vatervïgM Schiedamse Noordmolen zal worden gerestaureerd Horeca-bedrijven willen gezelligheid in binnenstad pnsfifar mmt „maatkleding" voor uw woning J Haagse dilettantenorkesten speelden in Geb. voor K. en W. m KERK EN SCHOOI, r* mÊ bij Fokkeiman FOKKELMAN Vlaardingen-uitgaansstad Commissaris J. J. Maandag viert maandag 4ö-jarig ambtsjubileum Drumband U.D.I. jubileerde G.S. gaan taxi- en huurauto-zaken behandelen Scheveningse haringvissers maken geringe vangsten Lateibalk onthuld in Sionskerk Unie-collecte M !s 5* BH - Jk» ^Sgggag Schiedam Si-so-verkoopdagen TROUT Dinsdag 10 november 1939 :^qua Faiaiaw vergaderde T Filmavond C.J.M.V. ;'^'scaaÈi»AM. D. CJM.V. Weid gis teravond in „Irene" een filmavond voor .kleden van deleeftijd van 9 tot en met 15 '^aar. iDe heer A. v. d. Most, voorzitter - s 2 i mrnis te jongerenwerk, vestigde .7,#èirilde.. aandacht op dat in het centrum $r*cvêtm een nieuwe-afdeling is gé» {^Setstg-^Deii nwndbarnKmicacltib „Jong w '"•Braw)?1' zal worden opgericht, waarvoor ■Ms'^Kéfbebtoers riedtdeeeavotidkoztden and-: van deze ..avondwas d' «Kalle7 en de diaiaantsmoJdce- (-jfnriMlV'Alc voerfiknen werdén' gedraaid; 3 coirftóielmreaE Geen voorrang verleend Postzegelverzamelaars komen bijeen Advertentie Brand in fabriek ..Klaproos''-collecte mam s- bovenhe lde". maathefcag i de -laagste ir :schrijfsrter - Burgerlijke stand van Schiedam ui Bwgerlijk* stand Van Rotterdam Omd-aS^ K"': K J- saedtmw'Wageiiialw. M tl- ||è;4»aot-*öt gm. P 3 feaïen. g» Tank viel op rug van arbeider Kon. onderscheiding Visterijberichlen Bert Voeten in Harmonie Straatverkoop U.V.V. bracht 500 op Naeff-beker uitgereikt aan T.H. Veel belangstelling voor leerlingenkaarten Bouw Here, kleuterschool aan Vredeoord Gemeente in beroep bij Kroon Politieloopbaan begon in Rottenlam Molen „Vier winden" wordt gerestaureerd HET VEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen 7 'mm Dies „Kerk en Wereld" Gedenkdagen predikanten J i Chr. Geref. kerk Den Haag- Oost 25 jaar i kir z zzw zzo zzw z z AFSCHEID EN INTREDE PROMOTIE A. J. VENTER Geref. kerk te Smilde bestaat 125 jaar SCHIEDAMDe Noordmolen te Schiedam, waarvan nog een rudi ment op enkele honderden meters van de spoorlija-Schiedam-Delft staat zal worden "gerestaureerd. Dit blijkt dit een voorstel aan Provinciale Sta tiën totdiet verlenen van een subsidie van 15 pet. op de totale restauratie kosten, die 51.500 zullen bedragen. De restauratie' omvat het herstel van dé-bovenmolen. voor het gebruik van windkracht en het aanbrengen van een nieuwe balie met schoren en hekwerk alsmede een gebruikte en reeds aange kochte? huip niet rollen,, vloer, korte spruit, rolrand en rollen, pen- en ijzer- balk, windpeluw «n roede;■- Door de Provinciale Moïencommissxe 8CHÏEÖAM.In Mg der bovenzalen van- de dmtdtm hield maandagavond de Aqua-Fauna wederom een .lezing. De voorzitter, de heer F. W. J. Scheffers, opende déseavond en memoreerde nog even dat de tentoonstelling In de Rlvlèra- V hal wel een sneces geweest was. Daarna gaf hij bet woord aan de inlei der van deee avond, d» heer Henry Deutz uit RotterdamiDe titel van diens onder- :Werp was: «In en om het aquarium". Rectaal toondehij deze avond aan hoe *de belichting en de verwarming van het aquarium moet rijm De vissen in het aqtittörim kunnen, natuurlijk ook ziek worden, aldus Spreker. De puntoekte komt nogal een» voor; Men. moet dan de i.watertemperatuur opvoeren tot 32 gra- jden en 'af en tbe zuurstof aanvoeren. De groei van de pfónten hebben, naast grond ••en water, bovéned licht nodig. De kunst- "belichting moét dan ook de - gehele dag branden, bet minste is wel 12-16 uur, dtete niet alleen 's avonds, zoals velen doen,omdat het zo mooi is. In de prak tijk is gdblckéit dat 75 van de aqua- riumhcticiers electrische verwarming ge- bruiken. "NadnAkeJtjk wees de heer 'jDeutz er op 'dat, bp het uitvallen van dé élactriciteit, altijd'•noodvenwatming aan wezig moet zijn. Het beste is dan petro- leumverwnnming. Hm over de opleiding" van de |¥'3'!;:/jai^sei''poM.1i«?'én"':dA;"ge«stige-'füm'v„Op' gr'j.lglbd ijs". is gewezen op het unieke gezicht op de drie nog intact zijnde wa{korenmolens, die het stadsbeeld van Schiedam volko men bepalen. Dit beeld boet momen teel zeer aan waarde in door het sto rend element van de onttakelde Noord- molen. Slechts door het herstel van de vierde molen kan het stadssilhouet weer gaaf worden. De romp van de Noordmolen, .die in 1803 werd herbouwd en nu in het bezit is van de gemeente, is van steen. Het metselwerk is in zeer goede staat en binnen de romp bevinden zich nog alle installaties, die voor een windmolen be nodigd zijn. SCHIEDAM'. Op het beruchte kruis punt Vlaardingerdijk - Rembrandttaan heeft gistermiddag weer een aanrijding plaats gehad. Ditmaal waren het de chauffeurs J. H. uit Waddinxveen en P. H. v. G. uit Schiedam, die met hun auto's tegen elkaar botsten. De aanrij ding ontstond, doordat v. G. geen voor rang verleende. De bijrijder van Van G., de 16-jarige J. B. uit Vlaardingen. liep een hoofdwond op en moest per G.G.D. naar het Vlaardingse Gemeente, ziekenhuis worden vervoerd. De mate riële schade was zeer aanzienlijk. VLAARDINGEN. Vanavond houdt de afdeling Vlaai-dingen van de Neder landse Vereniging van Postzegelverza melaars haar maandelijkse bijeenkomst. Hierop wordt een lezing met dia's ge houden over de postzegels van Zwitser land, Dit land staat bij de verzamelaars in hoog aanzien om ztjó prachtige zegels I en vooral ook urn de postaal verant- j SCHIEDAM. Woensdagmiddag om woorde uitgifte van nieuwe postzegels. 2 uur zal In het Gereformeerde Jeugd- Ook de beeldverzamelaars komen biji htita, Langr Haven 97» dp grote jaar-; postzegels van Zwitserland aan nun trek,] Ijjkae Si-So-verkoopdagen worden ge-jb-v. de klederdrachten, bloemen, vim- houden. De Si-So. (Samen Inspanning.ders, portretten, enz. Samen Ontspanning) ls destijds opge-l Druktechnisch zijn de zegels van Zwit- rfcht. om de onderlinge hand in de| serland prachtig uitgevoerd en een lust gemeente van de Gereformeerde Kerk™1-"' he! °°K va'\ rie verzamelaars, te verstevigen. Vlaardingse postzegelverzamelaars, die. Op de clubavonden maken de damesj110* geen lid zijn van een vereniging,! diverse artikelen, welke op de verkoop-kunnen dinsdagavond uur ut het R.K. dagen verkocht worden. De opbrengst i Verenigingsgebouw, waarde laardingse j van deze verkoop Ls elk jaar voor een safdeling van de Nederlandse postzegel-: ander doel bestemd. Dit jaar heeft men verzamelaars altijd bijeen komt. een. j als bestemming gekozen de bewoners vanSaan kennismaken. -ïij kunnen dan alle, het Gereformeerd Rusthuis aan de mogelijke inlichtingen verkrijgen, die. Nieuwe Haven te verrassen. Waarmee? j overigens ook winden verstrekt dooi de ....dat zal afhangen van de opbrengstj secretaris de heer P. J. S.angen, Mei el- van de verkoop Ds. E. J. Oomkes zal de opening van! dit jaarlijks gebeuren verrichten. j Natuurlijk zijn niet alle aanwezige artikelen door de Si-So-leden gemaakt, er is ontzaggelijk veel ingezameld bij i een rondgang door de gemeente. De schiettent, grabbelton en sjoelbakken ontbreken er niet, terwijl er een gezel lig zitje gereserveerd is voor het ge bruik van een consumptie. Vanaf woensdagmiddag 2 uur tot 5 uur en 's avonds van 710 uur alsmede donderdag op dezelfde tijden kan men hier zijn inkopen doen. laan 45. SCHIEDAM. In een chemische fa briek te Schiedam aan de Lange Ha ven is gistermorgen brand ontstaan, doordat men papierafval verbrandde in de verwarmingsketel van de centrale verwarming. De brandweer was de brand spoedig meester. SCHIEDAM. Tot en met 13 novem ber zal in Schiedam een lijstcollectle worden gehouden ten behoeve van het Oorlogsgraven Comité. Voor deze col lecte zijn dringend collectanten nodig. Aanmeldingen geschieden in de St. Lidnlnastraat 70a. In. Kethel zal de collecte plaatsvinden tot en met 12 november. Hier kan men zich opgeven bij de familie v. d. Griend aan de Kerklaan 10 en bij mevrouw Aigera, Perenlaan 22. Op zaterdag 13 november wordt een straatcollecte gehouden. Bussen kunnen voor Kethel worden afgehaald bij mevr. v. d. Griend, Kerklaan 10, na 4 uur en voor Schiedam op vrijdag 13 november van 16—17.30 uur en van 20—21.30 uur bij het Rcode Kruis gebouw aan de Lange Nieuwstraat. Voorts op zaterdag 13 november de gehele dag in het Roode Kruis gebouw. 8QBntti&L&De bouw 'van liet ''«-rii'esiwia- "'édöull^e4>»tretó«éincstfe Pnns ff>Bemhartwa«tft, .is door architect H. i Fled- te 'ptbttèrdam nemend^ Prof. ZH. rijding- der T.B.Ci 'g-Gravfehlhage.gegund tan de N.V: - Ui p. van Ees- -'Rotterdam, met - eeit:;' bedrag - cwterl»»idÖe'tS^bé*?edms' beeft; jï^'ïi:r«eas4s^éénéieE^ptots"'t;géhad -op Geboren Maria JE. d v C.J jM-LMelIëf: ;«n M Sehotte; -Josina T. d v 3 - B:~M Kleiss. an J v d Houten; Franciscus H. KatsSttjP;'H 3 JCinn«g»!i «n H J P van Alphen; .vCattiarms- G H, d .v JL' G JRjVaartlng en O P rj;- .Seh<>ttes; Petrtw A A.it- v J M. van gj^ÈSSSaut^mt', en 3 C vain Dongen'; Cornelia. ;4d"V'"P van XeeaweR en J M van. der Ent; -,L<ao.'Cs z v A van .GockORi én M Wattei; 'Marja, d .v L de Jfeel en H'van.den föide. t OroWHa: J C de KJijn, SS J. wed van H van Ierland; M A Palms. 73 i, wed van. K O. Btoam. VLAAED1NGEN. „ls de Nedeiian- dér na de tweede wereldoorlog huiselijker geworden?" „Ja" zegt bet bestuur van de afdeling "Vlaardingen van de Ver eniging van Horeca- en aanverwante be drijvenvolmondig! Het is vooral de televisie, die de mensen 's avonds vast houdt. Met welk gevolg? Veriaten stra len lege restaurant, ja een uitgestor ven stad. Op welke manier kunnen wij nu, ondanks dit verschijnsel, 's avonds weer sfeer brengen waarvoor de bur gemeester bij officiële gelegenheden telkens pielt in een uitgestorven Vlaardingen* De oproep van de burgemeester om van* Vlaa r dingen oofc- 's avonds een ge- xelIKge ^stad ie makëitJis niet onbeaat- woord gebleven. ".^Alléén aË,de velé reclameborden^ dié in ""da afgelopen maanden aangebracht zijn, -zorgen in Vlaardingen voor een levendige verlichting. Ook is momenteel de middenstand in samenwerking met de 'Horecabedrijven bezig om op Vlaar dingen hun spotlights te richten. Vrij wel in de gehele binnenstad worden momenteel grote slingers kleurige licht- baUoenen gehangen en vooral de ver lichting aan de Hoogstraat wordt spec taculair. Vlaardingen zal er in jaren niet zo feestelijk uitgezien hebben en zonder overdrijving kunnen wij de komende maand over „Lichtstad Vlaardingen" spreken. Het is duidelijk, dat de midden standers. zoveel mogelijk hun winkels aan de feeststemming zullen aanpassen. De etlages zullen zo aantrekkelijk moge lijk worden gemaakt en uiteraard willen ook de drieëndertig Vlaardingse Horeca- Av"'AangiaeB geboorten, nov.r I» G van "Vbet-Tetere. d; C'LM Mineur-Meijer, d; C 'Vl Vi f.' .Dvngan Biliz-vxn Delzen, d: - A RjÖeSbeèr-dea Boer, z; H G Hoztóoom-Ben; - beker, z; M T Klfjik-van Breda, z; C M T ;rgèas;age-van;;Dtjk," z; B Jtul-Sjdjkerman. z; 'At ji>B<»uwene-v. d. Woerdt, z; W W v. d. SIute-Hordift, z; M Oosterltng-Kramex, d; C IUUrttearBS»tér.vd;4H 3 .Kulipere-van Es, 'z;EM dd^Mao-lterklaait; z: S Soeters-van - -Velzem d; "M! A C Ksppelaar-van Bohemen, - d-.* M E Vonk-Rcenmen; K C v. d. PerH- .yBérid«rf, <fc J: J T Sdi«^t*«.XuM«, d; OdeGroot-Veenmaad; ;D CF de Wit- x, K«ki!Ö.: d; w v- vd. Wal-V. <S.. Broek, d; J i .f Groenewegen-Voaelenzan* de Jang, z; H 3 '(-tZwakke-de Jon^xz; M~-5tegers-y. d Stam, e4-;A A.'v.-d. Mooreu-Dekker, z; H de Waal- V-Moelee,'. z; A Ko«dng-v«lïDuiib d; J Ph>- -Wfjrr—B A X Smit-van Gulik, SjJfX-C. Loman-WigmOTe. d; M van Dillejv - MaatJost. A B d. M J V mgj&mr t* c M van Ooom-de Ja- ri'-Ja.y*1 'rL ':T ■■avw4«yndp"' 5*- J_ v- 3 Vaandragw-Ostcrmarai. d. É®M^3f! -tK*en."'BeBlc-Beljko«H>» - A.-H Eueer- y „,4 p. de Groot. X Gosliga, 78 jr; K Roo- K MlUeMsr. 58 Jr; E oep llf^^zrmn^va» A. j - vr. VW> C A Aneneman. ïAS'ir»'-Jw,van Hoora, nian. geh J S. van "71 JrT' M vac Wijk *«ij« G 7«..» V 'Schoutec, 79- jr; A de W"X H ^--"VearsluiJ». Lb; 3 M v; d. Starre, Grijn. men Stuifzand," vr SCHIEDAM. Gistermiddag om streeks, kwart, over vijf was men op het in aanbouw zijnde woonwagenkamp aan de Schiedamse Schiekade bezig een septictank aan het optakelen, toen een der poten van de takel bet begaf. De 47-jarige G. S. uit Oude Tonge kreeg de tank van 3500 kg op de rug. S. werd met rugklachten in de dr. Noletstich- ting te Schiedam opgenomen. bedrijven niet achterblijven. Tijdens een persconferentie maandagmiddag deelde het bestuur mee; dat kosten noch moeite gespaard zijn om het de bezoeker zo gezellig mogelijk te maken. Zoals bekend overwegen B. en "W. plannen om binnen enkele jaren in de binnenstad een groot hotel-café-restaurant te laten bouwen, maar men vraagt zich in horecakringen af, waar dan wei de ondernemer van daan moet komen, daar het bezoek nu niet bijzonder gunstig is in de Vlaar dingse bedrijven. De Vlaardingers kla gen nogal eens. dat er zo weinig gele genheid is om na het winkelen of na een concert ergens kofie te drinken. Geza menlijk zullen nu de horecabedrijven die gezelligheid" in éigen stad trachten te verhogen. Het is dus nu afwachten hoe gröót de belangstelling zal'zijn. Vlaar dingen behoeft tegenwoordig 'hls*7 „uit gaansstad" heus niet meer voor omlig gende gemeenten onder te doen. Onder het motto; „Winkelen in Uw eigen Licht stad én even in een Horecabedrijf ver pozen" wil men bij de opening van de brug krachtdadig een einde maken aan de ongezelligheid op straat in avonduren. de DELFT. De heer G. van Schevico- ven, baas in de afdeling mengvoeder van de N.V. Oiiefabrieken „Calvè-Delft", is gisteren gehuldigd in verband met zijn. veertigjarig jubileum. Wethouder P. C. Elfferich deelde hem mee. dat de Konin gin hem had onderscheiden met de ere medaille in zilver behorende bij de Orde van Oranje Nassau en speldde hem het eremetaal op. Daarna spraken nog de heren ir. S, J. Eiekman Roode, direc teur, die hem de gebruikelijke ereteke nen en een gratificatie aanbood en de heren C. M. Bik en H. A v. d. Bosch, resp. ais chef en als vertegenwoordiger van het personeel Zij boden geschenken aan. 'z-GRAVENHAGE, 10 nov. Besommin gen trawllogger*Sch 101 met 14.980, Sch 198 met 14.850, Sch 242 met 18.000. Sch 54 met. J4.490. Sch 210 met 20.000 (restantbe somming). Voort» waren aan de markt twee kustvissers met in totaal 280 aan verse vis. Notering per 40 kilogram; groot midde)- schelvis 39.SO—46, kir Lr: middelachelvis 38 41, schelvis I 37—391 II 25—27. mktdelkool- vis 34.5041.50, kooivis I 34—35. kabeljauw 1 40—44.50, II 35—38. III 24.50—28. wijting 23—30. bot 18—20. schar 24 50—26. Notering per 100 kilogramgrote ijska- sljauw 130—150. grote kooivis 73—84.50. Notering per 50 kilogram: verae haring 34 —32, makreel 15.8020.80. Aangevoerd 50 kamjes gezouten haring. Notering per kartje: volte haring 81—65, «teurbaring 5563. Verwachte aanvoer voor woensdagmorgen; circa tien of twaalf kustvissers. ROZENBURG. Zaterdag werd het tijdens de viering van het 60-jarig jubi leum aaa de Rozenburgse Harmonie „Uitspanning door Inspanning" aange boden jubileumgeschenk aan de burgerjj getoomd. Dit geschenk bestond uit een Instrumentarium en uniformen voor een inmiddels opgerichte drumband, alsmede een nieuw vaandei voor het muziekkorps. De Rozenburgse Harmonie, voorafge gaan door de drumband, maakte een mu zikale rondgang door het dorp, waarna op het Marijkeplein de drumband aan het Ere- en Werkcomité Jubileumge schenk „U.D.L" onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Aschoff werd ge presenteerd. In de korte tijd van voorbe reiding had de band reeds kans gezien een mars in te studeren, welke voortref felijk werd geslagen. In dé Instuif van „De Sehans" kwamen de comitéleden mét de ieden van „U.D.I." bijeen, waar burgemeester Aschoff zijn dank uitsprak aan de burgerij van Rozen burg en de bedrijven, die het gezamen lijk mogelijk hebben gemaakt deze prachtig geüniformeerde drumband aan. het bestaande korps toe te voegen. DatWassenaar, zijn 40-jarig ambtsjubileum de drumband reeds na enkele maanden j vieren. De heer Maandag begon in 1919 voorbereiding kans heeft gezien zieh op!op 31-jarige leeftijd zijn politieloopbaan deze wijze te presenteren had spreker j|n Rotterdam, een gemeente die hi) 26 zekér niet verwacht en is een teken, dat;jaar trouw bleef. In Rotterdam werkte onder bekwame leiding en met veel:bi) op het hoofdbureau op verschillende, animo is gewerkt. De start is goed ge- afdelingen o-m. bfl de centrale recherche. weest en burgemeester Aschoff zag dit,;U» de oorlogsjaren was. de jubilaris In de. na alle* wat er in de laatste tijd is ge-[rang van commissaris der Rijkspolitie pasaeerd, eveneens als een nieuwe start werkzaam bij de I» Den Haag gevestigde voor het bestaande muziekkorps. Met «en j Centrale Opsporingsdienst. Nog voor de Opwekkend woord voor de toekomst bevrijding werd de beer Maandag aan- pverhandigde spreker aan de voorzitter gezocht, na de oorlog voorlopig de lei- van „VS>.l". de heer J. W. Kleijwegt, ding van het Wsssenaarse politiekorps het batig saldo onder couvert van de0p zich ta nemen. In oktober 1946 werd door het Comité gevoerde actie. - - BU monde van de voorzitter dankte de Rozenburgse Harmonie „U.D.I." het Co mité Jubileumgeschenk voor de werk zaamheden ten bate van de vereniging verrieftt De opbrengst van deze actie heeft alle verwachtingen overtroffen en bet prachtige resultaat hebben we van middag kunnen aanschouwen, aldus spreker. Hij hoopte op een goede samen- VLAARDINGEN. De derde en laat ste van een serie culturele avonden, ge organiseerd door de boekverkoper Aart Pontier, wordt woensdag a.s. gehouedn. In de bovenzaal van de Harmonie spre ken die avond twee auteurs, te weten Marga Minco, die iets zal vertellen over en voorlezen uit haar boeken „Het bittere kruid" en „De andere kant", alsmede Bert Voeten, die uit etgen werk zal lezen. Marga Minco is gehuwd met Bert Voeten. De bijeenkomst begint om 8 uur. VLAARDINGEN. De straatverkoop, die door het UU.V.V., afdeling Vlaar dingen. zaterdag op bet Liesveld ge houden werd, bracht het mooie bedrag van 500.op. Zoals bekend beo en de dames van het U.V.V. voor het eerst met een stand op het Liesveld gestaan. De gehele dag door hadden de dames handen vol werk om, hun vele klanten te helpen. In openbare zittingen van het Zuid- holiandse college van Gedeputeerde Staten zullen donderdagmorgen aan staande enkele Haagse zaken aan de orde komen. Het betreft hier beroepen tegen afwijzende beschikkingen van B. en W. van Den Haag met betrekking tot het huurauto en taxibedrijf. De eerste afwijzende beschikking werd gegeven op een verzoek om de ver leende bedrij'fsve-gunningen van acht taxi's te wijzigen in één voor 28 taxi's. De tweede afwijzende beschikking werd gedaan op verzoek van een be drijf om de - bedrijfsvengunntng voor zeven huurauto's te wijzigen in één voor dertien huurauto's. Kies uit de uitgebreide collectie die poly-Z elementen, die he.ant woorden aan mvspeciale behoeften. Voeg ze samen tot exclusieve stijlvolle vvandmeuheleii.Zo bouwt u individuele kaniers op kamers meikarakter! Bezoekon/c permanente expositie van poly-Z om een goede indruk te krijgen van de ongekend vele mogelijkheden. DELT. Op de propaganda-avond van de Del tie Gymnasiasten Bond is de Naeff- beker 'uitgereikt aarr .de 'leerlinge Hilda Engel; Dë békér korat jaarlijks in handen Nieuwe Binnenweg 288 Rotterdam (Van één onzer verslaggevers) De Scheveningse haringvissers maken op het ogenblik geen grote vangsten. In het algemeen wordt weinig gevangen. De verwachtingen voor de vangsten In deze tijd van het jaar waren juist hoog gespannen geweest. Het is thans de pe riode van de Engelse wal-visserij en dan wordt vaak vee! gevangen. Het blijkt evenwel, dat de haring niet meer Ln groten getale onder de Engelse wal zwemt. Verschillende loggers gaan thans reeds de kanaalvisserij proheren. Normaal ls het, als deze visserij eerst aan het einde van november, begin december een aanvang neemt. Om het tekort aan haring op te van gen. kopen verschillende reders haring in Ierland aan. Deze aangekochte ha ring wordt dan per eigen logger naar Scheveningen. gébracht. Door de aan koop van Ierse baring en de vracht vaart is de prijs van deze haring hoger geworden en de Ieren maken dan ook behoorlijke prijzen. Deze haring is ge vangen in de baaien van de. Ierse Zee, binnen de driemijls-zone, waar de Sche- veningse loggers, die in de -Ierse, Zee van "diegebet "San; ,dé~ iSerfirigen, die dé vissen, niet mogen komen. beste prestaties op het- gebied van het Overigens wordt, doordat de aanvoer Nederlands heeft geleverd- 'gering is, te Scheveningen veel betaald TARLE jaar geleden organiseerde de Fehadiso, de Federatie van Haagse Dilettanten Orkesten een concert, waar op vier Haagse amateurensembles zich elk apart, maar ook tezamen lieten ho ren. Dat was een aardige én bemoedi gende gebeurtenis. Fehadiso bad nu weer een dergelijke manifestatie op touw gezet. En het resultaat van deze •oging kon men gisteravond in het Ge- ouw van K_ en W. te Den-Haag beluis teren. Wij persoonlijk achten,zulk: een confrontatie met muzikale zelfwerk zaamheid bijzonder nuttig en ook zeer verheugend. Hier wordt zelf muziek ge maakt. in plaats van passief naar mu ziek geluisterd, hier komt men in per soonlijk contact mét de werken uit de muziekliteratuur. Bovendien geeft zo'n gezamenlijk concert ook een soort vriendschappelijke concurrentie, die sti mulerend werkt. HOE was nu bet resultaat van deze avond? Welnu dat viel mee en bet leek orfs. of het algehele peil gestegen was. Bij wijze van introductie speelden alle strijkers uit de vier orkesten het Concerto Grosso op. 3 nr. 11 van Vi valdi en dit vonden wij nu wel een wat hachelijk experiment, omdat deze mu ziek in zulk een massale bezetting bet niet zo ai te best doet. Het Kerkelijk Symfonie Orkest onder Hans van Col- lem voerde de z.g. Jenaer Symfonie van Beethoven uit en dit vonden wij geen erg gelukkige weergave. Er zat wat weinig samenhang in dit orkest en de intonatie, die bij amateurs nooit precies zuiver kan uitvallen, was hier we! heel erg onzuiver. De Orkestvereniging Euterpe" onder Bert Esser zorgde voor een verrassing met de Ouverture Ray mond van Thomas en met een alleraar digste bewerking door de dirigent van deeltjes uit Inghelbracbt's La Nursery. Dit was kennelijk geschreven met een blik naar de mogelijkheden van „Euter pe" en daarvan was handig gebruik ge maakt. De keuze van het Haags Katho liek Symfonie Orkest onder Henk Hooger- vorst was gevallen op de Parijse Sym fonie-van Mozart, maar dat had men toch werkelijk niet moeten doen. Mozart voor de haring. Een kantje '.taring brengt gemiddeld zestig gulden op. En kele jaren geleden, in de tijd van de Engelse walvisserij, was deze prijs vaak de helft. Ook de verse 'haring brengt meer op dan normaal het geval is. De ontwikkeling van de haringvisse rij tot nu toe heeft gemaakt, dat de toekomst somber wordt ingezien. DELFT. Bij KR. is -benoemd -tot buitengewoon lector in de afdeling der weg- en waterbouwkunde van de Tech nische Hogeschool om onderwijs te geven iri de leer der rioleringen ir. A. C. J. Koot, hoofdassistent met gedeeltelijke dagtaak tojj prof. W. F. J. M. Krul. De belangstelling voor de goedkope leerlingen- s en docepterikaartejr;welke gratis toegang verlenen tot het Gemeen temuseum te Den Haag en vaak een aanzienlijke reductie waarborgen voor grótere tentoonstellingen in het museum, nemen toe. Er zijn op het ogenblik ruim 23.000 van deze kaarten, geldig voor dit seizoen, in omloop. Dit is ruim 6.000 kaarten meer dan vorig jaar. (Van een onzer verslaggevers) Het college van Gedeputeerde Staten heeft zijn goedkeuring onthouden is zo moeilijk! Het Haags Symfonie Or-een besluit van de Haagse gemeente- kest „Haso" onder Piet van Mever be- raad. waarbij grond aan het Vredeoord in erfpacht werd uitgegeven aan 'de Hér- sloot de rij met Mendelssohn's Hebriden Ouverture en Bartok's Roemeense Volksdansen, waarin de blazersgroep goed werk leverde. Tenslotte traden alle vier orkesten op het podium en tezamen werd Sibelius' Finlandia gespeeld. Dat klinkt uitstekend en vormde een waardi ge afsluiting van deze hoogst interessan te kennismaking van eigen muzikale ar beid. N.K J. Op maandag 16 november zat de heer J. Maandag, commissaris van politie éaét J F VéMhdJs, 75 jWer!cing tussen het tamboer- en het mu- man van 3 M v: d. Starre. f rfekkorps. Burgemeester J. C. Aschoff Strien. man, geh gew- met E »- 1 t#mi;»Btri< i sloot deze bijeenkomst. de heer Maandag definitief tot korpschef in Wassenaar benoemd. Behalve commissaris van politie is de heer Maandag commandant van de Was senaar se brandweer, hoofd van de zelf bescherming van de B.B. en directeur van de in Wassenaar gevestigde politic- opleidingsschool voor Zuid-Holland, Zee land en Utrecht. Op de dag van het jubileum zal er 's morgens een samenkomst zijn met het!voor genodigden en daarna van 4 tot 5 politie-en brandweerpersoneel en's mid-1 uur een receptie voor iedereen, die de dags op het raadhuis eerst een receptie;heer Maandag geluk wil wsasen. DELFT De werkzaamheden met be trekking tol de bonw van de Sionskerk san de Corl van der Lindenstraal zü» zo ver gevorderd, dat op pleehlige wijze een lateibalk met het opschrift ..Keer stil tot God" kon worden ontbnid. De onthulling geschiedde in aanwezig heid van o.a. vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en kerkvoogden en pre dikanten van de Ned. Herv. gemeente, door de wijkpredikant ds. G. van Hoegee. Spr. zei het een vreugdevol ogenblik te vinden nu dé wijk binnen afzienbare tijd haar eigen huis zal krijgen. Voortdurend, aldus spr.. hebben we moeten tobben en bij anderen moeten inwonen. En dat valt op de duur niet mee. Komende tot het opschrift zei de predi kant. dat hem was opgedragen een tekst te* zoeken van 15 a 16 letters. Zijn keus viel toen op Psalm 62, waar staat: mijn ziel keert -zich stil tot God, doch deze tekst was te groot, vandaar dat spr. ervan maakte „Keer u stil tot God"'. Daarmee is wel het karakter van dit gebouw aangeduid. Na de plechtigheid werden de genodig den rondgeleid door de architect, de heer Compter, die hun een indruk gaf van het kerkgebouw, zoaiz he, er uit zal gaan zien. vormde schoolvereniging te Loosduinën. Op deze grond moet een kleuterschool gebouwd worden. Gedeputeerden zijn van mening, dat de Kleuteronderwijs- wet voorschrijft, dat de grond in eigen dom moet worden overgedragen. Op voorstel van mr. Hangelbroek gaat de gemeente van deze beslissing in be roep bij de Kroon. MONSTER. -• Ook de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verlenen nu bun medewerking met de instandhou ding van de oude Monsterse Molen De Vier Winden, nadat eerst de gemeente Monster zelf hem had gekocht,, om hem tegen totaal verval te behoeden. Met een verzoek om een subsidie van vijfen twintighonderd gulden in de totale res tauratie. die eenentwintïgduizend gulden bedraagt, hebben Gedeputeerde Staten zich nu naar de Provinciale Staten ge wend. Daarmee wordt De Vier Winden, die in 1882 gebouwd werd, in zijn oude glorie hersteld» Het is een zogenaamde ronde stenen baliemolen, die werd ge bouwd, om de veel oudere korenmolen te vervangen, die op dezelfde plaats stond. NED. HERV. KERK Aangenomen naar Utrecht fvac. jjfctf dr. A. F. N. Lekkerkerkeri; W. L. Jen.' alg. secr. A.M.V.J. te Amsterdam. Bedankt voor Breukelen: H, Hoekema legerpred. te Arnhem; voor Werkendam' G. Kaastra te Oosthem; voor Luttelgeest; E. Kempenaar te Nieuw-Leusen. GEREFORMEERDE KERKEN Aangenomen naar Schiebroek-Hillegers- berg-Centrum (vac, H. J. Bruggema); R D Beukema te Doorn. Bedankt voor Vlaardingen: S. van Bek- kum te Monster. GEREF. KERKEN (vrijgemaakt) Aangenomen naar Toronto (Can. Ret Ch., voor miss, des Woovdsi; H. Kniggei kand. te Groningen. CHRIST. GEREF. KERKEN Tweetal te Schiedam: G. Blom tt Meerkerk en J, C, vaft Ravenswaajj te Scheveningen. Bedankt voor Urb: H. van Leeuwen tt Arnhem. GEREF. GEMEENTEN IN NED. Aangenomen naar Veenendaal: F. Mal- lan te Bruinisse. Het instituut „Kerk en Wereld" te Driebergen zal op 20 november zijn veertiende verjaardag vieren, 's Mor gens zal de directeur van „Kerk en Wereld", mr. A. W. Kist, een diesrede houden over: „Wereld in verwachting", In deze bijeenkomst zal dr. A. Th. van Leeuwen zich voorstellen als het nieu we directorium-lid van „Kerk en We reld" en tevens als secretaris van de herv. raad voor de arbeid ter verbrei ding van het evangelie. Om kwart over twee 's middags be gint in het recreatiecentrum „Het Grote Bos" te Doorn een programma onder de titel: „Het schaap met vijf poten". Daarin zal een groep jeugdwerklelder» een indruk geven van wat er is het jeugdwerk gedaan wordt. Winrum t 611.17; Ziildijk t 300,Anjum t 421.Bolsward t 48950: Dronrtjp t 311.90: Engwierum t 335.—; Gerkenicloot- ter t 344,—: Heeg 287.95: OoateRee 201.70: Opelnde I 430.23; KJazienaveen f 416.43: Oesenztj) I 103.25 Cn- lemborg t 428,75: Domburg f 514.90: Lunterec I 2.240.—Rieden f 229.22: Den Dalder t 130.Opperdoes f 235.50; St. Panera* f 800.Maasdijk f 508,86; Monster, f 1322.60; Zwammerdam 693.36; Zwiftidrécht t 399.91; Haamstede t 340.15: Middelburg 1.437. Totaal van 100 locale comité* 1 3SJ58,St (tn 1958 f 43.694,57) Ds. TJ. P. Okken te Groningen, em. predikant der ned. herv. kerk, hoopt 11 november 80 jaar te worden. Hij diende de gemeente te Feerwerd, Kol- - ham, Eexta en te Bierum, waar hij in 1945 met emeritaat ging. D9. Okken was o.a. penningmeester van de ver eniging van rechtzinnige predikan ten In de provincie Groningen. Ds. 3. vtu> Dijken, chr. geref. predi kant te Biezelinge, herdenkt 11 no vember zijn 25-jarig ambtsjubileum. Voordat hij in september tn het vorig jaar naar zijn huidige gemeente kwam, stond hij te. Aalten en te Ouderkerk ad. Amstel. De jubilaris, van wiens hand ojï. een overzicht van de ge schiedenis der; chr. geref. kerken in Nederland verscheen, zal woensdag avond 11 november tijdens een ger .Tneentesaroenkomst zijn jubileum vie ren, zondagmiddag 15 november te half drie zal ds. Van Dijken een herdenkingspredikatie houden. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum zal ds. J. F. Ossewaar- de te Lochem, em. predikant der ned. herv. kerk, zondagmorgen 15 novem ber om half elf in Lochem een her denkingsrede uitspreken. Da. Osse- waarde werd 9 november 1919 predi kant te Overdlnkel, stond vervolgens, te Grijpskerke en ging in 1829 naar Lochem, waar hij in 1957 met emeri taat ging. In de oorlog, tijdens welke hij actief aart het verzet deelnam, gat ds. Ossewaarde mee de stoot tot de oprichting van de „PIKO" (prot. in terkerkelijk overleg). De Christelijk Gereformeerde Kerk van Den Haag'Oost zal op 13 december a.s. haar zilveren jubileum vieren. Dit feit zal worden herdacht in een kerkdienst, waarin zal voorgaan ds. H. Toorman van Den Haag-centrum, aangezien de ge meente momenteel vakant is. Op 16, dec. zat een gemeenteavond worden gehou den. waarin het jubileum feestelijk zal worden gevierd. De gemeente die nog geen eigen kerkgebouw bezit, hoopt bin- nen enkele jaren tot de bouw daarvan te kunnen overgaan. 2 Helsinki 3tocJcb. Oslo Kopenfc. Aberdeen Londen A'cUm Brussel Luxemb. Grenoble Nice Berlijn Frank/. München Züricb Centre Locarno Wenen Innsbr. Athene Rome Ajaccio Madrid Majorco 'Uwabo.i Mtfrado motregen geh. bew. regenbui Wh-bew. I.YVW. oabew. regen «eh. bew. regen bew. motregen xw. bew. xw. bew. h. bew. regen zw. bew. «eh. bew. rw. bew. h. bew. «eh. bew h. bew. b. bew zw. bew. eeh. be^- 1. bew, on bew 1. bew. zzo zzo O stti zw z z wzw z stn »w Stil O ozo Stil nno O ONO St/1 N A S 7 H t M 7 It h7 1 4 It 7 1« IS lfi IS rr l i m - t x x l tt l t t t - «.l t 9 17 t t I f M. Ds. L. G. Chr. Brabandt te Dordrecht heeft zondagmiddag intrede .gedaan als predikant van dé evang. lutherse gemeente te Bergen op Zoont. Als pre dikant van deze gemeente blijft ds. Grabandt tevens predikant van de ev. luth. gemeente' te Dordrecht Vrijdagmiddag 13 november zal aan-' de Vrjje Universiteit te Amsterdam pro-; moveren tdt doctor in de theologie dej heer A. J. Venter, geboren te Tarka-j stad kt Zuld-Afrika. Promotor zal tSjn» prof. dr. G. C. Berkouwer. De heer Ven ter zal een dissertatie verdedigen ge titeld: „Analities ..of sinteties?". De plechtigheid zal om half vier in d« Woestduinkerk te Amsterdam plaats vinden. De gereformeerde kerk van, Smilde viert 20 november baar 125-jarig be staan. Deze kerk is een van de oudste; en grootste geref. kerken in Drente, voortgekomen uit de Afscheiding van 1834. De gemeente telt ruim 1000 zielen en heelt dochtergemeenten te Boven- smilde en te Hogersmilde, die te zamen eveneens ongeveer 1000 zielen tellen. Tijden» de herdenkingssamenkomst de kerk zal prof. dr. K. Djjk te Amster dam de feestrede houden. 0 In verband met zijv. benoeming tot gewoon hoogleraar In de landhuishoud kunde aan. de landbouwhogeschool met ingang van 1 november jl. is prof. dr.) J. Honing afgetreden als directeur van het Lartdbouw-Economisch Instituut tej Den Haag. BENOEMING AAN T.H. DELFT DELFT. By K.B. is benoemd tot buiten gewoon lector In de afdeling der weg- water bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft ir. A. C. J. Kool, hoofdassistent met gedeeltelijke dagtaak bij prof. W. F. J. ai- Krul. De beer Koot zal onderwij* geven i» de leer der rioleringen. RIJKSUNIVERSITEIT .LBTDEN. Geslaagd voor het doet. ex. klassieke taal- en letterkunde: de heer J J Boogert te Den Haag (cum laude); voor het doet ex geneeskunde: de heer F J C van Breda Vriesman (Temeuzen); voor het so mt-arts ex de heer P E M Meershoek (Let den); voor het artgex de heren A V G Bruschke (Oegstgeest), R K J KoumaM (Lochum) en R. Nijhcff (Den Haag). UiKEdHTGeslaagd voor het exauij® ïr"' staathuishoudkunde en statistiek C. R% m Erikjaar (Amsterdam). Voor MO. staatsinrichting A. Diepstraten (Oosterbout), L. van Dijken, tLeldichendam). - NIJMEGEN. Geslaagd voor kandidaats- examen .klassieken: pater. J J Scheepen* L IR- Oedenrode): geslaagd voor Seint- artsexamen; de heer R E Wong-Chung (Nij megen).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2