Voorlopig geen terugtocht uit Hongarije Scherp verwijt aan V.S. Straaljager ramt boerderij Vrouw redt zichzelf en baby uit vlammen TX Kwestie-Algerije voor vijfde maal in V.N. M mi-- AANVARING IN MIST OP NIEUWE WATERWEG Man overboord: vermist Londen en Cairo: „Band hersteld Daden Van klein en groot! r Koopt op tijd uw zekerheid Redering voelt niet voor referendum in „correctiegebieden" Tunesië: bredere gespreksbasis noodzakelijk SetterSets Nederland wijst Rood-China af Mevr. Bang-Jensen blijft twijfelen ADENAUER BIJ DE GAULLE Ned. kustvaarder had aanvaring op Theems p0§DA6 1 DECEMBER 1959 ZEVEIVTIENDE JAARGANG No. 4464' v Morele herbewapening Ideologie en Oodsdie s m Het religieuze hart Stand kerkbouwactie Opstand NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK FRANSE ZETELS ONBEZET België In Genève 17 maart weer zee recht conferentie Rustig weer BRITSE MAILBOOT AAN DE GROND Sint vindt gehoor ~N t A "V* J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. BRUINS SLOT Zo'luidt het relaas van de landbouwer G e r r 11 Maas, die .gis termorgen omstreeks halftien 'vlak in de buurt was, toen een Hun- SSrailiacer van de vliegbasis Woensdrecht bij Bergen op Zoom on de boerderij van de heer F r a n s D e ui s s e n (33) neerstortte. V J WAT U OOK GEEFT... Kamerleden naar Formosa ;99 •H3ratea2**ei DerdteeBtt (teUtedaa: Witt* dm Worns»m w 'mee. risnoc m u niltMi 1113 fgcMg No. 124519, Klachtendieast abonnementen 18 JO—19250 oar. Zaterdag* 17—18 oor. Telefoon 115700. Buygenspleia I Xelefooo 183467 (3 MJoen). Posrtiwo 1091 - Postgiro No. 424887. KMebtendienA: 18250—19 JO Telefoon 30256©. Spuiweg 132 9t»sL 4570, Thomae 8 Kemptatrast 0a - TeML 63431. .■Atrtmaementspri!* 01 cent per week, f 2.95 per amend, 17.90 per lr»-srUuil. Losm nummers 35 cent. Vereehilnt daeeLUkfl- (Geldig tot woensdagavond) OVERWEGEND DROOG Overwegend droog weer met in de nacht en ochtend op vele plaatsen mist of lage wolken, maar later ook opklaringen. Zwakke tot matige wind uit oostelijke 'richtingen. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 8.26 Maan op: 10.19 onder: 18.32 onder: 19.17 (Advertentie) Y-vEZER dagen 1* er in Nederland EJ een vlugschrift huis aan huis verspreid van de beweging voor mo- re!a herbewapening getiteld: Ideolo gie en coëxistentie. Deze beweging dateert al van voor de oorlog. Haar leider is Frank Buch- sn'an- Zij dient zich thans aan als de „„te tegenspeelster van het com munisme. De keuze is - zo kras wordt het gesteld morele herbewa pening of communisme. De argumentatie voor deze stelling luidt, kort samengevat, als volgt: Het communisme is een ideologie, pat wil zeggen, een idee die op de he le mens beslag legt - op zijn motie ven, zijn denken, zijn manier van le- wn en die er een strategische strijd voor voert, dat iedereen op dezelf de manier gaat leven. Morele herbewapening herkent het communisme ais een ideologie en op goede gronden als een verder felijke ideologie. Zij ziet, ook terecht, in dat men zulk een ideologie niet alleen met mi litaire en economis he middelen kan bestrijden. Zij stelt en hier begmt onze be denking - - dat men er een betere ideologie tegenover moet stellen. Zij stelt voorts dat morele herbewape ning die ideologie is. Wat is dan die betere ideologie? Het is deze: Mensen moeten kiezen door God geregeerd te worden. De mensen moeten veranderen. En daar om predikt morele herbewapening dat de mensen Gods leiding moeten aan vaarden en zich in hun gedragingen door vier morele maatstaven, abso lute eerlijkheid, absolute reinheid, ab solute onzelfzuchtigheid en absolute liefde, laten regeren. £-% F het eerste gezicht zou men zeg- gen, dat verhaal van mensen die een verandering moeten ondergaan, die Gods leiding moeten aanvaarden en die zich door absolute eerlijkheid, reinheid, onzelfzuchtigheid en liefde moeten laten regeren, dat is een schoon verhaal. En toch kunnen wij bet niet accep teren. En dat begint eigenlijk zo als wij reeds zeiden met dat woord ideologie..: Ideologie: Een Idee die op de hele mens beslag legt, op zijn motieven, denken en manier van leven: Een strategische strijd daarvoor, dat iedereen op dezelfde manier gaat le ven, wat is dat eigenlijk anders dan een religie, een godsdienst. Terecht heeft dan ook de aan de Bijbel gebonden Christenheid in het communisme, in de communistische ideologie de pseudo-religie, de val se godsdienst herkend. Als men de valse godsdienst bestrij den wil, moet men er de ware Gods dienst tegenover stellen. Ons grote bezwaar tegen morele herbewapening is, dat zij dat niet doet, maar dat zij de strijd verlegt van het niveau van de godsdienststrijd naar die van een ideologische strijd. Morele herbewapening wil de com munistische ideologie bestrijden door een eigen ideologie. En die ideologie is ondanks hei. wöord „leiding Gods" in wezen hu monistisch van karakter. Want het stelt dat door Gods leiding te aan vaarden absolute absolute nog. wel eerlijkheid, reinheid, onzelfzuch tigheid en liefde zijn tr verkrijgen KADAR: RUSSEN BLIJVEN -.«HE Gods leiding in het leven wil Vv aanvaarden, moet naar christe lijke overtuiging zich door Gods Woord en Geest laten gezeggen. Hij moet naar Gods wet willen leven. En die wet vraagt van ons dat wij God boven alles liefhebben en de naaste als ons zelf. En het Evangelie leert ons, dat nie mand tot de Vader komen kan dan door Christus. Alleen langs die weg wordt Gods wet voor ons zichtbaar. Zo alleen kunnen wij het commu nisme geestelijk benaderen. Morele herbewapening doet het daar zonder. Zij komt met een ideolo gie waar het religieuze hart uit weg gedaan is Daarom is de beweging van more le herbewapening ook een beweging die mensen van allerlei godsdienst Protestants, Rooms-Katholiek, Mo hammedaans, Boeddhistisch enz. wil verenigen. Wij geloven niet in de kracht van een Ideologie die geen religieus hart kent. Wij geloven niet dat deze ideo logie de communistische aankan Want de communistische Ideologie heeft wel een religieus hart. Het is in wezen de dienst van de aan geen wet gebonden autonome mens Daar stelt de morele herbewape ning tegenover datgene wat de vrucht van het Christendom zou moeten zijn, maar zonder datgene wat alleen die vruchten mogelijk maken kan, nl (Van onze correspondent) IK hoorde plotse'.ing enkele ontploffingen in de lucht en toen ik omhoogkeek, zag ik een vliegtuig op een paar honderd meter hoogte in brand staau. liet was een gloed alsof de zon J J opging. Het toestel verloor snel hoogte en stortte neer op de schuur van Denissen. Wij renden er vlug naar toe om hulp te ver lenen, maar het was één vlammenzee _i. De piloot van het verongelukte vliegtuig, majoor J. W. van Es (34) uit Ber gen op Zoom. is omgekomen. HU was getrouwd, maar had geen kinderen- Als door een wonder is de vrouw- van dc heer Denissen. mevrouw Adrie DenissenEtst <27) gered. Zh was in het huis aan het werk. toen ze hel toestel gierend op zich af hoorde komen. Op slechts enkele nieters van haar af. kwam een bran dend stuk van het vliegtuig neer Zn rende naar de slaapkamer, greep baar acht maanden oude baby Peterke uit het ledikantje en vlucht te weg. terwijl stukken van het vlieg tuig en door de hitte ontploffende kogeis om haar heen vlogen. De heer Denissen zelf stond met een knecht op het land te werken. Hïi zag het toestei brandend naar beneden komen Even later zag hu een steekvlam uit zijn boerderij slaan. (Van onze Haagse redactie) De Nederlandse regering voelt er niet veel voor om, voordat eventueel de zg. grenscorrectiegebieden aan Duitsland teruggegeven worden, daar volksstemmingen te U'e" h°" |"eede Minister Luns schrijft aan de iweeae Kamer dat referenda allerlei twee dracht kunnen veroorzaken ^zeHs m de kring van familie en vrienden ter wjjl inmenging van buitenaf senti menten in beroering kan brengen, die tot excessen aanleiding kunnen geven DIT zijn de wrakstukken van de straaljager, die gister morgen gierend op een boerderij in Nispen is neergeko men. Een deel van het toestel kwam op de boerderij zelf te recht, waardoor grote schade werd aangericht. De vlieger, die bö het ongeluk is omgekomen, moet in de laat ste ogenblikken nog getracht hebben een ramp te- voorkomen. Als door een wonder zijn de twee mensen, die zich in dc .boerderij, bevonden toen de straaljager verongelukte, ge spaard gebleven. Zon op Zon onder (Van een onzer verslaggevers)*" De stand\ van de hervoijnde kerk bouwactie was vanmorgen 8.691,90. Dit betekent, dat sinds zaterdag een bedrag van ruim 40.000 geboekt kon worden. DE Russische troepen zullen in Hongarije blijven. Dit heeft de leider van de Hongaarse com munistische partij, Kadar, giste ren op het congres van de partü in Boedapest bekendgemaakt. Ka- dar zei, dat de Russische solda ten in Hongarjje blijven, omdat tal van „internationale kwesties" nog niet zjjn bijgelegd en dus niet om redenen Vvan binnenlandse aard. Om dit laatste te onderstre pen, zei Kadar, dat de Hongaarse communisten in staat zijn „ook zonder Russische hulp hun stelsel tegen de binnenlandse vijand te verdedigen". De laatste weken deden er her haaldelijk geruchten de ronde, dat de Russen hun troepen^ mt Hongarije zouden terugtrekken. Door de komst van premier Chroestsjew naar de Hongaarse hoofdstad namen de speculaties nog toe. Het is nu wel duidelijk, dat van een terugtrekking op kor te termijn niets zal komen. Naar schatting 50- a 80.000 Sowjet- militairen zijn in Hongarije ge legerd, hoofdzakelijk in kazernes buiten de hoofdstad. Met de Hon gaarse bevolking mogen zij maar zo weinig mogelijk contact hebben. „De imperialisten hebben de druk op Hongarije en andere volksdemo cratieën nog niet verminderd," aldus Kadar. Hij deed een felle aanval op dé Ver. Staten. Volgens Kadar voert Amerika een „lastercampagne" tegen Hongarije en worden er door de Ver. Staten jaarlijks geweldige sommen uitgegeven voor agitatie tegen Hon garije. Toch is Hongarije bereid alles te doen om tot een hervatting van ..normale betrekkingen" met de Ver. Staten te komen, aldus Kadar. f Sedert de opstand in 1956 worden de Ver. Staten in Hongarije vertegenwoordigd door een zaakgelastigde). De Hongaarse partijleider had op dit congres (het eerste na de revolutie) ook de taak een uiteenzetting te geven van de achtergronden van de opstand, Zie verder pag. 4,. 3e kol.) De afgevaardigde van Tunesië bij de Ver. Naties, Slim, heeft maandag in de politieke commissie een beroep ge daan op Frankrijk om eventuele vre desbesprekingen met 'de Algerijnse op standelingen op een bredere basis te stellen en zowel politieke als militaire onderwerpen in het overleg op te ne men. Bij het gisteren begonnen, aan Alge rije gewijde debat in de politieke com missie waren de zetels van de Franse delegatie onbezet daar de Fransen het debat boycotten. Frankrijk meent, dat Alge rije een zuiver binnenlands probleem is dat niet voor behandeling door de vol kerenorganisatie in aanmerking komt. Zes afgevaardigden van de Algerijnse rebellen werden aanvankelijk toe gangsbewijzen geweigerd y°°r 6011 so ciale galerij in de zaal. Zij werden pas toegelaten, toen Slim dreigde zijn rede anders niet uit te spreken. Slim noemde president de Gaulles voorstellen van t6 september, waarby de Algerijnen de mogelijkheid tot zelf beschikking werd geopend, een stap vooruit doch hij gaf de Algerijnse op standelingenregering gelijk dat overleg met Parijs niet beperkt moet blijven tot het regelen van een staken van het vuren. Hij meende dat het verzoek van de opstandelingen om ook .over poli tieke kwesties te spreken, redelijk was. Alleen de Tunesische afgevaardigde heeft maandag het woord gevoerd. Vandaag zou de bijeenkomst worden voortgezet. Het ls het vijfde jaar dat de kwestie- Algerije in de VU. wordt behandeld. Vorig jaar werd in de Assemblee één stem te weinig uitgebracht voor de aan vaarding van een resolutie waarin „het recht op onafhankelijkheid van Al gerije werd erkend" en waarvoor een meerderheid van tweederden vereist was. c Deze foto toont een aantel communisti sche topfiguren op 6e aanvangszittlng van het congres der Hongaarse communistische party te Boedapest. Van links naar rechts: de leider van de Oostduitse corhm. partij Walter Ulhricht. de Hongaarse minister vast Staat Marosan, de, Russische premier Chroestsjew en Janos Kadar, de leider van de' Hongaarse communisten. Minister Luns deelt ook mee, dat de regering er in beginsel geen bezwaar tegen heeft, dat de besprekingen met België over het vraagstuk der Schel deRijn-verbinding worden heropend. (Advertentie) horen er bij nylons v.a. 2.75 door het werk van Christus en be werkt door Zijn Geest. Morele herbewapening stelt de mens tegenover de mens. Wie het communisme wil overwin nen moet Christus tegenover-de mens de band aan God, mogelijk gemaakt zien. (Van onze Haagse redactie) Minister Luns erkent in de memo rie van Antwoord op de begroting van zijn departement, dat de zaakgelastig de van communistisch China te 's-Gra- venhage geprotesteerd heeft tegen het bezoek van een aantal kamerleden en andere Nederlanders aan Formosa. De zaakgelastigde heeft te horen gekregen, dat dit bezoek een parti culier karakter droeg én dat de re gering daarin geen bezwaar zag, aldus mr. Luns. De Verenigde Naties hebben bekend gemaakt. dat 17 maart in Genève tte tweede conferentie inzake 'net inter-' nationaal zeerecht zal beginnen. Men zal twee kwesties behandelen, die op de eerste conferentie niet tot een op lossing zijn gekomen:" de breedte van de territoriale wateren en de omvang van de viszones voor de kust. Men ver wacht, dat de conferentie vier weken zal duren. Een kleine storing, die gisteroch tend boven Zuidoost-Frankrijk ont stond, verplaatste zich via België naar het oosten van Engeland en bracht daarbij gistermiddag ook'in ons land enige regen. Achter deze storing klaarde het tijdelijk op, waardoor de tempera tuur plaatselijk tot dichtbij het vriespunt daalde en vanochtend op uitgebreide schaal mist ontstond.: Een andere storing, die met zeer grote snelheid de oceaan overstak, diepte nabij de Golf van Biscaye sterk uit. Ze trok toen, langs de noordkant van de Pyreneeën en be reikte vanochtend het westelijke deed vancfe Middéllandse Zee. Ze blééf- dus op grote afstanrTvan ons lahd» ten gevolge waarvan de luchtdruk- verschillen in onze omgeving klein bleven en de wind zwak. De eerstkomende 24 uur rijn er in de luchtdrukverdeling geen .belang rijke veranderingen te verwachten. Het rustige weer met plaatselijk mist duurt daarom voort. Mevrouw Bang-Jensen, de weduwe van de voormalige V.N.-functionaris, die verleden week dood werd aange troffen in een park te New York, heeft bij liaar vertrek naar Kopenhagen op het vliegveld van New York ^«klaard dat zij er nog steeds aan twijfelt ot haar echtgenoot zich inderdaad van net leven heeft beroofd. Zn zei dit eerst te zullen geloven, w.vir.eer ae politie dit met overtu'gende bewijzen kan aan tonen. Me-rouw Bang-Jensen is met naar vijf kinderen naar Kopenhagengevlo gen om daar donderdag een uitvaait- dianst voor haar overleden echtgenoot bij te wonen. Zij vertelde op het vliegveld nog dat zij vergeefs had gevraagd het brief je te mogen zien, dat h-aar man had achtergelaten. Haar advocaat had slechts een getypt afschrift van het ori gineel kunnen bemachtigen, Op het vliegveld waren enige tien tellen Hongaarse vluchtelingen aan wezig, die mevrouw Bang-Jensen hun sympathie betuigden en haar bloemen overhandigden met een lint in de kleu ren van de Hongaarse vlag. Baldwin-Lima-Hamilton Netto-winst 9 maanden per 30 sopt. 3.335.947 E2.830.3<0 of S 0.78 (0.66) oer aand. General Public milities Geconsol. netto winst eerste 9 mnd.: 26.546.751 (24^06J190) of $1.22 (1,19) per aandeel. Netto-wtnrt 12 mnd. per "It- sept. jl. $35275.853 '(322157.066) of 1,62 (1,56) per aandeel. De Wcstduitse bondskanselier Adenauer is vanmorgen om kwart over tien per vliegtuig in Parijs aangekomen voor een tweedaagse bespreking - met president de Gauïle. Adenauer werd op het vliegveld be groet door de Franse premier Debré en diens minister van Buitenlandse Za ken, Couve de Murville. De bejaarde staatsman Wam glimlachend uit het toestel en scheen goedgehumeurd..On danks de koude wind nam hij zijn hoed af. toen het muziekkorps de beide volksliederen speelde. Daarna inspec teerde hij blootshoofds de erewacht van ae luchtmacht. De voornaamste punten van Bespre king tussen Adenauer en de Gaulle zul len zijn: de westelijke topconferentie, die 19 december in Parijs begint, en de topconferentie tussen West en Oost waarvoor nog geen datum is vastge steld. Voor de Spaanse kust tussen Gibral tar en Algeciras is het Britse passa giersschip Braemer Castle, dat met 300 passagiers aan boord op weg was van Kaapstad naar Engeland, aan de grond gelopen en muurvast komen te zitten. Door de hoge zee kunnen sleep- en reddingboten het schip niet bereiken. De passagiers zijn nog aan boord. Een vrij groot aantal buitenlandse schepen is door d>e storm van maandag op de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee in moeilijkheden ge komen. Het Portugese schip Nemda heeft dringend om hulp gevraagd, om dat het -bij Gibraltar in zinkende .toe stand is. In een Portugese haven wordt een vissèi^hoot met zes. opvarenden .vermist., - Van een onzer verslaggevers) Op de Nieuwe Waterweg nabij Hoek van Holland is vanmorgen in de mist de Nederlandse sleepboot „Fooizee" van L. Smit Co.'s internationale sleepdienst in aanvaring gekomen met het Duitse vrachtschip „Goettingen", een motorschip van 6.341 brt van de HamburgAmerika-lün. Een van de bemanningsleden van de Poolzee, die vermoedelijk overboord geslagen is, wordt vermist. Zowel de reddingboot uit Hoek van Holland als de loodsboot Rigel voer direct uit om te zoeken naar de vermiste man. De ernstig beschadigde Poolzee is naar de haven van Maassluis gesleept. De sleepboot, die een gat midscheeps heeft, kwam met twee bakken uit Da kar. De Goettingen is voor anker ge gaan. De 500 ton metende Nederlandse kustvaarder „Vedette" uit Groningen heeft op tien mijl van Southend in de monding van de Theems een aanvaring gehad met een onbekende grote tank boot. Het Nederlandse vaartuig kreeg schade boven de waterlijn. Het ver keert niet in gevaar. Engeland en de Verenigde Arabische Republiek hebben met ingang van he den hun diplomatieke betrekkingen hersteld, die na de Suezkwestie in '55 verbroken waren, zo hebben de beide regeringen officieel medegedeeld. Beide partijen, die zich thans ver zoend hebben, zijn overeengekomen, dat Engeland de Verenigde Arabische Republiek (Egypte en Syrië) formeel zal erkennen. Voorts zullen Engeland de de VAR hun resp. ambassades te Cairo en Londen heropenen, voorlopig onder leiding van hoge diplomatieke ambtenaren, later onder leiding van ambassadeurs. De financiële relaties tussen beide landen zullen met spoed weer op gang worden gebracht. Engeland heeft gro te commerciële belangen in Egypte en grote Egyptische saldi zijn in Engeland geblokkeerd. EEN doos «jet bouwdozen van N.V. v. d. Berg Trigt N.V. IjzerhandelOud-Beijerland. Een brief uit Makkum van de geref. meisjesclub Jong leven evenals vorig jaar sturen wij v, een zending pakjes. Twee omvangrijke kisten van. de Nobelschool (Landbouwhuis- houdschool) uit Schagen. Toege wijde helpsters in deze actie. De bekende pakjeslawine van de Bosch en BovenschoolHeem stede. „Dank u welmijnheer Middelkoop en schare:* Telefoontje van mevr. M. S. Houtsmuller-Wilbrink, directri ce van hei meisjespensionaat Pavia te Zeist-T „Wij hebben weer een zending voor Boechout." (En, uit ervaring, kunnen wij er aan toevoegen: dat is weer een ge schenkzending, die er zijn mag Telefoontje uit Amsterdam- Zuid: ,£t ligt een pakket Japans speelgoed klaar!" Grote en kleine pakketten uit alle delen van het land. Graag willen we namen noemen, maar dat is in vele gevallen niet de bedoeling. Er wordt gegeven met het volle warme hart, dat klopt voor het kir in-de-schaduw. De staf van Trouw, die in de negen jaren van deze Sint-NIco- laasactie veel hartverwarmende ervaringen heeft opgedaan, staat opnieuw versteld. Giften laten we de 50(50.— volmaken op giro Tronw Am sterdam. Voor Amsterdammers X 500. Het gaat om een onvergetelijk Sinterklaasfeest voor 2037 kinde ren: in Boechout, Haren (Gr.), Ermelo (twee stichtingen) en Uoensbroek. Mét de Sint voor dat kind! Wij sluiten de actie donderdag 3 december! Volgens de New York Timet sal de Amerikaanse minister van Defensie, Neil E. McElroy, vandaag zijn functie neerleggen. Hij zou worden opgevolgd door de huidige vice-minister, Tho mas S. Gates Jr. McElroy zou zich terugtrekken in het particuliere zakenleven. HU is mi nister van Defensie sinds hü in augus tus 1957 Charles E. Wilson als zodanig opvolgde. (zie ook pag 4.) J.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1