Economische voorsprong VS op Rusland slinkt 3 ZUIDERKRUIS ALS VU-ZIEKENHUIS? wordt herzien i Giftige olie verlamiM 10.000 Marokkanen Probleem gebieden Koopt op tijd uw zekerheid Jdee'' voor Amsterdam-Noord Vier punten Door hulpkorps Wind neemt af I i B RUIM DRIE MAANDEN NA BEGIN: Duitsers gaan weer duikboten bouwen Wahoetoes staken aanvallen in Roeanda Onderhandelingen in vele bedrijfstakken nog niet gestart Vader en zoon in koelcel opgesloten Resultaten van de kerkbouwacties Laatste dagen geen nieuwe slachtoffers ALLEN DULLES WAARSCHUWT: Achterstand NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK KOOPT NU Pl0,,w -*r; Vijf bladzijden vol cadeau-tips! BEPALINGEN VOOR VRIJSTELLING OP DE HELLING Onderwijs SINT EN DE 2000T mm Keres in Amsterdam (Van een onzer redacteuren) De vrijere loonpolitiek, die nu op gang begint té komen, heeft reeds voor 450.000 werknemers, dat is 15 procent van de Neder landse beroepsbevolking, tot re sultaten geleid, hetzij in de vorm van een goedgekeurde c.a.o., het zij door het totstandkomen van een concept-c.a.o. Zie verder pag. 3. 6e kol.) Naar de Amsterdamse wethou der van openbare gezondheids zorg, mr. R. Th. van .den Bergh", aan het ANP meedÊélde i?_h£t plan op het ogenblik echter r niet meer dan een „geboren idee". Fan de zijde van de. Vrije Uni versiteit zei men ons dat elke me dedeling over dit idee prematuur is. V J. DE VRIES Schouten Krank is nu eenmaal beter (Van onze Haagse redactie) Minister Visser (Defensie) wil de Dienstplichtwet herzien. Daar bij zullen o.a. de bepalingen be treffende vrijstelling van dienst plicht wegens persoonlijke on misbaarheid kritisch worden be zien. Dat dienstplichtigen, die om deze reden worden vrijgesteld, na korte tijd het ouderlijk bedrijf verlaten, om elders te gaan wer ken, acht de minister nl. onjuist. v.; I 111 TRANEN OVER JOHANNESBURG r -w IJ de behandelin v_r 'e begro ting van Economische Zaken in de Tweede Kamer hebben de z.g. pro bleemgebieden een grote rol gespeeld De probleemgebieden in Nederland zijn die gebieden waarin voor de toe nemende bevolking onvoldoende mid delen van bestaan »evonden worden. Het zijn overwegend agrarische gebie den. De landbouw heeft veel minder werkkrachten nodig als gevolg van het gebruik van machines. Er zijn vaak vele te kleine bedrijven waar de boer een onvoldoende dagtaak vindt. De werkloosheid is er groot. Het gevolg van dit alles is dat de mensen er wegtrekken Vooral tn Friesland zien we tal van dorpen ver schrompelen. De jonge mensen zoeken hun heil elders. De middenstand vindt er een onvoldoende debiet. .Om dit euvel te bestriheeft de regering in samenwerking met de pro vinciale besturen een industrialism - programma ontworpen. Men wil die probleemgebieden aan trekkelijk maken voor 'e industrie. Het aantrekkelijk maken bestaat uit een premie- en prijsreductieregeling voor de industrieën d" zich willen ves- tigeo of zich willen uitbreiden. Dat be tekent dat er wegen, industrieterreinen worden aangelegd. Dat er scholen, sportvelden,* gebouwen vol recreatie en culturele activiteiten "ot stand ge bracht moeten worden. En niet het minst dat er woningen moeten worden gebouwd. H ET spreekt vanzelf dat dit alles niet overal in de probleemgebie den kan geschieden. En daarom heeft men in de probleemgebieden bepaal de kernen aangewezen waarop die maatregelen vaD toepassing zijn. Die kernen zullenv,dus waarschijn lijk tot grote ontwikkeling komen. Daar vindt 'de 'ndustrialisatie plaats en ontstaan grotere bevolkingscom plexen met alles wat daar aan econo mische en culturele nevenverschi:nse' len aan vastzit. V Nu blijkt dat cr in de probleemge bieden daartegen bepaalde bezwaren worden ontwikkeld. Er zijn geineenten die mc 1 dat zij ten onrechte niet als industrialisatie- kem zijn aangewezen. Er zijn mensen die van-oordeel zijn dat althans de premie- en prijsreduc tieregeling niet alleen voor de kernen maar voor het hele proV'eemgebied moet gelden, omdat daardoor de thans bulten de kernen gevestigde Industrie ën in een ongunstiger situatie komen dan die'in de kern. Er zijn er ten slotte ook, die zich realiseren dat dit industrialisatiesys teem het leeglopen van de dorpen niet voorkomt en die daarom vind.n dat het systeem niet „helpt". Vrijere lonen al voor 15/i> der werknemers nR WINSTON CHURCHILL, de 84- jarige Britse oud-premier, heeft de zer dagen een bezoek gebracht aan zijn het verlaten van de beroemde school. oude school te Harrow in Middlesex voor het bijwonen van de jaarlijkse zangavond". We zien hier Churchill by WAT het eerste bezwaar betreft spreekt het vanzelf dat er in de keuze van de kernen altijd iets wille keurigs zit. De provinciale besturen hadden on geveer tweemaal zoveel kernen wil len hebben dan er ten slotte uit de bus gekomen zijn. Dat betekent dat er .heel wat meer olaatsen voor indus trievestiging geschikt zijn dan er nu als kern zijn aangewezen. Vandaar de .wens ook. die in het tweede bezwaar tot uitdrukking komt. De regering erkent de bezwaren wei, maar minister De Pous heeft op gemerkt er zich van bewust te zijn „dat 'iedere afgrenzing bezwaren zal oproepen zolang niet bijkans geheel Nederland buiten het Westen als pro bleemgebied is aangemerkt en alle plaatsen -in dit gebied, die naar indus triaiisatie streven, als ontwikkelings- kera." „Het vergroten van het areaal, waarop de inspanning gericht wordt leidt onvermijdelijk tot versnippering van de middelen, waardoor in het doél zou worden gemist." Allen W. Dulles, directeur van de centrale inlichtingendienst, heeft voor een Congreseomissie' verklaard, dat de Amerikaanse economische voor sprong op de Sowjet-Cnie in 1970 in gevaarlijke mate zal zün verkleind, tenzij Amerika snelle vorderingen maakt. H« deelde mede, dat in de afgelo pen tien jaar de e- -nische groei van de Sowjet-Unie tweemaal zo groot is geweest ais die van de VS. Onbe twistbaar is de Sowjet-Unie thans de tweede industriële mogendheid van de wereld en ook kan worden gezegd, dat de waarde van de militaire inspanning der Sowjet-Unie ongeveer gelijk is aan die van de VS. Allen Duiies, een broer van wijlen minister John Foster Dulles, ver klaarde evenwel, de wat. hij noemde overdreven beweringen van de Rus sische premier, Chroestsjew, te wil len tegenspreken. Hij zei, dat bet zeer zeker niet waar is, dat de Sowjet- Unie in 1970 de hoogste levensstan daard ter wereld zal hebben, zoals Chroestsjew heeft beloofd. Vo-lgens Dulles is dit een grove overdrijving. Naar zijn mening zal de industriële Begin volgend jaar begint men in West-Duitsland met de houw van de eerste duikboten sinds de tweede we reldoorlog. Het ministerie van .Defensie heeft bekendgemaakt, dat twaalf duikboten van 350 ton zullen worden gebouwd voor dienst in de Oostzee. Een werf in Bremen gaat voorts drie kleine ex perimentele onderzeeboten van hon derd ton bouwen. Tegen 1963 kunnen de schepen in de vaart zijn. Zij krij gen geen atoom voortstuwing en zullen geen raketten kunnen lanceren. De Duitse bondsrepubliek mag geen grotere dikboten dan 350 ton bouwen. produktie van de Sowjet-Unie in 1070 ongeveer 60 procent bedrag?r- =F.o de AnièffRaahse" 'produktie,""tat'Vy-de groei van de volkshuishond; -ca der beide landenin het huidige tempo aanhoudt. Op het ogenblik bedraagt de industriële produktie der Sowjet- Unie ongeveer 40 procent van de Amerikaanse. Volgens het Belgische persbureau Beige hebben de Wahoetoes in Roe anda bon aanvallen op de Watoetsi's gestaakt, na een oproep van gouver neur Harroy. De Watoetsi's die num meriek in de minderheid zijn, zon den echter nog steeds vergeldings- aanvallen nitvoeren op Waboetoe- dorpen. Volgens Belga heeft de „Wahoetoe- emancipatïebeweging" in een telegram aan de Ver. Naties gezegd, dat de Wahoetoës die 85 procent van de be volking van RoeaDda uitmaken en nu o-nder het feodale juk van de Wa toetsi's staan, die gekant zijn de de- mocratisatie van instellingen, vurig naar sociale vrede verlangen en daar bij met de Belgische autoriteiten wil len samenwerken. „Wij veroordelen de huidige toestand van terreur, die door de Watoetsi's is uitgelokt. Wij vrezen het ergste voor het gehele land als gij de geografische verdeling van het land in een Wahoetoe-zone en een Watoetsizone niet aanvaardt. Wij Wa hoetoes. verklaren, dat wij willen sa menwerken met de Belgische auto riteiten zolang dit nodig is voor de democratisering van het land, de vre de en de vooruitgang", aldus het te legram. Radio-Moskou heeft meegedeeld dat in Rusland een apparaat is gecon strueerd, dat ondekkïng van kanker in de vroege stadia mogelijk maakt. Hoewel hei College van Rüksbemid- delaars, na de algemene aanwijzingen op 1 augustus van staatssecretaris Rool- vïnk en loononderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in tal van bedrijfstakken, reeds verschillende col lectieve arbeidsovereenkomsten heeft goedgekeurd, liggen nog tal van «on- cept-c.a.o.'s voor advies bii de Stichting van de Arbeid of ter goedkeuring bij Rijksbemtddelaars. ovendien moeten ïri vele bedrijfstakken de onderhandelin gen nog beginnen. De reeds goedgekeurde-c.a.o.'s tonen aan, dat er bepaalde bedrijfstakken zijn. die nu beslist beter af zijn, dan wan neer dedoor het N.V.V. voorgestelde alvemene loonronde van vier procent zou ziin doorgegaan. Daartegenover staat, dat er bedrijfstakken zün, die op grond van de produktiviteitsstijging niet voor een vier procent loonsverho ging in aanmerking komen; zoals de baksteenindustrie (advies van de Stich ting van de Arbeid:. 3,5 procent in-plaats van dè voorgestelde 4 4- 1,7 procent) en de kalkzandsteenindustrie. die vermoe delijk ook tot de achterblijvers zal gaan behoren. Wat betreft de bedrijfstakken die met de vrijere loonpolitiek beter af zijn, noemen we. de handarbeiders in de Ned. Aardolie Mij. .(ruim" 7 pro cent). Verschillende tijdens de geleide loonpolitiek achtergebleven bedrijfs takken (o.a. het beroepsgoederenver- voer) hebben toestemming gekregen de achterstand in te halen, andere be drijfstakken, zoals de confectie-indus- trie (4J. procent loonsverhoging en 3.6 procent bijkomende verbeteringen) wachten nog op goedkeuring van Rijksbemiddelaars. De hoogste stijgingen komen voor bij de meubel industrie (ongeveer 20.000 werkne mers), waar 8.82 procent is overeen gekomen. Rijksbemiddelaars moeten deze e.a.o, nog goedkeuren. Te verwachten valt, dat in verschil lende belangrijke bedrijfstakken nog dit jaar overeenstemming zal worden bereikt. Voor andere groepen, zoals de Na het verrichten van een nood- slachting in Venlo deed he' personeel van het slachthuis 'n wonderlijke ont dekking. In de koelcel trof men de heer D. en zijn zoon aan, die bij een be zoek aan het Venlose slachthuis door een misverstand in een der koelcellen waren opgesloten. Dankzij de nood- slachting hoefden vader en zoon niet de geheie nacht in de koude eel door te brengen. Advertent te) Zon op Zon onder DE VRIJE UNIVERSITEIT en de gemeente Amsterdam overwe gen van het rijk het emigranten schip „Zuiderkruis", dat binnen kort uit de vaart wordt genomen, te kopen o£ të huren en dit in te richten voor ziekenverpleging. Wethouder Van den Bergh deelde het ANP mee, dat dit idee niet alleen een snelle oplossing van het grote gebrek aan ziekenhuisbedden in de hoofdstad kan betekenen, maar dat ook op kor tere termün voorzien kan worden in enkele wensen ten aanzien van de ge zondheidszorg in het stadsdeel benoor den het IJ. In dat geval wordt gedacht het drij vende ziekenhuis te meren aan de noordelijke oever van het 13. Bovendien komt dit plan volgens de wethouder tegemoet aan de wensen in kringen van de Vrije Universiteit om (Advertentie) Commissionairs in effecten O.Z. Achterburgwal 173. Tel. 247126 PrJvé: Olymplabade 60, tri. 794152 AMSTERDAM Advertentie Ael-E,wcamerS|ri«r-Ba^rec0 HET zal noodzakelijk zijn om nu te starten met de regeling zoals die nu is. Op een vraag vs de heer Ha- zenbosch' of de minister bereid zou zijn de regeling aati te vullen als zij niet aan de verwachtingen beant woordt en het aantal kernen uit te breiden indien het affect dat buiten de kernen tot stand komt, negatief blijkt te zijn, heeft de minister beves tigend geantwoord Hij zaJ t,z.t. met een nota aan de Kamer komen, zodat het beleid dan opnieuw bezien kan worden. De minister heeft reeds verklaard geen principiële bezwaren te hebben tegen een tijdelijke toontoeslag voor het gehele probleemgebied, maar hij wil gegeven de beperktheid der fi nanciële middelen ?e-st aanzien hoe het thans ontworpen stelsel werkt. Voorts heeft de minister bevredl- Belaling in 6 en 12 maandelijkse termijnen zonder bijkomende kosten Advertentie Dracht 49-51 gend geantwoord op de herhaalde vraag van de heer -Hazenboscb of ook voor nem de toezegging gedaan door zijn ambtsvoorganger van kracht blijft, al. dat waaneer er een interes sant industrieel project Is, b:4welk de betrokken ondernemer wenst te rea liseren buiten een aangewezen kern, dat dan het departement wezenlijk openstaat voor het eventueel toeken nen van dezelfde faciliteiten, die ge geven zouden zijn, «ndien het project gerealiseerd wa/ in een kern. Over het derde bezwaar willen wij later nog een paar opmerkingen ma ken. Worstelt u ook met het Sinterklaasprobieem: wat zal ik geven Libeüe van de volgende week schaft taad. Tientallen leuke ideetjes voor geschenken voor „hem", voor „haar", voor oma bt voor de teen ager. 5 pagina's vol met fo to's en met de prijzen erbij. Ook de Sint is er van over tuigd Tot nog toe maakt de wet geen maatregelen tegen deze gevallen mo gelijk. De minister heeft zich nog geen oordeel gevormd over de vraag, of hij in gevallen als deze de vrijstelling zal opheffen of de periode van een jaar, tijdens welke de vrijstelling niet per manent is, met enige jaren te verlen gen. Minister Visser deelt dit mee naar aanleiding van één van de 250 vragen die hem uit de Tweede Ka mer gesteld waren. Met de vraag of het niet gewenst is ook hun die een „geestelijk of gods- dienstig-menslievend" ambt vervullen of daarvoor worden opgeleid, dienst plicht op te leggen, wil de minister bij de herziening van de wet géén re kening houden. Hij meent dat de vrij stelling van deze groep overeenkomt met de opvattingen van grote groepen in ons volk. Ook is hij niet van zins, de facili teiten ten behoeve van het onderwijs verder uit te breiden dan tot nog toe is gebeurd. In 1958 is aan 743 dienst plichtigen de gelegenheid geboden, als onderwijzer werkzaam te blijven of een betrekking bij het onderwijs te aanvaarden. Slechts weinig verzoe ken waren afgewezen. De meeste ge meente- eB scholenbesturen hebben er van afgezien, verzoeken, die niet on der de richtlijnen vallen, in te die nen. De minister acht het niet mogelijk zijn beleid zodanig te wijzigen, dat de overweging, dienstplichtigen zoveel mogelijk in de omgeving hunner woon plaats te stationeren, er een doorslag gevende factor in vormt. Zoveel mo gelijk wordt echter met de voorkeur van de betrokkene rekening gehou den. alvast met de aanwezige medische kern de academische opleiding te beginnen ia een tl .ej d pin af wadi ting'van'de ff aan bouw 2Shaé riëkëohtris (zevenhonderd bedden) aan de A m stelveenseweg. Thans wordt nagegaan of de - „Zui derkruis" inderdaad té verkrijgen isj of zij voor dit doel voldoende moge lijkheden biedt en wat' dé financiële consequenties van dit plan zijn, zowel voor de gemeente' als voor de Vrije Universiteit. (Van een onzer verslaggevers) Voor de hervormde kerkbouwactie kwam vandaag, zaterdag, f 62.000, binnen. De totaalstand is hierdoor ge komen op 8.127.544, Wat de, veel bescheidener opgezette, actie voor de kerkbouw van de luthe ranen betreft: daarvoor is hu 51.500 gulden binnen. Men kan storten op gironummer 87381 ten name van de penningmeester der evang. lutherse synode. Amsterdam. De actie van de geref. Stichting Steun Kerkbouw leverde tot nu toe f 1.419.761,60 op. Dit is het totaal van de opbrengst van de collecten tn 1676 kerken (f 1.155.128,12) en van de bin nengekomen giften (f 264.633,48). Een aantal kerken zal nog collecteren voor 3SK; er komen ook nog steeds giften binnen, met name uit de industries Mededeling aan de hffip-'f troepen van de Sint: - 1. Voor de pakjesactte voor 20Ó0Ï kinderen, die op 5 december;: niet thuis zijn, hebben: wg op 'verzoek van Sint .'«m? speciale postbus gereserveerd. Postbus 2200. Men zéndé dus pakjes' aan: Sint Nicolaasactae:1 Trouw, Postbus 2200,' Amstér-.- dam-C. r'U' 2. Wees niet karig met uw g zend .Sint een gift grootste. Sdndeririend'sail^l^..,.,,,™» tijden wil in'drie protestantse I Hg tehuizen eemgemeenschappé-S lijk geschenk aanbieden;. (Postgiro 412739, of rekening Twentsche Bank óf per post--® wisseL Voor Amsterdam' Xf 500). Si 3, Help mee een c te bedenken voor de ézel die fM Sint in Ermeio gaat s Onderwijzers, laat uw leer- f;"' lingen piek eren. Er is een b j\- O zonder aardige prjjjs voör'.def :Smtrf'!:NteolaAsaetfë®^!i§iuwi 'Amsterdami.mottn^»^i^É%^sga 4. Op naar; -de .duizend ftgffiaS Dé éér i i wt_ I te verstaanASinf vraagt'iifiët: kl -stuur-ea - Wat dé.giften;betréK?515 Is, de t SWh— gepasMërïlï;. t fiÖSl Ze zijn er al...! (Advertentie) 44S (Van onze weerkundige medewerker). EEN onverwacht snelle ontwikkeling van een oceaandepressie is oorzaak geweest van zware storm boven de Ierse Zee en Zuid-Enseland. De grootste windsnelheden (100150 km/ uur) werden bereikt in het Engelse Kanaal. Ook in ónze streken deed de depressie de wind aanwakkeren, maar nit zuidelijke richting. Bij deze aflandige wind kwam de windkracht vlak bij de kust nauwelijks boven de stormgrens. maar verder van de kust was het weer aanzienlijk ruwer. Het lichtschip Npordhlnder meldde tijdelijk windkracht lil - Aan de noordkant van de depressie waal den boven Engeland en Schotland oostelij ke winden, waarmee tijdelijk koude lucht werd aangevoerd, die in de Schotse Hoog landen plaatselijk aanleiding gaf tot flinke sneeuwval. Gisteravond begon de depressie iets op te vullen, waardoor ook de storm Iets in kracht afnam. Kandstoringen zullen tijdens hèt week einde In ons land het ongunstige weer doen voortduren, echter met geieldeUjk afne mende wind. Door de lage temperatuur in de bovenlucht zuilen evenwel boven zee buien ontstaan, waarvan sommige met on weer. Deze lokale buien drijven een eind het land binnen, maar nemen toch landin waarts snel ln betekenis af. Het aantal Marokkanen dat gedeel telijk verlamd werd na het gebruik van vergiftige bakolie (deze was zoals ge meld vermengd met machine-olie) is gestegen tot bijna 10.600, aldus heeft het Marokkaanse ministerie van Ge zondheid meegedeeld. De meeste slachtoffc rs zijn ver lamd aan armen of benen. De verlam mingen zouden over het algemeen van tijdelijke aard zijn. De laatste dagen zijn geen nieuwe slachtoffers gemeld. De gehele voorraad vergil- tige olie schijnt nu achterhaald te zijn. De machine-olie was gekocht van een Amerikaanse luchtmachtbasis bij Casa blanca. 27 kooplieden zijn gearresteerd onder verdenking de minerale olie met olie van olijven en aardnoten vermengd en als bakolie verkocht te hebben. De Amerikaanse luchtmacht staat buiten deze zwuidel daar de olie verkocht is als machine-olie Wel heeft de luchtmacht besloten vier vrachtwagens met levensmid delen, kleding en medicijnen ter beschikking van de Marokkaanse autoriteiten te stehen ter verdeling onder de slachtoffers. Ongeveer 800 ton olie is achter haald. Eén party werd gevonden te een parfumfabriek in Casablanca, waar zij gebruikt werd voor de vervaardiging van een goedkope haarolie. Volgens de autoriteiten hadd«n/Sëf!: kooplieden de minerale, die bijna pne*2 cies dezelfde kleur' ais olijfolie hééft* vermengd met normale bakolie deze zeer goedkoop te kunnen verkop pen tijdens een Mohammedaans.leest in september jl. Dit is bet seizoen peer de vraag naar bakolie het Tijdens de. simultaanwedstryden dïtó| gisteren in Amsterdam gehouden wér2t'; den speelde grootmeester Keres ai 30 borden. Hy won 26 partijen,,, verio er tweq. en speelde twee rémise pet. Withuis speelde 25 borden. won 21 partijen, verloor er twee speelde twee remise, 88 pet w*n« 77———4- Advertentie) Een aangrijpende film over Zuid-Afrika -- v -T .V- Zie voor beschrijving ónze»* nieuwe fil m ca talogus. Ruim 40 pag. Fraai geïllustreerd' Vraogf ml. ad Afri Vorh.„t. CHRISTELIJKE FILM A C Tl E ïiS-Sfliïi Eilmbut eau A' ïht. K (y LTA'tjy' if-' j'.1-1 r. v- L' fJ T EN 1.yl. '\'NóVi 1I v 'f'j V* v'<^57'" Avv;;: i-! W&Mi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1