Grootste Franse partij steunt Algerije-politiek Ministers gingen voor president door t vuur BOVEN DUIZENDEN BEVOORRECHT... Blijde incomste van Sint in Help de Sint Auto sleurt agent door Utrecht P.T.T. houdt weer hand aan strafport Dorpsjeugd bekogelde Sint met steneii Adenauer wacht in UöndB zeer moeilijke taak Vijftig mille uit brandkast geroofd Garagehouder spoort zélf gestolen auto's op terras 'n kind - hangend in portierraam - KANSELIER MORGEN NA AR ENGEL IND Ij „LOENIK IIT' ZWUGT Nauw verbonden met Frankrijk*' Treiterend Kritiek li Meer toeschouwers dan vorig jaar ..Volgend jaar NIET naar Eemdijk* Betere Brits-Duitse betrekkingen nodig voor top-overleg Dertig journalisten uit organisatie Tip aan politie: vijf arrestaties naar Bonn Rit zonder rijbe^l^ kerkgangers gewond i- J DAILY MAÏL: Chroestsjew ook MAANDAG 16 NOVEMBER 1950 ZEVENTIENDE JAARGANG No. M&l Dimieur H OE KU1U i. k Hoofdredacteur: Ui J A H J s hkhin^ SM»T AAN HET SLOT van een spannend driedaags congres, waarop de ministers Debré en Frey met onwankelbare ijver het standpunt van president de Gaulle hadden verdedigd, heeft de grootste Franse partij, de Unie voor de Nieuwe Republiek, gisteren de politiek van de Gaulle inzake Algerije goedgekeurd. De politiek van de Gaulle houdt in dat Algerije kan kiezen of het onafhankéiqk wil worden of banden met Frankrijk wil houden. Aanvankelijk leek het dat de meeste partij-afgevaardigden het daarmee niet eens waren. Zij pleitten voor inlijving van Algerije bij Frankrijk. Maar vooral dankzij het vastbesloten optreden van de ministers zegevierde de Gaulle's standpunt, dat men geen inlijving moet eisen, omdat het dan zal lijken alsof de toekomstige keuze van de Algerij nen niet werkelijk vrij zal zijn. 5? (Van een onzer verslaggevers) Een half tot driekwart miljoen belangstellenden (de schatting is van Sint Nicolaas en de Amsterdamsé verkeerspolitie) hebben de officiële Spaanse weldoener zaterdagmiddag in de hoofdstad een indrukwekkend welkom bereid. Het begon al met een oorverdo vende ouverture aan de Prins Hendrikkadewaar bij aankomst van de Sint twaalf saluutschoten uit het kanon van een marinesloep werden gelost: Zie verder pag. 4, 6e kol.) „Soepelheid" van de haan n MORGEN komt de Westduitse bondskanselier dr. Adenauer in Londen aan voor een van zijn moeilijkste diplomatieke missies sedert hij in functie is gekomen. Protest tegen instelling raad Kinderbijslagpremie half procent omhoog Moeilijkheden Wantrouwen Aanvallen Combineren W aarsehuwiiig bwstaat voor n.j utfll voor hot Puit» voUt»» ,!!^T (nMrians "s-Gravenhaga: OccltnUi Schiedam: U #Wt da W&oatmat m mm. uoiwi Postbu* 1X12 Postgiro No 4346X8. Xia«toas<Metta abonnes&eDïen iu.30—IBM om». Zaterdag» 17—18 nor. Telefoon 115700. tluygenaplclB l fiaMOW 183487 0 lUMaol. Sm w 1061 fee No 424803. sQücbteüt so - j ,j<*i aeasoe Spuiïs»tf? 133 Talm 4870. Thomas a Kamplmti'aa» Oa "elet 83481. AtoonaemeatsprtJ* 81 «ent pat «reek, f2.46 per maand, 17.80 kwartaal. tests aufnmera J8 cent, Verschltat (Geldig lol dinsdagavond) ZWAKKE WIND Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. In de nacht en ochtend plaatselijk BW. Over wegend swakke wind. Dezelfde temperaturen als,vandaag of lets lagere. Morgen: Zon op: 8.02 Maan op: 18.36 Onder: 16.48 Onder: 9.34 U. N, R. MOEIZAAM ACHTER DE GAULLE Het radiocontact met de Loenik 10. het Russische ruimtestation, dat de eer ste foto's van de achterzijde van de maan heeft gemaakt, ls verbroken. 5V De 1500 afgevaardigde» aanvaard den mei algemene stemmen een motie waarin het optreden van generaal de Gaulle, ..staatshoofd en leider van.de natie", de vastbesloten steun van de ILNJi. wordt toegezegd en waarin de els wordt vastgelegd dat Algerije „nauw met Frankrijk in een unie ver bonden" moet blijven. De meeste afgevaardigden waren kennelijk naar het Palais Beunauge in Bordeaux gekomen met de bedoeling inlijving van Algerije als een Franse provincie te eisen. Een van de moei lijkste ogenblikken brak aan toen za terdagavond Iaat een van de congres sisten eiste dat vier UNR-Ieden, die als lid van de Assemblée gewipt wer den omdat zQ zich van stemming ont hielden toen.de Gaulle's AlgerQe-poü- dek~.de vorige maand aan een ver trouwensvotum onderworpen werd, thans herbenoemd zouden worden. Roger Frey. minister van Voorlich ting,- bond toen de strijd aan met een 'congres dat hem treiterend de namen van de vier Assemblee-leden toe schreeuwde. Hij zegevierde. De vast beradenheid, die Frey en de andere Gaullistische ministers aan de dag legden hebben de UJNJR. (die achter de Gaulle ging staan toen deze zelf nog inlijving van Algerije eiste) bij een doen blijven. Ook de minister van Justitie, Ed- mond Michelet en de voorzitter van de Nationale Vergadering, Jacques Cha- ban-Deimas streden met succes voor de Gaulle. Zondag zag de situatie er voor de Gaulle kritiek uit. Premier Michel Debré nam toen op zich om in de com missie, die de slotresolatie opstelde, het verzet van zijn collega Jacques Soustelle tegen de Gaulle's plannen te breken. Toen Soustelle ten slotte te gen de morgen meedeelde dat ht{ te vreden zou zijn als in de resolutie ge sproken werd van een „nauwe unie", was het pleit beslist. De 1500 congres gangers gaven de slotresolatie allen hun stem en de situatie was gered. Het heeft Frey, Debré en Michelet veel moeite gekost, en politieke waar nemers geloven dat de Gaulle's minis ters hem nooit trouwer terzijde heb ben gestaan dan in de branding van het UNR-congres te Bordeaux. -pi A LS u dezer dagen nw Sln- rt terklaasinkopen gaat doen, denk dan aan de jongen en het neisje, die nog nooit een pakjes avond thuis hebben meege maakt, omdat er voor hen geen thuis is Maak voor hèn een pakje, opdat de Sint straks 2000 kinderen, die in Protestants Christelijke centra van kinder bescherming vertoeven, kan verrassen. Binnen 14 dagen moet net magazijn, dat-wij Sint In ons gebouw aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal in Amsterdam ter oeschikking hebben gesteld, vol ,zQn. Pakjes, niet alleen voor kleine kinderen, aan Trouw Postbus 2200 Amsterdam-C. Giften, vla giro 412 7 3 9 dan wel via De Twentsche Bank, of oer postwissel. Voor Amsterdammers: X 500. Pakjes kunnen ook worden afgegeven aan onze bijkantoren. Wilt u steeds vermelden: Voor 2000 kinderen? Nog steeds geldt: Wie verzint een. originele naam voor Sint's ezel? Het is een vurige wens van'de Spaanse gever, dat de kinderen in Ermelo een grauw- Qe wordt aangeboden. Voor de beste naam een bfl- eonar-* verrassing ais beloning? Stel hém niet teleur! Het was precies negen minuten voor twee, toen de hoge gast voet op Am sterdamse bodem zette en eer de klok twee had geslagen bad bü reeds tien. tallen handen van gelovigen, sceptici en ongelovigen gedrukt. Een van die handen behoorde aan een bijzonder gelukkig jongetje: de tienjarige Wim Dijt uit Grave. Het Initiatief Comité Amsterdam had oen ereplaatsje voor hem ingeruimd, om dat hij enkele maanden lang de oud- Amsterdammer R. Topi uit de rooms- katbolleke blindeninrichting in Grave had begeleid, toen deze. blinde bejaar de het zonder geleidehond moest stel len. De heer Topi bood Wim uit dank baarheid dit tochtje aan en vergezelde de jongen op weg naar zijn oude woon stad. Daar aan de kade werd het plech tig ceremonieel even onderbroken voor een hartverwarmend en spontaan ge baar: de heer Topi bood Sint Nico laas een kalender aan in brailleschrift. Na deze eerste begroeting hees de goedheilig man zich niet zonder enige moeite op zijn fraaie schimmel. Later op de middag vertrouwde hij ons toe: „Ik stond bijna op mijn mijter. Aan de andere kant wel te verstaan". Toen kon de zegetocht door Amster dams binnenstad beginnen. Zwarte Pieten te voet. Zwarte Pieten op brom fietsen en Zwarte Pieten op scooters zetten zich in beweging en strooiden met milde hand naar de tienduizenden gretig graaiende of verdwaasd toekij kende kinderen. Na zijn aankomst aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam kon Sint Nicolaas natuurlijk niet alle aanwezige kinderen persoonlijk begroeten. Degenen, die een handdruk van de goedheilig-man wisten te bemachtigen, voelden zich dan ook hoven duizenden bevoorrecht,,r - (Van een onzer verslaggevers) EEN vasthoudende agent van de Utrechtse politie is gistermiddag, hangende aan het portierraampje van een snel rijdende personenauto, door: de Utrechtse binnenstad gesleurd. Terwijl hij zo hing, poogde de bestuurder, de Utrechtse loodgieter J. van E„ hem, door het portier te openen en door het maken van slingerende manoeuvres, van zijn wagen te schudden. Na enige honderden meters moest de politieman geheel uitgeput los laten. Hoewel hij een salto maakte en vele meters over de straat rolde, bleef hij ongedeerd. Van E. begaf zich hierna naar het politiebureau om aangifte te doen van mishandeling De agent, Van Z., had Van E. op het Oudekerkhof verzocht een ge sprek, dat hij met een dame midden op de rijbaan voerde, op het trottoir voort te zetten. De dame voldeed aan dit verzoek, maar Van E. saam een recalcitrante houding aan. Hij wierp de agent, die tot de bemanning van een surveillancewagen behoorde, scheldwoorden naar het hoofd. De politieman verzocht de koopman hierop uit zijn wagen te stappen. Toen. deze aan dit verzoek niet voldeed stak de agent zijn hoofd door het geopende portierraam en. greep de loodgieter beet. Er ontstond een worsteling, waar aan ook de moeder van de man deel nam. Toen een andere agent te hulp schoot, reed Van E. met grote snelheid weg. De agerk bleet mef bet boven lichaam in de wagen hangen, terwijl hij zich aan de bestuurder vastklampte. Enige honderden meters verder poog de Van E. de agent door hevig slin geren van zijn wag ente schudden. Toen dit niet lukte opende hij het portier maar de agent hield vast. Op de Stadhuisbrng was 4e agent, na bijna tegen, een .tegemoetkomende auto te zijn vermorzeld, aan het eind van zijn krachten. HQ moest loslaten. Dat hQ niet werd gewond dankt hij volgens iij«. zeggen aan het feit dat hQ In zijn parachutistentQd had ge leerd een val te breken. De bestuurder van de surveillance wagen heeft onmiddellijk de achter volging ingezet Hij kon geen aan dacht schenken aan zijn vallende col lega. Na een wilde achtervolging, waarbij hy de dolle Van E. met loeiende si rene volgde, draaide de vluchteling de poort van het hoofdbureau op waar hij uitstapte en toegeschoten agenten toeschreeuwde dat hQ aangifte kwaPt doen van mishandeling. Hij is op beschuldiging van. poging tot zware mishandeling alsmede be lediging in verzekerde bewaringge- Steld. V':' V.ii": (Van een onzer verslaggever*) Een brief, die 28 tot 4» gram weegt, moet met een jswitei' S gefrankeerd worden. Zit, die in-plaat»: hiervan twee zegels van 12 cent plak- - ken, laten de geadxvascerde lüerddor tien. cent e- IQk zon de PTT die cent te weinig oogluikend toelaten,. des «aai- regel is ingetrokken,- - Lang niet op allé Scax ren werd dé soepelheid met betrekking tot de cënt\te.-weinig ;.toëgéi«8fc§^3 de ene plaats wel, in de andere niet. Hierdoor dreigde een warboel te ont-S 'staan. Men zal zich nu weer-streng 'aan het vastgestélde<*tarféE ïhmnSitóS 25 cent voor brieven, diie meer dan - 20, maar niet meer dan 40 gram wegen. - In Monaco zQn vandaag 300 geleerden uit dertig landen een conferentie be gonnen ter bespreking van een der grootste problemen van het vreed zaam gebruik van kernenergie: het opruimen van radio-actief afval. De conferentie is geopend door prins Rainier van Monaco. - (Van een onzer verslaggevers) BIJ zijn intocht in Spakenburg heeft St. Nicolaas zaterdag middag zijn ernstige ontstemming geuit over dé, manier, waarop hij enige «ren eerder in de buurtschap Een. dijk' was bejegend. Toen de goede man na een kort bezoek a^n boörd •stapte van zijn schip om naar Spakenburg te vaxeÊ, daalde een regen van keien op hem neer, geworpen door de.li^ye dorps jeugd. %j. „Ik was genoodzaakt bet dek te verlaten'', verteld* de Sint ons met droefheid in zijn stem. „Ik zal volgend jaar; géén be zoek Ran Eemdijk kunnen brengen", verklaarde hq gedecideerd. De ontvangst in Spakenburg vergoedde inmiddels veel. - De Duits-Britec betrekkingen zijn bekoeld sedert net vorige bezoek van Adenauer aan Londen, twee jaar ge leden. Voor de komende conferentie tussen Oost en West, wil Adenauer proberen misverstanden uit de weg te ruimen in gesprekken van man tot man met de Britse premier Macmillan. Zoals Bonn de situatie ziet, is de ver koeling niet ontstaan door een wezen lijke fout van welke zijde ook. In Londen geven velen Adenauer groten deel de schuld, In Parijs daarentegen wordt de Britse pers ervan beschuldigd elke gelegenheid te benutten om zelfs maar de kleinste wrijving tussen de twee naties op te blazen. Twee jaar geleden, ten tijde van het vorige bezoek van Adenauer aan En geland. was er geen spoor van deze tweedracht. Die vriendschap vond zijn (Van een onzer verslaggevers) Niet minder da» f 58.000 Is zondag buitgemaakt bij een* Inbraak in Den Haag. Het geld vti weggeborgen in een brandkast In een woning aan de Elasdstraa De brandkast stond in een als kan toor ingerichte kamer. De bewoner, een bandelaar in afvalstoffen en zQn echtgenote waren van half vier tot omstreeks elf uur afwezig. BQ hun te rugkomst zagen zij, dat de brandkast van achteren opengescheurd was en dat hét geldkistje, dat in de brand kast had gestaan, opengebroken was. De dader moet binnengekomen zijn door het gebruik van een. val» sleutel. Dertig journalisten, verbonden aan in Amsterdam en Rotterdam verschij nende landelijke dagbladen, zQn uit protest tegen de instelling van de „raad voor de journalistiek" uit de Nederlandse Journalisten Kring getre den. Zij beschouwen de instelling van deze raad als een inbreuk op de vrij heid van vakvereniging. De Raad, die in de plaats komt van de raad van tucht van de Federatie van Ned. Journalisten, kan voortaan de gedragingen beoordelen van iedere journalist, ongeacht of hQ al of niet bij een van de joumalistenorgantsaties (behalve de N.J.K. zijn er organisaties van r.k. en van protestantse journa listen) is aangesloten. De Raad zal zijn oordeel in principe publiceren. De uitgetreden journalisten menen, dat de burger via straf- en civiel recht ruimschoots genoegdoening kan ver krijgen voor eventuele schadelijke journalistieke uitingen. ZQ vrezen ook, dat het optreden van de Raad het journalistieke verkeer in verregaande mate zal normaliseren. Noch de pers, noch de maatschappij zal bij een dergelijke ontwikkeling gebaat zQn. ZQ zijn niet van plan ooit mee te werken aan enije procedure voor de Raad voor de Journalistiek. Van een onzer verslaggevers) De Bussmnse garagehouder-expediteur J. H, Lokhorst heeft blUk gegeven van onvermoede speurderscaparitei ten: reeds vorige week heeft hQ een van zijn parkeerterrein in Biuanun gestolen anto zelf in Amsterdam ont dekt en zaterdagavond is hQ er op nieuw ia geslaagd een auto op te sporen. Door samenwerking met een voorbijganger slaagde hQ er zelfs in de politie in staat te stellen de vijf dieven te arresteren. Zaterdagavond ontdekte die Bussum- mer, dat een auto was verdwenen. Hij dacht onmiddellijk aan diefstal en aan het feit, dat hQ maandag in de Rijnstraat in Amsterdam een van hem gestolen auto beschadigd had teruggevonden. Hi] stapte in zQn wagen en reed naar Amsterdam. Inderdaad ontdekte hij nabij de Amstel in de omgeving van het Rembrandt- plein zijn auto. Snel waarschuwde hQ de politie. Intussen zag hQ echter enkele jongelui in de richting van de gestolen auto lopen; hQ kon «en voor bijganger op hun spoor zetten. De voorbijganger kon enkele ogenblik ken later melden, dat twee van de jongelui op het Rembrandtplein lie pen: hij wees ze aan aan de politie en zo kon men de jongens inrekenen. De drie anderen konden aanvankelijk ontkomen, maar de Bussumse politie kon ze nog 's nachts van hun bed lichten. (Van een onser redacteuren) et is thans zeker, dat de kinder- bQsIagpremie per 1 januari slechts met een half proeent moet worden ver hoogd. Zoals wij destijds reeds vermeldden, is de verhoging van de premie nood zakelijk om de uitkeringen ter com pensatie van de melkprijsverhoging te dekken. Aanvankelijk was berekend, dat de premie met één procent moest worden verhoogd, maar thans staat definitief vast, dat een verhoging met een half procent voldoende is. bekroning toen Adenauer door koningin Elizabeth werd ontvangen iets dat oorspronkelijk niet op het pro gram stond en toen president Heuss werd uitgenodigd Engeland te be zoeken. De moeilijkheden kwamen toen het Europees toneel door- twee factoren werd beïnvloed: de concurrentie tos sen Euromarkt en de door Engeland geleide „zeven" en het Idee van „dis- engagement" (politiek van ontspan ning) in Midden-Europa, dat fat Londen sterke aanhang kreeg. Adenauer en Macmillan zien de ge meenschappelijke markt door verschil lende bril. Voor Engeland is zQ uit sluitend een economische organisatie en een concurrent, die de handels balans van Engeland in gevaar brengt Voor Adenauer is de gemeenschappe lijke markt een stap naar een politiek verenigd Europa. Adenauer staat bijzonder wantrou wend tegenover „disengagement". Sedert vier maanden geleden de pe riode van bezoeken op boog niveau begon, is de kwestie op de achtergrond geraakt, doch voor dat tijdstip, toen de Beriijnse crisis sterk was, meende Macmillan' een antwoord te moeten zoeken. Hij werkte volgens de oude stelregel - naar de mening van velen in contrast met Adenauer dat be sluiteloosheid de ergste fout in de diplomatie is. Toen Adenauer in juni terug kwam op zQn besluit zich uit de politiek terug te trekken en hQ besloot kanse lier te blijven, reageerde de Britse pers fel. In Interviews met Ameri kaanse kranten antwoordde Adenauer met kritiek en de betrekkingen werden nog koeler. Adenauer was ook gepikeerd door de ietwat haastig ondernomen reis van Macmillan naar Moskou in februari van dit jaar en over het verlangen van de premier naar een topconferentie, zonder dat politieke vorderingen wa ren gemaakt wat betreft de hereniging van Duitsland. Naast de toenemende Duits-Britse moeilijkheden, kwam de versterking van Frankrijk onder de Gaulie. Hier door werd Adenauer voor de keus ge steld welk land hQ wenste te erken nen als de leidende mogendheid in Europa. Het oog gericht op zQn ideaal van een verenigd Europa en de Britse tegenzin wat dat betreft, opmerkend begon Adenauer steeds meer tegen de Gaulle aan te leunen, betgeen te Lon den nog meer reden tot wantrouwen gaf. BQ zijn nieuwe bezoek aan Engeland hoopt Adenauer zQn doelstellingen te combineren. Op economisch terrein wil hQ zoveel aan Engeland toestaan, dat dit tand het idee van een politieke unie onder de zes naties van Euro- markt zal accepteren, en hQ hoopt dat FrankrQk zQn kans grQpt dé politieke leiding van het continent ie verwerven De Londen?-;- Daily M poon it dat de Russische premier 'h rew volgend voorjaar zijn reis naar ParQs zal onderbreken om in Bonn een be zoek aan kanselier Adenauer ie bren gen. r- De diplomatieke con de Daily Mail te .Bonn schrijft: dat Chroestsjew van plan is in het vbor- jaar opnieuw de Opperste Sowjet (parlement) bijeen te roepen om daar na, via Bonn naar ParQs te reizen. De correspondent zegt rijn inlichtin gen te hébben vim een diplomaat uit een der landen achter het Uzeren Gordijn. In Vlodrop fat zondagmorgen de 22- jarige L. B. met de ufo van site vader op een groep kerkgangers Ingereden. VQf personen kwamen te vallen; één van hen, de 17-Jarige H. Janssen-:ntt Vlodrop, moest in een ziekenhuis.vror- den opgenomen. L. B, die geen rQbewQs heeft, be stuurde de auto onder toezicht van zijn broer, die wei een rQbewQs heeft. Be twee broers kwamen uit de kerk; toen zQ «aar huis gingen vroeg B. zQn broer ook eens te mogen xQden. Door een foute manoeuvre reed hQ «o de kerkgangers in, -■ VQf fietsen werden beschadigd Een andere kerkganger, de 36-jarige F. Moors, werd eveneens gewond, maar hQ hoefde niet naar het ziekenhuis. De tien Indische soldaten dl* op ÏJ oktober bij het Incident fat Ladakh door de Chinese communisten gevan- gen werden genomen zQn zaterdag aan India uitgeleverd, en zijn eeonamisihe zorgen aan de kant -zal zetten., i - ï- Het Britse blad Daily Express schrijft vandaag dat het Britse volk Jnet om- I zichtigheid" het bezoek van dr. Aden- - auer afwacht. Het Mad schrQfte'dat=dteS| bondskanselier maar niet-'te' véef-';,op:?j succes moet rekenen. D« „Guardian" meent dat Ageniher een welkome gast zal zQn, oageacht zQn wantrouwen jegens Engeland.,Een laeél van Guardian gerechtvaardigd^;,;.; .--V-.' „Zowel de Britse legertop. ate'S<te5? Britse pers hebben bQ. gricgenliiid'ide v heer Adenauer reden tot bezeradheid gegevej^" aWns hete blad. BWs - ftfSS .dat dr. Adenauer «teze 2*5®* ïfi B«#el»nd gri>to faëwohdeti^i'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1