Om een subsidie Onrustbarende toeneming van varkenspest KLM wil via Rotterdam nog meer verbindingen m staat van nesc Drievoudige moord in Antwerpen Door staalconflict 337.000 werklozen extra Stanleystad weer rustig Winnaar tv-quis kreeg vragen van tevoren fjootlwill Prins pledL InïSP vriie handel en vrij ven? Koopt op tijd uw zekerheid Minachting van het Hof' Raadsels rond moord op Haagse vrouw Ford gaat drie dagen per week werken Spoorbomen waren open door defect Opzienbarend onderzoek in V.S. Charles van Doren valt door de mand Vier verdachten rechtsvervolging ontslagen Bij brand 39 koeien dm ü»insi>a<» a nwumbek 1959 B' Alarm in N.-Holland: Landen was door mist niet mogelijk k-r-u-i-d-e-n^smetica SOLDAAT DADER? NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ERNSTIGE SITUATIE IN VJS. :;V Het ongeluk te Rheden ÜP Rede in Los |J Moortl-„grap" Voorburg: Van moord verdat te-Bels bij Tiel geamsteercL Directeur: H. DE RUIG J ZHiVUmiENIDE JAARGANG No. m Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een onzer verslaggevers) DE Rotterdamse luchthaven heeft maandagavond opnieuw de hulp van Schiphol moeten in roepen, want voor de tweede maai die dag kon de Viscount van de K.L.M. niet landen op Zestienho ven. GEEN GERECHTELIJK ONDERZOEK NAAR ZAAK-MEULENBELT J. DE VRIES m |WM8sri OP mmmm. .ff Bittere woorden BINNENVE RINGS S CH UIMRDSBERBEte p&M CVam:©ea oasar 'mM SMMMUUW Witte a» WtthcttMt T«l«t. 118700 m u Portbu* U13 - Postgiro No eSöiB W Klachten dienst abonnementen HS.30—10JO oor Zaterdag* 17—18 aar. Telefoon 118700. SSS™1*?!^ l~" «««wm l«w«ï <3 Mjaen). PosttKi* 1001 Poetgtro mo. «4887, KlachteniHenK: 183019,30 - Telefoon 362660 Spui weg 133 - Total. «70. o"*w Thomas a RemplastniM 8a - TMat. 69«61. •t-aneenhate: Oordreehtt Schiedam: Aoomwmentamy*» eent per week, /ï.es pet maand. /TOO per kwvtuL Lome nummer» i» mak VmecïüïS 4as»uS t (Geldig: tot woensdagavondi- TIJDELIJK REGEN Overwegend zwaar bewolkt, met tijdelijk regen. Matige In de kustprovincies tijdelijk krachtige naar noordelijke richtingen ruimende wind. Ongeveer dezelfde tempera turen. v- Morgen: Zon op: 7.38 onder: 17.08 Maan op: 11,32, onder: 20.31 DE heren Patijn (P. v.d. A.), Die penhorst (C.H.U.) en Couzy (V.V.D.) hebben aan de minister van Binnenlandse Zaken vragen gesteld over de bekende kwestie van het sub sidiëren van een Rooms-Kathoiieke primaire middelbare school .(P.M.S.) te Hollandia. Het zijn vier vragen, die culmine ren in de laatste vraag aan de minis ter om het verleende subsidie alsnog te schrappen. Wij hebben van de grie ven, die in zendingskringen leven ter zake van deze kwestie, in ons blad uit voerig melding gemaakt. Wat is het geval geweest? Op de begroting 1957 was een subsidie ge plaatst voor een te stichten r.k. pri maire middelbare school te Merauke, de hoofdplaats van een gebied in Zuid Nieuw-Guinea waar uitsluitend de r.k. missie werkt. De rJc. missie in Hol landia dat in het noorden van Nieuw- Guinea ligt, waar de protestantse zen ding werkt en waar tot het Chris tendom bekeerde Papoea's in zeer overwegende mate protestants zijn, heeft toen een subsidie gevraagd voor een P.M.S. te Hollandia. Dè destijds in functie zijnde direc teur van culturele zaken heeft toen zonder voldoende kennis van het voor nemen der regering, gemeend, dat voor hem vrijheid bestond tot het ne men van de beslissing om deze aan vrage om subsidie voor een rJt. PMS. In Hollandia in te willigen. De heer Stufkens heeft toen aan mi nister Helders gevraagd of hij bereid was de uitvoering van zijn oorspron kelijke plan te bevorderen en het be wuste subsidie aan een overplaatsing der r.k. P.M.S. naar Merauke te ver binden. Minister Helders heeft daarop ge antwoord dat de regering hbt op prijs zou stellen indien de missie op basis vanvrijwilligheid daarin zou willen 1Q6CK8BQ DAT betekent dus dat minister Hel ders niet zover wilde gaan om de verplaatsing dwingend op te leggen. Dan zou hij namelijk de beslissing waarbij subsidie werd toegekend, heb ben moeten vernietigen. Om de zaak In bet juiste licht te zien, moet men zich realiseren dat het-de missie in Hollandia vrij staat een subsidie voor een P.M.S. in Hol landiate vragen. De directeur van culturele zaken was bevoegd om over die aanvrage te beslissen. Tóen hij dus in positieve zin besliste, was dat een beslissing van het bevoegde gezag op een aanvrage die toelaatbaar was. De fout zat bij de directeur van cul turele zaken, die een verkeerd beleid voerde, althans een beleid dat door de regering niet was beoogd. De man is dan ook van zijn post verwijderd. Maar het is de vraag of het een goed beleid zou zijn geweest om nu vervolgens de* fout, van gouverne- mentswege gemaakt, te corrigeren door een bevoegd gegeven beslissing op, een .toelaatbare aanvrage om sub sidie te vernietigen en zo op de aan vrager te verhalen. "Minister Helders heeft die vraag ont kennend beantwoord. T? N nu komen de heren Patijn c.s. met de vraag aan de opvolger van minister Helders, aan minister Toxopeus, om dat verleende subsidie alsnog te schrappen. Een vraag dus aan minister Toxo- oeus om alsnog te doen datgene, wat minister Helders niet wilde doen. Een vraag om dat te doen, nadat de school al in het bezit van het subsidie :s en werkt. Wij vinden dat dit een vraag is, die men de minister in redelijkheid niet stellen kan. Het gouvernement moet, zeker nu," de gevolgen van een ver keerd beleid zijnerzijds zelf dragen. En wanneer „Het Vrije Volk" van zaterdag ,jl. schrijft dat het opvallend is dat geen anti-revolutionair de vra gen mee heeft ondertekend, dan den ken wij dat dit voortkomt uit de bo venstaande overwegingen. Door het besluit van minister Hel ders om de gouvernementsbeslissing niet te vernietigen, had de zaak haar beslag gekregen. Waar zouden we blij ven, ook met het oog op de rechtsze kerheid, als men aan zaken die hun beslag hebben gekregen blijft tornen. Het zou bovendien wel een heel vreemd zig-zag beleid worden. J .OVENDIEN vinden wij deze acti viteit van de heren Patijn c.s. prematuur. Want het is beter om deze kwestie te bespreken in het ka der van de problematiek van het hele subsidiebeleid dat straks bij de behan deling van de begroting 1960 van Za ken Overzee aan de orde zal komen Beter dan tegen een beslissing die op een fout van het gouvernement be rust, te blijven sputteren, is het om er voor te zorgen dat zulke fouten niet .meer worden gemaakt en dat er een *T*OEN de Rotterdamse lwcht- 1 haven Zestienhoven gisteren met vertraging in het luchtnet van de KLM was opgenomen immers, het eerste toestel van de dienst Londen-Amsterdam, dat een tussenlanding, op Zestien hoven had moeten maken, had wegens een klein defect aan de remmen naar Schiphol moeten uitwijken stond de KLM- harmonie gereed om de passa giers een wel wat laat, maar daarom 'niet minder hartelijk welkom te bereiden. Het aantal gevallen van varkens pest neemt de laatste weken onrust barend toe. De laatste vijf jaar 'heeft men bij.de gezondheidsdienst voor die ren in Noord-Holland te Alkmaar niet zo'n groot aantal zieke dieren ter be handeling gekregen. Bepaalde cijfers zijn niet beschik baar;- men moet afgaan op de jaren lange ervaring,.van de heren van de gezondheidsdienst, die nu door mid del vaïT'een stencil de boeren in Noord-Holland gealarmeerd hebben.. De varkensfokkers hebbeh de meest dringende voorschriften gekregen om hun dierente laten inenten. De dertig gasten, journalisten en vertegenwoordigers van reisbureaus, die maandagmorgen uit. Rotterdam wa ren vertrokken, konden daar niet te rugkeren: nu was het de mist, die het landen op de Rotterdamse luchthaven onmogelijk maakte. Dus zette het vlieg tuig koers naar Amsterdam, vanwaar de reis naar Rotterdam per autobus moest worden gemaakt. Ter gelegenheid van de openings- vlucht was in Londen een uitgebreid programma opgesteld. Aan een lunch in Soho werd de gas ten door de heer Breuning, hoofd van dexKLM in Londen, nog eens duidelijk gemaakt hoe, verheugd men is over de opening van de hieuwe lijndienst, dië vervoersmogelijkheden- _zal scheppen Jmastr die vairi~ de onafhankelijke roaat- kchappijeri, dié'op Zestienhoveri'vlo- gen. De Franse senator Mitterrand Is vandaag bs-chuldigd van minachting van het hof, omdat hij nagelaten heeft alle feiten aan de politie te vertellen na een aanvul met een machinege weer op zijn auto. - Deze beschuldiging is vervat in een verklaring van de minister van Jus titie aan Gaston Monnerville, presi dent van de Franse Senaat. Zij steunt het verzoek van verleden week om de onschendbaarheid van Mitterrand op te heffen. Mitterrand's auto'werd op-16 -okto ber door kogels doorboord toen hij op- weg naar huis was van een restau rant aan de linker Seine-oever. De aanslag bleek later in scène gezet te zijn. In de -verklaring vandaag wordt kritiek op Mitterrand geleverd, omdat hij niet alle feiten over de zaak aan de politie had meegedeeld. „Een dergelijke houding tegenover een commissaris van politie in de uit oefening van zijn functie vertegen woordigt, welke motieven er ook voor waren, de overtreding van minachting van het hof', aldus de vekrlaring. Een commissie van de Senaat gaat nu het verzoek bestuderen om de on schendbaarheid van Mitterrand op te heffen. Als dit geschiedt, kan Mitter rand een straf opgelegd worden die varieert van 15 dagen tot twee jaar. Advertentie) geven U een jonge, gave, gezonde huid Vraagt Uw drogist o1 sdioöahaidsspacialbia Indien Uw eigen.drogist nog geen Inka-preparaten in voorraad heeft, kunt. een lijst met ver koopadressen vragen aan Eureka, afd. Cosmetica - Leimuiden. subsidiebeleid tot stand komt dat rechtvaardig is en algemeen bevredi ging wekt. En daarbij zouden de be zwaren die er in zendingskringen te gen het huidige subsidiebeleid, worden gekoesterd in het geding moeten wor den gebracht. Maandagavond beeft men in een perceel aan de Nieuwe Haven te Den Haag het dode lichaam .aangetroffen van de 32-jarige gescheiden, 'vrouw S: A. J. N. Toen omstreeks halfzeven een.vriend van de vrouw bii bèt huis arriveerde, vónd hij de altijd open staande deur gesloten en de rolluiken neergelaten. Hij'vond dit zo vreemd, dat hti naar een andere vriend van de vrouw ging en hem zijn bevindin gen vertelde. Daarop zijn1 zij samen naar de wo ning gegaan, na de politie gewaar schuwd te hebben. Agenten drongen via de achterzijde het huis binnen. In de slaapkamer vondjen zij de vrouw, die bleejc te zijn overleden. Aan. het strottenhoofd werden een paar kleine wondjes, geconstateerd. In de kamer heerste een volmaakte orde en de politie trof veel baar geld aan. In eerste instantie werd dan ook niet aan. een roofmoord gedacht. In de afgelopen nacht heeft dr. Zel- denrust sectie op het lichaam ver richt, waarbij is komen vast te staan, dat de vrouw dóór wurging om het leven is gebracht. Het onderzoek wordt met kracht voortgezet en de politie verzoekt ieder, die nadere in lichtingen kan verschaffen zich met haar in verbinding te stéllen. Minister Beerman ziet er geen re den toe een gerechtelijk onderzoek naar de kwestie-Meulenbelt te laten instellen. Hiertoe zon volgens hem slechts aanleiding bestaan, 'als een re delijk vermoeden is gerezen, dat een strafbaarfeit is gepleegd. Reeds eerdèr heeft de minister, in antwoord op een vraag van het Twee de-Kamerlid Van Ryckevorsel (KVP), kenbaar gemaakt, dat naar zijn oor deel de Krankzinnigenwet bij het in bewaring stellen van het echtpaar Meulenbelt juist was toegepast. In de memorie van antwoord op de begroting van zijn departement, waar aan wij een en ander ontlenen, kon digt de bewindsman ook een algehele herziening van de Krankzinnigenwet aan. Op het departement van Sociale Za ken en Volksgezondheid wordt aan deze herziening hard gewerkt. Ook de regeling van de inbewaringstelling 'wordt nog eens kritisch bezien.. Vooral in. het volgende voorjaar zal men deze bewering'kunnen bewaar heid zien, wanneer de Floriade in Rot terdam zal zijn geopend. Deze interna tionale tuinbouwtentoonstelling behoort voor de Engelsen met de passiespelen in Oberammergau en de Olympiade in Rome tot de grootste toeristische eve nementen van het komende jaar. Het was de heer Breuning bekend, dat de KLM het niet zal laten bij deze ene lijn RotterdamLonden. Men denkt aan verbindingen met Duitse steden of met Bazel, dat de laatste ja- ren is gaan fungeren als toegangspoort voor Zuid-Duitsland, Noord-Italië, de Riviera en Zwitserland. De KLM in Londen zou dergelijke verbindingen via Rotterdam ten zeerste toejuichen. Een drievoudige moord, In een wo ning: aan de Rubenslei te Antwerpen gepleegd, heeft maandag het hele Bel gische politie-apparaat in spanning ge houden. Twaalf uur nadat aangifte van het misdrijf was gedaan, werd de ver moedelijke dader, een achttienjarige soldaat, te Bornem aangehouden. HU zou reeds een bekentenis hebben afge legd. Toen de huishoudster van de 81- jarige weduwe Goublomme, gister morgen haar arbeid wilde beginnen, vond zij in een kamer op de eerste ver dieping de verminkte lichamen van de vrouw des huizes, de 48-jarige dochter en de 45-jarige zoon, pater Joseph Goublomme, leraar te Mechelen. De slachtoffers waren mét messteken ge dood. Zodra de politie veraam dat de zoon van de huisbewaarders, een achttien jarige dienstplichtige soldaat, met ver lof uit Duitsland was, stelde zij ëen onderzoek, in naar de wijze waarop hij de nacht had doorgebracht. Het bleek dat hij aan de boemel was geweest met drie vrienden. Hij was in het be zit geweest van een auto; 'terwijl de auto van pater Goublomme was ver dwenen. De drie vrienden werden voor nadere ondervraging aangehouden en de politie zette de achtérvolging van de achttienjarige soldaat in. Hij werd een maal bijna gearresteerd te Mechelen, toen de motor van de auto afsloeg. Maar op het ogenblik dat een agent hem wilde aanhouden, kon hij weer gas geven. Hij werd ten slotte gearres teerd te Bornem, vanwaar hu, ver dacht van drievoudige roofmoord, naar Antwerpen werd overgebracht. (Advertentie) Commissionairs in effecten OJZ. Achterburgwal 173, Tel. 247126 Privé: Olymplakade 60, tel 794152 AMSTERDAM. Advertentie) Zon op Zon onder Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft medegedeeld dat 337.000 arbei ders, als gevolg van de Amerikaanse staalstaking, sinds 21 oktober jl. zonder werk zijn gekomen, hetgeen een aanzienlijke toeneming betekent van dé 280.000 j werklozen, die medio oktober waren ingeschreven. Hierbij komen nog 'de 500.000 thans stakende staalarbeiders. Het ministerie verwacht in de Joop vattv november een „nieuwe en zeer sterke stijging" van het aantal werklozen, in de- Ver. Staten door het voortduren, van de staalstaking. r tijd doen voortduren van ,dè,inflatlë:toi^» Amerika en in bestendiging van .werk^^S. wijzen In de staalindustrie spilling neerkomen." - Steeds meer autofabrieken in de Ver. Staten moeten ten gevolge van de staal staking hun produktie beperken. De Ford-directie heeft vandaag bekend gemaakt dat zü voor enkele fabrieken een drie- of vierdaagse werkweek zal invoeren „voor zolang de staalcrisis duurt". Amerikaanse regeringsbemiddelaars hebben maandag tot tweemaal toe afzonderlijk met vertegenwoordigers van de directies der Amerikaanse staalbedrijven en van de vakbond der stakende staalarbeiders beraadslaagd. Het resultaat bestond echter slechts uit bittere woorden van beide partijen. McDonald, de voorzitter van de vak bond, verklaarde dat de directies „met ongeduld wachten op een gerechtélijke uitspraak overeenkomstig de wet van Taft en Hartley, die hen in staat zal stellen hun staking tegen het Ameri Kaanse volk voort te zetten". Cooper, de voornaamste onderhande laar der werkgevers; zei: „De vakbond der metaalarbeiders steltkiaarblijkeiyk slechts .beJang fathetjvoorjonbepaiïldë In Stanleystad, Belgisch Kongo, waar gedurende het weekeinde ernstige on geregeldheden plaats vonden, was hét gisteren weer betrekkelijk rustig. Op het platteland rondom dé. stad déden zich achter nog incidenten voor, waar bij Belgische; troepen moesten ingrij pen-" De Belgische Kamer van volks vertegenwoordigers komt vandaag bijeen om de situatie in Kongo ie bespreken. De socialistische fractie leider Leo Collard wil de, regering vragen stellen over de recente onge regeldheden en het aftreden van de minister van Koloniën, Van Hemel- rijek. begin september. Zoals bekend trad Van Hemelrijck af na een verschil van mening in het kabinet over het plan voor „onafhan kelijkheid in stadia". Van Hemelrijck wilde een snellere uitvoering van dit plan. De gematigde vleugel van de Kongolese Nationale Beweging heeft maandag in Elizabethstad besloten deel te nemen aan de verkiezingen van december op voorwaarde dat voordien een ronde-tafelconferentie zal worden gehouden van Kongolese en Belgische politieke partijen. TER gelegenheid van het vijftigja rig bestaan van de golfkarten fabriek te Helmond heeft de direc tie de gemeente een beeld aangebo den, vervaardigd door de Amsterdam se beeldhouwer Conzljn. Het uit Franse kalksteen gehouwen beeld, dat 1.90 m hoog is bij een grond oppervlak van 1.25 m bij 1.25 m, stelt voor: „Twee in een Badstoel". De schepping van Oouzijn is een niet onbelangrijke uiting van de huidige Nederlandse beeldhouwkunst. Naar aanleiding van het ernstige on geluk op de bewaakte spoorwegover gang te Rheden, dat zoals wij gisteren meldden aan de bestuurder van een auto het leven heeft gekost, vernemen wij nader, dat de spoorbomen ver moedelijk niet gesloteu zijn geweest door een defect aan de automatische signaalinstaliatie. De blokhuiswachter zou daardoor niet de melding hebben doorgekregen dat er een trein in aantocht was. Dit werd bevestigd door een monteur, die bij de blokpost aan het werk was. Een ongelukkige omstandigheid was dat er op het ogenblik van de botsing een dichte mist hing, waardoor het zicht tot enige tientallen meters be perkt was. De omgekomen autobestuurder was de 44-jarige vertegenwoordiger H. van IJserioo uit Arnhem, De Amerikaan Charles van Doren, die beroemd werd in. de V.S., doordat hij meer dan honderdduizend dollar won in de televisie-«uiz „21" heeft gis teren voor een subcommissie uit het Huis van Afgevaardigden toegegeven, dat de producer van het programma hem tevoren op de hoogte had gesteld van de vragen. Van Doren, een 33-jarige docent in de Engelse taal, zei dat de leider van de betrokken televisie-show, Albert Freedman hem ertoe had overgehaald mee te werken aan de zwendel met het programma, waarnaar thans een onderzoek wordt ingesteld. Als belangrijk argument, aldus Van Doren,bracht Freedman naar voren, dat hij (Van Doren) als telg van een beroemde literaire familie en als lid van de faculteit van de Columbia Uni versiteit, „het openbaar respect voor het intellectuele leven en voor het beroep van leraar, zou doen. toenemen" door een goed figuur te slaan. - (Advertentie)?v* HAZET-FABRIEKEN ZEVENBERGEN PRINS BERNHAK» heeft, av<n^.ih)etéL^e<a^^Eii^A :iitó©H<iÉEgaBsgiÖw8|i^8tiF vërvoM? temseë 11 bestuur (yanjJ'Öé^^BMikïpfJ;" LosAng» "DePri .'zei,. het^ootsteT>elafligjié|7ÖöiS Wil ons lana z!; da beteren.f dan.' moét 'he actMteit'.,;vérg3Mten-rféhSïajn|r_ richting in des i va era del ;en.verêó«erstdtÉTOdea|i¥§^^^S' ■i;. £Ëa .om: dollars te ver a dis 8 in staat;zuUenisi^ënf(fae:öpffl^ .politiek téhandhavën^ moetemurijgvdst^ hóuden aan een maximaal gébr^"a'':L~J' de werktuigen die..ons;;.tenv staan", aldus dé Prinst De van de belan grflkster, wer. Nederland! zoT,gingi.dè 'Prins- erop wees jdatideÊH^érlahd^d^fa vaartmaatschappij Itineétg Amerikaanse valuta dan* zQ?.ontT uit Amerikaanse bronnen. .'-1?|pÉglp Hij zei, dat Freedman hem vertelde „dat het allemaal maar vermaak was" en dat het opleiden van deelnemers een routine-aangelegenheid was. Freedman had hem verteld, aldus van Doren, dat Herbert Stempel, toen de „kampioen" in de show, niet te verslaan was maar dat hij geen aan trekkelijke deelnemer was. „Hij vroeg mij toen of ik wilde in stemmen met een regeling waarbij ik Stempel zou evenaren en de waarde van het programma verhogen", aldus Van Doren. De opleiding vond plaats op het kan toor van Freedman. Er werden Van Doren enige vragen gesteld, maar zelfs als hij antwoord op enkele ervan gaf werd hem verteld dat deze „niet onder houdend genoeg waren". „Ik werd er in opgeleid te aarzelen, een deel van de vraag te- ontwijken en er dan op terug te komen, en zo voorts om de spanning op te voeren. My werd een draaiboek gegeven dat ik uit het hoofd moest Ieren, ik moest het voor mijn optreden terug geven", aldus Van Doren. Enkele uren na zijn bekentenis heeft de Columbia-tlniversiteit zijn ontslag aanvrage aanvaard. De .-Haagse i tifhaui 1 j setfê i mannen, die veertien dacen gelëdêïip tere«d»tstonaem-:fom4atÈ*;.#I>--.6'éfes»«i>l waren geweest' bij 'de gefingeerde;^ moordaanslag' te Voorborg' :;f\deï; „duivenbloed-saAl^.,;~'£.önhdacjM«érÉati rechtsvervolging. van. title had vier saa^ade».geëist twee voorwaardelijk."'»''" JggÉ&ggfigSgp De rijkspolitie» té'water''-iiSijdé::i^ii«|i| Nijmegen heeft vanoehtend{vroeg«»p>: dë% Waal by Tiel de 20-jarige 'Henri£vahg O. uit Turnhout i- sk ui, Aie„t j. wordt verdacht op 27 oktobereenjjang*: inwoonster- van het BelgischenWést^ malle te hebben vermoord: E. gfe Het was de Belgische just: S dat hij zich aan boord vatr'ee; Antwerpen verirakken: s<ridp .bevxjn^:5 dat.via Duitsland naar een Nederlandsey haven.'zou ..varen.1,: Op verzoek; van Int kt Nederlandse waterpoHtie:itaaridit'>ft3j|^3: uit. Vanochtend werd :hëtoip,; deSWaali tussen Nymegen en »Tiel:;amlgë,&ïS:fet&-: waar het in verband met de anker was gegaan. Van .O., die als schlppérsknecltt| werkzaam, was, ging gevrillig méé:0Dël jongeman, die geestelgk* gestoord»-zdü% zijn en onlangs uit een Belgische:tyk£-| werkplaats, werd ontslager^.is.vporloplgS ingesloten op het poMtiebureatt in TfehS Vanmorgen .flenstreeks fuut, fa d* r onbekende een grote boerdery te Exinarra'jnSi Bolsward. 39 koeien duiven nen in dé1,vla De gehele bóerdei^.i.ginSlveriffi'S^^ een klein gedeelte van ha?-.--:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1