meer geleerden en kunstenaars Groter aantal Russische toeristen naar Amerika VS-maandblad naar Moskou Sjah huwt op 21 december mmm Nehroe: INDIA moet zelf wapens maken Luidklok voor ,JDrakenstein Keeper overleed na ongeluk op voetbalveld foor de jomr Pakjes, giften en.de ezel r OFFICIËLE BEKENDMAKING Vandaag verbofd met 21-jarige F ar ah Dïba President noemt de getuigen-namen niet langer hardop ME fes: Hindoe-partij: breek met Amy Groskamp ten Have overleden Nederlander in de Soedan vermist Recreatiecentrum van herv. kerk in Dooru afgebrand Kerkbouwactïes van de kleinere kerken nAANPAG 23 NOVEMBER 1359 ZEVENTIENDE JAARGANG No, 4457 Dieseltrein ontspoord MET OOG OP CONFLICT MET CHINA Negen doden bij busongeluk Ezelnamen! Directeur: H. DB RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT lïiïiHniiiiiiiünïmiiiiHHiiiMHiiHHiiniiniiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHNfiHiiüsitniiMiniüiinsiiiiiniiiiiiiiHHiHiiiiiHiiHn «PSf «fff 9? Bij vliegramp gedood? mrttamm - Ute de 9?«w«w Tews. naw» n 14 PostbtM 11X2 Postgiro No. 424518. Kiachtandk-natt abonnementen x« 301920 unr. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. •MSraveafeasOi Huygeiusplelm I VtieiMtt 18346? (3 HJnen). Piwlbuu 1061 - Postgiro No 424887. KtaebtetKUeiuA 1620—1620 Telefoon 363868 •NMae Speivreg 193 éfeiet <570. ScUsdaaM Thomas a Kempdsstraat 6» Tetet 05451. Abcgmementsprt)» si oent pea week, 1369 per maand. 17.80 par Tenebtiat dacoUik*. mmrtaal. Lom is cent T*uyUM> (Geldig tot dinsdagavond) PLAATSELIJK MIST Zwakke tot matig wind uit zuidelijke richtingen met op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking. De zelfde ol iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 8.13 Maan op: 8.24 onder: 16.39 oude.* 18.50 V.S. EN MOSKOU „RUILEN Wwm y-y. AMERIKA en de Sowjét-Unie gaan op grotere schaal geleerden, kunstenaars en technici uitwisselen om de onderlinge betrek kingen te verbeteren en meer kennis omtrent elkaar te krijgen. Zaterdag is te Moskou een Russisch-Amerikaans akkoord voor twee jaar over deze „ruil" getekend. Er zullen meer films, radio- en televisieprogramma's en tijdschrif ten worden uitgewisseld. Bovendien zullen meer Russische toeristen de Verenigde Staten mogen bezoeken. Ten gevolge van het feit dat een wissel niet op tijd bediend werd is vannacht om halfeen op het empla cement te Groningen een treinstel van een dieseltrein ontpoord. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Negen van de tien Belgische automobilisten hebben zaterdag gevolg gegeven aan de oproep van alle nationale organisaties van weggebruikers om. In pro test tegen een door de regering aangekondigde verhoging van de benzineprijs, hun wagen tn de garage of voor de deur te laten staan. In plaats van tienduizenden re den zaterdag slechts enkele tien tallen auto's over de grote bou levards ln de Belgische hoofd stad. De voetganger was voor één dag koning in &Ue Belgische ste den. In Hasselt hadden de melk venters zelfs weer paard en wa gen van stal gehaald. Op de ene foto ziet men hoe Btü het was op het anders zo drukke kruispunt van de Bou levard de Feilie Cefntore en Kite de Luxembourg. Buitengewoon druk was het daarentegen - zoals de an dere foto toont op het Ko- gierpleln, waar de politie charges uitvoerde tegen stu denten. DE Sjah van Perzlë, Beta Pavlevi, en s de 21-jartge voormaUge studente in de architectuur, Farah Diba, zullen zich vandaag officieel verloven. Een woordvoerder van het Perzische hor heeft officieel meegedeeld dat het hu- ;v weHJk op 21 december a.s. zal worden j voltrokken. - Vanavond wordt in het marmeren -u palels van de sjah een eenvoudige plechtigheid gehouden, waarbij^de - Het verdrag, dat voor 1960 en 1961 is gesloten, voorziet verder onder meer in samenwerking bij het vreedzaam gebruik van. atoomenergie, bespre kingen over rechtstreekse luchtver- bindingen tussen New York en Mos kou, een reis van het koor van het Rode leger naar de Ver. Staten en concerten van een Amerikaanse ma rinekapel te Moskou. De Sowjet-Unie zal ook een gezelschap Georgische volksdan sers en het staatssymfonie-orkest naar de V.S. zenden. De Amerikanen zullen de Rus sen de muzikale comedie „My fair lady" laten zien. In de overeenkomst wordt spe ciaal geregeld, dat te Moskon 77.000 exemplaren van het Ame rikaanse maandblad .America" in de Russische taal mogen worden verkocht en ln de Verenigde Sta ten 77.000 exemplaren van het Russische tijdschrift U.S.S.R. (ïn het Engels). Het uitvoerige document noemt ook sportgebeurtenissen, die z'ch uitstrek ken tot in 1962. Voorts zullen de twee landen nauwer samenwerken op het gebied van de bestrijding van kanker, kinderverlamming en hartkwalen Geleerden van de volgende univer siteiten zullen worden uitgewisseld: Moskou en Columbia. Leningrad en Harvard, Kiew en Yale-en Indiana en Tasjkent. sjah en mej, Riba rmgen - uitwisselen. Hierbij zullen slechts oe keizerlijke familie, familieleden van f Farah Diba, de Perzische premier, dr. Egbal, en de minister voor Hofzaken, Ala. aanwezig zijn. Na de plechtigheid zullen de sjah en mej. Diba de fauweüjksreceptie be wonen van de zuster van de sjah. prfn- es Fatlma, die gisteren in het huwelijk 's getreden met generaal-majoor Kat- ni, de veertigjarige particuliere vlieger /an de Perzische vorst. Het huwelijk, dat de 40-jarige sjah net mej. Farah Diba wil sluiten, zal ijn derde echtverbintenis zyn. Zijn ■veede huwelijk, met Soraya de iochter van de Perzische ambassadeur n Bonn, werd ontbonden, omdat er ;een kinderen werden geboren. Ook het eerste huwelijk van de sjah. met een zuster van ex-koning Faroek 'an Egypte is ontbonden. Uit dit huwe lijk is een dochter geboren, die in het huwelijk trad met een zoon van gene raal Zahedi, de man, die een einde maakte aan het bewind van Mossadeq, de „huilende premier". De kennisma king van Farah Diba met de sjan is geschied via deze dochter en haar echt genoot Het huwelijk tussen de sjah en Farah Diba zal op 21 december tijdens een strikt particuliere plechtigheid worden gesloten. Er zullen alleen intieme vrienden worden uitgenodigd. Volgens berichten uit Teheran heeft de sjah aan zijn voormalige echtgenote Soraya een brief geschreven, y^arm hij haar op de hoogte stelt van zijn hu welijksplannen. Aangenomen wordt aat Soraya niet naar Perzië mag terugke ren, maar dat zij vrij is te hertrouwen. Volgens de berichten zal Soraya per week duizend dollar (ruim 3.800) ontvangen, als toelage voor haar le vensonderhoud. In zijn brief wenst de sjah zijn vroe gere keizerin geluk toe, „Welke .ocA de stappen waren die ik nam, zij vvsren voor het heil van het volk en voor het voortduren van de democratische con stitutionele monarchie", aldus zou d sjah geschreven hebben, „ik wens geluk toe. Gij zult steeds een plaats hebben in de gedachten van het volk van dit land en van mijzelf Pavlevi Farah Diba iiiiiHiiiiniiiiiiniiiiiiiiiHHiiiiiniiiiiiinitiiiiiiniiHiHiiHiiiiiii Kritiek op „deel van pers" Met het voluit publiceren In een deel van de pers van namen en toenamen van getuigen in het proces in de zaak „Magere Josje" worden grote belan gen van Justitie en politie geschaad. Dit verklaarde de president van de Amsterdamse rechtbank vanmorgen bij het begin van de vijfde dag van dit pro ces. Om te voorkomen dat nog meer na men voluit in de krant komen zullen van de overige getuigen niet meer hardop namen en leeftijden worden vermeld. De identiteit van de getuigen zal op een andere manier vastgesteld worden. De president zei dat na „intensief po- litie-speurwerk" de mensen van de walletjes overreed zijn om te spreken „Wij hoopten dat andere hangende za ken, misschien ook met medewerking van de mensen uit deze zwijgzame buurt opgelost zouden kunnen wor den, maar dat kan alleen als de ge tuigen niet onnodig last krijgen. Zelfs Heden, die zich reeds uit dit rossige leven hebben teruggetrokken en el ders een normaal bestaan leiden, staan nu met naam en toenaam vermeld. Zelfs foto's zijn er geoubliceerd. Dit kan al leen maar tot gevolg hebben, dat tot genoegen van de verdachte de walle tjes weer gaan zwijgen", aldus de pre sident. Premier Nehroe heeft zondag op een bijeenkomst van de Congrespartij in New Delhi gezegd dat India van wege het gevaar van Chinese aanval len, zijn eigen wapens moet maken. India moet niet meer afhankelijk', zijn van buitenlandse „wapenkonin gen". Het moet een eigen zware in dustrie opbouwen, want de huidige gebeurtenissen hebben aangetoond dat het een grote fout geweest is om bij de uitvoering van het eerste ze- ven-jarenplan debouw van een of twee staalfabrieken achterwege te la ten, aldus Nehroe, Men vecht tegenwoordig in een, oor log met zware wapens. Als een land deze wapens "niet kan maken, wordt het afhankelijk van andere landen en moet het zeer hoge prijzen voor deze wapens betalen, zo zei de Indische premier. Hij verklaarde dat het kopen van wapens in het buitenland, gepaard gaat met allerlei handigheidjes en on derhandse transacties. De wapenkonin gen oefenen een enorme druk uit op de landen die dringend wapens nodig hebben, aldus Nehroe. De. Hindoe-partij Mahasakba, die zeer nationalistisch gezind is, heeft de eis gesteld dat de diplomatieke betrekkingen xnet commurnstisch-Chi- na verbroken worden. Als China zich niet binnen een bepaalde periode van Indisch gebied terugtrekt, moet het met geweld verdreven worden, aldus, een resolutie die door het dagelijks bestuur van de partij werd aangeno men. Hierin wordt de regering van India voorts- verzochtde dienstplicht in te voeren. EÏixN deiegaue van de „Sticusa", de Ned. Stichting voor Culturele Sa menwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen, heeft vanmorgen op paleis Soestdïjk aan HM. Koningin Juliana en H.K.H. prinses Beatrix een exemplaar van het boek .„De monu menten van Curacao in woord en beeld" van prof. dr. M. D. Ozinga aangeboden. Het boek is in opdracht van de Stichting Monumentenzorg Curacao gedrukt bij de staatsdrukkerij Ln Den Haag. Negen mensen zijn vanmorgen bh Sulzbach-Rosenberg in West-Duitsland om het leven gekomen, toen een bus, volgepakt met arbeiders, tegen een vrachtauto botste. Vijftien arbeiders liepen verwondingen op. In haar woning in Haarlem is van morgen vroeg overleden de publiciste en romanschrijfster mevrouw Amy Groskamp en Have. Zij is 71 jaar ge- vorden. Mevrouw Groskamp ten Have ver wierf vooral bekendheid door haar publikaties over etiquette, o.a. met haar boek: „Hoe hoort het eigenlijk?" Over deze onderwerpen schreef zij ge regeld artikelen in dag-, week- en maandbladen. Amy Groskamp ten Have werd in Amsterdam geboren en doorliep de middelbare school voor meisjes. Na 1916 begon zij met haar publikaties. In 1930 hield zij haar eerste radiolezing. De overledene schreef een grqpt aantal romans, essays, vier novellen, enkele gedichten en meisjesboeken. Koningin Juliana heeft vanmorgen op het paleis Soestdük -een delegatie van oud-verzetsstrijders uit het ooste lijk deel van Noord-Brabant ontvangen. De delegatie overhandigde de vorstin een luidklok, ter herinnering aan de bevrijding. Ook prinses Beatrix was bij de ontvangst aanwezig. In overleg met de gevers bestemde de Koningin de klok voor het buiten van de Kroon prinses, Groot Drakenstein te Lage Vuursche. De verzetsstrijder Cor van Laanen uit Dinther (drager van de Medal of Freedom een zeer hoge Amerikaan se onderscheiding sprak de Konin gin toe: „Majesteit, u, de dochter van de moeder van het verzet en echtge note van het hoofd van de Binnenland se Strijdkrachten.,." De 45-jarige technische assistent van de „Shell Company of the Sudan Ltd.", de heer P. Bronsveld, wordt sinds vrijdag in de Soedan vermist. Het laatste wat van hem bekend is, is dat hij met een Engelse collega, de beer Rudgard, in een gecharterd sportvlieg- tuig. op weg was van Nerowe naar Dongola, Vliegtuigen zoeken thans naar het vermiste toestel. De heer Bronsveld is sinds 1938 in dienst van de Kon.- Shell-groep. Hij vertrok in november naar de Soedan. Voor die tijd was hij in Indonesië werkzaam. (Van onze correspondent) Ten gevolge van een ongclnk op het voetbalveld Is zondagmorgen de 24- jarige keeper van „Deto", J. H. Harms uit Vriezenveen, overleden. Tijdens de zaterdagmiddag gespeelde wedstrijd in de oostelijke derde klasse B tussen „Deto" en „Enter Vooruit" kwam reeds na enkele minuten spelen de mid- voor der Entenaren in volle ren in botsing met doelman Harms. Van op zet was geen sprake. Hoewel aanvankelijk werd vermoed, dat hooguit enkele ribben gekneusd waren, werd de doelman der Vriezen- veners voor alle zekerheid toch naar het diaconessenhuis in Almelo ver voerd. De wedstrijd werd normaal uitge speeld, omdat niemand er zich van be wust was, dat de toestand van het slachtoffer zeer ernstig was. In de loop van de avond bleek ope ratief ingrijpen noodzakelijk: zondag morgen overleed het slachtoffer. De oorzaak was een nierseheur. Doelman Harms was gehuwd; hij had geen kinderen. Hij was vanaf zijn 12de jaar lid van „Deto" en speelde reeds zeven jaar in het eerste elftal. De verslagenheid is groot, zowel in Vriezenveen als in Enterse sportkrin gen. Slechts een hoop verwrongen staal bleef na de brand over van het con trole administratiegebouw en de grote recreatiezaal van het hervormde recreatiecentrum te Doorn. Het centrale administratiegebouw en de grote recreatiezaal van het re creatiecentrum „Het Grote Bos'* von de hervormde kerk, gelegen te Doorn, zijn in de vroege zondagochtend vol komen door brand vernield. v"; Het gebouw is ruim twee jaar geleden gereedgekomen, nadat een houten recreatiezaal door brand- ver loren was gegaan. Het was opgetrok ken van stalen balken en eiemiet- platen. Nu zijn:hët kantoor, de ont vangstruimte, de bibliotheek, met veel onvervangbaar documentatie materiaal, de keuken» de grotesk ëet~ recreatiezaal en de kleine eetzalen, met elkaar .een oppervlakte van 650 vierkante meter beslaande, verteren gegaan. De schade, .enkele tonnen, wordt :dóor verzekering gedekt. Tot het onvervangbare documen tatiemateriaal behoort de hele admi- nistratie van de verhuur van zomer huisjes, voor de aanstaande, kerst dagen en de zomer I960. Eveneens ging de bibliotheek en een hammondorgel in vlammen op.. De oorzaak ligt vermoedelijk in een defect in een oliekachel. Het houtvuur was zaterdagavond, na een cursus bijeenkomst, met zand terdege uit gemaakt. - - De vorstin liet zich door moeder Veronica, overste van de congregatie van de zusters van Schijndel en even eens draagster van de Medal of Free dom, uitvoerig inlichten over haar ver zetswerk. De moeder-overste vertelde van haar werk in een ziekenhuis, dat voor de helft door de Duitsers bezet ge houden werd. In de andere helft ver pleegde zij 45 gewonde strijders van de 101st Airborne Division, van wie er twaalf ernstig aan toe waren. Zij schrok de Duitsers af, door op de deuren bordjes te hangen met „tbc- afdeling" erop. Naast de grote kerkbouwactie van de hervormde kerk en de gereformeerde kerken voeren verschillende kleinere protestantse kerkformaties een actie om te komen tot versnelde kerkbouw. In de doopsgezinde broederschap is tot nu toe een bedrag van 70.000 bij eengebracht. Ook aan de doopsgezin den wordt een half procent van hun inkomen gevraagd. Men wil komen tot vorming van een kerkbouwfonds van 400.000 Si 500.000 voor de bouw niet alleen van kerken, maar ook van wijk- geboüwen. De remonstrantse broederschap heeft voor haar kerkbouwactie thans ruim een ton binnen. Dat betekent, dat de bouw van een nieuwe rem. kerk te Nij megen thans verzekerd is. Bij de evang, iuth. kerk .kwamen ten bate van de kerkbouw reeds uit verschillende plaatsen duizenden gul dens binnen. Zaterdag was de stand. 66200. De chr. gereformeerde kerken gaan met de kerkbouwacties starten na de komende feestdagen. Zondag 31 janu ari zullen zij hun offerzondag houden. KONINGIN Julianaschool Vee- nendaal bericht: „Wij doen mee voor 2000 hinderen". „Bos- en Hovenschool", Heem stede: Wij hebben 100 pakjes klaar! Een briefschrijfster uit Voor hout: Ik heb in ons dorp ver scheidene gezinnen- bezocht en f36.— opgehaald. Hartverwarmende blijken van belangstelling vrienden. Bedenk echter, de tijd is kort. Stel daarom niet uit en zend een pakje voor „2000 kinderen". Geschenken voor jongeren en ouderen adresseren aan Postbus 2200, Sint Nicqlaasactie Trouw Amsterdam. Giften via giro Trouw 412739 onder vermelding „Voor 2000 kinderen". Voor Amsterdam: X 500. VxsxiEN beijveren zich, onder hartelijke instemming van de Sint, de ezel voor Ermelo van een toepasselijke naam te voor zien. Suggesties: Sina (afkorting Sint actie), Midas, Trouw, Cal- vijn, Donkey, Langoor, Versini (roepnaam Slni): Vergeet Sint Niet, Piet, Jentaan, Amor (uit liefde gegeven), Slnta, Sinto. Sippie, Melo, Smuggle, Tesa (Trouw Sint Nicolaas Actie), Sinpie (Sint en Piet), Fokko, naar de heer Fokko Kortlang, de eerste directeur van 's-Heeren Loo Lozenoord, Willem, naar rnr. dr. Willem van der Bergh (stich ting). Inzendingen liefst per brief kaart, onder vermelding: Sinte ezel, aan Sint Nlcolaasactle Trouw, postbus 2200 Amsterdam, Voor beste naam aardige belo ning.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1