voor Rood-Chinese druk Geschil tussen CUBA en VS voor fcASTOO^vSTvs. AAN j vredes- Maar India begint niet met oorlog m ■m ROEMENIË commissie staatssecretaris B. Rooi vink aan Rumoer om notulen Sowjet-troepen uit HONGARIJE Jloning Bpudewijn reikt prijs iiit aan A. Roland Holst Verdeeldheid bij communisten "WÜ& Politieman aan speeltafel Laureiisdukaat voor Vorstin m v_ v. prefereert vooraar. kfr-fcbóuw Betrekkingen nmt Joegoslavië beter? Ziekenföïïdsraacl: verhoog premie i vfmmhhm 'më Hervi Merkbouwactié In kader van rode propaganda-actie r r llÉI IWAAHïBAG 26 OKTOBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4433 TV; Directeur; H DED RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. vH'f J. S.' BRUINS; SLOT SSgtfiÉ-, TPTAT ER OOK GEBEURT, wij zullen onze grond", onze der en vv ons prestige verdedigen. Wij zullen ons geen angst laten -aan jagen door wat China in Ladakh doet," aldus heeft premier Nehroe van India in Miroet bij New Delhi verklaard. :v i Hij zei dat de Chinezen die vorige week zeventien Indische sol-; daten hebben gedood aan de grens inZuidLadakhzestig kilome ter op Indisch gebied zijn doorgedrongen. India zou echter geen oorlog beginnen om deze grensincidenten. Volgens onbevestigde berichten hebben de Chinezen inmiddels nog twee streken in Oost-Ladakh bezet, die in India als Indisch ge bied worden beschouwd. Onbestendig KRITISCH TOEZICHT IN AMSTERDAMS CASINO TN' ta m&mm S- "llBpBilPi - - 1 u ■■■EMBg -•« I m ,'CVan onze parlementaire 1 redacteur) tCnj dé' socialistische aanval |,3i; het parlement op de vrijere loonpGÜtiek is mislukt, schijnt men van plan te zijn;door een per- soonlijke aanval op de staats- secreta'ris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer B. •Rooi v in k. buiten het parle ment opnieuw onrust te gaan zaaien. .(Zie verder pag. 3. 7e fcol,) üSiiisM fees Beroep op Chroestsjew iWMM' j .mm,,., „Maak rtea» vOrarcnciate OMtnAti tiMMW; «uw «k «luwnw «o lm, jwjbu m li Po»tbu* U13 Postgiro No. Uttlt. XUcntmuBeast NoaaMtMm la.Jü—19.30 uur Zaterdags 17—18 uuï Talafoon 115700. UuygBiisp»» 1 WMtooó 18346'. (3 Hl am) Postbus 1W1 - Postgiro No 434867. fOaehlMuUenst. 1830193<. rttetooo 362368 Souitvog 133 Ttfcs 4870. Ksfnotsstnoi 6» «let. 63461. AMiuisnientsprlJtei amtpw weefc, 12.65 per maant», t ISO pet hvna.tsu Losse nummers '8 «nvt VancMtnt dOMliUts. (Geldig tot dinsdagavond) l$\y. ONBESTENDIG Half tot zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen-enige regen,weinig verandering in l»peratuur.Matige ».tot krachtige' en later waarschijnlijk tóVf rende wind tussen zuidwest' eh. wesW Morgen: Zonop: 7.24 Maan'op:' 1.32 A *"Al onder: 17.23 onder: 15.22 ■agi® NEHROE WIJKT NIET Sftt; -.'SSk .-s Kr -£NG' BOUDEWIJN" heeft zóbdag- 'tttótum m- fcet'riHminklijk pileis m Brumlde driejaSrHk»® prfl» tó uttgereftt-wmh ■de Nederlandse dicbterAdriaanRe- Holst- top die. foto- recht») KONTNG WBÉiS'tó'ètó^korte' toe- -rprittk; bp. hetbelangvah 'dergeifike - „«Smpetmes"; die „bij betyolk ge-, -voetona van begrip en eefbiea voor dttSird'é -énkele veén.: gec3Icht van Roland JÏÉte'vrtógvgeéö;- ®ógstk;.;fle héb Uwen 'dienst iZ-s.-*1 bpriti jnöar .tk bea rijk in dit. Uw. woord jnag ?#ﮧP^Sf|p> d.éie Wpijjaj) ;het-wooitf de 'Koning* - 'dédichter eér 'tnltoMjprachHg j öan?. i V 'JtHÏTRAPpORT dat prof. dr, "^p'^töiivhilhE; ?Vbdrtas;^stqnd";*»#-. ^Wetol* dichters wisten zo dwingend .;4®iisVp ontroeringen en yerbeëldin- jrsyhstlt iet cdere blatfztidé van zijn &'ïiTO^\'éMlh}Iijiliélilirii.f E>! Pfc^ciftTGHETD warenos. ^mtdt*t=r.:: n3T*'u 1 en atoatsscqretiris S«JoIten aanwezig.- 1 vvr.'-vvj--. Premier Nehroe heeft bet afgelopen weekeinde met militaire deskundigen geconfereerd over stappen, die geno men moeten worden teren het binnen dringen van de Cbinezen. Er zijn reeds troepenversterkingen gestuurd door de Indische regering, maar'aangezien er sneeuw ligt in La dakh en het' weer bijzonder ongunstig is. zullen deze versterkingen de be dreigde punten moeilijk kunnen be reiken. De Indische luchtmacht is tn staat van alarm gebracht. In .de Indische communistische partij is verdeeldheid ontstaan na de Chinese acties in het grensgebied. We) publiceerde de partij zaterdag een. resolutie waaritrhet Chinese op treden wórdt-veróordeeld. maar be paalde groepen communisten, die de internationale solidariteit van het 'V, - kjuselfpr^Adenaper heeft een regionale; bijéénkomst v; ;i '"znn .christen-democratische par- U' ïe^Badép-Bstden-de'mening uitge- S--^rt dat, e«:n topconferentie het bftt^.tas^p -dét^rober en Juni zou k;- »ch; worden geheuden, op voo'r- T'dat he' Wes+en verenigd .op Id^déuiké bijéénkomst verschijnt ë«Vcr»fcrenÜe zoer zorgvuldig. Is vt'.v? bai-énd, is president de Gaulle voqrstander van een top- nf.-iStf&të&rin het voorjaar van 1060. M-cmilJan van-Engeland houdt éah?dscemb^:;Eisenhower vindt *f X -^f1:ro jTninderbelangrijk. Hij ..wij f.t pas-;,e»n topconfereiltie 'als. het V^jgjj»);éen^tezind 'Is.'.; 5, ;<V }t J y^j.iverreweg'de meeste geref.-.ker- kri ïtsi'thénö de obbréngst bekend, van dTi.-^^areóUpë»»; die gehouden is voor r *7wrSo'iw.'ctie. De collecten 'in -757 k iiri b"',<'h',pn op f 1.128.884.82. aan binnen 244.721.98, zodat hef:totaal. tb»ris.is i 1,373.586.80. richtl^s westeüjke luchtstr bet noordelUlc ««1,™ renjr tijdens het weekeinde tet Oost- f doe? Als gevolc desrvw. wérd de k*krechti^e westelijke lucbtstreming bo ;téh hét; noordeliPt de oce* sanilronf '«É^^^Zrid-Zwedèn, Pq'e". ?n. West-Kas- lend "weer verdreven. Btorütgeh^toi de.wes tMtfke.'.hiehUtromhig veroor»ken nu en ida^reienTèii':«tokwècktlge wtodm, a*«J van'dfese', storlnger». 'fef zondag.hoven oe Noordzee aanleiding tot jen «i<t ÖftH tot vlak bM de Waddeiikust uitstrek ^B^Jnleuwe «iwssk wttdkkddeM^ .vanmórgen tussen IJsland en .Off*"—.; Verw^pht wordt dat desd storing |nd hefliéegebied ten noorden van S^tUnd tol, trekken, waarbij de w«ót»za> toenemen. Oe regenval «1 de ko- w««,de"* 24 uur beperkt Milven Wt eff «'e plaaiaeUJke bnlan.. in het temP"*tuur veflódp'fkemt nlet veel verandering. v i'. .JPrtmiéTi Chroestsjew is vandaag I» Moskou teruggekeerd van een zesdaagr beéoek aan' Roemenië," aldus deelde radioMoskou gistermiddag mee. De premier had een onofficiële vakantie- rèls door Roemenië gemaakt iafgézel- schap van de Roemeense partijleider Georghiu.Dej en leden van de regering. "Behalve voor het bezoeken van bezienswaardigheden had- Chroesi- sjevajn reis ook gebruikt voor be sprekingen, die plaatsvonden ,jn een bijzonder hartelijke sfeer." aldus dc "radio. Het feit dat Chroestsjew de Sowjet- Uhle verlaten had was niet bekendge maakt. Het bericht, van de Russische radio kwam dan ook als een verrassing voor de westelijke wereld. Op dé terugreis heeft Chroestsjew vanuit zijn vliegtuig een uitbundige telegrafische dankbetuiging verzonden, waarin hü am. zei „diep bewogen" te (Tan een onzer verslaggevers) In'hotel Siotanla in Slotermeer (Am sterdam) zijn. zaterdagavond onder, het toeziend oog van de politie de speel tafels in gebruik genomen, waarmee volgens dé organisatoren een wettelijk toelaatbaar „waarnemlngsspel" kan worden gespeeld. Vierhonderd gasten waren uit alle delen van het land haar Slotenneer gekomen in de hoop enkele honder den guldens rijker te worden. Sommi gen is dat inderdaad gelukt: enigen incasseerden zelfs bedragen van ruim ƒ1500,—- Hoofdinspecteur C. Mouwen keek kritisch toe. Hij zal een rapport uit brengen aan de officier van Justitie, dié daarna zal beslissen over het al dan niet instellen van een vervolging Het verschil tussen een roulette en dit „waarnemingsspel" is o.a., dat bij de eerste de schijf in de kuip aan het draaien wordt gebracht, terwijl 'in dit geval dé schijf stil staat; Het waarne mingsspel bevat geen stultnokken en de deelnemers mogen zelf de bal wer pen. Dit in tegenstelling tot de rou lette, waarbij uitsluitend de croupier de bal aan,het rollen brengt. De mi nimum-inzet voor allé zeven kansen bedraagt twee gulden. i zijn voor de buitengewone zorg waar-, mee hij in Roemenië was omringd. Het wordt niét onmogelijk; geacht, dat Chroestsjews bezoek aan Roemenië ook de inleiding zal ziin van een nieuwe verzoening tussen het Sowjet-blok en Joegoslavië. Wellicht zal Roemenië bel initiatief nemen tot een Balkanconfe- rentié, waarvoor ook Joegoslavië zal worden uitgenodigd. In .de Sowjet-pers zijn de laatste we ken minder aanvallen gedaan op Joego slavië. communisme boven allés stellen, -zijn j het hiermee niet eens. "Nehroe heeft gewaarschuwd dat een. slechte verhouding tussen China en- India - gevolgen zal hebben trf dé ge hele wereld'. „China en India zijn beide grote lan den." aldus Nehroe, „en-.wanneer .er een conflict- tussen zulké. Janden ber staat, rust er een zeer grote;, verant woordelijkheid op de schouders van hun leiders". ;-'k „Wij moeten met zelfbeheersing en verantwoordeHjkbeidsgevoel tew«:k eaan en ons 'niet laten1 meeslepen door gevoelens." Nehroe waarschuw de voor de mensen die „dappere taal" spreken en op een aanval, op China aandringen. Inmiddels verlangen de Indiase kran ten een -duidelijke vérklaring-; van .pre-; mier Nehroe over zijn politiek jegens communistisch--China. „Nehroe heeft ons gewaarschuwd geen woorden van dapperheid ;te bezigen en niet uit boosheid te handelen. Laten wij hem van onze kant waarschuwen dat1 hem misschien niet véél kansen meer geboden worden het land achter zich te verenigen indien ..aan China wordt toegestaan ons te blijven, ver nederen", zo werd gezegd. Verlangd werd, dat Nehroe de grens .met Ghïna gaat versterken. De ziekenfondsraad zal: de minister vin Sociale Zaken en 1 Volksgezond- heid adviseren de ziekenfondspremie voor de verplicht-verzekerden per 1 janaar)1960 té, verhogen van 4.5 tot 5 proeent. Tot dé overwegingen die hiertoe hebben geleid' 'behoreno.m. dé. stij- gende kosten van'.- de génèesknndigé verzorging, de verhoging van het slin kende vereveningsfonds. ILM. koningin Juilana heeft za terdagmiddag in Rotterdam de in gebruikneming van de Grote of ijnt Laurenskerk te Rotterdam bijgewoond,- Na afloop van de nlechtigheld werd de vorstin een gouden Laufènsdukaat aangebo den, die speciaal, ter gelegenheid* van het gereedkomen .van het- transept, is geslagen en'verkocht zal worden ten -bate van de! res tauratie .'van bet-sebip. -Voor verslag zie pagina 4)r- De Verenigde Staten hebbenJdp": Inter-Amerikaanse vredescommlssle v' verzocht.een'! onderzoek in;: te stéDén y.! "naar vluchten van vliegtuigen nit Amerika boven Cuba. Vfoensuwg- én ig vrijdagavond hebben vllegtiügeh;boven Havana pamfletten afgeworpen'-met' propaganda tegen de regering van Fldèl Gastro.- De' Cubaanse premier, beeftf in een televisietoespraak verklaard, tot. (Jé;?/ vliegtuigen afkomstig "waren nlt'^meé: rika en de Amerikaanse politie beeft>> meegedeeld, dat.; -Castro's yoemsi&j&tèé'i Inchtmachtchef,':'maloorS^edW5?Wiiui;§ - JLanz, die naar Amerika gevlucht'^Js, tegenover haar verklaard heefti-datii|é sf; vluchten 'onder zijn :,leiding:.;vsm': i'Aqïgrl^ rikaans' grondgebied af «Hderajiawz werden. -v" - In een verklaring van het Ameri- - kaanse ministerie van Buitenlandse Zk-jif ken wérd: gezegd, dat aerikaV' vredescammissie in deze zaak' betrekt - ómdat zij er ernstig naar verlangt cdptv j: alle mogelijke middelen misverstanden tussen Amerikaaiue staten weg te nemen. 8§g 1 Het ministerie zegde de ommiksie alle hulp toe bij ¥hit|bhdéclaow|^® s 1 dit ook uitgësfreldt zou wordeb activiteiten van. LatijnsrAmérikadhse^ ballingen in de Verenigae:Stotehvft5g|v:®- Majoor Lanz hee t de verklar -• van Castro tegengesproken- Voigéhs 'Mwelke door Lanz mtgezonden|ylmg^; tuigen, vorige week behalvè piamHetr ten ook bommen op Havana,badden-^.'-^ ;,t;;-;:geworpem>!^ciSi^i|^jS2»iiS^^|l^^pS ;De Cueaanse regering^ he t Verenigde Staten verzocht Lahz^in "i f Voorlopige ^hechtenis'JO r stdHaSSlZySf"'5 /- wil uitwijzii»g;iran Lairt'vrag(ehi;M^fti;;!&<. psHelMgertogffii^-SEiaé^jEisÉéeïlümÈI^S weer enkele-tientallen rcontra-revolu-^';Jv? 'tionafreugearrestem^die zóudesËBebr$ jben' deelgenomiéi» aan ongeregeiahéaën« ïinfHavaha.'' $liRerstfmiridio?bp;iCnW%ebbelBtiÉt^é« massavergadering' om"te ".prntesteréh?j^ .'tégen „hiütendandis^agré^ëëëéSÖiö^^^pïi {speling np'de^VerrólgdejStatenï^-jCi^^ ..V'Ibrendm. Castro/had éèrstjdeèmamsfé' {by^ankömst;- aangekondigd vgrondgeblèd";;Téïékdeéïurèi:wè$c^hëtï motto echter, gewijzigd in JbultehtimdséW? -agressie".-g WmMÊ% a-** v^t vakverbond! hééft» ©en évolleddge;!^ stillegging van,,het werk in Havanajeu J:, de drieon^ggende;provincfes; afgêlton^lSi *digdt-tmxeindo.bet.-aahtaL bézbeKera^®n|~i' - ,de bijeenkomst! zo gi^t'mogéUJlfej* Woedende"'- gébareif «maakte ipreroier ,iRidel 'Cflstro ;van Cubar tbdens een kunnèn' Amerika", gestationeerde ^vliegtuigen .de Cnbaanse hoofdstad :?W£viÏBZ -rnndini KebbéiCttobbtnbardeerdiNsi d^'televdsiétoespraak.vah Castro vonden ln,Ha-vana reidgde i Arabische Republiek en coi ïuui China naar aanleiding, van_ aanval! die een ver mnen Syrische 'co nlstiséhé',;;lëid«r^öijpgi^p|fli^|SfiK!#J;f clële 'bijeenkomst' in Peking oj de V.A.R. deed; behoort De zaakgelastigde van de "V die indertijd naar Cairo' terugkeerde, .ver- j trekt binnenkort wéér naar Pétóbg:;! Dé staatsecretaris heeft tiidens de debatten in de Tweede Kamer dé no- tnlen geciteerd van de vergadering, die vertegenwoordigers van de rege ring en die van de Stichting van'de Arbeid op 24 angustus hebben gehad. Uit het door de heer Roolvink ge- - citeerde gedeelte van deze notulen bleek dat de vertegenwoordiger; van 'het NVV. zich aanvankelijk akkoord had verklaard met de produktivi- ;V. teitsberekening, die de regering op vdat moment voorstond éi) .dié tiijj- kens een schrijven van de Stichting van de Arbeid van ,16 oktober nu dpor elf van de twaalf in oe stich- i-v tihg vertegenwoordigde organisaties wordt overgenomen. ■V Reeds tijdenk de Kamerdebatten mapktên ,dè socialisten heftig bezwaar tegen het voorlezen van deze notulen en slechts door het ingrijpen van dr. Kortenhorst werd voorkomen dat over deze zaak een debat met de staatssecre taris ontstond. In de socialistische pers. van zater dag was een verslag opgenomen van de hoofdbesturenvergadering van het KW, waaruit bleek dat de secretaris vim" deze vakcentrale en tevens haar vertegenwoordiger in de looncoaunis- sie-van de; Stichting van de Arbeid, de heer ,W. F. van Tilburg, deze zaak van- döag in de vergadering van het dage lijks bestuur van het NVV zou bréngen. In andere berichten werd zelfs ge suggereerd dat; de staatssecretaris be wust halve waarheden heeft verkon digd en 'dat bü door- de notulen «te ci teren het vertrouwen heeft gèschon- dén, "Sv?';'''"."''-- In de kringen van de niet-soclallstir sche werkgevers- en werknemersorga- tij sa ties wijst men de laatste beschul- diging beslist af. Reeds door het schrij-l men, in HongarÜe. ven van 16 oktober was hetgeen op- de vergadering van 24 augustus/bespro ken was in de openbaarheid gekomen. Maar ook de heer Van Tilburg zelf hééft hoi, Het .Vrije Véili&srénëjóbai^ag' 21 oktober een lang artikel geschreven over de gang van zaken bij het ;:tot stand komen van'de algemene ..richtlij nen en de nadere verduidelijking.- De NW-secretaris heeft daarin zijn visie gegeven op wat tijdens de verschillen de vergaderingen tussen de regerings vertegenwoordiger én die van de Stich ting van de Arbeid is besproken. Nié mand had de heer Van Tilburg toe stemming gegeven omi de-hem- ter be- A,"C-" '■ft. 'MM - (Van een onzer verriaè^vëra^^V Dr. JE-- in sec.-gt - - van Ned, Herv. Kerk, .heeft, tijdens'dé ssen- dag door hem geleide hterxdiej de Adventkerk te Den Iaag-1 duinen, de gang'van zal- v f "de vormdc kerkbouwactie verr vjuge gè - Het verheugende is met alle- dè. opbrengst thans reeds m éér^dans r 6 miljoen is, en ook i ét, dat aüccn -land '-zoveel bél-angstollu!^|i-bö^.?^é bouw bestaat.; Het vérheügeafe i:,, ai- dus dr. Btnimën, dat uit de. actïe;z j - grote geest van saamhorighéld blijkt."^ - W*r Volgens bebrouwbare en doorgaans goedlngelichté diplomatieke kringen in Wenen zal de secretaris der Hongaar se communistische partij, Kadar.ispoe- dig de volledige terngtrékking van Russische troepen uit Hongarije be kendmaken. {.yï I:' ï- De bekendmaking wordt verwacht op het zevende partijcongres dat op 30 november in Boedapest zal-beginnen. Men ziet deze stap als passend in dé wereldomvattende propagarida-.cam- pagne van de communisten om de we reld i wijs:- te maken dat 'Rusland de vrede wefast te-bevorderen.; door zijn strijdkrachten te reduceren. - Het voorwendsel voor dé voortdu rende stationering :van Russische troe pen in Hongarije na het einde van', de tweede wereldoorlog- en* het- sluiten van; hét vredesverdrag.-.-met .Hongarije was- het lidmaatschap van dat land van het pact van Warschau. In feite echter moést hetrode régime dóór de Sowjet-troepen worden beschermd. Vólgens westelijke zegslieden bevüiden zich op het ogeriblikvijf tót' zeven Russische divisies of.,50.000 tot. 60.000 - Sinds? meir.1958ié;het .aantalddussife! sche troepen scherp'vermin- -' y .'al de zegslieden- Te vu", waren twaalf tot vijftien divisies (of meer 100.000 man) in Hongarije gelegerd. -■ De zegslieden verwachten dat:een klein contingent Russisc - troepei s tati o neerd zali blijven d1 au de Rus- sisch-Hongaarse grens, Boveidkt zn*- Ieh Russische troepen in de Oëkri-roe I en in het zuiden van "Polen - ingeval van nieuwe'moeilijk)- i au," kéle;,urén''naar-:Hongj,"i!e 1 u »i» n ww- den 'gedirigeerd- - mBSttSmm Ed Sullivan, een; medewerkerRvsuri de Amerikaanse radlo-^ entj toteriste-'' - maatschappij Colnmbia Brer ca SystemT.y ëjhééf beroep,-.-; op,. Rusland te doen omlde~ levehs,^argj Hongaarse jongelui te redden. "j Suüivan-zel dat de jongens ervmeis- I jes in 'een gevnogeils tirrfBoédapest wachten op 1 hnn aandeel in délHótoÈaartéVnp^wffii'pf van 1956. ztj zijn allen - 8 "j Tegenover alisten. v zitter vaii de fédèmtie oud-politieke-gevahgenenj öpfdi te gestrid nms van hètJét^vnnvde-M: geluk Fablah zei de IhHëhHyiÓóF gente hebbeatobrièvéhi'' i) vni

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1