f. College van B. en W. geeft antwoord in eerste instantie Bestek voor ziekenhuis binnen 8 maanden gereed Sanering binnenstad van Maassluis vordert goed KERK EN SCHOOI, VATERVE SPORTFONDSENBAD SCHIEDAM VIERDE ZILVEREN JUBILEUM Behandeling begroting van Vlaardingen OOK OP TWEEDE DAG GEEN DIEPGAANDE DISCUSSIE Federatie Chr. jeugdverenigingen hield 73ste jaarvergadering De Vlaardingse begroting Ds. C. Grootjans Thzn. donderdag 75 jaar Ds. A. C. EnkeJaar overleden ANiMO-WAARDEBON SPECIALE AANBIEDING TROUW Woensdag 18 november 1959 Schiedam Mr. J. A. C. Bierenbroodspot onderscheiden Propaganda-avond van BijbeUdoskvereniging Pepermunt gestolen Goed voor VIJF EXTRA ANIMO-ZEGELS a 50ct. „Die verbazingwekkende dieren" Causerie drs Th. v. Veisen Advertentie ST. NICniAAS- of KERST- TRACTAT5E CUEVER's Swikerwerklndustrie Volleybalresultaten V oorlichtingsavond Ned. Ver. van Suikerzieken Burgerlijke stand van Schiedam Volkstuinders bijeen Concert mandoline- gezelschap O.N.Ï. Winterjas ontvreemd Vermiste bakker terecht Aanrijding Ambachtsschool Woningwetwoningen Verlichting Leeszalen Museum Pro Musica Kasgeldschuld Politie Sneldienst Samemverking KLOK /TV KERK V -Brii HEETMAH Israëlisch geleerde promoveert DERDE VROUWELIJKE HERV. PREDIKANT Proefschrift over: Revalidatie in Nederland Benoemingen herv. synode SCHIEDAM. Ter gelegenheid van het 25-jarig: bestaan van het Sportfond- senbad werd gistermiddag een zeer druk bezochte receptie gehouden in het gebouw aan de Bnrgemeester Knappert»- Br. 3. M. Miedema van het ministe rie van Kunsten en Wetenschappen was de eerste, die bet bestuur feliciteerde. Dank zij de risico die men destijds genomen heeft, aldus dr. Miedema, is het tooh gelukt dit bad in de loop der jaren exploitabel te maken, dank zij de noeste arbeid van de heer Putto als bedrijfsleider en de goede ver. standhouding van het personeel onder ling, Daarna richtte dr. Miedema het woord tot mr. J. A. C, Bierenbrood spot uit Amsterdam, de oprichter van de sportfondsenbaden in Nederland. Ik ben echter niet alleen gemachtigd om u voor al dit werk te bedanken, maar om u tevens namens H. M. de Koningin mede te delen, dat het Hare Majesteit behaagd (beeft u te benoe men tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hierna kreeg de .burgemeester, mr. J. W. Peek het woord. Het was hem een voorrecht namens de gehele burgerij het bestuur te feli citeren met dit jubileum. Door de op eenpakking van mensen in de grote steden dwingen ons steeds meer aan dacht te besteden aan de sport.- In onze stad kunnen wij slechts aan 50 pot. van de aanvragen voor sport velden tegemoet komen. Ook feliciteerde de burgemeester de heer Bierenbroodspot met zijn zo juist ontvangen koninklijke onderscheiding. Hij sprak de wens uit, dat het sport- fondsenbad onder leiding van kapitein Putto goed zal blijven varen. Als goede buurman bood ir. B. Wil ton, namens de directie van de Dok en Werf Mij. Wilton-Fijenoord, het be stuur een nieuwe springplank aan voor -het bad. De voorzitter van de Kon. Nederland- sse Zwembond, de heer Jan de Vries, overhandigde aan de heer Putto de zilveren medaille van de Zwembond. Namens de sportfondsenbaden in Ne derland feliciteerde de heer Verhoeve. Door de baden in Nederland was reeds een nieuwe geluidsinstallatie aan geboden. Tenslotte dankte de heer Putto voor de hartelijke woorden en geschenken. Tot slot van de receptie bracht de da- meszwemclub van Wilton een nummer snovv-zwemmen Burgemeester JV. Peek wenst mr. J. A. C. Bierenbroodspot geluk met z\jn be noeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. SCHIEDAM. De BijbeUdoskvereni ging alt Amsterdam hield gisteren een propaganda-avond in het gebouw achter de grote kerk in Kethel. Deze avond werd op de gebruikelijke wijze geopend door de Nederlands Her vormde predikant van Kethei, ds. J. E. X. Brummelkamp. De heer F. J. P. Bekker van de Bij beUdoskvereniging gaf een uiteenzetting van het doel der vereniging. Zij wil de kerken helpen, aldus spreker bij het verbreiden van het evangelie. Er moe ten kiosken geplaatst worden op de drukke punten van de steden waar men behalve de Bijbel ook christelijke lec tuur kan kopen. Hiervoor is natuurlijk geld nodig. De bijbelverspreiding blijft een hoofdzaak. Er zijn altijd nog wel een tachtigdui zend gezinnen in Nederland waar geen Bijbel in huis te vinden is. Daarom blij ven .wij doorgaan met het verspreiden. SCHIEDAM Gisteren is ingebroken in de S.V.V.-kantine. Door het openruk ken van de deur heeft men zich toe gang verschaft tot de kantine. Een doos met vijftig rollen pepermunt werd ge stolen. Een musicbox werd opengebro ken, maar deze bevatte geen geld, zo dat de buit tot de pepermunt beperkt bleef. If ENMERKTE een vlotte start de eerste dag van de begrotingsbehandeling in de Vlaardingse gemeenteraad, het College van B. en W. heeft er dinsdag bij de beantwoording van de in eerste instantie gemaakte opmerkingen, blijk van gegeven dit tempo te willen handhaven. Reeds om tien nur gisteravond kon de „eerste ronde" worden afgesloten en werd een begin gemaakt met de behandeling in tweede instantie. Tot een diepgaande discussie over bepaalde problemen is het op deze tweede dag niet gekomen- Daartoe gaf de lawine van vragen, die de ver schillende sprekers maandag over het College had uitgestort, overigens ook geen aanleiding. In grote trekken waren de fracties het immers met het beleid van B. en W. eens. Slechts over bepaalde onderdelen wensten de raads leden nader te worden geïnformeerd. Advertentie tegen inlevering van deze bon bij een aankoop van ten minste f 2,50 bij Uw ANIMO-winkelier. St. Nleoitas-rekltme, geldig tot 7 december 1959. GS? SC-nluAM. In het Stedelijk .Mu seum gaf drs. Th. van Veizen ons maan- cia„avund een „Ontmoeting met de K—nsl" :n een voordracht, getiteld: „Die veruazingwekkende dieren". De licht beelden die bij deze voordracht op twee doeken tegelijk vertoond werden, waren iiiuïruaad verbazingwekkend. De mees ten van de vele aanwezigen vonden het eigenlijk jammer, dat men tegelijk zijn 'kan-dacht aan de spreker moest geven en tevens de kleurrijke beelden wilde -bezien, wetende dat die elk ogenblik ft weer door een anner gevolgd zouden -wörden. Drs. "Van Veizen begon bij de schep- '"ping. Eén van zijn eerste platen was dan ook de schepping van de eerste m.ns, Adam. Daarna zagen we de zon digende Eva, die door de slang ver- .kud van de boom in het midden des hols gegeten had. We zien Gods vinger vermanend tot Adam gericht, maar öp hetzelfde beeld schuift Adam de "gehuld van zich af door op Eva te wij zen die op haar beurt de slang de schuld -geeft. De mens (Adam) geeft daarna •.de dieren hun namen, waaruit zal blij- fleen, dat da mens heerschappij zal heb ben over de dieren. De teksten die Ge- pesis ons daarover laat zien, werden telkens aangehaald en letterlijk voorge lezen door de spreker. Langzaam maar zeker komt de voor drager zo tot de mens van de Middel eeuwen. Steeds weer gebruikt hij daar bij vele schrittplaatsen. We zien, hoe het dier steeds meer tot ontwikkeling komt. Uiteindelijk zal zelfs blijken, dat hetbeest .niet altijd ondergeschikt be hoeft te wezen aan de mens. VLAARDINGEN. De federatie van Christelijke Jeugdverenigingen „Liefde en Vrede" heeft in de voormalige gere formeerde kerk in de Kuiperstraat haar 73e jaarvergadering gehouden. Voor de ze bijeenkomst bestond een goede be langstelling. De leiding van deze avond was in handen van de heer A. van Minnen, voorzitter van de federatie „Liefde en Vrede". De heer Van Minnen zei in zijn ope- Voor verenigingen en organisaties hebben wij voor. de a.s. feestdagen een collectie pracht artikelen aan te eden zeer geschikt als kindertractatie. Wilt U meer bijzonderheden weten, wendt U dan tot Admirnlitoïtskade 10 - tel. 122342—128783 Boiteidam SCHIEDAM. -~ De teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben m de afgelopen week goede resultaten ge boekt. Dames 1 zegevierde met 3—1 over D.R.L. 2 en staat nu met negen punten uit vijf wedstrijden ongeslagen aan de kon van de eerste klasse. Ook het eer ste team van de beren staat met ne gen uit vijf aan de top van de rang lijst, nadat het deze week geheel onver wacht een punt verspeelde aan het Rot terdamse Hou Stand (22). Dames 2 wil maar niet op toeren komen en ver loor ditmaal met 3—0 van Shell 1. Da- mes 3 won wederom met 30, nu van Hou Stand 2. Ook het tweede heren- team won. en wel met 31 van Z.V.U Op het programma staan nu: Dames: Concordia 2S.V.C. 3. Heren: S.V.C. Smash 1; S.V.C. 2—Smash 2. -SCHIEDAM,'- Het--'was - een nuttige gedachte van de Ned. Ver-,van Suiker- ziekém ..lé'jSchiedam, om' "een. avond te beleggen, tijdens" welke voorlichting wordt gegeven voor suikerpatiënten. De benedenzaal van de „Amstelbron" was geheel gevuld met belangstellenden. De voorzitter, de heer Th. van Sorge zei in zijn openingswoord, dat het doel van de NVS voornamelijk- voorlichting is. Niet wanneer de patiënt in het zie kenhuis of in de spreekkamer daar van is. Wel, wanneer de ziekenhuisdeu ren voor hem (haar.) gesloten zijn en de patient dus op diëet leeft. De lezing van dr. H. M. van der Hei de was overduidelijk en gaf de aanwezi gen te horen, dat suikerziekte geconsta teerd wordt doordat men dorstig wordt en veel transpireert. De alvleesklier werkt niet meer of niet meer voldoen de. Door inspuitingen van insuline en bij oudere mensen-,innemen van tablet ten wordt deze klier weer bijgehouden. Voorts zette spreker het werk, dat da NVS doet, uiteen. Hierbij bleek, dat dit niet alleen bestaat uit het houden van lezingen en het uitgeven van een eigen maandblad, maar bovendien wordt onk veel sociaal werk verricht, zoals het zoeken van werk voor diabetici, het be werkstelligen van belastingvermindering en nog veel meer andere hulp op dit terrein. Spreker betreurde het, dat van de 50.000 suikerzieken in Nederland er slechts 18.500 lid zijn van de NVS. Bij het 15-jarig bestaan hoopt men volgend jaar de 20.000 te kunnen bereiken. Er was ook gelegenheid tot het stel len van vragen, die dr. H. M. v. tl. Hei de direct en op overduidelijke wijze be antwoordde. SCHIEDAM Geboren: Adriana M. d v G. L. M. Roeling en J. N. C. tfan 'der Knoop; Karei C. z. v. H. van 'Sehie en N. Beumer. Overleden: «F- Visser, 53 raam, 68 jr.; J. X Tarmond, 69 jr. echtg. van G. Blauw. SCHIEDAM. In het gebotrw van Christelijke Sociale Belangen aan de Lange Haven hield gisteravond de ver eniging van Volkstuuidens „Klein Bab- berspolder" een najaarsvergadering. De avond werd 'geopend door de voor zitter, de heer J. van Rosmalen, Er werden deze avond besprekingen gevoerd over de inkoop van zaden en planten voor het volgend jaar. Hierna hield de heer J. Vlieger van de Haagse Voilcstmnders een praatje over het volkstuinleven, waarbij enige dia's werden vertoond. SCHIEDAM. Het mandoline gezel schap O.N.I., directeur de heer J. G. Hakkert gaf gisteren in gebouw „Ar- cade"e en concert. Voor de pauze concerteerde het mu ziekgezelschap onder leiding van de heer Ha'kkert. Onder meer werd ten ge hore gebracht de „Renata" en Impres sions d'Espagne, met welke nummers op Hemelvaartsdag een eerste prijs werd böhaald op de superieure afdeling op het zaalconcours te Zetten. Na de pauze voerde het Schiedams Toneel een blijspel op in drie bedrijven, getiteld „Potasch en Perlemoer met va- cantie" onder regie van G. J. van Luttervelt. SCHIEDAM Uit een ijssalon op het Broersveld is een winterjas ontvreemd ten nadele van de Schiedamse banket bakker 5.N. SCHIEDAM De 21-jarige bakker P. M. Wijsbroek uit Schiedam, die in overspannen toestand de ouderlijke wo ning had verlaten en van wiens ver missing wij gisteren melding maakten, is terecht. ningswoord onder meer, dat het Her vormde jeugdwerk in Vlaardingen aan een nieuw begin staat. Immers de fusie tussen de C.J.M.V. en de C.J.V.V. is enige tijd geleden een feit geworden en gezamenlijk wil men nu als leden van de C.J.V. het werk enthousiast aanpakken. Wij moeten allen onze schouders er onder plaatsen om één en onverdeeld onze plicht ten opzichte van onze naaste te vervullen, aldus de voor zitter. Overal loopt het jeugdwerk terug, ook in Vlaardingen. Gelukkig loopt men hier nog wel warm voor een goede zaak, hetgeen gebleken is uit de acties, die in het afgelopen verenigingsjaar zijn gehouden. De straatcollecte werd een.,succes en het gehouden jeugdspek- .takel ,in de zomer leverde eveneens* een flink- financieel batig saldo.' Reeds nu treft men voorbereidingen voor jeugd- 'sjjektakël II! te houden in" 1960. Er - waren perioden van voortvarend heid, maar men kende ook tijden waar in er van windstilte sprake was en waarbij de zeilen slap hingen. Wij die nen echter steeds waakzaam te blijven. Christus heeft ons lief en Hij is bereid elke dag met ons te waken, mits wij bereid zijn naar" Hem te luisteren. Laat de uitslag dan maar aan Hem over. dan hebben wij niets te vrezen. Daarna gaf de secretaris de heer H. Langstraat enkele flitsen uit het verenigingsge- beuren. Helaas kon hij nog geen me dedelingen doen omtrent definitieve plannen betreffende het nieuwe vereni gingsgebouw. Na de pauze trad de bekende voor drachtskunstenaar, de heer Otto Ster man op. Met als titel „Ik ben een neger" vertelde hij over het leven van negers en gaf een uiteenzetting van de spiritual. VLAARDINGEN. Op het kruispunt Buys Bailotlaan-K5merlingn Onnesstraat vond dinsdagmorgen een aanrijding plaats tussen een bestelauto en een per sonenauto. De laatste stond op het kruispunt stil, nadat de bestuurder de auto juist had gekeerd. Doordat de chauffeur van de bestelauto, de 54-jari- ge winkelier J. P., door zijn rem trap- Wethouder Van Minnen, die o.a. de porteleuilie onderwijs beheert, moest toegeven dat het landelijk beieid t.a.v. de scholenbouw, een snel groeiende ge meente als Vlaardingen voor grote pro blemen stelt. Niet alleen de bouw van kleuterscholen, ook het aantal lagere scholen geeft moeilijkheden. Wel kon worden medegedeeld, dat rijksgoedkeu ring is gekregen voor de bouw van een o.L school in de Westwijk. Gehoopt wordt dat de bouwkundige inspectie snel tot een beslissing komt inzake de bouw van de B.L.O. school, die aan de Delftse Veerweg, naast het Politiebureau, de turnzaal en het hier geprojecteerde gebouw voor de G.G.D. zal komen. Als de B.L.O. school er eenmaal is zal de school voor imbecielen naar het oude gebouw worden overgeplaatst. Dat zal een tijdelijke oplossing worden, want naar een geschikte plek, voor de bouw van een nieuw schooltje voor de ze kinderen, wordt gezocht. Het zal overigens nog wel even duren voor met de bouw van een lyceum in de buurt Wetering, achter de tennis baan kan worden begonnen, zo deelde de wethouder mee. Noodlokalen bij de oude behuizing van het lyceum zullen voor de aanvang van de cursus in 1960 gereed zijn. Weliswaar waren er, toen het Groen van Prinsterer lyceum nog van dit gebouw gebruik maakte, 510 leerlingen in ondergebracht en is nu het aantal op 450 gepland, maar opgemerkt moet worden dat er een aantal klassen zijn met weinig leerlingen. Voor 1961 werden er 9 nieuwe klassen verwaent. Inzake de nieuw te bouwen amoachi- schooi heeft het college er bij de Kroon op aangedrongen, alsnog rekening te houden met net in de gemeenteraad genomen besluit, de bouw van een neu trale school voorrang te verlenen. Voor de stichting van een U.T.S. acht het college de tijd nog niet rijp. Een V.U.T.O.-dagopleiding is in voorberei ding. Over systeembouw voor scholen kon de wethouder zich niet enthousiast tonen, hoewel de z.g. Finse scholen wel voldoen. Kleuterdagverblijven zuhen er door particulier initiatief moeten ko men. derhoud daarvan niet zonder meer aan particulieren kan worden overgelaten. De overheid moet bij de verzorging van de tuinen de helpende hand bie den. daarbij de ideële zijde van het werk aan de stichting overlatend. Wethouder T. de Bruin (arb.), wilde bij het toekennen van woningwetwonin gen liever niet de inkomengrens van 6900 stellen. Geval voor geval zal moeten worden bekeken. Wanneer ech ter iemand van een goedkopere woning, naar een duurdere met meer wooncom fort wenst over te gaan, zal hij alle roedewerking van het gemeentebestuur krijgen. Wel zal getracht moeten worden de leeftijdsgrens voor het toekennen van woningen te verlagen. Dit heeft echter alleen waarde wanneer de praktijk de theorie kan volgen. Voor de vestiging van al te jeugdige gezinnen uit Rotter dam in de nieuwe Larsen-Nielsenwonin- gen behoeft waarschijnlijk geen vrees te bestaan, omdat ook wethouder Ba- vink daar bezwaar tegen heeft. Dit zou namelijk een doorkruising van het Rot terdamse huisvestingsbeleid betekenen. Het wegtrekken van gezinnen uit Vlaardingen heeft geen verontrustende vorm aangenomen. Wethouder G. Walstra merkte op dat de verlichting van de Burgemeester Verkadesingel zal worden aangepast aan het gewijzigde karakter van deze weg. Men kan echter met alles tege lijk doen. Er bestaat een gegronde hoop dat de modernisering van de verlichting van Vlaardingen binnen 3 jaar voltooid zal zijn. De wethouder toonde zich een tegen stander van het opheffen van de zee vishal. De laatste vijf jaar vertoont de omzet een lichte stijging. Momenteel is de aanvoer weliswaar slecht, maar de ze is ook in IJmuiden en Schevemngen minder. Ook in Rotterdam zijn proble men inzake de zeevishal. Een onder zoek door het E.T.I. is ingesteld. Zodra dit E.T.I. rapport is beoordeeld, zal Vlaardingen contact met Rotterdam op nemen. Naar de G.S.W. huisvesting is een onderzoek ingesteld, waarbij het duide lijk werd dat de werkplaatsen m de Oosterstraat en de Zomerstraat ge scheiden dienen te blijven. Voor de Laatste werkplaats zal een nieuwe moe ten komen, aangezien de oude B.L.O. - school, wanneer die straks ontruimd is. niet geschikt is voor dit doel. Wel is gedacht aan een nieuwe werkplaats op hetzelfde terrein. De werkplaats in de Ooslerstraat is te klein en ondoelmatig. De onderver dieping en het magazijn zijn goed te gebrul!'en, maar op het binnenterrein zal een nieuwe fabriekshal moeten wor den gebouwd. Binnenkort zijn hierover voorstellen te verwachten. Voor de bouw van een Openbare lees zaal is reeds een plan gereed dat ter beoordeling aan de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliothe ken is voorgelegd. De architect Van Waalwijk heeft een gebouw ontworpen met een oppervlak van 300 m2, dat en kele verdiepingen hoog wordt. Er wa ren echter wel bedenkingen tegen de omvang van het gebouw, dat te wei nig expansiemogelijkheden zou bieden. Het bestuur van de Chr. Leeszaal heeft ook aan de'bouw van een leeszaal van beperkte afmetingen, in combinatie met woningen, gedacht. Er zijn echter nog geen definitieve plannen. Bij de ver huurder van de nu in gebruik zijnde ruimte is nog enig respijt gevraagd van ontruiming. Er is bereidheid bij de vereniging het bAieer van de Open bare leeszaal over te dragen aan "de gemeente. Een motie inzake het instel len van een beheerscommissie achtte de wethouder op dit moment nog pre matuur. Voor de bouw van een museum zijn schetsplannen gemaakt. De kosten zijn vooralsnog te hoog om aan uitvoering te kunnen denken. De oprichting van een visserijmu- seum wordt echter wel op korte ter mijn overwogen. In dit stadium kon de wethouder echter geen nadere inlich tingen daaromtrent verstrekken. Het stichten van een watersportcen trum en camping heeft geen haast. Bo vendien is er in dit opzicht nog het vraagstuk van de botenwerf van Oor- terlee, die moet verdwijnen voor de aanleg van Rijksweg 20. Onderhande lingen hierover zijn gaande. Het Brielse Maas-gebied blijft een be te, volgde een botsing, waarbij de "per- langrijk stuk recreatie, daarom is bet sonenwagen, die bestuurd werd door de niet wenselijk dat Vlaardingen zich nu 'terugtrekt. De wethouder wees er op dat de jeugdzorg voor het grootsie ge deelte een kwestie van particulier ini tiatief is geweest. Misschien is het ge wenst. het georganiseerde jeugdwerk wat meer te subsidiëren. Er is een ver zoek van de V.J.G. de subsidie te ba seren op de exploitatielasten. Voorts toonde de wethouder zich ge- -jarige technicus P. P., kantelde. J. P. liep een hersenschudding op. P. P. werd licht gewond Beide auto's werden zwaar beschadigd. VLAARDINGEN. Het dubbel man- nenkwartet Pro Musica van de Vlaar dingse politie geeft op maandag 23 no vember een tweetal uitvoeringen onder leiding van de heer C. Alewijnse. Om 19.30 wordt gezongen in het Algemeen ziekenhuis, waarna in Huize Siloam aan het Verploegh Casséplein een zanguit voering wordt gegeven. VLAARDINGEN. Ds. G. Grootjans Thzn hoopt donderdag 75 jaar te wor den. Deze bekende predikant diende twintig jaar de gemeente in Vlaardin gen. Tot september 1954 beeft hij ais hulpprediker nog enkele jaren bijstand in het pastoraat verleend. Ds. Grootjans werd op 19 november 1884 te Groningen geboren. Hij bezocht eerst het stedelijk gymnasium in zijn geboortestad, waarna hij verder nog aan de Rijksuniversiteit studeerde. Nadat ds. Grootjans in november 1908 door het provinciaal kerkbestuur van Utrecht was toegelaten tot de evangelisatiebedie ning in de Nederlands Hervormde Kerk werd hij op 18 april van het daaropvol gende jaar (1909) door wijlen ds. B. van Eijsselsteijn, toen nog predikant te Nieuwe Pekela, bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Om- melanderwijk Zuidwending in de bur gerlijke gemeente Veendam en in de classis Winschoten. Daarna stond de ju bilaris nog te Driel in de burgerlijke gemeente Meeteren en in de classis Nij megen van 19161919; De Meern in de classis Utrecht (19191924), Stedum (19241927)Doorwerth en Heeisum in de classis en op 1 september 1929 werd hij door wijlen ds, Th. Hoen uit Bus- sum bevestigd als predikant van de her vormde gemeente van Vlaardingen. De ze zijn zesde en laatste gemeente dien de ds, Grootjans tot X september 1949, toen hem na veertig volbrachte dienst jaren op bijna vijfenzestigjarige leeftijd emeritaat werd verleend. In de twintig jaren, dat ds. Grootjans Vlaardingen diende, was hij o.a. voorzitter van het hervormd rusthuis. porteerd voor het Inrichten van Wijk- gebouwen voor de jeugd. T.a.v. de speeltuinen merkte hij op dat het on- VLAARDINGEN. Bij «ie begro tingsbehandeling in eerste instantie merkte wethouder M. H. L. Weststra- te (a.r.) op dat in het nieuwe ge bouw van de G.G.D., dat aan de Delljse Veerweg zal komen, het ap paraat van deze dienst voor een groot gedeelte zal worden gecentra liseerd. Aan het gereedmaken van het bestek voor het nieuwe zieken huis wordt hard gewerkt. Begin januari komen er voorstellen tot de bouw van het beddenhuis terwijl over ongeveer 8 maanden het bestek voor de overige gebouwen gereed zal zijn. Bij de bouw is er een goede sa menwerking tussen de Med. bouwkun dig adviseur en de staf van het zie kenhuis. Dit contact tieeft reeds tot resultaten geleid- Bij de behandeling van het onder werp personeelszaken deelde de wet houder mede, dat de invoering van de werkclassificatie en prestatiebelo ning. nu een jaar geleden, is geslaagd. Dat is ook de mening var, de vakbon den. Voor een belangrijk deel is het succes te danken aan de uitvoerige voorbereiding bij het energie- en wa terleiding bedrijf. Bij de beoordeling is men uitgekomen op een gemiddeld per centage van 4,2. Er is een geleidelij ke stijging te zien. Als resultaat van de proef kan een grotere accuratesse bij het werk en een beter gebruik van het materiaal worden opgemerkt. Over de vorming van kader bij de bedrij ven zal nog een bespreking worden ge houden. Bij het onderwerp financiën deelde de wethouder mede dat het col lege het adres van de Ver. van Ned. Gemeenten volledig kan onderschrij ven. Alleen zijn niet alle beweringen in de bijgevoegde nota voor Vlaardin gen van belang. Van de investerings- tevens een con junctuur politiek te maken is slechts gevormd kunnen worden. Onder de huidige financiële verhoudingen is dat onmogelijk. De kasgeldschuld van Vlaardingen is wat aan de hoge kant, zo merkte de wethouder op. Wij moeten proberen deze omlaag te brengen. Of ondeAiand- se leningen kunnen worden gesloten hangt vaak van plaatselijke omstan digheden af. Tot nu toe is het Vlaar dingen nog nooit gelukt tegen het toe- gestaande rentegamma bij plaatselijke bedrijven te lenen. Hoewel de wethou der toegaf dat de Bank voor Ned. Ge meenten veel goéd heeft gedaan, zag hij in een blijvende centrale finan ciering toch een bezwaar omdat daar door de hoge overheid in zekere mate de urgentie van de investeringen zal blijven bepalen. Wel verdient het overweging de mo gelijkheid te onderzoeken te komen tot een organisatie van gemeenten voor het MAASSLUIS. De sanering van de binnenstad van Maassluis gaat zich steeds duidelijker aftekenen. De laat ste jaren vooral zijn door de gemeente regelmatig woningen aangekocht, die zodra deze ontruimd waren, gesloopt zijn. Door dit beleid zijn inmiddels cir ca honderd woningen onder slopershan den gevallen en kwam de geplande doorbraak van de nieuwe stadswijk (Sluispolder) naar de oude binnenstad (Lange Boonestraat) steeds dichterbij. Het streven was er op gericht dit jaar de plannen té realiseren. Ook al zou de verbinding tussen de twee stadsde len misschien vooralsnog een proviso risch karakter dragen, het gaat er naar uitzien, dat het gemeentebestuur in zijn plannen zal slagen. Er resten nog slechts enkele woningen, die ont ruimd moet worden en dan kan uitvoe ring van de doorbraak zich volledig voltrekken. Deze week is al een mijlpaal be reikt, want de Lijnstraat, die, in te genstelling tot de andere straten die hierbij zijn betrokken, nog geen open plekken van gesloopte percelen te zien gaf, onderging de eerste amputatie. Op de foto is de sloper begonnen verkrijgen van leningen bij de institu tionele beleggers, doe ook georgani seerd zijn aldus de wethouder. Sprekend over de politie merkte bur gemeester Heusdens op. dat het aan tal vacatures van zes tot vier is ver minderd. De vacatures hebben overi gens geen invloed op de wijze waarop de dienst wordt uitgevoerd, daar met het bepalen van de organieke sterkte reeds rekening is gehouden met de afwezigheid van manschappen. Het mi nisterie van Binnenlandse Zaken on derzoekt momenteel de resultaten van de proef met tiet wijksysteem in Vlaar dingen. De burgemeester toonde zich een voorstander van de combinatie Wijk post-Dienstwoning, Nieuwbouw van wijk posten is in vele gevallen echter te duur, waardoor dan met de inrichting van b ,#.annde panden genoegen moet worden genomen, die niet altijd voor het doel geschikt blijken te zijn. Een wijkpost voor de Westwijk staat op het i avesteringsprogramm a. Inzake de fflm „de Tien Geboden" merkte mr. Heusdens op, dat hij slechts een vertoning van een film kan ver bieden wanneer er gevaar bestaat van verstoring van de openbare orde. Dat gevaar was in dit geval niet aanwe zig, waarop spreker dan ook meende juist gehandeld te hebben. Ene sneldienst tussen Rotterdam en Vlaardingen op de spitsuren zal de R.E.T. niet kunnen invoeren omdat een contract met de N.S. dat ver biedt. Zeer spoedig zal toet bustraject ir> de Westwijk worden doorgetrokken ïd de richting van de Zuid Buurtseweg. De Spoorwegen zijn bereid een finan ciële bijdrage te leveren in de bouw van de tunnel bij de Lever's zeepfa briek, Binnen afzienbare tijd zal met de bouw daarvan worden begonnen. Burgemeester Heusdens is er geen voorstander van. burgers in de ver- keerscommissie op te nemen. „Zo'n commissie moet klein gehouden wor den", was zijn mening. Het college deelt de mening van de Raad inzake de bouw vanwinkels in de Westwijk. Er zijn tekenen die er op wijzen dat straks met de bouw zal worden begonnen. Verschillende gega digden hebben zich reeds gemeld. Ter zake de intercommunale samen werking zal begin december getracht worden de eindredactie op te steflen van een rapport Inzake het vooront werp van wet „Prins-Simons". Rapport en voorontwerp zullen daarna worden opgestuurd naar de commissie Klaa- sesz. Sprekend over de werkgelegen heid merkte de burgemeester nog op dat, zo er een selectie dient te wor den toegepast voor de bedrijven, die zich in tiet Waterweggebied willen ves tigen, die zal dienen te geschieden door een orgaan, dat niet alleen regels hier voor opstelt, maar ook controle uit oefent. Mogelijk zal het orgaan „Rijn mond" in deze vergaande bevoegdhe den krijgen. Overigens is het met de selectie in het verleden niet slecht ge gaan. Cijfers tonen dit aan, aldus spre ker, die in dit verband nog opmerkte dat voor wat Vlaardingen betreft in de afgelopen jaren 31 bedrijven, die zich daar wilden vestigen moesten worden afgewezen. Van de E.N.C.K *is een verzoek bin nen gekomen grond ten westen van het bedrijf te reserveren voor uitbrei ding. B. en W. hebben in deze geen positief antwoord bunnen geven, omdat de mogelijkheid bestaat, dat op deze dient te worden gebouwd. VLAARDINGEN. Maandagmorgen rondom elf uur is er een luidklok ge plaatst in de toren van de Heilige Geest kerk aan de Van Hogendorplaan. Deze klok werd aangeboden door het gemeen tebestuur van Vlaardingen. met de afbraak van één der panden in de Lijnstraat. Op de voorgrond het einde van de P. C. Hooftlaan (Sluis- polder-west), die dus binnenkort via Lijnstraat, Sandehjnstraat, Zuidvliet en een nieuw te bouwen brug over laatstgenoemd water, naar het gestel de doel zal leiden. Voor het verkeer van en naar de binnenstad zal deze nieuwe verbinding van grote betekenis zijn, omdat men dan direct van de Laan 1940-'45 af het oude hart van Maassluis kan bereiken; temeer, om dat in de reeds gesaneerde binnenstad op verschillende punten, waar eens onbewoonbaarverklaarde woningen ston den, nu parkeerruimte is gemaakt. NED. HERV. KERK Beroepen te Bodegraven: T. Langerak te Vinkeveen. Aangenomen naar Bovenkarspel: W. j. Fourmer te Goutum. Bedankt voor Utrecht (twee univer- siteitspred.) dr. G van Leeuwen, studen- tenpred. te Amsterdam, voor Houten T. Langerak te Vinkeveen. A dvertentie HASSELT. - Ds. A. C. Enkeiaar, em.-pred. der Ned. Herv kerk, is zon dagmorgen te Hasselt overleden. Voor dat ds. Enkeiaar In 1922 in Hasselt kwam, stond hij te Hedel (1911), Jaarsveld (1914) en te Langer- en Kor- teraar (1918). In 1922 verbond ds. En keiaar zich aan de Herv Gem te Has selt, waar deze geziene figuur tot 1 april 1951 zijn taak met grote plichtsbe trachting vervulde. De laatste jaren leed ds. Enkelaar aan een ernstige keelaandoening, waardoor hij zich moest terugtrekken uit de besturen, waarin hij zitting bad. Donderdag heeft de teraardebestel ling plaats op de alg. begraafplaats te Hasselt. Tevoren zal een rouwdienst gehouden worden in de Ned. Herv. kerk, I (Van een onzer verslaggvers) De heer B. de Vries, docent aan de Bar-Ilan universiteit in Tel Aviv is aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam gepromoveerd tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op een proefschrift getiteld .Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling van de halachah". Onder dit woord pleegt men het normatieve deel der leer van Is raël („Torah"), in het bijzonder dat der mondelinge overlevering te verstaan. Promotor was prof. dr. M. A. Beek, De heer De Vries, die geboren is in Stadskanaal en opgegroeid in Haarlem, werd voor de oorlog opgeleid tot rab bijn aan het rabbijns seminarium te Amsterdam. Na zijn doctoraal examen in de Semitische letterkunde aan de universiteit van Lelden, vertrok de heer De Vries naar Tel Aviv ln het toenmalige Palestina Hij was daar aan vankelijk leraar en later docent aan de Bar-Xllan universiteit. De generale synode der Ned- Herv. Kerk heeft mej. ds. J, EL Stegeman te Den Haag, em. predikante van de pro testantse kerk in Indonesië, tot predi kant voor buitengewone werkzaamhe den beroepen. Zij zal de geestelijke verzorging van ,de gerepatrieerden in de contractpen- 'sions binnen de provincie Zuid-Holland op zich nemen. 1 Na dal I. C. Jansen (voor de com binatie van Noordhollandse gemeen ten „Be Zeevang") en dr. J. C. Schreu- der (voor het bejaarden werk in de classis Amsterdam), wordt da. Stege man de derde vrouwelijke predikant der Ned. Herv. Kerk. Op 72-jarige leeftijd is op 15 no vember in zijn woonplaats,- Frankfort aan de Main, overleden prof. dr C A. Mennicke, die tijdens zijn lezen direc teur was van de internationale school voor wijsbegeerte te Amersfoort. (Van een onzer verslaggevers) Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde gistermiddag de hr. J. W. F. M. Stoop te Enschede tot doctor in de geneeskunde, op een proefschrift, getiteld: „Revalidatie in Nederland". Dr. Stoop is reva)idatie-arts in een aantal ziekenhuizen in Overijsel en hij bespreekt in zyn proefschrift voor namelijk de organisatie van de revali datie en speciaal de- plaats van het ziekenhuis daarin. Hij ziet als een van de oorzaken van nogal chaotische organisatie het feit, dat de revalidatie van boven af, vanuit de landelijke centra ts ontstaan, terwijl de betere opbouw, volgens hem, die is, welke uitgaat van de behoefte van de patiënt en van zijn huisarts. De positie van het ziekenhuis en van het regio nale revalidatiecentrum ligt tussen grondvlak en top van de organisatie en zal dus relatief naar beide kanten moeten liggen. Bij de beschouwing van dr. Stoop over de financiering van de revalidatie pleit hij ervoor, dat de ziekenfondsen de medische kant betalen; voor de sociale uitgaven stelt hij provinciale bureaus met rijksfinanciering voor, hetgeen een uitlichten van deze taak uit de Armenwet betekent met ver vanging door een sociaal-politieke regeling. Promotor was prof. R. Hornstra. De generale synode der Ned. Herv, Ks'S heeft dr. S. Rozemond te Leiden benoemd tot lid van de raad voor kerk en samen leving. Tot lid van de raad voor kerk en theologie is benoemd dr. H Schroten te Hot- terdam-Charlois. D. Veth te Zaandam en P Plantinga te Leeuwarden werden benoemd tot lid yan de algemene diaconale raad. Ds. C. Spoor te Nootdorp is benoemd tot lid van het bestour van de stichting „Valkenheide". Tot secundla-lid van de generale commissie voo.r de behandeling van bezwaren en ge schillen is ds J. var. de Velden te Dordrecht benoemd. Lid van de raad voor de verhou dingen van Kerk en Israël werd ds S. Gerssen te Hulzen Dr. A. T. van Leeuwen te (Cnljpe ls door de synode benoemd tot predikant voor bui tengewone werkzaamheden Dr. Van Leeu wen zal werkzaam zijn als secretaris van de rand voor de verbreiding van het evan gelie en als directeur van de stichting ..Kerk en Wereld". In de plaats van prof dr. P. Smits heeft de Synode als lid van de raad voor kerk en theologie benoemd dr J. Sperna Wel land. PROMOTIE LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN. Bevorderd aan de Landbouwhogeschool lot doctor in de land bouwkunde ir. L. Eravenboer, geboren te Naaldwijk, na verdediging van een proef schrift met stellingen getiteld: ,,De chemi sche en biologische bestrijding van de spint- mijt tetranychus urticae Koch". Als promo tor trad op prof. dr. J. de Wilde, hoogle raar in het dierkundige deel van de plan- tenzlektenkunde. gemeente universiteit van AMSTERDAM AMSTERDAM. Geslaagd voor het doc toraal examen Engels mej. M. A. Stradmey- er (Amsterdam).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2