensions iets. Het aantal buiten landse gasten steeg in dé Maasstad enigszins. - De ANVV heeft de indruk, dak de trek van Nederlanders naar het buiten land in 1959 waarschijnlijk minder is geweest dan voorgaande jaren. President .Eisenhower; zal binnen twee weken naar Europa reizen om ln Londen; Parijs en Bpnh te trachten een aantal meningsverschillen," diede formulering J >an eèn'sgezamenlQk Westers .standpunt) heiemmérén, óp; té ruimen,', aldus wordt uit. gezaghebben de bron te Londen vernomen.. Londen én (Washington zün het mhi of meer wel eens,, maar Bonn: verzet zich tegen besprekingen van dó Duitse ■Si De Mexicaanse regering heeft^ de ^visumplicht afgeschaft voor Neder- 'lahdse toeristen en zakenlieden, die rich niet wijden aan een bepaald be roep en die hot land willen bezoeken vVoor een periode van ten hoogste een talfjaar. Ondanks protesten van Labour is de conservatieve afgevaardigde Sir Harry Hyiton-Foster dinsdag tot „speaker", voorzitter, van het Britse Lagerhuis benoemd. Gezien het feit, dat de con servatieve» een meerderheid van 100 zetels hebben, werd niet gestemd. Sir. Harry was tot dan toe advo- caat-generaai in de regering Mac- millan. Aanvankelijk wilde men een Labour-afgevaardigde tot speaker kiezen. De enige aanvaardbare Labour-kandidaat, Sir Frank Soskice, weigerde echter, omdat benoeming tot voorzitter zijns inziens terug trekking uit het actieve politieke leven betekent. De speaker van het Lagerhuis neemt slechts aan stemmingen dee) wanneer de stemmen staken. De leider van de Labourpartij, Hugh Gaitskell, protesteerde in krachtige bewoordingen tegen „de methoden die bij deze verkiezing zijn toegepast". De zitting de eerste sinds de verkie zingen van 8 oktober werd geken merkt door boze interrupties van zowel Labour als de conservatieven. Sir; Harry Hyiton-Foster werd, overeenkomst!" een oude traditie, hevig tegenstribbelend door zijn aanhangers naar de voorzitterszetel gesleept. Deze „tegenzin" van de Lagerhuis- voorzitter stamt uit de periode van 1376 tot 1504, toen zes voorzitters wer den onthoofd en verscheidene andere op geheimzinnige wijze om het leven kwam. Volgens de Franse pers heeft de re-; gering een- „samenzwering" van recht-' se elementen; in de UN(R. (Uuie van, •de'Nieuwe Republiek), de gaullistische partij in Frankrijk, om de regering- "Debré omver te werpen, onder drukt.- De rechtse extremisten zijn gekant, tegen de pogingen- van de Gaulle dóór 'onderhandelingen tót èen vergelijk te komen, roet de Algerijnse nationalisten,-;.; ':.V Ook „de. vóorzïttër van de UN.R., Chalandon, heeft verklaard, dat in Frankrijk en Algiers subversievebe wegingen bestaan, die ogen het Franse regime omver té werpen. Ha legde deze verklaring/af in-verband-met de raz zia's 1 van de Franse politie op kan foren; van extreem-rechtse politieke 'groeperingen. Chalandon oefende kritiek óp de ne gen-gaullistische leden van de Franse Nationale (Vergadering, die aan dè vooravond van de regeringsverklaring van premier Debré bedankt hebben voor het lidmaatschap van de UNR, Deze demonstratie, aldus Chalandon, staat niet op zichzelf. Want parallel ermee, werd een politieke ondermij ningsactie voorbereid. In Parijs zowel ais in Algiers bestonden bewegingen die de val van dé regering moesten veroorzaken. De groep van 45 Algerijnse afge- vaarejigden die Algerije met Frank- (rijk willen samenvoegen, heeft, uit nodigingen gezonden aan ongeveer De poederfabrlkant Jacques Cazenave za! morgen in Bordeaux terechtstaan omdat de in zün fabriek gefabriceerde talkpoeder de dood van 69 babies zon hebben veroorzaakt. Bovendien zouden 334 andere babies ziek zijn- geworden van de poeder. De babysterfte heeft niet mindei dan zeven jaar geduurd en zelfs kin deren tot drie jaar kwamen na hei gebruik van het poeder om het leven De kinderen kregen na het poede len rode en verbrande huidjes, die veel "pijn veroorzaakten. De moeders deden dan weer meer talkpoeder op de zere plekken, maar dat vererger de de toestand en had vaak de dood tot gevolg. Regeringsexperts hebben vastgesteld, dat in het betreffende merk talkpoeder inplaats van 500 kilogram zinkpoeder arsenicum-anhydride was toegevoegd Aangenomen wordt, dat een leve rancier van de poederfabriek een keer arsenicum inplaats van zinkpoeder heeft gestuurd, maar men acht toch de fabrikant van het talkpoeder aanspra kelijk voor de gevolgen, omdat erin zijn fabriek niet voldoende controle zou zijn uitgeoefend. 100 afgevaardigden die tegen de re gering gestemd of zich onthouden' hebben bij de stemming van de vo- Arige- week over, de, motie van .veij. trouwen. Deze 100 afgevaardigden wórdt verzocht 'deel té hemen aan een vergadering op donderdag ter iï bespreking van een grootscheepse t 'campagne voor het tot stand brengen van een „Frans Algerije". i De Franse Assemblée heeft gisteren' met 441 tegen 23 stemmen beslóten het aanbod van president de Gaulle te-. steunen om de Algerijnen zélf over hun; toekomstig lot te laten beslissen. Négen afgevaardigden van:, de Gaul listische partij dienden hierop hun ont slagen. hehamdóld wordt.Boonwósv-' aai iaiöcélijk" óók. tegen eert spoedige topconferentie, maar heeft zijn bewaren overwonnen. Parijs is'nog steeds lijnrecht tegen een vroegtijdig, topgesprek, ondanks! een persoonlijke brief van Chroestsjéw aan dé' Gaulle" én é'èn. gesprek i'on'der viér .ogen van de Russische ambassa deur met de president. 'Het .meningsverschil beperkt zich. derhalve u niet. Mot- nbelafigrijhe 'kwesties :ma*ar 'kan uitgroeien 'tot eert ernstige belemmering waarmeede weg, die in Camp David werd inge slagen, ten slótte versperd raakt. Bondskanselier Adenuer hèeft inède- gedeeld dat hij varr l7 tot IS nóvember ia Londen besprekingen zal voeren met premier Macmiiian^ Hij wordt ver- gezeld door de minister van Buiten landse Zaken von. Brentano. - "'(''("(("'i;: (Van onze Haagse .redacteur) ET produktschap voor zuivel zal de Neder landse regering een om vangrijk rapport aan bieden over het gemeen schappelijk zuivelbeleid in de landen van de Europese Econo mische Gemeenschap. Vandaag is dit rapport vastgesteld. Men komt tot de conclusie, dat binnen de Euromarkt de mogelükhe.d van een belangrijke vergroting van het aanbod van zuivel- en melkpro dukten aanwezig is. Maar dit hangt af van de aan het gemeenschappelijke beleid te geven vorm en inhoud. Het produktschap acht'het in het belang van de zuivelsectoren van de zes deelnemende l^pden, over te gaan tot instelling van een onderling vrij handelsverkeer voor alle zuivel- en melkproducten en tot een gemeen, schappelijke stabilisatie van de zuivel- markt door middel van; O mmimuminvoerprijzen voor melk en zuivelprodukten, afkomstig uit derde landen; O een premiëring van de uitvoer van melk- en zuivelprodukten naar derde landen; een uniforme bodemprijs voor één of meer. zuivelprodukten, 41 de - vorming van een gemeen schappelijk fonds tot financiering van de maatregelen tot stabilisatie een-'toeslag of een andere over heidssubsidie, waar landbouwers of zuivelarbeiders nog geen in- kómen, hébben, dat past bij de maatschappelijke waarde van de produktiefactoren; 41 de schepping indien uitge- sproken nuttig van,één uit zonderingspósitie voor consump. tièmelk. - Zie verder pag. 3, 5e kol.) (Van een onzer verslaggevers) De opbrengst van de hervormde kerkbouwactie 1959 gaat de 6 mil joen naderen. Vandaag kwam ongeveer 300.000 binnen en daarmede kwam de stand op 5.765.231. Uit de berichten, welke binnen komen bij het secretariaat van de kerkbouwactie, wordt opgemaakt, dat praktisch in alle gemeenten dé actie nog steeds in volle gang is. Zeer veel gemeenten moeten de ont vangen' géiden nog inzenden. Het aan tal gemeenten, dat al het ontvangen' geld afgedragen heeft, is ongeveer tachtig. Zowel von Braun als Medaris heb- hen herhaaldelijk geklaagd dat men het leger in de kou laat staan in het onderzoek naar nieuwe en betere ruim teschepen. f Er gaan geruchten, dat vón Braun zal aftreden, als zijn. bureau niöt meer aandacht krijgt. -Zeif zegt. hij op, het - ogenblik niet van' plan te zijn ontslag te népien. Maar- een dergelijke stap zijnerzijds'zou in de toekomst niet tot de onmogelij kh-eden behoren.Hijzou dan naar een particuliere onderneming,: overgaan. Von Braun zei: „Tenzij de VS. - snellere vorderingen bij de verove ring van da ruimte' maken, vernacht ik, dat wij dé Russische douane zul-, ten moeten passeren als wij "ten slótte; de maan. bereiken". Hü zei; niet-;te geloven, dat. het .Amerikaanse- volk "de tweede plaats (wil aanvaarden. „Toch is het phnlijk duidelijk^ dat we achter zijn"- Even' duidelijk te het dat de:ander;:;v (Rusland); werkt Óm binnénSójt'nóg verbazingwekkender jproevcn te nemen. ,'"S' ■- Hij zei, dat, de VJS. wat meer-stabi liteit. in hun zufmteprogramma's. en. wat meer vertrouwen in hun beproefde:,;' raketdeskundigen moeten. ."hèbbeo^Vgn - wat minder officiële herwaarferinl^ en nieuwe beoordelingen- -,-v - Over de wedren tot verovering van.;.-.: de ruimte zei hij: „Hef is ""een wed- strijd geworden tussen vrije-mensen en o een maatschappij- die „.staatscontrole over elke gedachte, eik woord „en elke- i daad;aanvaardt. Ik.,die-zelf-dat soort omgéving heb overleefd, wil niet ds,t mijn kinderen of die vin ttin èéh:dérr.;i;<:Mf: geliiké maatadteppüj ziillenimoeten" - Medaris verklaarde slatèriop?één péKconferertüeiin New "York da? hij niet zijn ontslag had aange den„uit ontevredenheid over re-- centé kwesties". "Medaris zei ^het" overigens niet eens te zifmmet 'yon -;Braun dat het besluit van de re-;:;-::f.«*S: gering, dé' luchtmacht te; belasten?;;"' met uitvoèring ;(vai#;hef lykuinrte-rK vaartprogramma, een;blijk-.van-ge-^|l.. ;brek' aan- iverirouwen;:Ttt!;'dei:rdesr^f'sJ kuncflgén-.vato-ltefrïléger :®S. ■wil men enige hoop hébben meteie Sorvj et-Unie te kunnen- wedövefG'l ren. Volgen* von Braiun hebbend (Duitse 'riiketbouwerSY.dtié do Russen werden ,r:gevangeng-- geen belangrijke rol gespeeld schelden, en'- nam^ ;,vefschill--'ie brieken en laboratoria, gmtenden,-v siasme ^verdween j-hberi*'~'<"r<s Russèrr'-'zeer- gepj I -Tdrvaa e naw^ëurig^tafflë^tenSÖaïtoe tériaal. 'Zij:.haddéh óndmr méer be 'gelegd >op <V-2's,' dië( wmfBrirmihltedl Minister Visser i(.- •- dinsdag een bezoek gr- kracht aan irl kamp van- La Courtme, „waar„Neder- landse(troepen (gelegerd rijn De.roi- rtister werd na, aarkontet óp.het^jüegy r vrid(ran£AtAnat;bü;caéimóntIFéi^^ begroet door Franse militairé!: autorii teitrii...-èn. de'r sfafóflSciereif: van, 'dé vierde 'Nederlartdse dmsie^.' jp (Van éen onzer verslaggevers) e - In de loop Van gisteravond en vattt vy nacht heeft de-Amsterdamse reeiièrch*.' na'; eeh. urenlange "jacht vijf haBdeïkreó in morfine gearresteerd. 'Het ,gün dé ';((|fi 37-jarige magazijnbedleiide F. R„ de 43-jarige fruithandelaar P. K„ de 39: jarige pompbediende H. B„ de 22-; -V jarige machinist J. V. en de 51-jarige winkelier J.- "W. Hoofdverdachte in dëfeïKtel ze zaakis (dé 'magazh'nhediéndë)F#dlë|f|f(Ij werkzaam was bij een groothandel in chemïsche produkien. Hij heeft grote- hoeveelheden morfine ontvreemd, en. die in. sam'énwérkirtgii.mët'.'d'éiïsmaeró -eZ verdachten doorverkocht. -1 U Alseerste werd de fruithandelaan'IC, aangehouden, wiens gangen res ds en~ kele dagen door de politie waren nagé-- gaart. Zo kwam de politie ook dé'-'actresé 5!(: sen van zijn medeplichtigen op het spoor. In K*s woning werd - waarde van; ongeveer 1000,—-:-uan. morfine aangetroffen. -1 I Later op" de avond eri vanroc gen vroeg zijn ook de vier andere(h'ande- fS laren aangehouden. Zij werden direct naar het boofdburega van'politie over gebracht, waar,ze aan een uitgebreid" - verhoor werden onderworpen.' "-. Prins Bernhardis gisteravond i'Jw:-- Sao Paulo aangekomen. Hijbracht een., kórt. bezoek aan de Nedérlandsëi consul in deze stad en vervolgde later zijn.reis' -' ineen' Brazïllaama imllltair; vliegtuig naar Curitiba, de hoofdstad. "van -(V-H^iï^iSrijègSÖSïa&w DE regering zal er in de toekomst aandacht aan sohenken, dat, iió Troimrèd e - meer wordt beluisterd dan gelezen, zodat er meer korte rinnmL;to zu&eiï/' ''- worden gebezigd. v* Dit.staat in een nota van minister-president De Quay aan dó TweedeB^m^ naar aanleiding van het .verslag over de begroting 1960 va« hét dëpüi^mitlf van de.zuivelmarkt xn de E.E.G.; van Algemene Zaken. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1