ïsssfsyrsrs&r^ Dwingend? gereed voor proef in Sahara ZEVEN TEGEN ÉÉN j Te verwaarlozen invloed op radio-activiteit Arrestatie van Pesqtiét in Parijs verwacht Motieven van schenking aan staat uiteengezet Prinses wilde versnippering bosbezit voorkomen van Oostduits blad zinspeelt op arrestatie van DIBEUUS iSS-lpS-3^ ««->. gssïisr.' - D Schiphol haalde zijn miljoenste -passagier in Op Sinterklaas wil VRON de lucht in nog niet weg Podola in Londen terechtgesteld MEER ATOOM- MOGENDHEDEN Spoorlijn DeuBosch- Nijmegen versperd SCHILDER ZELF MET Nieuwe fase tri Rechter kreeg weer anonieme brief Heldhaftig optreden redt 3 mensen van verdrinkingsdood CHALET KAAS DONDERDAG 5 NOVEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG Na. 44# J (zonder Kees Manders WILLEM BARENDSZ Trein ramds dragline H/una/i Duitsland wil rechtop op boter ópbeffenM i^wiw18700 *wt^?eat*lrS^-<?S?tJ2L ,X96 >190pa Directeur: H, DE RUIG Hoofdredacteur: Ut J a a J S. BKUINS öl^nP-. Jgp Dit was het eerste van de zeven doelpunten, die het Oranje-elftal gisteravond scoorde tegen Noorwegen, dat slechts één tegenpunt maakte FRANKRIJK is erin geslaagd een atoombom te fabriceren, die binnenkort in de Sahara zal worden beproefd. De proefneming zal „niet binnen een maand, maar wel binnen een jaar" plaatsvinden, aldus heeft de Franse gedelegeerde Jules Moch gisteren meegedeeld in de uit 82 landen bestaande politieke com missie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De eerste Franse atoombom heeft een kracht van minder dan honderdduizend ton tnt en zal slechts een te verwaarlozen verho ging van de radio-activiteit veroorzaken, aldus Moch. fAdoerfentie; now made in Holland with imported tobacco* dén. Hij was van juni tot november jj^n.pénóómKèhtiéihe^rïérid.;! mu ''.HiëM Tl>om»« K«mWnM Ou -«ut S5WL fcganOM. roanmwe 3* «cm. VaMehiint «temilk*- (Geldig tot vrijdagavond) KOUDE NACHT, i Opklaringen met in de kustprovincies hier en daar een bui. Vannacht in het binnenland plaatselijk mist en hier en daar nachtvorst. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen. Morgen: Zon op: 1.42 Maan op; 13.10 onder: 17.05 onder: 22.43 N rijn red# op het convent der AR. Partij verleden zaterdag heeft dr. Berghui» verscheidene be- iiogrijke zaken behandeld. Hij is breedvoerig ingegaan op de sugges tie van prof. Homme over een ge meenschappelijk werkprogram en hij kwam daarbij tot gelijke conclusie als waartoe wij kwamen in een drietal hoofdartikelen daarover. «wrIJ willen ook met waardering ge W wag maken van de beschouwin gen die dr. Berghuis gewijd heeft aan de herziening van het vennootschaps recht. Bij heeft goed naar voren gebracht dat het er daarbij niet om gaat de arbeider een buitenkansje te geven, maar dat het veel meer er om gaat de arbeider rijn verantwoordelijkheid ais lid der ondememingsgemeensehap te doen beleven. Bet was goed dat juist iemand als de heer Berghuis dat eens grondig en omstandig op het partijconvent heeft uiteengezet. TEN aanzien van één bepaald punt uit zijn betoog te dezer zake wil len wij echter een kanttekening ma ken. Wij willen dat punt uit dr. Berg huis* betoog eerst letterlijk citeren: „Een tweede punt is. dat de gewens te veranderingen in de maatschap- pijwrmen en J.c. dus van de rechts vorm' der onderneming moeten wortel Schieten en groeien op vrijwillige ba- öilÖ dé maatschappij en in het be drijfsleven zalf. De wetgeving zal hier bij seker in dit stadium niet dwingend moeten optreden, voorzover K-geen sprake is van het-weren van spert» onrechtstoeatanden." Deze uitspraak gaat ons te. ver. Zeker is het zo, dat men in deze aangelegenheden geen dwingend recht kanmaken, als de inhoud van' dat tuicht. in bet bedrijfsleven zelf niet in redelijke mate innerlijk wordt aan vaard. Maar wanneer men een. nieuwe re- géling van het vennootschapsrecht gakt maken en reeds van tevoren tegt: Het is iaculhi? is te nwar keuze of ge bet bij bet oude wilt laten, - dan wei voor het nieuwe wilt kiezen, dan ?vrezetf |svij dat JMt, een remmende werking op de realisering in dé prak tijk van: liet nieuwe recht zal hébben. FRANKRIJK HEEFT A-BOM Mk& 'I E regering heeft nu een staats kan er wel van uitgaan dat die staats commissie veelzijdig zal zijn samenge steld. Wanneer men In zulk een staatscom missie tot een in grote lijnen eenstem mig advies zou komen, dan is er b.v. niet de minste reden, ineer om te zeg gen dat hét nieuwe recht geen 'dwin gend recht magzijn. Het is ook best mogelijk dat men tobde conêlusie komt dat bepaalde de len van 't nieuwe recht dwingend moe ten zijn en dat'bepaalde andere delen tóarvan niet dwingend moeten zijn, Daarom is de uitspraak van da heer Bêrghiois. ons te absoluut. Wij hebben véél: oog voor de motieven, die er hem toe brachten, maar wij vonden haar een beetje een domper op zijn enthou siast betoog voor het nieuwe recht. om (Van een onzer verslaggevers) QCHIPHOIj heeft vanmorgen O kwart over tien de miljoenste passagier:,begroet, die dit jaar op de Amsterdamse luchthaven werd geregis treerde Het waasvoor, het eerst in het 39-jarige bestaan van Schiphol: ais burgerluchthaven, dat hier is één Jaar tjjd een miljoen passagiers passeerden. De jonge Engelse zakenman Frède- rik Charles Govier stapte niets ver moedend uit het KIiM-toestél uit Londen. In de aankomsthal werd hu door een groepje teUende heren opge wacht, Mr. J. C. H. A. van Stapelen» fidjunct-directeur van de N.V. Lucht haven Schiphol, overhandigde hem twee fotoboeken: een over Nederland eneen over Schiphol. Omdat de miljoenste met de KLM had gevlogen» schonk onze maat schappij hem ook een aandenken: een linnen tas met een -fles jenever enn. De Engelsman bedankte lachend en verdween. De. Franse regering heeft de datum van invoering van de zware frank bepaald op 1 januari 1960. in éen félle wedstrijd vol Nederlandse aanvallen op bet döel (foto onder> In de" hiatste jminnUt van siin 35sie interland heeft FAAS WILKES: gisteravond An' de voétbalwedstrüd tegen Noorwegen- zijn record ge- toegen.; jVIet -zijn tweevtreffers-. heeft hij rijpt totaal-op=> 34gebrachi en daarmee het een jaar oudé;recórd, vaii ABE LENSTRA (die.33 interland- doelpunten op zgntnaanr heeft) gebroken. De met!1 geëindigde interland heeft-tevens het evenwicht tussen "Nederland, en Noorwegen hersteld. Van. de- tien tussen beide landen sinds 1919 gespeelde wedstrijden hebben nu beide teams-drie wedstrijden gewonnen: vier ontmoetingen eindigden in gelijk spel, In doelpunten staat Nederland na de grote eiffers van gisteravond bovenaan: 2S tegen 21 voor de Noren. Faas Wiikes zei ons over zijn record: „Ik heb er niet op gespeeld, maar een kwartier voor het einde zei een van de'jongens:'Faas, naar voren,, dénk om het record, en ja, toe» ben ik wat meer voor gebleven om ten slotte in de laatste minuut de treffer te scoren". De; wedstrijd werd niet via de televisie, wel via de radio uitgezonden. Verslag óp pagina 7) De heren Slootmans en Oswald van de VkOJi. hebben gistermiddag op het ministerie van Verkeer en Water staat een rekest aangeboden, waarin formeel een zendmachtiging voor de exploitatie van een commerciële radio zender wórdt aangevraagd. Intussen wil - de V .R.O.N, in ieder geval op Sinterklaas met de uitzen ding beginnen. Ook zonder zendver— gunning kunnen-vanuit zee de werk zaamheden van de VB Obe ginnen. Over een dag of veertien 2ai. eventueel worden- begonnen mét proef uitzendingen. Een der adspirant-aandeelhouders van de VRON, de heer Kees Manders (eigenaar van een Amsterdams ca baret) heeft zich uit de VRON terugge trokken omdat, hij meent dat „er te veel dilettanten in de leiding zitten. Noch technische noch artistieke wak mensen'maken daar deel van uit. Hij meent dat er minstens een half miljoen gulden aandelenkapitaal en vijf maanden voorbereidingen nodig zijn. De VRON hèeft een aanloopkapitaal van een ton begroot. De walvisvaarder Willem Bartendsz, die reeds woensdagmorgen om acht uur uit de Amsterdamse haven had moeten vertrekken naar de Antarctische wate ren, was vanochtend om acht uur» een vól* etmaal later, nog. steeds niet ver trokken. De reparatie van het defect aan een van de hoofdmotoren, dat voor de stagnatie verantwoordelijk is, heeft namelijk meet tijd in beslag genomen» dan aanvankelijk werd verwacht. In de loop van de ochtend is men begonnen met het proefdraaien. Bij het ter perse gaan van deze editie vernamen wij, dat men hoopte, dat de „WillemBarendsz" in het begin van de middag zon kunnen vertrekken. In Parijs meent men, dat door de Franse proef ontploffing het spoedig bereiken van een akkoord over inter nationale atoomontwapening zal wor den bevorderd. Men neemt aan dat Zweden, Canada en mogelijk ook India „atoommogend- heden" zullen worden, wanneer niet snel een dergelijk akkoord zal worden gesloten. In Franse delegatiekringen bij de VN. werd gezegd, dat Frankrijk al twee jaar geleden een atoombom bezat, die echter niet kon worden beproefd. Het is niet duidelijk of dit aan de bom lag of aan het proefterrein. Mogelijk heeft het treffen van voorzieningen op het proef terrein in de Sahara veel meer tijd gekost dan men aanvanke lijk had gedacht De Marokkaanse afgevaardigde Ah med Taibï Benhïma waarschuwde er gisteren in de politieke commissie voor dat, als Frankrijk voortgaat met zijn plan voor de proef in de Sahara dit het Franse' prestige in Afrika zal schaden. Marokko en andere Afrikaanse- en Aziatische landen hebben een resolutie opgesteld waarin op Frankrijk een be roep wordt, gedaan de.proeven niet te houden- Déze lande^yrezen schade té zullen pndtai»d«ii^ó-flëJb: Moch. eet ".dat vele grote Ame rikaanse eh Russischesteden dichter bij de proefterreinen liggen in Nevada én Kazakstan dan enige- Afrikaanse stad bii het proef terrein in de Sahara, „De volkeren van alle staten die aan de Sahara grenzen zullen nog minder gevaar hebben te duchten dan de in woners van Californië en Siberië, die in 't geheel niet in gevaar verkeerden toen een groot aantal proeven genomen werd". De Franse bom heeft een kracht van minder dan 100.000 ton int, een „te verwaarlozen hoeveelheid" in vergelijking met de 91 miljoen ton tnt» van alle atoombommen die van 1945 tot 195® tot ontploffing zijn ge bracht. Jaarlijks staat de mens aan 150 een heden atoom, straling bloot. Door de proeven met kernwapens is deze hoe veelheid met 2 eenheden vergroot. Door de Franse proef zal het totaal met slechts 0.002 eenheid stijgen, aldus Moch. Illllll!li!iillllllllll!lili!liil!i!lilllllllf)lll!lil!inillilli!ifllliilii[i De dertigjarige Canadese fotograaf van Duitse afkomst Günther Fritz Po- dola is vanmorgen in de Wandsworth- gevangenis te Londen terechtgesteld Wegens moord op een Londense recher cheur. Voor de gevangenis had zich een honderdtal mensen verzameld. Een.vandaag vrijgelaten gevangene uit de Wandsworth-gevangenis heeft meegedeeld dat er in de afgelopen nacht in de gevangenis voortdurend be togingen zijn geweest. Er waren veilig heidsmaatregelen genomen. Onder meer waren alle klokken stilgezet, zodat niemand wist wanneer het ogenblik van de executie was. Op een met knipperlichten bevei ligde onbewaakte overweg tussen Oss en Berchein is vannacht om ongeveer één uur een dragline blijven steken. Het gevolg hiervan was een botsing met een even later passerende goede rentrein. Er ontstond een. enorme ravage; twee locomotieven en vijftien wagens ontspoorden,; vijftig meter rails werden ontwricht en een portaal van de "bovenleiding viel op de trein. De dragline is waarschijnlijk met zijn brede draagvlak klem gelopen op de spoorwegovergang, die ter plaatse hoger ligt dan de weg. De bestuurder zag het ongeluk aankomen en had nog tijd om zich in veiligheid té stellen. De machinist van de voorste locomo tief kwam er, op een ontwrichte schou der na, eveneens goed af. Voor het reizi gersvervoer zijn tussen Oss en Ravenstein bussen ingelegd. f Advertentie) SCHilDEXFEEST SIKKEIS*T|ALLENA FAOBUK Het Openbaar Ministerie te Parijs heeft arrestatie verzocht van de vroe ger# rechtse afgevaardigde Fesquet en zijn „handlanger" Dahuron. Het verzoek was gericht tot de rechter van instructie, Braunschweig, die belast is met het onderzoek in de zaak van de aanslag (of schijnaanslag) op de politicus Mitterrand. Hét is niet bekend of Braunschweig gehoor aan het verzoek heeft gegeven. Hjj is niet verplicht verzoeken van het Openbaar Ministerie in te willi gen. - De- rechtsgronden van "het verzoek zijn-niet- medegedeeld. Hét zou echter zijn .gedaan omdat Pesquet en Daku- ron jnietsteeds dezelfde verklaring hebbén hfgelegd over de schietpartij in de nacht van 15 op 16 oktober. Pes quet- zou bij voorbeeld eerst dezer dagen hébben gezegd dat het machine, pistool van hem was, waarmee Dahu ron heeft geschoten. Morgenavond zal een reconstructie van het incident plaatsvinden. Rechter Braunschweig heeft een 1957 premier. f Advertentie) WeergalocsiekLer, al een halve eeuw lang «n uitstekend houdbaar. Matteen echt met het mwkCHALETI (Van een onzer verslaggevers) OM een mogelijke versnippering van het gebied dat een riante eenheid vormt, in de toekomst te voorkomen, heeft prinses Wilhelmina meer dan zesduizend hectare van haar privéter- rein op de Oost-Veluwe aan de staat geschonken. Omdat de Prinses meen de dat over haar schenking die al enige tijd geleden bekend is gemaakt misverstand was ontstaan, heeft zij gistermiddag tijdens een persconfe rentie op-Het Loo haar motieven uit een doen zetten. De opperhoutvester van de Prinses, ir, E. Reinders, wees ërop, dat de tot standkoming van het fraai en gaaf bosgebied bij Het- Loo het levenswerk is geweest van prins Hendrik, die juist 25 jaar geleden overleed. Toen in 1886 de Markenwet tot stand kwam, werd het mogelijk de uitgestrekte bossen- en heidevelden, die gemeenschappelijk bezit waren, te verdelen. Ook op de Veluwe werd hiervanalgemeen gebruik gemaakt. Na eeuwenlang „bevroren" te zijn geweest, werden deze markengron- den, die om verschillende oorzaken onproduktief waren en dikwijls slecht werden onderhouden, onder de gemeenschappelijke eigenaars opgedeeld. Het is begrijpelijk, dat velen er echter de voorkeur aan gaven het hun toegewezen aandeel weer te verkopen. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik hebben indertijd van de mogelijkheid tot grondaankoop op grote schaal gebruik gemaakt. Prins Hendrik heeft in grote mat# een persoonlijk aandeel gehad in het produktief maken van de gebieden. Duizenden hectaren heide werden vol gens zijn plannen en onder zijn per soonlijk toezicht in bos hervormd. Voor klein# toentertijd arme Veluw.se gezinnen waren deze ontginningswerk- zaamheden een zegen, omdat ei) naast de schrale opbrengst uit het eigen boerenbedrijf een welkome bron van inkomsten opleverden. De koninklijke houtvesterijen be slaan een oppervlakte van in totaal 10427 ha. Hiervan is het grootste deel gelegen in de gemeente Apeldoorn en een kleiner maar toch ook aanzienlijk deel in de gemeente Epe. Ook in de gemeente Ermelo ligt nog een deel, dat nog 360 ha omvat, Het gaat hier om een vrijwel aaneengesloten terrein. Van de 10427 ha heeft prinses Wil helmina bijna 6730 ba-aan het Kroon domein geschonken Het gebied is voor 90 procent bebost. Het omvat ook dé dorpen Gortel en Nier sen, die geheel particulier bezit van de Prinses waren. Verder een veertig boerderijen en dertig dienstwoningen. Voor de land bouwers en boerenarbeiders verander» er niets. De koninklijke houtvesters blijven de schenking beheren. Voor het publiek verandert er, wal de recreatieve mogelijkheden betreft, evenmin iets. Evenals voorheen blijf: driekwart van het gebied zomers toe gankelijk. BY SPECIAL APPOINTMENT seats anonieme brief ontvangen van Iemand die zegt te 'hébbén - meegewerkt aan de schietpartij in de. nacht -van- 15 op 16 oktober.; Ir de brief zouden teer belangrijke bijzonderheden - overde toedracht van het gebeurde.staan;ver meld. De voormalige Franse premier- Bour- gès-Maunoury heeft rechter: Braun schweig verzocht gehoord te wor- (ï--Président Tiiiniiiliii'wjilijjiiÉlTitfyftjyjy Wjdhingtoniv» voor: eén wel»:- van, t^#:én; eent?hglv»S week dangs^n'egën lknden, name Italië» -ikistan, Afghanistan, lndla, - P'erzie, ,Griekenland, Fou M >tt he thq *.n Hét blad van de Oostdultse commu nistische pertij - „Neues Deutsehland" heeft op bedekte wijze met; de arres tatie van de - bisschop van ;de Duitse Evangelische kerk, Otto Dibelius, ge dreigd. Het blad-zegt dat Dibelius in strijd met de Oostduitse wetten heeft gehan deld en dat de Oostberlijnse politie de zaak in handen moet nemen. Deze dreiging met de gevangenis s,chijnt de communistische reactie te zijn op Dibelius' negering van de communistische ban, toen hij zondag toch in de Marienkirche van Oost- Eerlijn preekte. De communistische ban werd uitgesproken nadat Dibelius had opgeroepen tot ongehoorzaamheid aan de Oostduitse regering, - zoals dé communisten het formuleerden. Het is nu een zaak geworden van het ministerie van Binnenlandse Za ken en van de magistraat van „Gross- Berlin", aldus „Neues Deutschland". ("Van een onzer verslaggevers) Het moedige optreden-. van de 44 jarige brandstoffenhandelaarM, M. F. heeft woensdagmiddag te Haarlem één 22-jarige moeder met haar tweejarig kind en een 43-jariré vrouw van de verdrinkingsdood gered. Dé dames reden per fiets over dé Brouwersvaart langs een geparkeerde auto op het moment, dat uit tegenover gestelde richting een bestelauto nader de. Deze auto schampte een van de fietsen, waardoor de berijdster de macht over het stuur kwijtraakte: en dé vaart in reed,,de andere wielrijdster Ir Rome zal" dé président en.D décember bes v •- ren met'Italiaanse x- - tionarissen.Eisénhower' pen^eent bezoek aan pros -Jo XX3H tekuimen brengen. De president is van plan ongé-- veer 22 decêtnbér' in de. Verén^Tê; Staten-terug- te rijn. - - - is sndt. ce 1 bi}2 S-d die de president verstrekte "tiras,=:. dat hij llrdécember In New.I ;.:."Amerikaiahsé''i.imtó.dMg:;bpydié| terrmtionalè'ïlahöboüwtentoöh" ling daar. Aangenomen woidf£aat .■-;;.':.Eisenhcwer:.tth^diar-esm!r;BelMi®i •rijke rede zal uitsprékmiL - ..Pit' zaïyflefgrootste bnitenlandseg d president bólt gemaakt heeft.' Het-doelvarideyrèS;j v- In-het bijzonder.het'besoek.aao Azië ismeerfbegrip.engoedwill; m Vera^dë.:Bteténitej.:*^^ö!'"K,,5 kén.Eisénhwwerv'wèériïerop; nog nooit een Amerikaanse. dent ten bezoek aan Arië gebr heeft. De president' zal in Parijs aa men drie ;of "vier dajgén voordat' op ;19. decemberde ;wéstétiiké;topSSi ferentie 'begint,'- -ii'tJmmsi Een. sub-commissie "..van:, de duitse Bondsdag heefl té ■invoerrechten voor boter op tè'héHeri. 'van 10 nov,: B.k; totv31-maart l8Ö-t;r;T'a handelskringenwerdverkMairi.ttiat het "Weridiïïfae1 (parlement vrijwèl;!^§^: ker dit voorstel kaL:gpédkeur«i.?afflËli' I V Vertegenwoordigen van de we vers: en. de ^werknemers in deï itóSr: staking getroffen Amérikaanse 'siUtal- d» 'ïg bera|^;'; slaagd, zonder: las s»?# v 'rasat .werd..' geboekt .Eris gBen'(dathnL;: «en nieuwe bijeenkomst bepasldi methaar .kind bij déze; inanoêi£| meeslepend, iDé juist passerende k< die; dit alles zag gebeuren, bedacht z; ;a gee»ïmómenttén,.dobk",hëL(rhaètiüatói Hifr-wist 'dé vrouwen en het kind droge Te brengert. v Sfe- - De bestuurder,.- .iran-^dé^besielKitK' kéék toe bij de verri «aaMBfKte kolenhandelaar. Hij maakte. zi> bekend,' maar ging er ,verv- v grote snelheid .vandoor, zonder rickT ^..doornatte vrouwen te -bekominë De' pölitiè'; hééft de zaak 1 Zwitserse

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1