kt Ver. helpsters en helpers Ned. Roode Kruis bestond 45 jaar on en voor Kon. werknemers van Key Kramer Ds. G. N. Lammens sprak op -meeting KERK EN SCHOOL Zilveren E.H.B.O. hield Excelsior M. verloor met 2-1 van Schiedamse HBSS VATERVEG ANIMO-ZEGELS GEVEN V-E-E-L MEER IS uw Ctf Feestavond in gebouw Arcade Klaproos-krans monument m -Wedstrijd D.O.K. Spaarcijfers bij „Anno 1820" SPIRIT NAAR KAMPIOENSCHAP In „Rehoboth" Honselersdijk Weer brandje in Rehobothkerk Motorrijder gedood bij aanrijding wêmi TROUW Maandag 9 november 1959 Schiedam tm I* IJl&gra Scooter slipte Kindermiddag N.C.B.B. Ad. Kuiper spreekt voor Geref. jeugd Advertentie Tegen bestelauto Jongen aangereden Cefa vertoonde „Tranen over Johannesburg" Vlaardingen Ds. van Bekkum bedankt voor beroep Liefde Spaarbankcijfers Neem geen risico, Waasland Korfbalprogramma Winst bij ODO 'VERLOVINGS RINGEN! Gelijki spel voor V.S.G. Luchtvaarders bijeen „Voorhof geopend, in Nijmegen C isserijberichten Burgerlijke stand van Schiedam imÊSSmM Regeling zomervakantie Hééft de kerk nog toekomst HET WEER UN EUROPA s s ES e s zo zw zzw zzw z z z zzw wzw ozo SCHIEDAM Ter gelegenheid van -liet 45-jarig bestaan van de Schiedamse 'afdeling van de Vereniging van help slers en helpets van het Ned. Roode Kruis werd zaterdagavond in het ge bouw Arcade een feestavond georga niseerd Voordat het „Klein ensemble" van Leen de Bruijn een gezellig program ma op bet toneel bracht, waarbij de muziek werd verzorgd door het Trio Cor Schilperoord, voerden verschil- lende sprekers het woord. De voorzitter van de afdeling Schie dam van het Ned. Roode Kruis. dr. J. - A; H. van den Berg, .wees in een korte .toespraak op het belang van de ver- eniging. Spreker releveerde dat het een ögrote: bijzonderheid is, dat een dergelijke vereniging haar 45-jarig bestaan kan herdenken en dan nog zo actief is. Als waardering bood spreker aan de voor zitter, de heer H. Soeters, een zilveren sigaren- en sigarettendoos aan voor de bestuurstafel. - De heer Soeters, die zich zeer verrast toonde, dankte hartelijk voor het cadeau en richtte zich vervolgens met enkele woorden tot dr. Sterk v. d. Weg, die in oktober om gezondheidsredenen moest aftreden als colonnecommandant. Veel waardering had de. heer Soeters voor het werk dat dr. Sterk v. d. Weg "Ijï.ïlïïfSCffÓEiDAlL l Zondagmiddag heeft but-Remeësteriinr. J./VW.Péek, in aan- Vb'Z wezï^ödvvahïo'.nrif<te"i gemeente secre- tarissrmr. J. Post, weÖKwdërTh. J,;L. d-=- "Berg, j Commissaris van Politie K'"K.-'aRijpma en verschillende vertegen- "*"^dpa«dlgit«^ivan;?^Syétó.<NatcKreest' en ^Gedenkdagen, ..de .Commissie 19401945 en de Conmusdë .Heidenking van Ge- "{•Vallenen,\een-.ldaproos-krans gelegd aan •~dè voet van- hiet-monument ter herden- van gevallenen aan de Gerrit Ver- ,'tbonstraat. De krans werd gelegd 'namens de Mayor van Wandsworth. SCHIEDAM. Zaterdagavond heeft -de Chr. gymnastiekvereniging D.O.K. in ';wfe tunixaai van de Kehobotbschool aan Si.'de\ Tuinlaan haar '"Jaarlijkseonderlinge Wedstrijd voor dames en "heren' gehou- ,ptj" Het was eed'prettige, 'maar'" toch pittige strijd om de ..erepalm,waar .de toeschouwers met - plezier naar. hebben ÉSsjSgefcefceruUAvW-;-!-.-"V;:'-*v i.*- ..Voor heteerst,, waren er dit jaar fO.vtyvee wisselbekers beschikbaar gesteld voorde «beste bij de dames en de heren. '^Mevrouw J. HerlaarWinkelman en. de "iu heènr J. Groeneweg waren de gelukki- gen.' die de beker voor "een jaar mee naar huis mochten, nemen. te*S -Op zaterdagavond 21 november wor- r 'dener weer. Onderlinge wedstrijden get ouden en 5 wel voor de meisjes en jongens van 14—16 jaar. Aanvang half C acht. 0 C 1 a - SCHIEDAM Bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam werd in oktober inge- ï'v r-letd 887.891,77 en terugbetaald SppJ" 821.767.76. Een inlegoverschot dus van SS&iiim f 66.000, de afgelopen maand werden 331 v-v nieuwe rekeningen geopend en 186 ge- -heel afbetaald, waarna op 31 oktober het aantal Inleggers 46,778 bedroeg met een gezamenlijk tegoed van 26.335.370,92. >Ter vergelijking moge dienen dat op 31 s$ï ;iv oktober 1958 45.171 spaarders stonden ingeschreven met tezamen een tegoed PCivan"/ 22.876.708.93. -r"'- t-Een groot deel van het gunstige resui- V;taateen spaaroverschot in de dit jaar 3001» .het algemeen voer de spaarbankeu ongunstige maand oktober is toe te schrijven aan de propaganda voor de sviering van de wereldspaardag. Op Wmm:. tfetober werd Ingelegd een bedrag .van f 112560,42 (vorig jaar f 84.646,35). - Dit .ondanks het zeer ongunstige weer •ii'^Hertego^vaii inleggers en de reser- ves waren per 31 oktober 1959 als volgt E*f«ten 17-319.515.36 13 6j6 590.83). c. Onderhandse leningen Hypotheken f 4.37554250^ 4175 607 50 mm SCHIEDAM. Zaterdagmiddag om- ^nsXuddiw en gije ypydgn opgenomen. 3t-3.fr- steeds voor het Roode Kruis heeft ge daan. Uit dank bood hij de scheidende commandant een langspeelplaat aan. Aan de huldigingen op deze avond was overigens, na deze „geschenkenregen" nog geen einde gekomen, want het was de heer L, v. d. Berg, die zich vervolgens tot de heer Soeters wendde, in verband met diens aftreden als voorzitter. Een wandbord met inscriptie was de dank van de leden voor de scheidende voorzitter. De heer v. d. Berg deelde voorts mee dat de heer Soeters tot ere voorzitter van de vereniging was be noemd. SCHIEDAM. Zaterdagmiddag orga niseerde de Ned. Ohr. Beambtenbond een kindermiddag in het gebouw Chris telijk Sociale Belangen. De middag werd geopend door de voorzitter van de N.C.B.B. de heer J. Korbee. Hij gaf het woord aan de bekende Schiedamse goochelaar de heer W. Uytdenwilliegen, die de kinderen op kostelijke wijze vermaakte. .SCHIEDAM. Op donderdag 12 no vember 's avonds om 8 uur zal de Gereformeerde Jeugdcentrale- in gebouw ..Irene" een instructie avond organi seren. Spreker op deze avond zal zijn de heer Ad Kuiper, directeur van het Ge reformeerde Jeugdcentrum, die een causerie zal houden over het onderwerp ..Problemen rondomen het toepassen van het Jeugdwerk in de praktijk." MAASSLUIS. De burgemeester van Maassluis heeft maandagmorgen Konink lijke onderscheidingen uitgereikt aan drie personeelsleden van de N.V. Key Kramer Asphalt Rubberoid. De heer J. Ouwendijk is ruim 50 en de beren W. Pols. en Joh. Pons zijn ruim 40 jaar in dienst by genoemde maat schappij. Op het raadhuis werden de betrokkenen met echtgenote en andere familieleden door de burgemeester ontvangen. De burgemeester memoreerde in zijn toespraak, hoe de heer Ouwendijk op 21 september 1908 in dienst trad van de firma Key, de heren Pols en Pons res pectievelijk op 12 oktober 1918 en 5 juni 1918. Na de fusie met de firma Kramer in f947 bleven deze personen werkzaam bij-de firma Key en Kramer. De burgemeester merkte op, dat wan neer men 40, ja zelfs 50 jaar bij een en dezelfde firma werkt, dit een bewijs is van de juiste arbeidsverhouding en goede arbeidsvoorwaarden in het bedrijf enerzijds en dat anderzijds* de werkne mers in kwestie door hun superieuren worden gewaardeerd. Bij dergelijke lange dienstverbanden is het goed even stil te staan, want deze worden niet iii ieder be drijf aangetroffen. Bovendien is dit een SCHIEDAM. Op de Schiedamse Schiekade .botste zaterdagmiddag om 12 uur de 33-jarige P. C. met zijn motor fiets •tégen ;""ëen, silstasnde' 1 bestelauto. Door de botsing kwam-C, in les-.grind terecht, wat naast het weggedeelte lag. Per G.G.D. werd de onfortuinlijke mo- torberijder met een lichte hersenschud ding en schaafwonden in het Gemeente ziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM. De 18-jarige bromfiets- berijder J. B. uit Vlaardingen reed za terdagmiddag half vier de 8-jarige .H. H. 'aan, dia onvoorzichtig de Burgemeester Khappertlaan overstak. De knaap werd met een lichte hersenschudding, gebro ken tanden en schaafwonden in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM. In het gebanw Irene vertoonde de Cefa zaterdag de film „Tranen over Johannesburg". Bet was de waarnemend voorzitter van de afde ling Schiedam, de heer B.F. J. v. d. Hoek, die een kort welkomstwoord tot de aanwezigen sprak en zich daarbij verheugd toonde dat de zaai geheel uit verkocht was. Voor de pauze werd eerst het C.F.A. journaal vertoond dat jammer genoeg niet geheel aktueel meer bleek te zijn. Verder was er een film over de bouw van de Velsertunnel. Een goed indruk hebben de, aanwezigen door deze film gekregen van de omvang van deze bouw en de moeilijkheden waarmee ontwer pers en uitvoerders hadden te maken. Elf honderd man hebben zeven jaar aan de tunnel gewerkt. voorbeeld voor andere, speciaal jeugdige, werknemers. Hierna kon burgemeester Van Dijck tot zijn genoegen mededelen, dat het H.M. de Koningin behaagd had dë heer Ouwendijk voor zijn langdurige trouwe dienst in zijn functie van voor- man-vloerenlegger de ere-medaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, toe te kennen. De heren Pols en Pons werden begiftigd met de bronzen ere-medaihe. verbonden aan dezelfde orde. VLAARDINGEN. Ds. S. van Bek kum, gereformeerd predikant te Mon ster, heeft voor het op hem uitgebrachte beroep door de gereformeerde kerk van Vlaardingen bedankt. reld, zou het er veel beter uit zien voor onze mensheid, zo zeggen de psychia ters uit '59. Eeuwen geleden schreef de Bijbel het air ,,De meeste van deze is de liefde"'. De mensen die met de po litie in aanraking komen, zijn vaak nog nooit in aanraking met de liefde uit 1 Corinte 13 geweest. Aan ons de opdracht deze liefde door te geven, aldus ds. Lammens, die aandachtig werd beluis terd. Het I.J.E.-koor onder leiding van me vrouw v. d. Ent uit Overschie was de ze avond bij de E.J.A. te gast. Dit k,oor gaf onder meer een gevoelige ver tolking van het lied: ..Kinderen des Ko- nin-gs". .Het E.J.A. zorgde aan het be gin van deze grote, meeting voor een jubelende Advertentie IntimiteitgezelligheidGOUDA kaarsen! VLAARDINGEN „Weet U welke gevreesde ziekte momen teel volksziekte nummer één is in West-Europa? De neurose! En deze voor 100% besmettelijke ze nuwstoring spruit voort uit be schadiging van het gevoelsleven door gebrek aan liefde. Wij zijn als schepen, die in het nachtelijk duister elkaar voorbijvaren, zon der ook maar even als groet 'te seinen. Aan'ons is de opdracht om die r jubelende introïtus „Rejoice in the Liefde door te geven, de Liefde Lord". Gijs de Graaf bespeelde deze die het bedrijfskapitaal van de avond het orgel van de Grote Kerk. kerk is". Deze woorden wer den zondagavond gesproken door ds. G. N. Lammens, Gerefor meerd predikant te Rotterdam tijdens een E.J.A.-meeting in de overvolle Grote Kerk op de Markt. In zijn toespraak „De meeste van de ze is de liefde" noemde spreker ver schillende soorten liefde' op. Daar is de zintuigelïjke liefde, de liefde dus die betrekking heeft op de dingen, die we ivaar kunnen' nemen en waar bijvoor beeld de sexualiteit onder valt. In de tweede plaats noemde de predikant de psychische liefde, waartoe onder meer de erotiek, het verlangen behoort en tenslotte is daar de geestelijke liefde. De liefde is een geheimenis zo groot, dat het moeilijk is haar onder woorden te brengen. Geestelijke liefde, dat wil zeggen bereid zijn liefde te geven. We moete" liefde geven ook al zou er geen erotis e band aanwezig zijn. We moe ten liefde geven ook aan onsympathieke mensen. De predikant wees in dit ver band op de tekstwoorden: „Alzo lief heeft God de wereld", dat betekent: niet dat Hij de wereld lief „vond", maar „had". Alleen wanneer het elkaar 'beminnen en bemind worden weer centraal gesteld wordt in deze we VLAARDINGEN. Het tegoed bij de Vlaardingse Spaarbank bedroeg op 1 oktober J 23.252.942,92. Dit bedrag groeide met 93.976.18. Eind van de maand october bedroeg dit bedrag 27.346.919,10. Inlegpost hoofdkantoor bedroeg 6022, bijkantoor Babberspoider 1549 en 177 bijkantoor West. Terug betaalde posten. Hoofdkantoor 236Ó, bijkantoor Babberspoider 1111, bijkan toor West 87. Het totaal is 11306. Öp 1 october waren er 36137 spaarbankboek jes in omloop, 180 werden er uitgegeven door het Hoofdkantoor. 62 door het Bij kantoor Babberspoider en 8 door West. Aan het einde van october waren er 36246 boekjes in omgang, dus 109 meer dan op 1 october. Voor 6.301.55 werd er verkocht aan spaarzegels. 10.842 spaarbusjes waren er eind october in omloop. NED. HERV. KERK Beroepen te Boskoop (toez.) M. v. d Bosch te Nigtevegt. Aangenomen naar Gouda: A. v a Beek te Ürk. Bedankt voor de benoeming tot maat- sch. adviseur voor de bejaardenzorg te Amsterdam: ds. mr. Q Rovers te Warns, Fr. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen tc Alphen aan de Rijn: K H Schuring te Hallum. Aangenomen naar Culemborg: h Scholing te Zuidland. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Bedankt voor Krabbendijke: Chr. yan Dam te Rotterdam Z. Advertentie vr^^^nypjopi; het G.E.B.c erkende\ elektrotechnische iBbattjSéurr*iOol<l kunt in' geval van twijfel,' kosteloos controle'aanvragen bij het G.E.B., afdeling Keuring van Installaties, tel. 51200 (toestel 122.of 188). NAALDWIJK. ïn verband met het Ijubilcumwedstrijden t'.H.B.O. georgani- 25-jarfg bestaan van de afdeling Naald wijkHonselersdijk van de Kon. Ned. Ver. E.H.B.O., werden zaterdagmiddag in gebouw „Rehoboth" te Honselersdijk VLAARDINGEN Spirit I heeft za terdag,-op haar weg. naar het kampioen- sc^ap vau de3e. k W- VJl aa de zegekar gebonden. Dë thuisclub moest met een 60 nederlaag genoegen nemen. Het was een rommelige wedstrijd waar bij de gemoederen-vooral na dë rust af en toe nogal verhit waren. Het feit dat er geen officiële scheidsrechter aan wezig was, was hier mede debet aan. Een strafworp die door Arie" Teerds benut werd en een doorloopbal van de zelfde speler brachten de stand ctp 02. De druk op de S.S.V.-korf was groot ën Rina van den Bosch wist nog voor rust nummer drie in de mand te deponeren. Na de rust ging Spirit weer met frisse moed ten aanval en het was Maarten van Kempen die de stand op 04 bracht. De thuisclub vond dit bljjbaar te veel en enkele scpelers werden zelfs handtaste lijk. Gelukkig echter kon men de gemoe deren tot bedaren brengen, zodat de wedstrijd tenminste uitgespeeld kon wor den. Koos van Heijst bracht tenslotte de eindstand op 6—0. De stand in deze afdeling is nu als volgt: Spirit 1 10 O.D.I. 2 9 't Waterschip 6 D.I.O. 3 7 201 131 9, O.D.O. 2 7 S.S.V. 2 7 Or. Nassau 3 8 Kwiek 2 10 MAASSLUIS.Excelsior heeft in Schiedam opnieuw haar onmacht ge toond en wederom verloren. Het gaat er nn werkelijk naar uitzien, dat het degra datiespook ook dit seizoen zhl toeslaan. sDe Schiedammers* kwamen ook niet tot groots spel maar het elftal speelde voor wat hét waard was. Lx:rj,-,e ..oent haar heil wederom in peuterig spel zonder enig tempo. Nfl',8 min. hsd H.B.S.S. reeds succes, toen rechtsbuiten Groen (in bui- werken en Droge hem de bal ontfutselde om vervolgens Van der Gaag te passeren (20). Eerst in de 37e minuut gelukte het Van 't Hoff om keper Aaldijk van dichtbij te passeren en daarmede de eer voor Excelsior te redden (21). Heel Excelsior trok ten aanval, maar de stand onderging geen wijziging meer. Hoogvliet 3Excels,or 3 werd afgelast. Excelsior 5 won met 52 van P.P.S.C. 4. Junior-uitslagen: Excelsior alRozen- Spirit 2Oranje Nassau 2 111. Bij ,Spirit 2 blijkt dé interesse vol komen verdwenen te zijn. Het gevolg was dat de tegenpartij °P een presen teerblaadje kansen kreeg aangeboden, waar overigenseen dankbaar gebruik! van gemaakt werd. Toen de stand reeds j 100 was, verrichtte Wim Verburg een| ware. krachttoer en scoorde, het enige Spirit-doelpunt in deze wedstrijd. Oranje; Nassau won deze wedstrijd volkomen! verdiend; dat het zo'n monsteroverwin- j rung werd is mede te danken aan de I houding van- sommige Spirit-dames. Rozenburg 1Spirit 3 16. Spirit 3 doet niet veel onder voor het eerste team en heeft ook zaterdag weer een. ruime overwining behaald. Spirit moest aanvankelijk even wennen aan het primitieve veldje maar daarna werd het door jan wan r^erkei en Leo v^n der Vaart vrij gauw 02. Nadat in de vol gende opstelling de voorsprong door Frans Oppe was vergroot tot 03 wist de thuisclub een tegenpuntje te scoren, waarmee de rust kwam. In de tweede helft drukten de bezoe kers hun meerderheid uit door nog drie doelpunten te scoren, waarvoor Mar griet Hoogerwerf, Jaap van Beveren en in de allerlaatste minuut Jan van Berkel zorgden. De leiding was bij de heer Snoey in goede handen. De uitslag van de wedstrijd S.S.V. a— j Spirit a werd 22 terwijl ook Spirit bj tegen het Rotterdamse Kwiek b tot een puntenverdeling kwam. MAASLAND. Indien de véld- en weersgesteldheid dit toelaten, spelen komende zaterdagmiddag weer 5 twaalf tallen van ODO hun competitiewedstrijd Het le twaalftal is dezemiddag vrij, ODO 2 speelt thuis te 3 uur tegen Or. Nassau 3 en doet er goed aan dit team niet te onderschatten. oDO 3 speelt even eens thuis te 3 uur, tegen het Vlaar dingse Spirit 3. De. junioren spelen als volgt: ODO a te 2 uur op eigen tegen Or. Nassau b uit Vlaardingen; ODO b eveneens te 2 uur thuis tegen Maassluis a en ODO c tenslotte te 3.30 uur tegen het Rotter damse Kwiek c op het veld van-laatst genoemde club. MAASLAND. In de zaterdagmiddag tegen Blauw Wit 2 uit Rotterdam ge speelde thuiswedstrijd, is ODO tot betere resultatèn" gekomen, dan inde indertijd gespeelde rUit-wedstrijd tegen dit twaalf tal. Werd er toen maar op het nippertje gewonnen, nu was er een duidelijke 82 overwinning. ODO 3 smaakte het genoegen ook een overwinning te boeken en wel in de uit wedstrijd tegen Or. Nassau 4 te Vlaar dingen; de uitslag was ,53 voor de Maaslanders. r--;VA% Dé A-junioren wonnen van Or. Nas sau b eveneens in: Vlaardingen met 6—2; de B-junioren boekten een 10 zege op de C-junioren en namen daar mee dus revanche voor de indertijd, tegen dit twaalftal geleden nederlaag! scerd. Acht ploegen namen aan deze wedstrijden deel. De deelnemende ploegen kwamen niet alleen uit enkele Westlandse plaatsen, maar ook van ver daarbuiten. Deze, zowel als de bezoekers, w.o. de voor zitter en secretaris van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, en het hoofd van de Kring Z.H. 2 (Westland) van de B.B. de heer J. Douw van dei- Krap, werden welkom geheten door de voorzitter van de jubilerende afdeling de heer J. H. van Mastrigt. Voorzitter van de centrale jury was dr. L F. Tous- saint, döcent van deze afdeling. Er werd geregeld door twee ploegen gewerkt. Voor elke box was een jury aanwezig. Verondersteld werd dat door het niet verlenen van voorrang op het kruis punt van de Kruisweg een wielrijder en bromfietser met elkaar in botsing waren gekomen. De wielrijder lag be klemd tussen zijn fiets. Hij klaagde over. pijn aan de rug en had een dwarse diepe vleeswond op de handru». De bromfietser lag stil op straat cl gaf verwarde antwoorden. Deze bleek een open botbreuk aan de onderarm en een scheurwond aan het onderbeen te heb ben.. Om dit gegeven uit te voeren, had elke ploeg 20 minuten tijd. De beste ploegen van elke box kwamen in een ere-wedstrijd tegen elkaar uit. Hier bleek een E.H.B.O.-er onderweg gecon fronteerd te worden met twee personen, waarvan de één een spuitende bloeding had en de ander een gebroken been. Daar hier geïmproviseerd moest worden bleek dit een zeer lastige opgave. Na afloop van dezè geslaagde midda'g, reikte dokter I. .F._ Toussaint de prijzen uit. Box I?"' 1 jMaassluis 195 punten; 2. Maasland 1.70 p.; 3. Maasdijk 164 p.; 4. Capelle aan de IJssel 158 p. Box H; 1. Schiedam 209 p.; 2. Vlaar dingen 200 p.; 3. Kralingseveer 154 p.; 4. Hoek van Holland 123 p. Erewedstrijd: 1. Schiedam 519 p.; 2. Maassluis 477 p. Zaterdagmiddag 14 november zal het bestuur recipiëren m dit gebouw, ter wijl er des avonds een feestavond is voor de leden. De Schiednmse ploeg in actie tijdens de E.HM.O.-tiedstrijdcn te Honselersdijk. Advertentie ■'STADHUISPLEIN 24^26] 'COOlSINGfl 50 (Bears) j N.BINNENWEG 227 -R01IERDAM LANGE P01FN 11 - DEN HAAG KAIVERSTRAA1 123 - AMSTERDAM a2 10; D.J.S. bl—Excelsior bl 02 en Excelsior e2V.D.L. c2 4l. tensnei positie?) de bal kreeg, toege-iburg al 8—1; Excelsior '20 a4—Excelsior speeld. Zijn voorzet werd door doelman 11-1 T c ki non Van der Gaag onvoldoende onderschept. Hij liet het leder glippen en via rechts achter Ten Broek kwam de bal bij lmks- Vlaarrlïnirpn vaart uit" buiten Van Woerkom, die scoorde 11-0).j Viddramgen \dait Uil Beide teams kregen enige scoringskansen,; VLAARDINGEN. Het Comité Viag- maar tot doelpunten kwam het in de'gctjesdag hoopt donderdagmiddag voor eerste helft niet meer. Na de thee gaf een groot aantal genodigden de zojuist Excelsior geruime tijd de toon aan, maar klaargekomen kleurenfilm: ..Vlaardin- de hechte Schiedamse verdediging stond gen vaart uit" te vertonen. Deze film doelpunten in de weg, De thuisclub ver- werd in mei opgenomen door de bekende grootte zelfs haar voorsprong, toen in de cineast Jan Schaper. De rolprent geeft 18e minuut Vermeer treuzelde met weg- VLAARDINGEN. Woensdag jl. ging V.S.G. I op bezoek bij Maassluis 1. De wedstrijd eindigde met een voorlopige uitslag: 254—0%. De afgebroken par tijen bieden V.S.C. nog goede kansen op een kleine overwinning. De gedetailleer de uitslagen zijn: Maassluis I—V.S.G. I: F. Groen-W. Korpershoek 01; A. Doelman—C, v, d, Gaag afgebr.W. Enklaar—T. Smit afeeor.H. J. v. Straelen—C, v, d. Mark afaëbr.;W. Schoenmakers—T. v. d. Vaart afgebr.J. Oberreiter—F. Kor- naat 54 T. Ebling—T. v. d. Berg afgebr B. 't Hart—W. H uid'ibu-g w„iA; T, de Jong—M. Leenheer (4— W A de Zeeuw—A. v. Embden Jr. 1—6. Voorlopig 2*4—8H, --jv, een beeld van het gebeuren op en om Vlaggetjesdag 1959. VLAARDINGEN. De leden van de Vlaardingse Luchtvaartclub houden zaterdagavond a.s. hun jaarvergadering. Op deze vergadering zal onder meer een boeiende film over de luchtvaart vertoond worden. Deze bijeenkomst, die om halt acht begint, wordt gehouden in het RFC Verenigingsgebouw aan de Markgraaflaan. Belangstellende zijn deze avond van harte welkom. VLAARDINGEN. Naar wij ver nemen heeft de hervormde kerkbouw- actie in Vlaardingen de 100.000 over schreden. Het behoeft hier geen nader betoog, dat de commissie kerkbouw bijzonder dankbaar is met .deze grote opbrengst. VLAARDINGEN. In de Hervormde Rehobothkerk aan de BiUitonlaan brak zondagmiddag een brandje uit. Men kwam dit te weten door een sterke rook ontwikkeling. die door enkele bezoekers werd ontdekt. Er werd klein alarm ge maakt en de nevelSDuit van de brand weer werd naar de BiUitonlaan gezonden. Het bieek dat de isolatie van de centrale verwarming onder de vloer van kerk was gaan schroeien. Door een gedeelte van de vloer open te breken, was de brandweer het vuur spoedig meester. De rookontwikkeling werd om tien voor half drie ontdekt. Zoals bekend werd nog niet zo lang geleden eveneens de brandweer voor brand in dc Rehobothkerk gealar meerd. Ook toen bleek dat de isolatie van de centrale verwarming onder de vloer van de kerk was gaan schroeien. (Van een onzer redacteuren) t De ontmoetingen tussen rooms-ka- tholieke en protestantse kunstenaars en theologen die in deze maand onder het motto „De Voorhof" in Nijmegen worden georganiseerd, zijn vrijdag- ivond begonnen met een openingssa menkomst. Het gaat bij deze Nijmeeg se ontmoetingen om liturgie, architec tuur, beeldende kunst, het kerklied en kerkmuziek. Bij de opening werd o.a. het woord gevoerd door prof- W. Asselbergs ea door ds. J. Wit, die. spraken over kerk en cultuur. Ook sprak mgr. W. Bek kers, bisschop-coadjuctor van 's-Her- togenbosch. Deze zei te hopen dat de actie een goed resultaat zal hebben. Namens het gemeentebestuur van Nijmegen sprak nog de loco-burge meester, de heer J. de Haas Hij noem de de „Voorhof-beweging een mijl- oaal in het geestelijk leven van onze Ujd. Behalve bijeenkomsten houdt „De Voorhof' ook een tentoonstelling van hedendaagse kerkbouw !n Nederland. Aan deze expositie werd medegewerkt 3oor de Van der Leeuw-stichting voor <erk en kunst en het St. Bernulfus- gilde. Katholieke en protestantse ar- rhitecten tonen er ontwerpen van lieuwe kerken in Nederland. TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT DELFT Geslaagd voor het kandidaats examen voor geodetisch ingenieur: J. C. Blankenburgh (Lewedorp), W. F Linterman (Katwijk). F. A. S. den Heijer ('s-Graven. hage). P. T. Koetsier (Boskoop), J. Kovacs (Delft). J. van Mlerlo (Pijnacker). D. Neele- man (Rotterdam). H. Rietveld (met lol) (Berkel Z.H.). J. L. Slagman (Eefde-Corssel). G. Toth (met lof) (Delft). M. C. van Wijk (De Bilt), j. C. E. Pottgens, (richting mljn- meetkunde.met lof) Kerkrade. Geslaagd voor het kandidaatsexamen: voor werktuigkundig1 ingeftieurd-'A. van deWKënert (Leiden). Geslaagd voor het kandidaatsexamen voor electrotechntsch ingenieur: F. G. M. Bax (Eindhoven). E. J. P. A, Berger ('s Graven- hage), T. H de Bie (Breda), J F. de Boer (Amsterdam). H. A. van den Bogaard (Haar lem), W Bongenaar (Riethoven). W. Boone (Rotterdam). J. A. Bosgra (Weesp), 8! Bruijnesteijn Cs-Gravenhage), j. A. Dtaklo (Hengelo, O). W. J. de Graaf (met lof) (Rijswijk. Z.H.). W. M. Harinck (Lelden). A. R. Hendrlksen (Delft), J A. van der Hoek ('s Gravenhage). H. M Hoeks erna (Warlfurn). F.-Holt (Maartensdijk). G. Hon derd (Delft). A. A. E. M. Kees (Budel). W. B. Klwlet (Hengelo, O). L A. Konings (Eindhoven). K KoopmaD'(Gouda), J. A. F. M. van Koppen (Delft), W. M. Langendam (Haarlem). G. M. Lodders (Eindhoven). G de Nie (Gouda), F. F. T. van Odenhaven (Eindhoven). H. Oderkerk (Haarlem). T W OerJemans (Schljndel). H. J. Ploeg (Haaks bergen), A. Proeme ('s Gravenhage), A. Rij broek (Amsterdam). Z. Salverda (Willems oord). R. T. van der Schaaf (Bilthoven). H. Schroten (Rotterdam). E. T. Slmon Cs-Gra venhage), C. C. Smit (Delft). R. C. Tan (Delft). H. G. J. Vermeulen (Delft). J H Vervuurt (Horn), W Visscber (Erme- lo). J. P. Walker ('s*^Gravenhage), A. de Bloter (Diepenveen), J. C. Wijn (Eindhoven). Geslaagd voor het kandidaatsexamen voor vllegtuigbouwkundig ingenieur: H. B. van Nederveen (Rijswijk, Z.H.). Geslaagd voor het Ingenieursexamen voor geodetisch Ingenieur: E. S. Devid (Delft), R. Kammer Westerbork). Geslaagd voor het ingenieursexamen voor electrotechnisch ingenieur: F. M. Baud (Liempde N.Br.). B. de Bruin (Eindhoven). J. D. Burggraaf (Rotterdam) C N. W. Ceen- raads ('s Gravenhage). P F Derkx (Am sterdam). R. van Dijk !'s-Gravenhage), R. van der Esch (Delft), G. J. Esser (Zaan dam). J. K. Fokkens (met lof), 's-Graven- hage), P. Fontijne (Rotterdam). H. J. Gits (Breda), J. van den Hazeï (Winterswijk). C. T. Hoogstraten (Lekkerkerk). J. W. Kruyt (Bilthoven). B. Lageman (Dordrecht). B. Partawinata (Delft). J. B. H. Peek (Eind hoven), J Rijk (Nieuwdorp Z.), M. B. J Sanders (Born L), J J Verhoeven (Wasse naar) examens vrije universiteit AMSTERDAM. Geslaagd voor het kandi daatsexamen geneeskunde: A. J. de Rijk, Woerden. A Kandidaatsexamen theologie: J* J. Tlssink,.':. Bergen op Zoom. 's-GRAVENHAGE, 9 nov. Besommin gen vleetloggers verse haring: Scb 210 met 47210 (gedeeltelijk besomming), Scb 21 met 1.373. Co (Cork) 38 met 24.MO. Voorts was aan de markt een kuatvisser, de KW 142 met 6.000 aan versé vis. Notering per kilogram: grote tong 4,80—5X; groot middel tong 3,403,45, klein middeltong 3.10—3,40: j 2.50-2.60: tong 2 2—2,10; tarbot I 3,60—3.69; tarbot 2 1,95—2; tarbot 3 1,50— 3,60, tarbot 4 1,40—1,45. griet I 1.50—1,60; griet 2 1,40—1,45. Kotering per 40 kilogram: groot middelschol 42-43; middelschol 35,80 —37; kleine schol 28,80—27; wijting 22—M; middelkabeljauw 48—50; kabeljauw 1 40— 42:„ kabeljauw 2 34,50—35; kabeljauw 3 '28 30; Notering per 50 kilogram; verse fes- ring 24—29.50; notering per 200 kilogram: grote kooïvls 90—92: Aangevoerd 4,006 kant jes gezouten haring. Kotering per kantje: Volle naring 60.7—66,20; xtetimnring 56— 62,60 Verwachte aanvoer voor dMsdagmor- gen: De Sch 186, 242 en m en da restant lading van*"de Sch 210, |MaMfMzIAemHiis -i'Geboren: Bené G.. z ais VLAARDINGEN. De besturen der bijzondere scholen hebben de zomer vakantie van de onder hun beheer staande scholen als volgt samengesteld: Kleuterscholen, scholen voor lager onder wijs: van zaterdag 9 juli (na afloop van de lessen) tot maandag 15 augustus, scholen voor v.g.l.o.: van zaterdag 9 juli tot maandag 22 augustus; scholen voor ulo: van zaterdag 9 juli tot maan dag 29 augustus, het lyceum van zater dag 16 juli tot dinsdag 5 september. De 43-jarige fabrieksarbeider A, Po- pyus, gewoond hebbende Schoenerstraat 22 te Dordrecht, is in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks kwart over twaalf met een motorfiets tegen een personenauto gereden, die op de St. Jorisbrug stond geparkeerd. De man is per ziekenauto naar het Gemeente- Ziekenhuis gebracht. Bij aankomst aldaar bleek hij reeds te zijn overleden. De heer Popyus reed volgen» een ge tuige met een flinke snelheid van de richting van de St. Jorisbrug naar de Singel. De motorfiets waarop hij reed, was met van hem zelf. Ook had de heer Pcrnus geen rijbewijs. Zonder vaart te nebben geminderd botste hö tegen dc achterzijde van de personenauto, die uiterst recht» van de weg op een afstand va» drie meter bij een lantaarn van daan stond en dus goed wa» verlicht. Dc ging met zijn hoofd door de achter ruit van de wagen en kwam vervolgens over de auto heen op het wegdek terecht Op het moment dat dit ernstige ongeluk gebeurde, kwam er geen verkeer tut de tegemoetkomende richting, zodat dc mogelijkheid Is uitgesloten dat de heer mo^lritwijkenf8 hÜ VLAARDINGEN. Op woensdag avond 11 november om 8 uur hoopt in de Cbristelijk-Gereformeerde Kerk Emmastraat 116, te spreken: ds. B. Bijleveld, Chr. Geref. predikant te Noordeloos over het onderwerp: „Heeft de Kerk nog toekomst". Iedereen, "die belang stelt in bovengenoemde vraag 2al zeer zeker deze rede met belang stelling tegemoet zien en wordt harte lijk uitgenodigd deze avond mee te ma ken. Rapporten hedenmorgen 7 uur d Ie O at w X 2 s motregen 4 zw. bew. stil geh. bew. ZO 2 w. bew. 4 onbew. 5 zw. bew. g zw. bew. 7 zw. bew. 3 zw. bew. 2 onbew. .4 mist stil geh bew. stil onbew. NNW 7 1. bew. 2 mist 2 1- bew. Stil geh. bew. NV/ 2 geh. bew. (til onbew. N 3 zegen geh. bew. WNW 6 stil zw. bew W 2 zw. bew stil onbew. NO 3 onbew. ONO 3 onbow. stil 1. bew. N 4 onbew. WKW 4 2 0,3 3 0 1 0 J3 0 RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGER GRONINGEN. Aan de rijksuiüvemtcit te Groningen slaagden voor het doet.; men geneeskunde: mej. C. van Veelen. (As-;:;, sen) H,, a. Polman, GroningenT.<M Sjoersma. lEnschede) A. Bosma. (Stienfi),,K Kruizinga. (Haren. Gr.). T. C. P. Moil," (Gro- ningen). Voor het artsexamen le gedeelte: U Aris* (Groningen), J. W. Reinking (Zwolle),. G. yV;- Brake! 'Haren, Gr.). Voorts werden bevorderd tot arts: A.- V.: Chin Ten Tung (Suriname). N. van der Meu* len, (Haren, Gr.), j. H. Rademaker. (Rbe-r; nen) en bevorderd tot tandarts: P. van QcD Borg, (Leeuwarden). PROMOTIE A. J. VENTER Vrijdagmiddag 13 november zal aa15 "je Vrije Universiteit promoveren tot doctor de theologie de heer A. J. Venter, gebaren te Tarkasfcad in Zuid-Afrika. Promotor zal zijn prof. dr. G. C. Berkouwer. De beer Ven ter zal een dissertatie verdedigen getiteld: Analities of sinteties?. waarin hij een aija* lyse geven zal van rechtsverdedfginff- plechtigheid zal om half vier in de Woest- duinkerk te Amsterdam plaatsvinden. R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN NIJMEGEN. Geslaagd voor kandidaats examen duits:mej. M L. G. Dols (Sittardl- KATHOL1EKE economische HOGESCHOOL TILBURG. Aan de Katholieke Economi sche Hogeschool te Tilburg zijn geslaagd voor het doctoraal examen economische weten* schappen, de heren C. P. C M. van Putte (Breda) en J. J. A. M. Crebolder (Eindho ven). RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN, Aan de rijksuniversiteit té Lelden is gepromoveerd tot doctor ln de wig en natuurkunde op een proefschrift getiteld Experimental and theoretical thermal diffur- sion factors in binary and ternary mixtures, de heer M. F. Laranjelra. geboren te.Ca- banas-Carregal Do Sal (Portugal) «n mans wonende te Amsterdam. GEMEENTE-UNIVERSITEIT AMSTERDAM VAN jSSt AMSTERDAM. Geslaagd voor het cand.r.:.' examen theologie de heer G. v. d- F*"* (Den Burg) en voor het cand. examen en. soc. wetenschappen de heren P. Gr- en 3. Groen (Amsterdam).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2