De toto Laagste inschrijver sloeg alle records Betere bescherming van voetgangers i Blaffende hond leidt A. den Doolaard af Eigen huizen onbetaalbaar door „welstandseisen55 Bang-Jensen gevonden in dood park r Nieuw onderzoek naar militaire oefening Gas stroomde door lek schoollokaal in: kinderen onwel Spoedig overleg met België over Rijnvaartpremies Geen gelijktijdige bouw van Coen- enTJ-tunnel [OM A DO Boek kwam maand te laat uit V' Teleurstellende ervaring bij arbeiderswoningbouw: öcef 'nlHl Wè\ cadeau Het kan duizenden guldens goedkoper Door overstromingen minstens 15 dioden in Zuid-Italië Poppenkast van Maria r 55 ONDERZOEK DUURT NOG VOORT VRIJDAG 27 NOVEMBER 1959 n Directeur* H DbJ HUIG ÏEVENTIENBE JAARGANG No. 4461 y Geen Sowjet-inmengmg in India-China geschil (Van onze Haagse redactie) Bromfietsvergunning? Autokeuring automatische WAND-BLIKOPENER Opent alle soorten blikken in een wip Keuze uit 5 moderne kleuren Prachtige cadeauverpakking Een ideaal St. Nicolaasgeschenk „Hoge post" A. DEN DOOLAARD afgeleid (Van een onzer redacteuren) TJET is goed mogelijk om degelijke eigen huizen te bouwen voor arbeiders met een gewoon weekloon. Maar de gemeentebestu ren stellen veel te zware eisen aan de architectuur en de uiterlijke luxe van particuliere woningen. Daardoor worden ze onbetaalbaar voor de gewone man, die graag een eigen huis zou willen kopen. De „officiële instanties" werken niet mee. Dit is de-teleurstellende ervaring van een bouwgroep, die werd gevormd vanuit het CNV en het verbond van christelijke woning bouwverenigingen en die drie jaar lang heeft gewerkt aan een po ging om goedkope particuliere woningen-te bouwen. Het enige re sultaat is dat men binnenkort in samenwerking met een bouwgroep uit de KAB in Utrecht kan beginnen met de bouw van 50 eengezins huizen. Opgeschroefd VAN de sedert maandag vermis te 50-jarige Deen Bang-Jen sen. de voormalige secretaris van de VN-commissie die een onder zoek instelde naar de Hongaarse vrijheidsstrijd, is gistermiddag het stoffelijk overschot gevonden in een park te New York. HERV. KERKBOUWACTIE Ervaringen Geen vergunning V oorziehtigheid MAAK „2037" BLIJ jjotwaam: Wute a* WiUi.-.LLaai *o ie ie; 1 J.0 juu ;t> i.) Poslbiu 1112 Postgiro No. 121519. Klachtendicnet abonnemeoten 18.3019.30 bui. Zaterdags It18 uur. Telefoon 115700. Huygenspioin i - l'elefoos 182487 (3 4)aen) Postbus 1091 - Postgiro No 424887. Klachtenaicns5 18.3019.30 - Telefoon 36Ï56P Spul-weg 132 steler 4570. Thomas KempiBstrast 6a - --Iel 634al. AbonnemenlsprUs 81 cent per week. 1 2.65 per maand 1.90 per tcwavtaal. Losse nummers '5 cent VerschBnt daeelökn f>Gravenhage: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot zaterdagavond) HIER EN DAAR MIST. Enkele verspreide opklaringen, maar ook hier en daar mist en voornamelijk in het oosten van het land nog enige regen. Zwakke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of Iets lagere. Dlorgen: Zon op: 8.20 ftlaan op: 5.23 onder: 16-35 Onder: 15.46 H oofrl i MlHC'.fur Ui J A H i a HHi 'iNi» ril,OT DE regering heeft thans met be trekking tot de voetbaltoto een voorstel tot wijziging van de loterij- wet ingediend.- Het voorstel komt in grote lijnen overeen met het voorstel van de com missie Wiarda, behalve ten aanzien v3n de maximum hoogte der prijzen. In het ontwerp Wiarda was dat 50.000 gulden. In het ontwerp der regering is dat 25.000 gulden. In de commissie Wiarda was een minderheid die dacht aan een maximum hoogte van 10.000 gulden. Er was een andere minder heid die de toto wilde verbieden en de loterij wet op het gebied van het gokken waterdicht maken. Ten slotte zijn er mensen die de prij zen niet aan maxima wilien binden. Praktisch is dat op dit ogenblik de situatie. f HET is van belang er op te wijzen dat het niet meer gaat om de toto in te voeren. Het gaat er om of de toto, die nu al enige jaren werkt, zal worden verboden dan wel aan ban den gelegd. Voor een regering is dat een groot verschil. In het eerste geval staat men dan voor de vraag of men een zaak, die er niet is, zal toelaten. In het laatste geval staat men dan voor de vraag of men een zaak. die er is. zal verbieden. Het eerste geval is veel gemakkeïij ker dan het tweede. Indertijd, toen men voor het eerste geval stond, hebben de ministers Zijlstra en Algera zich op het standpunt gesteld dat zij aan invoering van de toto niet konden mee werken. Terecht naar onze mening. SINDSDIEN heelt de geschiedenis mede door een onjuist vervol gingsbeleid van de zijde van het open baar ministerie ons overrompeld De toto werd een gevestigde zaak bin nen het kader van de bestaande wet geving. Het wordt dan een moeilijke be leidsvraag hoe dan moet worden ge handeld. -Wij zijn het wat dit betreft eens met de opvattingen die vanwege dé Syno des der Ned. Hervormde Kerk en der Gereformeerde Kerken zijn gemaakt. Wij staan nog steeds op het stand punt dat het in het belang van de geestelijke volksgezondheid gewenst is in Nederland de toto te verbieden. En wij zijn benieuwd in hoeverre dit standpunt straks buiten onze kring gedeeld zal blijken te worden. HET is duidelijk dat in regerings kringen voor dit standpunt geen meerderheid te vinden was. Maar de regering is kennelijk wel onder de in druk van de gemaakte bezwaren ge komen. .,En zij heeft derhalve de maximumprijs van de commissie Wiarda gehalveerd. Men moet niet zeggen dat dit een zaak is die ons onverschillig kan la ten. De stelling: We ijn tegen de to to en dus interesseert ons de hoogte niet, is niet houdbaar. Uit een oog punt van geestelijke volksgezondheid is het niet onverschillig of er hoge dan wel lage prijzen kunnen worden gewonnen. .Het wetsontwerp is in vergelijking met de thans bestaande toestand een betrekkelijke maar belangrijke ver betering. Het kost ons geen moeite dat te erkennen ook al zijn wij tegen het ontwerp omdat wij een verbod wensen. Maar wij kunnen ons heel goed in denken dat onze geestverwanten in het Kabinet, toen dit doel niet haal baar bleek en het Kabinet met dit ontwerp wilde komen, daarvan geen halszaak hebben gemaakt. Die hou ding achten wij juist. (Van onze correspondent) FI ET gemeentebestuur van i Hoogeveen staat voor een niet-alledaagse beslissingwat te doen met de inschrijving van een Hoogeveense firma voor een openbaar werk, die, naar later bleek ,vele duizenden guldens te laag was. Na de opening van de inschrij vingsbiljetten bij de aanbeste ding van de ophoging van een industrieterrein deelde de firma Booy en Koster mee, dat zij zich bij de inschrijving voor één on derdeel vergist had. Voor onder deel B had zij ingeschreven voor 38.000, doch haar bedoeling was in te schrijven voor een be drag dat ƒ39.000 lager was dan het bedrag, waarvoor de firma voor onderdeel A had ingeschre ven 284.100). Formeel is dc firma nu de 'aagste inschrUfster. MINISTER: OOK MAXIMUM BUITEN BEBOUWDE KOM (Van «en onzer verslajsevcr*) De 32-jaricc Rotterdamse dierenarts E. J. Smit wordt, «k hij »op patrouille0 Is, door zij» echt genote steeds op de hoogte ««houden van nood gevallen, haavlopdrachteu enz. Dat kan. doordat de dierenarts mobilofoon in zijn auto heeft. (Van een onzer -rslaggevers) Staatssecretaris Calmeijer heeft een nieuw onderzoek gelast naar het ver loop van de militaire oefening op 26 september, waarbij een aantal mili tairen een gedeelte van de Rijn bij Oosterbeek moesten doorwaden. Het communistische kamerlid, de heer "Borst, had .hier vragen over ge steld. Na het antwoord van de staats secretaris, dat gebaseerd was op een eerste ondrzoek, schreven twee solda ten een brief naar de minister van de fensie. Zij deden dit zonder voorken nis van hun commandant. In deze brief werd een totaal andere lezing gegeven van de oefening, waarbij enige mili tairen in het water in moeilijkheden zijn geraakt. Deze brief was voor de heer Cal- meijer aanleiding een nieuw onderzoek te gelasten. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. In de tweede klas van de openbare lagere school in de Baiistraat te Zwijn- drecht werden gisteren enige kinde ren onwel. Drie zevenjarige kinderen moesten door de onderwijzeres naar buiten gebracht worden. Toen ook andere kinderen klachten bleken te hebben werd de gehele klas naar bui ten gestuurd. Een dokter constateerde bij de drie kinderen een begin van gasvergifti ging. Na onderzoek bleek, dat uit een ondergronds lek in een gasleiding gas in het. schoollokaal was binnenge stroomd. De drie kinderen, die voor onder zoek naar een ziekenhuis in Dordrecht werden gebracht, hebben gelukkig geen nadelige gevolgen van de lichte vergiftiging opgelopen. (Van onze Haagse redactie) Minister Korthals (Verkeer en Wa terstaat) verwacht, dat het vraagstuk van de rijnvaart-premies op korte ter mijn 1 met de Belgische regering kan worden besproken. Overigens meent hij niet, dat deze premies de Belgische rijnvaarders dui delijk bevoorrechten. Ze worden toege kend aan de vervoerders in het rijn ver keer van en naar de Belg. havens, on geacht de nationaliteit. Ze moeten wor den beschouwd als een overheidssub sidie, die ten goede komt aan alle be langhebbenden bij het rijnverkeer van de Belgische zeehavens. De Indiase minister-president- Neh- roe heeft medegedeeld, dat de Sowjet Unie geen bemiddeling heeft aangebo den in het Chinees-Indische grensge schil en dat India evenmin heeft ver zocht om Russische inmenging. Het gemeenschappelijke atoominsti tuut van de communistische landen te Doebna bij Moskou zal de eerste proef op aarde nemen ter staving van prof, Einstein's algemene relativiteitstheorie Dit plan is donderdag bekendgemaakt. MINISTER Korthals is voor de invoering van een maximum-snel heid voor wegen buiten de bebouwde kom. Dit maximum moet volgens de minister variëren naar de aard van de wegen. Hij acht het weinig aantrekkelijk het alleen voor een deel van een etmaal te laten gelden. De vraag o£ de bevoegdheid tot het invoeren van een maximum-snelheid voor gevaarlijke plekken of trajecten buiten de bebouwde kom aan de wegbeheerders of aan de overheid moet bomen, zal onder ogen gezien worden. Dit blijkt uit de memorie antwoord van de minister aan de Tweede Kamer. A de herziening van de verkeerswetgeving zal, zo deelt de mi- .r tevens mee, worden overwogen of aan „potentiële brokken makers en verkeersovertreders-uit-gewoonte" de toegang tot 's lands rijwegen moet worden ontzegd. worden verwezenlijkt. Zeer urgent ach{ de bewindsman deze aangele genheid blijkbaar niet: Hij wijst' er op, dat het aantal ongevallen, dat uitsluitend door technische gebre ken aan motorrijtuigen wordt ver oorzaakt, verhoudingsgewijs zeer ge ring is. Verdere belangrijke van de minister: mededelingen I Hij streeft ernaar, het wegenver keersreglement zo te wijzigen, dat de streep- en bloklijnen op de weg, die een ïnhaalverbod aangeven, een wettelijke basis krijgen. Er zullen dan dus verbodsbepalingen aan worden verbonden, i Voetgangers-op-oversteekplaatsen zullen meer en beter worden be schermd. De thans bestaande rege ling ,o.na. systeem van de knip perhollen omvattend) noemt de mi nister niet bevredigend. I De commissie veiligheid wegver keer bestudeert de vraag, of het wenselijk is, bromfietsver gunnin gen af te geven, die zouden kunnen worden ingetrokken indien ds~ be zitter ervan een gevaar op de weg blijkt te vormen, i Dezelfde commissie gaat na, of fiet sers en bromfietsers er wettelijk toe moeten worden verplicht, hun (brom) fiets te voorzien van reflec terende pedalen. I Voorlopig wordt in ons land nog geen verplichte autokeuring inge voerd. Minister Korthals wil eerst laten bestuderen, hoe een verplich te periodieke keuring zou kunhen (Adrenertttel Uit wat de minister verder schrijft mag men concluderen dat er weinig redenen is aan te nemen, dat de U- Zie verder pag. 3, 3e kol. (Van een onzer verslaggevers) OOR de Apeldoornse kan tonrechter stond gistermor gen de schrijver A. den Doolaard (met wenkbrauwen als borstels maar ditmaal noodgedwongen zonder zijn gewelfde pijp) zich te beklagen over buurman's her dershond Nora. De auteur ver klaarde dat het blaffen van het dier oorzaak was dat zün laatste boek „Het leven van een land loper" een maand te laat uit kwam. De eigenaar van de hond, de heer G. F. uit Hoenderloo, ex ploiteert een kampeerterrein en enige bungalows op De Migge- lenberg. Den Doolaard's huis grenst eraan. Mag men de schrij ver geloven, en enkele getuigen, o.m. de verbaliserende agent, onderstrepen zijn woorden, dan blaft Nora onophoudelijk. Vooi*- al in de zomer. Het geluid, zo vertelde de schrijver, wordt door de omliggende hellin gen nog versterkt. De hond doet dit, zo zei hij, louter uit verveling. „Als ik zes jaar aan de looplijn lag zou ik ook vervelend worden". De auteur is er zelfs voor gevlucht. Hij trok diep de zandverstuivingen van Hoenderloo in, maar hü hoorde de hond nog op 2% km afstand. De verbaliserende agent, de heer Rnoef, voegde eraan toe dat het blaffen speciaal bü westelijke winden zeer hinderlijk voor de omgeving is. Verdachte had als raadsman genomen mr. dr. A. E. K. Schaeffcr von Wienwaldt, die ook voorzitter is van de dierenbescherming in Apeldoorn. Hij deelde mee, samen met de inspecteur van de dierenbescherming, een proef genomen te hebben. Nora blafte toen slechts een paar keer. Hij likte de handen van de inspecteur zelfs. De zaak werd uitgesteld. Er zullen nog enige getuigen worden gehoord, onder wie de pianist Gerard Hengeveld, die ook in deze contreien woont. Er Is nos: een ander winstpunt. In samenwerking met Wildseïmts bouw bedrijf te Utrecht kan men in het fraaie parkplan Transwijk in deze stad 90 bijzonder aantrekkelijke flats aanbieden tegen prijzen, die inder daad de normen van wat men sociale woningbouw zou willen noemen, dicht benaderen. Deze fiats kosten de toekomstige eigenaren namelijk een aanbetaling van 1800 gulden ineens en dertig jaar lang een maandelijks bedrag van 100 gulden aan rente, aflossing, centrale diensten en vaste lasten. Dit geldt voor 4-kamerflats. Voor 5 kamers betaalt men iets meer. Voor mensen die een inkomen hebben rond de door de SER geadviseerde loongrens van f 7450.is dit betaalbaar. Maar het zou nog veel goedkoper kunnen. Wanneer de overheid voor de bouw Van eigen woningen ook gewone en niet alleen peperdure bouwterrei nen beschikbaar stelde, wanneer de Gebleken is, dat öe dood van Bang- Jensen is veroorzaakt door een pistool schot in het gezicht. Uit het feit, dat de vermiste man gevonden werd met het pistool in de hand, heeft men voor lopig opgemaakt, dat h(j zichzelf van het leven heeft beroofd, maar er zijn ook aanwijzingen, waardoor moord niet uitgesloten kan worden geacht. Vandaar dat het onderzoek nog niet is afgesloten. Op het lichaam, dat onder een groep je bomen werd gevonden, trof men een briefje aan, dat gericht was aan mevrouw Bang-Jensen en dat sterke aanwijzingen geeft in de richting van zelfmoord. De theorie: „moord" wordt gevoed door het feit, dat het gezicht verwondingen toonde, die mogelijk niet door een kogel kunnen zijn ver oorzaakt. Voorts beweert degene, die het lichaam gevonden heeft, dat de avond tevoren op de bewuste plek beslist niets gelegen heeft, terwijl een politie-arts heeft verklaard, dat Bang-Jensen al minstens 24 uur dood was, toen men zijn lichaam vond. Bang-Jensen kwam indertijd in het nieuws, toen hij weigerde de V.N. een lijst af te geven met namen van Hon gaarse vluchtelingen, die hij in ver band met de opstand van 1956 had on dervraagd. Hij vreesde namelijk, dat die namen dan in handen van de com munisten zouden komen. Hij werd daarop door de V.N. ont slagen en had sindsdien een goedbe taalde betrekking bij de CARE, waar hij het volgens de topfunctionarissen daar „zeer goed maakte". Er zijn ech ter ook berichten geweest, dat Bang- Jensen zich zorgen maakte over zijn vooruitzichten. Toen hij wird vermist heeft men ook gedacht aan een ont voering door communistische agenten. (Van een onzer verslaggevers) De stand van de hervormde kerk- bouwactie was vanmorgen f 8.613.613. Dit betekent dat er sinds gisteren f33.000 geboekt kon worden. Overstromingen, die de laatste da gen het zuiden van Italië na zware regenval hebben getroffen, hebben tot dusver aan minstens vijftien mensen het leven gekost. Volgens plaatselijke autoriteiten kan het dodencijfer nog hoger worden, omdat nog vele dorpen van de buitenwereld zUn afgesneden. Het zwaarst getroffen zijn de ste den Cosenza, Catanzaro en Metaponto in Calabrië, de „teen" van de Italiaan se laars. Een overzicht van de juiste omvang van de overstromingsramp kan niet worden gegeven voor de ver broken communicatiemiddelen zijn hersteld. li de, eenvoudige woningen wa een gezin zich. kan ontplooien. Ove dadige luxe is niet nodig," aldus zijd-" oordeel. Minister Korthals verwacht dat de V.S. de KLM zullen toestaan, een luehtdienst op de vestkust van hun gebied te openen. Als argument voert de bewindsman aan, dat deze kust in middels voor verscheidene andere Europese luchtvaartmaatschappijen is opengesteld. zware registratiebelasting (5 procent van de bouwsom) werd verlicht, wan neer de bouwers gewone bakstenen mochten gebruiken in plaats van extra mooie, wanneer geen overdreven eisen werden gesteld aan de inrichting in vele gevallen eist men zelfs luxe vloerbedekkingen en lichtgevende schakelaars wanneer men zich hield aan de gewone voorschriften van de plaatselijke bouwverordeningen zon der de opgeschroefde „welstandseisen", dan zou de kostprijs van de woningen duizenden gulden kunnen zakken. Maar de gemeenten wijzen voor de particuliere bouw doorgaans alleen maar kostbare bouwterreinen aan. De goedkope blijven gereserveerd voor de woningwetbouw. Dit zijn, kort gezegd, de conclusies die de werkgroep na, drie aar confe reren heeft getrokken. De ervaringen van woninghouwer Wildschut, die al vaak geprobeerd heeft om goedkope, voor arbeiders koopbare huizen te bouwen, kloppen daar wel mee. Nog vorig jaar bood hij dc gemeente Utrecht aan om 250 huizen te bouwen tegen een aanbetaling van 1500 gul den per stuk plus een maandelijkse rente, aflossing en vaste lasten van in totaal 70 gulden. Het zouden huizen voor 7 personen worden. Maar de ge meente moest voor deze sociale wo ningbouw enige welstandseisen laten vallen. Voor dit plan werd geen vergunning verleend. Hetzelfde gebeurde zeven jaar geleden al in Apeldoorn, waar de heer Wildschut huizen aan de markt wilde brengen tegen een wekelijkse aflossing en rente van f 6.25. Ook dat plan kwam er niet door, De bouwgroep zet haar arbeid in middels onverminderd voort. Men hoopt dat het door redelijk overleg op den duur toch mogelijk zal zijn om het eigen woningbezit ook inderdaad be reikbaar te maken voor mensen op het loonpeil van een geschoolde handar beider. Misschien mag men het Utrechtse project beschouwen als een eerste poging, want al zijn ze nog lang niet voor iedereen bereikbaar hier wordt verhoudingsgewijs al goed koop gebouwd. Van de overheid vragen wij matig, heid en voorzichtigheid met het creëren van luxe onbetaalbare woonwijken. Het uiterlijk schoon is daarin vaak oorzaak van een bit tere armoede in de gezinnen, aldus de heer J. Visscher, secretaris van het verbond van christelijke wo ningbouwverenigingen. „Bouw so- SINT aan de lijn: Kunnen et bij de 2000 kinderen nog 37 by?" „Waar tweeduizend uw ver jaardag vieren, kunnen er ook 2037 zijn," meenden wij mede in de geest van de Trouio(e) hulptroepen te kunnen toezeg gen. Die „37", vrienden en vrien dinnen, wonen het kinderhuis „Maria-Christina" in Haren (Gr.). Dit centrum van kinder bescherming behoort tot de Ver eniging Kinderzorgvan de /Ned. Hervormde Kerk, Sint en Piet gaan ook déar heen! Inmiddels stijgt de spanning in Ermelo, Boechout en Hoens- broek. Mét de spanning stijgt de stroom van pakjes. Ze komen bij tientallen en zullen hopelijk nog dooi tientallen worden ge volgd Goed voorbeeld! Ons kantoor in Rotterdam meldt: Wij hebben van Maria Klok, Haringpakker- straat in Rotterdam, een poppen kast ontvangen. Deze poppen kast is voorzien van twee be weegbare poppen. Het meisje heeft vorig jaar met Sinterklaas het speelgoed cadeau gekregen, maar wil het nu afstaan aan een kinderbuis. - Een andere reactie uit Zuid- Holland: Door bemiddeling en onder leiding van de heer H. Buyze in Maasland heeft een aantal kinderen pakjes gemaakt. Ons kantoor te Utrecht bericht: Wij ontvingen elf leesboeken, beschikbaar gesteld door de heer J. Stolk, Looplantsoen, Utrecht Nogmaals: steunt Sint bij zün tijdelijke bezitsvorming, door: pakjes (graag ook textiel en ge schenken voor grote kinderen) aan: Postbus 2200, Amsterdam-C. Giften via gemeentegiro 41 2 7 3 9 Amsterdam. Vergeet niet te ver melden: ..Voor (ruim) 2000 kin deren Zou de goede Sint wel komen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1