Brigadier L. Schuitman vierde zilveren jubileum VRAAGT ANIMO-ZEGELS! Gemeenteraad over „Maasboulevard" W&ssm WASSEN Lutherse Jongeren Organisatie vierde 10-jarig bestaan !KERK EN SCHOOL ,n - LANGS k "DEf. VAT ER Huldiging op Hoofdbureau Grote belangstelling voor boeken expositie 8% altijd iets laMpêHff:értótTt®®' Straatverkoping op Liesveld INTRODUCTIE AANBIEDING IS:' f911/ 4*3 39Ï TROUW Vrijdag 6 november /o^. Advertentie Schiedam Kon. onderscheiding voor H. Naastepad Vlaardingen - mt-s. itAdvertentie P&WU zaal van gebouw „Irene" vierde gisteravond de Lutherse Jonge ren Organisatie, de L.J.O., haar tienjarig, bestaan. Inzameling Beatrix Polio Fonds Advertentie Hersenschudding tijdens voetballen President-curator van Utrechtse Universiteit AFSCHEID EX INTREDE Advertentie Hóek van Holland Matrozen trapten winkelruit in PHILIPS TELEVISIE en RADIO I960 een pracht sortering vindt U bij Zetr beltngrijk ii dit gediplomeerde monteursmet jarenlange ervaring "steeds tot Uw dienst staan. Aert van Nesstraat 38, tel. 1« Middel iandstrait 7oX«l. 3p3éa-3743A Maasland Korfbalprogramma Lezing over;:politie; A. Virulv over vliegerij St. Nicolaasactie Advertentie Burgerlijke stand yan Schiedam Hoekse Boys spelen tegen Leiden Kranslegging bij monument Bijzonder concert in Stadsgehoorzaal Julianalaan Spirit-programma voor zaterdag Maassluis Tentoonstelling Soe. werkvoorziening HOOFDEN VAN SCHOLEN BIJEEN LN UTRECHT JÓNGENS-PARK A ROTTERDAM: Spoedig weer A-duikboot onder Noordpool door JAN MUSCH OPGENOMEN Grote Kerk |ma,l te gebruiken bij de „Zondagse af FASTOOISH schoon schip in.Ben y/'w Spaarcijfer? |ken»bioe«»-. Ds. G. N. Lammens voorE.J.A. Advertentie 168.- 178.- 198.- voor i38- ffPPTF) SCHIEDAM. Bij K B van 28-10-"59 werd de heer H. Naastepad. wegens langdurige en trouwe dienst, begiftigd met de Ere-medaillc. verbonden aan de Orde van Ornnje-Nassau. in goud. D? heer Naastepad was 1 november j.l. veertig jaar in dienst bij het Unilever- concern. waar hij thans de functie van administrateur vervult VLAARDINGEN. Naar aanleiding I mon. Ook punt 30 van de agenda, van een aantal door de raad donderdag- i restauratie van de woningen aan dos de De burgemeester rêi-kte d» onderschei- *v<md tiidens de maandelijkse gemeente- Broek weg werd afgevoerd en zou nog ding h^emnorgen in de familiekring aan I raadsvergadering gestelde vragen over nader in stud.e worden genomen, betrokkene uit he' uitbreidingsplan I-''- SCHIEDAM. In de kantine van het hoofdbureau van polttie is donderdag middag de brigadier L. Schuitman ge huldigd in verband met diens zilveren dlenstjubUeojm. Het Politie amusementsorkest speelde toen de jubilaris met echtgenote en kin deren doorcommissaris Rijpma werden ontvangen. hn een toespraak heeft de heer Rijp ma vervolgens de verdiensten van de jubilaris uitvoerig belicht. Niet alleen tijdens de dienst heeft bri- .gadier Schuitman het politiekorps grote diensten bewezen, maar ook daarbuiten in de verschillende politieverenigingen Spreker memoreerde in het bijzonder de .vervulling van het. secretarisschap van de C.P.O. waarmee de commissa ris steeds prettige .contacten heeft. '.'Wel in het bijzonder heeft u uw spo ren verdiend op de afdeling speciale wet ten "en ais wachtcommandant, aldus de commissaris. De laatste functie vooral zag de heer Rijpma als zeer belangrijk. Na; de jubilaris en zijn. echtgenote har telijk gefiliciteerd te hebben werden mevrouw Schuitman bloemen overhan digd, terwijl brigadier L. Schuitman uit handen, van 'de commissaris het gebrui kelijke cadeau onder couvert mocht ont vangen alsmede een fototoestel. 'Als voorzitter van de Bond van Chris telijke Politieambtenaren sprak de .heer -K; v C. Broek ennige woorden.'Het is de leidende hand van God geweest, die u al - die' jaren hier Hééft geleid. aldus spreker. Dit blijkt I&fc. wel uit uw groot gevoel voor ge meenschapszin Hetïis een" goede ge- «échte geweest om u ia 1948 ,als secre taris van onze Bond aan te stellen. Na mens de-Hond overhandigde de heer Kniepstr» een 'cadeau. ■i$Ook werd een cadeau aangeboden door hoofdinspecteur: C. v. 'd. Haagën,' dië d|C?deed namens het politièmuzfekge- zeischap. Deze memoreerde nog. 'dat tóen'•.iet muziekcorps in 1937 'werd. op- fierictot, de jubilaris één van de eerste "muzikanten was. Al is hij op het ogen- jp .-.blik. geen actief lid meer, als brigadier 'toont hij toch steeds zijn belangstelling. - 'Door--, adjudant-M.'. Gerarts werd nog. j namens de.rt sportcommissie. waarvan brigadier X:' Schuitmaru reeds 25 jaren lid-is, eert blitzappsraiat aangeboden. ';::&fÖólder---'de' vrolijke klanken wederom >.van;het Politieamusementsorkest, ;was mën jdaarna even gezelligbijeen.,, het -einde vanu.de middag be- SevSj'istnkté- brigadier, li. Schuitman al dege- jjzlcneni'idie .tot hem„éiuzijn. echtgenoteznlr ''^Ée-lhaïtóïjtë Vwodrden"'.' Bad d ertf'gespTÓ- 'Stóft? alsmede dér 'ontvangen-': c'at nog -op, dat het toch. een goed idee is geweest Om 7 jaren geleden een jubi- Maasboulevard", gaf de wethouder van stadsuitbreiding.; de heer Th. de Brnyn, een korte loellch- iing. De wethouder vroeg zich met de! leumcbrtimissie te benoemen, waarvan; Brigadier Schuitman n-ni tijdens de i raadsleden af of "er voldoende belang- hijzelf ook lid is. huldiging in het Hoofdbureau tan pttiitie jstelling voor de woningen aan de boule- - Hij prees de samenwerking van het personeel onderling alsmede met de staf van het politiecorps. o.m. toegesproken door de voorzitter rail de C.ltr. Hond van Politieambtenaren, de heer K. Broek. jubShnds:»merkte, geestig v®' •SSASfe; Ny weerv'de'ze acht charmante ffsipon in "Terlenka de luxeNo- tuurllpc Weefhef:blijvende piïssdj fwfekeUjk ^vrotboor én snel drogend, Een prachtige, stérke en altijd vormhówdeode*japonstof. Woximom oon comfórt 'voor de mo derne, verzórgd geklede vrouw. Vindt U dit model niet - heel erg ieuk? De elegante, wijde rok, die door het modieuze plissé toen slonk ofkleedt. Zeer geschikt, ook voor de iets grotere maten. In Ma, olijf, poors en andere nieuwe najaars kleuren. Als speciale "Wassen -attractie: i - i HAA& Spui v»rd in het kader van dit plan zal zUn- j Men zal dit moeten afwachten. j Enkele bouwers zijn editor vol goede moed. Een van hen. een Rotterdamse bouwer verklaarde nog onlangs aan de wethouder: ..ik wacht r.,et op een be legger. of op een koper, als hst stuk grond aangewezen is ga ik direct bou wen. Wij menen, aldus de wethouder, de hogere prijzen te mogen vragen op,, grond van een natuurlijk recht. Het planKen de expositie en aan de jury is thans wordt immers gerealiseerd op één van de tde taak Uit te «»keti wie m aan- mnoiste Dtirvten in d^7.p industriële sec- j «n^erkinj? komen vooi de pnjxen van de aan deze expositie verbonden wedstrijd, i Deze prijzen zullen omstreeks 5 de cember a.s. door de wethouder van on- op het stadhuis worden uitge- VEAARDINGEN. De kinderboeken expositie. die van 28 oktober tot en met 4 november j.i. in de ha! van het stad huis werd gehou3en behoort sinds woensdagavond tot het verleden en de initiatiefnemers kunnen op een groot succes terugzien. Circa 2700 ouders en kinderen bezoch- mooiste pun-ten. in deze industriële sec I lor. 1 I>e rivier en de overkant met zijn fascinerende ontwikkeling hebben een. ongekende aantrekkingskracht. Over dc I '!S luchtjes voor deze mensen merkte de '"elKt wethouder op, dat. dit vast nie' erger is dan in Leiden of Voorburg, waar óók industriën voor minder prettige luchtjes zorgen. Aan de boulevard is ook een flinke rijwielstalling gedacht. Van particuliere zijde bestaat hier ai belangstelling voor. Het houtverwerkend bedrijf, dat nu al in deze omgeving be staat. past goed in het plan. Wel is cr afgesproken, dat bij verbouwingen enz. •met dit plan rekening moet worden ge houden. Tenslotte verwacht men nog. dat bij vernieuwing van de Pelmolen ook SCHIEDAM In de kleineschool musfc boys", een amateurs De voorzitter.: de heer J. L. Ritman opende deze feestavond. In zijn .ope ningsrede gaf hij een terugblik over de afgelopen ,10 jaren. De vereniging, die in november-1949 is opgericht, telt thans gelukkig 17leden, dank zij dé propa ganda acties van de laatste tijd-eii die nog steeds1 met kracht worden voortge zet. Hij betreurde hct, ;dat er steeds nog geen leiders: of'leidsters zich aanmelden voor "de afdeling,die- men zo graag op wil. richten, namelijk dje voor de leef- tyd.'yan-J2:-:.tot'.18 jaar. Gelukkig dat de fcieiheren...welèen'afdeling hebben; die Ipoptvair "dé leeftijd'vari' 8 'tot .12 'jaar. ,'De lavond, .werd verder gezellig door gebracht njet.medewerking van de goo chelaar J. Nannecbèrg' uit Rotterdam, terwijh enige leden van de -L.J.O. wat korte tóheêlstukjes opvoerden. „The muziekclubje. eveneens leden van L.J.O. gaven enige muziekstukjes ten' gehoren. De avond werd gesloten door ds. S. G. v. d. Haagen. Toen mij door het bestuur van de afdeling Vlaardingen van hel Prinses Beatrix Polio Fonds werd verzocht een woord van aanbeve ling te willen schrijven voor de op zaterdag a.s. te houden open bare inzameling heb ik aan di: verzoek gaarne voldaan. Immers we hebben in onze ge- meenlc vorige week van zeer nabij kunnen constateren, dat het werk van voornoemd Fonds ook in onze gemeente zeer concreet lol hulp verlening aan polio-patiënten bij draag! en dat de voor dit doel geschonken gelden goed besteed zijn. Van harte hoop ik. dat de col lecte van 7 november een groot succes zal mogen worden en dat het resultaat van de inzameling met bussen en het storten van gelden op de giro-rekening er weer toe zal mogen bijdragen, dat veel leed kan worden verzacht waar door eens ie meer onze burgerij blijk zal kunnen geven van haar naastenliefde en offerbereidheid. De burgemeester van Vtaaringen, mr. J. Heusdens. Ere-voorzilter van de afdeling Vlaardingen van het Prinses Beatrix Polio Fonds. NED. HERV. KERK Aangenomen naar Bonthuizen: W A 5. I.auri-r.se te Hoevelaken. Bedankt voor Zoetcrmcer: P. J p La mens te Ka mei ik. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Amsterdam-Zuid 'Slotm- vaarti en te DieTen: VV. Griffioen te Nh" kerk: te Siegcrsivoude: W. J. de RujuL |ite Idsken-huizen. CHRIST. GEREF. KERKEN Beroepen te Eemdijk: G. Blom t€ B. Bijleveld Meerkerk Bedankt voor Maassluis !ie Noordeloos. VLAARDINGEN. Tijdens het voet ballen op het BPM-sportpark kreeg dinsdagmorgen de 17-jarige scholier P. W. J. een trap tegen zijn hoofd. De jongen die een ogenblik het bewustzijn was verloren is door de GGD naar het Alg. Ziekenhuis overgebracht. Het bleek j E«n weerga loze sensatie is I deze PARK A van prachtige, zware I kwaliteit mohair met exclusieve laangeweven ruitvoering en spor tieve strikeeintuur. Tot president-curator van de Rijks universiteit te Utrecht is benoemd mr. C. Th. E. graaf van Lynden van San- denburg, commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. De heer Van Lynden van Sandenburg. die sinds 1954 deel uitmaakt van het i college van curatoren, is de opvolger van jhr. dr. M. L. van Holthe tot Ech- I ten, die wegens gezondheidsredenen ia afgetreden. j Kaod. H. W. de Kniiff uit Amsterdam j zei 8 november worden bevestigd als pre. I dikant van de herv. gemeente van Hem ea 1 Venhuizen. de breedte van de weg verbeterd zal1 i"J een hersenschudding had opge wonden. lopen. Het voorstel van Zwaluwen tenslotte j inzake -bet garanderen van de betaling van de hoofdsom, aflossingen en rente van een tweetal door de Vlaardingse voetbalvereniging Zwaluwen aan te gane geldleningen (twee maal 50000). één bij de Spaarbank en één bij de K.N.V.B. werd zondër discussies aangenomen. De 37 punten tellende agenda, die gister avond op het Stadhuis door de Gemeen teraad behandeld werd, onderging een belangrijke wijziging. Een vijftal voorstellingen, elk op dei Industrievestigingen betrekking hebbend.1 moesten van de agenda afgevoerd wor den. omdat in de commissie aanmerkin gen waren gemaakt en men nog niet met dit onderwerp klaar had kunnen ko VLAARDINGEN. In een café bij Vlaardingen-Oost ontstond dinsdagmor gen een vechtpartij tussen enige buiten landse zeelieden. Een Duitse schipper, de 20-jarige P. S. uit Hannover werd aan het bureau van politie ingesloten. De aangerichte schade bedraagt circa 150,—. Ook crtèiet-stntfoÊ MAASLAND. Zaterdag 7 november a.s. speelt ODO op eigen terrein tegen j het Rotterdamse BI. Wit 2. In de uitwed- - I, ,1. t.j-l strijd tegen deze vereniging, enkele HOEK VAïLBOLLA!^. -In de nachtweken g. ieden. werd door de Maaslan- van woensdag oj> domieraag hdbben met één. doelpunt verschil gewon- dxxKiken matrozen ju Hoek van Holland inen ,een rel gemaakt in. de Prins Hendrik- ODO 2 zal in de thuiswedstrijd tegen Straat waarbij een van nen rnet de hakqt}j o wel'niet aan een nederlaag kun- van sdln sclio«i <te grote wsnkelru-.t in- j nen ontkomen: de Schiedammers degra- trapte van- de^ knujdeaierswsnkel W.!deerderi uit de 2e klas en boeken nu in Brimt Terwijl dit gebeurde namen zij;de 3e kIas goede re5u2taten. de vlucht^ nia^ konden wooden i ODO 3 zal weinig in kracht verschil aangehouden op de Harwichkade Na een kort verhoor, waarbij allen ont kenden. beeft de politie de matrozen af- geleverd bij dé Kon. Marechaussee. Daar hetsben zij de vernielzucht:;ge daad er kend. De schade bedraagt 500 a 600 gul den. HOEK VAN HOLLAND. De leden van de afdeling''-Volks Universiteit te H v. Hollartd hebben donderda ga vond eens luidruchtig kunnen la-chen over de door de politie yan Rotterdam opgedane ervaringen. Doëh daarnaast-hebben d e Hoek<saaren de' vei'schrückelijkste dra ma's aangehoord waarmee de, .politie ondermeer .krijgt-te-doéö." Het was een prcgramniz van de V.lfi: die ditmaal verzorgd werd door de hoofdcommissa ris van politie te Rotterdam de heer H M. C. A. Staat Spreker gaf een lèzirig -over humor en j De voorzitter der organisatie de heer ernst bij de politie. Hij hield geen vu- Varekamp was dan ook de tolk van len met Oranje-Nassau 4 uit Vlaardin gen. Van de junioren speelt QDO a een uitwedstrijd tegen Or. Nassau b. terwijl ODO b en ODO c op eigen terrein in een voorwedstrijd tegen elkaar uitkomen. MAASLAND. Donderdagavond werd in het Trefpunt voor de jongerenorgani satie van de Holl. Mij van Landbouw, afd. Maasland en Vlaardingen. door dé heer A. Virulv, uit Amsterdam een le zing gehouden over het onderwerp: Vlie gen. vroeger, nu en in de toekomst. Op humoristische wijze wist deze bekende KLM-vlieger. zijn toehoorders tot luis teren te dwingen. rige redevoering zoals misscnien ver •wacht was. Integendeel, de heer Staal heeft de zuivere realiteit van het men senleven waarin de politie betrokken •wórdt verteld. Dit-.heeft 'Voor velen on getwijfeld een geheel andere indruk over het werk van de politie in het al- Igemeen achtergelaten. i HOEK: VAN HOLLAND. De Fede- i ratiè wan Hoekse Winkeliers heeft don- -! derdagavortd vergaderd en besloten ook 'dit jaar niet achter tè blijven 'om het- j.St Ni<^ólaasfeest pp de 5e 'december met i een gezellige attractie voor te 'bereiden, 'De actie zal worden gehouden vanaf; maandag'1* november j allen toen deze de spreker aan het eind van de avond voor deze leerzame rede dank bracht. SCHIEDAM Gehuwd: J. B Smit, 311 ,ir en M_ E.". L. M. van Baarle. 2S Jr.; Ia. G M Petera. 37 Jr en J J. M. Mul-i 'der 29 Jrt M T A van Geldeten.' 2S jr Sec G van der PluJJm. 19 jr.: H. van der. Zant 29 jr. en J. X.. Stor, 24 jr.; W. van; Rijswijk 27 jr. en N M. Holster. 28 Jr J H O Trompt 23 Jr en J. de Jager. 22 jr. J. I HOEK VAN HOLLAND. Ditmaal zonder invallers gaat het eerste van Hoekse Boys zaterdag uit om het op te nemen, tegen Leiden 1 de laatste tegen stander in de eerste helft van de com petitie. Gezien het resultaat van deze eerste helft voor Hoekse Boys geeft dit weinig moed om met winst huiswaarts te ke ren. Maar nu eens zonder invallers te velde en daarom belooft deze strijd eea spannende strijd te worden die ook de thuisclub nog niet gewonnen heeft. De Boys vertrekken vanaf het school plein te 2.45 uur. Het tweede van H. Boys speelt zater dag een thuiswedstrijd tegen OSZ 2 en het vierde gaat naar Rijswijk om op bet Hoompark de strijd aan te binden met S. Aitinus 6. SCHIEDAM. Zondag 8 november "s middags om twaalf uur zal bij het oor-, logsmonument in de Plantage een korte- ,- en sobere plechtigheid plaats vinden teri Vlaardingen kan opleveren, herdenking van de gevallenen uit del. De overige wedstrijden zijn SSV a VLAARDINGEN. Op vrijdag 13 no vember geeft het Vlaardings Mannenkoor Orpheus" onder leiding van dirigent Andries Noordegraaf een concert in de Stadsgehoorzaal. Medewerking wordt verleend door het meisjeekoor ..Sweet Sixteen" onder leiding van Lex Karse- meijer met begeleiding van het kwartel Jo Bos. Dit wordt het eerste optreden in Vlaardingen van dit via radio en televisie zo bekend geworden ensemble. De bege leiding van dé mannenzang is in handen van Ton Stolk, terwijl tevens de< sopraan Tiny Roos haar medewerking verleent. Wgser&wy naari^raambaiettéari^W5, .VLAARDINGEN. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen. brengen ter openbare kennis, dat zij, hebben besloten: A. vast te stellen een -verbod wachten voor; 1. de noordelijke weghelft van' de Julianalaan, geldende gedurende de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december; 2 de zuidelijke weghelft van de Juüan.-jlaan, geldende gedurende de maanden januari, maart, roet, juli. sep tember en november; B. de Julianalaan in één riching ge sloten te verklaren voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen; in de rich ting van de Emmakade. VLAARDINGEN. Van de Spirit- twaalftallen speelt zaterdag alleen Spi rit 2 op eigen veld en wel om 3.15 uur tegen Oranje-Nas/au 2. Wij veronder stellen ook nu niet dat Spirit hier tot winst zal komen. Spiri I gaat op bezoek in Schoon hoven. waar beide puntjes op SSV 2 vefoverd zullen worden. Spirit 3 brengt een tegenbezoek aan Rozijburg. hetgeen eveneens winst voor' laatste wereldoorlog. Tijdens deze plechtigheid zal de burge meester namens het Gemeentebestuur en de ingezetenen van Wandsworth een klaprozenkrans bij het monument leggen. Spierit a en Kwiek b—Spirit b. Als tweede punt van het Winterpro- grammtt organiseert Spirit maandag avond om 7 uur in de gymnastiekzaal van het Politiebureau aan de Delftse- veej-weg weer de jaarlijkse behendig- heidswedstrijd. voor junioren, waarvoor weer aantrekeningen weer aantrekkelijke prijzen beschikbaar zijn. Een goede opkomst is dan ook bij voorbaat al verzekerd. Hei hoofdbestuur van de Prot. Chr. Onderwijzers Vereniging zal 21 no vember in „Esplanada" te Utrecht een j vergadering houden met hoofden van j scholen. Na een openingswoord van j de voorzitter der vereniging, de heer D. H. Dutmer, zal de heer J. v. d. Baan te Amsterdam refereren over! i „Overlading van de taak van het hoofd der school en de noodzakelijk heid om maatregelen te treffen voor een oplossing van de moeilijkheden". U behoeft, nlet te gaqn- vergelij" I- J*.Lit- -1*t.-I ken, déz»rptiji voor déze kwali teit-sloot olies 2x bV-.---. r-. jf Eén dag hebt U het koop[e van Uw leven want dan verkopen wij deze hypermoderne 7-10 jaar 24.75 11-16 jaar 29.75 Zolang dc voorraad strekt Telefonische of schrifteli jke orders kunnen niet uitgevoerd worden. Korte Hoognrast 11 Meent hk. Goudse, slag el Kalendr. Lagedljk hk. Dorpsweg West Kruiskade 35 LEIDEN: Hairlemmetttriat 25 j De Amerikaanse marine zal de atoomduikboot Sargo begin volgend jaar onder het Noordpool ijs zenden ter voortzetting van de onderzoekin gen zoals die door de atoomdujkboten Nautilus en Skate zijn ingezst. De Sargo, die 2310 ton meet, zsl worden vergezeld op de tocht door de Bering Zee door de ijsbreker State Island. Volgens de Amerikaanse ma rine is de Sargo speciaal uitgerust voor onderzoekingen onder een ijs laag. Het is het zusterschip van de Skate die in augustus 1958 onder het poolijs doorvoer, nadat de Nautilus dit enige dagen tevoren voor de eerste maal had gedaan. De 83-jarlge toneelspeler Jan Musch, woonachtig te Blaricum, moest gisteren., plotseling ter verpleging in het Sint' Jans Ziekenhuis te Laren worden op genomen. Jan Musch besloot zijn toneelcarrière In 1952 roet voorstellin gen van Brederode's „De Spaanse Bra bander" en Molière's „De Vrek". Daar na tradlhij nog af en toe op als voor drachtskunstenaar, maar de laatste jaren nam hij niet meer actief aan het toneelleven deel. GEM> UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM. Bevorderd tot arts mevr. S. E. Arnold-van- Gorcum. mevr. M; Hellen- doorn-Smit (Amsterdam f en de heer Ji W. Doeff (Den Haagl. Geslaagd voor het arts examen le gedeelte de heren J. van der Bor den (Amsterdam) en A. J. M. Donker (Half weg). GEM. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM. Geslaagd voor het doc toraal examen réchten mej. O. de Vries en de beren R. A. de Bray .(Amsterdam) en R. H. A. J. Everard (Aerdenhoutl Voor het candidaatsexamen economie de heren A. Bu- chel. H. Th. Koppen (Amsterdam) ert J- T. Slntenie(Santpoort) GEMEENTE UNIVERSITEIT AMSTERDAM AMSTERDAM. Geslaagd voor het kan didaatsexamen Frans mej. G. P. Wenink (Rotterdam). Kerkelijk examen; K. Bouhuys te Groningen. VLAARDINGEN. De KJnle van Vrou welijke Vrijwilligers, afdeling Vlaardin- PRIMOTIE TE GRONINGEN GRONIN JEN. Aan de rijksuniversiteit te Groninger is op een proefschrift, getiteld; „Enkele aspecten ven hernia nuclei pulposi lumbalis" gepromoveerd tot doctor in de ge neeskunde de heer E. W. Hoving, geboren "te Heerenveen. RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Geslaagd voor het doet. ex. scheikunde de heer A. G. M. Gribnau (Oegst- geest). Doet. ex. geologie de heer J. n. Boersma (Leiden) Cand. ex d wis- en na- tuurkunde de heer J. van Steenis (Den Haag). Ken, gaat zaterdag een rrote openbare ICand- ex- f vis- en natuurkunde de heren verkoping op «traat houden M. de Vries (Den Haag) en S. L Halkes Deze .straalverknAn" umJrit <r (Rotterdam). Cand. ex a wis- en natuurkun- on lE# iS T étW 1 'W? d« de heren A. Epskamp (Leiden) en E. E. op het Liesveld beneden aan het hel-1Dijkema (Leiden). lend pad Hoogstraat vanaf 9 uur des1 morgens. Op deze verkoping zullen te koop zijn- leuke truitjes in moderne tint, handschoe nen, sjaals, wanten, sokjes voor ba-bies, morsschortjes. bedjasjes. aardige Sinter- R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN NIJMEGEN. - Geslaagd voor het kandi daatsexamen Engels: de heer N. J. L. M. van der Mass (Treebeek). VLAARDINGEN. MAASSLUIS Het bedrijf voor ge meentelijke sociale werkvoorziening gaat van zaterdag 14 november tot en met 21 november in de kantine van de sociale werkplaats aan de Talmastraat een expo sitie inrichten. Een uitgebreide kollektie meubelen, textiel, en speelgoederen, die uitsluitend vervaardigd worden in de sociale werkplaatsen te Maassluis, Rijs- jdirlgont der combinatie) Plel Van de„ wyk. Ede en Herman Fransen Stichting Kprkhnff te Vlaardingen, zullen op deze G.S.W TUf* T£IUr^xc'^z»^t<orz," J^aasgeschenken, herensokken, pannen- J dllJTCB-öC-ILCII 111 jlappen en vaatdoekjes; sieraden voor de T— - j keuken, cocktailschortjes ook door de was Bjj de opening om 9 uur zal door Dinsdag 10 no- epn der sociëteitsleden het wol (niet lint) vember 's avonds om 8 uur geeft de doorgeknipt worden combinatie Gloria-Toonkunst-Excelsior te; Vlaardingen in de - Grote Kerk op dei woensdag 11 november wordt er nog Markt een uitvoering van „Die Jsdires-I fel\ pmncnhius-„verkoop" georganiseerd, zeiten'' van Joseph Haydn. De leiding! 3 Middags van 2 tot 5 uur wordt deze der uitvoering berust in handen van de ont»?rii.nge verkoop, die Speciaal voor de - societeitsleden bestemd is, gehouden in u. -r, Geboren: 4 Johanne» L. z.v. A. L. von Zwieteo, en A. H J Lubrecht; S Ronald; R z.v J Bal en E Jansson - Overleden; 4 W: M. vailGameren est jr. echtf van M. T. ven -Lilh; 4 A. Kamer-; man 47 Jr. Ondertrenwd; P.- J. Berkouwer 23 jr. en E. ten i'Hoope. '21 jr.-. .P* Bicm. «8 jr. en jr. 'en M M T L van-, der Meer. 33 Jr; c! J. M van Gorp, 32 Jr. en M A. Kap-; -pelhof. 22 jr.; J. C Hage, ,27 jr en G Breugem. 26 jr.: H Kemellng. 24 jr. en R. MetteS, 23 jr-: L. Kriek 27 jr. .en D. v. Vol 2i jr; J van Pell, 31 jr. en M, A.; Vlwii - 24 Jr; J.. Schoor, 29 jr. en. B. J. - M N<fkerts?21 jr. W. Schram. 28 jr. en E. i Stóórvögfel 24jr; J. JHv N. Schuurman* 22 ir en J. C Veeoendaal, 20 jr; C. Serry fr en, D, E- Homburg. 20 Jr.: G. van; ITPjJ -26-.-jr.-' en L.Schujze- 24 jr: H van '«yXsiwii jr ten C van Dokkum, 24 jr. - i /T ff' 1 r.' 'Vf* A -.'.l show speciaal belicht górden. De directie van.de sociale werkplaats tvt rs xj rx -ï tracht met deze tentoonstelling in del iN.U. V .IJ. VCr£f3(lC.rt eerste plaats te bereiken, aan de bevol- i o king een beter inzicht te geven van hel I VLAARDINGEN. De Nederlandse werk der gehandicapten, die in deze Christelijke Vrouwen Bond. afdeling werkplaatsen arbeiden. Door middel van j Vlaardingenr-Ambacht, belegt op woens. films tijdens de show zal voorts iedere dag 11 november 's avonds om 8 uur avond ook nog voorlichting gegeven wor- Mn de groie zaai van de Immanuelkerk den over de revalidatie van gehandicap- jhaar maandelijkse vergadering. Spreek- ten. Tusveld uit Den Haag. Hij hoopt te j ister op deze avond is: mejjufrouw Tine spreken over: „Uit het land van de t MAASSLUIS. De laatste maanden! rt VI L I van het jaar geven bijna altijd een ach- ZiO Slid HIOgelllK DOUWeil teruitgang van het spaartegoed te zien O «f ;cn de maand oktober maakte geen uit-, zondering op deze regel. DELFT. Naar aanleiding van de De inleg bedroeg in oktober zelfs meer, vrees, geuit in het algemeen verslag be- 'dan vorige jsren en kwam op 741.000.treffende hel onderzoek van het ontwerp ITerogbelaald werd echter R31.000, zo-gemeentebegroting voor 1960, dat de dat meer werd terugbetaald 90.000. Ge-woningnood in de komende tien jaren nog ;rekend van i januari af is echter meer j "let zal worden opgeheven, hebben B. ingleegd 1 9O0.COO. «J W. meegedeeld, dat zjj deze bezorgd- f iheid delen, doch dat al het mogelijke zal Het aantal verwerkte posten bedroeg jworden gedaan om. zodra de grenswljzi- ■j 10,063: het aantal nieuwe spaarders t ging tussen de gemeenten Delft en Schip- r tvas 88, luiden tot stand is gekomen, zo snel 1 i mogelijk roet de bouw van woningen op sp,"iai busjes wcrdeii gelcdi-rd, het tc annexeren gébied aan te vangen. iw«arroede werd gespaard 8093,53. Se-Omtrent de verwachtingen voor het (den in jam»ri tg roet deze epaarVorm;komende jaar hebben B. en W de ver- t gespaard 74843, Per 1 november 1858; wachting uitgesproken, dat enige ver- was dé «paarbank verschuldigd aan 16.308 [ruiming van het bouwvolume zal wórden Snléggcrï i i,0.909^84,78. (verkregen. de Sociëteitszaal aan de Emmastraat 41. Op deze verkoping, waarop uiteraard ook belangstellenden van harte welkom zijn. zal men onder meer stands met levens middelen. galanterieën en andere diverse artikelen vinden. Tevens is er een gezel lige thee-stand In Vlaardingen is inmid- dete ook het U.V.V.-Bejaardenkoor opge richt. Het oudste lid is 82 jaar. het jong ste 66. Rest ons nog mee tc delen, dat op 16 november in Vlaardingen weer de jaarlijkse postzegel verkoop start in de; ha! van het Postkantoor. Zes a acht we- ken zal de stand met deze zegels aan- i wezig zijn. Als 1ste koper trad reeds en kele jaren burgemeester J. Heusdens op dikwijls vergezeld van mevrouw Heus- dens. De opbrengst in Vlaardingen wordt fo-x J»aor«M.S^«leli«,Ee" klein voorbeeld: i- o n/o2i ®'5 5 5-793-99 «n in 1958 Ö.Udo,4ü. VLAARDINGEN. Zondagavond om 8 uur wordt er m de Grote Kerk op dei Markt een grote E.J.A,-meeting belegd, t op deze byeenkomst hoopt ds. G. N i Lammens, gereformeerd predikant te meeste van deze is de Liefde'-. Muzikale Rotterdam, te spreken over: „En de medewerking deze avond verleent het groot I.J.E.-k°or uit Overschie en het Ej^u-koor de Vlaardingen. Wij brengen (tijdelijk) een keur van overjassen, Roberts of Selkirk, Crombie, Kynoch e.a. uit de prijsklassen Costuums v.a. r LORDS bewijst hiermede, dat ook „klasse kleding" niet duur behoeft te zijn. gemaakte herenkleding voor iedeé figuur MEENT 39 (dmh tiMwtrM»! TEL 11.50.50 Op dc Laanvan Meerdervoort te Den Haag botste donderdagmiddag 32-jarlge E. H. uit de Nunspeetlaari W6M| zijn bromfiets eerst tegen een lichtmast-^ en daarna tegen een. wielrijder. 'Hij; kreeghoofdwonden.- ZM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2