Verontrustend Regeringsnota over bezitsvorming: over ten hoogste f 400 per jaar (mits vijf jaar vastgezet) m Zilveren schaal is terecht India van wijst sluw plan rood China af NS. wijzigen spoorboekje radicaal SNELLERE TREINEN OP LANGE TRAJECTEN WACHTTIJDEN AANZIENLIJK VERKORT Met Sint op de: bres voor Zuid Limburg Kei m Kaapprovmeie/SM verbanning niet-blankié Ook bevordering effectenbezit Friendships voor Nieuw-Zeeland Beruchte nazi-arts ontsnapt ONTSLAG VOOR SERGEANT MORGEN ACHT MILJOEN? Koopt op tijd uw zekerheid nationale Na „open brief': Geen terugtocht uit grensgebied Motorrijder g^öSjlf op onbewaakte GEWONDEN IN PAARL r r H 3. 4. LEVENSVERZEKERING-BANK AFRIKANEN MOLESTEREN T> 1 TT' - '"//^///t:S/SiSiS; BP" DINSDAG 10 NOVEMBER 1959 -VA-S ml ZEVENTIENDE JAARGANG No; Directeur: H. DEJ RUIG Hoofdredacteur: LU J A. H J. S. BHUINS SUIT Beslissing gevallen: Weggelopen na straf 1 (-> -) V/ Snèltreindelen Aansluitingen - SCHENDING Wrnsm Verzwegen Strijd om kind .«RL, 0j0$M tatttrtus: «vine «n Witbetraax a» - iefcw. 119100 (t U Poetbo» 1113 Postgiro JNo. 41 <919. XUchtendfentt tOoooememeo i«3019.30 our Zaterdags 17—18 oor. Telefoon 116700. riuygenapwta l retetóoa I834tr« (9 ujneni. Postbus 1001 - Postgiro No 494607. fOaehteruHense: 1830—19 3t - reiefooo 363668 Spui weg 133 - Tslet 4570. Thomas fCemplsetrasi 0a - "elet. 65401. AoocnemenaprDs «1 eem per «rees, 3.65 pa maand, 11.90 pa ►"*17**!. Umh aummae 7» cernt Vmnhllnt deuelhks ■s-Gfateobat» Derdreebt: •eMeèeat: (Geldig tot woensdagavond) v WISSELEND BEWOLKT. In de nacht en ochtend hier en daar mist. .Overigens wisselend bewolkt, met enkele bmien. Overwegend; ma tige westelijke wind. Plaatselijk nachtvorst, morgen overdag dezelfde of iets lagere temperaturen dan van- daag. iïiU Morgen: zon op: 7.51 onder: 16,56 Maan op: 15.33' onder: 3.24-, (Van onze militaire medewerker) a-v NLANGS hebben .wij in dit blad U in een tweetal artikelen de alarm- kiok geluid over: de aanvulling van de korpsen beroepsofficier. In de Memo rie van Toelichting op de defensiebe groting vonden we nu de volgende wei nig opwekkende mededeling: „Op" 1 augustus 1959 werden bij de landmacht 58 en bij de luchtmacht 21 cadetten tot tweéde-luitenant be noemd, aantallen die onvoldoende zijn om tot teen regelmatige aanvulling van het korps beroepsofficieren te ge raken, Daarbij moet Jan nog worden vastgesteld, dat het aantal cadetten dat dit jaar tot deKon. Mil. Acade mie kon worden toegelaten, ver bene den de behoefte is gebleven". De minister deelt verder mede dat hij zich niet wil verheien dat deze te korten Belangrijk en zelfs verontrus tend zijn, waarbij beraad wordt toege zegd, over de vraag welke maatregelen getroffen moeten worden om in een en ander verbetering te brengen. We heb ben goede reden om aan te nemen dat achter de schermen inderdaad een be langrijke activiteit wordt ontwikkeld DjC-suggesties die wij deden om de - opleiding op een hoger, d.i. we tenschappelijk niveau te brengen, zul len bij. dit beraad niet worden voorbij gezien. Wje hebben trouwens reeds het verheugende feit kunnen constateren, dat ean onze suggesties voor de oplei- dijig tot. zee-officier reeds een begin van uitvoering is gegeven. De adelborsten 'Tijgen thans reeds «en vetel breder algemeen wetenschap pelijke vorming dan =tot voor kort, znlks 'ten koste vande vakopleiding. Dit laatste .was onontkoombaar omdat de afgetreden minister wilde vasthou den tón een driejarige opleiding. Om aandit bezwaar teontkomen, zullen de:/eenmaal tot officier aangestelde adelborsten na een ee.ste praktische diensttijd alsnog een applicatiecursus volgen om .bet tekort aan vakkennis t« compenseren, Zo komt men dan toch tot een vierjarige opleiding. '.Ultèraard zou een directe vierjarige vorming-de 'juiste oplossing zijn, maar te-verwachten is dat in, deze richting veii|ere~ mógelijkheden. zuUen worden H, waarbij - oi/*inschakeling Vin de t universiteiten- voor - de eerste tw^vprmingsjaren een mogelijkheid is„ op analoge wijze alé dit ta.v. de rekrttaing:. 'van officieren - van ge zondheid .geschiedt SPAARPREMIE VAN 20 Jo (Van onze parlementaire redacteur) De regering heeft bfö de Tweede Kamer een nota ingediend over de hoofdlijnen van het in de komende jaren te voeren bezitsvor- mingsbeleid. Als voornaamste maatregel van de overheid wordt daarin aangekondigd de instelling van een gepremieerde spaarrege ling voor het gehele volk met een belastingvrije premie over maxi maal ƒ400,per jaar van twintig procent. Deze spaarregeling zal afhankelijk woeden gesteld van een inkomens- of vermogensgrens en alleen gelden voor bedragen, die minimaal vijf jaren worden vastgezet. Ter verhoging van het rendement zal worden nagegaan of de gespaarde bedragen na vijf jaar voor nieuwe premiëring in aanmerking kunnen komen. 'T'OT "zover 'de' hoopvolle sympto- "JL men betreffende .de modernise ring. van de offic' Tsopleiding. Daar méé zijn' echter alle mogelijkheden nog - niet uitgeput. Bij bijna elke be handeling van de. defensiebegrotingen in de. kamers is aangedrongen pp we derinvoering" van de Hoofdcursus cd dê Cadettenschool. .'De* teerste stélde de gelegenheid vóór 'jonge beroépsonderofficieren open om de officiersrang té bereiken, dê 'laaiste..leidde jongelu. niet een schoolkennis van 3 jaar hbs in een mi- litafrl internaat /op.- v&or.' de KM.A. Daarna-. volgden zij:-de normale offi ciersopleiding van de K.M.A. "Aan/de oplèiding via de Hoofdcur sus dankt. Nederland mannen als Van Heutsz, -• Colijn, Van Daalen e.a. Thans-- komen, om voor onderofficier opgeleid; te 'worden/vele jongelui - met muite-diploma onder diénst. Onder ben zullen er ongetwijfeld, als in het ver- ledêu/ jtijn. die" „de maarschplkstaf ,in hun cansèi" hebben.' indien zij de kans krijgen dat te bewijzen. IER ligt nog éen potentiële bron braak dié verdient opnieuw aan geboord/te wordeD waarbij- uiteraard de stroom uit deze bron zodanig ge- kanaUse.erdmoetworden dat; hij jrt- móndi}lp dé bedding waarlangs de g ote.stroom van algemeen wetenschap pelijke óftidersvohning zich..beweegt. Hetzelfde geldt voor de jongelui die viai.de cadettenschool in de, latere op leiding aan de K.M.A., worden inge past. Deze bron heeft het voordeel dat aan jongelui, reeds óp jeugdige leeftijd een loopbaan van standing, straks mede op algemeen wetenschappelijke' basis, jcan worden aangeboden. - Alle potentiële bronnen voor de aan vulling van de ófflcierskorpsen dienen aangeboord te worden. Daar voor de civiele-beroepen niet geaarzeld wordt daarvoor bèlangrijke bedragen'te vo teren, mogen voor de rekrutering der b.eroèpsofXicie.en geldelijke bezwaren evepmin éen rol spelen, want het gaat om een landsbelang van de eerste or de/ De' gevechten in het Belgische man- daatsgébied Roeanda breiden zich nog steeds;uit: De Bahoétoes hebben vele koffie- en bananenplantages van de Watoetsl's vernield. De strijd tussen dete twee'stammen heeft-zeker al aan het levengekost. Verder overweegt de regering: L Wijziging van het wetsontwerp waarin werkgeversbijdragen aan spaarregelingen ter bevordering van duurzaam be2it van werknemers worden vrijgesteld van loon- en in komstenbelasting. In zijn huidige vorm beoogt dit wetsontwerp tege moetkomingen te verlenen voor werk geversbijdragen aan bouwspaarfond sen. De wijzigingen gewenst geacht ook, in verband met de vrijere loon vorming beogen: a. de vrijstellin gen ook te verlenen w_nneer de spaar fondsen een andere vorm van duur zaam bezit dienen dan een eigen wo ning en b. de stimulering van een winstdelingssysteem, waarin vrijstel ling -yan loon- en inkomstenbelasting, alsmede' van de premieheffing voor de sociale verzekering zal worden ver leend. ook .wanneer de werknemers, zelf van/stortingen afzien. 2 -Vrijstelling van vennootschaps- betasting*, .«registratierecht/.ten zegelrecht van bijzondere beleggings maatschappijen, waarvan de aande len uitsluitend kunnen worden vérkre gen door deelnemers aan de algemene (gepremieerde) spaarregeling of aan de regelingen, die onder 1 worden ge noemd. Vrijstelling van het zegelrecht voor sommige obligaties. Dit laatste acht de regering gewenstmet het oog op de verdere bevordering van het effectenbezit bij kleine spaar ders. Een grote verscheidenheid van kleine coupures is noodzakelijk. De mogelijkheid om te komen tot invoering van een vrijstel ling van inkomstenbelasting voor in- De Fokkerfabrieken op Schiphol heb ben vanmorgen een telegram ontvan gen met de mededeling, dat het con tract met de Nieuw Zeelandse Natio nale Luchtvaartmaatschappij is gete kend, waarbii vier Fokker „Friend ships" definitief wordenbesteld, ter wijl tevens gewag wordt gemaakt van een ostie op nog zeven toestellen, waarover tiz.t. een beslissing zal vallen. De beslissing over deze aankoop is genomen na langdurige besprekingen, waarbij is gebleken, dat als naaste con. current van de Friendshin gold de En gelse Dart Herald, waarvan de pro- dnktie nog moet beginnen.' Nieuw-Zeeiand heeft zich thans aangesloten hij de Australische lucht vaartmaatschappijen, die in een vroe ger stadium reeds 18 Fokker-toestel len hadden besteld, terwijl de Austra lische regering Voor controledoelein den twee Friendships heeft aange kocht. De eerste Fokker F-27 voor de Nieuw-Zeelandse Luchtvaartmaat- schapoij zal in oktober 1960 via Bang kok worden overgevlogen. Het ligt in de bedoeling dat omstreeks Kerstmis 1960 reeds twee Friendships de dien sten zullen onderhouden tussen Auck land, Palmerston, North Wellington, Christchurch en Invercargill. Een man die sinds zeven jaar te Flensburg als zenuwarts was gevestigd is ontmaskerd ais dr. Werner Hey de, een van de Duitse artsen, die onder 't bewind van Hitier betrokken waren bij hét .doden van geestelijk gestoor den. De: man is voortvluchtig. Heyde blijkt zeven jaar in Flens burg gepraktizeerd te hebben onder de naam dr. Fritz Sawade. Toen de po litie, na een tip dat dr. Sawada in feite Heyde was, bij zijn huis kwam, bleek hij al verdwenen te zijn. De ontsnapping van Heyde doet den ken aan die van een andere Nazi dokter, Hans Eisele, die kamparts was geweest in het concentratiekamp Bu- chenwald. Hij vluchtte naar de Ver. Arabische Republiek, voordat de po litie hem kon arresteren. komsten uit bezit tot een bedrag van 300,- (e.v met inbegrip van vermo gensinkomsten uit eigen ondeme ming), uitsluitend voor personen, wier vermogen c.q. inkomen een be paald bedrag niet overschrijdt. Zie verder pag. 3, 3e kol) (Van een onzer verslaggevers) Het Hoog Militair Gerechtshof heeft vandaag in Den Haag'uitspraak gedaan in de zaak van de 32-jarige luchtmacht sergeant A. M., die door de Krijgsraad te Den Bosch veroordeeld werd we gens desertie. Het Hof heeft het vonnis van de krijgsraad bevestigd. De ser geant, die wegliep omdat hij acht dagen arrest kreeg wegens het niet opénen van zijn kastje, hetgeen bevolen wais, is nu veroordeeld tot 24 dagen gevan genisstraf met aftrek en ontslag, uit'de mjlitsire dienst.^. J', T (Van een onzer verslaggevers Het totaal van de hervormde kerk- bouwactie was vandaag gekomen op 7.855.576. Vergeleken bij de vorige stand betekent dit. dat er opnieuw een bedrag van 117.000 is bijgekomen. De verwachtingen zijn gespannen wat betreft het bereiken van de 8 miljoen. Wellioht is dit morgen reeds het ge val. Moskous© schoolkinderen krijgen zo nu en dan aanschouwelijk onderwijs in de straten van de Russische hoofdstad. Hier zien we een groep kinde ren op het Rode Plein in Moskou om historische gebouwen te bekijken. In het midden de Spassky-toren van het Kremlin, links de beroemde Basilius kathedraal, rechts het Mausoleum, waarin Lenin en Stalin liggen opgebaard. Advertentie) Zon op Zon onder H (Van een onzer verslaggevers) De waardevolle ailveren .plooiscliotél, poe teidop 11 deëeinber: 1,855 bp> myste rieuze wijze. aiir:de«.veanbale ,van het Haarlemse Frans-Halsmuseum- ver dween, is terecht,- dank zij de „open brief aan de dieP', die op initiatie! yan de directie van het'-muséumi /eh dë Haarlemse recherche in de'.dagbladén Is gepubliceerd. - Onder'de indruk van de 'töantèbe- richten heeft de onbekende dader van nacht de schotel terugbezorgd in de tuin. van het Van -Looij-museuin aan de Voorhoutstraat. Maandagavond laat bracht hij .de di recteur van het Frans Halsmuseum, de heer F. Baard, telefonisch op de hoogte. In de stromende regen vond mén de schotel, netjes opgepoetst en keurig verpakt, terug. OREMIER Nehroe en andere leiders A vteB. Vdé /aan/ het.bewihd^.zijnde Gongrespartij in D3«Ua"]iebben vandaag in feite - de Chinese voorstellen met betrekking tot'een oplossüig van .de crisis- aan de - grens tussen de beide landen, /verworpen. '"De feitelijke verwerping kwam in een/resolutie van de werkcommissie van het Congres. Gewoonlijk stelt Nehroe deze resoluties op, maar Con- gresautoriteiten wilden niet meedelen •of hij de verklaring van vandaag op gesteld heeft. De "resolutie luidde: Afdoende stap pen moeten genomen worden voor het voorkomen van grensbotsingen, maar dergelijke stappen moeten de integri teit van India niet schaden of enigerlei (Van een onzer verslaggevers) NELLERE VERBINDINGEN OP DE LANGE AFSTANDEN: daarnaar hebben de Nederlandse Spoorwegen gestreefd bij de samenstelling van de zomerdienstregeling 1960. Er zgn enkele principiële wijzigingen aangebracht op de interpro vinciale lijnen, waardoor aanmerkelijke tijdwinsten worden geboekt. De spoorwegen zuilen een aantal extra snelle treinen inleggen; de belangrijkste daarvan zijn; 1 Op de drukke reisuren op de lijnen RotterdamVlissingen en Rotterdam Vento. Daarmee wordt teven» bereikt, dat op de „oude lijn" (Amsterdam HaarlemDen HaagRotterdamLage Zwaluwe) op .de drukke uren ieder haif uur een verbinding tot stand komt naar Zeeland en Brabant/Limburg, g Elk uur een sneltrein AmsterdamMaastricht, meteen tijdwinst van twintig minuten. t 2 Elk uur een sneltrein ZwolleNijmegen (23 minuten sneller) met aan sluitingen te Zwolle in alle richtingen (45 minuten sneller van en naar de Usselsteden en Zuid-Nederland voor de zürichtingen Emmen enz.). de wachttijd met 21 minuten wordt bekort. In Dordrecht wordt de wacht tijd van deze lijn op de aansluiting naar Zéeland met 34 minuten bekort. De tijdwinst wordt voornamelijk be reikt door verkorting van verschillen de overstaptijden. De Benelux-dienst bij voorbeeld wordt een half uur ver schoven, wat belangrijke voordelen biedt voor de reizigers uit bet noorden en bet oosten, die te Rotterdam op deze dienst willen overstappen. Dg wachttijd wordt met 33 minuten bekort. In Geldermalsen ontstaan door de nieuwe dienst AmsterdamMaastricht andere aansluitingen van .en naar de richtingen Arnhem/Tiel en Gorkum/ Dordrecht, die de overstaptijd met on geveer 20 minuten bekorten. In Geldermalsen krijgt deze Betuwe lijn (Amhetn/NijmegenGeldermalsen Dordrecht) bovendien een betere aansluiting met Eindhoven, waardoor Het nu reeds door de spoorwegen gevolgde systeem van trelndelen, die van een bepaald stationaf tot snel trein worden, zal ook wórden, toege past voor de richting Eindhoven door té Rotterdam een sneltreindeel in de richting Eindhoven/Venlö af te splitsen, resp. te combineren «net de trein Amsterdam)Vlissingen. Voor de Hagenaars betekent dit 32 minu ten tijdwinst als zij naar Eindhoven gaan, en zelfs 35 minuten als Venlo hun eindpunt is. Een ander voordeel van de sneldienst AmsterdamMaastricht Is, dat er nu tussen Amsterdam-Utrecht-Den Bosch- Eindhoven een half uurdienst komt, want de bestaande uurdienst blijft ge handhaafd. Voor de trajecten van het westen naar het noorden en het/oosten zijn te houden. geen wijzigingen voorzien in het nieuwe spoorboekje van de zomer dienst 1960. Toch zulten ookde rei zigers in het noorden en het oosten voordeel ondervinden van de nieuwe regeling, omdat in het westen hnn aansluitingen beter zijn. Groningen Brussel met overstappen in Rotter dam bij voorbeeld vraagt in 1960 een teisduur van 5 uur cn 21 minuten/der tig minuten korter dan thans. Gronin genMaastricht kan. men zelfs in een vol uur minder afleggen. Om het hele noorden een goede en snelle verbinding te geven met de IJselsteden, met Arnhem, Nijmegen en vandaar met goede aansluitingen naar Noord- en Zuid-Limburg, is een nieuwe regelmatige snelle uur dienst ZwolleNijmegen ontworpen, die te W(jhe en Olst stopt en in Zwolle aansluit op alle.daar samen komende richtingen. Dé nieuwe 'dienst sluit te Arnhem zéér goed aan op de twee-uurdienst van en naar Keulen, dat de Groningers 43 mi nuten eerder zullen kunnen berei ken dan thans. De spoorwegen zijn met deze wijzi gingen overigens nog niet aan het ein de van hun plannen. Er wordt bijv. nog ernstig gezocht naar verbeteringen in de verbinding tussen het noorden en het wésten van het land. De directie van de spoorwegen hoopt in 1961 reeds een begin te kannen maken met deze verbetering. De verandering in de zomerdienst i960 betekent dus vooral verbeteringen op de grote afstanden. Vooral bij de reizigers op deze trajecten leefden de grootste wensen. Weliswaar reist slechts vijftien procent van het totaal aantal reizigers verder dan zestig kilo meter, maar deze vijftien procent be zorgt de spoorwegen 47 procent van haar inkomsten uit het reizigersver- voer. Er was dus alle reden om met de wensen van deze groep rekening aanvaarding van agressie omvatten". Volgens waarnemers in 'de Indische hoofdstad New Delhi -betekent dit-een verwerping van de voorstellen,.vdie ingediend werdeh door «de preixöer lian ccmimumstisc^'e',ChIha,,Tsjoe/ErtlaL//; T^óe.had',;maand'agi,voai?iéétéia:/i;dïi Chipa én India zichbeide /twintig kQómetör tóudeh tëriigtrekd^^yahscie omstredenMcMahón-gféhslinïè: ,/in Noordoost-ïndia en van. de 'stellinge die eik. bezet in ]/adakh./,i./. /-./S Vin Indische regeringszijde wordt meegedeeld, dat een terugtrekking zcu betekenen, datChinaaanspraken maakt op een stok" grondgebied van India - van 64.Q00 vierkante kilometer betgeen een schending van Indisch grondgebied zou betekenen. Een overeenkomst inzake Ladakh zou betekenen, dat aanvaard wordt, dat China een Indisch gebied van. on geveer 13.000 vierkante kilometer be zet houdt, hetgeen India als. agressie beschouwt. Indische kranten melden vandaag, dat .aan de grenzen van 'Sikkim en Nepal, die India gedeeltelijk van China scheiden, Chinese troepen zijn samengebracht. De „Hindoestan Timès" noemt als concenratiepunt Clantsjoeng Golla, 'in de buurt van een Nepalese controlepost. Daar zouden de Chinezen bezig zijn een vliegveld aan te leggen. Aan de grens van Sikkim zouden de Chinezen loopgraven en kazematten hebben gebouwd. In dit gebied zijn veel militairen waargenomen by de bgrgpas Tangkar La. ZUSTER A. v.d. BtelLdbeetrf%( ce van het Prins BernhatAz/V jongenshuis. (Stichting ProAKin^'. derhuis Treebeek)schrijft: Met grote .vréugde hébben/wil f: vernomen, dat Sink. NIcoIaas .onte^ i huis wil gedenken. Ik/dunt na'u-|/i wetijks onze verlanglöst aau SIntci poitenwmupi^g^ voor te: leggen. De schóolgadndé' jongens; zou-/ dén gaarne eetf elëfcti^fte /tréiit/ï hebben, als gemeenschapsspel, o.r een voetbalspel.PèrsaonlQk^p. t wensen zija" ote.rtekenboekenJ^N, etuis, me ccanadozen, mondargeJlsséf 'i handschoenen, enzi. ///S//// Voor Onze grote eji cnuiere-jon-^ V gens gaan onze gedachterii uiti^' naar schaakstukken groot for- maat 7heteoentUela/sch<wJeS?¥ of dambordeA. PersoonlffKeEiwpj^}/ sen zijn. o.a.dassen, hamdaekoe-/:; «en, pantoffels;/pi enz Daar, in Zuid-Limburg; den, behoren zij ook totrdel kinderen, die Trouw op k verzoek? van fde'; Sint gei heeft. Het - moet- straks in Tréöietek;/ pakje zenden ;aaht' Shf/Ni* li actie,//tó^Iad/Trouw;/i/A ctam;öitóer' v.vermelding:, 2000./kindéetó»|^ite||p®^ zenden tda ;ióiaze">^OTefetó4i«r| 4 r2 T3'9 CkJc "porizegéla//z^Syre - ■- Op de onbewaakte /overweg/ aai i Stationsstraat "in Teiige is iat middag: «ie 56-jarige J. Num'ai zjjn naotoifiets op weg was'.naar te Apeldoorn ;door -een' person. i>~ trein gegrepen.Hy/ wérd «ïctete^aféfaap^. rij dih'g van zyn Noèrtuig geslihgézd, en kwam in de wetering terecht* die li de spoorbaan 1 ópf- Hij moet lag gedood zijn. De heer ïB^aian was va van '.acht a i", Te Paarl, in de Zuidafrikaanse Kaap provincie, hebben .zich maandkg onge regeldheden voorgedaan,toen ongeveer 3600 nict-blaaken auto's met stenen bekogelden en in. brand staken en de inzittenden molesteerden. Zij deden dit naar aanleiding van de verbanning van een niet-blanke vakbondsleidster. Tien mensen -— acht niet-blanken en. twee Duitse immigranten moesten - met vrU ernstige wonden in een ziekenhuis worden opgenomen. De potitie maakte gebruik van pantserwagens om de rust te herstellen. De niet-blanken waren samengeko men bij de woning van mevrouw Mafe- kang. voorzitster van de unie van ar beiders in de eonservenindustrie, die door de Zuidafrikaanse regering naar het meer dan 100 km noordelijker ge legen Vrijburg was verbannen, omdat haar aanwezigheid „schadelijk* voor de vrede en rust" werd geacht. Zij mocht haar elf kinderen meenemen, maar haar man moest in Paarl achterblijven. Mevr. Mafekang woonde al 32 jaar in Paarl. Zijzelf had de tegen haar ge nomen maatregel .niet bekendgemaakt uit vrees voor ongeregeldheden.'Tóen haar vader, na haar vertrek, het nieuws vertelden, kwam het tot eten uitr barstin g. Woedende >Aftlfcan en, die-rasH lange messen> en km r«el,-> j wstren, trokken door dtestraténVen 'view ïen alle 'Européan'en:;:aaniT«Éé;'^fióiïtó/:': Intussen Is het j - mevrouw Mafekang/ zich bevlndt^ZW blijkt nietmet de trein naar" Vrijburg vertrokken te zijn. Het- is de eerste mtól, datlkéi/In/vdte- doorgaans rustige KaM>provlaciie||jk»F%. ernstige' ongeregeldheden is .nfameeiteW met betogers tegen dé regeringamolièek - van''.Umarthei^.»;/v; U De Zuidafrikaanse mlnlrier vz nenlandseZaken, Naude.'d ten, dat de heer. en mev: uit Hazendal,een W^k van, KatepstadJ^ hun;., tweejarig neger-pleegkind mas mogen houden op voorwaardetdaCs... zij Zuld-Afrika verlaten! Het echtpaar Beecher- had^htetfMMl#! bijna twéé 'jaar-/gelee-iii ge, or, 3 jdn.'." éen rooms-katholieke /kerki/to:'toiap@e stad, waar het zes* weken na dé geboor/S/, te te vondeling was geit Op 30 september van dit j,"1 het echtpaar van de dienst-SóclaIte/;Z^|^ ken bericht dat h^Thomakmoèai:?sf35/| staan, omdat hij een zwarté/htiidk had. De heer en mevrouw Bee gonnen een wanhopig gevéchüfc j ongetjé, .waaraan aiJjzear: gehecht te mogen behouden. - ■-Zij hebben, verklaard ceel 3 Zuid-Afrika te verlateh dan Op 13 de- naar Engeland, waar zj] z - ;drieëtt/gaah'j.^Mtigéi£^S;®^S&^ .1 "/ie.).--/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1