Adres en verklaring Ondanks twijfel aan resultaten prijsbeleid Vragen over aanwijzen van industriekernen Pijpleiding in wording Broodfabrikanten tegen actie kleinere bakkers „Merk quiz-bedrog in wet als misdaad aan" Moeilijkheden in E.Y.C. van Paul de Groot Belgische Kamer keurt plan voor Kongo goed Resolutie tegen Franse A-pröef - m nsts j D3 Voorstanders van ploegenarbeid Fransen bestoken wapenkaravaan Kartel-beleid moet streng zijn WELWILLENDE KAMER Amerikaanse t.v.-maatschappij: NBC opereert met eigen detectives DE directie van de National Meer verwarring door houding socialisten99 Snelle vervanging v an Dakota's deed vragen rijzen Herv. kerkbouwaetie nog in volle gang Vrij koud m m r r - JP VRIJDAG 6 NOVEMBER 1959 J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4445 ™v Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT sa (Van een onzer redacteuren) DE eensgezinde protestactie der kleinere bakkerstegen het SER-advie's om ploegenarbeid in de bakkerijen toe te staan, wordt thans doorkruist door de grotere j broodfabrikanten. Zij zijn voor- j standers van'de nachtelijke ploe genarbeid, omdat ze daardoor vroeger op straat kunnen komen met vers brood. In dertig plaatsen '■'■''"iSjëh-ëé'g Opschorten Terugbetaald Wanhoopspoging mm Zie verder pag. 7, 6e kol.) „WIJ DOEN NIET MEE MET HET N.V.V." ?~vjff regehkanaen rijn:''gering.fi^';';p^J^|M|| kSSSt&M BoCCcrdam: 'f-Gravenfisgc. Oordreenc: Schiedam: Witte de Witfisuaai 25 ielei 11371111 ca u Poatbui 1112 Po-ctgiro No. 424510. XlacMendienxt abonnementen 10.au19.30 uur. Zaterdags 17—1B uur. Telefoon U5700. «uyeeiispJein 1 l'eustoon lU34t>'< (3 lUnen). Postbus 1091 Postgiro No 424867. KUehtendienst: 18-1019.30 - Telefoon 30256» SmiJweg 132 - Telet 4S70. Thomas s FCemtdatstrast 8» - "-lef. 3S401. Abonnementsprlls 81 cent per wee*, 12.65 per maand, 7.90 per *wa.-taal. Losse nummer* '5 cent Vemchllnt deeeliiks. (Geldig: tot zaterdagavond) NEVELIG ''V-Afi Op vele plaatgen mist of laaghangende bewolking, Overl- gens droog weer. Zwakke, later matige wind uit ooste lijke richtingen. Vrij koud. Morgen: zon op: 7.44 Maan op: 13.47 onder: 17.1S onder: 23.58 Ft N het laatst van september heb- i ben 53 hoogleraren van verschil lende levensbeschouwing en politieke richting zich tot de regering gewend over het feit dat aan 't georganiseerd overleg over de arbeidsvoorwaarden vrijwel uitsluitend de bij een der drie vakcentrales aangesloten organisatie: deelnemen. Dit heeft betrekking op de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Econo mische Raad, het bedrijfstaksgewijzs overleg, de bestuurssamenstelling van de lichamen van de P.B.O. enz. Daardoor worden diegenen die ge organiseerd zijn in bonden, d:j niet bij een der drie vakcentrales zijn aange sloten, van het verleg uitgesloten Dit achten zij niet juist. Zij zijn van mening dat het aan de vrijheid der organisaties moet worden overgelaten of zij zich al dan niet bij een erkende vakcentrale willen aansluiten. Zij zijn ook van mening dat die vrijheid niet mag gaan ten koste van een uitgeslo ten wezen van het overleg. IT is een zaak waaraan voor een goede oplossing vele moeilijkhe den verbonden zijn. Voorop dient te worden gesteld dat de 53 hoogleraren gelijk hebben wanneer zij hier hun verontrusting uitspreken. Het is inder daad zo, dat de vrijheid, om zich bij een vakcentrale aan te sluiten, gehand haafd moet blijven. Het is ook zo, dat het niet rechtvaardig is, dat de orga nisaties, die van die vrijheid gebruik maken, m de meeste gevallen niet bij hét overleg betrokken worden en kun nen worden bij de huidige regeling. De drie vakcentrales hebben dezer dagen op dit adres der hoogleraren ge reageerd. De vakcentrales menen, dat bet adres blijk geeft van onvoldoende bekendheid met de feitelijke toestand en ook, dat het vraagstuk van de re presentativiteit in het adres onvoldoen de is benaderd. Voor het eerste bezwaar geeft de verklaring der vakcentrales een aan tal voorbeelden, die juist zijn. En wat het laatste., bezwaar betref^ betogen de vakcentrales, dat het feit! dat vrijwel uitsluitend organisaties aangesloten bij een vakcentrale aan het overleg deelnemen, niet is een ■uiting van het streven der vakcentra les naar een-monopoliepositie, maar een gevolg van de keuze der werk nemers. Ook dit komt ons juist voor, maar daarmee is het adres niet om- vergepraat. FN E moeilijkheid voor de oplossing van bet vraagstuk is gelegen in twee dingen. In de eerste plaats in het feit, dat bij de categorale organisaties van ho ger en middelbaar personeel, die niet bij vakcentrale zijn aangesloten, ge lijk de vakcentrales opmerken, de waarborg ontbreekt dat deze vereni gingen in het overleg de samenhangen voldoende in het oog zullen houden en daarmee in hun optreden voldoende rekening zullen houden. Met het oog daarop bevelen de hoog leraren dan ook aan, dat de verschil lende categorale organisaties in fede ratief verband zullen optreden. Maar wij vrezen dat daarmee deze moeilijk heid toch niet afdoende wordt onder vangen. Want men blijft in de catego rale sfeer zitten. Een tweede veel ernstiger bezwaar is dit, dat door deelneming van de ca tegorale organisaties in het overleg de pariteit in het overleg in gevaar komt. De pariteit is een beginsel dat door Talma in het overleg is aangebracht en men moet dat beginsel handhaven. Het is namelijk niet duidelijk in vele gevallen waar dit hoger personeel bij het overleg zal staan: aan de zijde der werknemers of'der werkgevers. Staatssecretaris" Sohmelzer heeft eens gesproken van een „brugfunctie" van dit personeel. Maar daar wordt het op het stuk van pariteit niet aan- tr 'ckeiijker van. Er zijn dus zeer reële moeilijkhe- den voor een goede oplossing. Het is ook zo dat de toestand, gelijk hij is, het rechtsgevoel niet bevredigt. Het gemakkelijkste zou zijn als het hoger, personeel voor zover het nog niet bij een vakcentrale is aangeslo ten kan besluiten zich in daartoe aanwezige organisaties aan te sluiten bij een der drie vakcentrale?. Voor het prot. chr. en bet r.k. ho ger personeel kunnen wij dat met overtuiging bepleiten, al moeten wij de persoonlijke beslissing vrij laten Maar voor het andere hoger perso neel is het moeilijker. Want wij kun nen moeilijk suggereren dat dat maar naar het N.V.V. moet gaan Er is dus alle reden dat deze zaak grondig In studie genomen wordt Prol. Romme heeft geschreven, dat het Initiatief daarvoor zou kunnen worden genomen door de voorzitte: van de S.E.R of door de bewindslie den onder wie de P.B.O. ressorteert Dit lijkt ons een goede gedachte. KAMER: VERTROUWEN IN drs. DE POUS (Van onze parlementaire redacteur) Unaniem heeft men gisteren in de Tweede Kamer vertrouwen uitgesproken in het beleid van de nieuwe minister van Economische Zaken, drs. J. W. de Pous, en van diens staatssecretaris, dr. Veld kamp. De Kamer begon gisteren met de behandeling van de be groting van Economische Zaken voor 1960. De woordvoerder van de oppositie, drs. Nederhorst, betoogde zelfs, dat hij deze bewindsman gaarne had ontmoet in een kabinet van andere politieke samenstelling, zover kon hij met diens algemene visie op de economische ontwikkeling meegaan. In liet- drassige polderland van het eiland Rozenburg is een enorm werk in. uitvoering: langzaam groeit daar de pijpleiding, die in de toe komst zal dienen voor .het. vervoer van ruwe olie .van de in aanbouw zijnde Europoortharen naar de. olieraffinaderijen bij Pernis. Een van de buizen zal aansluiten op de pijpleiding van R'dam naar het Rijngebied. Op een persconferentie verklaarden ze gisteren, dat de bakkerspatroons, die het SER-advies tegenwerken, in hnn demonstratieve samenkomsten „gegevens van tendentieuze aard ver strekken". Volgens de vereniging van werkgevers in het bakkersbedrijf, waarin veie grote broodfabrikanten georganiseerd zijn, zou nu reeds 32% van de broodproduktie geleverd wor den door fabrieken. Voor dertig gemeenten, die meer dan 40.000 inwoners tellen, zou de in dustriële bakkerij zelfs 70% van de broodconsumptieproduceren. Dit is dus veel meer dan betoogd wordt door de kleinere bakkers, die zeggen, dat landelijk gezien bijna 90% van de produktie in handen van het midden- en kleinbedrijf is. Inmiddels werd wel becijferd, dat er in Nederland nog 10.800 zelf- bakkende kleinere bakkers zijn, 1200 werken geheel zelfstandig, zon der personeel. Om een indruk te geven van het aantal mensen, dat in broodfabrieken werkt, werd medegedeeld, dat er in de industriële bakkerij achtduizend mannelijke werknemers zijn, dat is 40% van het totale, aantal in bakke ryen werkende mannen. Verder becijferende, kennen de broodfabrikanten tot de conclusie, dat alleen het midden- en kleinbedrijf in de dertig genoemde grotere plaatsen, invloed zal ondervinden van de invoe ring van nachtelijke ploegenarbeid in de broodfabrieken. In de kleinere ge meenten en op het platteland, waar men in totaal 7175 zelfstandige klei nere bakkersbedrijven telt, zou geen directe invloed merkbaar zijn. Als voordelen van ploegenarbeid zien de broodfabrikanten een direct mogelijke verkorting van de arbeids tijd, een vrije zaterdag, een produktie- vergroting in de fabrieken (die dan uiteraard ten koste van het midden- en kleinbedrijf gaat en dat is nu juist het punt waar het om draait) en meer mogelijkheden om ouderwetse broodkarren te vervangen door mo derne motorwagentjeg. Het. hoofdkwartier van de Franse strijdkrachten in Algerije heeft mee gedeeld, dat een kameelkaravaan, die beladen was met wapens voor de Algerijnse, opstandelingen, onschadelijk is gemaakt. De karavaan bestond uit ruim 120 dieren, begeleid door 120 man op- standelingentroepen. Ze trok door de Saharawoestijn en was volgens het communiqué afkomstig uit Tunesië. Veertig man en 119 dieren werden door Franse vliegtuigen beschoten en gedood. Maar ai had men dan vertrouwen in de persoon en het beleid van excellen tie De Pous, dat betekende geenszins, dat de kamer gisteren kritiekloos de middag en avond heeft volgepraat: Vrij algemeen stond men zeer scep tisch tegenover de uiteindelijke resul taten van het door de bewindsman te voeren prijsbeleid. Ook de regionale industrialisatie bracht de tongen in beweging. De A.R.-woordvoerder, drs. Ha- zenbosch, wenste meer te weten over de aanwijzing van de ontwik- kelingskemen. Welke achtergron den hebben hier het beleid bepaald? Is het niet mogelijk om voor de noordelijke provincies bepaalde loontoeslagen te -geven? Ik kan, al dus de heer Hazenbosch, de bezwa ren van de bewindsman wel;begrij pen, maai- deze bezwaren worden -v toch grotendeels opgevangen "door de beperking in de tijd, die aan ,,een r egdi moet wor- -De vooruaaptsfé kritiek ,vaa de so cialistische woordvoerder richtte zich tegen het Investeringsbeleid van de regering. De PvdA-fractie riet het be fing van de particuliere investeringen heus wel in, betoogde drs, Nederhorst, maar zij wénst toch wei te" weten, waar de praktische grenzen van het beleid liggen. Hij waarschuwde ervoor, het investeringspeil niet te overtrekken. Het algemeen welvaartspeil zou dan dalen. Men dient niet ten onrechte offers van de bevolking te vragen. De minis ter zegt, dat er een achterstand in de particuliere investeringen bestaat, maar dat klopt niet met de cijfers, want de in de industrialisatxenota gestelde taken zijn ruimschoots overschreden. Hoe groot is de achterstand, die de minister op het oog heeft, als hij zegt, dat in de industriatisatienota slechts minimumtaken worden genoemd. Waar liggen de grenzen? Drs. Nederhorst constateerde, dat de regering zich wel zorgen maakt over de inflatoire gevolgen van een te snel le stijging van het loonpeil, maar dat zij in haar investeringsbeleid die zor gen niet toont. Hij meende dat het nu de tijd is om een maatregel als de in vesteringsaftrek op te schorten. De re gering moet niet doorgaan met extra- investeringsinjecties, nu zij conjunc tureel niet meer gerechtvaardigd zijn. Ook de KVF-woordvoerder drs. Janssen was niet zonder zorg. „Men moet geen maatregelen gaan nemen als de golven reeds hoog worden opge- zwiept, maar men moet maatregelen nemen voordat de storm er is", was zijn advies aan de bewindsman. CVan onze parlementaire redacteur). MINISTER De Pous en staatsse cretaris Veldkamp hebben zich gisteren mogen verheugen in een bijzonder welwillende Kamer. De minister werd door de A.-R. afge vaardigde Hazenbosch begroet als een geestverwant, niet aïs* partijgenoot, want naar hij meende had de be windsman bezwaren tegen een par tij (drs. De Pous is lid van de Chr.- Hist. Unie, red. Trouw). Drs. Nederhorst, die in het beleid van de minister een zekere verab solutering van de methodiek zag, meende te moeten waarschuwen: „De bewindsman mag niet verworden tot een automatische piloot, die blind reageert op een afwijking van,, de koers De staatssecretaris werd door de heer Hazenbosch gezien als „een stabiel element". De politieke sa menstelling van het kabinet wajf veranderd, maar de staatssecretaris gebleven, overigens was Jet de ïwer Hazenbosch niethelemaal dmdélijk,? waarom, dr. Veldkamp al tot, stwtsfi secretaris7 was benoemd voor. de mi- nister enig inzicht had in de omvang van zijn werkzaamheden ten depar tementen,,Kan de minister'misschien mededelen, waarom hij een staatsse cretaris heeft gehamsterd?" De KVP-woordvoerder, drs. Jans sen, toonde zich verheugd over de nieuwe taakverdeling op het depar tement. Broadcasting Comp. (N.B.C.), een van de grootste Amerikaanse radio- en televisiemaatschappijen, heeft voor een Congres-commis sie verklaard, dat zij een wet ge wenst acht waarin bedrog met vraag- en antwoordspelen vóór de t.v. als misdrijf wordt aangemerkt. Dit standpunt werd door de presi dent-directeur van de N.B.C., Kintner, toegelicht voor een subcommissie van het Huis van Afgevaardigden die'zich bezighoudt met de golf van bedriege rijen in tv-qui?.spelen die de laatste maanden in de Y.S. aan het licht is gekomen. Kintner hield vol dat zyn maat schappij niet had geweter. dat er be drog werd gespeeld en dat deelnemers 'van te voren op de hoogtè werdén gesteld van de \yagen en antwoorden die hun tijdens uitzendingen zouden worden gesteld. ,Als we het hadden geweten, zou den we er prompt een eind aan heb ben gemaakt", aldus Kintner. - Kintner onthulde dat xön maatschap pij erachter is gekomen dat sommige quiz-winnaars 'n deel van de gewonnen geldprijzen' hebben terugbetaald aan personen die tets met de tv-show uit-, staande hadden. Kintner,.weidde er niet over .uit, dochzei ..wei dat de zaak in' handen is gesteld van de Of ficier van Justitie in New York. Ook aan deze praktijken is thans een einde gekomen, aldus Kintner De N3.G.-directeur zei dat zijn maatschappij deze bedriegerijen op het spoor is gekomen door .'eigen mensen; De 'N3.C. is van plan een eigen, detec tive-bureau op te richten^pm., het knoeien in. tv-wedstrijden tegen, te gaan. :Dé' kerii. van "difcbürëauIs "al Rtfe- vormd en de-yerhorèn die deze groep-: mensen' - heeft afgenomen,.hebbentysl vó].doéndef,'bewijz^,;:',q!Pgeleverd:::'yopr: „mógelijk gerechtriü£^ti^eti"»' dus Kintner. Twéé ledcöt va® N.B.C;, die steekpenningen hadden, aangenomen, zijn bp staande yóêt ont slagen. Het populaire quti^bgramina- van N.B.C., '„Treasure Hunt"' Schat tenjacht"), zal niet worden geschrapt. grote zaak in schoonheidsmiddelen; die de kosten droeg van twee vraag- en antwoordtelevisieprogramma's met prijzen tot 64.000 dollar, heeft voor de Congrescommissie, die een onderzoek instelt naar de gebleken praktijken van tevoren aangewezen winnaars, verklaard dat dit een „wanhoopspo ging" was om de programma's te red den, toen gebleken was dat het aantal kijkers ernaar snel afnam. De aandelen van „Kevlon Company" zyn donderdag op de aandelenmarkt van New York voor de tweede achter eenvolgende dag, samenvallende, mét de zittingen van de Congrescommissie»:: van onderzoek, gedaald. George Abrams, voormalig .vice- president van„Revlon Company**, een t Advertentie} Dit is - eèn van- d«" confechëltaifiëis-:fi- sproken in het Tadioprogramma :JIoéder«: wil .is wet", Vraagt onze holder: noV.140 .fivehtumïbjfiïgfc warmte in uw leven", by uw handelaar of bij Inventum, Bilthovén. - -Si -ia De Duitse oorlogsmisdadiger Max Merten, die donderdag uit een Griekse gevangenis werd ontslagen en per vliegtuig naar West-Duitsland terugkeerde, is bij aankomst te München gearresteerd. Hij zal zich in Duitsland voor zyn misdaden moeten verantwoorden. Na een debat van drie dagen heeft de Belgische Kamer van Afgevaardig den gisteren met 116 tegen 78 stemmen bij één onthouding haar vertrouwen uitgesproken in de plannen van de regering om de Kongo over vier jaar onafhankelijk te doen zijn. De socialisten stemden tegen aan gezien „met hen geen overleg zou zijn gepleegd vóór de minister voor Kongo, Auguste de Schrijver, bijzon derheden betreffende het plan be kendmaakte. Een socialistische motie om in Brussel een ronde-tafelconferentie te houden met Afrikaanse leiders, werd 'oor de regeringspartijen verworpen. In de Kamer zitten 104 rooms- katholieken (CVP), 84 socialisten en 21 liberalen. Zeventien leden waren afwezig. De houding van de socialisten zal stellig repercussies hebben in Kongo zelf, zo meent men in Brussel. De socia listische houding zal steun verlenen aan die Afrikaanse leiders die het Bel gische plan verwerpen, ondanks het feit dat de socialisten niet hebben gezegd dat zij onmiddellijke onaf hankelijkheid voorstaan. Stellig zal de uitslag van het vertrouwensvotum de verwarring vergroten in de kolonie, waar ongeveer 60 verschillende poli tieke partyen zyn opgericht en waar partij-programma's en zelfs partij namen bijna dagelijks veranderen. Als gevolg van het wegvallen der Duitse invoerrechten en de daardoor van die zijde gestegen vraag, is de voorlopige afrekenprijs van boter we derom met 12 cent per kg dus 3 cent per pakje verhoogd. De con sumentenprijs komt hierdoor op 1,73 tot 1,76 per pakje van 250 gram. (Van ben onzer verslaggevers) ;,Wü weigeren ons als lid van het NVV te laten inschrijven, teneinde daar door cellenbouw en ondergronds ge wroet verwarring te stichten". Deze woorden zyn afkomstig van een van de grote mannen van Paul de Groot's EVC-1958. De leider van de Communistische Partij Nederland wil de communistische vakbeweging ophef fen. De leden moeten toetreden tot het socialistische NW. De heer G. Sinterniklaas, hoofdbe stuurder van de bij de EVC-1958 aan gesloten Bond van Land- en Zuivel- arbeiders verzet zich heftig tegen dit plan. Hy heeft een oproep verstuurd, waarin de bedoelingen van zyn ex- vriend Paul de Groot duidelijk aan de kaak worden gesteld. Het is de bedoeling, dat in januari 1960 een congres gehouden zal wor den, waarop besloten moet worden de EVC-1958 als vakcentrale op te heffen In de oproep schrijft G. Sinterniklaas over de communistische vergadertac tiek: „Ondanks beweringen, dat een dergei'jk besluit (om de EVC-58 op te heffen Red.) alleen zal worden genomen als de leden hiermee in stemmen, hebben wij niet het geloof dat de samenstelling van dat con gres enige kans zal laten om veran dering te brengen in het besluit tot opheffing te brengen. Zelfs al zou dit wel het geval zijn, dan nog kan men erop rekenen dat de voorstel lers van de opheffing door zullen gaan om hun plannen tot uitvoering te brengen". De oproep is vergezeld van een per soonlijk woord van de heer G. Sinter niklaas, die daarin schrijft: „De allang bekendzijnde wens van de communis ten om de EVC-1958 en haar aange sloten bonden te likwideren, is al in vervulling gegaan. De wens is vervuld nadat de communisten met hun CPN- partijpolitiek de EVC-58 reeds geheel verziekt en verlamd hebben". De leden van de EVC-58 worden voorts opgeroepen om zich zelfstandig, buiten de CPN-leider Paul de Groot met grote moeilijkheden te kampen. Zyn beweging brokkelt steeds meer af. Zijn pogingen om communisten binnen te laten dringen in het NVV zullen geen schijn van kans hebben, omdat men ze daar niet moet. De CPN kampt nog steeds met zware financiële moeilijkheden: het commu nistische dagblad „De Waarheid", 'dat zijn toch al kleine oplage nog voortdu rend ziet zakken, heeft vrijwel geen ad vertenties meer. Het is dan ook een raadsel hoe men aan geld komt om het elke dag nog te laten verschijnen. Advertentie .Twintig- Aziatische tanden-hebbengisteren een bij4e. r»-' commissi* ren aeipblee; fiiretóLwÉafiBjéeniSeHiep WjI^ranb^vworire£i(eflaaa5';óiB2SÖjt^^S Men yan zyn --plarméh-;: bom. In 'de Sahara? tot' brengen. resolutie vraagt tt haar. -ote 11 i-over nemen' *- vah deiVa'itae ^regering om kernproeven in de Sahara - dat ze er bij Framkryk hiervan af te zien r Het t cï eljjke voorst- 'assÉmblfe?;yriIitó«K^ti^gen. dat ze en'-Frai.. ta^rdeKt Vemomfii^prdfi datri ot;:SeStt, dime reactif sp,.- van .enige Arabisch* d&gatöi yermyden ';dat;*de ".ÏTanseri. vSgcks *;:.;'-.', worden t jgg .teraa óuvres Dleg resolutie ,is Afghanistan,» Birnm, .C^rlön;StjÖöpi£- Ghana, Guln^-imtiafiHidónèsië, IraSfii Jordanië, Libanon, Liberi&fi Lybi& Marokko, Nepal, S: Soedan, Tunesië, de Ver. Arabische Biëtr c 'publieken Jeinen. Sfer a (Van onze parlementsredactle) Helemaal gerust over het besluit van de regering Dakota's van de luchtmacht te vervangen door twaalf Fokker vliegtuigen (negen „troopships'* en drie „friendships"), is de vaste commis sie voor Defensie uit de Tweede Kamer niet. De minister van Defensie had enkele weken geleden in de memorie van Toe lichting op het desbetreffende wets ontwerp meegedeeld, dat de regering om economische redenen, reedsop 26 juni daartoe had besloten. Verscheidene leden van de commis sie zijn er benieuwd naar. zo blijkt uit het voorlopig verslag, welke deze „eco nomische redenen" zijn geweest. Lag deze „economie" wellicht in het zeer veel geld eisende onderhoud-van de Dakota's of had de Fokkerfabriek een speciale steun nodig? zo vragen zij. Zou het niet mogelijk zijn geweest de Dakota's nog enkele jaren te ge bruiken? En wat de nieuwe Fokkers betreft, zijn deze even duur en even goed als de buitenlandse vliegtuigen? Of zijn deze laatste wellicht goedkoper? De Cubaanse piloot Lanz, die de vorige maand vlugschriften boven Havana uitwierp en door de regering- Castro van het afwerpen van bom-' men wordt beschuldigd, is op borg tocht te Miami (V.S.) vrijgelaten. Lariz is enkelè maanden geleden, na aen ruzie met Castro, naar de Ver. Staten uitgeweken. (Van een' onzer verslaggevers/v? De hervormde kerkbouwaetie 1959fiU? blijikt nog lang niét afgelopen te zijr„, - - Het boekingsbureau, ondergebracht- in de consistoriefeamervain dejyóortófi jaar in gebruik genomei kapél ,teDen Haag,heeft gemeld, dat; de huisbezoekacties in vele gemeenten' nog aan de gang zijn Er zijn zelfs gemeenten, waar het ht*i f deze .weékibëgöiménri^^i^^^p^;^|7g: Onder de binnengekomen bedrag - gaan-de afdrachten van d<- gemeenten"'"-:':- een steeds, grótëre:-plaats innemen. Het aantal- rechtstreekse giften >s even wel ook groot. r Gedurende de maand okt< üvwas het. totaal van de afdracht' der ge meenten de helft van de rechtstreeks gestorte of overgemaakte giften vak.' particulieren. „-fi Sinds de laatste opgave kwam een - bedrag van ruim 100.000 binnen. De totaal-stand was vandaag; -waaateÉte; f 7.660.440. IN da afgelopen 24 uur is de lucht- druk bov en Scandinavië .vérdeg- gestegen,' zodat daar een - afzóridèriijte"- hogedrukgebied ontstond. Tegelijker-: -tijd deed het front van een k essië bij de oostkust van Groenland -ie luchtdruk- ten westen van \Ierk i aanzienlijk- dalènu' Het hogedruigébied, dat zich teW zuidwesten van Ierland bevond, ham!' daardoor in betekenis af. Dóór deze ontwikkeling draaide de wind ;a onr. land naar noordoost tot oost en nam- verder af. -4 De temperaturen daalden in de afgelopen nacht tot i of 2 gr ten. onder nul. In Engeland werd -plaat-, selük 4 graden vorst gemeten: de sterke afkoeling ontstond; op vele- plaatsen mist, Verwacht wordt, dat het Scandina4i vische hogedrukgebied zich naar-vde Oostzee zal verplaatsen, maar .'het' weer zal blijven bel te_ lyke totzuidoostelijke 'winden zat het daardoor tamelijk k ud weer blijven met plaatseltik/ De ■SisS - - ,.Een proefvlucht tttetfihet'fiAin'ërl- i akahse e rimehtele; raimtevaartnlg X-15 us donderdag v - - doordat een .van de, t Ép ètdfWfl-is IH? 'r> De test cc slaagde erin het grond te brengen»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1