Verzuiling w1 Jongen gestikt onder zand Vader, moeder en kind door gas omgekomen Open brief aan dief: houdt uw woord T rouw-adie Voor Sint' Hele Amerikaanse onder de loep t.v. i J FRAUDE BU BANK IN EPE RUIM 50 Mn ,T F, AMSTERDAMS SPEELHUIS GESLOTEN ITCMAM RAPPORT RAAD VOOR SAMENLEVING GEVAREN VOOR GEESTELIJK WELZIJN VAN ONS VOLK u ONDERZOEKCOMMISSIEj r Hoofdagent gedood door ongeluk met vuurBuks Koopt op tijd uw zekerheid NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK M Verliezer uit quiz wil schadevergoeding mm GEURTS' Conservenfabriek n.r. ZATERDAG 7 NOVEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4444 Gevaren Ontaarding „Goede doel" Bowling ambassadeur van Y.S. in Bonn nm ScbadeloossteUing yoor slachtoffers T0ERÉ ZEGT REIS NAAR CANADA AF BET 'kEiSjfÉ'A MAMOW^ C ïMvM mm •^1 SST m u J r Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J A. H J S 8KU1NS SLOT $9 Aan alle schorpioenen en boogschutters matrassen V» g.g.v.! Der traditie getroxiw.heeft het 'dagblad TROUW op verzoek van Si-rit Nicolaas wederom 2000 kinderen uit pro, tenants christelijke \per-k zorgingsinrichtingen ge-, addpteërd. Övér 'deze negen de actie zie elders, in deze editie- ,";,v t qü Heerlijke zelfgemaakte :ERWTlW«*tóiIp metworsten-" varker te4?mlni®erCf klaar metdè: ;i -'"v-.i liii itiifrriiitiiTifii 'iiiïMliïiSi^^nMiM O zakdoeken _,Qia.nooit tc vergeten HOTEL T LÖSSE HOES" J. OE VRIES M WèSÊÊÈÊ^ÜSÈk Hil>, r' e r sum -SWiWfc" laMtUt: t-GnniUnit^ Dsrdreclit: IdnnliB: mtu 3. WMiwtrKst 39 - Teisu liatou Poxtbu* ills Postgiro No. 42*919 Klachten dienst aoonnementen IBJUjajo uur. Zaterdag» 17IB uur Telefoon 119700. öuygBiiaplriu I iei«toou iimd'i to tUneo). Postbus 1001 Postgiro No IMWI, KUchiantUenstt 18.30rsm - Telefoon 963960 Soul weg 133 Telet 4570. Ttinmer Kemoisstnet 6» - '-let. 69461. >1 AgonneroentsprD» 61 oent per wees, 13.69 per msana, I 7.00 per kwartaal. Losse nummers 'I oeut Verschil ml deseilik» (Geldig tot zondagavond) v/-1 WEINIG WIND. Op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking en slechts hier en daar opklaringen. Weinig wind,.ongeveer dezelfde temperaturen. j-. Morgen: Zon op: 7.46 Maan op:14.18iy<»i.v'4- onder: 17.01 onder: - ..'-Tv /AN de hand van prof. dr. J. P. Kruyt is een boekje verschenen over „verzuiling." Prof. Kruyt is er niet alleen in aan het woord. Om ds. L. H. Ruitenberg in „Het Vrije Volk" van verleden zaterdag te citeren; „De uitgever heeft er op een wat won derlijke wijze een paar kreten over de verzuiling van een aantal van onze mo derne geinproducenten aan toege voegd. Zij brengen ons niet veel ver der dan alleen het verlof, dat wij om de verzuiling lachen mogen." Wij la ten dat maar voor wat het is. Prof. Kruyt benadert het vraagstuk der verzuiling naar de wijze der so ciologen. De zaak wordt onderzocht door feitelijke analyse met behulp van de statistiek en langs de weg der psy chologie. Het verschijnsel wordt daardoor niet bekeken op de wijze waarop het aanspraak mag maken, wil men tot een rechtvaardige beoordeling erover kunnen geraken, dan moet men het nL bekijken uit de sociaal-ethische en de poiitiek-ethische gezichtshoeken. Maar dat komt in het boekje van prof. Kruyt er niet aan te pas. Hij gaat uit van de vooronderstelling dat de verzuiling fout is. Dat zegt het woord „verzuiling" zelf al. Daarin zit iets van een diskwalificatie. En datzelfde geldt als prof. Kruyt het heeft over de voor- en tegenstan ders ervan. Voorstanders, dat zijn „ongeschok te, zelfverzekerde verdedigers." De anderen zi jnmensen, „die een gevoel van onbehagen hebben, vanaf onzeker heid tot diepe verontrusting toe." Voorstanders, dat zijn „ongeschokte verzuilers". Tegenstanders, dat zijn mensen die een „geest van openheid' kennen. verpsychologise- ring vahvdit vraagstuk onmoge lijk aanvaarden. Want daardoor wor den dingen ëm mensen mistekend. Wij willen' helemaal niet ontkenhen dat psychische gesteldheden in deze dingen ook een rol spelen. Maar wij - wijzen oat meer daaeéapsyehTsch» gesteldheid -hier, van betekenis is: het oordeel dat men heeft over de ze delijke en godsdienstige situatie van een, bepaalde samenleving, en over. de richting waarin die situatie zich ont wikkelt. Vervolgens is, in nauwe sa menhang daarmee, hier van het groot ste gewicht hoe iemand vanuit zijn le vensbeschouwing en vanuit zijn gods dienstige overtuiging meent dat er gehandeld moet worden. Voor een christen betekent dit dat Schrift en"historie deze twee zijn uiteraard-, iet gelijkwaardig hier van overwegende bètekénis zijn. •Wannéér men het vraagstuk der verzuiling benadert zonder aan deze gezichtspunten recht te doen weder varen en - zonder die gezichtspunten bij de .voorstanders van datgene wat men verzuiling belieft, te noemen ern stig te némen, dan kan men noch het vraagstuk in zijn wezenlijke'aard zien, noch mensen begrijpen en recht doen. PROF. Kruyt heeft voor levensbe schouwelijke aspecten bij be paalde vraagstukken wel oog. Hij noemt b.v. het feit dat. een bepaalde organisatie terwille van bepaalde leden niet op zondag vergadert en dat er naast het zondag-voetbal ook een zaterdag-voetbal is. Maar om zulke op zichzelf ook belangrijke zaken gaat het niet. Het gaat erom of de historische si tuatie waarin wij verkeren het voor christenen niet noodzakelijk maakt, willen zij de invloed van het Evange lie in onze samenleving nog enigszins gestalte geven, omdat gezamenlijk te doen vanuit dat Evangelie. Daarvoor vinden wij. bij prof. Kruyt geen be grip. Hij ziet de controverse In de psy chologische sfeer: zelfverzekerd te genover open. Wij denken dat de con troverse in de ethische sfeer ligt en dat het niet zozeer gaat om zelfver zekerd of open, maar meer om iets dat in de buurt ligt van precies of rekkelijk. WIJ willen nog op iets wijzen dat karakteristiek is voor de instel ling van de schrijver. Hij zegt dat door de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs „de openbare la gere sdhool sterk teruggedrongen en ln de hachelijke positie van „neutra liteit" gekomen is, die een groot deel van haar aanhangers weinig aan staat". En dan schrijft prof. Kruyt: „Som mige voorstanders van het confes sioneel onderwijs zien dat ook wel en erkennen: wij hebben ons bijzonder onderwijs betaald met de prijs van de ontkerstening van bet openbaai onderwijs." Dit is historisch onjuist. I Sc openbare school is niet door de De hervormde raad voor de za ken van kerk en samenleving heeft, nadat de generale synode der hervormde kerk zich wat be treft de hoofdzaken over het vraagstuk van de voetbalpool had uitgesproken, een rapport opge steld, dat vervolgens door het mo* dreamen dezer synode werd aan vaard. In dit rapport staat dat de hrevormde kerk een voetbaltoto afwijst; zij acht dfeze toto een kwaad, en dit sluit duidelijk uit, dat het hier om een positief goed oï een zedelijk onverschillige zaak zou gaan, aldus, het rapport Het rapport b -engt naar voren dat men voor de vragen van kansspel en gokken wordt geplaatst in de z.g. sport- o£ voetbaltoto, zoals die met name ont moet wordt in het rapport van de com missie loterij wezen, ingesteld by be sluit van de minister van Justitie d.d. maart 1958. De mogelijkheid van zulk een toto wordt nl. voorgesteld iu een nieuwe „titel H"' van de IoterU- wet, zulks in afwijking van het alge meen verbod van prijsvragen in artikel 2. De kerk, zo zegt het rapport, treedt niet in een waardering van' de kwali teit van dit „spel" op zichzelf, Ofschoon het haar niet moglijk is deze hoog aan te slaan. Zij acht .echter deze houding tegenover het maatschappelijk ver schijnsel van het „gokken",; als zóu dit zedelijk onverschillig zijn, op zichzelf een belangrijk en wellicht het grootste gevaar, nl. de wortel van allerlei andere;gevaren .en euvelen. - Niet alleen, immers dreigen hier waarden,, normen en zeden, die onder de prediking vari het evangelie gestalte hebber/ gekregen, te worden genegeerd; bloedloze neutral i- Hervormde kerk wijst af voetbaltoto De kerk, aldus het rapport, ziet de gevaren: voor het geestelijk welzijn van ons volk vooral op de volgende ter reinen: A. -Het terrein van de geestelijke volksgezondheid in. wijde zin. Zelfs_ de milde beoordeling van de toto "als uiting van kinderachtige onrijpheid, pue- rilisme", kan niet verbergen, dat zulk een uiting van onrijpheid het streven naar geestelijke volwassenheid ver zwakt en de geestelijke zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ondergraaft. Vooral voor de talrijke nog minder jarige jeugd van 18 tot en met 21 jaar móet de wekelijks herhaalde verlok king van prijzen tot 50.000 gulden ern stig en noodlottig worden geacht. B. Het terrein van het sociale leven in bijzondere zin. Hier wijst het rapport op de problemen van de verzwakking en de verminking van de diensi- gedachte, een gedachte, die behoort tot ons beste erfgoed en zijn grond vindt in de gedachtenwereld van het Oude en Nieuwe Testament; en'op de uithol ling van de levenrichtende en leven- verrijkende zin van de arbeid. „Het is nauwelijks te betwijfelen dat een spel, dat volgens de beste deskundigen zijn sterkste prikkel vindt in de geldzucht, ook hier niet bedervend werken zal." C. Het terrein van de sport. Nadat naar voren gebracht is, dat spel en sport, vooral in onze moderne tijd, ge waardeerd moeten worden als van grote positieve betekenis, wordt ge zegd, dat „hier onmiskenbaar machten schuilen, die de sport horig dreigen te maken en daarmee zijn vrijheidr- wezen te doen ontaarden." Be toto zal de tendens tot verzake lijking en ontaarding van de sport ver sterken en moet als zodanig als een gevaar worden gezien. Wanneer het rapport gesteld heeft, dat de hervormde kerk een voetbal toto afwijst,- gaat het verder: Dit getuigenis sluit echter volstrekt niet uit, dat de overheid krachtens eigen opdracht en roeping in één of andere regeling een geringer kwaad zou zien dan in de huidige toestand. Maar dan moet het haar daarbij volle ernst zijn. Zij mag niet eenvoudig in neutra- listisch opportunisme de weg van de minste weerstand kiezen. En zij moet zich ernstiger en nauwgezet afvragen of een eventuele regeling werkelijk het geringer en zover bereikbaar in derdaad het geringste kwaad zal zijn. willende dilettanten en dat er plaats noet zijn voor bekwame, goed ge trainde specialisten, die „helpen" als ambacht. Wjj zijn" echter reeds lang bezig te leren en door de hoogste instanties wordt uiting gegeven aan het groeiend inzicht, dat deze medaille een keer zijde heeft. De beste specialisten zullen falen en onmachtig blijken, wanneer hun ar beid niet is geworteld in levende be langstelling, sterk verantwoordelijk heidsbesef, warme naastenliefde en diepe solidariteit onder brede lagen van ons volk. In dit verband roept het hele vraagstuk van de verhouding van „kansspel" en maatschappelijk werk tot ernstige, nuchtere bezinning.. In afwachting van de vrucht daarvan Is er echter nu reeds aanleiding met klem te waarschuwen dat het hoge doel van welbegrepen maatschappelijk werk, wordt bedreigd, wanneer het achteloos of verwarrend wordt behan deld als een bijprodukt van een op zichzelf reeds zo bedenkelijke teak als het gokken ih een voetbaltoto. De kerk zou dan ook waarderen, dat tn leder geval deze eventuele mogelijk heid niet zou worden geschapen. Om zes uur vrijdagavond hebben" hnnrtbewoners in een steegje aan het Lage der A ie Groningen het stoffelijk, overschot gevonden van de 40-jarige hoofdagent 'van politie J. FÜon. De man was om .het leven gekomen door' - snee hij1 een dtëhsfopdraoht vervolde. De heer Pilon was naast een graan- pakhuis bezig, met het afschieten van wilde duiven, die in deze omgeving leven -van gemorste granen en zeer veel overlast bezorgen.Op gezette tij den worden deze dieren door een- po litiedienst neergeschoten. Vanmorgen zou sectie op het lichaam worden verricht om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen en. eventueel een reconstructie van het ongeluk te ma ken. De ontsteltenis bij -de politie is zeer groot. De hoofdagent was gehuwd en had drie kinderen. Hij stond békend als een der scherpschutters, zeer be kwaam in de wapenhandel. Een vuur- buks is het kleinste kaliber vuurwa pen; het wordt speciaal gebruikt voor de jacht op vogels tn klein wild. 0 Bij het oversteken van de rijksweg Tilburg-Eindhoven ter hoogte van de Koningshoeve is de 65-jarige mevrouw J. M. van de Wiel-Trompen uit Tilburg gegrepen door een militaire vrachtauto, die was ingeschakeld bij het vervoer van veevoer. Het slachtoffer was vrij wel op slag dood. De Belgische strijdkrachten in Kongo houden na de recente onlusten een strenge controle op de wegen. i Advertentie) Zon op «Zon onder De 14-jarige M.,Pijpers uit Venlo is op een terrein bij de Veldensewegte Venlo, bedolven onder één grote hoe- veelheid zand. Het duurde een half uur voordat de jongen kcvnwof den bevrijd. Toen bleken de levensgeesten - echter reeds te zijn geweken." Ook langdurig toegepaste kunstmatige ademhaling r mocht niet meer baten. - Samen met een vriendje had hij een diepe kuil gegraven die op een gegeven moment instortte. .•l-M ®;j (Van onze correspondent) -■ In een woning aan de Talmastraai te Gouda ziin gistermorgen de stoffe lijke overschotten gevonden van het echtpaar M.P. van den BergPlatteel en het tweejarige zoontje Ronald.'Zij moeten; omstreeks 12 uur 's nachts door' 'gasverstikklng om het leven ge- - Omstrek ontdekte" eéa- groenteboer de lichamen in de keuken. Het kind had .een acute keelontsteking, waarbij verstikkings gevaar aanwezig was. -- Daar het inademen van stoom het kind verlichting bracht hadden de ouders iri de kleine keuken van ;huh flat een ketel water op het' gas gezet:' Na verloop van tüd. deed zich zojn stoomontwikkeling voor, dat het -gas onvoldoende kon branden. Het echt paar moet het gevaar 'niét bemerkt hebben., .te- De gerechtelijke scheikundige van het ministerie van' "Justitie, drsi'A. H. Witte, heeft dé situatie'vrydagmorgen onderzocht. De 34ijarigé-;heer .V^an den Berg was kapitein ;bij de:>Kómhkïijke Landmacht., Zijn echtgenote was 29 jaar oud. A rfi'prt entte Advertentie) Let op! Als uw eerste voornaam Otga is en als u bovendien geboren bent onder het teken van da schor pioen of de boogschutter, doch in ieder geval in de maand no vember... schrijf dan nog heden aan de N.V. LBIDSB MA T RASSBNFABRIEKBN Afd. Postbus ié. Leiden en o krijgt een charmante fer- jaardagssurprisel Opgeven per briefkaart: naam, voornamen, geboortedatum, adres. Ten slotte zegt het rapport, dat de kerk het niet onbedenkelijk acht, wan neer gesproken wordt over de baten van een toto, welke ten goede kunnen komen aan o.a. instellingen op het gebied van maatschappelijk werk. Wij hebben voldoende geleerd, aldus het rapport, dat het werk op dit en andere gebied geen zaak is voor goed- gelijkstelling in de hachelijke positie der „neutraliteit" gekomen. De open bare school heeft de neutraliteit be wust gewild. En het bijzonder onderwijs is niel betaald met de prijs dar ontkerste ning van het openbaar onderwijs, maar het is zo dat het bijzonder on derwijs noodzakelijk werd omdat het openbaar onderwijs ontkerstend was. (Van een onzer verslaggevers) DE directie van het Frans-Hals museum te Haarlem wil door de publikatie van een soort open brief trachten weer in het bezit te tiende-eenwse zilveren plooischaal, die op zondag 11 december 1955 komen van een waardevolle zeven- uit het museum is gestolen. Men is ervan overtuigd, dat deze door zijn onvindbaarheid haast le gendarisch geworden schaal zich nog altijd in goede staat bevindt. Zij werd gestolen tegelijk met een eenvoudig achttiende-eeuws pa neeltje. Vijf maanden na de diefstal kreeg de vrouw, van de museumdirecteur een telefoontje van een onbekende, die beloofde beide gestolen voor werpen terug te zuilen zenden. Hij zei, dat het paneeltje het eerst ge stuurd zou worden. Fas als dat weer op zijn plaats in het museum zou hangen en men aan deze zaak in het geheel geen ruchtbaarheid zou geven, zou de schaal terugge stuurd worden. Inderdaad werd het paneeltje per post teruggezonden. Ais afzen der stond er een adres op dat geen enkel aanknopingspunt bood (straat en buisnummer van een onbewoond pakhuis in Leiden en een niet in Leiden voorkomende familienaam). Al sinds meer dan drie jaar hangt het paneeltje weer op zijn plaats. Men heeft bovendien nauw gezet aan de voorwaarde voldaan: het personeel werd een absoluut zwijggebod opgelegd en nergens is met een woord over deze zaak gerept. Heiaas heeft men later nooit meer Jets van deze onbekende man, ver moedelijk de dief, gehoord: men acht nu de tijd gekomen hem aan ziin woord te houden. De schotel, een der belangrijkste stukken uit het museum, is enig in zijn soort. De afmetingen zijn 43 en 37 centimeter. De schaal werd in 1679 door de Haarlemse zilversmid C. Elbekrim ontworpen en vertegenwoordigt een waarde van ongeveer zesduizend gulden. President Eisenhower heeft de beroepsdi ornaat: Walter: C. Dowling benoemd tof nieuwe Amerikaanse ".am bassadeur bif West-Duitsland. J De Amerikaanse Congrescommissie die een onderzoek instelt naar de tele- visiequizschandelen, heeft besloten ook aandacht te sch enkenaan. ander^e onderdelen.yantelëvisié-Tiltzendingfea in Amerika:. 7? De-1 voorzitter vvaii'.i.de vcómmissïej;' dé democratischeJ'i^ffyate^digde^SHsaiis; verklaarde. uir:Se|;'getuigemiéïÊklarin-; gen'de mdrtek|tesfitóbënïïg^roeeënSsiat gehele Amerikaahëévtelëxnsieritedtiiitrië tot nadenken stemmen." ';:/y V ■/■■V „De door oris ontvangen inlichtingen hebben aangetoond, dat het -onderzoek "niet beperkt kan .blijven-,tob delvraag- en-ahtwoordprogramma's. 'Onze staf is reeds begonnen met '.het inleidende werk voor één zich vérder jtitstrék- kend onderzoek*",! aldus -HartUs^.-" - Decókimi&ie|ïètli^step:|recés(S:.vge gaan, Zy.zM'op9^decemlteraL3.weer bijeenkomen. -7 1 De Amerikaanse advocate EthèlvAi Davidson.- die. verslagen werd to de te levisie show;;,,Twenty ./one";-, iteéft- hij het Hooggerechtshof ,^een éis 'tot'scha devergoeding van 1, 0 dollar/ te gen de National Broadcasting Company ingediend op grond van het féit dat zij '^op-j.om»chtmatidé¥;Wi^H^(^J'tói|iS' schakéltf-V'/..;- - v- £g$p Zy zeg la-thaajrkieiHii»- gesteld zou: hebben: ^tëimüïisteilÖOlOOi) dotter'té winnen". i Zü werd 29 oktober 1956verslager, door Herbert Stemjsel, deeerste die groot geld won. in het pi»gramihte*-en de eerste die in het openbaar de - be- schuldiging uitsprak dat de show zwen del was.. V-\ (Van een onzer verslaggevers) .Het onderzoek tegen de 53-jarige G. W. A. E. te Epe, correspondent van de Ned. Handel-Maatschappij al daar, die. twee maanden geleden ver dacht van fraude werd gearresteerd, is nu bijna rond. Gebleken, is dat de fraude ruim 50.000 beloopt en dat er al in 1949 mee werd begonnen. Hij werkte toen nog op het kantoor (Van een onzer verslaggevers) De pseudo-roulette, die nu enkele weken ln hotel Slotania in Amster dam-West de goklustigen heeft ge trokken, draait niet meer. De Duitse uitvinder van het „24-spal", de heer Gustavus, heeft na een onderhoud met de recherche van het bureau Slotermeer besloten geen gelegenheid .meer te geven tot beoefening van hét-spel. Bij dé po litie was hetn de keus gelaten tussen ophouden of een vervolging ris keren. De heer Gustavus koos het eerste. Niettemin zal een strafzaak tegen hem aanhangig worden gemaakt: het doel hiervan is uitsluitend een princi piële beslissing uit te lokken. Mocht deze beslissing gunstiguitvallen, dan zal het spel wellicht later weer in „roulatie" worden gebracht. Hoofdzaak zal zijn uit te maken of het hier een behendigheids- of een hazardspel betreft. Noch de heer Gustavus, noch de eige naar van hotel Slotania bleek voor het geven van commentaar op deze ontwikkeling bereikbaar. van de Ned. Handel-Maatschappij te Apeldoorn. Vorig jaar- werd hij bevor derd tot zelfstandig correspondent -van ieze bankinstelling te-Epe. Hij zocht zQn slachtoffers onder de cliënten die niet gewend waren hun bankzaken zelf af te wikkelen. - Als „vertrouwensman" zocht hij de klanten op. Hij kreeg dan eenpaar honderd of een paar duizend- giilden mee om op de rekeningen, bij te schrij ven. Vr.,v De slachtoffers van R. wonen over de Veluwe verspreid, enigen, zelfs in de provincie Utrecht. Op de-rekening van één van de cliënten, een dame uit Utrecht, moest hy enige tijd geleden bijna 20.000 bijschrijven. Dit was de grootste „kluif", die verdachte zich heeft toegeëigend. w. V De slachtoffers van R. zullen door de Ned. Handel-Maatschappij schadeloos worden gesteld. President Toeré van de Afrikaanse republiek Guinee heeft zijn bezoek aan Canada moeten afzeggen als gevolg van „binnenlandse ontwikkelingen" in de voormalige Franse kolonie. Het is niet bekend wat «net deze „ontwikkelingen" werd bedoeld. Toeré heeft een rondreis door de Ver, Staten gemaakt en zou twee dagen in Canada blijven. Mej. Davidson -faeeg een, tMorfprjjsK van 100 Zij stelt, dat zij „door.; bed nog er toe gebracht werd veel -tijd', -ivr energiete besteden aan - proeven- en- in- - terviews als deeiheemstei f AdvertentieXj TtJDEUJKE FilljSVERlAGiHC floe;vreëstiménda't7feëh)4iëtelfiiMiia^^^S sherpaf^dragers-en Nn»le.» bindingsoxneierhbü v éenifietitinminr I is Prie weken geiéden, .ware mannen Slasm, maar sedertdien" is van hen vernomenï Meh 'vreéstïiMtSzda V':-^'' m hevige-" sneeuwstormen-: wines Pogingen om hetvksir fë bi v' ;kén.faaldeh:tot nog-toe hulp is moeüyk daar m« m - genoag by deibergwanden.-Jkanïl -- - ;mën ^Fv.Wiettemin heeft-d-x Kepalesexregeea, "-3Ö rmg ingsploegt 1 uftges en' een :-luchtiHs^ctie;!gelësti®ïl??i-5Sl begin september "uit- Ka -vertrokken art had eensiskai - aan de voet va- sei - ^immEvKpl^sgemaa^s3rK3pf^®SfS Een. Zwitserse 'alpiiiisthdte^jfip-a-|,l' geleden de Gaurisjankar f bekhmmen, noeindehde7HimalaiatetteS^-7:F7 ,.onbékUmbaar;''vantdïJ^^iljiS||i^Ml' Als de expeditie inderdaad is.'ve m---. gelukt is 'dit de.eerste'r. -au- deze omvang in de :Ne'palöë;|Bïmaltgai#^-l (Advertentie) dodÈwaard DE FIJNSTE FRU1TFHOBUKTEN UTT DE BETUWSE BOOMGAAHDEN Vraagt uw winkeHer ons merk Jams, appelmoes, vruchten op sap enz. Wr" - 'v-Wik (OVERMSBL) 'i - Het exelasfere restaurant op de HólteTbérÊ: - Onze specialiteit KIP VAJ T SPIT (BOVEN OPEN SfOllR) Daselgks .muzlefc"--',-.-'F Een zeer verzorgd: weekendverbigt '7 m t 30,-^-per persooni.-"'--S'Sh'- Telefoon 6 5483 -353 Directie J MeuIemanl VERCHR ST At EN KfNOE BS TOE t f N COMB BOXEN BOXMATRASJES BABITRflPE^fS- sHEERENBERG TEL 0B345 444 Commissionairs in effecten lT,*r 0 2- Achterburgwal ïrs.teTéh' aimg; Prfsé; Olymplalcade 60, tèL.T94I53-: AMSTERDAM Een nieuwe CEFA-fiim trekt-' zeer de aandacht. Zie voor beschrijving,!- onze I nieuwe fihncatalogushRntui»! 40 pag. Fraai gelllüstrèêa'dl CHRISTELIJKE FILMACTIE v,'js «tn*r*" Filmhurfiau

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1