Mammoet Vier broers verdronken in te water geraakte auto NA KOELE BRITSE ONTVANGST Naam voor Sint's ezel „BERLIJN" op agenda van topconferentie in Auto botst volle vaart tegen bus Chroestsjew: politieke dooi zet door Kongolezen vragen ronde tafelgesprek in Brussel Twee vissers verdronken op IJselmeer Churchill (84) ziek, maar niet ernstig B D I Nieuwe helpers Gesprek afgelast Kanselier vandaag naar Chequers Prins enkele dagen naar Wenen Ned. kustvaarder onbestuurbaar Jongen drie nur in stuurloze boot op Marsdiep A WOENSDAG 18 NOVEMBER 195y J Pupcteur H Dtó HUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4453 (Geldig; tot donderdagavond) VRIJ ZACHT Vrij zacht weer met veranderlijke bewolking en plaat selijk enige regen. Matige tot krachtige wind tussen zuid eu zuidoost. Morgen: Zon op: 8.05 Maan op: 20.14 onder: 16.45 onder: 11.10 Hoofdredacteur: Ur J A H J 8 BKUINS 8LDT IJ de algemene politieke beschou wingen over de rijksbegroting 1060 die de vorige week in de Eerste Kamer rijn gehouden, hebben de he ren Pollema en Schipper zich de tolk gemaakt van de principiële bezwaren die bij het gehele Drotestants-christe- bjk onderwijs leven ten aanzien van het wetsontwerp op het voortgezet on derwijs. De heer Schipper betreurde het, dat de minister aan die bezwaren nog niet zodanig is tegemoet gekomen dat deze belangrijke groep van het bijzonder on derwijs gerustgesteld ls. Minister-pre sident De Quay heeft daarop geant woord dat minister Cals een nota van wijziging beeft ingediend waaraan een bespreking is voorafgegaan tussen de ze bewindsman en o.a. de voorzitters van de Tweede Kamer-fracties van de KVP, AHP en CHU omtrent enkele bezwaren van grondwettelijke aard die tegen het ontwerp werden inge bracht. Bij deze besprekingen werd, naar mij werd medegedeeld, aldus de minister-president, volledige overeen stemming bereikt omtrent wijzigin gen, die ter tegemoetkoming aan de ze grondwettelijke bezwaren noodzake lijk zouden zijn. En dat waren dan de wijzigingen van de bovenvermelde nota. Wij kunnen ons voorstellen dat] de heer Schipper met dit antwoord niet tevreden was. ET ontvverpwet op het voortgezet onderwijs staat bekend als de mammoetwet. Maar deze mammoet heeft zulk een lawine van bezwaren gebaard dat die te zamen ook al een volwassen mammoet vormen. Dat moet de minister van Onderwijs toch wel iets te zeggen hebbpn. m Het wrak van de personenauto, die by Amsterdam in botsing kwam met een autobus. ONDSKANSELIER ADENAUER van West-Duitsla.ud en pre- Bmier MacmiUan van Engeland zijn vanmorgen in de ambts woning van de Britse eerste-minister in Londen opnieuw in conferentie gegaan. Volgens insiders is het vandaag verre weg de belangrijkste dag van het bezoek van Adenauer aan Enge land. Verwacht wordt, dat de twee staatslieden vandaag twaalf uur lang zullen confereren. Vanmiddag na de lunch zouden zij in tegen woordigheid van de ministers van Buitenlandse Zaken, Lloyd eu von Brentano, hun besprekingen houden op het landgoed van de Britse premier, Chequers. De Westduitse bondskanselier 'heeft gisteravond verklaard, dat zijn besprekingen in Engeland „zeer goed begonnen zijn". Hij zei er zeker van te zijn, dat zij zullen leiden tot een bevredigend slot. ZES personen zijn gisteravond om het leven gekomen bij twee ernstige verkeersongevallen, die plaatsvonden in Heemstede en op de Haarlemmerweg te Am sterdam. Bij de Manpadsbrug in Heem stede reed een auto, waarin vijf broers uit Katwijk zaten, in het water van de Leidsevaart. Slechts één van hen wist zich te redden. Zie verder pag. 3, Se kol.) WNM. - SïMSöaa - <:b,t\0 fr J-if Wk Domkoppen in westen worden verstandig" Nieuw stadium Herv. Kerkbouwactie (Van een onzer verslaggevers) Voor de hervormde kerkbouwactie 1959 is sinds dinsdag een bedrag van bijna f 80.060 binnengekomen. Vandaag was de totaalstand hierdoor geworden f8.268.105. Op het bureau van de commissie, die de actie leidt, komen nog steeds allerlei berichten binnen over de wyze, waarop de actie gevoerd wordt. Dezer dagen mocht men een rentespaarbrief ont vangen en er was ook een huismoeder, die allerlei spaarzegels, by winkeliers wkregen, inzond. J MSMOmi VGra»*oh»f» OmlntM: IcUtdBB: ••vutc at WJitnjuaju JO iei« jua(uu (O U PKWW9W lila Postgiro No. 424519. XlachietuHenst abonnementen tejö19.30 ut». Zaterdags 17—16 uur. Telefoon 115700. auygensplela i ieletooc 163467 ts djnen). Postbus 1001 Postgiro No 424367. Klachtendienst' 1830—1930 Telefoon 36256e Soul weg 133 - Tel el «570. Thomas Kemtrtaüraat Ss - "eist 85491. Abonnementsprtl» 61 cent per week, I 2.69 per maand, f 7.00 per kwartaal. Losse nummers 1» cent. Verschllat daseUika. WEGRAMPEN: ZES DODEN E nota van wijziging van minister niets aan het wetsontwerp veranderd. Maar aan de nota van wijziging moet deze betekenis worden gehecht, dat nu niet meer, zoals daarvoor het geval was, openbaar en bijzonder onderwijs principieel over een kam geschoren worden. Beide soorten onderwijs wor den nu principieel onderscheiden. Maar nu moet dit princlpiec1 onder scheid nog worden geconcretiseerd en uitgewerkt worden. Daaraan ls door minister Cals nog niets gedaan. Het schijnt ook een moeilijke zaak te zijn. Maar men zal daar Joch niet aan kun nen ontkomen, wil d< wet uiteindelijk bevrediging schenken. Het Sa merkwaardig hoe van alle kanten bezwaren tegen dit» wetsont werp worden Ingebracht. Ingebracht door de organisaties en door de mensen, die ermee te maken hebben en ermee moeten werken. Ook bij het openbaar onderwijs, ook bij de liberalen leven bezwaren. Ook in r.k. kring. Wat ons betreft, wij achten vooral de nor men voor schoolstichting, de delegatie kwestie en de onbekendheid met de overgangsregeling, zaken waarin be vrediging moet woH-n geschonken. Adenauer: DE leidsters van de M.C. „Per- petua" in Utrecht, Maps Maas en Jo Stapelkamp, schrijven: De geref. meisjesclub „Per- petua" in Utrecht heeft beslo ten mee te doen aan de actie „Voor 2000 kinderen". Wij heb ben 12 leden van 1416 jaar. Namens de leerlingen van de Chr. Nat. School in Slootdorp be richt A. de Vries: „Wij hebben al verscheidene jaren meegedaan en zullen ook dit jaar meehelpen, dat de kin deren net als mü een mooi Sin terklaasfeest vieren" Dat zijn bemoedigende reacties, vrienden. De actie op hoog bevel van Sint Nicolaas „Voor 2000 kin deren" vraagt een gróót aantal hulptroepen, volwassenen ea kin deren, die allen te zamen kunnen meewerken aan: 1 Het zenden van pakjes (ook voor grote kinderen en graag ook véél textiel) aan Sint-Nico- laasactie Trouw, postbus 2200 Amsterdam-C. Graag inhoudsop gave op pakket. Men kan ook pakjes afgeven bij onze kantoren in het land. 2 Giften, via giro 412 7 3 9, dan wel via De Twentsche Bank of per postwissel. Voor Amsterdam mers: X 500. Op de strook s.v.p.: „Voor 2000 kinderen". 9 Sint is zoals gemeld van plan, dank zij uw hulp, eeB ezel te schenken aan de kinderen van 's Heerenloo Lozenoord in Ermejo. Vraag: Wie helpt Sint, aan een originele naam voor het grauwtje? De beste inzending wordt beloond Briefkaarten on der motto: „Sint's ezel" aan Slnt- Nicolaasactie Trouw Amster- cïam-C. Londen goed overleg Op de Haarlemmerweg bi) Amster dam, ter hoogte van Tuinstad-Geuzen veld, kwamen een autobus van de Noordzuidhollandse Vervoersmaat schappij en een personenauto in bot sing. De bus, waarin twee pas sagiers zaten, botste tegen een boom, vloog vervolgens naar de linkerkant van de weg, waar h|j twee mensen, die bjj een bushalte te wachten stonden, tegen de grond slingerde^ en dook met de neus in het water van de Haarlemmerirekvaart. De be stuurder van de personenauto ea één der wachtenden bij de bushalte werden gedood. De inzittenden van de auto, die in de Leidsevaart te Heemstede reed waren de 3S-jarige gehuwde D. van Rijn, de 29-jarige gehuwde IJ van Rjjn, de 19-jarige P. van Rijn (on gehuwd), de 15-jarige B. van Rijn, en de 22-jarige H. van Rijn. De laatste, die goed kon zwemmen, heeft zich kunnen redden. Volgens de getuigen begon de auto plotseling te slingeren. De bestuur der, de oudste broer, was met de verkeerssituatie ter plaatse niet op de hoogte en is vermoedelijk misleid door een knik in het wegdek. Hij raakte de macht over het stuur kwijt en de auto reed daarna met grote snelheid het water in. De geredde H. van Rijn verklaarde dat al zyn broers zich uit de wagen wisten-te bevrijden, snaar dat zij zich niet drijvende konden houden. Hij zelf had het linkerportier weten open te krijgen, waarna bij de wal bereikte. De 83-jarige kanselier besloot giste ren de eerste dag van zijn bezoek met een korte rede op het jaarlijkse bal van de Engels-Duitse vereniging. Hij gaf zijn verrassing te kennen over de vriendelijke ontvangst en zei: „Ik ben hier voor politieke bespre kingen. "Wij hebben vandaag een zeer goed begin gemaakt. Ik ben er zeker van dat wij tot een goed en zeer bevre digend slot voor ons allen zullen komen". De Britse premier, die de kanselier vergezelde, verklaarde, dat West- Duitsland en Engeland moeten samen werken in een eervol partnerschap. „Velen van ons hier hebben de beste jaren van hun leven onze landen in verbitterd conflict gezien, Wat is net heerlijk nu te weten dat wij partners zijn in het behoud van de vrede en de vrijheid in de gehele wereld". Volgens de Londense correspondent van de New York Times, Middleton, die diplomatieke kringen aanhaalt, heeft Adenauer ermee Ingestemd dat de toe komst van West-Berlyn op de komen de topconferentie wordt besproken maar dan als onderdeel van het Duitse probleem als geheel. Adenauer had zich eerst tegen bespreking van de Berlijn- se kwestie op de topconferentie ver zet, maar de kanselier deed de conces sie nadat Macmillan had gezegd dat het in de huidige omstandigheden on realistisch zou zijn te verwachten dat men de kwestie omzeilt wanneer pun ten van wrijving tussen Oost en West wordt besproken. Voorts zouden Macmillan en Aden auer het er overeens zijn dat het drin gend noodzakelijk is dat de „Kleine zeven" en de landen van de Euromaxkt banden aanknopen. Over de ontvangst in Engeland schijnt Adenauer zelf nog het meest tevreden te zijn. Diplomatieke woordvoerders in Londen zeiden echter dat het overal nogal „koel" toeging. De autoriteiten waren weliswaar hoffelijk, maar het publiek dat toch al niet zoveel be langstelling voor de kanselier aan de dag legde was achterdochtig en weinig gul met toejuichingen. De New York Times schrijft dan ook dat Adenauer, evenals president Heuss indertijd, zulk een koele en ach terdochtige begroeting van het britse De bespreking die dr. Adenauer van morgen zou hebben met Macmillan is tot grote verrassing afgelast, zo werd omstreeks het middaguur bekendge- maak. Inplaats hiervan kwamen de beide ministers van Buitenlandse Zaken en leden van de delegaties in Downing- street no. 10 bijeen. Volgens de woordvoerders van beide delegaties werd de conferentie tussen Adenauer en Macmillan afgelast, om dat bij het overleg van gisteren zoveel vooruitgang werd gemaakt dat een nieuw onderhoud onnodig werd geacht, tot men later op de dag In Chequers weer bijeenkomt. /v X'tr r 4'as. -ir*- .4.1?) -if ~'r.A ZJ fS" - -vJ Va vvSv Vv ti. Prins Bernhard is vandaag per re- ^erings-Dakota naar Wenen vertrok ken om het congres van de „Europese Stichting voor Cultuur" bij te wonen. De Prins is voorzatter van deze stich ting. Hij zal het congres vrijdag ope nen en zaterdag de Erasmuspryzen uitreiken- Z. K. H. werd tussen vier en vijf uur op het vliegveld van We nen verwacht. rDeburvau de' NlZ.H. dook na de botsing met de neus in de Haar- lemmertrefcvaar t. wm$ yv-Y* publiek en de pers heeft gekregen dat de Britse regering deze reactie niet kan negeren. „Ook al zullen er geen grote belemmeringen zijn voor overeenstem ming op regeringsniveau". Gisteravond hielden ongeveer hon derd leden van een z.g. „Vredesbewe ging" in het Londense West End een protestmars onder toortslicht tegen de aanwezigheid van de Duitse bondskan selier, Zij riepen „Weg met Adenauer" en „Wy willen een topconferentie". Een van hen, de 39-jarige bankwerker Pegram, las een „open brief" voor waarin hij een opsomming gaf van de ex-Nazi's die zich volgens hem in Adenauer's regering bevinden. De Russische premier Chroestsjew heeft in een redevoering voor Rus sische journalisten in het Kremlin ver klaard dat naar zijn mening de ont spanning in de internationale betrek kingen zich kennelijk ook in de toe komst zal voortzetten. Hjj liet zich echter honend uit over de mening, dat de vermindering in de internationale spanning toegeschreven kan worden aan wijzigingen in de sowjet-politiek, „waardoor het gemak kelijker is met ons te spreken". „Dit is natuurlijk onjuist. wy wer den geboren als communisten, leven als communisten en zullen sterven als communisten," aldus de premier. Hü liet doorschemeren dat een ver betering van de vooruitzichten op vrede meer toe te schry ven is aan een verandering van mening onder de ka pitalistische leiders. „Het Russische volk," aldus de pre mier, „heeft de heersende klassen in de kapitalistische landen onze suóces- De leiders van drie Kongolese politieke partüen hebben dinsdag in tele grammen aan koning Boudcwijn gevraagd een ronde-tafeiconferentie over de toekomst van Kongo te houden, liefst in Brussel. Deze conferentie zon moeten worden bijgewoond door Kongolese politieke partüen, de minister voor Kongo en vertegenwoordigers van het Belgische parlement. De telegrammen waren afkomstig van Kasavoeboe, de voorzitter van de Abako-partij, een van de belangrijkste politieke organisaties, Kalonji,^ de voorzitter van de gematigde vleugel van de Kongolese Nationale Beweging, en Gisenga, de leider van de Afrikaanse solidariteitspartij, die nauw samen werkt met de Abako. sen en de noodzaak van vreedzame coëxistentie doen erkennen." Uitweidend over zijn theorie van een verschuiving in het westelijke denken, vroeg Chroestsjew: „Hoe komt het dat de domkoppen nu pas verstandig ge worden zijn, waarom is hun nu pas een licht opgegaan? De druppel holt de steen uit en de waarheid holt zowel steen als yzer uit. Onze leninistische waarheid heeft de bastions ondermijnd van hen die zich verzetten, die weigeren het commu nistische systeem te erkennen. Maar het is duidelijk en algemeen bekend, dat het geen zin heeft het huis in brand te steken om de wandluizen kwijt te raken. Om de imperialisten te verslaan be hoeven wij geen oorlog te ontketenen tegen de arbeiders, die in de kapita listische landen wonen," aldus de Rus sische leider. Hij zei, dat de Sowjet-Unie zoveel raketten met kernladingen heeft op geslagen, dat zü, indien zij aangevallen wordt, alle vijanden „met de grond gelijk kan maken". Hy voegde er echter aan toe: „Wy zyn bereid al deze wapens onmiddellyk te vernietigen, indien de andere mogendheden dit voorbeeld volgen." (Van onze correspondent) Een vissersboot uit Ierseke, de Wït 45, geladen met mosselzaad, is gisteravond op weg van de Wadden naar Ierseke op het IJselmeer by Sta voren door de storm overvallen en' gezonken. Twee mannen zijn daarbij verdronken. De schipper, de heer D. Wiegman uit Houkes, is vermoedelyk on middellyk verdronken. Er waren drie man aan boord. De twee knechten, broers, klommen in de mast, die boven het water uitstak, toen de boot bij de „Hofstede" zonk, nadat de ler.spomp defect was geraakt. Een van hen, de 19-jarige T. Scheltens, is door de pas serende veerboot EnkhuizenStavo ren gered. Vanaf de veerboot had men namelyk hoven in de mast van het ge zonken schip nog eert lichtje zien branden. Er zijn moedige pogingen ge daan ook de andere drenkeling, de 22-jarige K. Scheltens, aan boord te krijgen, doch dit is niet gelukt. De ge redde is naar Stavoren overgebracht. De Nederlandse kustvaarder Geziene Henderika uit Delfzijl, die onderweg is van Skagen naar Manchester, drijft met een gebroken stuurinrichting op ongeveer 7myl ten oosten van Wiek (aan de noordoostpunt van Schotland). Het schip ligt bygedraaid en alles is wel aan boord. De kustvaarder Willemyn uit Koog aan de Zaan, die op weg was naar Lis sabon, heeft wegens machineschade moeten terugkeren naar de Franse ha ven Brest, DEZE foto's geven een beeld van de eerste buitengewone zitting van de streekraad 'Biak- Noemfoor in Nederlands Nieuw- Guinea. De bovenste foto toont gouverneur Platteel tijdens het uitspreken van zijn rede; de on derste foto laat zien hoe gekozen en benoemde leden van de streekraad luisteren naar het dankwoord van een van de leden van de adviserende raad, die eind oktober is opgeheven. Ih Engeland is gisteravond nogal opwinding ontstaan door de mede deling dat Sir Winston Churchill we gens ziekte zijn ontmoeting met de Duitse bondskanselier dr. Adenauer, die op het programma stond, moest afzeggen. Aanvankelijk gingen er ge ruchten dat de 84-jarige Britse staats man vry ernstig ziek was, maar van morgen heeft een lid van zijn huis houding meegedeeld dat Churchill al weer tamelyk is opgeknapt en waar schijnlijk vandaag zal opstaan. De Britse oud-premier beeft sinds enige dagen last van een oude kwaal: een aandoening van de luchtwegen. De secretaris van Churchill heeft tegenover de pers verklaard: „Er is niets waarover u zich zorgen behoeft te maken. Hy heeft enige uren in bed gelegen met een aanval van zyn oude borstkwaal, iets wat men kan ver wachten van een man van zyn leef- tyd." Het was de bedoeling dat Adenauer gisteravond om kwart over zeven een bezoek aan de 84-jarige Churchill zou brengen." De ex-premier heeft ook het diner niet kunnen bywonen, dat later op de avond op no. 10 Downingstreet is gegeven. Hü vertoeft in zijn woning aan Hyde Park Gate, in Kensington, Londen. Zyn huis staat by een ingang van Hyde Park. Sir Winston is voornemens na Kerstmis weer naar de Riviera té vertrekken. Hij gaat daar elk jaar naar toe. WILLEM KWAST een zestienjarige jongen uit Den Helder, heeft gis teren op het Marsdiep een angstig avontuur beleefd: drie uur iang dreef hij rond op een zol- derschuif, die door de sterke wind voortgejaagd werd. Ten slotte strandde de ms- torloze boot op de kust van Texel, waar Willem door de bemanning van de reddingboot „Prins Hendrik" in veiligheid gebracht werd. De toto werd genomen toen Willem, nog nauwelijks bekomen van. de schrik, aan boord van de „Prins Hendrik" was. Willem bemande gistermiddag dé achterste van twee met stenen geladen schuiten, die getrokken wenden door, de sleepboot „Bero". Tijdens de over-- steek van Oudesehild naar Den Hel- dier brak de tros van de achterste zolderschuit door het gieren van dé sterke wind. De schipper van de „Hero die de schuit niet meer kon bereiken, alarmeerde het reddings* wezen in Den Helder-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1