UITNODIGING VAN DE GAULLE MEER subsidie op particuliere woningbouw Franse president wil top in I960 BROOD IN HAARLEM 5 CENT GOEDKOPER chaletI HJ;W;A.:Mépink -OTd-fcamerM;S overleden :êm Er is verband ADVESGËVRMGD m c r |M| wuitnmiA \andrin;en Doel: stimuleren van initiatief Geraadpleegd schilder zelf met Onbestendig KAAS J m D IR# N PONDERDAG 22 OKTOBER 1959 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTlEm JAABGMO No. 4439 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ?5 Ml Ma MINISTER Van Aétrtsen heeft het niéuwe ontwerp, subsi dieregeling voor de particuliere bouw van zogenaamde eigen- woningen en huurwoningen stemd voor arbeiders- en kleine middenstanders, aan. verschillen de instanties ter advies .toege- zondéh. Dat 'de definitieve' re dactie van deze regeling, die door hetministerie van Volkshuis vesting en' Bouwnijverheid, is ont worpen,: in somanige opzichten hiervan-afwijkt,'is niet.onmoge lijk- Drie groepen Niet lager dan 25. tWmki&m* a m WÉ sikkens-tjallema produkt m ms X*: Zieverder/ gotMtlUum: q-Gr»Te&)U(«. tuidntau letlednu mue Oe WKhsUiurt S3 T«M. 113100 L> Pombw ilia Po»tgire Ko. Stsif. U Slaeiuendieiw: tbonoemeDt«n ttuu—19ao uur Zaterdag» 17—18 uur. Telefoon 115700. *'e*»oou i«3*si 15 t&m» Poatbiw 1091 - Pottglro No 124807. KtechtendJerurt: 18.30—lSAj i'elefooo 382586 Spuiweg 133 - Tetet 4879 Thoma» (CemelmtniM 8a - "-let. Q5451. AbomenieDtfpr^ei cent per wen 2.65 per ma ana, 7.90 por kwartaal. Lone nummers 'i cent Vorsr.nHnt iVrelliks - v (Geldig tot vrijdagavond) - TOENEMENDE BEWOLKING J Aanvankelijk opklaringen» later toenemende bewol king. maar op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige, later aan de kust mogelijk harde wind tussen noordwest en zuidwest. Dezelfde temperaturen als van daag of iets lagere. 'Si,r\'y: "^WÉÉÉfWi .Morgen: Zon op: 1.17 onder: 17.31 ,;ïH< 3 Maan: op; .22.22;: onder: 13.11 t IIT hetgeen wij in ons vorige ar- U tikcl over de suggestie van prof. pppime schreven, blijkt duidelijk dat zaak van de samenwerking tussen jooms-katholleken en protestanten op Europees en op nationaal niveau ver- jdiiUend ligt, er blijkt ook uit en dat willen we nu Iets breder uiteenzet te dat er tussen datgene wat er ep nationaal gebied gebeurt en datge ne wat er op Europees niveau ge beurt ook een innig verband is. En dit zowel naar de partij-organisato- rüché els naar de politieke zijde van bet geval. ew naar E Unie van Chriiten democraten, die de voorloopster van een Euro pese Cbr. democratische partij is, be staat uit nationale groepen, die in de 'nieste landen dier z-;s uit één nationa le partij bestaat en die in Nederland uit d* drie gezamenlijke christelijke partijen bestaat, de K.V.P., de AA. eg de C.H.U. pat; betékent dus dat er in. de na tionale sfeer, met betrekking tot de: aken; die Europa betreffen, reeds een orgsnlsatorisch verband tussen de drie flktidnale christelijke partijen bestaat siEên organisatorisch verband dat ook tot de jongerenorganisaties van EXP. en AA. zich uitstrekt,' Waar men zich op deze problematiek soms niet zonder onstuimigheid werpt, Het is intussen duidelijk en dat H hét punt waar wij op willen wijzen dat datgene wat wij op Europees niveau doen geboren worden, mogelijk gemaakt en gewild is door de natio nale, christelijke partijen in Neder- id. Dus van. de organisatorische sfeer waarin men de tegenstelling Rome-Re formatie sterker voelt is de inspiratie aitgégaan tot de nauwe samenwerking in da'sfeer Maar.*; die tegenstellingen minder gevoeld worden, j ET verband tussen wat er op na- Ei tlonaai en op Europees niveau ge schiedt spr-tekt nog sterker als men op d«T ve zijde var het gevai •ritt geeft i'AHerèerst is .het zo, dat de Neder land»# leden vso het Europese parle- WüS zUn vah dé NedêrGmSse" Sü- Generaal en 'daar In de fracties j^n hun respectieve partijen -zitting hebben. >Dat< betekent dat. zij in het Neder- lsndee parlement en in het Europese pwlemént een en dezelfd- politiek voe- ,ien.- f Mant men kan niet als Chr. demo- «raat In het Europese parlement ja zeggen tegen iets en er In de Neder landse Sinten-Generaal neen tegen zeg gen. 'iüïhBe- zaak is vooral belangrijk door ten tweede omstandigheid. De stand der ontwikkeling van de Europese ge meenschappen is op het ogenblik zo, At Voor een zo goed mogelijke bevor- dtóng.van die ontwikkeling het nood- akèlijk is dat zoveel mogelijk de le den -van, het Europese parlement lid vai öe naüonale parlementen moeten Hjn. De macht der nationale regerin genin dé Europese gemeenschappen is,zo "groot dat een "Europees parle ment alleen daar niet tégen op kan. (Daarom moeten de nationale parle- 'menten en speciaal de leden van het tEurópese parlement daarin een hand- ja helpen om op nationaal niveau de Europese zaak te bevorderen. M.a,w, de; Europese politiek van een Chr. democratische fractie in het Euro pese parlement ls voor een groot deel ook nog 'n stuk nationale politiek, ge voerd door drie christelijke fracties. En dat moét allemaal op elkaar klop pen en het klopt ook wel, zowat op elkaar. Maar dat betekent dat de drie christelijke, partijen wat dit betreft op nationaal niveau hun beleid zullen moeten coördineren. te* EN moet zich bovendien ervan pyl bewust zijn,' dat als de moeilijk heden die wij boven beschreven, voor bij zullen zijn, het altijd zo zal zijn .dat er bij een uitgroei van da Europe gemeenschappen tot een volwaar dig politiek bedrijf er altijd samen- ;Sing "zal moeten zijn tussen wat men pp Europees niveau doet en wat men nationaal niveau doet. Het natio 'haal beleid van een partij zal op het Europees beleid van de verwante par tij ingesteld moeten zijn. En naarma te dè Europese gemeenschappen meer aan hun doel zullen beantwoorden, is het gevolg daarvan dit, dat de christe- .jjijke partijen, die leden in het Europe- éo parlement hebben, hun beleid in toenemende mate zullen hebben te H - coördineren. -.Wat er op Europees niveau ge schiedt, heeft dan ook gevolgen voor ywat-er op nationaal .niveau-gebeurt. smmi l Koninain Jttliana heeft gisteren een-- offlcieelbesoekaanNHmesen gebraehfctQphetprngriumiim-sioad '•aeen bezoek :a*n Heyendaal, -. waarde SE, universiteit -geve#-., tigdis. 1 Op de foto: Hare Majesteit ver- Js} Itat ln'- een stromende -regen 'K. Heyendaól». beschut door paraplu's .van"-., studenten,om' xich per' auto naar hét prëSklinbchinstituut van de. lLK. universiteit: te 'begeven.. Parijs N PARIJS is vandaag bekendgemaakt dat president de Gaulle TT van Frankrijk premier Chroestsjew van de Sow jet-Unie heeft I uitgenodigd voor een bezoek aan de Franse republiek. Chroes- tsjew heeft de invitatie aanvaard. De datum van het bezoek is .Jn nog niet bekendgemaakt, maar aangenomen wordt dat de Rus sische leider vóór de Kerst naar de Franse hoofdstad zal komen. De uitnodiging van de Gaulle houdt verhand met het feit dat de Franse president niet akkoord gaat met de plannen van Ame rika en Engeland om 'n topconferentie al in december van dit jaar te houden. De Gaulle heeft laten weten dat hij pas in het voorjaar van 1960 een topconferentie tussen Oost en West wil. De Franse piesident heeft daarmee de (nog niet officieel bekendgemaakte) plannen van Amerika en Engeland in de war gebracht. De openlijke verklaring van de Franse regering wordt in diploma tieke kringen te Washington als een handige manoeuvre beschouwd, waar door Londen en Washington in een vrij machteloze positie zijn gedwon gen. In Washington is men geneigd te veronderstellen, dat de-Gaulle het pleit heeft gewonnen en dat de weste lijke regeringsleiders premier Chroes tsjew niet voor volgend jaar lente zul len ontmoeten. President Eisenhower schijnt niet van plan te zijn. om het meningsver schil met de Gaulle officieel in de openbaarheid-te brengen. Eisen hower was overigens voornemens om binnen veertien dagen raar Euro pa 'te komen voor voor-overleg met de bondgenoten, maar dit zal nu ook wel niet doorgaan* .- Bondskanselier Adenauer schijnt geen voorkeur te hebben voor een van'beide standpunten. Een Westdultse regeringswoordvoerder heeft gezegd, dat Bonnmet elke datum zal in stemmen. van tevoren van zijn verklaring op de hoogte gesteld. De Gaulle zou ook nog andere re denen hebben voor het door hem ge proclameerde uitstel. Hij zou namelijk een betere voorbereiding voor een top conferentie wensen- Ook zou hij willen wachten .tot een Franse atoomproef-is genomen; Namens president Eisenhower werd gisteren in Augusta, het vakantie verblijf van de president' bekendge maakt, dat de president .bereid is „elk gewenst moment" deel te ne men aan een westelijke voorberei dende topconferentie. Eisenhower zou vanmiddag éen persconferentie houden. i Advertentie) now made in Holland with imported tobaccos EXTORT EXPO» -Benoemd tot lid van de Raad v<>°£ de Jeugdvorming prof. dr. H. R. wun- gaarden te Amsterdam. Aan mevrouw Er. J. c. Hoogeveen-Förster te s-Gra- Svenihage werd op haar verzoek eervol :.!|6iitslag verleend. (Vaa onze pariementsredactie) De reg'eUug beoogt, een tussenvorm té schéppen tussen het subsidie systeem voor de: woningwetbóuw. en dat voor de prflSiebouw»;bd zullen de huren van de premie-woningen aan dé hoge kant blijven: dé overheid draagt in de (particuliere) premie- bouw heel wat minder, bil dan in de wonlngwetbouw, die in handen is van gemeenten én bouwverenigingen. De minister hoopt,'dat deze régeling ertoe bijdraagt, dat, de particuliere bouwers 'van huurwoningen voor ar beiders en kleine, middenstanders vol doende initiatieven, zullen ontplooien. De regeling, in .genoemdontwerp vervat, houdt, in: 1. Dat voor huurwoningen een jaar lijkse bijdrage gedurende negen jaar wordt verstrekt, die het vér- schil tussen de kosiprijshuur ets de normaal te vragen huur, „vraag- huur" geheten, dient te over bruggen. 2. Dat voor „eigen woningen'' een premie van gemiddeld 3000 wordt beschikbaar gesteld. Voorwaarde hiertoe is, dat de stichtingskosten in de groep der grote gemeenten (groep 1) ten hoogste 25.000 be dragen, in die der middelgrote ge meenten (groep 2) 24-000,: en in de klasse der kleine gémeenten (groep 3) ƒ22.000. Deze bouwpremies zullen variëren naar gelang van de huisvestings capaciteit, de funderingskosten, en de geografische spreiding. Ze worden uit gekeerd aan de eigenaar-bewoner. Weliswaar zal de toeslag, tevoren steeds verstrekt krachtens het „Be sluit Bevordering' Eigen-Woningbe- zit", 'gehandhaafd "blijven, doch. de hoogde ervan wordt voortaan be paald naar de grootte van de woning en*'de omvang van het. gezin, dat haar gaat betrekken. Het bedrag blijft ongeveer-hetzelfde, gemiddeld 1100 per woning. Ben systeem van aflopende-jaarlijkse bijdragen is..ontworpèa voor de parti culiere bouwers van woningen, die door-*arbeiders "en kleine midden standers 'zullen worden gehuurd. Deze bijdragen zullen worden ter hand gesteld aan de eigenaar-exploitant. Hetzelfde geldt voor een-betrekkelijk lage-bSdrage ter dekking van sommige risico's,1 die niet uit de bijdrage kunnen worden bekostigd. ■verklaring valt op te maken,'dat premier Maftmillan :nog .wel, zal l blijven aandrihgm. óp éen topcon ferentie :in december, ondanks de pr^ingen van. dé Gaulle om dit voor- nemerr tedwarsbomen. „Wij verwelkomen in "de Franse verklaring de bevestiging te willen deelnemen aan een .spoedig te houden topconferentie", zo werd in Londen g^7pgd. „Maar wij zijn altijd van-oordeel ge weest dat deze topconferentie eerder dan in de lente van volgend jaar moet worden gehouden, .en natuurlijk zul len over de juiste datum besprekingen moeten worden gevoerd". Volgens berichten utt Parijs heeft de Gaulle over de kwestie van het uitstellen van de topconferentie vooraf overleg gepleegd met presi dent' Eisenhower en premier Mac- mill an. Dezen werden in ieder geval 'Inidrie - subsidie-r-grpepen Zal huursector, wórden.ingedeeld: 1., die waarvoor de'premie-gemiddeld •f 2000,., en- de- jaarlijkse bijdrage 440 bedraagt"; 2. die waar:deze bedragen 1600 en 340 belopen; 3-, die waarvoor premie en bijdrage ƒ.1200- en 240 bedragen.' De gemiddelde, huur. van-een com plex bepaalt, in-welke van* deze groe pen men wordt ingedeeld. InAmsterdam, Botterdam en Den Haag gelden vbor de groepen 2 en 3 een -maximale -huur-per maand van resp. 85, ƒ105 en ƒ125. Buiten deze drie stéden zijn er nog 5 huurklassen ingesteld. Het ligt in de bedoeling van de minister, indien bij een zogenaamde huurronde de huur stijgt, de bijdrage te verminderen, en wel in iets sterkere mate dan de huur wordt verhoogd, met het oog op .de inmiddels vrijge komen rente. Is de bijdrage eenmaal tot op 25 gedaald, dan komt ze te vervallen. Van de nieuwe regeling kunnen ook de woningbouwverenigingen profi teren, op dezelfde basis als de parti culiere bouwers welteverstaan. Voelt een woningbouwvereniging hiervoor, dan mag de geraéente niet in het risico van deze gesubsidieerde bouw delen.. (Advertentie! 17-0 Ifiss 'SteSSpipllff DE VERF VOOR HET SCHILDERÏEEST B. en W. van Amsterdam stellen de ge meenteraad voor eervol ontslag te verle nen al» gewoon hoogleraar in de organi schs scheikunde aan de Gem. Universiteit, aan prof. F. L. J. Six ma. die zijn ontslag heeft gevraagd In verhand met het aan- vaarden, van een funeUe aan het-centraal laboratorium der.staatsmijnen. ,j_._ In de afgelopen nacht trok een frontensysteem met regen, en harde, wind van west naar oost over ons land. De regenhoeveelheden liepen uiteen van 6 tot 17 mm. Na het passeren van het front ruimde de wind naar noordwest en drongen van het westen uit opkla ringen binnen. Deze hangen samen met een rug van hoge luchtdruk, die over de Britse eilanden naderbij komt. In een zeer krachtige westelijke luchtstroming, die op de Atlantische Oceaan voorkomt, beweegt een vrij actieve storing mee naar het oosten. Deze wordt morgen "boven het wes ten van de Britse eilanden verwacht en kan later op de dag het weer in ons land gaan beïnvloeden, nadat aanvankelijk opklaringen zijn voor- geokmen. Het weer behoudt daarom een on bestendig karakter. Chic. South. Sh. South. B. R.R. Netto winst 8 maanden per 31 aug. $49.922 (24.682) of 016 (0.08) per aand. Baltimore Gas Electric Netto-wtnst 8 maanden per 31 aug. 15.079.000 (12J.38.000) of 2.04 (1.62) per aand. (Van een onzer verslaggevers) AAR schatting acht miljoen mensen in Duitsland én'Nederland hebben' het gistermiddag op het televisiescherm met eigen- ogen gezien:- de- Nederlandse nachtmerrie en de Duitse triomf in het voetbalstadion van* Keulen: 7—-0. V. - - Er was geen doorkomen aan voor het Nederlandse elftal; FAAS 7WILKES- (foto) probeerde wel keer op keer door te brekennaar het Duitse.;doel,', maar zijn plannen werden steeds weer verijdeld door VERHARDT - (links), SZVMANIAK (rechts) en .de andere negen Duitse cracks.. Commentaar vah Wilt es na afloop: ,JHet wag geflatteerd.'Voóral* in- het; begin ging het aardig. Maar nadat de Duitsers de score openden, werden we nerveus. Toen het eenmaal tot ons doordrong, dat .we* achter, stonden, hadden we niet meer. de kracht de Duitse stoomwals-aanvailen tegen te houden". Zei de Duitse aanvoerder Herbert Erhardt: „Men merkte .wel, dat .in het. Nederlandse elftal drie spelers van tweede keus opgesteld stonden. Maar dat doet niets al aan onze overwinning. 70 tegen -Nederland: doe het ons maar eens na". -- De wedstrijd had nog een -bijzonder gevolg: in Nederland .en in Dnitsland was het tijdens het spitsuur uitzonderlijk stil op straat, zó zelfs, dat bijv, in Amsterdam de verkeersagenten hier en daar stonden, toe- te kijken ia- plaats van het verkeer te regelen. Ook zij hadden liever-naar'de televisie gekeken. Verslag: pagina 4). (Van een onzer verslaggevers) DE prijzen van het regeringsbrood en het wittebrood zijn in bijna ge heel Haarlem en omstreken met in gang van vandaag S cent verlaagd, tot resp. 32 en 36 cent. Dit is een gevolg van het niet bereiken van overeen stemming in het plaatselijk bakkers- (Advertentie) Zwitserse .£r-4jjp&$ j f h alHM «cht mee twe merk chaleti. j conflict, dat enige weken-geleden werd „aangestoken" door een kleine bak ker in Haarlem-Noord als protest te gen een kortings-actie van een groot bakkerijbedrijf. Enige kleine bakkers houden zich nog afzijdig van de verlaging, doch ver wacht wordt dat zij spoedig zullen, vol gen. Vermoed wordt dat de broodoorlog zich snel over Noord-Holland en de Haarlemmermeer zal uitbreiden. Hoe lang de prijsverlaging duurt valt nog niet te zeggen, want de situatie is uiterst verward en de meningen zijn zeer verdeeld. De regionale bakkerij commissie heeft al verscheidene ma len getracht te bemiddelen, maar alle pogingen blijken nu vruchteloos. In bakkerskringen neemt men aan dat de minister van Economische. Za ken spoedig zal ingrijpen. - - f v«?-\ R.-A'rv,v«..V' Van een onze r verslaggevers) A* Op 75-jarige leeftijd is woensdag«i avond "in zijn woning te Arnhem ovér- leden de heer'H. J. W. A- Meijerink, dié j* van 1937 tot 1952 als Indonesisch, spe- cialLst van de A.-K. Partij zitting gehad - heeft in de Tweede Kamer der. Staten- Generaal en na de oorlog yooralhekénd is geworden doór zijn optrèden vóór. en' tijdens de'_ Ronde-Tafelconferentie, waarbij de soevereiidteiteoverdrachi aan.Indonesië geregeld.werd. - j. De* heer Meüennk-. werd* geboren op^ 5 maart 1894,-Hij bezocht de christelifka.,; kweekschool Te. Doetinchem- en. behaal-JX^ de daarna de hoofdakte .en de- akten ij Frans eh Duits M.O* Na het. christelijk;: j onderwijs »ini-Nederland' 'o.a.; in'-' AalteaföiS gediend te hebben, vertrok hij naar het toenmalige, Nederlands-Indië,- waar-hii-?:': directeur werd van- de - ChriatelUkS Hollands-Inlandse Kweekschoolin; Soe-' rakarta. In deze.fuiictie heeft":hij'.vële%; Indonesische jongeren ohderizijh. hoedn gehad en leerde hdü de Indonesische mentaliteit kennen als weinig ,ahde Na een 17-jarigo loopbaan bij hef derwüs in Indonesië keerde hij. téruè' naar Nederland,'waar hij in 1937 zyn. intrede deed in de Tweede Kamer ala Indisch specialist van'de Av R. Paröti'j-A Na de onderbreking van de":parle^& mentaire arbeid, gedurende'de oortögsWMjt. jaren vónd, de' heer.Meijérihk'in 1945'f het Indonesische probleem in" gëheéï gewijzigde verhoudingen térug. sBó- kendheid verkreeg hy vooral doorzüriC lidmaatschap van de ),comnitesie" van® negen", die in 1948 ter: voorbereiding van - de Ronde-Tafelconferentie - een"-- oriënteringsreis maakte door lndonesië.:) Tydens deze tocht bezocht' hy-iaétiwtW^^j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1