Belasting droogte en Dr. BERGHUIS OP PARTIJCONVENT: Chr. op partijen elkaar DEMPEN ENIGE UITWEG moeten programma s afstemmen Marnix Gijsen met Samenwerking met C.H blijft primair De Arjos Ernstige bezwaren tegen aanpassing overheidspensioelS Opschudding in Warschau Nog meer wijzigingen in Poolse topleiding DIENSTTIJD ONZEKER i Voor 1960 niet genoeg geld beschikbaar Winst van KLM flink gestegen AI 1.000 doden in Mexico Koopt op tijd uw zekerheid r D' Vrouw doodt man GEURTS' Gonservenfabriek c,v. tulp gehuldigd BIJ EUROPESE VERKIEZINGEN ÉÉN LIJST tijdens ruzie D Kamercommissie: twijfelachtig overleg: WAAROM .NIET WAARDEVAST? Naaste medewerker van Gomoelka vraagt ontslag NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK KOOPT Ook jeugd actief voor kerkbouw NI r -'5Vips f «ATERDAG 31 OKTOBER 1959 pösTu'^T.'p^t'r ««67w *n*n)- J J ZEVENTIENDE JAARGANG Mo. 139 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Ur J A. H. J. s. BKUINS SIXJT B. en W. van Utrecht: Jams, appelmoe», vruchten op sap enz. (Advert/tittle) i daé-% Ueo. im s pUjie/i ff van i 1 kayser import 1 Nederland (Van onze parlementaire redacteur) DE VOORZITTER van de A.R. Partij, dr. W. P. Berghuis, heelt tij dens het vandaag te Utrecht gehouden Partijconvent gereageerd op de opmerkingen, die prof. Bomme tijdens de jongste partijraads vergadering van de K.V.P. heeft gemaakt over de samenwerking van de drie Nederlandse christelijke partijen. Dr. Berghuis zag, in wat prof. Romme gezegd heeft, een concrete suggestie. Hij wilde daar een andere concrete suggestie tegenover 9tellen, n.l. om te overwegen of de drie christelijke partijen, waarom het hier gaat (de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U.) in de toekomst nieit moeten trachten hun afzonderlijke verkiezingsprograms in onderling beraad zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, om zodoende ook de onderlinge verbondenheid naar buiten te demonstreren. Aan een do>r dr. Berghuis voorgestane gecoördineerde taakstelling zou dit ten goede komen. Zie verder pag. 7, 6e kol.) - v i"» -j -iKf *ÊSfM I iSk Tje z.g. samenloopregélirtg overheidspensoen met btklRm"pmmhem|?*v die een beperking beoogt van de aanspraak jp een ovpriields-' pensioen,, indien men gelijktijdig aanpsraiak kan een pensioen krachtens cfe A.lgeinene-Oud^d<tós^^;=^|^OT|f^^ uitkering ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezènwet, is Tweede Kamer blijkens het voorlopig verslag allerminst met.om.™» deelde instemming ontvangen. Niet vrijblijvend „Liberaal" Twee mogelijkheden (Van onze parlementaire redacteur) M PRAKTISCHE REDENEN, is het niet mogelijk al per 1 januari 1960 door werving van vrijwilligers een begin tc maken met de diensttijd ver korting. Dit betekent echter niet dat de datum waarop de diensttijdverkorting werkelijk zou ingaan 1 januari 1960 ook wordt verschoven. Dat hangt af van de resultaten van de toekomstige werving. De regering kan zich wèl principieel verenigen met de conclusies van de commissierVan Voorst;tot Voorst over deze aangelegenheid. Zij is ook bereid zodra dat mogelijk is met de verwerkelijking van de plannen te beginnen. Dat zal echter niet zijn voordat in het komende voorjaar de defensie nota in de Kamers is besproken. 1jadk jsteMÈüt TRANEN OVER JOHANNESBURG Schouien Kraak Romantische geruchten rond'"': Zwedens prinsessen Een serie reportages vól •epc foto's over de vier char mante prinsessen van slot Haga. Hoe leven ze? Waarom werken ze? En wat is er waar van de roman- tische verhalen die men over heit hoort U leest het in Libelle want Is nu eenmaal beter UooTslas; loturmm: vvitw WiUitttrKjH u l'euei 119700 10 i* Postbu* Ulï Postgiro Ho. Stol» l# 14 iClaclitentüeasi toonnementen ia.30— i»jo uur Zaterdags 17ia uur Telefoon 119700. T«l<a~1870° re'efW,n ÏMM9 Thnmnj Ken-tui setraat 9» - "eiaf. 09491. A^nneraentsprU, 81 «m P« 2.85 por mrsnd. IJtu por Kwartaal. none atimmert ts cent VencMInt dmeeiiika •I-Gravenluce: Oord reent: Schiedam: (Oetdif tot zondagavond) DEZELFDE TEMPERUUT Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enkele balen.. Overwegend matige wind uit westelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.33 onder: 7.14 Maan op: 7.55 onder: 17.55 belastingdruk en de droogte hebben de Tweede Kamer deze week beziggehouden. De regering staat op het standpunt en de meerderheid van de Kamer is het daarmee eens dat de belasting druk te hoog Is. Zowel de op de indi viduele burger drukkende belastingen als Sie welke het bedrijfsleven "treffen t|)n te hoog. Welnu, zo zei de beer Weiter: Als gij die belastingen te hoog vindt, zijt gij zedelijk verplicht die belastingen te verlagen. Néén, antwoordde minister Zijl- strat Als de regering de belastingen te hoog vindt Is zij zedelijk verplicht de voorwaarden te scheppen om tot belastingverlaging te komen. En daar i» de regering mee bezig. En de mi nister kondigde aan dat hij hoopte in de Miljoenennota 1961 met voorstellen tot verdere verlaging van de belastin- gei te komen. De minister maakte het voorbehoud dat die belastingver- j.gjng uit conjunctureel gezichtspunt aanvaardbaar moest zijn. Immers, indien de belastingverlaging in een oonjunctuurfase zou vallen waardoor rij a« inflatie zou bevorderen, zou zij niet aanvaardbaar zijn. Thine is een verlaging van de be- IsgtJng voor de vrijgezellen tot stand gebracht, terwijl de tijdelijke belas tingmaatregelen, naar aanleiding wiarvan in december jJ. de kabïnets crisis ontstond, voor een jaar gehand haitiM tijcu Die handhaving was in het geheel der financiële maatregelen der regering nodig omdat afschaffing nu dit beruchte conjunctureel averecht se effect zou hebben. p.)5 p.v.dJL ia tegen belastingver \J laging, want er zijn zoveel mooie plannen die geld kosten, die nog" moe- s ten worden uitgevoerd. De minister ahtwobrdde dat hij alle waardering voor de deskundig opgemaakte plan nen had, maar .dat ze oabftaglbfar. ;Wgwmoete®':-worden opgevoerd, - Maar. de belastingdruk opvoeren, zou, als dit bij de directe belastingen plaatsvond, de besparingen aantas ten en die besparingen zijn nodig en moeten 'juist- worden gestimuleerd door belastingverlaging, met het oog op onze groeiende bevolking en ons zich uitzettend economisch leven. Belastingdruk opvoeren bij de Indi ree te belastingen zou regelrecht tot consumptiebeperking leiden: Het was een nogal principieel ver schil-met de socialisten. Hun belasting- politiek verlegt het zwaartepunt van het economisch leven, -.an het vrije bedrijfsleven naar de staat. Bij de re gering is een beweging in precies te genovergestelde zin .waarneembaar, rv E droogte,- die. vele agrarische be h* «drijven- op dehogere zandgronden op de rand van de ondergang bracht, een ondergang die, al» er geen hulp dsiagt, zekér komt, was het onderwerp van de interpellatie van de heer Bies heuvel. Het resultaat van de interpel latie was dat er drastische maatrege len zullen worden genomen voor vee voedervoorziening tegen verlaagde prijs." Vervolgens zal dejregering maatre gelen nemen in overleg met het be drijfsleven op het gebied van de kre dietverlening. En in de derde plaats zal zij de door de droogte getroffen bedrijven, welker bestaan in Te va ar is, met directe financiële steun tegemoetkomen. De minister gaf zodanig bevredigen de antwoorden dat niemand, zelfs de oppositie niet, behoefte had de inter pellatie met een motie te besluiten. Wij achten dat bevredigend. Advertentie J DODEWAARD •DE FIJNSTE FRUITPRODUKTEN UIT DE BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk (Van een onzer verslaggevers) Hoezeer het B. en W. van Utrecht ook aan het hart gaat, na overweging van alle mogelijkheden zien zü geen andere oplossing voor het verkeersvraagstuk van de Domstad dan demping van de Singelgrachten, zoals deze vorig jaar werd voorgesteld in het verkeersplan- Utrecht. Dit plan was opgesteld door de Duitse verkeersdeskundige prof. dr. M. E. Feuchtinger alt Ulm, Een jaar lang heeft de bevolking van Utrecht gediscussieerd over de zaak, Protestlijsten (met daarop onder an dere de handtekening van prinses frene) werden ingediend, het gemeen tebestuur verzorgde voorlichtingsavon den en organisaties als de Bond Heem schut, de Bond van Nederlandse Ar chitecten en de R.K. kunstenaars dien den adressen in. Nadat bij de schriftelijke voorberei ding door de raadsleden vele kritische vragen waren gesteld, hebben B. en W. alle mogelijkheden nog eens bezien, maar zij zien slechts één uitweg: een ringweg rondom de oude binnenstad over de gedempte singels. Alleen het water rondom de stads schouwburg (een bouwwerk van ar chitect Dudok) kan,-naar B. en W. nu na nader overleg meedelen, over on geveer vijfhonderd meter behouden blijven. M 5 fa. Luttmer - Utrecht «iiiiitnitniiniutiiiuiniinwiitunmiimiim 95 195 Dr. Berghuis stelde uitdrukkelijk, dat de pogingen om meer toenadering tussen de KVP en de protestantse par tijen te zoeken'niet mochten leiden tot verwijdering tassen de laatste, uiter aard mits en zolang de samenhang van deze partijen In redelijkheid kan worden gevorderd. De samenwerking met de CHU is voor de AKP nog steeds principieel primair. Naar de-persoonlijke mening van de partijvoorzitter is het gewenst, dat de drie partijen bij de Europese verkie zingen niet, alleen met één program ?Or,Berghuis stelde -èc&fëc^iifi uit gangspunt, dat in de huktigeïrituatie, althans nationaal, de rafomaatorisehe partijen hun eigen organisatorisch ver band behouden. Alleen zo kan men, waar nodig de vrijheid; van handelen ten opzichte van elkaar behouden, Bij de aanvaarding van èen genteen- schappelijk verkiezingsprogram zou dat nationaal niet mogelijk zijn. -S verkiezingsprograms elkaar niet in alle opzichten dekken. Als voorbeeld noemde de partijvoorzitter hier de voetbaltoto. In het begin van zijn inleiding had dr. Berghuis gewezen op de noodza kelijkheid van een politieke rustperio de. Hij was van mening, dat het lands belang met een dergelijke rust ge diend zou zijn. In verband hiermede noemde hij .de moeilijkheden welke de nieuwe so ciaal-economische politiek in de aan vang hebben begeleid en hij merkte op, dat deze moeilijkheden geenszins onverwacht waren gekomen. Aange zien het hier om een structuurverande- De Vlaamse schrijver Marnix Gijsen (links) toont hier aan minis ter Cals. de hol van een. naar bem genoemde tulp. De bol werd de schrijver vrij dag avond door de burgemeester van Sassenheim, jhr. mr. R. Sandberg van Boelens» aangeboden tijdens een ont vangst, die to. Den Haag gegeven werd door de Belgische ambassadeur. Minister Cals heeft in. een rede hul de gebrachtaan de nu zestigjarige MaraiacGijsen. Te Kerkrade heeft vrijdagmorgen omstreeks half tien een echtelijke' ra- zie het leven gekost aan de 37-jarige mijnwerker Arnold W., wonende aan de Kaffebergseweg te Kerkrade. De man leefde al geruime tyd in onmin met zijn 34-jarige echtgenote. Vrijdagmorgen kregen beiden weer woorden. De twist laaide op een gege ven moment zo hoog op, dat de vrouw, die juist in de keuken brood sneed, het mes greep en haar man in de buik stak. Deze overleed als gevolg hiervan vrijwel terstond. Tegenover de politie hééft de vrouw een volledige bekentenis afgelegd. Zij is in arrest gesteld. De politie wenst nog niet mee te delen of de vrouw uit drift of uit nood weer gehandeld heeft Naar verluidt zou het slachtoffer haar met een stoel bedreigd hebben. Tijdens het drama waren twee van de drie kinderen -van het echtpaar in huis aanwezig. E Arjos gaat in december jüblle-: voorafgaat en da* begint volgend* week gaat de Arjos een JübüMÖ^f fonds bijeenbrengen. De Jrèvólu-' tionaire mannen en vrouwen moëjMfi? erop rekenen dat z|j de volg th! week hezoek krijgen En dat bezoek doet een verzoek. Een verzoek jonï geld. Dat geld is nodig om het Arjop werk te verdiepen en te verbreden. Dat geld is nodig voor de kadervor ming, voor bredere propaganda-actiea - onder christen jongeren en voor 'pp deze tijd afgestemd studiemateriaal. De Arjos is een actieve organisatie!. Wij hebben veel waardering.voor.:h(dL werk .dat de a.-r. jongereno gï ia verricht En daarom bevelen wij 'W* geldinzameling., warm tig? r'fiSfW Enige Iedenvan de vaste commissie Daarmee wilde dr. Berghuis niet zeggen, dat de drie partijen zich vrij blijvend tegenover elkaar zouden kun nen opstellen, maar men zal er reke ning mee moeten Konden, dat de drie o: Berichten uit Warschau, die in Lon den zijn ontvangen, dulden erop dat er nog meer belangrijke wijzigingen in de topleiding van de Poolse communisti sche partij zullen komen. Zo zou Mo- rawski, een van de naaste medewer kers van partijleider Gomoelka, zijn ontslag hebben aangeboden. De 41-jarige Morawski is lid van het politieke bureau en een van de se cretarissen van het centrale comité. Hij heeft verantwoordelijkheid voor de cul tuur, het onderwijs en de ideologische propaganda van de partij in Polen. Men beschouwt hem als de kampioen voor de verbreiding van de communistische leer onder het volk door middel van overtuiging langs de weg der geleide lijkheid. - j Hij speelde een belangrijke rol bu de voorbereiding van het derde partijcon gres, dat in maart van dit jaar is ge houden. Veie Poolse schrijvers en jour nalisten hebben scherpe kritiek op hem (Advertentie) Zon op Zon onder uitgeoefend omdat hij de vrije menings uiting verbood, die drie jaar geleden was toegestaan. In feite is hij op dit punt nogal soepel gebleven. Volgens doorgaans betrouwbare krin gen in Warschau is voorts de directeur van hetinstituut voor internationale zaken te Warschau, Hochfeid, ontsla gen. Hochfeld, een vooraanstaande Poolse communist hoewel niet van dezelfde rang als Morawski - is een vertegenwoordiger van de „liberale" richting in de partij. Hij heeft zich spe ciaal toegelegd op het maken van uiteraard invloedrijke vrienden voor Polen in de westelijke landen. Het bericht dat Morawski zijn sleu telpositie in de partij zou: willen op geven, heeft grote opschudding ver oorzaakt in politieke kringen van de Poolse hoofdstad. Aan dit bericht was Immers de officiële mededeling voor afgegaan dat Ochab, die eveneens lid is van het politieke bureau, ontheven is van zijn functie van minister van Landbouw evenals de minister van On derwijs, Bienkowski. In welingelichte kringen in War schau geeft men twee mogelijke re denen voor het ontslagverzoek van Mo rawski. De eerste mogelijkheid is dat Morawski zich niet heeft kunnen ver enigen met de benoeming tot vice- premier van de stalinisten Szyr en To- karski. De tweede is dat hij de druk van zijn collega's, die hem voortdurend ver weten hebben dat hij er niet in geslaagd is om de Poolse intellectuelen in het partijgareel te brengen, niet heeft kun nen weerstaan. Zeker in elk geval is dat de wijzigingen in de topregionen van de communistische partij verband houden met de economische moeilijk heden in Polen en de versoberingspo- litiek van Gomoelka. Bij K.B. is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, J. Bos, sous chef der afd. technische dienst van de N.V, Stoomvaartmaatschappij „Neder land". De eerste voorwaarde van het com missievoorstel is, dat de salarissen voor het onder de wapenen zijnde beroeps- personeel worden verhoogd. De com missie oordeelde, dat hiermede een bedrag van 38.2 miljoen gulden ge moeid zou zün. Voordat men echter tot verhoging van de salarissen besluit, moet met de organisaties van beroepsperso neel over deze zaak worden onder handeld. Ook de ambtenaarsorgani :aties zijn zeer nauw bij deze mate rie betrokken. De tijd voor 1 ja nuari is te kort om na verhoging van de salarissen zo daar overeen- komst wordt bereikt nog met een goede wervingscampagne te begin nen. Overhaasting zou de hele diensttijdverkorting op losse schroe ven plaatsen. De totale kosten van de voorzienin gen, die de commissie-Van Voorst tot Zie verder pag. 3. 2e kol.) (Advertentie) 'K .^eV-WmC*W ®teer-Bat,drec0r<^ uw foto^,,t-0etiro^er J| ,to6n9»PP*ra* ^Tjjy, Betaling in 6: en 12 masndelijia^^* termijnen zonder bijkomende kosten I Advertentie) Een aangrijpende film ovt»> Zuid-Afrika Zie voor beschrijving onze nieuwe filmcatalogus. Ruim 40 pag. Fraai geïllustreerd Vraagt inl. a/d Afd. Verhuur CHRISTELIJKE FILMACTIE Filmbureau J., Tel. K2950 Hilversum Blijkens het verslag over het derde kwartaal van dit jaar van de Konink lijke Luchtvaart Maatschappij heeft "t vervoer zich in dit kwartaal gunstig ontwikkeld. De directie deelt mede dat de winst 15,1 miljoen gulden be draagt, dit is 2,1 miljoen galden, of zestien procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 1958. Als gevolg hiervan is de winst over de eerste negen maanden van 1959, na dat het eerste halfjaar nog geen ver betering ten opzichte van 1958 had ge toond, met hetzelfde bedrag (2,1 mil joen gulden) gestegen. Mexico vreest dat het aantal slacht offers als gevolg van de wervelstorm en overstromingen die de Mexicaanse oceaankust hebben geteisterd, 1500 zal bedragen. Gisteravond werd het- aan tal doden als gevolg van de storm die dinsdag heeft gewoed geschat op meer dan 1.000. Overlevenden ondervinden ernstige hinder van grote zwermen* schorpioe nen die uit hun nesten z|jn verdreven. Het getroffen gebied is nog steeds ge ïsoleerd en kan slechts door lichte vliegtuigen worden bereikt. Bruggen, verkeerswegen en spoorwegen zijn door de storm vernield. De Amerikaanse autoriteiten hebben het vliegtuig in beslag genomen^ dat verleden week gebruikt werd om tegen premier Castro gerichte pam fletten boven Havana uit te werpen. Het toestel werd gevonden op een vliegveld ongeveer 60 km ten noor den van Miami. Hee renveert Dracht 49-51 (Van een onzer verslaggevers) Elke dag stijgt de opbrengst van de hervormde kerkbouwactie. Vandaag werd de stand 7.108.496 bereikt. Het zijn niet alleen de ouderen, die bijdragen. Uit Heemstede werd gemeld dat daar de jeugd ook actief was. Een jeugdwerkleider had gevraagd aan zijn clubleden eens uit te rekenen, hoeveel 52 maal hun wekelijks zakgeld was. Van dit bedrag moesten zij een half procent nemen. Heel veel jongeren vonden, na hun rekenarii, dit half procent zo weinig, dat z|j belangrijk meer gaven voor de hervormde kerkbouwactie. (Advertentie voor, smhtenarénzaken étf; betretfden!het,*jdat «iet te' gingen i in depeneioeiLWdtt orde z|Jn gesteld. Descti léden daardoor uiten, ,dfé,-ïV)^lail|gSfe)fiS^'* geemwifziringtlrahhett1" wilden iiS concrete ;,b< ten aanzien v on riging van. de pens - 1 eggln. «h ifzl^-i, d«u hele - mix - gevende i uit? te stel - héle herzit £.-yan~ wetgeving-- v Het; "overleg,, dat-'over 1 tussen de regering" trale commissie nvoor-;J;geé®gsl overleg in ambtenarenimkra v voerd," beschouw- u tat vatf'te-. u een nögal"^v^friachtigëëza*aK|HmgS^K: van hen meenden te'hi dat van -werkelijk overra n( heélbgeën Zjf haddén in* kringen'vi renorganïsaties vernpmerCfedat rid* regeringsdelegatie geen enkele? b sr voegdhrid:;totsóhdertoidéleitig(np^é7*<.;.i'.';-- ben" gèBa*d.5Ëlké-:suiKéitiïa:^nz^:^tó»-§|^& pensatiësvoor. dé; zijn afgewezen. fp ''s^eimg::%aaitibkkelijk^^TO^^hétS™ voor de;-Kamer g- un .eer - ontwerp ,té;: behandel met de vertegenwporaigere;vai^éaM® die er rechtstreeks hij, zS ken, geen overle i Van andere zijde sti a i vraag, welke betekénis:;d4^«rhiVtfster^|b nog aan het georga rd veklég ra- I 'N ambtenarenzaken toekent^ nl8'fe.régéi.sj ring toch. haar eigen', weg volg^BMEBlM voor de gerechtTOardlgdé-:^(ens«ó|>SÉ® V:' vakorganisaties. Waren er al leden, die onderbe— paalde omstandigheden ■;de;"aaup*Minfg.^;j| van het:'-oènsioeu "der;amht!marén;;B^;|;Jp de A.O.W., als onoirtkóombaaTffs^tt^w|; vaardden, bti ben bad een ander ver? schijnsel bevreemding gewekt. Hm, had het verwonderd, dat onder tat, j wetsontwerp de naam van meer dan één minister oriiktc, wiena parilf voor,, de laatste kamerverkiezingen deze aannassing als èen sociaal - nnredlti heeft afgeschilderd, dat zo spoedig^..;, mogelijk moest verdwijnen. Ook la- hetvérklezin^mirograin nartij de TV® en ondubhelzinnie afsrtofling -van-; .-; deze aanpassing; vartangdfc:?;:?&;g^RSgS|^ Mét de regering was de vaste.com- Sj missie het eens, dat de pensioenen het karakter van eencvMr:, lediïe voorziening dragen-Echter wu- de zit daaruit met de concluyie_ ^k-, ken, dat de. huidigè regeling matenje^l; oen volledige voorziening'biedt. -■ - Unaniem wil rfp derouwnisitC- MO antwoord op d^ vraAff* waarom -z.g. waardevastpensioen - nle^T^j nw voorstel is opgenomen; Dlt antwoord; zon voor een aantal leden de doorslag geven, wat ;hau h o udlng - jegena,::-^ét^y; ontwerp betreft. UyfU Bevreemd betoonde mén öMbpoife over het'.feit, dat het ypntiwex^ïmrt;;;. voorziet, in een... garantie, .dat jonaor alle omstandigheden ;'.boven;;hö;,®ve.fc; heidspensioen ten- miMte^sao^pTOragp van het bodempensioen moel^wpwteo;; uitbetaald. Een. rechtbank in dé Westdöitse/stad Offenbürg heeft vrijdag 'twéevvdbg» matige SS-officier en - eneenhalf-i-jaar; en- vler.jjaar. igeulsstraf veroordeeld, dood op ;-huh geweten haddkm' een zeventieniarlge Ji een >;:oncentratiekamp W Sn' t .fi I-sït, imi" Sff)rS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1