Hoger Onder wij: Scherpe kritiek op houding van het Rijk Wordt Nederland per circulaire geregeerd? SINT WEER IN T LAND Uitnodiging van Franco IKE GAAT OOK NAAR Hogere uitkering gevraagd voor „kerngemeenten" Plan: reclame-t.v. uit De Gaulle naar Engeland Mist belemmert luchtverkeer Greep uit verlanglijst H BRITSE JAGER ZOEK WADDENZEE Helft van zestien miljoen binnen Smokkelaffaire op Schiphol nu rond Naast comfMHiëU-tWÊ^^ Duits toestel hoog boven Utrecht? Gevangene ontsnapt KAAS C r r pmERDAG 12 NOVEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4448f Directeur: H DB RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SL0T| Motorrijder verongelukt Niet gewild Weergaloos lekker, al een halve eeuw lang en... uitstekend houdbaar. Herv. kérkbouwactie ter Nog twee arrestaties now mad* ln Holland with imported tobacco* EXPORT Discriminerend Zie verder pag. 7, 6e kol.) (Van een onzer verslaggevers)- DE VRON (Vrije Radio Omroep Nederland)" heeft een zuisjei dé N.V. Vrije Televisiezender (VTZ). Deze wil commerciële tele visie-uitzendingen gaan verzorgen vanuit de lucht. Men denkt aan een vliegtuig of een helikopter van waaruit men telerecordïngswil uitzenden. yemvm-tfSSfiïm KoCMiduUi •t-Gravenhare Dotdrecbt: Scüiedam: .Vine as Wifhstraat as Tele. uaiuu to t) fostbua IH2 Postgiro No. 12431» Xiacntenoienst aBonnememen loSltm an via. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. nuyger.apinn i ieieioor 1834U7 (3 lUneni Postbus 1091 Postgiro No 424867 Klaentendienst- 18.3019.31 - J'eietooa Souiweg 132 - Tela 4370 Thorns? kemoisstroat 8e - -let 65451 Abonnementsprijs 81 cent per weeK '2.65 pel maana 1.00 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. PLAATSELIJK MIST Opklaringen en droog: weer, maar In de nacht en och tend op vele plaatsen mist. Zwakke, later af en toe matige oostelijke wind. Vannacht temperaturen, om het vriespunt tot lichte vorst. Morgen overdag ongeveer' dezelfde temperaturen als vandaag, i? Morgen: Zon op: 7.54 Maaa op: 16.22^. onder: 18.53 onder: 5.34 ET rapport, dat aan minister Cals is overhandigd inzake de uitbouw van ons hoger onderwijs spreekt in veel opzichten duidelijke taai. De expansie van onze economie en de noodzakelijke industrialisatie scheppen een grote behoefte aan aca demisch gevórmden. Om in die be hoefte te kunnen voorzien zijn uitge breide voorzieningen met betrekking tot ons hoger onderwijs noodzakelijk. Oprichting van nieuwe en uitbreiding 'van bestaande hoger onderwijsinstel lingen zal van de schatkist grote of fers vragen. De commissies, die voor het rap port, en. de conclusies verantwoorde lijk zijn, schatten, dat er de komen de jaren ten behoeve van het hoger onderwijs 412 miljoen extra moet worden geïnvesteerd. Een bedrag, dat op zichzelf reeds voldoende zegt en dat geen enkele vergelij king behoeft. Het rapport zelf maakt een gede gen en weloverwogen indruk. Niet overal zal men van de plannen ten aanzien van de spreiding van het ho ger onderwijs met instemming kennis nemen.' Waar teleurstelling heerst, moge het tot troost strekken, dit plannen, nog geen beslissingen zijn en dat. het-laatste woord in deze materie aeker nog niet is gezegd. O OK bij de uitbreiding van ons on derwijs worden we geconfron teerd met de groei van onze bevol king. Niet alleen het lager en het mid delbaar onderwijs dienen met die be volkingsgroei gelijke tred te houden, ook het hoger onderwijs dient de stroom nieuwe studenten te kunnen opvangen en verwerken! Daarbij komt, dat naarmate de in dustrialisatie voortschrijdt, de be hoefte- aan academici toeneemt. Voor al onze technische hogescholen en de op -te richten technische faculteit aan de universiteit in het oosten van het land zullen -zich tijdig op de grotere vraag dienen in te stellen. De commissies waarschuwen er voor, ;dai een zekerverandering bij hei' bepalen van do studiekeuze» ge wenst is.- Het aantel studenten, dat een technische studieverlangt, -moet groter wórden, wil straks aan de be hoefte van overheid en bedrijfsleven kunnen worden voldaan. Het is een tendens, die zich ook in het buitenland aftekent. Ook op de academische markt zullen vraag en aanbod in even- wicht dienen te zijn. ET alle waardering voor de gede- -M genheid, waarmede de commis sies rich van hun taak hebben gekwe ten,' betreuren wij het toch, dat niet meer aandacht is besteed aan de stu dieduur. en de baccalaureaatsopleidin gen. De - commisses hebben voor hun aanbevelingen geen enkel alternatief. Wel spreken rij waardering uit over de- pogingen om in Leiden en Eind hoven tot baccalaureaatsopleidingen te komen, waardoor een academicus zal worden gevormd, die een meer as sisterende functie zal kunnen vervul len,' maar het vraagstuk zélf komt niet voldoende uit de verf. Waardering hebben de commissies ook voor de aandacht, die de hoger onderwijsinstellingen besteden aan het: onderzoek naar een kortere stu dietijd. Maar zij leveren in de dis cussie over deze materie zelf geen bij drage. Dat is jammer. Juist met het oog op de enorme offers, die de uitbrei ding van het hoger onderwijs vraagt, had het o.L toch wel op de weg van de commissies gelegen na te gaan, in hóeverre door verkorting fan de stu dietijd en door middel van baccalau reaatsopleidingen een ontlasting van onze'Instellingen voor hoger onderwijs had kunnen worden bewerkstelligd. Nu laten de commissies de duur van de studietijd en de baccalaureaats-op- leidingen, die rij zelf in hun rapport aansnijden, in het vage, hetgeen een beslissing door de regering en de Sta- ten-Generaal niet gemakkelijker zal maken. Vanmorgen om kwart over zeven is de 55-jarige motorrijder M. J. Rusman uit Krommenie op de provmcialeweg Hembrug—Limmen in de gemeente Wormerveer bij het inhalen van een auto op de linkerweghelft tegen een hem tegemoet komende trekker met oplegger gereden. De motorrijder was op slag dood. KAMERLEDEN OP DE BRES VOOR GEMEENTEN (Van onze parlementaire redacteur) CHERPE KRITIEK is gisteren, bq de behandeling van de be groting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer, geuit op de houding van het rijk bij de behandeling van aanvragen der gemeenten om subjectieve uitkeringen in 1959. Deze hou ding was voor de heer Smallenbroek (A.R.) aanleiding om te vragen of Nederland tegenwoordig per circulaire wordt geregeerd. overleg over de regeling Is geweest op bestuurlijk niveau. De gemeen ten, die niet in staat zijn zelf te le nen worden nu gedupeerd. De heer Smallenbroek was er van overtuigd, dat de minister, die een grote decentralisatie voorstaat, deze ontwikkeling, waarin de gemeenten worden vastgeklonken op het verzor gingsniveau van 1953, eigenlijk zelf niet wil. De uitgaven van het Kijk zijn toch ook niet bevroren op het peil van 1958? Met name voor de ontwikkelings- kernen in de probleemgebieden schept de nieuwe regeling moeilijkheden. Door het beleid van het Rijk worden de gemeenten gedwongen tijdelijke voorzieningen, te treffen. Er zal een achterstand ontstaan,'ook als de nieu we wet inzake de financiële .verhouding is aangenomen, waardoor tel van ge meenten Juist in de probleemgebieden financieel achteruit zullen gaan. A 'L DUURTiHET dstttiiog meer dandriewrken Yoorhet 5 december is: Sint-Nkolaas is in -hebIand.' Haarlem vms een van-de eerste* gemeenten die'de Spaanse grijsaard ontvingen. Gistermiddag, toen 'de Haarlemse jeugd haar vrije woensdagmiddag had, hield hij statig zijn intocht in de Noord- hoUandse hoofdstad. Daarmee is Haarlem de naburige hoofdstad van het land. juist drie dagen voor: Amsterdam dat Sinterklaas meestal-als eerste gemeente in het land ontvangt, ziet hem pas zaterdag. Intussen trotseerde de bejaarde weldoener gistermiddag de regen om bij de Haarlemse Vleeshal vele van zijn jonge vriendjes de hand te drukken. Zoals bekend heeft de regering bü de Staten-Generaal een -wetsontwerp inzake een betere financiële verhou ding tussen Rijk en Gemeenten inge diend. Zolang dit wetsontwerp niet is aangenomen nullen de subjectieve aanvragen der gemeenten voor 1959 aanvragen voor gelden, die nodig zijn om bepaalde kapitaalswerken te fi nancieren, welke geen uitstel kannen lijden) door het Rijk worden voorge schoten, dit in afwachting van de nieuwe regeling, die een terugwerken de kracht zal hebben tot 1 januari 1959. De minister heeft op 12 mei deze regeling per circulaire aan de gemeen ten medegedeeld. Op 30 oktober is echter een nieu we circulaire verschenen, waarin wordt aangekondigd, dat bet Rijk vanaf 1 november geen nieuwe aan vragen meer in behandeling kan ne men, omdat er bij de afwerkingeen -te grote -achterstand -Is'oötstaani; De hieer Smallenbroek(AR.) vroeg op welke wet de maatregelen van de regering steunen en waarom worden Gedeputeerde Staten met opzij schui ving van de bestaande wettelijke re gelingen momenteel alleen maar ge bruikt als postbus voor de centrale overheid?. De heer Smallenbroek kon instem men met de zienswijze van de rege ring, dat het leningsbeleid der gemeen ten momenteel gecentraliseerd moet zijn om wanneer de verhoudingen op de kapitaalmarkt wat evenwichti ger zijn straks de financiële zelf standigheid der gemeenten, eerder te kunnen herstellen. Maar dat wilde niet zeggen dat de wijze waarop de aan vragen voor niet-uitstelbare uitgaven in de kapitaalssfeer door het Rijk wórden afgedaan <n.b, met model-be schikkingen) ook zjjn instemming heeft. Door de jongste circulaire van de regering wordt het gemeentelijke financiële beleid ln feite bevroren en dat terwijl er geen enkel voor- President Eisenhower zal volgende maand op rijn wereldreis ook Spanje bezoeken. Hij zal maandagmiddag 21 december uit Parijs in Madrid aanko men en de volgende morgen doorrei- (Van een onzer verslaggevers). Boven de Waddenzee werd gister avond koortsachtig gezocht naar een Engels jachtvliegtuig waarvan men sinds gistermiddag vier uur niets meer had vernomen. Aanvankelijk waren Nederlandse reddingsboten uitgevaren om te zoeken, maar zij werden later teruggeroepen. De Royal Air Force wilde de opsporing zelf ter hand ne men, in samenwerking met de Neder landse radarposten. Het vliegtuig, dat in Duitsland ge stationeerd is, seinde gistermiddag in moeilijkheden te verkeren. Even tater verloor men het radarcontact. Op dat ogenblik bevond het toestel zich tien kilometer ten noorden van Leeuwar den, juist boven de Waddenzee. Een Engels vliegtuig heelt gemeld, dat het contact zou hebben gehad met de vermiste vlieger via een zwak noodzendertje, dat in de dinghies aanwezig is. De reddingboot van Schiermonnikoog en een Duitse reddingboot zijn uitgevaren naar de vermoedelijke positie van de vlieger. zen naar Rabat, de hoofdstad van Ma rokko. Boyendien zal de president tijdens de reis van Athene naar Toulon op 17 december aan boord van de Ameri kaanse kruiser Des Moines voor de kust van Tunis een ontmoeting heb ben met president Bourguiba. Generaal Franco heeft Eisenhower op 24 augustus een brief gestuurd waarin hij hem voor een bezoek uit nodigde Eisenhower zal op de nieuwe grote "luchtmachtbasis Torrejon b« Madrid door Franco worden begroet. De twee staatshoofden-zullen daarna besprekingen voeren. De president zal verblijven in Het Moricloa paleis, de re sidentie voor hoge bezoekers. De woordvoerder van het Witte Huis, James Hagerty, heeft te Wash ington geweigerd enig commentaar te geven op de berichten dat Eisen howers bezoek aan Franco, ver band houdt met de kwestie van Spanjes toelating tot de NAVO. Noorwegen is steeds tegenstander geweest van een Spaans lidmaatschap van de NAVO. Een woordvoerder van de Noorse ambassade in Washingtou verklaarde dat zijn regering zich zai blijven verzetten tegen elke poging om het Franco-regime aan te sluiten bij de NAVO. (Advertentie) Zwitserse h ethun eeht met het merk CHALET 1 {Va neen onzer verslaggevers) De stand van de hervormde kerk bouwactie is vandaar boven de acht miljoen gulden gekomen. Dit betekent, dat de helft van het geraamde bedrag binnen Is. De juiste stand was van daag f S.006.797. De acht miljoen gulden werden bij eengebracht in korte tijd. Aan het be gin van september verkreeg de actie van de Ned. Herv. Kerk, om gelden bijeen te brengen voor de bo- van 165 kerken, meer en meer bet *ieid, en vanaf dat tijdstip kwame- lif ten, vaak nog gering, binne (Van een onzer verslaggevers) Een voormalige functionaris van Aerogronddienst op Schiphol, die lang zoek is geweest voor de rijkspolitie, is in Amsterdam gearresteerd. Hij had zich de afgelopen maanden bezigge houden met het huis-aan-huis ver kopen van borstels voor een liefdadig doel. Na het verhoor van deze man volgde de vierde arrestatie in een groot scheepse smokkelaffaire op de Amster damse luchthaven, die begin juni aan het licht kwam. Aangehouden werd de vroegere onderdirecteur van Aero gronddienst, J. H. In juni werd de toenmalige direc teur van Aerogronddienst, F. E„ plot seling gear -esteerd. Men verdacht de directeur ervan, dat hij documenten had vervalst en op die manier accijns vrije sigaretten en alcoholica het land had uitgesmokkeld. Eveneens werd een douanebeambte aangehouden, die van medeplichtig heid verdacht werd. Aerogronddienst is een organisatie, die het afhandelen van passagiers en vracht voor diverse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol verzorgt De smokkelaffaire bleek zeer ge compliceerd te zijn. Een van de be langrijkste verdachten, de nu gearres teerde borstelverkoper, bleek voort vluchtig te zijn. Aanvankelijk dacht men, dat hij naar het buitenland ver dwenen was, maar de man is dichter bii huis gebleven. i Advertentie) •n. I. BY SPECIAL APPOINTMENT De arrestanten worden voor de offi cer van Justitie te Haarlem geleid, "ie zaak Is nu rond. Eind september startte de acte eerst "ficieei en gezegd kan worden, dat in ->g geen twee maanden tijds een be- ig van f8 miljoen gegeven ïs om -vormde kerkbouw mogelijk te ">ken. In totaal wordt een actieopbrengst .an f 16 miljoen verwacht. Het kernheleid van de regering is in feite discriminerend. De ene ge- De initiatiefnemer voor deze onderne ming is dezelfde als van de.VRON: de heer U. Lewin in Diemen, Vol gens diens mededeling hebben enige personen zich al in principe bereid verklaard ƒ600.690 beschikbaar te stellen voor het charteren of kopen van een vliegtuig en zendapparatuur beschikbaar te stellen. Ook zou een bedrijf dat zich al bezig houdt met het maken van films voor televisiereclame, medewerking heb ben toegezegd. Men wil proberen de ontvangst voor tv-bezitters met de in Nederland ge bruikelijke antennes mogelijk te maken. Omdat er op grote hoogte (8000 meter) gevlogen zal worden zal de reik wijdte van de uitzendingen veel gro ter zijn dan van een tv-zender op de begane grond. De juridische knopen hebben de men sen die de nieuwe N.V. in Amster dam hebben opgericht, nog niet ge heel ontward. Men voelt er het meeste .voor te gaan vliegen met een toestel dat in Duitsland is ingeschre ven, omdat men daar de minste moeilijkheden vreest. In Duitsland immers heeft men al commerciële elevisie, zo redeneert men. principe wil men het liefst boven Jtrecht gaan cirkelen, maar men heeft nog niet onderzocht of Neder landse luchtvaart- en andere wetten dit mogelijk maken. ;an men niet boven het land vliegen, dan kan men altijd boven de Noord zee gaan vliegén, menen de plannen makers, die er in elk geval voor wil len zorgen buiten de normale vlieg routes te blijven. Men wil voorkomen dat de program ma's van de NTS gestoord worden. Daarom wü men niet uitzenden wan neer de NTS in de ether is. volgens de mededelingen is zelfs al een bespreking gevoerd met cabaret- artiesten die voor de zender zouden kunnen optreden. Maar namen zijn nog niet genoemd. Gisteren is de 22-jarige verblij vende in de jeugdgevangenis te Zut- phen, ontvlucht. eD jongeman, die een cursus had gevolgd in de inrichting, moest examen afleggen in de Rijks werkplaats te Apeldoorn. In da mid dagpauze heelt hij de benen genomen. De vluchteling Is nog niet achterhaald. President en mevr. Charles de Gaulle hebben een uitnodiging aanvaard van koningin Elisabeth «m volgend jaar van 5-8 april een bezoek aan .Enge land te brengen. Ten gevolge van een dichte mist was er vanmorgen in het westen, noor den en suiwecten des lands maar ongeveer honderd meter richt. In Zee land en ook in'Friesland ondervond de scheepvaart érnstige stagnatie en zowel de luchthavens Schiphol en Zes tienhoven als de vUeghasis Leeuwar den kwamen naar men hoopte tij delijk dichtte zitten. In Zeeland lag de scheepvaart van morgen volkomen stil en de veerdiens ten over de Ooeter- en Westerschelde moesten grotendeels worden gestaakt. Schiphol kwam in de vroege mor genuren steeds meer in de ban van de mist, die om tien uur nog maar een zicht van 175 meter toeliet en dat is te weinig om veilig te kunnen landen. De KLM-machlne uit New York en de Superconstellation uit Sydney moesten dan ook uitwijken naar het vliegveld van Dusseldorp. Omstreeks halftwaalf kan wel een aantel vliegtuigen van Schiphol ver trekken, namelijk die met bestemming Farijs-Milaan. Brussel, Manchester- Dublin en Genèvé. Toch moest nog een aantal vluchten worden uitgesteld. De Rotterdamse luchthaven Zestien hoven heeft de gehele morgen potdicht gezeten, evenals de helihaven van Rot terdam. Men hoopte echter, dat de si tuatie zich in de loop van de middag ten gunste zou wijzigen. Als gevolg van de mist moesten de straaljagers van de basis Leeuwar den vanmorgen 'aan de grond blijven. In de haven van Harllngen Repen bijna geen schepen in en uit. De mist werd In de loop van de morgen nog lets dichter. Omstreeks het middaguur kreeg men ook in Limburg last van mist banken en plaatsetijk gebrek aan zicht. Een helikopter van de lijndienst Maas tricht-Keulen moest kort na de start uit Kehlan weer terugkeren. TERM EDE-- bericht ik it, datwm mis Ned. Hen -r .Ae me chfb^tMosterdrim d&nsvaart graag;i.meedaëm:'eum^m Sint-Nicolaasactie/ van* 'Txouaï Vocrr 2000kindéren„Oiizechth,te! 12;? %ed^[:)van-)ll-ï^een::-inét£tSÏ: jaar." Dit schrijft de secretaresse van:?? dezedab, mevraB. Schjjveschmte-i; dér—Heijns. -- - Een hartverwarmend ti «richt; .vrienden. Rotte rfe :s thans ia de vóórste-gelederen. Dat zaL Sint. een extra pepernoot waard zijn.- -- -p En dit bericht zuster .Do van het KoningiE Emma Kinderhuis ia Hoensbrcc-k: -•-„"Vol verwachtingisien tofjuit. «o®r wat5 december.ons zattore*£f gen. Ons hïtis zit momenteel aoér~- vol;-we hebben* iOJ kindeié«i"-Jó»éj getut tot én metSM iaar en meisjes f tot en met 21 jaar". f' Hier is het verlanglijstjevait dit; protestantse kinderhuis in. da'! mijnstreek Hobbelpaarden, houten trekkar-t ren, ringspét, een soort biljart,: maar dan met ringen en stokken. groot'voetbalspel,' scrabbie-spélen^ schooltassen (grote voor to scholteren),, schooletüïs, 'tGouden? Voorleesboek van W. G. "van "de Hulst, bouwdozen voor de jon- gens (met van die rood-wttte steentjes), grammofoonplaten. 'i\ Grijp naar. aw vnlpen, cl) „stoottroepen" van de Stat. OfS| maak. een, pakje voor een van de 2000 kinderen en zend' dit aan: Dagblad. Tróuw Sint NJcolaas- actle postbus 859 Amsterdam-C. Via uw giróboek kont u helpen- door te storten op giro 412 739» dan wei via De Twentsehe Bank?- Amsterdam.: Ook postwissels welkom. Amsterdammers kannen bruit -maken, van gemeentegiro-^ rei 560. - jï?-. .wSa GELIEVE INHODDSOFGAVK OP DE PAKJES AAN TE GEVEN! Zij verwachten Item; met kloppend hartl - Pepö-CoU co. -Nettó-wtart «fraaaBféfr dien per 30 »ept. Jl. tiiaxoa» of *1.73(1.47) per aand. B W 'UI. declareert een .kwartdiv, »n. ot N.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1