SCHERPE KRITIEK OP POLITIEK VAN N.V.V. SCHEPEN OP ZEE IN NOOD Koopt op tijd uw zekerheid NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Kerkbouwactie duurt nog steeds voort Opwindend Omgewaaide bomen kraken auto's DINSDAG 27 OKTOBER 1959 OPPERSTE SOWJET BIJEEN TTU* T Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. ÖKU1NS SLOT ;i .(Zié vérder pag. 7ekoL) voorproef met de vermaarde k-r-u-i-d-e-n COSMETICA geOertaau WMM oa WKnetraM ao T«tat 115100 ie u eotoa» UU - evmvr* Ito. Saji. w w XlaOiccndienat arxmtHxnenten it».30—na n» Zeterdam 17—1» «rur Telefoon 115700. «.OnnaUt*: Hu?^o«p*w i l'woiooo 183467 a titaan» PoottHM 1001 Pootf*» No 454857, KladaMndfeiuct 1S.30—t#.»o Tohefooo .Vfzsee MMWIt; Speiwet M8 - Tetel 4570. WMin" Ttiomaa ftrmnfoenrmat 5» ~-M. §5481. imikmen xot T«racM(nt dsvetflfc* (Geldig tot woensdagavond) STORM EN BUIEN Aanvankelijk tijdelijk storm tussen west en noordwest,' morgen langzaam afnemend. Wisselende bewolking met nu en dan buien. Iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 7.26 Maan op: 2.44 onder: 17.21 onder: -15.80 (Advertentie) van de maan is gelegen en van andere objecten." Tass zei, dat foto's naar de aarde waren geseind van een maximum af stand van 470.000 km, dat wil zeggen van een punt af. dat voorbij de maan is gelegen. Gisteravond zijn de foto's voor de eerste maal voor de Russische tele visie getoond. Een geleerde gaf er een toelichting bij en wees ook op de ontdekkingen. Voor ondeskundige kijkers waren de foto's nogal onover zichtelijk. Deze foto, die een -gedeelte van 9e Russen de namen .Xomonosow" en „Jo- achterzijde van de maan laat -zien, is Hot Curie" hebben gegeven, gisteravond in Moskou gepubliceerd. De stippellijn geeft de grens aan Dwars over de ronde vorm van de tussen de verborgen en de zichtbare maan is een lijn getékend, die de zijde van de maan. Reeds bekende evenaar van de maan moet voorstel- kraters en zeeën: zijn met roineinse Ien, Dichtbij deze lijn liggen twee kra- cijfers gemerkt, de nieuwe met ge- ters (donkere vlekken), waaraan de wone cijfers. (Ass. Press Telefoto) De Opperste Sowjct, het Kueslsche parlement, Is vandaag in plenaire zit ting bijeengekomen. Men verwacht dat op de bijeenkomst de Russische opvattingen over de top conferentie duidelijker dan tot nu toe naar voren gebracht zuHen Worden. Premier Chroestsjew zal waarschijn lijk de internationale: kwesties bespre ken en 'verslag uitbrengen van de re sultaten van z«n reis door de V. S. jbd AAR jkUtiTtr ging bet niet in het fytibewuste artikel. Maar omdat men !tbovenitaimde er in gemist heeft, wil- w.we hnt; nogmaals graag zwart op i. „Trouw" zetten. (Advertentie) telingen/die niet meer in het ar beidsproces kunnen worden inge schakeld. Offert ons volk deze tweeëneenhalf miljoen, dan kan ook nog in Lübeck worden gehol pen. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen heeft gevraagd of Nederland ook dit kamp onder zijn hoede wil ne.nen, dat wil zeggen: helpen opheffen door de bouw van huizen. Duitsland neemt 70 procent van de bouwkosten (Ohmstede en Frie- drichsfeld) voor zijn rekening Dertig procent komt ten laste van ons land. De Duitsers zorgen ook voor de inrichting van de huizen. De vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris in ons land. de heer J. H. Eeffers, heeft te Olden burg verklaard: „Op 5 december 1958 heeft En geland, gesecondeerd door Neder land in de V.N.-vergadering voor gesteld. om door een wereldomvat tende krachtsinspanning tot een oplossing van het vluchtelingen vraagstuk te komen. De wrange cijfers: Thans, oktober 1959 900.000 vluchtelingen in Hongkong, 900.000 in Palestina, 80.000 in Marokko en 100.000 in Tunis. De groepen lu Noord-Afrika bestaan voor 50 pro eent uit kinderen, 25 procent uit vrouwen en voor de rest uit oude re mannen. if (Van een onzer verslaggevers) Nederland behoort tot de zestig landen, die te zamen en binnen een iaar vijftig miljoen 'gulden bijeen willen brengen om de nood der vluchte- 8 lingen op grootscheepse wijze te 8 lenigen. 8 Deze actie, die het lot van twee 8 miljoen verdrevenen geldt de 8 zogenaamde „restbevolking in de 8 kampen" betekent een krachts- 8 inspanning, zoals de vrije wereld 8 nog nimmer in een korte spanne ft tijds op het terrein var» „de recti fy ten van de mens" heeft onderno- 8 men. 8 steden zijn herbouwd, naties lei- 8 den een nieuw bestaan, doch jaar ft in jaar uit leven de ontwortelden in overwegend oude barakken. 8 Elk der zestig iandeD heeft zijn 8 eigen object mogen kiezen. 8 Nederland heeft twee kampen Ohmstede en Friedrichs- |i fe ld nabij Oldenburg in ft Noordwest-Duitsland geadopteerd, ft In West-Duitsland alleen vertoe ft ven 12.000 verdrevenen in kam- 8 pen. In totaal zijn er nog 190.000 8 vluchtelingen in dat land, de Oost- 8 duitsers niet inbegrepen. 8 Aan ons land is gevraagd twee- 8 eneenhalf miljoen gulden op te ft brengen, onder meer voor de bouw 3 van 300 woningen. De huizen kun- ft nen eind 1960 klaar zijn. Het geldt (Voor een reportage over het kamp ft hier een deel van de 11.000 vluch- Ohmstede zie elders in deze editie)ft Zendt, deze advertentie aart: EUREKA afdl. Cosmetica LHMUiOEN en U ontvangt geheel gratis een PROEFTU8E van de voo» UW huid gesefwite crème. - Abfli|W*p(9p«n^ xï* sfuUend verkrijgbaar drogis ten mséHmteéapi&Üd** '■fit**—. 4 Kat» mo iwinl*Mro§»/v«l> 'OmMm we «Ww "V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1