Bezitsvorming Commissies spreiding hoger onderwijs adviseren: I Vorstin in Eindhoven Minderheid: academie in Enschede Na West-top extra Navo- bij eenkomst Resolutie in parlement: Hijs PANAMESE vlag haren kanaa Toto-prijzen niet meer dan 25.000.- Paarl Jiroestsjew es Sint u)il ezel schenken -pmss;. i mmsimm Veenbes: meest gevreesd* vrucht in Amerika RAMP VOOR KWEKERS m Noodtoestand dreigt in Friesland Amerika: beëindig opruiing UITBREIDINGEN IN ANDERE PLAATSEN P „Top" pas in zomer? Rustig weer Hf Echtpaar gedood bij botsing in Frankrijk Nota over toerisme Gemiddeld ruim 6500 werklozen: Leider van Indische communisten t kritiseert TSJ0E r NA WAARSCHUWING VOOR KANKER WOENSDAG 11 NOVEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4447 Jk Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. derwijs en Spreiding Technisch Hoger Onderw vast in een gezamenlijk rapport aan minister C; De voorzieningen die in verband met de bev> kingsgroei en de te verwachten grotere vraag na academici voor het hoger onderwijs in de naa. toekomst noodzakelijk zijn, vereisen een gezaim* lijke investering van f412 miljoen. .r-^ê&MTAAL Wt/Moetum Opdracht Voorstel van regering Hl Zie ook pag. 3) Da* móét kunnen i i||fjgpi JgtijP Cranberry-cultuur Stand kerkbouwactie Rotterdam: Witte de Withstraat 25 - Telef. 115700 (4 Li Poetbus 1112 - Postgiro No. 424518. Gouda: Ridder van Catsweg 144 redactie telefoon 2867 Abonnementsprijs 81 cent per week, ƒ2,65 per maand 7,80 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks (Geldig tot woensdagavond) ONBESTENDIG. Half tot zwaarbewolkt met enkele buien. Zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuidoost. Weinig ver* andering in temperatuur. t' Morgen: Zon op: 7.53 Maan op; 15.57 onder: 16.55 onder: 4.30 p E regering heeft bij de Tweede U Kamer een nota ingediend, waar in zij de hoofdlijnen van het door haar te voeren bezitsvormingsbeleid heeft uiteengezet. De maatregelen, die de regering denkt te nemen, zullen pas worden geconcretiseerd, wanneer over de nota in de Tweede Kamer is gedebatteerd. Ook bij het bewandelen van de weg der bezitsvorming wenst de regering een goed werkend gemeen overleg met de Staten-Generaal. De zaak zel ve geeft aanleiding tot het maken van enige opmerkingen. Stimulerende maatregelen om het steeds groter wordende nationale bezit te spreiden over grote groepen der bevolking, worden met name in protestantse en r-k. kring reeds lang wenselijk ge acht. „Persoonlijk duurzaam bezit vorm voor de mens een raiddel uiter aard naast vele andere middelen - om persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen met betrekking tot zich zelt, zijn gezin, zijn medemens," zo zegt de regering in haar nota. Deze stelling is niet nieuw. Zij is ook de achtergrond van de activitei ten van de christelijke politieke par tijen en de christelijk-sociale bewe ging om tot bezitsvorming in brede kring te komen. EEDS op 30 april 1897 heeft dr. •K. Kuyper in het Utrechtse „Tivoli* tijdens een deputatenvergadering van de AJt.-partij op de betekenis van het persoonlijk bezit gewezen. Kuy per zei toen: „Eigendom, van hoe bescheiden af meting ook, is voor alle geestelijk verweer van onze burgervrijheid prim ordiale eisch" Kuyper meende voorts, dat de beloning van de arbeid zoda nig moest zijn, „dat een ieder voor sich en de zijnen kleed en dekke dien de te- hebben en een sobere maaltijd moest kunnen aanrichten" en „voorts moet hij in staat zijn zijn kinderen op te voeden, Gods kerk te helpen in stand houden en bij ziekte en op den ouden dag te kunnen rondkomen van wat in betere dagen is weggelegd. Ook voor de--activiteiten van—-hel christelijk volksdeel achtte Kuyper 't persoonlijk eigendom van belang: „Alle 'christelijke actie wordt de slag pen uitgetrokken als ge sociaal de breedste klasse bindt." Wat Knyper aan argumenten naar voren bracht, geldt vandaag nog. De regering heeft dat begrepen. Ook zij voert aan, dat dat persoonlijk duur zaam bezit voor de mens een middel vormt „om persoonlijke verantwoor delijkheid te dragen met betrekking tot zichzelf, zijn gezin en zijn mede mens." Universiteit in Deventer. (derde) T. H. in de IJmond GAAN we dus met de visie van de regering op de noodzakelijkheid van de bezitsvorming akkoord, ook de in de nota aangekondigde maatrege len kannen voor zover daarover al thans nu een oordeel is te vellen onze instemming hebben. De algemene spaarregeling is zo danig, dat er inderdaad voor brede kring perspectieven worden geopend. De bijzondere faciliteiten, die de re gering denkt te geven aan speciaal met het oog op de bezitsvorming op te richten beleggingsmaatschappijen zullen stimulerend werken op de ac tiviteiten van werknemers en werk gèvérs om de bezitsvorming in de juiste banen te leiden. •In de kring van het Convent der Christelijk-Sociale organisaties is de oprichting van een als door de rege ring bedoelde beleggingsmaatschap pij al lang in overweging. Verwezen lijking van de plannen stuitte tot op heden af op moeilijkheden van fisca le aard. De regering is voornemens die fis cale belemmeringen thans op te rui men. Zij wenst ook hier geen sta-in- de-weg te zijn bij de samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Onze eerste indruk van het bezits- vormingsbeleid is dan ook gunstig. De ministers van Buitenlandse Za ken van de landen die bij d* Noord- atlantische verdragsorganisatie zijn aangesloten, houden op 22 december een speciale bijeenkomst voor het aan horen van een verslag over de Weste- rtke topconferentie die op 19 decem ber begint. Dit is dinsdag door een woordvoer der van de NAVO te Parijs meege deeld. De NAVO-ministers komen voor hun normale zitting in Parijs bijeen op 15. 16 en 17 december. Tot een extra-bijeenkomst werd dinsdag be sloten door de permanente NAVO- raad onder voorzitterschap van se- eretaris-generaal Spaak. (Van onze parlementaire redacteur) OTET OOSTEN VAN HET LAND zal in 15HS2 een I universiteit moeten krijgen. De oprichting van een derde teehnische hogeschool is noodzakelijk. Deze zal in 1084 in de omgeving van de mond van het Noordzeekanaal moeten worden geopend. Dit stellen de commissies Spreiding Hoger On maïs tMMKKKW ï::j>$00&rtz*t>kari '"i -•* .'■.'vip. Jiöspj Ovtrijssel^l 3-400 DfcvfeNTSR AWSTEIDiK Ü80Q0 LEIOEN 'm*ias!s üw —«naiw sas NIJJfESEI J1LBSRC Bcsftonde universiteiten Niet/we vestiging Aantal studenten in 1959 168000i usmsm tn 1980 In de Nationale Vergadering van Pa nama Is een resolutie aangenomen, waarin de volksveri-genwoordlging zijn vastbeslotenheid uitspreekt om de Pa namese vlag te hijsen boven de zone van het Panamakanaal, thans nog Ame rikaans gebied. Voor het eerst sinds de ongeregeld heden van vorige week dinsdag zijn Amerikaanse burgers en militairen er zijn er 22.000 in de Kanaalzone weer in Panama City gesignaleerd. De Amerikaanse autoriteiten hebben de belemmeringen op de bewegingsvrij heid van hun ondergeschikten voor een belangrijk deel opgeheven, maar een avondklok blijft bestaan." Amerika heeft een beroep gedaan op Panama een einde te maken „aan op hitsende beweringen in het openbaar", die voortvloeien uit de incidenten van 3 en 4 november tegen Amerika. De Amerikaanse onderstaatssecreta ris voor Latijns-Amerika, Rubottom, heeft de Panamese zaakgelastigde in Washington Morgan-Morales ontboden en erop gewezen, dat het optreden van de menigte en in het bijzonder de schending van de Amerikaanse vlag bü de Amerikaanse ambassade „de normen van beleefdheid, die gewoonlijk be staan tussen landen die vriendschappe lijke betrekkingen onderhouden, te buiten gaan". De Amerikaanse regering zegt over bewijzen, te beschikken dat de Pana mese petitie op 3 november per radio opdracht krfeeg niet naar het gebouw van de Amerikaanse ambassade te gaan. Na incidenten met Amerikaanse mariniers haaide een woedende me nigte voor het ambassadegebouw een Amerikaanse vlag naar beneden. Deze opdracht zou op de Amerikaan se ambassade zijn opgevangen. Voorts (Van onze parlementsredactie) Hef wetsontwerp tot wijziging van de loterij wet dat binnenkort bij de Tweede Kamer zal worden Ingediend, zal vrijwel overeenkomen met het voorontwerp van de commissie-Wiar- da, nu ruim een jaar geleden gereed gekomen. Een afwijking van belanga is de prijsiimiet, die op 25.000 gulden zal worden gesteld. De commissie- Wiarda had 50.000 gulden toelaatbaar geoordeeld, In een afzonderlijk wets ontwerp zal de volksvertegenwoordi ging worden voorgesteld, 20 prosent belasting te doen heffen op alle soor ten loterijen. Het percentage voor de Staatsloterij, thans 15, zal dan dus tnet 5 procent worden verhoogd. Wordt dit voorstel aangenomen, dan is de heffing van inkomstenbelasting op geldprij zen van de baan. zou de Amerikaanse regering beschik ken over een geschreven memorandum van gelijke strekking dat een Paname se agent „verloor", aldus is van goed ingelichte zijde in Washington verno men". OVER de plaats van de universiteit die in hei oosten van het land moet komen, bestaat geen eenstemmigheid in de commissies. De meer derheid wenst deze universiteit gevestigd te zien in Deventer. Een minderheid meent dat het land goed Drïenerlo bij Enschede de meest geschikte plaats van vestiging is. In elk geval zal deze al in 1962 te openen oos telijke universiteit moeten omvatten: een tech nische faculteit voor de studie van werktuig bouwkunde, de elektrotechniek en de scheikun dige technologie, faculteiten voor de rechtsge leerdheid en de economische wetenschappen en een studiemogeiökheid voor sociologie en oplei ding tot aan het kandidaatsexamen voor wiskun de. natuurkunde en scheikunde (met mogelijk heid tot uitgroei tot volledige opleidingen). Verder stellen de commissies voor: 1. Uitbreiding van de Technische Hogeschool in Eindhoven in 1960- 1961 Aet opleidingen in de theore tische wiskunde, theoretische na tuurkunde, theoretische scheikun de: 2. Uitbreiding van de R.K. Universi teif te Nijmegen met een sectie voor de tandheelkundige studie - aan de medische faculteit (nood zakelijk in 1960). 3. Verdubbeling .yan de capaciteit "'yin de 'tandheëlküfidigfe" öpïeiAmg aan de Rijksuniversiteit'iri Gronin gen (in 1961). C. Uitbreiding in 1961 van de Rijks universiteit in Leiden met een eco nomische faculteit en een algeme ne baccalaureaatsopleiding. 5. Uitbreiding van de Ned. Econo mische Hogeschool te Rotterdam met een juridische faculteit (voor zover deze noodzakelijk is met het oog op de studie der belastingwe tenschappen) en een opleiding in de sociologie (voor zover dit gewenst 's in verband met de instelling van een studierichting „bestuurs wetenschappen". half maart in Parijs Dinsdagavond rijn opnieuw onlusten uitgebroken in Paarl in de Zuidafri- kaanse Kaapprovincie. Een grote me nigte Afrikanen bekogelde auto's van Europeanen en plunderde verscheide ne winkels, waarvan er een in brand werd gestoken. De relletjes vloeiden voort uit nieuwe demonstraties tegen de verbanning van de nieLblanke Zuidafrikaanse vakbondsleidster, me vrouw Mafekeng naar Vrijburg door de Zuidafrikaanse regering. De ongeregeldheden vonden plaats niettegenstaande het feit, dat drie pantserauto's voortdurend door de stra ten patrouilleerden. Later wist de politie echter de dui zenden met stenen en knuppels be wapende Afrikanen te verspreiden. Er .werden verscheidene arrestaties ver bij niet van de vuurwapens gebruik richt. De politiemannen schijnen hier- te hebben gemaakt. Wel heeft een Europees burger gis te' >nd pistoolschoten op een menigte Af„;v--e- afgevuurd. Het is nog niet bekend, of hierdoor slachtoffers zijn gevallen. De blanke inwoners van Paarl heb ben gisteren de plaatselijke wapen en munitiewinkel geheel Jeeggekocht 'Er zijn gisteravond opnieuw politie- versterkingen naar Paarl gezonden. Omtrent de verblijfplaats van me vrouw Mafekeng tast men nog steeds in het duister. Zij is wel uit Paarl ver trokken, maar niet in haar verban ningsoord aangekomen. Het tussen IJsland en Noorwegen gelegen gebied van lagedruk is sinds gisteren ongeveer 15 mb opgevuld, maar heeft zich tegelijkertijd in zui delijke richting nog Iets uitgebreid. Het is geheel gevuld met onstabiele polaire lucht, waardoor zowel in En geland als in onze kustprovincies flinke buien zijn voorgekomen. Daar bij kwamen hagel en onweer voor Langs het boven West-Duitsland en Frankrijk gelegen koufront kwamen enkele storingen tot ontwikkeling, die naar het noorden bewegen. Het regengebied van een van deze sto ringen bereikte vanochtend ons land. Ook in Noord-Italië regende het van morgen ais gevolg van de aanwezig heid van een storing in de hogere luchtlagen. Een ten noorden van de Azoren gelegen depressie trekt met grote snelheid in de richting van de Pyre neeën. Deze depressie zal waar schijnlijk in diepte toenemen waar door in onze omgeving de wind de neiging heeft naar zuidoost tot oost te krimpen. De windkracht blijft morgen echter nog gering. In het temperatuurverloop komt weinig verandering. SINT heeft TROUW verzocht het hoogtepunt van de feestelijk heden voor 2000 kinder en-in-de- schaduw te projecteren in Er- melo. Behalve de 1500 pakjes die er voor evenveel kinderen in de beide stichtingen Groot Emaus en 's Heerenloo Lozenoord moeten komenmoet er ook een ezel komen. Een levensgrote ezel, die voor een ezelwagentje zal wor den gespannen, hét gemeen schappelijk geschenk voor 's Hee renloo. Zwarte Piet zal als ken ner van viervoeters het dier bij het bit houden. De kinderen gaan nu al aan de slag om lekkere hapjes voor vriend Ie-aa te ver zamelen. Zij mogen niet teleur worden gesteld. 'Voor de aankoop van een makke, gezonde ezel is geld no dig. U kunt meehelpen dit „leven dige" geschenk voor kinderen, die nimmer een eigen „thuis" zul len kennen, te bewerkstelligen. Zendt ons uw gift via giro 4 12 7 3 9, dan wel via De Twentse Bank Amsterdam of per postwissel. U begrijpt het, die ezel is een extra verrassing van de Sint. Daarnaast blijft het pakje HOOFDZAAK. Speelgoed en nuttige geschenken (ook voor oudere kinderen) zende men aan" Sint Nicolaasactie dagblad Trouw „Voor 2000 kinderen" Post bus 859 Amsterdam. Grauwtje voor 5 december! De Russische premier Chroestsjew aal op 15 maart van het volgend jaar in Parijs arriveren, aldus heeft de Franse president dé Gaulle gis teren op een persconferentie mee' gedeeld. ff; De Gaulle zei dat de Russische premier „indien bij het wenst tót het einde van de maand" in Frank rijk zal blijven. Hij zei, dat er tekenen zijn, dat de Sowjet-Unie een werkelijke poging doet de spanningen in de wereld te verminderen. „Na jaren van internationale spanning, schijnt het, dat de Sowjet-Unie thans minder druk uitoefent." „Ik zinspeel op het feit. dat Moskou op het ogenblik vermijdt olie op het vuur te gooien tn bepaalde moeilijke gevallen het Midden oosten, India, Laos, Afrika, Mid- den-Amerika bij voorbeeld." De westelijke pers schrijft vandaag dat eefi topconferentie van'Oost en West wel niet voor de zomer van volgend jaar xal worden gehouden. Diplomatieke kringen in Londen me nen te weten dat premier Macmilian de hoop op een topconferentie bin nen een half jaar heeft laten varen. In Londen kaaimen begrip hebben WBWff jen vahTtetrspiwneè staatshoofd, vóór een topconferentie evenals Eisenhower en Macmilian een ontmoeting onder vier ogen te hebben met de Russische premier. Maar men meent ook vrij zeker te weten dat de Gaulle de topconferen tie wil uitstellen, tot in de Sahara een Franse atoombom tot ontplof fing is gebracht. Dé Gaulle zei gisteren op rijn pers conferentie over de Franse atoom bom: Door zichzelf met een nuclair wapen uit te rusten bevordert Frankrijk het evenwicht in de we reld. Indien de Ver. Naties erin sla gen een einde te maken aan het ge vaar, zal Frankrijk onmiddellijk, zonder aarzelen, de desbetreffende internationale overeenkomst in toe passing brengen, aldus de Gaulle. V F- jï- r,% s v v - V v Een Nederlands echtpaar is dinsdag in Macon (Frankrijk) om bet leven gekomen bij een botsing tussen een Nederlandse personenauto en een zware Franse vrachtwagen. Het waren de heer en mevrouw B. uit Den Haag, die resp. 44 en 40 jaar oud warén. Zij overleden tijdens het vervoer naar een ziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) De stand van de hervormde kerk bouwactie was vandaag 7J940.54Ö. Sinds gisteren kwam er dus ƒ85.000 bij. In Nederland bestaat ook een Cran berry-cultuur, nJL op Terschelling en Vlieland. Van de rijde van de drie kwekeryen op deze eilanden is- mee gedeeld, dat in Nederland noch orga nische. noch kunstmest wordt toege past en dat er geen ziektebestrijding met chemische middelen plaatsvindt, zoals in Amerika. I E EN fcrdetfep leidde gisterenko- ■ijnliana rond over/ toonsteffiS BB de patiënïeiLvan de rijkspsyihli; sche Inrichting in,het Woeusel te Eindhoven - rife t>v4hëraple vervaardigd - vorztin heeft zich gisteren laten voorlichten over hei deze inriehtmg," waarophet og 900 mannen en vrouwen gesteld.. '.-l'vf.:.../;;' 's Middags bekocht de Koningin Eindhoven; dé rij- én van 'de Kask Landmacht. Zü: er M, het zogenaamde en «en. demonstratie met rups-, wielvoertuigen. (Van onze parlementaire redacteur) Staatssecretaris Veldkamp heeft de Tweede Kamer toegezegd, dat hij zijn visie met betrekking tot de ontwikke ling van het toerisme in een nota zal vastleggen en deze zo spoedig mogelijk aan de Kamer zal aanbieden. De bezorgdheid van het Amerikaanse ministerie van Gezandheid om. de bevolking te beschermen tegen kanker heeft; de kwekers en verwer kers van veenbessen (en niet aardbeien, zoals eerst werd gemeld) in Amerika tot wanhoop gebracht. honderdtal inspecteurs en - lestig scheikundigen zijn in de voornaamste cranberrystaten (Massachusetts, Wisconsin, Oregon en, Washing ton) aan het werk gegaan om uit te maken welk deel. van de oogst (van dreg. 100 miljoen kilogram): besmet is. De vice-gouvemeur van Wiscon sin, Nash» die een der grootste pro ducenten van cranberries iti deze staat is, heeft reeds in het openbaar het aftreden van de minister .yan Gezondheid geëist. Een andere grote jamfabrikant verklaarde dinsdag dat. het congres de producenten,: in Massachusetts, Wisconsin, Oregon en Washington een schadeloosstel ling van ITO miljoen, dollar móet toekennen. "T'v En intussen verdwijnen de pot ten met cranberry-jam uit de eta lages van de winkels. De grote win- kelmaatschappy „A en.P" heeft zijn •4000 filialen in het gehele land op- dracht gegeven- geen enkele veen bes meer te verkopen. De minister van Gezondheid, Fleming, heeft n.l. bekendgemaakt dat1 de veenbessen (cranberries) besmet zijn door chemische produk- ten die kanker kunnen verwekken. De Amerikaanse kranten publice ren deze waarschuwing in grote op maak onder koppen als: „Koopt geen cranberries". De industrie is wanhopig en vreest een schade van miljoenen dollars, hetgeen begrij pelijk is als men bedenkt dat veen- bessenjam een traditionele lekker nij op de Amerikaanse eettafels is op „Thanksgivings day" (eind no vember) en met Kerstmis. Per jaar wordt voor een. 50-miljoen doUar aan veenbessen jam omgezet. Een (Van onze correspondent) IN de vergadering van de provin ciale staten van Friesland heeft de heer A. de Vries A.R.) dinsdag vragen aan de gedeputeerde staten ge steld over de noodtoestand, welke lang zamerhand dreigt te ontstaan In de werkgelegenheid In deae provincie. Er stonden dit jaar per maand ge middeld 6513 werklozen ingeschreven bi) de Friese arbeidsbureaus, van wie gemiddeld slechts 2544, dus nog geen 40%, te werk gesteld zijn op aanvul lende werken. De heer De Vries vroeg gedeputeer den om al het mogelijke te doen om zo spoedig mogelijk ue tewerkstellinga- tnogelijkheid op aanvullend werk zo hoog mogelijk op te voeren en verder verzocht hij hem in te lichten over het aantal werkloze arbeiders, dat ten ge volge van het tekort aan werkgelegen heid nu al en in de naaste toekomst aanwezig is op de gemeentelijke sociale diensten «i dus niet meer vallen onder de wettelijke wachtgeld- en werkloos heidsverzekering. Spr. vroeg ook welk beleid de gede puteerden op korte termen willen voe ren en of de openstelling van een groot aantal aanvullende werken binnen af zienbare tijd mogriijk is. De leider van de Indische commu nistische partii. Mirajkar, heeft-, verty ktaard, dat premier Tsjoe En-lai vttï communistisch-China heeft gefaald goede verstandhouding te scheppen, die noodzakelijk Is voor het np i van vreedzame onderbandelingeE tussen India en China over de b# staande grensgeschillen. v-: lp Mlrajkar zei, dat Tsjoe alle Ind&chÉl gevangenen had moeten vrijlaten ea alle Chinese troepen uit de grensgebieden had moeten t gtï ken alvorensook maar over oaded». handelingen te praten." - ,Mirajkar betoogde, dat tisch-Cbln» „het b i - gevecht in Ladakh en het vergtétes i van bloed had kunnen vermijden dèófS eerder onderhandelingen' voor";iH't«: stellen".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1