Politieke stabiliteit Poolse minister Ochab van post ontheven Roomboter weer duurder DE I1EER Z. HOLLANDER PLOTSELING OVERLEDEN ing Mitterand voor KASSEM aan de beterhand Moskou: In ingenieurs e Zelfde bedragen voor defensie HARRIET LAUREY schrééf het Jieéte kinderhoek 1958" t'"W cv^:-a iliü Ruzie met Gomoelka als gevolg van landbouwcrisis? PROEVEN VAN DE ANWB Bijna twee ton op één dag 9fNieuwe99 schepen voor Indonesië bleken miskoop MMf9 Kérkniëuwsredactèür van „IROÜf" Justitie richt zich tot senaat Opheffing gevraagd van parlementaire onschendbaarheid föpÊïtiirsm gen De VERLIEZER iCas oneerlijk... K Minder subsidie voor womngwetwoningen Ontwikkelingsplan mgédiend/4i Amerika doét Beneluxlandeii é&ns in buitenlandse politiek §&:Ï3SS" Sp WOENSDAG 28 OKTOBER 1959 iSraSS"™**' - T»*o Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No.4®^ - v, 7. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT mm Wm WÊ Betere leiding tralè cofea^n „s. Herv. kerkbouwactie Zeventienjarige meldt tzieh na drie mille te hebben verbrast ï.-'ï»* nHë» Adviescommissie ingesteld aangaande voorlichting over beroepskeuze m m f# SCHOOLKINDEREN KIEZEN VOOR JAAR TER HAAR Vraa^ over lo^cditiek in de landbouw M mm. Mm ..f ftotteroanu Witte om WiOnnit Jft - iidioo <e Portbu. uxa Powga® No. 42401» "KKMieraeiiUm 18.H0IPSO DOT. Zaterdags 17—18 our. Telefoon 113700, •MmTOUiare: *-• jytooa 183407 a UjMtt). Porttoue 1001 Poetstee Mo. «Maat *w-w». Soul weg 1» Telet «aio. Thema» KeomMrsat 0» T«8H (Kei. Oerdieelit: Scaled jun: AnoonementapriJ» Si cent par week, I MM nar maar» aim kwartaal. tmm aumtm JiSnt. 'uLSKiSr !*•?- (Geldig tot donderdagavond) KOUDE NACHT Wisselende bewolking mét voornamelijk in de ..kust-, provincies enkele buiten, In bet binnenland plaatselijk nachtvorst, morgen overdag ongeveer dezelfde tempe raturen ais vandaar. Zwakke tot matige westelijke wind. Morgen: Zon op: 7.27 Maan op: 3.88 onder: 17.19 onder: 16.17 rt IN de Volkskrant van 21 oktober kwam een artikel voor getiteld: „Avontuurlijke rit." In dit artikel betoogt de redactie dat rij geen bewondering heeft voor het systeem van kabinetsformatie, zoals dat door prof. De Quay is gevolgd. „Geen enkel kabinet dat sinds de bevrijding optrad, heeft zo weinig bin ding mét fracties in het parlement als dit Voor de rit begon is er geen en kele zekerheid geschapen dat er vol doende bereidheid zal zijn om mee te rijden. Dat moet nu, bij elke krom tning van de weg, tijdens de rit- wor den uitgemaakt." Het blad zegt dat bet wellicht dit maal niet anders kan, maar dat het dit anders dan prof. De Quay, niet als een ideale toestand ziet. En het somt daartoe een aantal voorbeelden op van moeilijkheden die zouden zijn voorkomen ais er van te voren tussen formateur en fracties overleg zou zijn geweest over het pro gram. Als eerste voorbeeld zegt de Volks krant dat als de zaak van lonen, hu ren en melkprijs tijdens de formatie breder zou zijn uitgepraat, er bij bet debat daarober in de afgelopen voor zomer minder moeilijkheden zouden zijn geweest :"V r Als tweede voorbeeld wordt het landbouwbeleid genoemd. „De koers, zoals de regering die nu, wat het land bouwbeleid betreft, heeft uitgestip peld,'! lokt kennelijk niemand aan om mee te rijden," schrijft het blad. En als derde voorbeeld noemt het blad de Mammoetwet van minister Cals, waarin, zo schrijft het een ge zaghebbend man als prof. Donner wei nig heil- ziet. Als er van tevoren wat meer uitge praat en vastgelegd was zou dat toch een behaaglijker ge oei'geven dan n u tiet geval la, zo besjuit het blad. In Warschau b .officieel bekendge maakt, dat de Poolse minister van Landbouw, Ochab, en de minister van Onderwijs, Bienkowski van- hnn func ties zijn ontheven. Ochab ls eerste secretaris van de Poolse communist!- sohe partij geweest, totdat Gomoelka ln oktober 1956 deie post overnam. Vojgens de officiële bekendmakinr is Ochab van zijn ministersfunctie ont heven, omdat hit een taak zal krijgen in het secretariaat van het centrale comité van de communistische partij. Volgens bet Amerikaanse persbureau U.PX ls Ochab ontslagen. Dit zou in verband staan mefc/bet feit, dat hij ln Amerika geeri bulp voor Polen heeft kunnen krijgen tU~: dens een recente reis naar de Ver. Staten. Ochab's reis was noodzakelijk, daar .th Polen een voedselschaarste heerst. Ook voor Ochab's vertrek naar Amerika zóu er al sprake zijn geweest van zijn ontslag. In zijn afwezigheid riep partijleider Gomoelka een ple naire zitting van het. partijcongres bij een en kondigde er prijsverhogingen aan voor vlees, alsmede een aantal maatregelen die betrekking hadden op zaken welke onder Ochab's verant woordelijkheid ressorteerden. Toen Ochab bij-zijn terugkomst hoorde, dat de kwesties al: waren afgehandeld, zou hij aldus UJPX zeer verontwaar digd zijn geweest. NDEKDAAD is er niets vastge- AV-ie©I en dat dit nadelen oplevert; ,ertemzen^y.citet-tfe,'-yolkskx«jat. •«r .«sas da.oadoieruvap^et -'"w legge» door'tffsctles op éen program móet* mén toch óök'~nict on- debctiktten. vast-: nets-J i -te wgjöig ^^i^önMU^ te- veel. moet besiiseea ,/Mén - moet in de formatieperiode dan - principiële beslissingen nemen omjaïlè-vraagstukken/die de forma tear in de komende periode ter tafel wil brengen. Men moot dat doen aan dejtandvan. een zeer summier docur mein/waarinde* problematiek van;ök. vraagstuk7 geheel onvoldoende behang deld wordt en!' ;en moet overval,die vraagstukken ln één keer •n besUssihj nemen. Hei gevaar yan den achterst is levengroot aanwezig; En het'"gevaar dat mèiftegen-êen be paalde; principiële r beslissing'/,; jjja'* zegi en-dat, nr>en later als de uitwer king pp tafel ligt tot de concïusie .Kond-dat het. toch^,,neen" moet zijn is mei denkbeeldig. De huurblokkering, ls daar een voorbeeld van. En dan loopt men-'hei gevaar dat 'partijen elkaar van woordbreuk beschuldigen. Men kan en raag dan ook-naar ohze mening yan een Kamermeerderheidniet vragen dai zij act»4 vastlegt op!punten waar van ij onvoldoende kennis "'raagt en die zijVdus onvoldoende heeft /béstu- deerdT-' l*y '.L-zouden 'de oplossing der moei- i die er tijn, liever in een andere richting zoeken. En wei In deerrichting'' waarin prof/ Romme in zijn rede voor de "Partijraad der K V.p.. ook gewezen s-eeft. nl. tn een goed ,'verkiezmgsprogram. waarover «set .verwante fracties overleg wordt geptéfgd ten einde!-.zóveel 'mogelijk overeenstemming te bereiken. Dat zóu van .zekerheid-, en stabi- JHeit' in de ooi ïtiek kunnen brengen dat wij nu node nissen. Want daar zou -een ''formateur'; vanzelf mee moe ten rekenen Het geval van!het odtwerp-Mammoet- wet demonstreert dat 'duidelijk Dat ontwerp lag er al voor de, formatie. Het was bij de Kamer al in behande ling.-Het' is breeduit .bestudeerd tn de Kamer en daarbuiten door de belang hebbende organisaties; En daarbij is gebleken van grote aieningsverschil- ien 'Tijd en /^documentatie in over vloed; En toch moetlijkhedêp; Daar kan men door een machtswoord „bij de formatie geen beslissing tn force ren. Ais de politieke partijen, die el kaar tn dezen verstaan, daarover bij het opstellen van hün verkiezingspro» Brains' met elkaar hadden- gespro ken, en een poging Hadden gedaan om -tot een. gemeenschappelijke opvatting te komen, zou dat misschien een mld- Ochab wordt opgevolgd* dóór de staatssecretaris voor;; Landbouw, Ja- gielski; mihister Bienkowaki wordt op het departement' van Onderwijs ver vangen door Toelodziecki. Er zijn in Warschau nog meer ka binetswijzigingen bekendgemaakt. Szyr en Tokaiski zijn benoemd tot vice-pre mier en verwacht wordt dat de .Poolse ambassadeur in Moskou, Gede, zal worden benoemd;tot eerste vice-voor- zitter van de Plancommissie van de ministerraad. Politieke waarnemers in de Poolse hoofdstadzijnvanoordeel dat de benoemingen "visa- Szyr en. To-~ karaki- aarateE *h*gt fische; j^rBJ-'.-'h^ttsonlaM^ Bétóógd,dat déi ecottóaslaötevtieugels in" het - land strakker diétfén te worden aangetrpk- kèh; Szyr, die 'aks.èen van Potens meest vobraanslaande economen wordt' be schouwd, was lid. yande. regering in de/stalinistische periode vóór .'Gomoel ka. Ook Tokarski is in die periode lid van'de regering geweest en wel mi' uister voor de Zware Industrie. (Van een onzer verslaggevers) Opnieuw is de stand van de her vormde kerkbouwactie belangrijk ho ger geworden. In één dag kwam niet minder dan 190.000 binnen. De totale stand is derhalve vandaag f 6.703.610 geworden. Een! Indonesisch blad heeft ver klaard, dat/van Rusland, Hongkong en Japan gekochte schepen tér vervan ging. vin de KPM-vIootf".,teleurstellend *8n gebleken", Vele van die schepen, .„rusten un Soerabaja .en pjakaftajwegens averij. Hét herstel is-niet alleen .kostbaar, maar het duurt' ook; maanden, aldus het blad. Men. noemit het beschamend, dat Indonesië dergelijke „oude, niet voor moderne navigatie: geschikte" schepen-heeft gekocht. - - --Jl; V' r T*-"..y (Van pnze Haagse redactie) De prijs van de roomboter is met Ingftfg van' dinsdag 24 cent per kilo- gram omhoog gegaan.; Dit besluit werd door de handel genomen .Ui. verband met de situatie op de internationale ,nar voor*; de! consument betekent dit dat "eéii pakje roomboter; zes, .cent duurder is geworden. In véértien da gen is de roomboter na. al veertien cent per paivje duurder geworden. .1' •Dé 17-jarige kantoorbediende M.- B. uit Rotterdam, die er vrijdag met 3000 gulden van zijn werkgever vandoor Sis gegaan, ls terecht. Hij heeft zich bü de politik in Eindhoven gemeM met nog slechts 2,— op zak. De rest had hij opgemaakt in Breda en.Eindhoven. del om uit'de moeilijkheden te kp- men, zijn géwéeirt. Dat zou voor-éeh vlotte parlementaire behandeling'-de weg hebben kunnen effenen, zonder dat men dit, vrijheid van de -;.TCamer tegenover de "regering had behoevi te beperken- - tV "3- (Van e«i.,.oj»z« verslat Sfvers). De /zullen komen steeds tegenover f ASC8 dê: gisterèa^- heropeaM ellcaar ara weersrljden ;i van Neder- Laritksweg 13 van .pen Haag naar lands drukste weg, zodat men nooit de isottefdain xal eén voor-Nèéerland gé- rijbaan hekaeft over te steken. keel nieuw ilarsisjsttcoi.worden aan- gy péch,.verkeeraongevaUên en. an- gebracïtt. Mra hooRt het inynaart I960 dére 'tegenspoeden. znllen .de wegén-: ia gebruik te kunnen, nemen. wacht, politie-lnstantte», arts, ambu- De ANWB zal, "over .^zeven. kilometer geestelijke enzJ in de kortst no- lang» bét kaalste deel van de weg gelijke tiid aanwezig ziln. (tossen de -Brasserskade en de Zwetlü Op bet wegenwaehtstation b(l de op^een afrand vap anderhabre kl)c- Pallwmo]en oader de g?meente D"eMt ,-1" zal dag en naebt ééh waobt arawerig. .geél pSebild.erde F?:-:,-rr< -^-.>.^5® nll.n tnnn ,..a O, "SSOtof ^jhéVaft&'ï'P'e^^rbfiidlng: komt-"tójt éSSéi btj bet oplichten vani een bescber- Het'.déze proef wil'men nkgara or -dU:, .roingsklep wsarschter een,microfoon en voor Nederland nieuwe systeem zaV" éen2inidspreker .'zijn aangebracht. voldoen. «s (Van een onzer, redacteurén) Dinsdagavond is in zUn woning te Halfweg .ten gevolge van een .hart aanval plotseling overleden de! heer Z. Hollander, die gedurende ongeveer 25 jaren 'de chr. journalistiek heeft ge diend tp Sinds 1945 verhouden was aan de redactie van .".Tröuw'j^Dé heer Hollander!:'verzorgdede iaats^ - jaren deruhiïe^'.riKerk.eiJSihooluiéuws". Zwéitsév-Hollander wéfd "rT9maart 1913 ie"Arnhem geboren. .Zijn jeugd jaren'braclif^lrij 'in'.Den Haag door ais gevolgjvaDv^é'-Ctóuoeming;, van zijn vader, 'totparlementair- redactetir vatn ,He- Stóhdaard". Jn hét ouderlijk tehuis groeidè'vbij -dev heer Hollander van jongsaf !aair de belangstelling en de Jiefde voor de chr! dagbladpers- - Na de-gymndsfale opleiding werd de heer Hollander, in 1934'.aangesteld tot leerling-verslaggever bij* „De Stan daard", in de periode dat de heer T. 'Gnóssen daar Haags redacteur was. -Tijdens-de' oorlogsjaren was de heer Holianderiverbonden aan èen der vele rijksbureaus.; Na dé' "bevrijding; keerde hij terug naar de ehr. dagbl'adpéfs.. Iii" 1945 .werd hü' verbonden aah'-dèïRot- terdanisé redactie van „Trouw" .waar hij géipidelijk dé "rechterhand werd vam.wijlen; de heer A. R. de Kwaad- steniet.--Naast opmaakredacteur was hij daar waarnemend-chef. Tot 1953 heeft deze Rotterdamse periode; geduurd, gedurende welke jiij ook als ouderling.de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Charlois diénde en- gedurende welke* hij; ook secretaris was van de a.r; kiesvereniging „Neder land en. Oranje VIH b"- In 1953 kwam de heer Hollander naar Amsterdam. Tóen de heer A. P. Bongers in dat jaar afscheid nam; als rédacteur -van de rubriek „Kérk en Schoolnieuws", wegéns het 'bereiken van! de pensioengerechtigde leeftijd,, volgde hü hem op. - Reeds enkele- jaren moest de heer Hollander zich ontzien. Niéttemin deed hü yzijn arbeid met gróte toewijding. Ons Ablad lijdt met zijn zo plotseling heengaan andermaal zó kort na het verscheiden van de heer De Kwaadste- hiet een ernstig verlies. De arbeid van de 'heer - Hollander als'kérk- en schoolnieuws-redacteur was steeds gericht op een zorgvuldige berichtgeving en een. evenwichtige Informatie. Daarmee; beoogde hij de zaak.van .de kerken beter: van db^'kerk te dienen, liever, dan dat hij^bok.maar enig gevaar wilde lopen ;foior een voorbarige of naar het sen sationele zwemende berichtgeving deze- zaak te schaden. „.Door zija bly en gélUkmatig karak- •ur was. hij zeer .Bemind en-hééft-Hii zich vele vriendén gemaaktr binnen het verband van de mteeiiöiiele kring van ons blad niét alleen," maar. ook daarbuiten 4-'en allen .konden'immer overtuigd zijn van zijn warme belang stelling voor persoon en werk, van de ander. - Van jongsaf aan is de heer Hollander ook voorstander geweest van éeïr chr. iournalistenorganisaüe. Hij was,-voor zitter «van dè> afdeling Zuid-Hólland van dé Prot-.Chr» Journalisten' Kring, Wij gedenken "dankbaar het 'vele; werk,- dat de- l\eer. Hollander zovele jaren in.grote trouw én. toewijding voor ons blad heeft vèrrlcht. "Hij diende de christelijke pers uit «jvertuiging en niet al de liefde van zijp'hart. De begrafenis isvastgesteld op za terdagmiddag 2 uur op.de begraafplaats te'Zwanenburg." In afwachting; van een inogelijk jé treffen wettelijke regeling, heeft aé 'minister TzapiSocial^feken eiv Volks- gezondheid een commïssie.in hét leven geroepen, die k'em vaakadvies kan dié nen omtrent aangelegenheden' op hét gebied van "dé "béroepskéuzevoorlich- ting. Voorzitter van de coiymissie is prof. dr. H; C. J. Duijker te Amhterdam. De minister zal de nieuwe commissie donderdag installeren. Gerechtelijke autoriteiten in Parijs hebben meegedeeld, dat zij de Senaat zullen Verzoeken de parlementaire onschendbaarheid van de senator en oud-minister van Justitie Francois Mit terand op te heffen, waardoor een ver volging tegen hem zou kunnen worden ingesteld. Mitterand heeft, zoals bekend, twee weken geleden gezegd, dat onbekenden vanuit een auto met een machinegeweer op hem hadden geschoten., Vorige week beweerde de pouja distische afgevaardigde Pesquel echter, dat Mitterand de aanslag zeli in elkaar had -gezet om de politie gelegenheid te geven een actie te. be ginnen tegen .personen, die de Alge* rije-politiek van president de Gaulle afwijzen en hiertegen ageren. Pes- quet zou zelf op de auto van. Mitte rand hebben geschoten! na dat deze zich, volgens afspraak, in een-bosje had verborgen. Welk verhaal nu waar is, dat van Mitterandof dat van Pesquet, is' nog steeds niet duidelijk.Inmiddels hehbèn beiden -beweerd, dat: Vorige week-aan slagen op hun leven zijn gepleegd.* Mitterand zegt dat-Pesquet heelt ge dreigd hémvvan het lev^n; ie. beroven En Pesqiièt zegt, dat twéé onbekende gewapende" mannen hem' dinsdagavond hebben geiast voor gisteravond zelf moord te plegen. Wanneer hij dil niet zou doen, zou zijn gezin „Wórden lastig gevallen". Ook zou reeds een; aanslag' op het leven Van zijn zoon Claude zijn gepleegd in Parijs. De Justitie maakte gisteren bekend dat een vervolging, wegens bet onwettig bezit van 'vuurwapens zal worden inge steld tegen Pesquet en een van zijn medewerkers; aangezien zij beweren op Mitterand te hebben geschoten. jANOCHTEND vxoes lae bet centrum vra •-een V. diépe 'stormdepresdc :'iiaIiU ée JaatS^oE-feén .zeer znare 'ZeMra^ra^.-va) T' Noordzee c laiid'''-vwma.%;de.* wind écktér feeUVrrij: krai^ïéiS^moiBra:*' ..Dé fet-ïsssie vjfld- wijdert rich in" noordelijlcë rlchtiné: Nabij de zuidpunt van Groenland is 'èén^nlenwe depressie in ontwikkelins.Oeze .kra:. morr genechten;géén- invloed op heé- weer in ons land uitoefenen. -Nederland felljittmor- geh in polaire lucht, waarbij vooral ik de kustgebieden nog een énkele bra: looi vallen- Komende nacht lal het vooral'Jln het-hlnnenlsmd kouder wórden dan de af- gelopen nacht, maar overdag zal .de tem peratuur zich op ongeveer hetzelTde.niveau kranen handhaven. ""li: de.Speelstraat te Zwolle vond een vrouw een lijvige portefeuille. Ze keek erin en w schrok hevig: 5000 telde.se,. De 'vindster repte zich onmiddellijk naar -hetpolitiebureau, .'waar ze V liet,gevondene achterliet.-: v". Enige tijd later belde een Steenwijker handelaar dé politie ^pp om'aangifte te doen. van het verlies van zijn portefeuille. Op de vraag hoeveel 'geld erin zat, "r antwoordde de man:-f 7000. Hij - wist het heel zeker. De politie zat met het verschil van f 2000, Z{j ondervroeg de - vrouw en deed zelfs huiszoeking bij haar, maar zonder resultaat. De handelaar was inmiddels in het politiebureau verschenen, waar- .hij werd ondervraagd. Daarbij bleek,- dat de- man- flink wat had gedronken. Een' bedrag van f 7000 zat in zijn portefeuille, hij-wist het zeker. Maar naar mate dè ..handelaar nuchterder werd,, teerden zijn beweringen minder positief en het béarag kleiner/,Het slonk ten slotte tot'- - precies 5000. (Van onze parlementsredaetie) Minister Van Aartsen is voornemens, de jaarlijkse bijdragen voor nog te bouwen woningwetwoningen met 2/7 te verminderen. Deze bijdragen zullen daardoor van gemiddeld 350 per wo ning worden verlaagd tot ongeveer 250.—. Dit deelt deze bewindsman mee in eeri brief aan de Tweede Kamer. De minister zegt ernaar te zullen streven, in de naaste toekomst op het gebied van de volkshuisvesting tot normale omstandigheden terug te keren. Dit be tekent, dat de exploitatie van wonin gen „zelfdekkend" zal moeter» Worden. Voor financieel zwakke groepen maakt de minister een uitzondering. Ten slotte ontlenen wij nog aan het schrijven, dat de gemeentelijke garan tie voor eigen woningen, die thans, slechts betrekking heeft op de zoge naamde top (d.w.z. het gedeelte van de lening dat 60 procent van de netto- stichtingskosten te boven gaat), zal' worden verruimd tot een volledige ga-, ran tie voor 90 procent der netto-sttich- tingskosten. -."."ra 4, ',>m. 'M iaa DE Iraakse premier Kossem, die, en kele wéken geledengewamd raakte^' bij èen moordaanslag in Bagdad, is adië] de. beterhand. Om mn alleigevüchtenp die over te maken/ heeftde. premier zich injtet j ziekenhuis -laten^ótogra^ër^Sff/!É^^ handeh en zijn borst bevihdem zich nóg in verband'.. Verwaéhtjwordt dat-rde. Iraakse premier spoedigdieisziéketihntisb zal kunnen verlaten. - 'Kk SMMls ;-v j-.'ë-Nik 's-iM I--:;vv.-" De technische högesefaólen -niB vde «w- .^8i yah'jhét Russische parlëmënt. hMféeé- SowJétrUnlè voor 196(Tohtvókw<Ié;;' De'?ihai»tiïële próduktie;v;t)an' .de Sowjëi-*Waïë;zou -1n 1960f;8,l ;pct;meer 'dan-iib %19S9 y moefeffSSBedicag^!ip)Sé en elektrische ehergl^'zy hres^éetie- vel(jk 65 miljoen ton, 105rmiljöen ton, 144 miljoen'Tton en 291. miljard :.kwu. Het*i)l»n voqrziet verder in nltbrei- ding, tijdens de eerste twee jaren" van het.zevenjarenplan (1959-1960) van de Buitenlandse, handel van 25 pet. VjVolgens het plan: zal in I960 de" ze^ venurige werkdag ingevoerd worden In allé takkéh vande nationale econo- miei Hiermee gepaard gaat een verho ging van de salarissen. "In de begroting voor 1960 worden dezelfde bedragen voor defensie uit-, getrokken als in 1959 (96.1miljard roebel óf ca 90,2 roiljard gulden) maar déze vormen 12,9 procent- van de* be groting van 1960 tegen 19,9 procent' ih 1959. De afgevaardigden die hét "éérst hét woord voerden leverden ".geen kriti ek op de .begrotingscijfers: .zéH maar op inefficiënte bedrijfsvoerfizg in staatsondernemingen De Ver.Staten-.hebhdo A Het boekje „Sinterklaas en de struikrovers" van de 35-jarige schrijf; ster Harriet Laurey' -(mevr. Nelissen— Laurey te Haarlem)- is'door een jury bekroond als het beste .Kinderboek 1958". Dit heeft de voorzitter der „Commissie voor de Collectieve Pro paganda van het Nederlandse Boek", de heer Chr. Leeftang, medegedeeld tijdens een kindervoorstelling'in Carré te Arasterdam,' waarmee7 vanmiddag de vijfde Nederlandse kinderboeken week <28 «kt.-—4 nov.) werd geopend De schrijfster verwierf met deze be kroning een door dé commissie CPNB ingestelde prijs van 1.000. De artistieke verzorging van het boekje is van Babs van.Wely. De .jüry bestond uit de dames J. G. Daahe, W. R. Hora'iAdema, Th. P. de Laat en-de heren Jean Dulieu en L. H. Stronk horst. De schrijver van „Saskia en Jeroen", de heer Jaap ter Haar is inmiddels door Rotterdamse schoolkinderen van tien tot dertien jaar uitgeroepen tót de schrijver van het beste kinderboék van de matste jaren.-Zijn door dé kin deren .bekroonde boekt was het even eens als radiohoorspel gepubliceerde jongensverhaal „noodweer op de Weiszhom", een verhaal over de be klimming van de Matterhom. Onder leiding vaii eén 16-jarige gym nasiast, Job Fannekoëk, hadden zestig schoolkinderen, die dikwijls de lees bibliotheken .bezoeken,: een keus 'ge- daan. Vooropgesteld was dat de schrij ver een ïiög niet bekroonde Nederlan der moest zijn. Een jury van zeven scholieren* en Job als voorzitte verd samengesteld en ten'slotte kwafaap ter Haar- als uitverkorene naar óren: Tussen de regeringeh vande Bene- luxlanden bestaat geen enkel verschil van mening over de politiek, die- ge volgd moet wórden ten opzichte van'dé grote internationale problemen, zoals de Europese ^integratie, de .-veiligheid van het Westen en het Duitse vraag stuk. De regeringen'Zijn zich bewast van dé noodi^iak hun-'buitenlandse: po iitiek 'te coördineren."' Dit blijktuit een verslag van de regeringen der Benelux- landen aan de raadgevende .interparlé- mentaire. Benehpcraad, dié. dit verslag vrijdag en zaterdag-'in- Lnxembtirg zal bespreken. i In het verslag wordt ook opgemerkt dat de vooruitgang' die'in het kader- van de Benelux is geboekt," niet: mag worden geschaad door 'de verdere .ont wikkeling van de EEG, wat in de prak tijk betekent, dat de Benélux-landen elkaar een behandeling toekennen, die gunstiger is dan die welke voor de EEG-partners geldt. .a&'sjSÉpAjwbigöt .7. J i I i i >i ■Üy' V •b <Van ónze Haagse redactie)' Leden van de Tweede Kamer hebben de minister van Landbouw en Visserij de vraag gesteld, waarom- de loonpoli tiek ln de landbouw, wah.de technische aspecten betreft, door hem-wordt be handeld. Zou het' niet juister zijh^ .zo .vÉaèéh zij voorts, dit beiéid-geheel voor eve ning van de minister van, 'Sociale. Za ken en Volksgezondheid te laten? rEen én -ander blijkt uit het .voorlopig/,ver slag der Tweede Kamer, mét betrek king tot de begroting va». voomóërn<5 departement. .vriyhd ïtpnjj ,,bömlmiidëïaé''JJ^iE" inspiréerd:; kaanse'ërég wordfëüitfig/ 'gfóféëbezórghéid.góvór?^ ópggubu sprafcë/blfjktf bSzy ï!|Hétf|;0ubaaj^lilaÖni®7li, Sóé^eurióg/gégeyèK-0ïmdè ssm vmn^ielo tons./:r8t3:is ^geSaaifSaetiEhéf! #cpnte-revoltdamairéü^S^P®|^^B «a f Betentor^dlng^gpn/Me/^erevirairaéSa :heen;PL^PorratiêHSS.defiWBé^^&@ïi Blokland. S; .Op-de luchthaven "was" ook éeh-I speciaal warens gekomen^oa^^Ü^illi echte prins te zfea: «DtfAaetnem-raa" ^]Ze^'0nd^dé|ihani^5«S&^ schitterendte:r-unitemeirïïs^Jèd^^*W* wachtëvra-huzarett^aant^a^éJgfei!^ pteatsvan -nisboekjes iemaBH-ia^ép^w^y^'ë'ëitg f;«it het vliegtuig stepte, en h!tóó^Vcl?tpIe^5è^ kqjriÜÖSCliandên begon ,,„teadiuddéikSS^mMBM^ v „Enige tientallen tedg^V^de-Ne- d«!)"^oniak- Op de laatste dagvanirijnbezoek ■kad hy.-. nog een'.^ón'derhoüd met d«-': ministers .van Buitenlandse^ Zake van Luchtvaart, c/'rAV* - J ..5SfsvSf! •y. v! ,Met het oog on d[e .ialryke 'tS; - die'pteafei^gden 'vanul zendingen, Skager-concertzaal in LareiL h— P.T.T. thans besloten uitvoering te^Ke- ven aan. een ®J®®f d .PJkn/tot de bouw-van een pér- A man^té-.straafeendee. paartóe Zaï-.è» 'i het terrein van singer een ruim twin- 08 V:4 bg metet hoge antenne gemaakt wor- dj®, vopr de-beoogde iverblndine zorgt. Het beeld gakt Voorïopóf. neg -5®^ "Lop&^maar ,z^d]h«^:^tëdeï:?SMgfiï^S maM%3nen&ëtpt du omgevïng wordt' opgesteld. Het.ppperbevel vaj^Hqt^netikhah-t; se/Jé-ger" heeft de '51-jarip^e^w al- majoor ^Sdiom::-..::;,- ..y^emd tot -Voofd. V^sdfeafdelingig^eideipidjJéBTÉ vsto' hét Jeger als-om''»1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1