la Qs {Vléés- en vleeswarenshow in abattoir geopend Jeugdgemeenteraad groeide rum tot ges ]\^ui6^oup^M; v. sprak voor de Chr. Vrouwenbond KERK EN DANZ1-KWINTET SPEELT MODERNE MUZIEK 3':i Is DEJVATE VIJFJARIG BESTAAN ZAL SOBER WORDEN HERDACHT SMSiiDiikYverlaat ivas&lMosköfi% nog 3 dagen laatste OLIESTOQK-SHOW IoupshoobhI Scliaaküitsïagëri Kruispunt Kortedijk zeer gevaarlijk Jaa^ërslag Centraal Wonmgbeheer Ds. W. H. Tutuarima verlaat Buiksloot li I' Schiedam V isserijberichlen TROUW Woensdag 28 oktober 1959 Door burgemeester -- Y'YiYKY:v;:'Y:'' 'Schotels Groei van Vlaardingen geremd VLAARDINGEN Het laatste punt op de agenda van de morgen te houden 31e bijeenkomst van de Vlaardingse Jeugdge meenteraad vermeldt een herdenking door de voorzitter, de heer G. Hoogland, van het feit, dat dit instituut thans 5 jaar bestaat. Hoewel deze raad nog niet zo lang fungeert, heef hij toch reeds een eigen geschiedenis, welke de moeite van het vermelden beslist waard is. In de oprichtingstijd werden wel eens klanken beluisterd, welke deden vermoeden, dat aan deze jong geborene niet een lang leven zou zijn beschoren. Hoe anders is dit uitgekomen. ^ërkeèrscursüê ,'Y Stornïêpliade- is# .WM jmm* Op eigen benen Advertentie Stand van" i#" Congres Gevonden" voorwerpen in -Kolpabad Veelbelovend programma van; werkgroep Helium Expositie kinderboeken Voorlichtingsambtenaren vergaderen Jubileum drs. A. Bos Grond gevraagd voor bou^v garage 4 Schoolschaakcompetitie Gezellige middag voor bej aarden; Stormschade SKorfbalprb gramm a HET WEER ÏN EUROPA Rapporten hedenmorgen uui ■S' Fff» S a wzw z Dr, G. KALSBEEK MET PENSTOEN IVofoSamkaWen benoemd s të Leiden Prof, Doekes promoveert,. - V f' "j. >.^1 SCHIEDAM.- Gistermiddag: der Is on- vlees- 'iir- *;Y; grote belangstelling de grote en vleeswarenshow,. de V.VLETO" door de. burgemeester, mr. J. W. Peek, ge opend. Deze show, die gehouden wordt in het abattoir Ingang Slachthuislaat), is. georganiseerd - door Vleesbranche Abattoir- Schiedam, snet medewerking van Slagers Vakonderwijs te Utrecht. f Allereerst voerde de heer D. van den Akker, directeur van het openbaar slachthuis het woord. Het is de eerste maal, dat in Schiedam een vlees- en vleeswarenshow gehouden wordt en hij hoopte van harte dat het een succes zal worden. Hierna nam mr.' J. W. Peek het woord. In zijn openingsrede deelde hij onder meer mee,; dat het slachthuis de laatste tijd veel in de belangstelling staat. Het is. in het binnen- en. buiten land zeer bekend geworden mede door .?<»-. de perfecte vleeskeuringsdienst. Van- daag hebben de: slagers en vervoerders 'V.' weer - een. tentoonstelling georganiseerd. ■ij/De gemeente groeit iéder jaar. met eni- ;~i',ge duizenden -..ziel èn en -daarvoor moet steeds meer-voedsel komen. Mede door de oorlog is Sde r. vleesconsumptie de -{ laatste, tijd teruggelopen. terwijl de in- vloed van dé vegetariërs, die beweren r :fdaf .men.'het dure vlees niet behoeft te etéii, zich eveneens laat gelden. Des kundigen .zijn., het «hier .echter niet mee eens, daar. deze .beweren, dat vlees niet door iets, anders vervangen kan worden. 'Y Afgezien hiervan is'{de duurte van het pa.vléésbok. Wel {.een oórzaak Maar wat is' wei goedkoop?aldus de 'burgemees- ,:iks-:-v Het is natuurlijk ook .belangrijk hoe ïïf53een'cvleesschotel, én het vlees wordt «7m# ;;ir. V*« J. tot een normaal vleesverbruik zal ko men, zodat weer door een ieder elke dag vlees gebruikt wordt. De burge meester eindigde zijn toespraak met de hoop uit te spreken, dat de tentoonstel ling in alle opzichten zal mogen slagen. Daarna werd nog gesproken door de voorzitter van het organiserend comité, de afgevaardigde' van de federatie van slagers en. door de voorzitter van de r.k. slagershond. De tentoonstelling is inderdaad iets luitengewoons. Men krijgt hier op voor treffelijke wijze te zien, wat er mét vlees te bereiden is. Dan zijn.er nog de stands met de diverse soorten soe pen en de machines, die laten zien hoe op moderne wijze vlees en vleeswaren worden bewaard en bereid. De ..VLETO" is tot vanavond tien uur I te bezichtigen. VLAARDINGEN. S28 personen heb ben in de voorgaande maand Vlaardin- gen verlaten om zich elders te vestigen. Een getal dat tot nadenken stemt. 258 mensen kwamen zich daartegenover In deze gemeente vestigen. Dat wil dus zeggen, dat er 70 mensen meer Vlaar- dingen verlieten dan er ht kwamen. Het ia in de afgelopen jaren nog. niet .eerder voorgekomen, dat het vertrekoverschot zo groet is. In de voorgaande maand werden er in Vlaardingen 130 kinderen geboren, 29 mensen kwamen te overlijden. Het ge boorteoverschot bedroeg dan ook 191 per sonen.. 59 gezinnen vertrokken er naar elders, terwijl 57 gezinnen zich in "Vlaar dingen kwamen vestigen. Er werden 40 huwelijken gesloten. 456 personen ver huisden binnen de gemeente. Het aantal inwoners van Vlaardingen steeg van 67,768 op 1 september tot 67.799 in het begin van deze maand. Sedert 3 januari ie- kwamen er 1059 stadgenoten bij, 937 .ens geboorte en 122 wegens vestiging Vlaardingen. klaargemaakt.:-'Juist voor die ritele mo- s gelijkheden is' deze tentoonstelling ge- 1:1.organiseerd.i Een bak- en braaddemon- stratie.toon.t-.aah,hoe ..het moet en. hoe hét' jsmaakt;-.-óók- al';is,h;et 'van, de goed- ::Yp,kope,vleessoörten>berei4.;:Ook>wordet! ;%!Jaantrekkelijke: schotels-1'gedemonstreerd en dit allesin- de/.hoop dat men weer K.v K. -r£\; -Y» ?Avi' Vw -e-vh. s- - |jl3||sCHiEDAM: Ygpè:-afdeling-Schiedam I(van' -het- Verbond: "voorVeiligVerkeer heeft in samenwerking "met de" Schie- ««•YTYdamse poliüe -eenrvérkeer-scursus geor- :-;-':'"-gan«»èrd. vbor: bromfietsers, die bij vol- Y'dcendedeelname -in november zal star- C .teni. De'- cunsüssen iwor-den óp dinsdagen fe i-'van acht tot tien' uur gehouden en be- staar, uitvier lessen, waarvoor men '3,50 rinoet "betalen, inclusief hetles- iji^materiaal.''Aanmeldingsformulieren fcun- /i«t"nén •bij/het.'hdbfclbureau van politie wor- 'afgdhaaldijiDéf.gesIa agden krijgen y-t'eèn IBplomai De {aanmelding sluit' zater- - dag".*7i- november v ."c ^SCHtEDAAlA^^e^sfórni'heeft lagbvelévtele^iéYèhwadioantennesryari Je7-dakeii'{géruktl Dit {Was onderatidére jYjShet,-géval op hetiRóbensplem,pBosbocan- flpp'straa^Eottérdameche {Dijk, Boerhav<s Y?Y^Isam en:dr;:«-Bosciiiaan.A-'i 'X~: "Mh-:-- vwiüf'-." I Ypi'Y^HIEDAM-"--;M-evrouw{i M. V. S.-W. ;7. 64jaar,'gleed dinsdasg uit over hetrnat- Sg^jeSinsJietiporfaaljJvanvh.aar -woning 5|«^fie<^dbÉrpléih^^it inroest «met,,een ge- r. Y'{-rï 'bn^en"3.heub inaar7het: ziekenhuis wor- &^^rderr{gebracht^^^Y'-:.ir YYsl Ö»{.Se -Etottérdamsriie W^SSEïUatigiaain" ^aiditerint^EeiFwra chtauto - zag dit en'.remde. Door aé-tegeirval was -.»$lpfret'',^dek.:-%d1?^a^eyi'p«ien. dat de iï'i?-,',a'a&üitgieed?^:"irr{!bpt«lng:--k»vam_ met a^{7«?d^auto~. ■'HeiÓefchairffeurs ;H..s.en -J. K. S|ï;Sii^Xiepë»iéén bërsénschndding oj?. V:?.; W ""'"'U n -a.''-. J jSWMA^SEUI8Z'^SNa' V-eèn. di^rtver-; Sï ^iDljk zaterdagmorgen »n» ,haU (eH on ife^Sfiïcieell;-aen'{fnnc«éals-administrator- der waierhédcijven van de-, ge- tichtr-.cn .{({"'meente, Maassluis neerleggen Ü^^^suBjjdKKda»,". 29 oktpbër.: wordt SS.'Wiïv--fa'ari,éii'.ieiikelé. dagen later.slu-t hu dus hij 65 ^-raèar" en-enkele, dagen later;strni mj.u» hj.- :z--- z'r) - maatschappelijke -ioopba an af. Dé f scheidendefunctionaris kan bogen op ,-'ï v" een uitnemeride. staat. van dienst. Hij wks' niet uitsluitend admmistrateur van dè^ïbedrijven;>imaar fungeerde ook eni ge .rnalehf' bij- voorkomende vacaturen als- waarnemend-directeur-, De ontwik- keling van de gemeentebedrijven neb- ;«ben\:üjdens zijn "beheer '«-{vang aangenomen;7 De huidige het-;-verbruik spreken ui vergelij- '- -kina' ixiet ilS22.toen de heer Van -Du» Y' zijm'/functie aanvaardde,, t hieromtrent ^-Y'eeh?dtfidèHjke: taal,: v - - to "7Betrok Maassluism dat jaar toen ..iSrreeds' electriciteit. van de centrale der fe^'S^Ygemeente Delft,- het gas- en wa-erbe: W'K-1 drijf waren nog produkUebedrijven. De .gasfabriek, kon de wedloop^met de iP^steedsjffliaar-.toenemende atoame? van ptjSY{gak'ïriiet1: volhoudw- iZi: vferd -ut. 1949 ••geslotëri. éh'. kort daarna gesloopt :»o» ferdam werd dé;-gasleverancier. Slechts Shét{waterbedrijf is ^°g n*-' inrrlf. al wordt' er momenteel met-Ko^ leverantie, van water i aan-Jdaasslüis onderhandeld.j.- Dc hecr Van Dijk heeft zich steeds -7 ingezet tot het voeren van een gezond tolnriéel beleid .bij de .bfir'jven en :\pm7: komt de eer toetdat hij hierin m^eS: Hij heeft zich in de loop •"'o 'Her iaren doen .kennen als een. deskun- 'V-Sdiglen' phehtsgetrouw ambtenaar, die Y SÏhieh vndode iziet .,|MK Ook de. ^er Van -Dijlftaal^het moeilijk vaUen deze te- ';{wenstaalc{ te -beemdigen. - Hu heeft .de 'Soen sioeïigere chtigde7;leeftijd v?;' en m°e^ Y^.lüs deze week zijn boeken voor -de ü^dAérijtiesinhétstTghuis; voor Zeelieden ^>ditgetwilfeld,blijketfc-dat7-VelM "werk Y naar,waarde- hebben-,weten te schatten. SCHIED'AM. '.De Vleü>l "mt as dins- j dagmiddag 'in het Schiedamie abattoir geopend. De keur-', moéstert hadden het druk mei hei beoor delen tan de tentoon gestelde produkten. Toen de Vlaardingse jeugdgemeente raad in het najaar 1954 startte, dank te zij dit aan het initiatief van een klei ne groep van geestdriftigen, die, aan gestoken door het slagen van zulk een experiment anders, niet rustten voordat zij ook in Vlaardingen zulk een raad in het leven hadden geroepen. Hoewel meerderen zich indertijd voor deze zaak inspanden was het toch ongetwijfeld drs, H. P. M. van dep 'Deift,: die de stuwen de motor tót dé' 'oprichting is geweest. In het begin, had de jeugdgemeenteraad nogal de kenmerken in zich van de prille jeugd. De eerste zittingen werden toen nog niet,; zoals dit thans geschiedt, meteen in de openbaarheid gehouden, maar werden eerst in een besloten bij eenkomst voorbereid. Voor de onderwer pen, welke ter tafel kwamen werden ln die dagen ervaren inleiders van buiten de raad uitgenodigd om een bepaald on derwerp te behandelen. Zij fungeerden den dan in de openbare vergaderingen bij de discussie hierover als wethouder, teneinde de besprekingen op een be hoorlijk peil te brengen. Maar van stap tot stap groeide dit eerst nog onerva ren gezelschap van ambitieuze jonge mensen uit tot een volwaardig gespreks- centrum, waarin de vertegenwoordigers van de diverse politieke richtingen steeds meer begonnen in te groeien in de hun toebedachte opdracht. In de ver gaderingen kwam langzamerhand een behoorlijke lijn, terwijl de voorstellen, die in-behandeling genomen werden, niet meer van buiten af kwamen, maar door de .leden zelf naar voren werden gebracht. Dit „op eigen benen" gaan staan en daarbij niet de zoveel gemakkelijker we van een nabootsing van de „echte" ge meenteraad te kiezen, betekende voor het bestuur ep de leden een niet ge ringe verzwaring van hun werk. Ook het afstappen van de gewoonte om de frac tieleiders beurtelings als voorzitter te laten optreden en daarvoor in de plaats één vaste voorzitter te benoemen, be tekende weer een nieuwe fase in de ontwikkeling. Het gemeentebestuur heeft een belangrijk aandeel gehad in de wor dingsgeschiedenis van de jeugdgemeente raad. Want met een dosis geestdrift al leen komt men er niet Allereerst werd voor huisvesting gezorgd. Eerst werd in het voormalige Handelsgebouw verga derd, maar al spoedig verhuisde men naar de raadszaal van het stadhuis, an betekenis was ook, dat de gemeente een ambtenaar aamvees, die de secreta riaatswerkzaamheden zou verrichten. In beze opsomming mag het beschikbaar stellen van. een ambtsketen voor de voorzitter zeker niet onvermeld Blijven. SCHIEDAM. De afdeling Schie dam van dt, Nederlandse XJhristen Vrouwenbond hield gistèravoad ie het Gereformeerd Jeugdhuis haar maan delijkse bijeenkomst.',Y Nadat - de - voorzitster mejuffrouw S. v. d. Vries de vergadering had ge opend en -Mattheus. 13:18—30 had ge lezen gaf zij het woord aan dé spreek ster van 2 deze avond mejuffrouw M. st. d. Veen .uit Oude Pekda. (Gr.) Mejuffrouw v. d.« Veen - sprak deze avond over:,>Ik was in «Moskou" r De- reis naar Moskou-die ik in juli gemaakt heb, .geschiedde per .trein, aldus -spreekster; Langs «de route zag ik natuurlijk veel interessante dingen, zo leek Warschau bij nacht'wel een sprookje. Opvallend* veel - mozaïek- wérk zag "ik langs 'de weg, maar'dé rode ster had natuurlijk de- overhand. Toen ik ln Moskou gearriveerd was,, aldus de spreekster, viel mij op, dat dé bewoners 'daar even spontaan zijn tégenover anderen als elders. Laat U .niét wijs maken, dat de Russen barbaren zijn. Integendeel, zij waren erg beleefd en vriendelijk. De Russen dragen' veel gouden tan den, - doch dit betekent echter geen: rijkdom, want nimmer .zag .mejuf frouw v. d. Veen zulke povere kle ding dragen als daar. Nylon kousen zijn er niet te koop. Wel katoenen en kunstzijden kousen. De heren dragen ér .strohoeden en de dames een hoofd doek. Het schoeisel ziet ér niet al te best uit want. dat is daar er^ duur. Scooters en bromfietsen, zijn ér niet, wel ziet men "er fietsen.' De pasgeboren kinderen gaan zo gauw mogelijk* naar een inrichting daar de vrouwen 'daar zelf ook hard moeten werken b.v. als straatveeg- sters, wegwerksters aan de spoorrails, - Y- SCHIEDAM. r27Ï;Jan, XAVWI r-. DAGELIJKS VAN <0-4 UUR HEENT 22-30 TEL 11.64.40 ■stokers - op dc loóomotieyen - en als 'bMikwerksters. Er Bjömatuhrlijk ook; wel? vrouwen-die een Iets passender beroep, beoefenen. D e kinderen die in de inrichtingen ondergebracht zijn \yorden door de staat opgevoed, zij krijgen gratis onderwijs en de stu denten met bijzondere capaciteiten krijgen slechts -een zakgeldje.' Dit al les om de Staat groot te maken. De ibehuizing -van de. gemiddelde Rus is slecht. ..«Het Kremlin- is in de 15e,eeuw ge bouwd en bestaat uit 20 torens. Het gehele gebouw is omringd door een bakstenen, muur, waarachter de re geringsgebouwen zijn. De geheie op pervlakte van het Kremlin is '26 h.a. De Russische Orthodoxe Kerk heeft 20.000 gemeenten en 25.000 priesters, dé *B aptfitéh'Hééft340"gèméenf én* in Rusland; De* terreurdie ér tegen de kerken {geweest is, heeft -het geloof niet kunnen breken. Wij kunnen niet genoeg waarderen, zo eindigde de spreekster dat wij op kerkelijk gebied zoveel vrijheid bezit ten.- v Y stellig het door hem voorbeeldig, geor ganiseerde congres van het Zuid-Hol lands jeugdparlement, waarop de toen malige minister-president dr; W. Drees de parlementsleden toesprak -en prof. dr. I. A. Diepenhorst.de discussies over de wenselijkheid van de Europese in tegratie leidde. In totaal maken een der tig tal jongeren deel uit van de jeugd gemeenteraad. De leeftijden variëren va 18 tot 30 jaar. Dit betekent, zoals men begrijpen zal, dat er in de loop van de afgelopen jaren al heel wat muta ties züiï geweest. Van de leden, die in 1954, dus aan het begin, deel uitmaak ten van de raad is momenteel nog maar één in functie. Het is de heer G. Hoog land, de huidige voorzitter van de raad. Vermeldenswaard is-zeer zeker het feit. dat liefst drie oud-leden van de jeugd gemeenteraad. te weten. mej. C. A. Wijn tjes, en de heren G. Dorsman en H. M. J, Dubbelman, thans, zitting hebben in de gemeenteraad van Vlaardingen. Gezien hetgeen bereikt is door dc jeugd gemeenteraad kan thans zonder meer gesteld wordem dat dit instituut aan zijn verwachtingen tén volle" beantwoord h,eeft. r; é£en hoogtepunt" fii de-':'Smïalebvéif Vïaardings Jeugdgemeenteraad was VLAARDINGEN. Nog altijd bevin den zich in het Kolpabad een immense hoeveelheidkledingstukken, speelgoed en wat ai niet. welke het publiek in de afgelopen zomermaanden in deze zwem inrichting heeft achtergelaten! Aangezien men binnenkort genood zaakt zal zijn deze artikelen af te voe- ivcj. jren door schenking aan een liefdadig .Luchtfotografie" en ou«.*ieidkunde". De- (doel worden belanghebbenden nogmaals ze bijeenkomst vindt plaats in het zaal- uitgenodigd zich spoedig te melden aan tje boven café-restaurant Mess. Op 25 het Kolpabad ter terugverkrijging van november spreekt de heer H. Haiberts- j de door hen achtergelaten goederen. ma over „De Friese Terpencultuur", dr. j Dit kan dagelijks geschieden, doch VLAARDINGEN. De archeologische werkgemeenschap voor Westelijk Neder land. werkgroep Helinium, hgeft voor dit niéuwe sëizoen weer één;flink aantal in teressante lezingen ophaar programma staan. 'Vanavond wordt de' eerste lezing met lichtbeelden gehouden door de heer C. A. J. van Frijtag Drabbe. oud-direc teur van de topografif-he dienst over VLAARDINGEN. Gisteravond werd op het Stadhuis te Vlaardingen in het kader -van de kinderboekenweek een ex positie van kinderboeken geopend. Het initiatief tot deze expositie werd geno men door de - wethouder van onderwijs, kunsten en wetenschappen, de heer H. K. van Minnen- In samenwerking met dé combinatie van boekhandelaren en met-de - beide openbare leeszalen in Vlaardingen heeft men" een overzichtelijke1 en intéressante expositie tot stand weten te brcngenv Na de opening door wethouder H. ,K. van Minnen heeft mejuffrouw C. M. van Reenen. jeugdbibliothecaresse te Rotter dam, gesproken over het onderwerp „Het belanjg van het lezen voor het kind". Deze expositie van kinderboeken op het Stadhuis is dagelijks geopend van 14.0017.30 's middags en 's avonds van 19 0021.00 uur. Zaterdag en zon dag is deze tentoonstelling gesloten. De expositie wordt gehouden tot 4 novem ber. Ënno van Gelder houdt op 26 januari een lezing over ..Vondsten en muntschat- ten". Prof. dr. W. Glasbergen spreekt in februariover „Neolitiscrhe sporen in Westelijk Nederland". De heer J. G. N. Renaud houdt op 25 maart een lezing over „Kastelen in West-Nederland", op' 25' april zal de heer G. D. van der Hei de spreken over „Oudheidkundig bo demonderzoek in nieuw gewonnen land". Dr. P. J. R. Modderman hoopt 27 mei het-seizoen-te besluiten met een lezing over: „Kelten in de Broekpolder te Vlaardingen".- uitsluitend 12.30 uur. in de morgenuren van 6— VLAARDINGEN. Dé partij P. Kor- pel—W.' Korpershóek uit de wedstrijd VSG 1HVO, werd door eerstgenoemde na een blunder van Korpershoek gewon nen!. De einduitslag VSG 1HVO 1 wordt nu derhalve 4Vi5Vi. De uitsla gen- van -dw onderL competitie waren: Groep 1: J. Visser—J. v. d.Vaart 44; J: Smit—J. v. d.'Berg 1—0: C. Vester—P. Kornaat -afgebr. ;i Groep 2: J.'v. d. Lugtde Vette Sr. 0-1-1Mooy—A. v. d. Embdenjr. IJ-Os G." Maarsevecn—J. v. Witzenburg af- gebr.t Davidse—Hermsen 1—0; v. Thuyll ^-Ci' -Goedknegt VAk—- A s. woensdag, 4 november speelt het le tiental van VSG uit tegen Maassluis 1. V VLAARDINGEN Dinsdagmiddag waren ten stadhuize van Vlaardingen een aantal gemeentelijke voorlichtings functionarissen in vergadering bijeen. Onder de aanwezigen bevonden 'zich pu blic relations officers uit alle delen van het land.- Zo woonden o.m. mr. P. J, Mijksenaar, perschef, van de gemeente Amsterdam en de .heer J. G. J. Nieu- 'we'nhuis, hoofd van het Bureau Voor lichting te Rotterdam deze veDgadering bij. Ook de heer C. van der Linden, on ze gemeente-secretaris, en de heer A, Kranenburg, loco-secretaris, gaven blijk van hun belangstelling. Het gezelschap werd, alvorens in ver gadering te -gaan, welkom geheten,door burgemeester mr. J. Heusdens. De voorlichtingsambtenaar van Vlaar dingen,. de heer J. C. Spruijt, hield op deze hijeehkönost een causerie over zijn werk te dezer stede. Na de vergadering ten stadhuize volg de nog een rondrit door de stad en werd aan de deelnemers in de sociëteitszaal van de Harmonie de zo bij uitstek „voorlichtende" film „Vlaardingen koerst op morgen" getoond. Heden vergaderde deze werkgroep in Rotterdam, waarna ook nog een oriën terend bezoek aan Dordrecht op het pro gramma stond. IABDINGK.V Eén van uuujkste krultpnnten ran Vbunuoi» ongetwijfeld bet kruispunt bij de mo rn Westlaadsewexv Kortedijk, Eman», inkele Jaren Is het daar minder ge- VLAAEDINGKN. Eén van de ge vaarlijkste kndspnnten van Vlaardingen is ongetwijfeld bet kroispimt bij de mo len, Enkele jaren is bet daar minder ge vaarlijk geweest, omdat ln verband met de obstakels ,aaa de Kortedijk en de Hoogstraat, bet, verkeer afkomstig, uit bet Etnans In de meeste gevallen direct rechte af moest slaan Mn dan, na voor gesorteerd te hebben, de Delftseveer koos. Hoe vreugdevol de ontsluiting van de Hoogstraat en Kortedijk ook de weggebruiker» moge stemmen, dit neemt niet weg dat tegelijkertijd bij de molen, boven bet Emats», een zeer ge vaarlijk kruispunt Is «uitstaan. Vrijdag bij het ontsluiten van de Hoog straat en de Kortedijk deden zich aan de Hoogstraat ai "kleine verkeersopstop pingen voor. Vooral in de spitsuren, wanneer het verkeer afkomstig Uit. de richting Schiedam em Maasslu-s in een eriorm tempo langs deze voorrangsweg (Westlahdserweg) zoeft,' is het voor de weggebruiker, die uit het Emaus of van' de Kortedijk komt levensgevaarlijk om over te stekeD. Maandagmiddag al. dus -nauwelijks en kele dagen na de ontsluiting van de HoogstraatKortedijk (vrijdagmiddag 4 -uur), heeft er zich al een ernstig on geval voorgedaan. De 61-jarige C. v. d. H. werd hier aangereden door een per sonenauto. De man moest met een rib- fractuur haar het Algemeen Ziekenhuis worden overgebracht. VLAARDINGEN. Geen spreekuur. De burgemeester van Vlaardingen zal vrijdagmorgen." 3 0ok;obcr verhinderd zijn om zijn wekelijkse spreekuur houden. FvAT de concerten van moderne muziek, die het vorige wintersei zoen in het Koninklijk Conservatorium te Den Haag gegeven werden, in dit seizoen voortgezet zijn, vinden wij een grote winst. Men kan niet genoeg wjjzen op de belangrijkheid hier mu ziek van de eigen tijd te kunnen horen. Te zeer is het concertleven in ons land blijven steken om niet te zeggen vastgelopen in het „ijzeren repertoire" van de klassieken en de romantici, waardoor het „feest der herkenning" zoals men zo graag een concert wil betitelen, verwordt tot een gezapige luister-luiheid. Hedendaagse muziek vraagt actief en "moedig luiste ren,, het „feest der herkenning" wordt een avontuurlijke gebeurtenis! -Wil mien zidh niet meer openstellen voor wat de musicus, evenzeer kind van onze fljd als wij. mee te delen heeft? Moderne schilderkunst, figuratief, wordt wél aanvaard: echte stukken of goede reproduucties hangen tegenwoordig in de met moderne -■ meubels in moderne dessins ingerichte kamers. Moet de mu ziek, eten in«ie ^pluche" achterblijven? Maar de schuld ligt voor het grootste deel bil de hujdige muziekconstellatie. waardoor de moaderhé: muziek, ao {wei nig tot klinken komt en ongewone «ma terie blijft Daarom verridrteh de con certen van hedendaagse muziek. <fle" in het Koninklijk Conservatorium en elders gegeven worden,;;zulk een baanbrekend werk. .- - TIOOR het eerste concert van deze serie was het Dairzi-Kwintet uitgenodigd dat eeh bijzorwSer interessant en instruc tief programma Uitvoerde: ■'Want hier kon men de ontwikkeling beluisteren van zuiver tonale muziek tot de-meest consequente dodecaforte via het Tweede Quintet van Badings (TS48)„ die men de brug van de romantiek CMabler- Strauss) tot de moderne kunst kan noér men, die Mladi-Suite van Janacek, ge baseerd op de Itloravisdhè.-'voikiSTnotie- ven 5m veel lossere tonalej gebondenheid, het Quartet op.- 14 yan-^H. E. 'AposteL (leerling, van Schöwjbè^jiiijtiim.Wemse, tijd'.', {dat nog in zijn twénSto-onstaaf de band met de Romantiek bewaard heelt, en tenslotte het Quintet van René Lei- bowltz. pure dodecafone stijl in de meest strenge vorm. Bn nu haagt het maar van de eigen instelling af, waarnaar de voorkeur uitgaat. Wij persoonlijk hebben het Quintet van Lelbowitz, hoe interes sant ook van constructie, in de klank combinaties droog en dor gevonden, maar het Quartet van Apostel boeide ons zeer, met name in de beide Adagio's e° het lichte speelse Rorsólno. Apostel schreef hier muziek, die in de verstandelijke overweging het emotionele opneemt En natuurlek blijft Jenaeek's Mladi-Suite een verrukkelijk brok muuxiek, levendig en vurig, kleurig en dansant Bading's Kwintet bézit prachtige momenten Scher zo, maar vonden wij het wat lang. Over de' uitvoering door het Danzi- Kwintet kan men slechts in superlatie ven schrijven. Wat deze blazers hier presteerden, grenst aan het ongelooflijke. Zo gemakkelijk als zij de honds moei lijke twaalf toon smziek speelden, zo schetp en duidelijk van begrip, dat men de partituur tot in de details kon vol gen! En ook technitdh was het perfect van intonatie, van ensemblespel, enz. Het Kon. Conservatorium had stamp vol behoren te zijn. vooral vol met leer lingen van deze school! N.K. DELFT, Gelijk al eerder werd ge meld, is-het zaterdag 34 oktober 25:jaar geleden, dat drs. A. Bos in dienst trad van de N.V. Kon. Ned. Gist- en Spiritus fabriek. De heer Bos, die onder-direc teur van de onderneming is," zal ter ge legenheid-van dit jubileum zaterdagmid dag een receptie houden in „De Tent" van -het. Agnetapark. VLAARDINGEN:Burgemeester en wethouders van Vlaardingen' Bréhgemter openbare kennis, dat is ingekomen een aanvraag: van de :beèr J; G. -van-Dalen; auto-verhuurder, alhier. om erfpachts uitgifte van-een perceel' gemeentegrond aan de Buijs. Ballotlaan tussen de PlanJ ciusstraat en.de Stevinstraat,- ten behoe ve vaii de bouw van een {garagebedrijf met. service-station .en een^bovenwornng,' Dezer dagen verscheen het verslag over 1958 van de gemeentelijke stich ting „Centraal Woningbeheer" te "Den Haag. Deze stichting heeft in beheer een groot aantal gemeentelijke wonin gen, n.l. 16.911 .woningwetwoningen, 732 middenstands woningen en 1.140 in ver band met sanering'aangekochte panden. 7' Aan deze begroting wordt het volgen de -ontleend:' Er kwam een complex van 264 wö- ninge» gereed, waarvan de bouwkosten zeer hoog waren., Door de samenvoe* gin® met andere nieuw gebouwde com-" plexen werd getracht een nivellering van de huren mogelijk te maken, waar door" dè huren van het woningcomplex vrij belangrijk verlaagd zouden kunnen worden. Tengevolge van de hoge grondwater standen werd in Moerwijk een aantal reparaties uitgevoerd wegens kelder lekkage en het overlopen van kelder uitgangen. Bij een complex woningen ih Morgen stond kon kelderlekkage slechts worden verholpen door de achteruitgangen dicht te metselen. In enige complexen korrelbetonwo- ningen moesten voorzieningen worden getroffen, wegens het door corrosie van de wapening afspringen van beton. De bruto-buuropbrengsten waren in 1958: woningwetwoningen 8,5 miljoen winkels etc. 482.000, middtaistands- woningen 887.000. en woningen; aan gekocht voor sanering 606.000. De huur schuld wa» bij de verschillende catego- riën rc3p. 29.000, 46.000, 1.400 en 13.000. Verleden week, Is de schoolschaak com petitie weer begonnen. Dit jaar zijn 76 zes tallen. die de meest uiteenlopende scholen vertegenwoordigen, opgesteld. Het kam- ploeiwteam ln de eerste klas zal aan het einde van de competitie mogen uitkomen in een landelijk tornooi om het Nederlandse clubkampioenschap. Deze wedstrijden wor den georganiseerd door de jeugdschaak com missie v*n de Haagse Schaakbond, ln nauwe tsfmenwerking met de Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding. De eerste uitslagen lulden: Eerste klas A: rlac l «st. Aloysiuscollege) -Si. ranscoliege r t'.i—i'.i. sesa I (Chr. Gyro- nasWitf)—Haagse Montessori Lyceum I Ui— Hi. HL8C I (Haygena Lyceum)—Chaturanga I (Gymn. Haganum) 1—4. Tweede klas A: Crotlus Lyceum I—se VCL I 2—2 (voorl.), DDS I (St. Stanislascollegel—Caïssa I (Chr. Lyceum) 3',a—2!i. Dalton Lyceum t—SesaH 2-2 (voorl.). B: VCLSC I (le VOL—RLAC III s—l, Thorbecke Lyeeum I—OHVZ I (Chr. Kweekschool 414—l'.i, Rijnlands Lyceum I— Bissoh. Kweekschool 'I 1»,4—4!4. Derder klas A: DIO II (Chr, Lyceum Voorburg)—HLSC II 2—4, Blmlni lï (Chr. Lyceum Deift)—Gro- tius Lyeeum li 5',4—«i. b: Caïssa ll-Seea m o—S, Thorbecke Lyceum n—Blasch, Kweekschool D I-5. .D10 I—DALTON- Ly ceum n 2—4. C: HBS Beeklaan I—St.'Sans- college flt l>,4—4«4, Johan de Witt, Lycépm l —Dalton Lyceum m 4—2, Heldrlngaehdit' I— UTS Duinstraat I 1—5. D;^.ZwartLjWit I (Maeriant Lyceum)—Rijnlands Lyceuitt 11 3 —3, Ned. Lyceum II—Jan Campert I(Jan Campertschoo!) 4—2. chr. Lyceum Zandvliet ,1—2e VCL II uitgesteld, Snoeck Henkemans te School 1—RLAC rv 1—5. Aspiranten C: DIO Hl—CAïasa UU-L MAASLAND. Op de": laatst gehouden bijeenkomst hebben da -bejaarden géootea van de leuke films van' de uitgaatamid- dag 'op- 29, juni,' door;de»h'eerfj5H2iaiinaa opgenomen. Men bedeelde' slle-vreu^den weer opnieuw, hett bezoek: aan' nievr. Klkaseez en de vrolijke uren die'men in Scheveningen énDrievliet doorbracht. - Daarna lietdé. heer van der Kieft nog pra«2itige dia's zien van ons éigen mooie dorp, en «enkele reis op namen in buiten land7,AI mej; al was het. weer een fijne middag.' V De voigébdè sooitersmiddag is 3 novem ber in het Trefpunt MAASLAND. De storm van dinsdag heeft ook in Maasland zijn sporen achter gelaten. De schade bepaalde "zich niet ,alleen_ tot wat kapotte dakpannen-, met de 'daaruitvoortvloeiende lekkages. {Maar oök déituinders hebben nog al wat Schade te Jjoeken gekregen/in verband met achade« aan hungiasopstand. ..s Bij dé tuinder B.; aan de Kwakelweg moest een schoorsteen het ontgelden. Het zoontje van de heer v. d. G. welke zich per« fiets, naar schob! begaf, 'werd 'door de wind de vliet ingedrukt. Het kostte been een nat pak; „y. MAASLAND. Komende zaterdag ontmoet ODO op. eigen terrein VIOS uit Numansdorp. het twaalftal waarvan op de eerste kompetitiémiddag in een span nende' wedstrijd' werd gewonnen. ODO 2 gaat bij DIO 3 in* Rotterdam op. bezoek en zal aan dit twaalftal wel de handen vol hebben. ODO 3 steekt over naar Rozenburg, waar de'club van die naam wordt bezocht. In de thuiswedstrijd was Rozenburg de sterkste partij. Van de junioren speelt ODO b thuis tegen Kwiek.b uit Rotterdam en ODO c in Vlaardingen tegen Or. Nassau c. Jr- v 's-GRAVENHAGE., 28 oet. Hedenmor gen waren: aan -de markt de trawlloegers Seb 54 met:.«33.000. Sch 64 met -f 33.200. Notering per .40 kg:; mlddelkoolvis 30-^2-' koolvls 1 27.50—29: .koolvia 2 27—28.50. wli- tlng' 3IÜO-36. Notering per 50 kg: Ma kreel 16—18.80. 'Notering per l00 kg gro te ij «kabeljauw 148—150; grote koolvis 67; 71. Aangevoerd 135 kantjes gezouten ha ring. Notering per kantje volle haring 53.80 -^37; steurharing 42.80—60,20. Verwachte aanvoer voor donderdagmor gen waarschijnlijk de trawllogger'Sch 162 en circa 5 kustvissers; 2 M 3 Helsinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen. A'dam Brussel Lustemb. Parijs Bordeatix Grenoble Nice BerlUn PfanMort MQnchen Ztirlch 'Genève Locarno Wenen Pi: liutsbr. - Athene Romeibd \Jaccio Madrid Majorca Uaaaboa onbew. onbew... zw.bew." zw.-bew. regenbul. zw.bew. regenbul onbew. zw. bew. onhew. t: regenbui - regen regen jeh. bew. geh.bew. geh. bew. regen gehvbew. regen zw. bew.' zw. bew» half bew. regen/:! onweer j i. bew. regen i onbew. |ZZO 4 ZZO 7 Z 9 ZZW- 8 (raw- 14 w zw ZW tv w WNW raw NW ZZO zw w windstil ZZO 15 w Ai windstil Z-r 10 ZO W 7 raw 12 ffW s NED. HERV. KERK Beroepen te Utrecht (tweede universl- teitspredikant)dr. G. van Leeuwen studentenpredikant te Amsterdam; té Utrecht wijkgem. Oog in Al: W. L. jéni sigem. secretaris A.M.V.J. te Amaterl dam: te Utrecht wijkgem. Noorderbrug itoez.): S, Gerssen te Huizen, N. H,; Borculo: W. v. d. Ven te Zaandijk;* te Opheusden: J. Bakker te Giessendam- te Hoenderlo (toez.) W. VV. Verhoef vic' te Voorburg: te Harich, Fr. (toez.) A. v'. <j Schoot, vic. te Drachten; te Slochterai' B. Spaans te Vrouwenparochie.1' Aangenomen: Het beroep van de clai- sis Rotterdam-Zuid als pred. voor but- tengcw, werkzh. (geestelijk .verz. Delta- ziekenhuis Poortugaal): K, P. v. <j Graaf te Heino. Bedankt voor Vancouver, Canada: J J. Veen. pred. voor buitengew, weritzh te Den Helder: voor de benoeming tot pred.-voorg, van de Ver. voor Vrijt Hèrv. te Kempen; R. K. de Jong te Oosterlittens. Beroepbaaratelllng: P. Bons, vicaris Schoklandstraat 2 te Lemmer, Fr. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te 's-Gravenmoer: C, M. y d. Loo te Dordrecht. Tweetal te Dieren: (vac. H. v. <j Plaat)W. Griffioen te Nijkerk en H, r' Zijlstra te Koudekerk a. d. Rijn. (Van onïe correspondent) Ds. W. H. Tutuarima, predikant van de hervormde gemeente te Buiksloot, gaat deze gemeente verlaten. Hij is benoemd tot voorzitter van de synode der Molukse evangelische kerk in Ne derland. Ds. Tutuarima heeft deze be noeming fn principe aanvaard; voor de aanvaarding der benoeming Is de medewerking van de generale svnode der Ned. Herv. Kerk vereist De nieuwe functie van - ds. Tutuari ma houdt in, dat hij ook de leiding krijgt van de geestelijke verzorging van de meer dan 20.000 in oaa land vertoevende Ambonezen. Buiksloot verliest In hem niét alleen een herder en leraar, maar ook een ij veraar voor de restauratie van het oude kerkgebouw dezer kleine ge meente. De kerkeraad bezint zich op de mogelijkheid tot het beroepen van een opvolger voor «is. Tutuarima. Bij K3. ts aan dr. G. Kalsbeek, hoofdinspecteur van het kweekschool- onderwijs met ingang van i januari i960 wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd op zijn vér- zoek eervol ontslag 'als zodanig ver leend onder dankbetuiging voor de diensten aan het rijksschooitoezicht bewezen. Oud-minister prof. dr. Samkaiden is benoemd tot buitengewoon hoogle raar in de faculteit der rechtsgeleerd heid aan de rijksuniversiteit te Leiden ;om onderwijs te geven in het recht der.; internationale organisaties. NOTARIEEL EXAMXN 7 Geslaagd voor het derde deel notarieel examen: J. W. Boe. Boxtel. J. J. M. vso den Bosch. Utrecht, mr. r. J, Brom Hilver sum,. G. M.. Th. de Cock. Wsslwijk, C. t. Pree eken. 9c. Jansteen.. Ch. O» den Bartóa, Tilbart. W. A. M. Jacobse. Alkmaar. S. Pb, A. Jungerins. Utrecht, mr. H P. J. M. Koop- man*. MiU (N.-Br.). J. M. Kuhlmann, Utrecbt. M. J. Kttppera. Aikmaer. Th F. J. C. van Lotringen. Utrecht, mr. J J. vsn Luyk. Rotterdam, mr J. M. A. ven Oppen, Maastricht G W. F M. Slmonis. Ede (ffld.l» C G Smeet*. Slttard C. E. I. Sneb Aalst IN-Br.), H. J. C. M Stokkermans, Helvolrt. R. L. M. Verhagen. A dam. J H. W Versteeg. Heerlen. W.-de Vijser. Katwijk a Zr; Th: H J. J.' ST. Wachters. Aalst (N.Br.1. :P. J; de Wit Rotterdam, mej. mr. E. J. Wijnands. Hoogkarspel. KAMPFN. Th col. Hogeschool (Ouds- straat). Prop. examen: H. J. H ju per. Zut- vhen. M. A. A.. NawUn. Katvetflc aan Zes. VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Geslaagd voor het kan- dfdaatsexémen economie mej. A. C. Uding (Amerstoort). Kandidaatsexamen politicologie W. d« Graaft iAlphen a d, Rijn). Kandidaatsexamen psychologie mej.' J. r. (Baarn). en mej. H. M. G. LeveH (Heem stede). Kandidaatsexamen pedagogiek L Hooyaart iNljmegen) en M. A. Steenhins i Groningen) j PROMOTIES' LAND BOUWHOGESCHOOt WAGENINGEN Bevorderd tot doctor in de landbouwkunde !r. L. Wartena. gebo- ren te Leiden, na verdediging van een proet- schrift met stellingen. - getiteld „Het klimaat en de verdamping van een meer in Cen traal Irak". Promotor was prof. dr. W. R. van Wijk, hoogleraar in de natuurkunde, de metereologle en de - klimatologie. u Bevorderd tot doctor in de landbouwkun de Ir. I. M. Said, geboren te Giza (Egyp- te), na verdediging van een proefschrift met stellingen getiteld „Cation selectivi ty and cation-anion balance as factor» go verning the minera) composition of pasture herbage". Promotor was prof. ir. M. L. 't Hart, hoogleraar in de graslandcultuur. 8A.' UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN PROMOTIES EN EXAMENS LELDEN. Kahd.ex. Franse taal- en_ let terkunde: mej. A M Schnabel. Den Haaf: semi-artsex.: O A Emanuel. Den Haai: arts ex.: K Houtkooper, Den Haag: J Scheeper, Zeist. v-7. NIJMEGEN. semi-artsexamen: W A f D van Douveren, Raalte; F A Troost, Nu- megen; doet. ex. geneeskunde deel dairies A Tjia Hwie Llam, Nijmegen; C GM Moestermans. Roermond. T J KonthurtitiW •Ur. Stella). Nijmegen en de beren W F Breea, Nifmegen; A F Casparie. Sneeku P M Delhaes, Eindhoven; J A C Fler.dr Geleen; F L M Peetere. Weert; L kjm Peetere. Weert; J M H Ubachs. Maastric..-: L: G J Vuliings. Heyn; W F M WUiemje., ZwcUe; R M C M Janssen. Relden: kand.e». klassieken: A J J M Ketelaars. Tllburf: mej. B M Kockelkoren, .Geleen; geprotna- veerd tot doctor ln de letteren en wijsbe geerte op proefschrift: de heren in het Oude Testament" pater C H W Brekelmans M F get>. te Kaatsheuvel EXAMENS TE UTRECHT UTRECHT. Aan de rijksuniversiteit is Utrecht zijn geslaagd voor het doet. exa men rechtsgeleerdheid: mej. E. van aer Zwaan (Hilversum), W. A. Emeis (Utrecht). PROMOTIE TE UTRECHT 'UTRECHT.'- —'Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde gistermiddag de heer G. W.Bruijn te'Soestcrberg, tot doctor M de geneeskunde, op een proefschrift» ge»* teld: Pneumoencephalography in the dlsf- nosisof cerebral atroph;,-*'. Promotor wa» prof. dr. W. G.. Sülevis Smltt. -v R.U. GRONlfiGEN GRONINGEN.Aan de rijksuniversiteit te Groningen slaagdenvoor het doctoraal examen rechtsgeleerdheid (notar.1 studie») mr. H.P. van der Wijk(Groningen) voor het kandidaatsexamen rechtsgel. o. Wierlnga (Veendam) ,en- H. M. Behreii» (Voorburg). KAMPEN Professor L. Doekes» hoogleraar aan .de Theologische Hoge;1, school te Kampen, hoopt op 10 nbyêflte,7 ber aan 4e 'universiteit te Münriér (WelLj falen) te promoveren tot doctor in(2|3S theologie.,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2