De Schrijver naar Leopoldstad Folkje en Tjitske - samen een dozijn w: Vakcentrales over adres georganiseerd overleg: GROEP HOOGLERAREN NIET OP DE HOOGTIS Invoer groenten en fruit aan het licht in Overleg van Beken met inheemse leiders Russen zwaaien om bij A-proefgesprek Ook Eisenhower makt zich op voor nieuwe wereldreis Banner Lines staakt dienst op A'dam r c Achter de beitel D D' Meerderheid van werkgevers is vertegenwoordigd Samensteller van dollar-spel bekent Ophitsing Steun Opnieuw stap vooruit in Genève W etenschappelijhe gegevens weer onder de loep Tuberculose ontdekt bij militair topoverlëg? NAAR AZIË EN ZX)^UROÏ>A. f i Vondst van diai in Suriname WOENSDAG 4 NOVEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4441 Kerkbouwactie nadert 7,5 miljoen Akkoord drie procent goederenvervoer O J "Y Hoofdredacteur: Ui J A. H J S. BRUINS $1jUT Zondag a.s. viert sa „Siamese" tweeling, Folkje en Tjitske (rechts) de Vries, uit Bergum, baar zesde verjaardag. Of het feestmaal dan ook uit erwtensoep zal bestaan? quiz- Geert monopolie Een ronde-tafelconfe rentie van de Belgen met de Kongolese politieke leiders werd gisteren aangekondigd door de Belgische minister voor Kon go; Auguste de Schrijver. botterdam: t-Graveabxie Ootdnclits Schiedam: Wiet# d# WtUMeut ]b r#i#t iisioo ld Li Foatbu» 1113 Po.t«ire Na «Ssi# Alacbtendieiui thonaemeatao tU.ao~.i9.so ui» ZatanlMl W—18 otir. Telefoon 115700. iÜ5X*n*?JSff l~* l'eletooo 180451 (j tflaen). Po»^wa« 1001 Poatgixo No 434807. KlachteroBenet: 18.3019SC Teleftx» 363908 Spul weg 183 - fWfet 4570. Thorn*» XcmDimtraw 0e 69401. Ahonncoaenttprt)» 9! oent pee wtt, f3.09 per maano. t ÏJWpei kwartaal. Losse nummer» oent Varaehllnt .tumiHt» Directeur H DE RUIG (Geldig tot donderdagavond) MEER WIND Veranderlijke hewolking met plaatselijk enige regen of enkele buien. Aanvankelijk matige zuidwestelijke wind» later krachtige en aan de kust wellicht harde noord westelijke wind. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. ;L',4- Morgen: Zon op: 7.40 Maan op: 12.26 onder: 17.06 onder; 21.3» IN „Doorbraak", het orgaan van de prot. christenen in de P.v.dA van oktober jl.» reageert het Tweede- Kamerlid, de heer C. Kleywegt, op ons artikel van 19 september over Papen drecht. Hij kan zich roet de strekking van dit artikel zeer wel verenigen, omdat ook hij de weigering van de kerkeraad der Ned. herv. gemeente op het ver zoek tot het geven van godsdiensten derwijs op de openbare scholen be treurt. Toch heelt de heer Kleywegt nog een opmerking aan ons adres In ons artikel werd nog van een an dere weigering gesproken, nl, van die van de fractie van de P.v.d.A. om me dewerking te verlenen tot de stichting van een christelijke technische school in Papendrecht. Een weigering, lie wij evenzeer veroordeelden als die van de Ned. hervormde gemeente. De heer Kleywegt vraagt nu of wij van mening zijn dat het werkelijk op één zelfde vlak ligt indien een kerke raad weigert om godsdienstonderwijs te gevenop de openbare school als wanneer een gemeenteraad geen nood zakelijkheidsverklaring afgeeft voor het oprichten van een christelijke nij verheidbschool. NATUURLIJK san noen in een be paald geval op grond van zake hjke overwegingen, als geen voldoen de voedingsbodem bezittend, enz. de stichting van een christelijke techni sche school afwijzen zónder tegenstan der van christelijk onderwijs te zijn Maar zo alléén liggen de zaken in Papendrecht niet. Men heeft hier niet slechts zakelijke bezwaren, maar men betoogt ook en nu etteren wij van de zijde van de P.v.d-A. letterlijk uit het officiële raadsverslag van 27 april '59: Onze fractie kan aan dit verzoek geen me dewerking verlenen omdat wij o,a, van oordeel zijn dat „specifiek chris telijk onderwijs in deze sector van het onderwijs niet direct als een behoefte te zien is, omdat voor de leerlingen van die leeftijd bijbels of christelijk onderwijs voldoende wordt of kan wor den gegeven door kerkelijke instellin gen. Het meest aanvaardbare acht men dan ook de „stichting' van een alge mene school, waar voos een ieder plaats ia te verkrijgen". EZE motivering kunnen wij nim mer onderschrijven, omdat ze ten enenmale het karakter van een chr technische school miskent. Indien christelijk technisch onder wijs slechts zou betekenen het aanle ren van een bepaalde techniek mèt een enkel uur godsdienstonderwijs, ja, dan zou men een heel eind in de schuit van de P.v.cLA. kunnen meevaren. Maar op grond van de bijbelse ge dachte van de éénheid des levens mag men hier o.i. van een tweedeling, zo van een technisch deel en van een re ligieus gedeelte, niet willen weten. De christen heeft o4. de roeping het aan leren van bepaalde technieken slechts aan te bieden in de omlijsting van de roeping die God ons stelt. Het gaat hier om een zodanige aanbieding van de leerstof, dat de leerling geleerd wordt zijn' kundigheden straks dienst baar te maken aan 'de zaak van het Koninkrijk. De bijbelse gerichtheid van het leven is hier in het geding. Wat doen wij met de aangeleerde technieken? Wenden we ze naar God héén, verzelfstandigen wij ze voor éigen gebruik of nog erger rich ten 'wij ze legen God en ZijD Rijk? En wanneer christenen hier dan uit drukkelijk vragen om een christelijke nijverheidsschool, dan doen zij dat' omdat zij een onschriftuurlijke twee deling in het leven, een - g. zakelijk technisch en een z.g. godsdienstig deel, afwijzen. Want achter de beitel op de christelijke school zien zij Gods bedoeling met de cultuur. Achter de kookles het gezin, achter het gezin de arbeidsleer. En zouden die niets met het Evangelie te maken hebben? Als de heer Kleywr t ons dar ook oproept om bij zaken als deze niet voort te gaan de schoolstrijd kunstma tig in het leven te houden, dan kunnen wij aan zijn verzoek niet voldoen. Om dat wij naar onze mening ons dan schuldig zouden maken aan het culti veren van een tweedeling, welke het Evangelie niet kent. Daarom is het wijzen op gevallen als Papendrecht o.i. niet iets kunst matigs, maar christenplicht. T. M. GILHUIS „RONDE TAFEL" IN KONGO (Van onze Haagse redactie) De hoogte van de groenten- en fruitprijzen hier te lande heeft de re gering er aanleiding toe gegeven, de import van verse groenten en vers fruit uit alle landen toe te staan. Dit besluit heeft voornamelijk betrekking op de landen overzee. De invoer uit de EEG-lenden is namelijk reeds „open". Het gevolg van deze maatregel zal vermoedelijk zijn, dat omstreeks de jaarwisseling fruit, afkomstig uit Ca nada en de Ver. Staten, op de Neder landse dis zal kunnen prijken. Of de gevolgen van een en ander overigens in de prijzen tot uitdrukking zullen komen, is nog een open vraag. Enigs zins bedenkelijk is in dit verband, dat ook in de ons omringende landen de groente- en fruitteelt ten gevolge van de droogte dit jaar minder floreerde dan gewoonlijk. Voor druiven geldt een afzonder lijke regeling. Tót nu toe was deze Westlandse specialiteit gedurende acht maanden van.het jaar beschermd. De invoer uit andere landen -was dus ver boden. Met ingang van 1 januari a.s. is deze import, althans waar het EEG- landert' betreft, toegestaan. (Van een onzer verslaggevers) E besturen van het NVV, de KAB en het CNV hebben vastge steld dat de 53 hoogleraren die onlangs een adres tot de mi nistèrraad richtten inzake, het recht van buiten deze vakcentrales staande groeperingen tot deelneming aan' het georganiseerd over leg op sociaal-economisch terrein, op meer dan één punt onvol doende bekend zijn met de feitelijke situatie. Bovendien getuigt het adres van een slechts oppervlakkige be nadering van het vraagstuk van de vertegenwoordiging. Aan de eigenlijke problemen wordt geen aandacht geschonken, menen de vakcentrales. Dat de hoogleraren onvoldoende be kend zijn met de situatie blijkt volgens de vakcentrales o.a~ uit het feit, dat daar waar de samenstelling van het personeel van een onderneming daar toe aanleiding geeft, ook andere orga nisaties en dan joist die organisaties van middelbaar en hoger personeel, waarvoor de hoogleraren pleiten door de bedrüfsconunissie als bevoegd tot het stellen van kandidaten worden aangewezen. De hoogleraren hadden betoogd, dat alleen de bij de erkende vakcentrales aangesloten organisaties aan bod zouden komen. Tegenover de opmerking van de hoogleraren dat een niet onbelangrijk (Van een onzer verslaggevers) Voor de hervormde kerkbouwactie is vandaag een bedrag van 160.000 binnengekomen, tegen 130.000, du dinsdag genoteerd konden worden. Dé stand is thans 7.410.000, Steeds meer quiz-schandalen komen in Amerika aan het licht, nu een sub commissie van de Amerikaanse Senaat een onderzoek Instelt naar de prak tijken die werden gevolgd bij deze televisie-wedstrijden. Zo heeft de Amerikaanse bandleider Xavier Cngat onthuld dat hU 16.000 dollar heeft ge kregen als opgeleide deelnemer aan het bekende quizprogramma „64.000 dollar". Cugat verklaarde voor de sub commissie dat hij in het populaire pro gramma alleen voor publiciteitsdoel- einderi verscheen. Met drie keer optreden voor de tv won hij 16.000 dollar, verleden jaar juni. Hij zei, dat het geld voor het grootste deel weg ging aan inkomsten- b^lsstió^» Op e«n vraag wanneer hij door kreeg ,dat d geen eerlijke wedstrijd in ken- nis en behendigheid was", antwoordde hij: „Toen de samensteller van het pro gramma voor het eerst bij mij thuis kwam en zei dat hij met mij wilde praten vernam ik dat de vragen die hij mij thuis stelde dezelfde waren als die welke voor de tv gesteld werden". Hij zei, dat de producer Mert Koplin heette. Cugat zei dat hem niet alleen de vragen gegeven werden die hem ge steld zouden worden maar ook die van zijn tegenstander. „In mijn woning spraken wij over elke vraag en elk antwoord dat voor de tv gesteld en gegeven zou worden". „Waarom hield u er bij 13.000 dollar mee op", zo werd gevraagd. „Ik hield er niet mee op, zij hielden er mee op", aldus Cugat De bandleider zei dat hij de indruk bad dat zijn tegenstandster, de zan geres en schrijfster Lillian Roth, in dezelfde positie verkeerde als hij. De samensteller van het „64.000- dollar" programma, Koplin, heeft In middels tegenover de sub-commissie bekend, dat hij de vragen en antwoor den te voren de deelnemers aan de quiz verstrekte. Ara er. Potash A Cliem keert een onv. kwart.div. uit von S O.ïO LotüsvUIe A NashvUle ER declareert een onv. kwert.div. van 1.25. aantal werknemersorganisaties geen deel uitmaakt van'de erkende vakcen trales, wordt gezegd, dat het aantal van deze organisaties wel -groot is, maar him beteken's in het algemeen gering. Dit blijkt uit dë cijfers: van de ge organiseerde werknemers is. meer dan tachtig procent lid van een der vak centrales. Van de overigen behoort een belangrijk deel tot, het overheidsper soneel, en daar zijn ook twee ambtê- narenorganisaties die niet tot een vak centrale behoren, tot het overleg toe gelaten. - Dat-bij het georganiseerde overleg op sociaal-economisch terrein van werk- nemerszijde vrijwel uitsluitend de bij een der vakcentrales aangesloten or ganisaties deelnemen is geen gevolg van 't feit, dat de vakcentrales zouden streven naar een monopoliepositie, maar komt doordat het overgrote deel van de werknemers zelf kiest voor de vakcentrales. De drie vakcentrales zeggen teleur gesteld te zün dat juist de hoogleraren Zich uitgesproken hebben, zonder vol doende kennis van zaken. Dat de hoogleraren waardering uit gesproken hebben over dé'bijdrage van de vakcentrales tot het hand haven van de arbeidsvrede, blijft vol gens de vakcentrales zonder zin. aan gezien men niet blijk heeft gegeven te beseffen welke voorwaarden ver vuld moesten worden om 'dat resul taat mogelijk te maken. Wanneer de afzonderlijke organisaties van mid delbaar en hoger personeel tot het overleg zouden worden toegelaten, zou daarmee het beginsel van pariteit van vertegenwoordigers van werkge vers en werknemers worden doorbro ken, menen de vakcentrales. „Dat de hoogleraren voor verschei dene aspecten van het door hen aan de orde gestelde onderwerp geen oog hebben gehad, toont eens te meer dat zij met hun betoog slechts aan de bui tenkant van het onderwerp zijn blij ven staan", aldus besluit het commu niqué van het NW, de KAB en het CNV. De lonen van de werknemers in het beroepsgoederenvërvoer over de weg, die sedert 1956 een achterstand van drie procent vertoonden ten opzichte van die welke golden voor het beroeps- personenvervoer, zijn thans gelijk ge trokken met die der laatstgenoemde categorie. Het College van Eijksbemid- delaars is met een verhoging van drie procent akkoord gegaan. De datum van ingang is 1 november. Minister De Schrijver, die voor de kamer van volksvertegenwoordigers in Brussel de situatie in Kongo be handelde, zei, dat bil zich tussen 29 en 30 november persoonlijk naar Leopoldstad zat begeven om deze ron de-tafelconferentie, waarop voor de Kongolese leiders een nadere uitéén zetting van de' Belgische politiek zal worden gegeven, te leiden. (De conferentie zal echter geen be sluiten nemen. Het gaat slechts om een samenspreking, aldus werd in Brus sel vernomen. De minister deed een beroep op degenen in Kongo, die tot nu toe een afwachtende en gereserveerde hou ding hebben aangenomen om deel te nemen aan dit overleg. De Schrijver zei, dat voor de ronde tafelconferentie stamhoofden, inheemse politici' en Belgische functionarissen zullen worden uitgenodigd. Gok Bel gische parlementsleden kunnen eraan deelnemen. De gematigde vleugel van de Kon golese Nationale Beweging had maan dag bekendgemaakt, dat zij niet zou meewerken aan de in december te houden voorbereidende verkiezingen als niet eerst een ronde-tafelgesprek werd gehouden. -rMü^ër -De Schrijver .ze^-fiat dé ophitsende taal van de thans aange houden leider van de Kongolese Na tionale Beweging Loemoemba de aanleiding is geweest tot de bloedi ge onlusten, welke eind vorige week in Stanleystad voorvielen. Hij bracht hulde aan de blanken en de zwar ten, die met gevaar voor bun leven ertoe hebben bijgedragen de orde in het gebied te herstellen. De publieke tribune was tijdens deze eerste zitting van de volksver tegenwoordiging na het zomerreces tot de laatste plaats bezet. De Belgische regering zal met de volgende financiële maatregelen Kon go steunen: 1. Een steunfonds voor de Kongo van 50 miljoen dollar. Een maatschappij ter ontwikke ling van de Kongo met een kapi taal van twee miljoen dollar. 3. Gunstige behandeling van parti- culiere investeringen. 2. Bö Grave aan de weg tussen Nijmegen en Den Bosch geeft een- stuw in de Maas het water een ongewone snelheid waardoor een zodanige schuimvorming ontstaatdat de rivier het winterse beeld van ijsgang biedt. De Sowjei-Unfe heeft er gisteren plotseling mee ingestemd dat opnieuw een studie zal worden gemaakt van de wetenschappelijke gegevens, waarop de besprekingen over een verbod van kernproeven in Genève zijn gebaseerd. De opnieuw te bestuderen gegevens betreffen de methoden voor bet ont dekken van ondergrondse kernproeven Dit betekent een volledige wijzi ging van het Russische standpunt in de onderhandelingen over een verbod tot het houden van atoomproeven. Amerika en Engeland hebben reeds sedert het begin van dit jaar gepro beerd de Sowj et-Unie ervan te over tuigen, dat veel van de wetenschap pelijke gegevens, waarop de bespre kingen gebaseerd zijn, nu verouderd zijn en opnieuw bekeken moeten wor den. De Russische/afgevaardigde Gromiho weigerde elk nieuw onderzoek, zeg gend dat het westelijke verzoek dien de om een overeenkomst over het ver bod te vertragen. Gisteren, op de 132ste zitting, heeft de Sowjet-afgevaardigde Tsarapkin onverwacht zijn Amerikaanse'en Brit se collega's op de hoogte gesteld van de wijziging in het Russische standpunt. Later heeft Tsarapkin tegenover de pers verklaard, dat de Amerikaanse ge delegeerde James Wadsworth „ge dreigd had de onderhandelingen te la ten mislukken", tenzij de Sowjet-Unle met een herwaardering instemde. Een woordvoerder voor de Ameri kaanse delegatie zei dat het Sowjet- slandpunt „een definitieve stap voor waarts is en een loslaten betekent van net vroegere Sowj et-standpunt". Midden november zou een weten schappelijke commissie de gegevens op nieuw moeten bestuderen. De militaire geneeskundige dienst heeft een geval van tuberculosege constateerd onder een. groep militai ren, die in de legerplaats Oasendreeht wachten op uitzending naar Néder* lands Nieuw-Gninea- De chef van de generale staf heeft - uitstel van de. uitzending ..gelast voor de hierbij betrokken militairen met het doei door een grondig onderzoek na te gaan of eventueel contactinfecties hebben plaatsgehad. GG.ï'v': Volgens de huidige plannen wil de president, volgens de zegslieden, 4 december naar Rome vliegen voor een bezoek van twee dagen, waarbij hij dan waarschijnlijk ook, als eerste rege rende Amerikaanse president, door de Paus in audiëntie zal worden ontvan gen. Daarna zou hij dan- door willen reizen naar het Oosten,, naar Turkije, India en vervolgens naar Pakistan. Daarbij zouden dan korte tussenbezoe- ken kunnen worden afgelegd in Perzië en Griekenland, EEN nieuwe wereldreis v»n president Eisenhower staat .v®or: dedcwr-Sin Washington is uit goedingeliehie bron vernomen,dat de Amerikaanse: president van plan is om, voorafgaande aan bet westelijke topoverleg in Parö* begin december, korte bezoeken te brengen aan Italië, Griekenland, Turkije^ Perzië, Pakistan en India. Het reisplan zal waarschijnlijk binnen enkele,'dagen, officieel worden bekendgemaakt. :>:w Volgens een functionaris: van het Amerikaanse ministerie van-Bultenlandm Zaken, wordt dit de grootste buitenlandse reis die Eisenhower in rijn. funetfe':^: ais president heeft ondernomen. Vólgens hem soa de-reis ruimtwée'Weken in beslag-.nemen.-"., Int Franse dlptómatièie'd -wordt t«egd» dat-;préridSlnt:.de'GsmHé' i tSMblskaai^^Mmfaiet;.; tipiiiif' pét«óö^jk« dacbi hebben ifesehoMken s*n dé mo- gelijkheden om Italië eveneensté'be trek ken in het westelijk topoverlëg; ,'In: ditver band-; wordt igéwBzÈtt'ióp^ een uitlating.; vati van 'Buitenlandse Kaken, Cóuve "de MurvHle, dat er plannen, bestai Italiaans-Frans vooroverleg -vó» l de conferentie in'-;Parfjs.:'.DëzèVgerochfen;. woxden mïr of''ineer''l^ësHis!;tdi^^ berichten ia. de - Italiaanse; perg;. da t bondskanselier: 'e 24' eo november «én bezoek aair .Rom«> brengen.. Tien dagen eerder-, 'ijp 1'4: ea 15.' awvaabtï, ,ma.<A& Couve de Murville eeh:Lezoék;aari;"dë ItaUaanse hoofdstad breatgém: De: Itali aanse preïote',- Segut .js :Jn jj t, van Buitenlandse Zakén,PeRa^VzJjh., uitgenodigd voost een:beaóéfc;»!»,' Éaag-, den, zo is in dé Britse hói tl be kendgemaakt. - De secretaris vair'de NAVO,; Spaak, j is nuniddéEs"..van plan 'om, afe hfö' 16 november -naar Washington .East," daaf te 'ij veren voor het léggen vsm-éem band tussen, de decemberbfjeenkomrt van d« NAV Omfafatcnjad r^:tdëf«wéstéB®k«i' topconferentie Hij int ij'.iejjëpl moet aar: het', verlangen-van v< denë kleine .landen van de- NAVOf (Rh ook gekend te wmdéh' in bet boprvmü-: leg. Op het ogenblik wórék-iia'Psri^C aangenomen, dat NAVO-verga rhig gehouden wordt'vm"-.T5:;:fof5;lV| december' en de westelijke to - rentte op 19 december. Spaak wH^natóiï verluidt, de j - li nig verleggen, dat z|j samenvalt, 'met de topconferentie. De firma Vinke én Co. te Amster dam, generale agenten voor de/Amerf- can Banner Lines Inc. New Vork, deëlt:: mede, dat de rederij haar s& „Atl tic." heeft verkocht;aan.de American.' Export Lines, en dat een eind is gèkó— men aan het bestaan van dë d< genoemde rederijuitgevoerde pasaa.- -: giersdienst tussen.' New Amsterdam. <- Dit bericht betékent ook v firma Vinke een grote verrasrihg.2Ltt 5 juni 1958'werd met de yAtlanttöt dë passagiersdienst tussen'. New L.yorltó.eij.v Amsterdam via de Belgische" h Zeebrugge geopend. De American "Export Lines te Am sterdam had over het bovenstaar geen officieel bericht Dn verwachting is dat' dë'.^tlaattè'f faal'S worden ingezet op de ronfe tussen NeW York en de'Middellandse-;Zee||".S:y'$Si;Sf^ 4. Belgische en Kongolese valuta op gelijke voet. De woordvoerder van de socialisti sche oppositiepartij, Leo Collard, uitte ernstige kritiek op het regeringsbeleid ten aanzien van Kongo. „Het is dui delijk", aldus Collard, „dat de toestand voortdurend is verslechterd. Beloofde maatregelen werden uitgevoerd met een jammerlijke traagheid. Er'is niets gedaan om de politieke partijen te hel pen zich te organiseren ten einde ver snipperingen te voorkomen. Misschien heeft men die versnippering zelfs aan gemoedigd". Een 'équipe. vsh dé geóIociSehë; diéi»| in - Suriname heeft aldus mè<dtvHëü bladDe West" ;ln denahfi ^dïivaïtli de 'Tafelberg., diamant gevondèi&Tleswfv heeft In Stnlnjuae :.oprtü>.ririé>i' gebaard. - -•

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1