h i i Belasting met opwekking van kernenergie Europa streeft V.S. en Rusland voorbij ROOMBOTER 31 ct. per pakje GOEDKOPER VADER EN ZOON BIJ BOTSING GEDOOD Maanraket der V.S. in Oceaan gestort Tweede trap was niet ontbrand Verkiezingen in N.O.-Polder Uitwijkende auto op vrachtwagen Mevr. O ivil scheiden r chalet „Zo gaaf-ie goed. Wetenschappelijke wereld vol lof Gouverneur-gen. van Z.-Afrika overleden Snoepje tegen polio BANG-JENSEN7 VERDWENEN Hogere kinderbijslag: Uitkering ineens voor ambtenaren WEER EEN POGING MISLUKT Flinke winst voor prot-elir. partijen Tweede slachtoffer van explosie in Leerdam overleden KAAS Geen uitbreiding V eiligheidsraad r r POlVDEftD AG 26 NOVEMBER IS5D V ZEVENTIENDE V\R6^!V6 No. 4460 v_ D recteur* H l)K Hl)KJ goede anker-horloge De hele wetenschappelijke wereld is verbaasd en blij verrast door de prestatie van een Nederlander, prof. dr. C. J. Bakker, die met het grote protonsynchroton in Genève een energie bereikt heeft van 25 miljard elektronvolt. Dit betekent dat de Nederlander de Sowjet-lime ver achter zich gelaten heeft. Met het tot dusver grootste apparaat dat hij Moskou staat, kan men 10 miijard elektronvolt halen. De Amerikanen be reiken, in Californië zes miljard elektronvolt. Stand herv. kerkbouwactie Experimenten Samenwerking Enthousiast Vluchtelingen 36 uur in ijskoud water Geen overheidsmaatregelen tegen fraudes op effectenkantoren nderhalf uur nadat de Ameri kanen vanmorgen omstreeks halfnegen Nederlandse tijd vanaf Cape Canevaral een drietaps At- Ïas-Able raket hadden gelanceerd, werd officieel medegedeeld, dat dit „schot op de maan" met de „Pionier V" op een mislukking is uitgelopen. a Glasfabriek gedupeerd Vj Op slag gedood 30 a 90 km Dubbel ongeluk Zwitserse Weergaloos lekker, al een halve eeuw lang en... uitstekend houdbaar. „Vliegers vrij mits geen grensschendingen meer" Sint zegt: Pakjes: de 600 gepasseerd Giften: de ƒ4000.- bereikt «f Kvieeraaiu. t-Gravenlue* Dordrecht: Schiedam «vine ae Witusuaai i~> - neiei iiaiuu «o ut fovtom lUï Postgiro Mo tl«aiB .Ctaehtennienet «oonncmenten Ie aulil 3ü uur. Zaterdag» l7—i8 uur Telefoon 115700. rtuygeuspirin i leieiooo UWId'i U üjnen). Po«tt>ur 1001 Posigtrr No «24837 KlacMrnnicniA 18 3U—I» 31 reiefooe 36258#» Snumee 132 -.jet 4570 Thomaj KemDiiwtraai 8a - '-let 95431. Atxmnem«nt3prtl« 61 cent oer we«K f i 63 per maand, t 1.90 pet kwtt--U*L Los* nummers '5 cent. Vftrschitat dAaeiüka. IH&um- (Geldig: tot vrijdagavond) ZACHTER. Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen, maar later voornamelijk in het westen van het land ook enkele opklaringen. Tot matig of zwak afnemende wind tussen zuidoost en zuidwest. Zachter. Morgen: Zon op: 8.18 Maan op: 4.04 Onder: 16.36 Onder: 15.13 Hoofdredacteur Ur J A H i t> HKltlNf» ïJIjHT E ambtenaren van Euratom en l_) EEG. zullen belasting gaan be talen. Ten langen leste is aldus een einde gekomen aan een toestand die vooral m ons land kwaad bloed zet te. De belastingvrijdom Is ontstaan doordat men de ambtenaren van deze gemeenschappen de dipiom_tieke sta tus gai. Diplomaten betalen in het land waar zij gestationeerd zijn geen be lasting. En hun salarissen zijn daarop afgestemd. Bij de ambtenaren van de Europe se gemeenschappen was dit laatste, althans naar Nederlandse begrippen, niet het geval Vandaar de ergernis Bovendien is het in het algemeen een ongezonde zaak als mensen, die daarvoor krachtens hun inkomen re delijkerwijs in aanmerking komen, geen belasting betalen. Zij missen de gemengd gevoelens die hun belasting betalende medebur gers te dezer zake kennen en worden zo een kaste apart. En ook deze apart heidspolitiek werkt verkeerd. INMIDDELS is het niet eenvoudig geweest om de belasting er door te krijgen. Want wat te onzent een ge meenschappelijke en vanzelfspreken de opvatting was, was dat in sommi ge andere landen niet. Vele ambtenaren hadden zich in hun uitgaven geheel ingesteld op hun ho ge inkomen Het invoeren van belas tingen betekent voor deze mensen praktisch salarisverlaging. Vandaar het verzet ertegen. Men heeft er toen deze mouw aangepast dat men eerst de salarissen heeft ver hoogd en daarna de belasting inge voerd. Erg fraai is dat niet. Als het nu om lage salarissen ging zou dat een re delijke zaak zijn, maar met deze ho ge salarissen kunnen we het niet be wonderen. Intussen is het nu zo dat, als we het tenminste goed begrijpen, er een belasting van gemiddeld 15 pet, wordt geheven en dat het salaris met aftrek van de belasting nu 94 pet. bedraagt van het vroegere belastingvrije sala ris. De Nederlandse regering had tegen de voorgestelde regeling bezwaren. De progressie bij de hoogste inko mens werd door de Nederlander» te gering geacht. HOE het ook zij, al is dr gang van zaken niet geweest, zoals wij die zouden wensen, er is nu aan een ver keerde toestand een einde gekomen. Dat we het niet kunnen krijgen zo als wij het graag zouden hebben ge wenst is begrijpelijk. Nederland kan de andere vijf landen niet naar zijn hand zetten. En het is ten slotte een gelukwens waard dat de anderen ertoe gekomen zijn het beginsel van belastingbetaling te aanvaarden. NEDERLANDER VER VOOR /Advertentie) (kt op bel roJeMTJne fioeltje) Deze Nederlandse prestatie opent tal van nieuwe mogelijkheden voor het kernfysisch onderzoek. Men zal een nader inzicht kunnen krijgen in de struc tuur van de materie en misschien kan men er ook in slagen tot nu toe onbe kende deeltjes materie te prodneeren. (Van een onzer verslaggevers) Opnieuw zijn op één dag enkele tienduizenden guldens binnengekomen voor de hervormde kerkbouwactie. Vanmorgen werd een ingekomen be drag van rond f 43.000 geboekt. De totaal-stand is hierdoor f 8.580.838 ge worden. De prestatie is bereikt in het Euro pese Centrum voor kernfysisch onder zoek in Genève, waarvan prof. Bakker de directeur is. In het centrum werken verscheidene kleinere Europese tanden samen. Nederland neemt daarbij een vooraanstaande plaats in. Prof. Bakker, die woensdagavond voor een driedaags bezoek in Ne derland aankwam, verklaarde dat het succes van nut zal zijn bij het onderzoeken van de juistheid van de natuurwetten. „We zullen zien of we meer natuurwetten kunnen vinden of de bekende wetten beter kunnen formuleren. Wellicht zullen de bestaande wetten blijken niet te kloppen bij deze hoge energieën en kunnen zich afwijkingen voor doen." Prof. Bakker meende, dat een grote reeks "experimenten, in het bijzonder met elementaire deeltjes, nu moge lijk is. Men hoopt méér over de ge dragingen van deze deeltjes te weten te komen, hoe zü ontstaan, waarom zjj bestaan en of er nog meer soorten zun dan nu bekend zjjn. Vaak hebben deze deeltjes een kort leven. Zij ver dwijnen en vallen uiteen. Minister Cals was blij verrast bij het horen van het nieuws. „Dit be wijst weer eens dat de samenwerking van een aantal kleinere landen kan leiden tot prestaties die elk van die landen afzonderlijk nooit had kun nen bereiken", zei de minister, die er voorts op wees dat deze prestatie rechtstreeks het onderzoek in Neder land ten goede komt. Ander commentaar: Prof. dr. A. H. W. Aten van het instituut voor kernfysisch onderzoek te Amsterdam sprak van een „geweldige prestatie", Tien dagen ge leden was prof. Bakker nog in Amster dam. Het verbaasde prof. Aten dat in tien dagen dit resultaat is bereikt, want toen de beide hoogleraren hierover spraken was men er nog ver van ver wijderd. Prof. dr. P. M. Endt, hoogleraar In de experimentele natuurkunde te Utrecht, zei ons bijzonder enthousiast te zijn over het succes. Volgens hem had men dit resultaat pas begin 1960 verwacht. Prof. dr. H. de Waard, hoogleraar in Groningen, zei, dat het resultaat in Genève met veel vreugde door hem en de staf van het natuurkundig laborato rium is begroet. „Dit maakt Genève voor de hele wereld aantrekkelijk, niet alleen voor de Europeanen, maar ook voor Amerikanen. Hiermee is een van de kernpunten op dit wetenschappelijk gebied weer verlegd naar Europa". Het Geneefse proton-synchroton heeft ongeveer 110 miljoen gulden gekost. Het geld is bijeengebracht door de twaalf aangesloten landen. De bouw is in 1955 begonnen. Woensd- ï^vond is op 78-jarige lee*~ tijd tengevolge u een longontsteking te Pretoria overleden dr. E. G. Jansen, gouverneur-generaal van de Unie van Zuid-Afrika. Dr. Jansen werd in 1951 tot gouver neur-generaal benoemd na een lang durige en geslaagde politieke loopbaan. Tijdens de tweede wereldoorlog was hij minister van Naturellenzaken onder de eerste nationalistische regering van wiiien dr. Malan. Het Zuidafrikaanse kabinet heeft gisteravond opperrechter dr. L, L. Steijn tot waarnemend g.g. benoemd. Drie Hongaarse vluchtelingen zijn bijna bezweken, nadat zö twee dagen in het ijskoude water van het Neu- sledlermeer hadden gestaan, op de grens tussen Hongarije en Oostenrijk. Oostenrijkse vissers vonden de U"3C- pnttc vluchtelingen en brachten hen naar de veilige oever De Hongaren op hun vlucht de tocht door het ire»r gekoren, omdat zij de mijnenvelden en de prikkel- draadverperringen wilden vermijden. Twee kilometer voor de Oosten rijkse oever werden de vluchtelingen, twee jongens van 18 jaar en een 46- jarige arbeider, bijna ontdekt door een patrouilleboot van de Hongaarse grenswacht. Zij moesten zich in het riet verbergen en stonden 36 uur tot aan hun nek in het water, voor zij door de vissers werden gevonden. JAN anderhalf miljoen Russi- rl gche kinderen zijn snoepe rijen verstrekt, waarin een vaccin tegen kinderverlamming was verwerkt, zo heeft Radio Moskou bekendgemaakt. Het vaccin was „een levend serum, ontwikkeld uit de cultu res van de Amerikaanse geleerde Sabin". Waarschijnlijk is bedoeld Albert Sadin, een in Rusland geboren geleerde die in 1930 Amerikaans staatsburger is ge worden. Volgens een rapport is het serum volmaakt onschuldig, ter wijl het een aoede anti-epidemi sche uitwerking heeft. De Deen Povl Bang-Jensen, die vo rig jaar door Hammarskjoeld, de se cretaris-generaal van de Verenigde Naties, werd ontslagen ais lid van het VN-secretariaat aangezien hij weiger de een lüst met namen van gevluchte Hongaren te overhandigen, is sinds maandag verdwenen. De vijftigjarige Bang-Jensen werkte sinds zun ontslag bij de VN op het New-Yorkse kantoor van CARE, de „Cooperative for American Relief Everywhere". Hij was destijds secretaris van de V.N.-commissie die een onderzoek in stelde naar de Hongaarse opstand, er kende uit hoofde van zyn functie de namen van de gevluchte Hongaren die als getuige werden gehoord. Toen het onderzoek was geëindigd weigerde hij de lust met namen te overhandigen, zeggend dat hij de getuigen absolute geheimhouding had beloofd. Sommige van Bang-Jensen's vrien den menen, dat hij door communisti sche agenten is ontvoerd. De politie vreest echter een ongeluk, aangezien Bang-Jensen de laatste tijd zeer gedeprimeerd was als gevolg van moeilijkheden in zijn werk' (Van onze Haagse redactie) De in het afgelonert jaar ontdekte fraude bij een effectenkantoor en een wisselmakelaar geeft minister Zijlstra er geen aanleiding toe, voor «eze cate gorieën speciale maatregelen te tref fen. Mocht niettemin een bijzondere controle wenselijk worden geacht, dan ligt hier volgens de minister een taak voor de reeds bestaande organisaties van de betreffende bedrijfstakken. (Van een onzer verslaggevers). ROOMBOTER is, na de vele prijs stijgingen van de laatste tijd, van daag weer een stuk goedkoper ge worden. De prijzen in de winkels zijn met niet minder dan 3i cent per pakje van 250 gram gedaald. Een Pakje boter kost nu 1,42 tot 1,45 Gelijktijdig is de voorlopige afre- kenmgspros van roomboter aan de producerende fabrieken met f 1,20 per kilo gedaald. De prijsdaling hangt o a. samen met het feit dat Duitsland de import van boter vrijwel heeft stopgezet Tot nu toe nam dit land alle boter- overschotten uit ons land op. De handel in ons land is nu terug gevallen op de prijs die men ook in Engeland en Denemarken betaalt Dit maakt het voor ons land tevens makkelijker de Engelse markt te bereiken. Tot nu toe was dat minder nodig omdat men de boter aan Duits land kwyt kon. Het ligt in de bedoeling om de verhoging van de kindertoeslag per 1 oktober jJ aan hen, voor wie de kindertoelage-regeling van rijkswege wordt vastgesteld, te verlenen in de vorm van een uitkering ineens. De Raad voor de burgerlijke rijks dienst heeft besloten te bevorderen, dat de kindertoelage-verhoging voor het overheidspersoneel even groot is als voor werknemers in het particu liere bedrijfsleven, nl. 2 cent per kind per dag. iiiiiiiiiiiiii»imiiiiiiiii)i!iii!ijiiiiiiiinniiiiiiii)iiiiiiii»miin» Nadat men lange tiid in het onze kere had verkeerd over het welsla gen van de proef, werd bekendge maakt, dat de tweede trap van de ra ket nietis ontbrand. Men neetm aan, dat de raket en een schoepenvormig ruimtevoertuig, dat zich in de neus daarvan bevond, in de Atlantische Oceaan terecht zün gekomen. uit Gorinchem, Vianen. en Culemborg, hebben gisteravond de Leerdamse red- dingsploegên van de B.B. en de glas fabriek afgelost. Burgemeester L. J. den Hollander van Leerdam is optimistisch gestemd wat betreft de hervatting van de gas- produktie en de -distributie. De scha de aan apparaten en leidingen kunnen waarschijnlijk binnen een week wor den hersteld. De Leerdamse glasfabriek is zeer ge dupeerd het grote bedrijf nam dage lijks een derde van de produktie van het Leerdamse gasbedrijf af. Een groot aantal afdelingen van de glasfabriek heeft men thans stil moeten leggen. fVan een onzer verslaggevers) j)e verkiezingen voor de poldercom- missie in de Noordoostpolder hebben gisteren een flinke winst opgeleverd voor de prot chr. lijst, waarin AR, CHH en SGP samenwerken. Er wa ren vijf lijsten ingediend en vier ze tels meer te verdelen dan in 1954, om dat de poldercommissie van 17 op 21 zetels is gebracht. De prot. chr. groep verwierf van de vier extra-zetels twee, de KVP 1 en de VVD 1 zetel. .Er werden in totaal 11.365 stem Ook immigranten uit Zeeland 1 brachten in de Noordoostpolder 1 hun stem nit. I men uitgebracht tegen 11 926 bij de Kamerverkiezingen dit jaar. Deze uitslagen hebben tot de vol gende zetelverdeling geleid: Prot. Chr. 9 (1954) 7); PvdA 5 (5); KVP 5 (4); WD 2 (1). De gereformeerde kiezers (GW) verwierven geen zetel De drie samenwerkende prot chr. partijen kregen 37,9% van het aantal stemmen (bij de Kamerverkiezingen dit jaar 37.7): PvdA 24 6 (25 6) KVP 24 6 24.7), VVD 10 0 (9.9), GVF 2.3 (2.1). (Van een onzer verslaggevers) De veertigjarige automobilist J.»Vis ser en zijn zestigjarige vader J. Visser Sr. zijn vanmorgen op slag gedood, toen hun wagen op de Nieuwe Hem- weg in Amsterdam door een tegenligger werd gegrepen. De wagen draaide om zijn as en belandde zwaar gehavend in een greppel aan de kant van de weg. Vader en zoon waren op weg naar hun werk in Wormerveer, wair'kg ais onderaanneriters op een bouw werk werkzaam waren, toen bij de elektrische centrale, ter hoogte van het Koelwaterkanaal, een oudere man' met een fiets aan de hand de weg overstak. Hij zag de auto naderen en weifelde even. De heer Visser remde krachtig en begon te slippen. Even later botste hü met grote snelheid op de linkerzijde van de weg tegen de vrachtwagen, die juist van de pont af kwam en op weg was naar Am sterdam. Vader en zoon werden uit de wagen geslingerd en moeten op slag dood zijn geweest. Een derde inzittende, de 26- jarige neef van de heer Visser Sr. "Gr. Schulker, werd gewond naar het Wii- helmina Gasthuis overgebracht. De chauffeur van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij, Zij'n wagen was alleen aan de voorzijde bescha digd. De Amerikaanse personenwagen was op enkele plaatsen ais een har- monika in elkaar gedrukt en moest met een takelwagen worden weggesleept. morgen goed gevorderd. B.B.-pioegen Ooggetuigen hebben verklaard, dat de verongelukte auto een snelheid had van tachtig a negentig kilometer. Voor (Van onze correspondent) In het ziekenhuis te Leerdam is van morgen de 42-jarige fitter G. van Aalst overleden. Het aantal doden door de ontploffing in de Leerdamse gasfabriek is daarmee gestegen tot twee. In de toestand van de twee ernstig gewonden, de 39-jarige S. van Kiel en de 31-jarige A. de Groot, is een lichte verbetering ingetreden. De opruiming van de ravage op het terrein van de gasfabriek was van- Mevr. Athina Mary Onassis, echtge note van de Griekse reder Aristoteies Onassis, heeft gisteren bii het Hoog gerechtshof van de staat New York een eis tot echtscheiding ingediend. De 29-jarige mevrouw Onassis ver zoekt de rechter haar de voogdij over de twee kinderen, de elfjarige Alex ander en de negenjarige Christina, uit hel huwelijk te verlenen. Mevr. Onassis is genaturaliseerde Amerikaanse. Zij is de dochter van de Griekse reder Stavros Livanos. De 53-jange Onassis is de laatste tijd vaak gezien in het gezelschap van de zangeres Maria Gallas. dit deel van de Hemweg is geen maxi mum snelheid ingesteld. De wielrijder die de eigenlijke oorzaak van de botsing was bereik te ongedeerd de overzijde van de weg Onder de gemeente Baexem (Lim burg) is woensdagavond de 19-jarige jongeman Feyen uit Nederweert omge komen, toen de auto, waarin hij zat, op een stilstaande vrachtauto reed. De vrachtwagen had even tevoren een per sonenauto gegrepen en van de weg af in het bouwland geslingerd. Omdat de vrachtauto niet meer op eigen gelegen heid kon starten en ook in verband met het politie-onderzoek moest hij aan de kant van de weg blijven staan. Enige tijd na dit eerste ongeluk pas seerde de auto waarin F. met vier an deren zat. Waarschijnlijk doordat de bestuurder door een tegenligger ver-i blind was, raakte de auto de vracht wagen. De personenauto werd aan de kant waar F. zat geheel opengereten. Het Iaat minister Zijlstra „niet onberoerd", dat de laatste jaren een groot aantal belastinginspecteurs de dienst heeft verlaten. Hij voegt er echter aan toe (m zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer), dat het getal in relatieve zin nog met ver ontrustend is. In Washington is op 66-jarige leeftijd dr. Janet W. Mackie overleden, een internationaal bekend deskundige op het gebied van tropische genees kunde. f Advertentie) Is alleen echt met het merk CHALET! Het wrak van Se au to, waarin j vanmorgen op de Nieuwe Hem weg In Amsterdam een vader en een zoon om het leven kwamen. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft woensdag met 44 tegen 10 stemmen en 22 onthou dingen besloten om alle acties tot uit breiding van het ledental van de Vel- en-So- van Justitie een jaar uit te stellen. President Novotny vaft Tsjecho- Slowakije heeft woensdagavond op een receptie in Oost-Berlijn tot verslagge vers gezegd, dat de twee Westduïtse vliegers, wier militaire straalvlieg tuigen 22 oktober in Tsjecho-SIowa- kije verongelukten, zullen worden vrij gelaten, indien de Westduitse regering garandeert, dat de grens van Tsjeeho- Slowakije niet weer zal worden ge schonden. Volgens president Novotny is 16 no vember weer een Westduits vliegtuig boven Tsjecho-Slowakije geweest. ALS pepernoten rollen de gif ten en de pakjes binnen. V weet het vrienden, het gaat om de tijdelijke bezitsvorming van de Sint, opdat hü volgende week met gulle hand aan tweeduizend kin deren, die niet thuis zijn, kan geven... Voor tweeduizend jongens en meisjes is véél nodig. Daarom, laat u, die nog terzijde staat, dit nieuws van het actiefront een aansporing zijn: Sint's ezel: actie „naamgeving" gesloten, uitslag volgt dezer da gen. Een greep uit de girostrookjes: een gift van f 300.- van H. V. uit Huizen, een gift van f 1.- van H. B. uit het Zonnehuis in Beek bergen. De kleine bijdrage is Sint even welkom als de grote; twee voorbeelden van spontane, hartelijke medewerking. De oproep blijft onveranderd: gireren, zonder mankeren, via Trouw 412739 Amsterdam, ge meente giro Amsterdam X 500. Pakjes voor „2000 kinderen" aan postbus 2200 Amsterdam-C. P.s. Zwarte Piet voert thans des kundige onderhandelingen met ee bekend Nederlands ezelbedrtjf voor de aankoop van DE ezel. P.s. II Dr. A. Dekker, de genees heer-directeur van 's Heerenloo-Doo- zenoord (Ermelo) heeft inmiddels uit zijn staf een commissie benoemd, die de suggesties uit de lezerskring van Trouw zal bestuderen en één der honderden voorgestelde ezelnamen bekronen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1