Voorlichting Teugels nog wat strak tegen gevaar van inflatie W. G. van de Hulst onderscheiden Vertrouwen in beleid van minister Zijlstra Erewacht van oudgedienden I ,Bom verstoorde optreden van Maria Gallas India zal eind maken aan Chinese infiltraties Méér geld voor de kerkbouw Petten wordt centrum van Euratom m Oosterse gasten op Franz von Papen kamerheer Paus? Eerste (natte) sneeuw|| rj Publiek moest half uur wandelen Nehroe: hrachtïge maatregelen CHALET KAAS mrw Dibelius mag niet in Oost-Berlijn preken Koude is cM r LABOUR BERAADT HCH OPWINDING IN KANSAS CITY HONDERD AG 29 OKTOBER 1959 2!ïït - r,lw «»tw u Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BKtiiWS Sl^®; (Van onze parlementaire redacteur) MINISTER ZIJLSTRA heeft gisteravond in de Tweede Kamer me degedeeld, dat hy, wanneer de conjuncturele omstandigheden het toelaten, in de miljoenennota voor het jaar 1961 met nieuwe voor stellen over belastingverlaging hoopt te komen. De minister deed zyn mededelingen tijdens de algemene financiële beschouwingen over de Rijksbegroting 1960. De deze begroting begeleidende nota werd door de Kamer zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. Ook de door de minister voorgestelde belastingverlaging voor ongehuwden kreeg de algemene instemming van de Kamer. Het wetsontwerp tot verlenging van enige tijdelijke belasting maatregelen met een jaar werd eveneens door de Kamer zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De heer Welter (K.V.P.) en de heer Bakker (C.P.N.) wensten geacht te worden te hebben tegengestemd. Afremmen Zwitserse Weergaloos lekker, al een halve eeuw ,ang en... jitstekend houdbaar. Principe- akkoord (Van onze Haagse redactie) De ministers Luns en De Pous hebben tijdens besprekingen met de Euratom-commissie in Brussel in principe overeenstemming be reikt over de overdracht van het Nederlandse Reactorcentrum te Petten aan Euratom. Ecfosa jjïiiff|§SI iiölSiiSSl :0tm 1 Modderlawine bedreigt Italiaans dorp Verwondering^ in Bonn Segni wint iri Italiaanse chr. democratische partij •rs In Den Haagjis vanmorgen de eerste itte sneeuw van Ke^seiH 1 vallen! Ook uit Nieuwpoort in Beljpë en de Ajdeniienlili^^5™ %S gtmeld. -a 4 koUeraam; Mumibiie Dordrecht: Schiedam: Paetbu* 1112 Postgiro No 424319. .tuchtendierun abonnementen is jti19.30 nut Zaterdag! 17—18 uur Telefoon 115700. ttuygeiiap>«w l - l'eletooo IB34#» t3 lijnen). Postbus 10©1 - 9 No «24857. Klachtencten*- 18.30— l».s« reiefooo 362569 Souiweg 132 Teler 4070 Thomei Kompiwtraat 6a -«-iet. 63401. AOormementaprtJ. 81 oen, p®, k^k. t 2 65 per matna, I 7K0 p« bi»n.tuL Mm nummers 'i cent Vsesehtlnt dmtelilks. (Geldt# tot vrijdagavond) AFNEMENDE WIND Wisselende bewolking en vooral aanvankelijk pktataeljj] een bui. Overwegend matige wind, krimpend; van nooj naar west, maar aanvankelijk langs de kust nog bar tot krachtige noordelijke wind. Weinig verandering; temperatuur met vannacht in bet binnenland hier daar nachtvorst. ".//V/" s*Morgen: Zon op: 7.29 - Maan op: 5.15 onder:17.18 onder: 16.46ég| j (Van onze militaire medewerker) ERKORTING van eerste oefentijd met voldoende aanbod van vrij willigers is geen eenvoudige zaak. Men zal zich herinneren, dat wij me! de commissie, die dit probleem bestu deerde, in dit opzicht niet optimistisch waren. Het aanbod van vrijwilligers is nl. niet alleen afhankelijk van materieel gunstige voorwaarden, doch vooral ook van een wijziging in de mentaliteit van ons volk tegenover de krijgsmacht in het algemeen en die van de rijpere jeugd in het bijzonder. Wil men die wijziging bewerkstelli gen, dan is daartoe een goede voor lichting nodig. En daaraan ontbreek! nog wel het een en ander. Het is jam mer, dat de commissie Van Voorst geen wegen heeft aangegeven voor verbete ring van de voorlichting. Mogelijk achtte zij dat haar taak niet. Vandaar, dat wij er hier tets over willen zeggen. E leger- en lurhtmachtvoorlich- üngsdienstes verzorgen hoofd zakelijk de algemene, naar buiten ge richte voorlichting. Dit geschiedt actief en passief, d.w.z. dat van pers, radio en televisie wordt gebruik gemaakt uit eigen initiatief dan wel op verzoek van deze media. Het accent ligt tot dusver meer op het iBatste dan op het eerste, omdat mei» vreest, dat grote eigen activiteit juist afschrikwekkend kan werken. Het gevolg is, dat de algemene voor lichting over de defensie te weinig armslag heeft om een verandering in de mentaliteit ten goede teweeg te brengen. Het zou daarom o.l. niet ondienstig zijn te doen nagaan in hoeverre een ruimer arbeidsveld van deze voorlich tingsdiensten en het ruimer ter be schikking stellen van financiële mid delen mogelijk en noodzakelijk is om aan de door de commissie gestelde desiderata te voldoen. We menen dat hier nog een groot werkterrein braak ligt. T i eT andere deel van de voorlich- n ting, dat gericht is op de rijpere jeugd, Is voornamelijk het terrein van de Dienst personeelspubliciteit en werving van het ministerie van jDetensie. Deze kanzich'daarbywenden - tot twee categorieën, die der reeds om de wapenen zijnde dienstplichtigen en de leerlingen van de hoogste klassen van *de scholen voor voortgezet lager én middelbaar onderwijs. De "eerste categorie krijgt te weinig voorlichting blijkens de geringe animo om een vrijwillige verbintenis aan te gaan. Naar ons ter ore kwam zouden er te weinig geldmiddelen zijn om een goede voorlichting tot stand te bren gen. Nagegaan zou dus móeten worden wat hier kan worden gedaan. MOE belangrijk intussen deze cate gorie ook is, een bezwaar blijft, dat men de vrijwilligers uit de groep dienstplichtigen een paar jaar later aantrekt dan mogelijk en wenselijk is. Men heeft hen liever direct van de schoolbanken, omdat zij dan als regel nog geen loopbaan hebben gekozen. Vandaar dan ook, dat reeds regelmatig voorlichtlngstèamsbezig zijn de jon gelui in tê lichten. Er .zijn echter remmende factoren. Ten eerste mag men niet trachten voor de krijgsmacht een zeker enthousiasme te wekken, doch moet het een nuchtere en zakelijke voorlichting blijven, voorts moet voor deze voorlichting de toe stemming van het schoolhoofd ver kregen worden. En deze wordt niet overal verstrekt Van de r.-k. scholen geeft 85 toe stemming, van de prot.-chr. 70 en van de neutrale slechts 50 Daar het hier toch een algemeen belang betreft, kan; de vraag rijzen of van regerings wege hieraan niet Iets moet worden gedaan. Hier Is nl. de vettigheid van ons ge hele volk in hef geding, zijn voort bestaan en de garantie van zijn geeste lijke, culturele en stoffelijke leven. Concluderende menen wij, dat het gehele vraagstuk van de voorlichting een diepgaande nadere studie »vereist, zódat zij doeltreffender gaat werken dan thans het geval is. Dé Britse Labourpartij zal volgende maand in Blackpool een conferentie houden ten einde dieper in te gaan op de redenen van de drie achtereen volgende nederlagen, die zij bij Britse verkiezingen heeft geleden. Lagere belastingen in 1961 als conjunctuur het toelaat (Van een onzer verslaggevers) In Utrecht is eisteren de tachtigste verjaardag gevierd van de schrijver van kinderboeken, de heer W. G. van de Hulst, die tevens het feit herdacht dat hü vijftig jaar geleden met het boekenschrijven begon. Ter gelegenheid van dit jubileum werd de heer Van de Hulst, bij bevor dering, benoemd tot officier in de Or dering, benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Men zie ook Kleinbeeld op pag. 3. MINISTER VISSER beeft giste ren een bezoek gebracht aan het onder zün ministerie ressor terende konkinkUjk koloniaal te huis „Bronbeek" bü Arnhem. De oudgedienden, die in het tehuis wonen, vormden een erewacht toen de minister binnentrad. Een opera-concert in de Amerikaanse - City, waarin de be- Maria moest drie stad Kansas kende Italiaanse sopraan Meneghini Gallas optrad, woensdagavond gedurende kwartier worden onderbroken, om dat ienoand had opgebeld dat er een tijdbom in de orkestbak lag. De avond werd .bijgewoond door meer dan 3500 personen, onder wie oud president Truman van de V.S. «Tst concert werd gegeven in het Mid land Theater. Nadat Maria Cailas een aria uit Don Giovanni had ge zongen, kwam de gouverneur van Missouri het toneel op en zei, dat de directie, daarom beleefd verzocht het theater voor de duur van een half uur te ontruimen. Het in avondkleding gestoken publiek verliet hierop rustig bet gebouw en flaneerde op het trottoir totdat de poiltie het gebouw doorzocht had. Even voor tien uur ko:n het con cert hervat wórden. De onbekende belde om 9 uur op om te vertellen, dat een bom onder de orkestbak om halftien af zou gaan. De man belde ook de politie op. Ma ria Calias had toen nog.niet gezon gen. Zij zou om vijf over negen haar eerste aria ten beste geven en zij stond erop, dat dit gewoon rou doorgaan, omdat „de mensen an ders zouden zeggen: daar heb je Cailas weer," De zangeres zong rustig haar aria, daarna werd het publiek ingelicht, Het operaconcert is later'zonder ver dere moeilijkheden voortgezet en is een groot succes voor de zangeres geworden. Toen een verslaggever haar na afloop vroeg, wat zij van het incident dacht, antwoordde «Ma ria Cailas: „Het is belachelijk, dat zulke dingen kunnen gebeuren, maar zij gebeuren toch. Laten wij er alstublieft niet verder over pra- ten." De Kamer heeft het prof. Zijlstra en diens staatssecretaris dr. v. d. Berghe niet moeilijk gemaakt. De minister begon de beantwoording van de in eerste termijn gemaakte opmerkingen met een uitvoerige be schouwing van de conjuncturele si tuatie. Daaruit bleek, dat de con junctuur momenteel sneller expan deert dan tijdens de voorgaande haus se in onze economie® nl. die van 1955 1956. V-' >:c Deze hausse leidde uiteindelijk; tot de bestedingsbeperking. Het behoeft dus geen betoog, dat de bewindsman □iet naliet te waarschuwen voor de mogelijkheid van een over besteding en de noodzakelijkheid om de conjunctuur zomogelijk in de hand. te houden. pe fa dit verband gemaakte opmer kingen, dat deanti-cyclische werking van. di niet 'voldoende', was, kon dé .minister ten; dele onderschrijf ^ygni&Tü^énh.l wéëgai^aéhler. e' Be suggestie van de hanö/dat hetken- merk van ëen anti-cyclische politiek het .kweken van overschotten in v een. hausse zou zijn. De stelling, dat in een perlode van hoogconjunctuur de staats inkomsten de uitgaven zouden moeten overtreffen nóexnde/derminister zelfs gevaarlijk.'.:"'- - De anti-cyclische budgettertagspoli- tiek richt zichop de concrete volks huishouding. De begrotingspolitieï wórdt afgestemd op de ontwikkeling en vergeleken met-die van het voor gaande jaar. Het is de taak van de overheid om het beleid aan- te passen, aan de realiteit van het ogenblik. De minister maakte duidelijk, dat hij de verlenging van de tijdelijke belas tingmaatregelen noodzakelijk achtte, omdat deze verlenging voor hem meer mogelijkheden schiep de conjunctuur af te remmen. In dit licht stelde de mit nister ook zijn opmerkingen over de belastingverlaging. Wanneer hij de goede conjuncturele omstandigheden als voorwaarde wilde stellen, dan be tekende dit de conjuncturele omstan digheden in hun volle omvang. Wat de minister daarmede precies bedoelde werd duidelijk, toen hij in een later stadium van het debat opmerkingen beantwoordde over de te hoge ramin gen van de belastingen. Hij stelde toen namelijk, dat in zyn beleid de belastingen, die de ramingen overtreffen zeker niet primair mogen worden gebruikt voor belastingverla ging en ook niet voor uitbreiding van de overheidsuitgaven- Neen, de minister meende, dat deze meerdere opbrengsten voor alles een conjunctuur-afremmende taak dienen te hebben. Ook de leningspolitiek van de overheid is op conjunctuur-verloop afgestemd. De minister herinnerde er aan, dat de gemeenten zoals de situatie nu ligt volledig van het Rijk afhanke lijk zijn. Met dit gegeven had hy zijn beleid te bepalen Hy was voor een zo groot mogelijke financiële zelfstandig heid, maar de gemeenten dienen zich zelf te zien als medespelers van de mi nister van Financiën bij het bewaken van de conjunctuur en dus by hun ka- pitaalmarkt-beleid. De minister gaf toe, dat de liquiditeitsbinding via de kapitaalmarkt evengoed door de ge meenten kan geschieden als via bet Rijk. Conjunctureel zullen de gemeen, telijke leningen eenzelfde effect hebben als de Rijksleningen. Dui- Zie verder pag. 7, 4e kol.) De gereformeerde Stichting Steun Kerkbouw heeft nu de collecten voor de kerkbouw binnen van 766 kerken en de totale opbrengst daarvan is ƒ1.135.224,16. Aan giften is tot nu toe binnen gekomen 251.211,48. Te zamen is dus nu een bedrag van 1.386.435,64 binnen, dat wil zeggen: bijna vier ton meer dan het beoogde miljoen. De to taalindruk is, dat nog geen twee pro eent der geref. kerken niet meedoet (zal doen) met deze bijzondere SSK- collecte. Verder komen nog dagelijks giften, ook grote, by SSK binnen. Wat de hervormde kerkbouw-actie betreft, daarvan is de stand in één dag met ƒ165.000 toegenomen en de totale opbrengst is nu ƒ6.868.823,Indien het tempo van de laatste dagen deze week nog gehandhaafd blijft, zal mor gen of overmorgen een bedrag van miljoen gulden bereikt zyn. van India neeitv zy krachtige maatregelen is de grenzen van het 1|a"d teJ,faan |et binnendringen van Chinezen. n een einde te maKen tp jjew Delhi vernomen, Dit is van doorgaans betrouwbaiezy indi; zal nemén om een nadat de „ft verklaard, dat zijn regering vastbesloten Premier Nehroe van India heeft verK .«.imriiii» maatregelen a van het n een eind doorgaans bexrouwo««e^"- '—-eu v n Indiase staten premier een besloten bijeenkomst van gouverneur had toegesproken. - huitenlandse politiek niet zou wijzigen en De premier zei, dat India ztfn. bunen jn dg ko,jde 00riog. ■zich niet aan de iude van het West enz in de toekomst op alle Militaire waarnemers in ^evvDel ^nhed,en van h«t leger zullen worden P buitenposten aan de grens rne lucht meer gepatrouilleerd zal worden. L gelegerd en dat er te land en m de mem mew (Advertentie) alleen echt met het Perl CHALET!. Minister Luns verwacht dat nog vóór het einde van dit jadr een defi- tieve overeenkomst zal kunnen .wor den gesloten. Over de details zullen technische en financiële experts vóór 1 december rapporteren. Petten zal, indien deze overeen komst van kracht wordt, het tweede algemene onderzoekcentrum van Euratom worden. Het eerste is ge vestigd in Ispra (Italië). Op het ministerie; van Buitenlandse Zaken deelde men ons mede, dat er twéé mogelijkheden zyn: 1. De Ned. regering sluit een over eenkomst met Euratoom. In' dat geval is parlementaire goedkeuring nodig, 2. Er wordt een acassociatiecontract gesloten tussen R. C. N. en Euratoom. laBrussel-gaan de gedachten' uit naar deze tweede mogelijkheid. Zoals békend," trekt de regering gelden uü. voor de R.C.N. De regering zal nu nader overleg plegen'mét bedanghébbendënLovér-BB vraagraan welke mogelytóieidfdetVÓorL keuv zal moeten worden gegeven^1, (Advertentie) now made in Holland ■with ühported tobaccos De Oostduitse autoriteiten hebben bisschop Otto Dibelius,, het hoofd van de Evangelische Kerk in Duitsland, verboden in Oost-Berlijn te preken, aldus blijkt uit berichten in de Oost- duitse pers. Dit op grond van het feit dat hij opriep tot ongehoorzaamheid aan de Oostduitse regering. Dibelius zou van het besluit op de hoogte zijn gesteld door de loeobur- gemeester van Oost-Berlijn, Waldemar Schmidt, Uibeluis is bisschop van ge heel Berlijn en de Oostduitse provin cie Brandenburg, en voorzitter van de raaö van de Evangelische Kerk. Men kan dus zeggen dat hij de leider is van de protestanten in Oost- en West- Duitsland. Reeds eerder, was hem een verbod opgelegd Oostduits grondgebied te be treden. Dit verbod gold echter niet voor Oost-Berlijn, en zondag zou hy zoals gewoonlijk op de eerste zondag van de maand in de Russische sector preken. Dibelius verklaarde onlangs dat een gelovige de wetten van een commu nistische staat niet kan gehoorzamen. Het Italiaanse bergdorpje Zambana wordt bedreigd door een lawirie van modder en slijk, die na de enorme regenval van de laatste twee dagen van de Alpen komt. glijden en het dorp reeds in tweeën heeft gesneden Twin tig families zyn geïsoleerd, een veer tigtal huizen werden .ontruimd De hulpploegen staan vrijwel mach teloos, want de, aanhoudend* regen houdt de brei-achtige massa in weging. L.:'''/'' De ambassadeur van de Bondsrepu bliek bij het Vatic aan, graaf Rudolf Strachwitz, heeft geïnformeerd naar de juistheid van een bericht, dat de voor malige vïee-kanselier Franz von Pa pen tot geheim kamerheer van de paus benoemd zou zijn. De ambassadeur^ zou het Vaticaan van de „verwondering" van zijn re gering over ëen dergèlijke onderschei ding voor von Papen hebben doen blyken, x Von Papen, dié vice-kanselier onder Adolf Hitler was, werd door het tri bunaal van Neurenberg, dat de oor logsmisdadigers berechtte, vrijgespro ken. Wel werd hij dopr het zuiverings hof van Miinchen als een van de „voor het nationaal-socialisme verantwoorde lijke personen" geklassificèerd. Dit hóf veroordeelde hem tot acht jaar ge vangenisstraf die échter met het voor arrest verrekend werd. De eentraal-rechtse, stroming Moro- Segni heeft op het partijcongres varr de Italiaanse christen-democratische partij de meerderheid behaald op dé machtige linkse stroming van oad- premier Fanfani. vari/palels/SoesMükaoimHtllLfde: .Koningin .fijn .gélóoTsbnévénfaam^ tebieden. Achter de gezantLzijnll secretaris," de Mileik. L* Ook de ambassadeur /van PhrsSP guay en de gezanten van B: en dé; volksrepubliek Roenienj werden door de vorstin ohtvéng'él_ t m D' Eafgelopennacht'; kwajnëhi'éfïl^öraef omgeving grote verschfUen'm het jime'r voor. Zo meldde Eelde :een:;tempe»étmiéyfdle% even beneden 'het lag, terwijl'te- irelljkertijd hef-kwik' in' Leeuwarden/.op 8 graden boven nnl stond! tt» vtywógpjjtfl gehele land..was het toi'll wmdstm!-iné*r: plaatselijk aan de kast v» land kwamen harde tot stormachtlgë élju^hi voor. Deze werden veroorzaakf doórêesèn randstorlng van een depressie voor,, de Noorse kast. De laatste'Vhit steeds verder.qp. Dit is'; ook,-, hét geïal' met.eeh'.diepë.'dè^S-?''; r,le bij de Mlddellande Zee, dlë in ae*A$iln en in Noordsltalië -. zware. regett .héeftLgë- bracht. NabtJ IJsland Is" een .hiëuivëjdépr'ësdéi^t;.- ontwikkeling gekomen. ;'Dhke:'breidt.r^'^yi|; vloed op het ogenblik uit in de riebUng yan Schotland. Toch is het onwaar.3«hlJiJljhvdat deze'- morgen veel invloed óp .'het -weêlmifr: Nederland zal hébben. Bet weer zal b(J ^Ais nl. nog voor eengroot deel 'onder lnvl^d staan- van een- TOg.'Van'.:högëmchtdrhh||®êS vla 'de Britse eilanden nadefbij.koint. In vSïtL banddaarmee"neemtdhhia^heidgWet^S^ terwijl vannacht in het binnenland plaatse lijk Opnieuw nachtvorst zal voorkomenLjSS?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1