Bang-Jensen Minister CALS is bereid tot: Regering vraagt om snelle behandeling Voorde „2037" De f5.000 bereikt DR. TÏLANUS HANDHAAFT BEZWAREN Sint kwam met de „Hi indam" Trnck botst op bus: 38 gewonden Kongolese leiders naar i ZWAAR NOODWEER TREFT MIDDELL ANDSE-ZEEKUST Eisenhower's reisplan Miljoen Franse ambtenaren staken vandaag 24 uur ÉÉti Op Celebes 600.000 daklozen Ronde-tafelgesprek wordt voorbereid Van Spanje tot Sicilië Enorme schade en tientallen doden Overheidspersoneel eist meer loon Meer wind D GEBR. BRKEN r SLAG VOOR KAB WOENSDAG 2 DECEMBER 1959 J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4465 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: ür. J. A» H. J. S. BRUINS SLOT OE negende actie van het dagblad Trouw voor de Smt-Nicolaasviering van ruim tweeduizend kinderen, die op december niet thuis zijn. heeft de f 5000,- overschreden. Hiermede is, in vergelijking tot vorige jaren, een record geboekt. Het aantal pakjes bedraagt thans meer dan duizend. En dit alles dank zij de grote offervaardigheid van onze lezerskring Nieuws over deze ge slaagde natie, die donder- 1 dag a.s. eindigt, op pagina 5 Tekortkomingen voor Cais: op school moeilijke kinderen G Te behoudend" Mammoetwet Niet aangetast Zie verder pag. 4, 5e kol.) V/" - üÉP Overleg salarispositie overheidspersoneel N PEN autobus, die arbeiders van *-J Pernis naar hun woonplaats in Oosterhout bracht, is gister avond omstreeks zes uur frontaal in botsing gekomen met een met 6 ton riet geladen vrachtauto van de firma Prins uit Lekkerkerk. Van de ruim 40 inzittenden van de autobus werden er 38 gewond, voornamelijk hoofd- en snijwon- den, terwijl bovendien veel pas sagiers beschadigingen aan hun gebit opliepen. Hervormde kerkbouwactie MijSTORMWINDEN met de kracht llllf J van een orkaan en zware stortzeeën beuken sedert gisteren de kustgebieden in het westelijk :i bekken van de Middellandse Zee. Een ongekend zwaar noodweer heeft vanaf de Spaanse kust tot diep in de laars van Italië grote schade veroorzaakt en tientallen slachtoffers geëist. G_ OOK IN ITALIË Kotteraam; •■-Gravenluge: üaitltccaa öchieaam: «Vitte ae Witnstra&i ta iciei noiuu 10 Postbus 1112 - Postgiro No. 124528. Klachten dienst tbonnementen itt.JO19.30 uur. Zaterdags 17—18 uur, Telefoon 115700. ttuygenspieln 1 - telefoon 188487 13 lyoen). Postbus 1091 - Postgiro No 424867. Ktaehtencttrns* 1830—19.30 - Telefoon 36236P Souiweg 132 - «elei «570. Tisomfts tCenrtnifistraat 6s 'lei 854al. Abcmr^mentspril? 61 cent per wee*. 2 .65 p<?r maand, l tewartaaL Losse nummers 15 cent. Verschitnt daceiiiica "r ','U A (Geldig tot donderdagavond) MEER WIND Veranderlijke bewolking met tijdelijk enige regen. Matige, later krachtige en aan de kust mogelijk harde vind tussen zuid en zuidwest. Over het algemeen dezelf de temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 8.27 Maan op: 11.05 Onder: 16.32 Onder: 20.29 E dood van Bang-Jensen is een trieste zaak. Niet alleen om de dood van de man en het leed van zijn nabestaanden, maar ook voor de Ver enigde Naties als organisatie en voor de secretaris-generaal Hammars- kjoeld in het bijzonder. Men kent de historie. Jensen had bij de voorbereidingen van de behan deling van het Hongaarse opstands drama in de Verenigde Naties, tal van Hongaren gehoord. En hij had hun op erewoord beloold, hun namen niet be kend te maken. Ook niet op het se cretariaat der Verenigde Naties. Het is duidelijk, waarom dat niet gebeuren moest. Op de bureaus van de Verenigde Naties werken vele communisten. Tot die bureaus hebben de delegaties der verschillende lan den, ook de communistische, toe gang. Het was duidelijk dat de door Jen sen gehoorde getuigen, die de gruwe len der Russen openbaar maakten, niet wilden, dat hun namen bekend werden. DE secretaris-generaal der Ver enigde Naties. Hammarskjoeld. stond op het standpunt dat Jensen die namen wel door moest geven. Hij had als ambtenaar van het secretariaat mensen gehoord en het sprak dus van zelf, dat het secretariaat ook de na men moest weten. In alle andere gevallen zou dit een sterk standpunt moeten worden ge noemd, omdat het organisatorisch juist is. Maar de zwakte van de Ver enigde Naties is, dat daar ook de vijanden der Hongaarse opstandelin gen in zitten. Rusland en de andere communistische staten, en dat derhal ve het doorgeven van de namen voor tal van mensen levensgevaar kan be tekenen. Daarmee heeft Hammars kjoeld echter niet willen rekenen. Zo als hij ook met het aan Bang-Jensen gegeven erewi r-i niet heeft willen rekenen. Maai Jensen hield zijn woord en noemde de namen niet. En toen werd hij ontslagen. WIJZIGING MAMMOETWET (Van onze parlementaire redacteur) INISTER CALS is bereid om in gemeen overleg met de Tweede Kamer de noodzakelijke wijzigingen aan te bren gen in de Mammoetwet (het wetsontwerp inzake de ver nieuwing van het voortgezet onderwijs). De minister, die dit gistermiddag in de Tweede Kamer meedeelde, zei, dat het kabinet het bijzonder op prjjs zou stellen ais de Mam moetwet zo spoedig mogelijk en op normale wijze door de Kamer zou werden behandeld. Hij ontkende, dat het zijn bedoeling was om in een politiek spel via een rooms-rode meerderheid het ontwerp door de Staten-Generaal te loodsen. „Ik snak ernaar", aldus de bewindsman, „met de Kamer in een gedegen, eerlijke en open discussie mijn argumenten door te spre ken, om in gemeen overleg te komen tot een nieuwe wetgeving, die de grote verworvenheden van het verleden de gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs op eigentijdse wijze vorm geeft". NU is Jensen dood. Met een pistool in de hand dood aangetroffen. Zelfmoord, naar men zegt Moord, naar anderen fluisteren. Wij weten het niet Maar daar is een man ge storven, die een man van karakter was. Een man die terwilie van de veiligheid van anderen zijn woord hield en die daardoor de dood vond. Over de juridische schuld spréken wij hier niet. Maar dat de zedelijke schuld van Hammarskjoeld hier openbaar wordt, ts duidelijk. Hammarskjoeld loopt wat ai te hard voor de Russen. Dat was bij de Suez-crisis zo en dat was in het ge- val-Jensen ook zo. Daarin spreekt misschien een bepaalde politieke vi sie. Maar daarin spreekt geen zede lijke tnoed. En het resultaat is, dat de man, die waarlijk zedelijke moed toonde, daar de dood door vond. I Advertentie) ÏSSS5JW natuurlijk... I tiÜOK' triitir t NIEÜWENDIJK 172 TEL. 249861 HAARLEMMERSTR. 34 TEL. 241136 AMSTERDAM-C. De fractieleider van de c.h.u„ dr. II. Tilanus heeft echter gisteravond nogntaais uitdrukking gegeven aan zün grote bezwaren tegen de „Mam moetwet". „Het gehele wetsontwerp is voor mij niet te aanvaarden. Ik be- sehonw het als onnodig- en heb er geen behoefte aan. Het lijkt meer op een urogram dan op een wet", aldos dr. Tilanus. Mr. Roosjen (ar.) zei dat zijn fractie slechts rekening wil houden met het akkoord dat tussen de mi nister en drie fractievoorzitters be reikt werd en dat zij op normale wij ze haar bijdrage wil leveren aan het tot stand komen van het wetsont werp. „Het is niet zo,-dat alle bezinning over de pacificatie van het onderwijs in 1917, toen de gelijkstelling tot stand kwam. overbodig werd. We maken nu geen wet meer voor Ï917 en de ko mende veertig jaren, maar voor 1959 en de komende veertig jaren", aldus inr. Cais in zijn rede. Minister Cais toonde zich zeer er kentelijk over het vertrouwen dat de Kamer haci uitgesproken in zij" we- deroptreden. Hij meende zeker niet, dat hij de enige zou zijn, die de moeilijke doch noodzakelijke vernieuwing van ons onderwijs zou kunnen leiden. Inte gendeel, „uit de onderwijspers had hij de indruk gekregen, dat bij juist de enige was. die dit niet kon". Niettemin hoopte de minister, dat hij met de Kamer zou kunnen samenwer ken aan de toekomst van ons volk. On danks de verschillen tussen het bijzon der en openbaar onderwijs ts er veel dat bindt. Dat er nog veel moet ge- oeuren meende de minister te kunnen rantonen aan ae hand van de meer genoemde nota's, waarmede hij naar djn eigen woorden de Kamer „over laadt, om toch vooral maar duidelijk te maken, dat ons onderwijsstelsel nog tal van tekortkomingen te zien geeft" De beschuldiging, dat dit kabinet hem niet in de gelegenheid zou stellen om de onderwijsvernieuwing door te metten. een beschuldiging, die door de socialist dr Tans was geuit, wees de minister van de hand met te verwijzen naar de begrotingscijfers. Hij hoopte, dat men het in de Kamer eens zou wor den over de wijze, waarop de enorme litgaven moeten worden bestreden. i DE socialist dr. Tans gin* gister avond bij de replieken ln de Tweede Kamer nader in op de op merking van mr. Roosjen, dat minis ter Cais was overgegaan en niet blijven zitten. Ik zou het anders willen stellen, aldus de socialistische woordvoerder, de minister is niet overgegaan naar een andere klas» maar naar een an dere school. En wel een school voor moeilijke kinderen. U bedoelt toch niet een B.L.O.- school vroeg minister Cais. Neen, aldus dr. Tans, geen schooi, maar wel een school met moeilijke kinderen. Verscheidene kamerleden, die hadden gesproken van de „knechting van het bijzonder onderwijs", kregen van de bewindsman de waarschuwing, dat zij de rechten van het bijzonder onderwijs niet mogen verdogmattseren. Hij er kende, dat de pacificatie een groot goed was, waarbij de wacht diende te wor den betrokken, maar hü constateerde niettemin een te grote behoudingsge- zindheid. De grenzen van ae overheidsbe moeiing nu zijn anders dan de gren zen van de overheidsbemoeiing in het verieden. En ook in de toekomst zul len die grenzen wel weer anders moe ten worden getrokken. Openbaar en bijzonder onderwijs hebben een ge meenschappelijke taak. De minister beklemtoonde, dat ook Door decentralisatie op deze wijze, ïaar zijn inzienten oe vernieuwing van net onderwijs allereerst een zaak is van het onderwijs zelf. De bemoeienis van net departement zal minder worden naarmate het onderwijs zelf meer ini- 'iatieven neemt. Door decentralisatie op deze wijze, waarbij de centrale overheid uiteraard wel de controie-bevoegdheid behoudt, Het Internationale Rode Kruis heeft meegedeeld dat 6ÖO.0ÖO Indonesiërs dakloos zijn geworden als gevolg van de nog voortdurende burgeroorlog op het eiland Celebes. MINISTER CALS kan wat primair een volkszaak is, ook werkelijk een voiksz=-k worden Sprekend over de vernieuwing van het voortgezet onderwijs, zei ministei Cais, dat hü al eerder had gezegd wel te beseffen, dat er op de Mammoetwet een reeks van amendementen zou ko men. Beschuldigingen vau het a.r.- Eerste-Kamerlid Algra, als zou hij met ..verlicht despotisme streven naar daatsscholen" (Fries Dagblad) wees de minister met verontwaardiging van de hand. In het kabinet-Brees is drie voile dagen over het betrokken wetsont werp. beraadslaagd. Menen de oppo santen nu werkelijk, dat hun poli tieke vrienden in het kabinet ak koord zouden zijn gegaan met het ontwerp, als dit de grondwet aan tast, de bijzondere scholen tot staats scholen maakt, tot verwarring en dictatuur leidt en de bijzondere scho len vermoordt? Minister Cais ontkende, dat van de 20 bestaande VHMO-scholen in het noorden er 15 zouden moeten verdwij nen. De verkregen rechten zullen im mers niet worden aangetast. Het is te dwaas om er over te praten, aldus de bewindsman, die verder mededeelde, dat de regering niet kon inzien, waar om by de behandeling van het ontwerp van de normale procedure zon moeten worden afgeweken, zoals onlangs in de Eerste Kamer door de a.r.-senator Schippers is betoogd. - De leiders van drie Kongolese pe-i Utieke partijen hebben zich bereid ver klaard nog deze week naar de Bel- gische hoofdstad te komen om een voorbereidende bespreking te voeren over een eind januari te honden ronde tafelconferentie. De drie partijen zijn de Abako, de P.S.A. en de M.N.C. Deze partijen, die tot samenwerking hebben besloten met het doei de on middellijke onafhankelijkheid van i Kongo te verkrijgen, hadden als voor- j| waarde voor een dergelijke bespreking r gesteld, dat deze zou voorafgaan aan! het indienen van de kieslijsten voor de komende verkiezingen in de Kongo voor de gemeentelijke en gewestelijke raden. De datum daarvoor is door hel Belgische bestuur gesteld op 4 de cember. Hun vertegenwoordigers had den een voorstel van de Belgische mi- j nister de Schrijver, die thans in Leo-1 poldstad vertoeft, verworpen om del voorbereidende besprekingen tussen 5 en 10 december te doen houden. In nadere besprekingen zou de Belgische minister hebben voorgesteld dit over leg in Brussel te doen houden, waarna de Kongolese leiders van de drie par tijen hun secretariaten telegrafisch jf zouden kunnen opdragen tot het in dienen van de kieslijsten over te gaan. Jjgl Reeds eerder hadden de drie par tijen meegedeeld, dat zij een bespre king in de Belgische hoofdstad nood zakelijk achtten „teneinde sommige misverstanden uit de weg te ruimen, die het democratische verloop van de verkiezingen in de weg zouden kun nen. staan". Het is .de bedoeling dat van elk der drie partijen twee leiders naar Beigië zullen komen en dat de afvaardiging zal worden aangevuld met een of twee vertegenwoordigers van andere poli tieke groeperingen. In de centrale commissie voor ge organiseerd overleg in ambtenaren zaken is gisteren in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken de saiarispositie van het over heidspersoneel weer in bespreking geweest. Dit overleg zal op 10 december worden voortgezet. u in ue ianane van de Hoaand-Amerika Lijn werden St. Nico laas en zün zwarte knecht gistermiddag omgeven door een «enthousiast publiek: zij deelden er ge schenken uit aan de kinderen van in Nederland wonende Indische Neder landers. Sint en zün assistent, die met de „Rijndam" in Rotterdam aankwa men, hadden een lange reis achter de rug: zü kwamen uit Canada met on geveer achthonderd Nederlandse emi granten, die de feestdagen in de decem bermaand in de familiekring komen vieren. De chauffeur van de vrachtauto, af komstig uit Lekkerkerk, zat bekneld in de cabine. Nadat deze opengescheurd was, bleek dat de man er op een ge broken enkel na, wonderlijk goed was afgekomen. Het ongeval gebeurde in de Brou werijstraat in Wagenberg, juist op het spitsuur, zodat een flinke ver keersopstopping het gevolg was. De oorzaak is vermoedelijk gelegen in het feit, dat de autobus in de door de regen gladde bocht is ge slipt De gewonden, afkomstig uit Made en Oosterhout, zijn ter plaatse ver bonden en vervolgens met een reser ve-autobus uit Oosterhout naar huis gebracht. Alleen de chauffeur is naar een ziekenhuis overgebracht. De rietlading van de vrachtauto stak over de cabine heen, steunend op een ijzeren balk. De balk drong de autobus binnen, juist 5 cm boven het hóófd van de chauffeur. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Voor de hervormde kerkbouwactie kwam vandaag 30.000 binnen. De to taalstand. die gisteren 8.691.970 was, werd nu dus f 3.721.961. Ardjoeno, een jong tijgertje uit de Am sterdamse dierentuin Artis, mag, als het niet te druk is, uit wandelen met de oppasser. Ardjoeno Is nu nog speels, maar toch krijgt hij al roofdieren-allares, zodat de wandelpartijtjes spoedig wel tot het verleden zullen gaan behoren. Regen en wind waren vanmorgen iets minder geworden, maar de weerkundi ge instituten vrezen, dat de- lichte ver betering van tüdelüke aard is en dat Hf"-.;-'Vf COMMUNISTISCHE LANOEN WftS. x mm Kr. MiLLAH Atmn* 6 dtc Mimm Hit SJAH PARIJS* MS 4» Ankara-* mm Madrid "Kaboe Rabat AFRIKA 2/dec rum li dec, KA/UMANUS D*jhi oratfji 22 dit. KONING Y. MAsam VwiriUlt VfisMfigt8R3cte. r«mgki«r 22d«c. swnv.m-T WANNEER president morgenmiddag om Eisenhowei twee uur Nederlandse tijd per vliegtuig uit Wash- ington vertrekt, heeft hij een lange rei- voor zich liggen, die hem in een kleine drie weken tijds langs tal van Europese Aziatische en Noord-Afrikaanse hootti steden zal voeren. Het bovenstaande kaartje geeft een duidelijk overzicht van de reisroute, dn de Amerikaause president zal volgen en van de ontmoetingen, die M] na dt verschillende etappes zal hebben. /AnGÉVEER een KJ ambtenaren miljoen Franse staken vandaag 24 uur uit protest tegen de loonpolitiek van de regering-Debré. De actie wordt door de drie grote vakbonden, de C.G.T. (communistisch), de Force Ouvrière (socialistisch) en de C.F.T.C. (roo'ms-katholiek), gesteund. Een on afhankelijke vakbond heeft zijn leden evenwel verzocht niet aan de staking mee te doen. De bond zegt een vee! krachtiger actie af te wachten. Het is de eerste algemene staking van deze aard sinds de terugkeer tot de mach) van generaal de Gaulle anderhalf jaai geleden. Het overheidspersoneel eist een loonsverhoging van twaalf percent: de minister van Financiën. Pinay. heeft drie percent geboden. Ministeries, prefecturen en ge meentehuizen waren vandaag geslo ten of werkten met zeer beperkte be zetting. Het burgerpersoneel van radarstations, meteorologische bu reaus en controie-stations van vlieg velden verscheen niet op het werk. Ook het grondpersoneel van de lucht vaartmaatschappij Air France neemt aan de staking deel. De 30.000 douane-ambtenaren val len vandaag geen passagiers lastig, post wordt niet bezorgd en interna tionale telefoongesprekken en tele- 1 grammen worden slechts in noodge vallen doorgegeven. Vandaag werd in Frankryk niemand van overheidswege begraven. In enkele steden is ook het per soneel van de gas-, elektriciteits- en drinkwatervoorziening in staking ge gaan, hoewel de bonden afzonderlijk met de regering besprekingen voeren over loonsverhoging. Op de oceaan is een zeer diepe depressie aangekomen bij de zuid kust van IJsland. De luchtdruk in het centrum was vanmorgen om 7 uur gedaald tot beneden 940 mb, In een klein gebied rond. dit centrum heersen winden van orkaankracht. Eeri kuststation rapporteerde er een gemiddelde snelheid van 130 km per uur. Het front van de depressie bereikte intussen Ierland en ver plaatst zich tamelijk snel naar het oosten. Verwacht wordt dat het de komende nacht in ons land enige regen zal veroorzaken. De wind neemt toe tot krachtig en aan de kust wellicht tot hard uit zuidelijke richtingen Aan de frontpassage ruimt de wind naar zuidwest tot wesi en' wordt oceaanlucht aange voerd met opklaringen, maar ook met enkele buien. In de tempera turen komt nog weinig verandering. opnieuw zwaar weer op til Js. In de plaatsen langs de oostelijke kust van Spanje kwamen in totaal elf mensen om het leven. Een echtpaar met twee kinderen werd gedood, toen ee» dertig meter hoge schoorsteen on der het geweld van de storm brak en op hun huls stortte. De Franse Riviera is getroffen, door het hevigste noodweer sedert 1929. Van Toulon tot Menton sloegen torenhoge golven over de boulevards heen. Op vele plaatsen kwam het verkeer stil te liggen door weggespoelde gedeelten. In Zuid-Frankrijk zijn tot dusver twee mensen het slachtoffer geworden van de natuurramp. In Cannes en Antibes werd grote schade aangericht aan dure villa's. Di verse jachten werden tegen de wal ge slagen. De beroemde Promenade des Anglais te Nice biedt een desolate aan blik. Het zeewater stroomde tot diep in straten van de hoofdstad van de Co te 'Azur en zette tal van woningen onder water. Het vliegveld moest wor den gesloten. Vele inwoners van Roquebrune moes ten een schuilplaats zoeken tegen de berghellingen. Bij het Italiaanse grens station Ventimiglia kregen de inter nationale treinen aanzienlijke vertra ging door zware zeeën, die over de rails sloegen. In tal van badplaatsen langs de Ita liaanse Rivièra spoelden zware zeeën complete badinrichtingen weg. Vele vissersboten op het strand werden in stukken geslagen. In Savona en Genua staan vele straten blank. In Rome moest de brandweer ettelijke malen ingrepen. De Tiber is sterk ge zwollen en een van de Romeinse vlieg velden loopt gevaar overstroomd te worden. Uit Napels wordt een nood toestand gemeld. In de stadjes in het zuiden van Italië, waarvan een aantal ooik vo rige week reeds door een overstro ming werd geteisterd, zijn veie men sen geëvacueerd wegens het instor tingsgevaar van oude huizen. Op Si cilië is het aantal doden door de re cente overstromingen gestegen tot dertien. Ook in Algerije en Marokko woed- aen hevige stormen. Boven Algerije verongelukte een vliegtuigje met drie militairen. Vanuit Turün wordt gemeld, dat van nacht in de bergen ten noorden van de stad dertien werklieden aan een elektrische centrale zijn bedolven door een lawine, die zich vanaf de be sneeuwde hellingen op de barakken stortte, waarin zij sliepen. Van de 35 mannen hebben zich 22 weten te red den. Met ingang van 26 november 1959 tot 15 april 1962 is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van de stichting Radio Nederland Wereldomroep H. Algra te Leeuwarden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1