vft Staking bracht VS enorme schade toe Sint rekent op U allen POLITIEMAN HERKENDE INBREKER STAMOORLOG IN ROE AND A Brandende tanker havenstad in V.S. E 1 BESCHONKEN MAN REED DRIE ZUSTERS DOOD - Marihuana-rokers in New York door artistieke detectives verrast Wordt ivet van T aft en Hartley herzien? Hammarskj oeld naar Laos Willem Barendsz vertrokken rsieUwè zorgen voor Belgen Speren en bogen als wapens Zeven doden in, Houston - Haar verloofden bleven ongedeerd ^ÊÊmim r ZEND 'N PAKJE! Nc Zes miljard om snelle groei van Gooi-gemeenten Vlag halfstok ■m Explosies Tragisch ongeluk bij Deume V Hete koffie viel op gezicht van baby sfSI ||l tilt1 in MAANDAG 9 NOVEMBER 1959 v_ "A ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4445 r "Y Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Or J A. H. J. S. BRUINS SLOT HET WERK in de Amerikaanse staalindustrie begint weer op gang te komen. Nadat het Hooggerechtshof zaterdag het von nis had bekrachtigd, volgens hetwelk de ongeveer 500.000 staalar- beiders op grond van de Taft-Hartley-wet het werk voor tachtig dagen moeten hervatten, begaven duizenden mannen zich naar hun bedrijven. Men tracht nu de fabrieken zo snel mogelijk weer op gang te krygen. De staking heeft zeer grote schade aangericht. De Amerikaanse minister van Arbeid, Mitchell, heeft voor de televisie verklaard, dat president Eisenhower, als over tachtig da gen de beide partijen het nog niet over een nieuw arbeidscontract eens zouden zijn geworden, het Congres aanbevelingen zal doen om een hervatting van de staking te voorkomen. 71 Verlanglijst Hervormde kerkbouwactie nadert acht miljoen !®||g» Dóde en gewonden Bij relletjes in Israël Onbestendig Troepen Staat van beleg EN FEL. BRANDENDE TANKER, die was geladen met ■- vliegtuigbenzine en olie, heeft het afgelopen weekeinde-* eert groot deel van het havengebied van Houston (V.S.) bedreigd. De brand heeft aan zeven opvarenden van de tan ker het leven gekost. Van de overige 34 leden van de bemanning Hepen er achttien verwondingen op. Acht explosies deden zich op de tanker, de 12.572 ton metende y. .Amoco Virginia", voor en ieder ogenblik kon het hele schip "de1, lucht in vliegen. Vs m Wmmmm Mlf Hangen en slenteren Verbaasde arrestanten Ongeluk in trein Botterdam: <VHle at Wltiwtraai 14 - teioi ua/ou Po*tbu* lliz Poktguo No. a?«i9. Kittenlendiesun *tN>ttnementeo iadeJ930 uut Zaterdags t7IS our Telefoon U970O. •••Gravenkage: liuygensplem s L'eletoon l834o'/ UJoen) Postbus 1091 - Postgiro No aiWJ. KlachtenOienri: 18.30i»M - Telefoon 389369 Oord reent: Smiiweg 132 Telei «70. Settled*!»: Thomas Kemmastraai to -taf 86401. Atjounementsprl.ls #1 cent per wee*, t 2.64 por msana, I 7.90 per twa-iaal. Laser nummert 'S cent Verschllnt dotellika. (Geldig tot dinsdagavond) ENKELE OPKLARINGEN Aanvankelijk enige regen. Morgen overdag enkele op klaringen, maar ook hier en daar een bui. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde of stormachtige wind tussen zuid en west. Minder koud in de nacht en ochtend. V. .li? Morgen: zon op: 7.49 Maan op: 15.10 onder: 16,58 onder: 2.17 STAAL WERKT WEER 1 JOG enkele dagen en de Sint is in het land. U kunt hem en zijn knecht straks onbevreesd in de ogen kijken als u tijdig toe treedt tot het leger der hulp- vaardigen, die te zamen 2000 kin deren gaan verrassen ■Andermaal is het motto: Maak een pakje voor het kind dat niet thuis is, dat op het heerlijk avondje vertoeft in een der vier centra van Protestantse Kinder bescherming, op Sint's verzoek door TROUW geadopteerd. HET kinderhuis in Boecnout (Vlaanderen) door Neder land in stand gehouden, is een van de vier tehuizen, waar Sint heen zal gaan. De directrice, raej. G. Bakker, uit Barendrecht, heeft alweer op verzoek van de grote kinder vriend een, „onbevangen ver langlijst' samengesteld. We doen er een greep uit: meisjeskieding (816 jaar), lan ge jongensbroeken <814 jaar), schoenen en*Laarzen (216 jaar), stof om te naaien, eenpersoons lakens, stópen, theedoeken, hand doeken, washandjes, hemden, nachthemden, vesten en truien, En natuurlijk ook graag speel-' goed, zoals: meccanodozen, spel len. verfdozen, kleurpotloden, blokkendozen, driewielers, step pen, serviesjes en materiaal voor handwerken Ge begrijpt vrienden, dat dit nog maar het begin is van de verlanglijst vuor 2000 kinderen. Pakjes s.v.p. aan: Sint Nicolaas- actie Dagblad Trouw (voor 2000 kinderen) Nieuwe Zijds Voor burgwal 225, Amsterdam-C. Giften op giro 412 7 3 9 dan wel via De Twentsche Bank, te Am sterdam. Ook bedragen per post wissel zijn welkom. Amsterdam mers kunnen gebruik maken van de gemeente-girorekening X 500. Micbell zei, dat de wet van Taft en Hartley, volgens welke stakingen die het algemeen welzijn in gevaar bren gen, moeten worden opgeschort, diep gaand moet worden herzien. De wet is in totaal reeds vijftien keer toegepast, doch in 60 procent van deze gevallen werd deze staking na de afkoelings periode weer hervat. Reeds eerder waarschuwde hij dat de gevolgen voor de vakbonden on aangenaam kunnen zijn wanneer het Congres bovendien in een verkie zingsjaar zich opnieuw met de staalstaking zou moeten bezighouden. Krachtens de huidige wetgeving is het onmogelijk stakers te dwingen het werk te hervattten wanneer de Taft- Hartley-wet reeds is toegepast. Het zai nog ten minste zes weken duren voordat de bedrijven het pro ductiecijfer zullen halen, dat voor de staking wérd bereikt. Het zai nog veel langer duren voordat de fabrieken op top-produktie werken. Gedurende de „afkoelingsperiode" van tachtig dagen zullen werknemers, en werkgevers het overleg over hun geschillen voortzetten. Be voorzitter - van de staalai4^dersbond; héeft reedi gewaarschuwd, dat de arbeiders bp niéuw zullen gaair stakenafe na de periode van tachtig dagen nog geen overeenstemming is' bereikt. Hij zei dat de arbeiders bijzonder geprikkeld zijn. door het feit dat zij aan het werk moeten op een ogenblik dat de werkgevers moeilijkheden als gevolg van de staking gaan onderyin- - den. HjjvVerwachtte dat «Je staalarbef 'ders het "werk „kalmpjes aan" zouden doen. 'ie zijn op komst: De staking, die 116 dagen heeft ge duurd, heeft zes miljard dollar gekost. Aan gederfde lonen kamt men op een bedrag van 1.135.000.000 dollar, de verkoopverliezen van de staalindus trieën worden op 4.000 miljoen dollar geschat. De bedrijfsverliezen van de 32 staalfabrieken die bii de staking werden betrokken,' worden op 108 miljoen dollar geschat. De verliezen die de staalverwerken- de industrieën en de toeleveringsbe- i drijven voor de staalfabrieken hebben geleden zijn nog niet te bepalen. Ook de regering heeft een klap meegekregen van de staalstaking. Bijna het hele overschot op het budget van 95.000.000 dollar, dat voor 1960 was voorzien, wordt op geslokt door de vermindering van belastingopbrengsten ten gevolge, van de staking. En dan zijn dit nog maar de verlie zen. die aanwijsbaar zijn. HierÏD zijn nog niet inbegrepen de verliezen die 2ijn veroorzaakt door de daling van de koopkracht in de Verenigde Staten. Op het zaterdag te Hilversum ge houden Gooi-congies heeft, naast an dere sprekers, burgemeester J. J. G. Boot van de radiostad zijn verontrust- beid uitgesproken over de snelle groei Van de Gooise gemeenten, waardoor het nog in bufferzones aanwezige natuur schoon in bet gedrang dreigt te kooien. Burgemeester Boot pleittte voor de instelling van een rijkscommissie mèt prestige voor het Gooi en soortgelijke gebieden, die regering en parlement een betrouwbare uitweg uit dit moe ras kan wijzen en liefst snel. De leiding van het congres, dat werd bijgewoond door de ministers van Ver keer en Waterstaat en van Defensie en door .een aan tab leden der Eerste en Tweede Kamer deelde na de rede van burgemeester Boot mede, dat men het aanvankelijke plan om een telegram aan de ministerraad te zenden, had ge wijzigd. „Wij zullen het beter doen', Zei de voorzitter, mr. J. P. van Erk. .;Met betrekking tot de conclusies van dit congres zullen wij een audiëntie aanvragen bij de minister-president". (Van een onzer verslaggevers) De starid van de hervormde kerk bouwactie 1959 was zaterdag, f7.739.752 In dit oedrag is inbegre pen een gift van f16.000. Wayne Morse, een democratisch lid van de Amerikaanse Senaat, heeft in een verklaring als zijn oordeel te ken nen gegeven, dat men in de V.S. over al gedurende tachtig dagen de vlag halfstok zou moeten hangen als pro test tegen de wet van Taft en Hart ley, op grond waarvan de arbeiders in de staalindustrie het werk moeten hervatten. Morse verklaarde dat de uitspraak van het opperste gerechts hof „de absolute noodzaak" aantoont om deze wet in te trekken, opdat de arbeidsvrijheid blijft bestaan. De ar beiders in de staalindustrie, zijn. vol gens Morse, gedwongen zonder contract te werken ondejr het bevel van werk gevers „die voortdurend van hun min achting voor het openbaar belang blijk hebben gegeven". De secretaris-generaal van de Ver Naties, Hamtnarskjoeld, vertrekt dins dag uit New York naar Laos óm daar een onderzoek in te stellen naar de toestand, zo Is in New York bekend gemaakt. Hü gaat op uitnodiging van de Laotiaanse regering. In verband met zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de landhuishoud kunde aan de landbouwhogeschool met ingang van 1 november jl. is prof. dr. J.-Horring afgetreden els directeur van het Landbouw-Ecofiomisch Instituut te Den Haag. IS (Van een onzer verslaggevers) Is de man die de politie te Brammen zaterdagmiddag heeft ingesloten, degene die in de nacht van 4 op 5 november drie inbraken en 23 po gingen tot inbraak op de Velnwe heeft gepleegd? De politie heeft het sterke vermoeden van wel. De man, ongeveer veertig jaar oud, werd zaterdagmiddag herkend door een wachtmeester van politie, die zich herinnerde dat de politie nog een appeltje met hem te schillen had. Gemoedelijk stapte de wachtmeester af op de man, die* met zijn fiets aan de hand stond. Hij maakte een praatje en fietste toen een eind op met de man. Bij een kruidenierszaak in Brammen zei de man rechtsaf te moeten. De wachtmeester nam af scheid, maar hield hem toch scherp in het oog. Niet ten onrechte, naar bleek, want hij zag de man plotse ling omkeren en met grote snelheid wegfietsen. Dat was het sein tot de achtervolging. Met de hulp van een burger lukte het de man, die zich hevig verzette, te overmeesteren en hem in een aan geroepen .auto naar het politiebureau te brengen. Daar kwam uit twee grote zijtas sen van de fiets van de aangehou dene een voorraadje artikelen van verdachte herkomst. De man staat bij de politie bekend als een reci divist. 'y- (Van een onzer verslaggevers) -De walvisvaarder „Willem Barentsz5* is zaterdagavond om tien minuten voor negen uit de Amsterdamse haven ver trokken. Het vertrek moest de afge lopen week verscheidenemalen- wor den uitgesteld in. verband met een re paratie 1 aan. een der' hoofdmachines. Oorspronkelijk sou .bet schip woen» dagmorgeh vroeg vertrokken afin. In de bossen van bet landgoed „De Treek" ba Ametsfoort werd Hubertusjacht gehóuden. Op de foto vooraan jager-meester D. C. T. Modderman met de meute, op een afstand gevolgd door de andere ruiters. Bij relletjes in het Israëlische plaats je Shefar-'am is zondag een persoon om bet leven gekomen. Negentig'personen werden gearresteerd, eenentwintig, agenten liepen verwondingen: op. Ongeveer vierhonderd jongemannen' blokkeerden, -de wegen ide naar Sherafam leiden en vernielden bussen en automobielen. De agenten die ben wilden uiteendrijven werden met stenen' bekogeld. De dode is een jonge Draus, die door een terugstuitende kogel werd getroffen, aldus radio Tel Aviv. De oorzaak van de rel werd niet medegedeeld. Gedurende het weekeinde bevond ons land zich onder een hogedruk- gebied.' Tijdens de nachten kwamen daardoor vrij lag® temperaturen voor: zondagmorgen werd plaatselijk 4 graden vorst gemeten. Het hoge- drukgebied verplaatste zich. in de af gelopen nacht al afnemend naar bet zuidoosten, onder invloed van een op dringend oceaanfront. Dit front be hoort bij een diepe depressie die gis teren vergezeld van zware stormen langs de zuidkust van IJsland naar het noordoosten trok. Het front veroorzaakte een belang rijke toeneming van de wind. Het zal in de komende nacht met regen ons land passeren, waarbij de wind weer wat zal afnemen. De continentale lucht waarin ons land zich bevond, wordt dan vervangen door oceaan- lucht, waardoor het vooral in de nacht en ochtend minder koud zal zijn. Over IJsland stroomt koude lucht, waarin regen- en hagelbuien voor komen, naar het zuiden. Deze lucht zal ons land waarschijnlijk niet voor morgenavond bereiken. Het weer hjK:J;'ovA, Ia Roeanda een deel van het Bel gische mandaatgebied Roeanda - Oeroendi bij de Kongo is een stam- oorlog uitgebroken tussen de WatoetsPs (de grootste mensen ter wereld) en de kleinere Bahoetoes. Deze laatsten die eeuwenlang horig zijn geweest aan de Watoetsikrijgers hebben ettelijke dorpen van de Wa- toetsi's aangevaUen, waarbij vele doden en gewonden zouden zijn ge vallen. Een groot aantal gezinnen van de stam zou de wijk hebben ge nomen naar r.k. missieposten in dit gebied. Bij de bloedige slag bij Roebengara zouden veertig man zijn gedood. De Bahoetoes, die gewapend zijn met spe ren en bogen, hebben een- numerieke meerderheid van ongeveer 16 tegen 1 op de Watoetsis. Belgische troepen zijn gisteren uit Kongo in het woeste berggebied van Roeanda gearriveerd om de vrede te herstellen. De gouverneur van Roeanda-Oe- zoendi, Harroy, heeft zaterdagavond voor de radio verklaard dat hij niet naar België zal gaan om de verklaring te horen, die minister De Schrijver morgen over Roeanda-Oeroendi in het parlement zai afleggen. Harroy vind-: het niet verantwoord thans Roeanda tc verlaten. De gouverneur, die een gematigde vorm van de staat van beleg heeft afgekondigd, heeft een radio-oproep tot de strijdende stammen gericht De 68-jarige heer H. W. L. Krijthe te Hoogezand is in het Kalkwijkster- krijgt door dit alles opnieuw een on- I diep geraakt en verdronken, bestendig karakter. Deze week vertrekt ir. G. E. van Dijk uit Bennekom naar Rus land om de huidige wereldkam pioen dammen Koeperman (e ont moeten. Van Diik heeft de Rus uitgedaagd na zijn overwinning in het „Challenge Mondial" in Monaco. Voor een artikel over de zware strijd van een serie van twintig partijen die onze landgenoot za terdag a.s. in Klew begint, ver wijzen wij naar pagina vijf. Terwijl brandweerwagens, die op vrij grote afstand moesten blijven, schuim in de richting van het schip spoten, stroomde brandende olie langs de- scheepswand, die door de hitte op vele plaatsen smolt. De politie ontruimde de nabijgelegen havenwijk en leidde het verkeer om. Tot gisteravond iaat bestond er groot gevaar dat benzinetanks op ie wal in brand zouden raken. Ten slótte werd het vuur echter door meer dan 200 55 brandweerlieden bedwongen. - De tanker had juist oüe aan boord: genomen toen iemand „brand aaal- boord" schreeuwde... Zijn woord«m >j»a(f|| ren nog niet koud of een eerste 'ex-' piosie sloeg een gordijn van vnur*óyer| de kade- langs .het ..scMp./Grofe|:ïïoe5"l| veelheden brandende olie en benzincL1 vloeïdeELOver de kade Op-het eerst® alarm auto's toe. De chauffeurs van deze ambulances konden aan dek-, loopbrng van de kele mensen redden, maar se de '«d t i ntal ïègden--dieyyb'énëdèhdefö'll^pgipröTO^® waren geraakt. yAnd ére "heflpears konden ,bénnuiifii*i^S: t'd-. n hit aehip, die met e- en. van tap tot olie bedekt overboord waren. geawottjiX gen, uit de 1 >"eh redden. - Op de eerste, ;exp -a elkaar nog .tv, Ucbteï'.easplósies. d&* nieuwe uuv® is- sa's V© i Di i ia BH. vaa Houston, brachten materieel in de strijd. Ee gi ziiK-opslagplaate en eea'y.wo waar-'ongeveer, lbO.OOO:**'" i •werdéÉ;dócari®tetvuur '-i-tcïïf'vï !~U" Acht- tot Hendoizei ten Bm-teotóB*ett',)rèetó^reriéfS6ÖtóSfe5i®p de autorttehim;:ravra:: geen"5bév«dS:fitó®S3 de ontruiming. van> Kèfe gëbete§laéMa®||f®®k district,omdat ze boootmt-dat; dëibraSB:@: nog is 1 fa kon worden,! gisteravonaiaidwr 5;>' Dé'-taraad sn zife esj» 6 Sens "bttsen- .;.e^v;joliéBcditeè^éhj^»^j tankschip, op ae 150.000 barrali adu tanks van dé ptA gi een Amerikaans schip, uraren c pompt. vii: Op Wallops Manii In Vligtaië lietttteii «te Amerikanen vorige "week proeven genomen' met raketten, waarvan de nee» door mari- nevaartnigen moest worden opgespoord. Een „Littie Joe"-raket, waarvan de cap sule drie kwartier later op de AtlanHscke Oceaan werd teruggevonden1 «p enkele ki lometer r uit de kust, wordt atgeschoten. en ook koning Mwamboeta, een van de twee „Mwami's" in Oeranda- Oeroendl, heeft zijn onderdanen., op het hart gebonden de orde te be waren. Hij deed 'dat kort voor zijn vertrek naar Brussel, waar hij op uitnodiging van koning Boudewijn met minister De Schrijver gaat confereren. De andere „Mwami" is thuisgeble ven, verklarend dat de toestand in zijn land te ernstig is om zijn reis naar Brussel mogelijk te maken. Gouverneur Harroy van Roeanda- Oeroendi is naar de streek Kigali ver trokken, waar de onrust het grootst is. De eerste explosie smeet de olie over d ienei 'tas. en od dé-brandende tanhnrlzeig' schoten de viammén neer meter de lucbtlin.-: Dé v explosies waren minder zwaar, t-,t de zesde kwam. Toen schoot een. gordün. van vütn: oèitiidoi^sySEti9 Zondagavond laat waren de branden op de kaüe en op de lichtersLdién,- i' niet snel genoeg had -unnen. geblust, mede dank: zij delónellw' aa«w~. K voer van blusmiddelen. - Het schip brandde éÈMtar' nog) :Óji •- vele plaatsen stond het dek bohéëiir waren de huidplaten door de hittéi -.1 gaan werken, terwijl het metaal o» enkele plaatsen rood- en zelfs'^wdj^Ss gloeiend stond. Het gevaar J L havengebied was toen echter geweken. De Amerikaanse luehtmaoht heeft! bekendgemaakt, dat de proef met eeéfc .geheime houder" aan boord van. 4&": zaterdag gelanceerde satelliet. verer 7" als mislukt moet worden be-S schouwd. :MM IJF New Yorkse detectives die zich vermomd hadden als bohémiens hebben in Greenwich Village een grote groep mannen gearresteerd op beschuldiging van overtreding van de wet op verdovende middelen. Na een maand geleefd te hebben ais bohémiens, compleet met baarden, mutsen en het bijwonen van lezingen over poëzie sloegen de politiemannen tijdens het weekeinde toe. Vijfennegentig personen werden gearresteerd bij razzia's die zich, uitstrekten van Brooklyn en Harlem (New Yorks negerwijk) tot Greenwich. De waarde van de in beslag genomen heroïne, cocaïne en marihuana werd geschat op een miljoen dollar op de zwarte markt. De rmomde politiemannen brachten hun vrije tijd door met hangen en slenteren, zij lieten hun baarden staan, klungelden in koffiehuizen, dansten, maakten jazz- sessions mee en luisterden naar lezingen over poëzie. Zy lieten zich aanvaardbare bijnamen aanleunen ais „mooie Sjors", „de zeeman", en Jamie de gek". Een van hen schreef zelfs voor de vuist weg een gedicht en reciteerde in een koffiehuis. Maar zondag kwam het signaal en veranderden de dichters plotseling in zakelijke mannen. Zij arresteerden dertien verbaasde mannen in Greenwich. Onder de in totaal 95 gearresteerden bevinden zich er 35 die beschuldigd worden van overtreding van de wet op de verdovende middelen en zestig van andera ver grijpen. DRIE zusters, die met haar resp. verloofden aan de lin kerkant van de Vlierdenseweg bij Deurne liepen, zjjn zondag avond gedood, toen zij van achte ren werden aangereden door een automobilist, die gedronken had. Van de drie jongemannen liep niemand noemenswaardig letsel op. '1 tie drie gezusters Kuyten. Martha <21), Maria (18) en Wïlhelmiria (17), waren met hun verloofden op weg .naar het station om twee van hen, die militair zijn, naar de trein te brengen. De paartjes liepen op enige afstand achter elkaar, toen het vreselijke on geluk gebeurde: plotseling werden de meisjes door een auto aangereden en van de arm van hun verloofden weg gerukt. Zy waren allen op slag dood. De automobilist, een zekere B. uit' Deurne, reed door alsofer' niets? gé^ beurö was. Doordat op de plaats vnei het ongeluk een koplamp van de auto. was achtergebleven, had men echter een spoor. Om twee uur 's nachts isr de man door de politie in hechtenis:: genomen. Hij wordt ervan verdacht onder invloed van sterke drank a ter het stuur gezeten -"te hebban; jïng ieder geval had hij vijt glazen bier gedronken, "F'Y-ffia In de trein van Zwolle naav'"GroA''f:.'-r;' ningen is zondagmorgen een.-baby dóotjilSM hete koffie in het gezicht gewond. i's onbekend gebleven reiziger stootté' bet|'"| dienblad om. van,een juist, passerend® A kelner. Dc^bgby iS asar- het d&aa* huis in ->28mm (Overgebracht. A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1