Vervaging Na driedaagse besprekingen in Londen Kluizenaar tegen wil en dank Albert Schweitzer op bezoek bij prinses Wilhelmina Akkoord i over met Macmillan .Top-agenda" Erasmusprijs voor prof. Karl Jaspers en Robert Schuman Ramp in JAPAN Meesterwerken in V.S. ontdekt onder bed van tv-mo 1NVENTUM m door explosie in kruitfabriek Fabriekshal afgebrand r Londenaren zongen bij afscheid Begroting van Zaken Overzee ingetrokken Dibelius sprak met Oostherlijnse vice-borgemeester VONDST VAN DE EEUW Waarde miljoenen dollars F Hoe zal Sint's ezel heten? TOIJBAG 20 NOVEMBER 1959 J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4455 r VANAVOND VOOR RADIO een vorstelijk geschenk 34.50 Bijdragen voor lierv. kerkboinvactie r Pakjes en giften N. J V J BEIDE PARTIJEN waren zeer tevreden met het resultaat van de ontmoeting", aldus verklaarde de Westduitse bondskanselier Adenauer gisteravond, toen hy vermoeid maar voldaan in Bonn was teruggekeerd van zijn driedaagse besprekingen in Londen met de Britse premier Macmillan. Op een persconferentie in Londen had Adenauer 's middags kort voor zijn vertrek uit de Britse hoofdstad al meegedeeld, dat Mac millan en hij het eens waren over de agenda voor een topgesprek (dat in april zou moeten worden gehouden)- over de ontwapenings- problemen en ook over de oplossing van de economische moeilijk heden tussen de Europese landen, ésa.CX.;'j ":v V lichtgewicht strijkijzer HoUctOam: *vltvt at WiUisiraai ta - teiei lioiin iq u Postbus 1112 - Postgiro Wo. 424519. KSachtenditnst abonnementen 18.3019.3C uur. Zaterdags 17IS uur. Telefoon 115700. •a-Gtarenfcage: auygenspleui i - Telefoon 183481 «3 UJaen). Postin» 1091 Postgiro No *24867. KlacMen&ienA 185019.30 Telefoon 36236P Swiiwej 132 - -aid 4570. Thomas fCemDosrtraaft 6a - ~*Jef. 85451. Dordrecht; gohledam: ABOfmemtnuprD* 81 cent per week. 12.65 per maand. I J.90 per kwartaal. Loom nummers <5 oent. Verschiint daaeliika ~ï*1AxUJüfr (Geldig tot zaterdagavond) ZACHT Zacht weer met veranderlijke bewolking en weinig of geen regen. .Matige en af en toe vrij krachtige wind tassen zuidoost en zuid. Morgen: Zon op: 8.08 Maan op: 22.11 onder: 16.42 onder: 12.25 Directeur: H. ÜHJ HUIG H'intilrerittC'.eur l.'t A H 1 HKi'IINlS» I jt >*1' /-^F het congres dat de P.v.d.A. ver- leden week heeft gehouden is een nieuw beginselprogram vastgesteld. Het is het tweede program van na de oorlog. In deze "Hngen i» de P.v.d.A. wel 'n stuk beweeglijker dan b.v. de A.-R. Partij. Deze laatste zit nog steeds met een program van voor de oorlog dat volslagen verouderd is. Het nieu we program is nagenoeg in ontwerp gereed, maar het kost de grootste moeite" om met de laatste hand eraan gereed te komen. He beweeglijkheid van de P.v.d.A. zal wel in sterke mate samenhangen met de ontdogmatisering van het so cialisme. „Dogmatisme is - in welk opzicht ook een uitermate gevaar lijk richtsnoer voor een politieke par tij", zei prof. Banning in ziin rede op het congres. Dit is een uitermate merkwaardige ontwikkeling. De socialistische bewe ging is begonnen als een zeer dogma tische beweging. De dogma" van het oude marxisme zijn bekend. De strijd tussen marxisten en revisionisten was een strijd over de dogma's. Naarmate de dogma's onhoudbaar bleken, wer den ze verlaten. Deze ontwikkeling bracht prof. Banning tot de bovenge citeerde zin. Ook de toekomstverwachting van de oude socialisten was dogmatisch bepaald. Men wist met profetische ze kerheid waar het op uit zou lopen. Maar nu erkent men het niet meer precies te weten. „Naarmate dogma tisch bepaalde toekomstbeelden aan betekenis inboeten, worden die van het socialistisch beginsel de strijd voor vrijheid en gerechtigheid te belang rijker*', aldus prof. Banning. j-. E vraag wat het socialistisch be- D ginsel is en dc vraag wat socia lisme is, wordt weL op een merkwaar dig eenvoudige wijze door pref. Ban ning beantwoord. Het socialistisch beginsel Is de strijd voor vrijheid en gerechtigheid. ,,E« van socialisme kan pas gespro ken worden, wanneer de welvaart op rechtvaardige wijze wordt verdeeld, j en er voor de ketenen van de armoe geen andere ketenen (b.v. van een po-j litieke dictatuur) in de piaats zij tij gekomen." j Dergelijke eenvoudige stellingen, die bet woord socialisme verbinden aan wat bijna iedereen onderschrijft zijn niet bevorderlijk om het onder scheidend karakter, dat 'n beginsel et een woord ets socialisme toch behoren te hebben, duidelijk in het iicht te stel len. Wij zeggen allerminst dat dit overigens in dit beginselprogram ont breekt. Daar zuilen we het later nog wel eens over hebben. Maar als prof. Banning in zijn re de op de vraag wat socialisme nu eigenlijk is en wat het socialistisch beginsel nu eigenlijk antwoordt en dat kernachtig wil uitdrukken, dan komt hij tot een voor ieder mens aanvaard bare -formule. En als we nu weten dat er dan toch bepaald in de wereld nog al wat ver schillen zijn tussen de socialisten en de onderscheidene andere partijen, dan is zulk een formule toch geen waardevolle bijdrage tot het debat. Zij leidt tot een ongewenste vervaging. DE rede van prof. Banning was overigens een zeer boeiende rede. En wel om de wijze waarop hij die strijd voor vrijheid en gerechtigheid plaatste in het beeld van onze moder ne tijd. met zijn technische revoluties en velerlei gisting. Als men de rede van prof. Banning leest dan zou men bijna zeggen: Daar kan ik wel mee meegaan. Ons ver schil met prof. Banning ligt waar schijnlijk meer In de dingen waar hij niet over spreekt dan in die waar hij wel over spreekt. Gelukkig heeft de heer Burger - zij het op 'n niet "-eer gelukkige wijze ervoor gezorgo at het voor ons duidelijk bleef dat wij in zijn partij tóch bepaald niet thuis horen. De heer Burger heeft de verdraaide voorstelling van zaken, die hij steeds pleegt te geven over do breuk in de brede basis, voor de zoveelste keer herhaald. Hij heeft er weer op getamboerd dat de socialisten het voor de armen op nemen en de anderen bet voor de rij ken doen. Hij heeft de suggestie gewekt dat sommige vooraanstaanfiguren zich in de politiek lieten leiden door hun eigen financiële belangen en zr voort. Het was een onvervalst stukje klas- senstrijd-demagogie, precies het te genovergestelde van wat prof. Ban ning deed. Deze tweezijdigheid, misschien is het tweeslachtigheid, in het socialis tisch optreden zien we meer. De so cialisten zijn in de Kamer dikwijls an ders dan in krant en radio. We kunnen niet zeggen dat daardoor ons vertrouwen in die partij groter wordt. ADENAUER TEVREDEN IN (Van een onzer verslaggevers) HET ziin benauwde ogenblik ken geweest voor een 23- jarigc employé van een groot handel in parfumerieën aan de Oude Zijds Voorburgwal te Am sterdam. jan de Boer was in een ktuis reclamemateriaal aan het opbergen, toen per onge luk een collega tegen de kluisdeur drukte. Geruisloos zwaaide de zware deur dicht. Binnen in het aardedonker van de brandvrije, luchtdichte kluis zat De Boer, buiten raakten zijn collega's in paniek: de sleutel was, er niet. Die had de baas mee naar zijn woning in Bussum. Drie haastige telefoontjes werden er gemaakt: één naar de brandweer, één naar de baas en één naar de politie. Men kwam in actie: de politie dirigeerde een auto naar de gemeentegrens om de-onmiddellijk in zijn auto gesprongen Bussummer door het spitsuurverkeer te leiden, de Bussummer begon een rit tegen liet horloge en de brandweer hakte een vuistgroot gat in de dikke wand van de kluis, waar De Boer het inmiddels al erg benauwd had gekregen. (Van een onzer verslaggevers), Dr. ALBERT SCHWEITZER (85) uit Lambarcne vertoeft op het ogenblik in Nederland. H(j be zoekt hier vrienden en kennissen. Hii reist van de een naar de ander. Zijn bezoek heeft dus in het geheel geen officieel karakter. Vanavond om 19.45 uur komt Albert Schweitzer ook even voor de radio. Hij zal voor de VPRO-mïcrofoon een toespraak honden. Gistermiddag heeft dr. Schweitzer een bezoek gebracht aan prinses Wilhel mina, met wie hij reeds verscheidene jaren contacten onderhoudt. Het gesprek op Hel Loo duurde onge veer een uur. Er was verder nie mand bij aanwezig. Tevoren had dr. Schweitzer de lunch gebruikt in hotel De Keizerskroon te Apeldoorn. Hij was toen in gezel schap van drie buitenlandse dames onder wie ziin secretaresse, een oud hoofdverpleegster uit Lambarene en een Amerikaanse, die ook iets met zijn werk in Afrika te maken heeft. Vermoedelijk zal dr. Schweitzer zater dag ons land weer verlaten na een bezoek aan Rotterdam te hebben gebracht. Voor zijn bezoek aan Nederland heeft dr. Schweitzer, die bekendheid heeft gekregen door zijn opofferende BONN TERUG Foto hoven: een luc'ntjat,' door de brandweer in de dikke klnis- wand-gehakt, zorgde dat de klui- zenaar-tegen-wil-en-dank vrij kon ademen. Foto beneden: bleek verlaat de onfortuinlijke employé de kluis. Gelukkig kon er bijtijds inge grepen worden. Gelukkig liep alles goed af- De heremiet kon vrtj ademen en twintig minuten later wellicht een record óp de af stand AmsterdamBussum. was de sleutel ter plaatse en zwaaide de deur weer open. Wat bleekjes kwam De Boer naar buiten. Zijn onvrijwillige afzondering had slechts kort ge duurd. Eén probleem moet nog wor den opgelost: tijdens zijn tfjdrit had de Bussummer naar zijn zeggen maar weinig gelet op verkeerslichten en maximum snelheid. Hij dacht onderweg wel wat bekeuringen te hebben opgelopen, maar de politie meende, aan eventuele proces sen-verbaai wel wat te kunnen doen. Was Adenauer dinsdag nogal koel ontvangen in Londen, bij zijn vertrek, gisteravond, waren er op Victoria Sta (ion enkele honderden Britten, die hem wat vriendelijker uitgeleide deden. Op het perron namen Macmillan en de minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, afscheid van hun gast. Toen de bondskanselier bij de deur van zijn compartiment terugkwam be gon de menigte te zingen: „For he's a jolly good fellow". Macmillan draaide zich verheugd om en wees Lloyd op de menigte. Een algemene verbetering van de Brits-Westduitse betrekkingen en een goede stap voorwaarts in de richting van een topconferentie, dat zijn de resultaten van het overleg dat Ade nauer eis-Macmillan in Londen hebben gevoerd. Op zyn persconferentie zei Adenauer „Ik kan met voldoening verklaren, dat volledige overeenstemming tussen de Britse en Duitse bondsregering be reikt is over de aspecten van de ont wapening". Adenauer gaf uiting aan zijn „vol ledige sympathie en instemming" met het gedetailleerde ontwapeningsplan, dat de Britse minister van Buiten landse Zaken, Selwyn Lloyd, in sep tember voor de algemene vergadering der V.N. heeft ontvouwd. Adenauer zei, dat zijn besprekingen met Macmillan slechts een gedachten- wisseling waren geweest tussen twee landen, die belang hebben bij de be trokken probiemen'en dat verder over leg tussen de westelijke geallieerden zün rol zal spelen bij de voorbereidin gen voor een topconferentie tussen Oost en West. Hij wees op zijn voorge nomen bezoek aan Parijs op 1 en 2 december, de NAVO-vergadering half december in de Franse hoofdstad en. tenslotte de aankomst van president Eisenhower daar op 19 december. Er de nadruk op leggend dat hij voor zichzelf sprak en niet voor de EJE.G.. zei de 83-jarige bonds kanselier, dat er geen economische oorlog mag uitbreken tussen het Europa van de zes en dat van zeven. Hij zei, dat hij en Macmillan het er over'se overheid. eens waren dat een dergelijk handels conflict het vele werk te niet zou doen, dat sinds de oorlog is verricht voor de Europese eenheid. Macmillan en hjj hadden de mogelijkheden over wogen van besprekingen tussen de twee Europese economische groepen. Adenauer heeft, zoals gemeld, van Macmillan gedaan gekregen dat hij zijn plan voor een „uitdunning" van de strijdkrachten in bepaalde zones van Midden-Europa heeft laten rusten. Verder kreeg Adenauer de toezegging dat Engeland vasthoudt aan de rechten van de Westelijke geallieerden in Ber lijn. De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten, dat de regering het wetsontwerp tot vaststel ling van de begroting van Zaken Over zee voor I960 heeft ingetrokken. Het 'betreft hier een" begrotings- tèehnischs aangelegenheid'. Dè begro ting. voor Zaken Overzee, voorheen genummerd hoofdstuk XIH, is thans, in verband met het overbrengen van het directoraat Suriname en - de Ned. Antillen naar hét kabinet van de vice- minister-president, ondergebracht in een nieuw hoofdstuk Hb (Het- direc toraat Ned. Nieuw-Guinea ressorteert thans onder Binnenlandse Zaken). Aan de inhoud van de begroting is niets gewijzigd. De Evangelische bisschop van Ber- lUn-Brandenburg, dr. Otto Dibelius, heeft donderdag een onderhond van anderhalf uur gehad met de plaats vervangende burgemeester van Oost- Beriün, Waldemar Schmidt, die de bisschop onlangs het preken In Oóst- Berlijn verbood wegens diens uitspraak over gehoorzaamheid aan de Qostduit- ROBERT SCHUMAN halve Erasmusprijs 55 werk ni Afrika, Parijs en Brussel bezocht. In de Belgische hoofdstad heeft hij een prijs van een miljoen Franse franken in ontvangst geno men. De prijs was bedoeld als waar dering voor de 45-jarige arbeid in Lambarene. Advertentie [N de eenvoudige woning van een televisiereparateur in Passade- n3 in de Amerikaanse staat Caii- fornië zijn tien schilderijen van Italiaanse meesters gevonden, die een waarde vertegenwoordigen van miljoenen dollars. Volgens kunst kenners is deze vondst de belang rijkste op kunstgebied In deze eeuw. De televisiemonteur, de twee jaar geleden uit Italië naai- de Ver. Staten geëmigreerde Alfonso Folio, had de schilderijen opgerold op zijn slaapkamer* onder zijn bed liggen. De doeken zijn reeds veertien jaar geleden door Folio's zuster naar Amerika meegenomen en waren reeds jarenlang in het bezit van de familie. Geen van de Folio's heeft er ooit enige notie van gehad welk een waarde de schilderijen vertegenwoordigden. Volgens Alfon so zfjn de schilderstukken geërfd van zijn oud-oom, kardinaal Sertna Antonio, die in 1887 is overleden. Een der schilderijen is de Mag dalen a" van Michel Angelo da Ca- ravaggio (niet de beroemde Michel angelo uit Florence). De waarde van dit schilderij, dat bekend stond als „het verloren gegane meesterwerk", bedraagt naar schat ting anderhalf miljoen dollar- Tot de schilderijen behoren voorts twee Tintoretto's, een Titiaan, een Gior dano en een Rafaël. De waarde van dit laatste schilderstuk wordt op een miljoen dollar geschat. De man die de oude meesters onder de aandacht der deskundi gen heeft gebracht, is een zaken man, Charles di Renzó. Renzo is zelf geen kunstkenner, maar had. zich „geschokt" gevoeld door de schoonheid der schilderijen toen hij ze toevallig zag en had onmiddellijk deskundigen op de hoogte gesteld. Charles di Renzo en zijn broer Jay treden thans op als zakemvaarne- mers van Folio. De schilderijen bevinden zich momenteel in een bankkluis. Ze rijn niet verzekerd, omdat zulk een verzekering een te kostbare ge schiedenis zou worden. Alfonso Folio verklaarde nog niet te weten of hij de stukken zal houden of' ze zal verkopen- „Wij houden van de schilderijen", zei hij. De Folio's behoeven zich om één ding niet bezorgd te maken: De Ver. Staten heffen geen invoerrech ten op kunstwerken.... In een kruitfabriek, gelegen in een dichtbevolkte wijk van de Japanse stad Yokohama, heeft zich vandaag een zware explosie voorgedaan. De ont ploffing heeft ten minste aan 27 men sen het leven gekost; er zijn naar schat ting 'duizend gewonden. Er is enorme schade aangericht. In de fabriek, die orders voor het Japanse ministerie van Defensie uit voert, waren op het ogenblik van de explosie 'geveer vierhonderd men sen aan i. werk, Een der gebouwen van de fabriek werd met de grond ge lijk gemaakt. Talrijke andere gebouwen staan in brand. In een straal van twin tig kilometer braken de ruiten. Onge veer- veertig passagiers van een trein die op het moment van de explosie juist langs de fabriek reed, liepen verwon dingen op, doordat de treinraampjes sprongen. Duizenden woningen in de dichtbe volkte arbeiderswijk werden bescha digd. Vele mensen liepen na de ont ploffing in paniek de straat op. Twee duizend persoden zijn door de politie geëvacueerd, in verband met. het ge vaar van nieuwe ontploffingen in aan grenzende gebouwen van de fabriek. Brandweerlieden konden eveneens met het oog op het gevaar van explosies weinig uitrichten om de brand te be strijden. Amerikaanse militairen zou den vanmorgen trachten het vuur van uit de lucht uit helikopters te bestrij den. Aan het reddingswerk wordt ook deelgenomen door grote aantallen Ja panse soldaten. (Van een onzer verslaggevers) De stand van de hervormde kerk- bouwactïe was vandaag vrijdagmor gen, f8.360.372. In één dag kwam er een bedrag van f40.000 bij. Nu meer dan de helft van het ge stelde bedrag der hervormde actie om te komen tot de bouw van 165 kerken bijeen is, krijgt men meer en meer een overzicht van de wijze, waarop de actie plaatsvindt. Zoals bekend, is aan alle hervorm den gevraagd op zijn minst een half procent van het jaarinkomen af te staan. Men .kon dit half procent direct betalen of tot betaling in termijnen overgaan. Het is gebleken, dat naar verhouding zeer weinig personen be sloten tot betaling in twee, drie of meer termijnen. (Van onze correspondent) Vink's Meubelfabriek te Assendelft is de afgelopen nacht voor een groot deel afgebrand. De ongeveer 600 vier kante meter beslaande prodnktiehal, waarin 1000 stoelen voor verzending gereed stonden en waarin 13 kostbare houdbewerkingsmachines stonden op gesteld. brandde tot de grond toe af. De schade, die naar schatting ruim een half miljoen gulden bedraagt, wordt door verzekering gedekt. PROF, dr. KARL JASPERS uit Bazel en dc Fransman ROBERT SCHUMAN krijgen dit jaar samen de Erasmusprijs. Zaterdag zal prins) Bernhard deze prüs (groot 100.000) in Wenen uitreiken. Waarschijnlijk zal- echter geen van belde prijswinnaars) zaterdag in de gelegenheid zijn de prijs) persoonlijk in ontvangst te nemen..- Prof. Jaspers is namelijk zielt en Schu man heeft een afspraak met president De Gaulle in Straatsburg. De Erasmusprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan „personen of instel lingen werkzaam op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein, die een bijzonder belang rijke bijdrage hebben geleverd aan de geestelijke eenheid of eenwor ding van Europa of die door hun, werk deze eenheid of eenwording hebben gemanifesteerd. Vorig jaar viel de prys ten deel aan het Oostenrijkse volk. Daarom heeft Oostenrijk gevraagd dit jaar de prijs op zijn grondgebied uit te reiken. De Duitse wijsgeer dr. Karl Jaspers (geboren in Oidenburg, 23 februari 1883) kreeg de prijs op grond van „een leven, op schitterende wijze ge wijd aan een der beste tradities van de Europese cultuur: het vrije onver schrokken doordenken van de grond problemen van het menselijke zijn" Verder wordt van hem gezegd: „De moedige geleerde die in de „situatie" van de meest gewelddadige kneveling naar lichaam en geest van het jongste verleden zijn „keuze", bet koninklijk woord van de vrije gedachte, plaatste en daarmee in de barbarij het primaat van de vrije geest overtuigend als daad stelde". Karl Jaspers was van 1921, totdat hij door het Hitlerregime werd afge zet, hoogleraar in Heidelberg. Na de oorlog kwam hij aanvankelijk in deze Duitse universiteitsstad terug, In 1949 werd hij hoogleraar in Bazel. Hij ia een der leidende figuren van de exis tentie-filosofie, Robert Schuman krijgt de prijs als stichter van de Europese Kolen- en -Staalgemeenschap, het-eerste Europese orgaan met bovennationale beslissings bevoegdheid. is; Advertentie Te Paramaribo is opgericht een „Stichting Sehoolcontacten", die ten: doel heeft het tot stand brengen van contpcten tussen instellingen van on derwijs in Nederland en in Suriname, ten einde daarmede de kennis van land en vólk over en weer te vergroten, en de band tussen de schoolgaande jeugd in de beide rijksdelen te verstevigen! EEN garage uit Aalsmeer, kaatsballen uit Den Haag, muts, das en want uit Zeist, kleertjes uit Veenendaal, pcrp uit Barendrecht, blokkendoos uit Katwijk aan Zee, broekje, hemd je uit Bodegraven, kleurpotlo den en snoep uit Rotterdam, speelgoed, uit JJokkumjurkje uit Beverwijk, schaakspet uit Eindhoven, naaigerei uit Middel burg, kleurkrijt uit Harlingen, boeken uit Haarlem..,. Een greep uit de dagelijkse verrassingen voor de actie „Voor 2000 kinderen", jongens en meis jes, die het „heerlijk avondje" om welke reden ook. niet thuis kunnen vieren. De meesten zul len dat nimmer kunnen doen. Maak een pakje voor dat kind. Het kind in Treebeek, Ermelo, Boechout.,.. Zend uw Sint Nicolaasverras- sing aan „Sint Nicolaasactie Trouw, postbus 2200 Amsterdam C. Met vermelding van inhouds opgave. Doe mee aan de wedstrijd ..ezel": Hoe moet de ezel heten, die op donderdag, 3 december door Sint hoogst persoonlijk aan de jeugd van 's-Heerenloo Lo- zenoord in Ermelo wordt aange boden? Briefkaart, onder motto: Sint's ezel, aan postbus 2200 Amster dam C. Een prijs voor de beste inzending. Giften blijven welkom op giro ■112739 Amsterdam (op strook vermelden: Voor 2OO0 kinderen). Ook postwissels zij n welkom. Voor Amsterdammers: X 500 (ge meente giro). Met Sint op de bres voor het andere kind:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1