m Het eigen gezicht BETOGINGEN IN HAVANA e stemming op jegens CASTRO beschuldigt Lonkt premier naar Moskou? A'damse arts uitgeput ui Finse hut gevonden Rotterdamse met klap ingestort S Rijkspremie (15-25 sparende ambtenaren voor om op Senator klaagt beschuldiger aan N.C;B.0.: „Niet enthousiast" inventum H D1 Verdwaald tijdens elanden jacht BRUGWACHTER NOG JUIST IN VEILIGHEID P. S; Elffeiicli tot kamerlid benoemd Nederlander beboet en vrijgelaten Premie hoger over lagere inkomens O-root enthousiasme voor hervormde kerkbouwactie VRIJDAG 23 OKTOBER 1959 r ZEVENTIENDE JAARGANG Ne. 4431 r B Beschuldiging Verraad Oorlogsmisdadigers I Gf 1 straalkochel 27 50 Aanslag AKKOORD OVER INVOERING PER 1 JANUARI: mm Geref. Kerkbouwactie; :y Directeur: H. DE RUIG J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SI/XIY HilMfiilHI Tijdens de demonstratie kwam het niet tot incidenten. De Cu baanse federatie van vakbonden had de algemene staking uitge schreven om steun te verlenen aan Fidel Castro. Alle verkeer lag stil en ook de telegraafdienst werkte niet. De Cubaanse radiozen ders verdwenen uit dé lucht met uitzondering van de politie- radio en sommige stations verzochten, kort voordat zij uit de ether verdwenen, het Cubaanse volk aan de organisatie van Ame rikaanse staten te schrijven en te protestéren tegen het overvliegen van Cuba door vijandelijke vliegtuigen die uit Amerika komen. Advertentie) met INVENTUM is't qoyd fd-.sr -> (Van een onzer verslaggevers) De drie jaar oude SpaaöséSrug over de Delfsliavensescliie in-Rot- terdam. ris ^gistermiddag, met/een luide klap in elkaar gestort. De brugwachter H. Roelofs (44) zag het staal op een halve meter van zie&;:&iéerv^i^||^a^|^|É^aadï erfgoed «vsieer o|e£ <iéi MSP ptmw Yoor dat het Nederlandse, pas sagiersschip „Oranje" van dé.Mjj. „Nedwla-nd", 'donderdag uit Dj'a.-. 'S karta vertrok; hébben gewapende Indonesische militairen" het schip doorzocht en een Nederlandse: passagier van boord gehaald, Het was de directeur van een uStgpf«g verij in Djakarta, die waarsct n- - lijk verdacht werd van een de- viezenovertreding. f ';:,::-yahdaag:ié^é,g^®^teewé»i®§tfepifeï -11 36 1 O - -1.' s>ï4a Cottertan: ■t-Gravcobage; Dordraebu ictlciluu Witte de Wlttutraat 3d ienti 113100 (ft Li Po»töiu lllï PiMMgiro Ha. 43431®. •alacltiendteost atx>nnemeoteu ia.3ü—JOJO uur Zsterrtagi tl18 uur Telefoon 118700. nujfge"*pinn i reltiooo maio'i «3 tttoeo). Poatbu? 1091 Postgiro No 424881 KLachtenaJenn 18.30—- feiefooo 382589 Soulwe® IS» r,j„ «73, Thomas t«rr,rrt»«tr»»i 8» "--lel. 85451. AOOToementrpryeSl «en t w weet, t 2.8a per naand, 1IS» pn Los* nummers «s mm. Verachiln» daaelllka (Geldig tot zaterdagavond) Yv*JÊÏi PLAATSELIJK ENIGE REGEN. I j Over het algemeen veel 'bewolking 'met ptiatséÉük;| enige regen. Matige tot krachtige, aan de -kUst--later":! mogelijk harde wind tussen zuid en west, Mlnder-kondq nacht, morgen overdag ongeveer dezelfde tempéntlint als vandaag.4 v Morgen: zon op:,. 7.18 f Miuui onder: *17.29 onder: 13.49'' OE staat het nu, als men van de met de relatie tussen de protestantse partijen en de K.V.P.? Dan moet voorop gesteld worden dat de beide protestantse partijen, C.H.U. en AR-, ieder op haar wijze, dus onderling in bepaalde opzichten genuanceerd, tot uitdrukking willen brengen wat de Reformatie voor de politiek betekent De Prot Chr. partijen vormen de politieke gestalte in twee verschillen de schakeringen van een volksgroep, die tijdens, door en na de Reformatie in Nederland een geheel eigen natio naal type vertegenwoordigt. Die volksgroep heeft tijdens de Republiek het Nederlandse volk en de Neder landse staat religieus, politiek en cul tureel in belangrijke mate haar stem pel opgedrukt Ten gevolge van de secularisatie van de Staat aan het einde van de acht tiende eeuw door de Franse revo lutie dus werd het tot een noodza kelijkheid dat vroeg of laat die refor matorische groep zich staatkundig ging organiseren. En zo is zij tot op de huidige dag een levend element een zelfstandig element, in de Nederland se politieke samenleving. V.S. denken daarbij aan het boekje van prof. Romme over „Katholieke Staatkunde"wil op haar beurt haar Rooms-Katholieke beginselen in het beleid voor zover mogelijk verwerkelijken. Dat komt tot uitdrukking in begin selprograms. Maar dat komt, .als bet góed Is, ook tot uitdrukking in de ver- kiezingsprograms. Nu mag gelukkig erkend worden dat in velerlei opzichten datgene wat de K.V.P.- wil en datgene wat de pro testantse partijen willen, ieder vanuit de achtergrond der eigen beginselen, in één zelfde richting wlj'st. En het Zou ook 'met onverstandig zijn om té onderzoekenook door overleg-af r~ vahziif geschiedt. Maar zijn "om over "de gehele 1' ïe tot een heid van werkprogram te komen. We denken b.v. aan kwesties als de ..zon dagsrust, de processie-vrijheid, het huwelijksrecht, we dénken aai» de kwestie van de voetbal-toto. Hier zijn soms zaken in geding die verband houden met de'principiële te genstelling Rome-Reformatie, i £r zijn ook kwesties van levensstijl bij 'en van-een verschillende appreciatie van bepaalde maatschappelijke verschijn selen. OVENDIEN moet men er. zich re kenschap van geven dat een par tij met haar verkiezingsprogram. haar gezicht laat zien. Daarom moet het zijn eigen stijl vertonen. Een poten tiële c.h. of ar. kiezer moet én wil anders benaderd worden dan een po tentiële K.VJ?. kiezer. Men wil vaak bij de een andere argumenten boren dan bij de ander. Een a.r. of c.h. appèl op kiezers is anders getoonzet dan een K.VJ.-appèl. Als een partij zich aan de kiezers vertoont dan moet zij dat doen met haar eigen gezicht. En dan moet men daar niet een plaatje van maken, waarin drie partijen hun gezicht in zouden kunnen terugvinden. Maar dat betekent niet dat er niet twee of drie gezichten zouden kunnen zijn, waarvan men zou kunnen zeg gen: Het zijn duidelijk drie verschil lende individuen, maar je kunt toch wel zien dat'ze familie van elkaar zijn; twee ervan lijken niet hele maal maar haast wel op een één- eiige tweeling. '"PUSSEN Cuba en de Ver. Staten is spanning ontstaan door een radio- en tclevisieredc van de Cubaanse premier Fidel Castro waarin deze de beschuldiging uitsprak dat in Amerika gestationeer de vliegtuigen de Cubaanse hoofdstad Havana hebben „gebombar deerd". Een protestmars van honderden Cubanen naar het gebouw van de Amerikaanse ambassade in Havana onderstreepte vandaag de toenemende vijandige gezindheid jegens Amerika op Cnba. denshet bewind van dictator Batista, bevinden zich in Amerika. - Bed. Een dertigtal politiemannen verhin derde de menigte het terrein van de ambassade te betreden. Het "gebouw was op slot en het ambassadepersoneel bleef binnen. .i Het was de eerste vijandige demon stratie tegen Amerika, sedert Castro in januari aan het bewind kwam.- lb' zijn toespraak sprak Castro over een „laaghartige en onvergeeflijke luchtaanval" en deed hii een feite aan val op de Ver. Staten en hun buiten landse politiek. Woensdag hebben onbekende vlieg tuigen pamfletten boven. Havana uit gestrooid. Hierna vólgden ongeregeld heden in: de- straten van de Cubaanse hoofdstad, .waarhij schoten vielen en bandgranatetótwerden geworpen. Twee Cubanen kwamen om "het leven en. bij- •nh 'vijftig werden-gewond. - - Tal van 'ooggetuigen hebben ;ver Waard, dat zij niets bemerkt1 hebben van. een bombardement of van boordr '•-KrpjyiZlf jieiaen 'slecht? Zij meenden, dat er "slachtoffers warén gevallen, doordat er van de grond af op weinig deskundige wijze ojp de vliegtuigen was geschoten. Castro betoogde, dat hij bewijzen in handen' had; dat de militaire revoltein de provincie Camaguey en het: „bom-, bardement" van Havana nauw met el kaar .in verband stonden. Zoals bekend, is de bevelhebber van de strijdkrachten in Camaguey, 'ma joor Ma tos, die. naast Castro tegen Ba tista heeft gestreden, enkele dagen ge leden door de premier, van verraad be schuldigd. Majoor Matos, die Inmiddels zijn ontslag heeft ingediend, heeft gezegd dat de regerïng-Castro de com munistische kant Opgaat en gewaar schuwd tegen de gevolgen hiervan. De Cubaanse menigte, die vandaag naar de ambassade-van-de<ViS,"te Ha vana trok. voerde spandoekemnee als „bet Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken beschermt oorlogsmis dadigers", (.Verscheidene Cubanen die hooggeplaatste, functies innamen tij- Vraagt unie foldt-r no. 89 „inventum brengf warmte ln uw leven", bij uw handelaar of bij Jnventum, Silthoven. (Van een onzer verslaggevers) Na een intensieve, v«fdaagse speur tocht door Noord-Finland, hebben militairen, politiemannen en burgers donderdagmorgen de Amsterdamse arts E. F. E. Schoenmaeckers opge spoord, die sinds vorige week zater dag was vermist. Uitgeput van ver moeidheid en verkleumd van de kou de.-troffen zij hem "aan in een hut, waarin hij beschutting had gezocht tegeii dé sneeuwstormen, die over dn dunbevolkte gebied raasden. Samen met zijn echtgenote was dokter Schoenmaeckers, die aan de ver eniging voor Ziekenverpleging aan de Prinsengracht 4/ vérbonden, op 4 oktober naar het Nóordfinse dörpje Kittila vertrokken, om aan een elandenjacht deel te nemen. Verge zeld door beroepsjagers gingen zü op jacht bijna 200 kilometer boven de Poolcirkelmaar tijdens de jacht dwaalde de arts af en verloor het contact met de groep. Pogingen om hem terug te vinden bleven zonder resultaat. Zondag werd een grote speurtocht ge organiseerd en werden de bossen rondom Kittila systematisch door zocht. Eerst donderdag werd de vol komen uitgeputte dokter Schoenmae ckers ontdekt. Tijdens zijn omzwer- - yingen door de bossen had hij eéh hut ontdekt, waarin hij enigszins te gen de koude was beschut. Hij was in het bezit van een kompas, maar zag geen kans de weg naar het basiskamp terug te vinden. De Am sterdamse, arts. werd naar, het basis kamp overgebracht, waar hjj al spoe dig op verhaal kwam. Vrijdag 30 ok- tober zal hij naar alle waarschijn lijkheid in dé hoofdstad terug- keren, Pedro Diaz Lanz, voprmalig bevel hebber van dé Cubaanse revolutionaire DOOR het instorten van de Spaansebmg over de Delfsöavenseschle te Rotter dam is een ravase ontstaan, die een ern stige stagnatie Seeft veroorzaakt in bet weg- en scheepvaartverkeer. luchtmacht, die na zijn aftreden uit de ze functie naar de Ver. Staten is uit geweken, heeft donderdag tegenover journalisten verklaard dat Fidel Castro voornemens is een communistisch be wind in Cuba te grondvesten. „Ik heb Fidel Castro, toen ik hem en 'n aantal militaire revolut. leiders per vliegtuig van Havana naar de pro vincie Camaguey bracht, horen zeg gen: „Ik wil voor Cuba het regerings stelsel der Sowjet-Unie invoeren* Ik zal doen, of ik de openbare mening volg. totdat wij ons voldoende hebben georganiseerd. Dan zal ik, zo nodig, ge weld gebruiken, ook al zou dit een veertigduizend mensenlevens kosten. Wij moeten doorgaan tot qns doel be reikt 'is. Niets kan ons tegenhouden, zelfs de Verenigde Staten niet." Een dronken man heeft donderdag met een, mes een aanslag willen plegen op premier Castro, dóch de Cubaanse leider is niet gewond. Toen de prémier op'de hoek van een straat, waar woensdag verscheidene mensen gewond waren, geraakt, een menigte toesprak, probeerde een dron ken man met een mes hem te naderen. Hij werd door een van Castro's lijf wachten aangehouden jennaar 'n poli tiebureau gebracht. De man moest be schermd worden tegen een menigte die hem, aldus deze berichten, wilde lyn chen.. .~,V De mt,lister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschapen, mr. J. M. L, Th. Cals, heeft getooiid dat hij zich ook achter een naaimachine t fiutsuoe!!;. Dit plaatje werd gisteren genomen toen de minis ter in Roermond de officiële opening van de nieuwe huishoud- en industrie school St. Agnes verrichtte. De -brug vormde :de verbinding tussen voormalig Oversehiè-en hét industrie |errete'in de Spaanse.polder;:";::.; ::De;bbnien waren gesloten en de brug was geopend, geweest om een setalp te laten passeren. Het beweegbare deel, waarover het verkeergaat, was nog ongeveer een halve -meter van het wegdek verwijderd, toen. bét. opeens' zeer snel naar beneden kwam. Meteen kwam de bovenbouw, waaraan een tegengewicM (een stalen omhulsel ge; vuld- met duizenden kilo's beton) b«^ vestigd Is, naar beneden. Désktindlpg menent dat boog in de brug- eem'jffi|| spillen, waardoor de bovt dréaien. gebroken is. *|i;l3Dè®ewè®ers::vani:ftets/.?ih.ii|te:5,a^^}' ving snelden naar de ramen om 'te zien-wat er-aatf de-hand was^.D< dé enorme kl beach ist alleen bét);:ééé'gSé^t^^é|5b^0Qbo&wj|'^K scheurde het tegengewic Door .eert j/getrnDén 'stalen pU- werd;bet, brugvra<MÉèfshül^e:npgal beschadigd^C^tückigïSKèbbeiröei^zich geen'-'fpéi'Swnigfe'.-'ongelüMréril-WKUjgfe- se.erriMèrd De heer P. C. Elfferich. wethouder van Openbare Werken te Delft,'is be noemd tot lid van de Eerste Kamer ih "dé vacature ontstaan door het zitting krijgen in de Raad van State van de heer M. Ruppert (A-R). Aanvankelijk was in deze functie benoemd ver klaard de heer J. Abels te Groningen, maar deze heeft .bedankt. Advertentie jwasSde pplfOe tm piaati e .omgesvingf afgezeti.jHet "I De heer S. zou getracht hefebén. K:. bult«'; -v t restf »e Sa <*»- fer:,'waarxn*z:i*1' S zajn-in" beslagvg«9J0méö.::;|s|®g|i^^^^ Het onder oé> de. zevén ujco*. Alle/ hutten werdén stuk voor-stek/ geopend. doorzocht. De paplezen van alle opvarenden werden :g. troleerd. De soldaten s len niet aan de hefög« protesten;VaiBaéj!a officieren van' de „Oranj^?, «Be'tea ervan trachtten:; te dvoTOieen; :?plaatshebbénvmiaarmefc-UGah. van het scbip dat Nédei fi?gébiédi:is;;;ë„.^,,JL v Ix>rd C^niDi t TOmiiBlsssaris:;'?.a;S.A.as .en ^CBlsssgag; benöémdstp%sffii®Lior^fp|l,.tlïe|Adg^^ rality", ditf'óokltem: boord ;fd^jipp&j bü"dé;.EWtse r r Dfi* geprotesteerd iftgenTde ruwe; ling van zyn^vppuw.'van hen teiSi^a^r«®Ba^Kfel^isdclKoi?i*'' incident uit Wlat®g| 'deéld eneen boete vait 23.00é róeïMtb| te hebben bettelA ^eramedelHfcs i»»: -hg', naar MedaiS'reizén'om- daw«er aan 23ln vrónw en ktedereh'iljBlnern aan boord van de „O ranjef«Uèt -'.f- n S... DE raadselen om de aanslag op de vroegere Franse minister Mitterand worden steeds groter. Verklaarde woensdag de rechtse politicus te Pen reeds dat de moordaanslag/op de voor malige minister in scène was gezet, gisteren heeft het vroegere lid van de Assemblee, Pesquet, verklaard dat hij op verzoek van Mitterand de aanslag heeft uitgevoerd. Mltterand, thans se nator, zou door deze overval de rege ring een excuus willen geven voor maatregelen tegen uiterst rechtse ele inenten, die tegen de Gaulle's plan nen inzake Algerije zijn. Mltterand heeft intussen bekendgemaakt dat hij Pesquet zal aanklagen wegens laster. Pesquet en Mltterand zijn gister avond beiden bü de rechter van in structie ontboden. Pesquet. uitte de beschuldigingen gisteren op een, persconferentie. Hy zei dat hij de auto had bestuurd die de senator had achtervolgd. - Ook had hij het machinegeweer geleverd- waar mee de auto, van Mitterand was be schoten, nadat deze-zich aldus Pes quet „overeenkomstig de afspraak" had verschilen in een bosje. Pesquet was op 't verzoek van. Mitterand ge daan op een "toevallige ontmoeting van de twee mannen ingegaan omdat hij een tegenstander "van hem is.'Pes quet schijnt door achteraf de waarheid te vertellen, de naam van Mitterand in opspraak te hebben willen brengen. Als bewijs voor zijn verhaal beweert - - Pesquet. eenbrigt t£' hebbjst, voor.dé-aanslagaÊpostëïrtefö zichzélf had geadresseerd ten'; -mn^L ..volgens sdhreVen-jDeze a zit 'zijn van PësquePs Mitterand" heeft' verder-f to^etaia^glllg,, geversygezegd.dat^hü na r;2*ir-.ï verwacht ad,, it erY, - yall ruoP ti- «ïut geasj 4!# f AWf D.è\^ranse??póUtie#ïheeft maakt, dat zy Pesquets zaakwaa: e- mer, ;Daburón, teerd: Pesquet-had te i get s -at Dahurin bij hem was, toen Mitténcb<ii autóSwerd-beschoten. :Ss;- - (Van onze parlementaire redacteur) DE activiteiten, sedert jaren door de „centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken", ontplooid voor de invoering van een premie-spaarregeling, hebben vrucht afgeworpen: de commissie heeft met de staatssecretaris voor Bezitsvorming, en PBO, drs. W. K. N, Schmeizer, over eenstemming bereikt over een dergelijke regeling. Men hoopt haar voor 1 januari in het Staatsblad te kunnen publiceren. De eerste bedragen zuilen dan twee maanden later van het salaris der sparende ambtenaren worden afgehondeii. deze grondslag lager ligt dan 7200 wordt de premie vastgesteld op 25 procent; de overigen wordt een pre mie van 15 procent toegekend. Het spaargeld - zal gemiddeld vier eneenhalf jaar onaangeroerd moeten blijven. Sinds het einde van het jaar, waarin de spaarder zich heeft aange meld, moet het nl. vier jaar ononder broken op zijn rekening blijven staan. Slechts op één voorwaarde kan hier van worden afgeweken: indien van het spaargeld zg. duurzame bestedingen Is de regeling ingegaan, dan kan élke ambtenaar ten hoogste vijf pro cent van zijn loon sparen. De maxi- male jaarlijkse spaarsom beloopt zes- honderd gulden. Het Rijk verstrekt déze spaarders een premie. Dé hoogte ervan is afhankelijk van de pensloen- S grondslag der betrokkenenvoor wie gen is gespecificeerd in een Ujst, -die o,m. de aanschaf van onroerende goe deren, van een huwelijksuitzet, het bé talen van premies voor levensverzeke ringen en uitgaven voor studies van kinderen opsomt. De regeling geldt voor alle groepen, wier salaris door het:Ryk wordt uit gekeerd. Ook politie-ambtenaren en onderwijzers kunnen er dus van profi teren. "Wordt een ambtenaar op wachtgeld gesteld, dan staan hem twee mogelijk heden open: hij.kan zijn spaartegoed opvragen; hij kan ook ten hoogste vtèr jaar lang blijven doorsparen. "Wie oneervol wordt ontslagen en deelnemer aan de spaarregeling is, verbeurt het recht op de premie. Indien' lagere organen, zoals provin cies en gemeenten, hun personeel even eens met een premie- en spaarregeling willen verrassen, zullen zich moeten worden bekostigd. Dit soort bestedln- richten naar- de rijksregeling. (Van onze parlementsredactie) NIET zo geweldig enthousiast". Dat is het commentaar dat ons van de zijde van de Ned. Chr. Bond voor Overheidspersoneel bereikte, toen wij de mening van de bond over de nieuwe premie-spaarregeling voor ambtenaren vroegen. Weliswaar heeft de bond er geen reden toe gezien, de regeling voetstoots af- te 'wijzen, doch evenmin verheelt hij zich dat de situatie, die na de .in voering der regeling ontstaat, niet op alle fronten reden tot juichen geeft. Voor een belangrijk deel van de ambtenaren heeft de regeling hL weinig zin, en wel omdat dit-deel niet bij machte is, te sparen. Slechts wie spaarcapaciteitén hebben, komt de premie ten goede. En in (menig géval zijn dat juist niet degenen, die haar dringend behoeven, (Van een onzer vcrslaggevers) In één dag tijd te voor de3c<^ÓKmde Kérkhouviïxtii:- .opnieuw ïmf-r '-dan tweehonderddnizend" golden blhEaige^ komen. Vanmorgen was de stand geko-V men'op GA32.577. j Treffend zijn deervaringai,.; wélke; opgedaan worden én waarultlblijktr' welk een enthousiasme er heerst-Bij een Amsterdams predikant. werd'lonY langs aangebeld. Het dienstmeisje zag' een oud vrouwtje staan;; dié "eén pakje. overhandigde. De 1 sdikit r bij zijn thuiskomst het. pakje open en'.e r. sta teerde, dat, "er '400 rijksdaalders ih-(: zaten, bestemd voor de kerkboüwactléj' Het vrouwtje had geen naam genoémd;: Nominee kent mij wel," had, zij :gqY' zegd, maar hoe ''dominee', ook' pëinsdé;. hij wist niet wie de geefster waj verzocht het dienstmeisje goed haar, het vrouwtje, uit té:lfflkén3%#^^'ö#B' Enkele dagen geleden zag ."'hefr- dienstmeisje hetvroirwtje weer Vóok* de deur staan. Onmiddellijk vteaiCrY schuwde zy de predikant, die nü( was. Deze ging naar de deur, en .t i hij haar opende smeet héPrboüwtjél! een nieuw, .pakje naar birmeni Daarhé liep zij hard weg. De predikant had weer eert pakje'inëiL: 400 rijksdaalders,ook voor de kerkYj' houwactie. jSt* Ook' ln het totaalbedrag vans:Se,?S«r^öS^fc bouwactie in de' geref. kerkenïstHgtfeSi nog steeds. ,Op het ogenbllknte'!.het«-!tI.-. 1.353^02,95 verdeeld in i.llf - aan collecten in---'732 '.kerken.'-aéaY-:.;''' 242 835,98 aan giften. - \ï'Vrlrn-V-m. Drie Nederlandse mrlogsschepen Hr. Ms. vliegkampschip dEarel D man,en Hr. Ms. .ónderzééb,oót]"ag«*ll .Jumburg" env ^rénthe'-Vfzijn^wsS"2 ochtend te Oslo aangekomen, vow- bezoek van. vier dagen. 11 gpj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1