Onderwijsdebat Stuwdam breekt: nachtelijk drama in Fréjus Autoriteiten zagen gevaar te laat u: Mensen in bun slaap verrast Ike wil bij bondgenoten twijfel wegnemen t Voor ambtenaren 3%enopz'n f minst 12.48f Gesehil P ar ij s -B onn over toekomst van NAVO T.V.-zendtijd voor I.K.O.R. buiten de kerkdiensten H chalet! KAAS A tmm, CONCLUSIE NA DR. ADENAUERS REIS: Agenda v Dam meegesleurd Londen levert Cuba geen straaljagers Subsidiebepalingen worden voorlopig niet gecoördineerd Fransen: Amerikanen mogelijk weg uit West-Europa s 'H Setter Sets Mr. Scholten overweegt ivijziging: Jeugduitzendingen en catechisatie Topoverleg Veranderlijk DONDERDAG 3 DECEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 44of VANDAAG BEGINT WERELDREIS Regering doet voorstel^, Politieke partijen Nog geen keuze Directeur: H. DE RUIG A Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E Zuidfranse kustplaats Fréjus is vannacht over spoeld door een geweldige vloedgolf, toen een dam in de rivier de Reyran als gevolg van de hevige regenval van de laatste dagen bezweek en het water van het zeven kilometer lange stuwmeer van Malpasset door het gat in de dam naar buiten spoelde. Het staat vast dat meer dan honderd personen in het 14.000 inwoners tellende stadje zijn omgekomen. Vanmorgen waren honderd lijken gebor gen; er worden ongeveer „tweehonderd mensen vermist. Dui zenden militairen, politiemannen en brandweerlieden zijn naar het rampgebied gezonden. De vloedgolf spoelde met daverend geweld door bet dal van Reyran naar Fréjus, toen de meeste mensen juist naar bed waren t-egaan. Over een breedte van enige bonderden meters werden boerderijen en huizen verpletterd, bruggen weggeslagen en spoor rails meegesleurd. In het rustieke stadje met zijn Romaanse ka thedraal ontstond paniek, mede doordat het licht uitviel. Honder den mensen vluchtten naar het nabijgelegen St. Raphael. Zwitserse al een halve eeuw uitstekend houdbaar. INfiet agressief Overbevolking t T*xr,?Ft& cvg«f.->vv Hervormde kerkbouwsctie 3- WAT U OOK GEEFT.. (Tan onze parlementaire redacteur) HET IK OR heeft een aanvrage ingediend voor 15 minuten TV-zendtijd meer per veertien dagen. Deze zendtijd wil het IKOR gebruiken voor jeugduit zendingen en catechetisch onder wijs. Staatssecretaris Scholten (0. K, en W.) deelde gisteravond in de Tweede Kamer hierover mee. dat hij bereid is een wijziging van het TV-besluit te overwegen, waar door het begrip „kerkdienst" wordt verruimd. DE Westdnïtse hondskanselier Adenauer heeft met de Franse president de Ganlle en premier Debré geen overeenstemming be reikt over de toekomst van de Noordatlantische Verdrags Orga nisatie, aldus wordt in Parijs ver nomen. Terwijl Adenauer heeft aange drongen op het in sterkere mate samenvoegen van de strijdkrach ten der NAVO-landen onder een verenigd opperbevel, hebben de Franse leiders vastgehouden aan hun idee, dat de NAVO niet meer dan een bondgenootschap is en dat ieder land zelfstandig over rijn defensiemacht moet beschikken. Zie verder pag. 3, 2e tol.) ,Ï3S'rul- ,mr I ?ep qr« bit H Rotterdam: Witte tie Withstraat 23 Telef. 115700 (6 1.1 Postbus 1112 Postgiro No. 424510. Klachtendienst abonnementen 18 3019 30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 113700 Huygensplein 1 Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No. 424867. Klachtendienst 18.30—19 30 -- Telefoon 362560 Spuiweg 132 Telef. 4570. Thomas a Kempisstraat Ba— Telef. 65401. Abonneenentsprys 61 cent per week. t .2 63 per maand, t 7.90 per IcwartaaL Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelfjlts. 'ï-Gravenhagc: Dordrecht: Schiedam: «is (Geldig tot donderdagavond) ONBESTENDIG Veranderlijke bewolking met tijdelijk enige regen of enkele buien. Matige, later overwegend krachtige wind -- tussen zuid en zuidwest. Over het algemeen weinig ver- andering in temperatuur. Morgen: zon op: 8.28 Maan op: 11.47 onder: 16.31 onder: 21.42 1 1 n -1 iii i.i c jn IJ de behandeling van de begro- D ting van Onderwijs hebben wij een soort voorhoede-gevecht beleefd •van de strijd die straks over bet ont- werp-Mammoetwet zal ontbranden als dit in openbare behandeling komt. De minister is zich de ernst van de bezwaren wel bewust geworden die er in proL-ehristelijke kring, maar ook in r.-k, kring leven, en wij kregen de indruk dat de min'ster ernaar wil streven om van het „gemeen over leg" met de Kamer gebruik te maken om tot overeenstemming te komen. Wij zullen dat nu maar afwachten. ET is ook goed dat de minister uit c doeken heeft gedaan, wat er in de bespreking met de drie recht se fractievoorzitters op 25 maart jl. is gebeurd. „Het Vrije Volk" sprak al van een contract Maar het is duidelijk dat hier niet van een contract, van een bindende afspraak kan worden ge sproken. De zaak was, dat een der hoofdbe zwaren tegen het ontwerp dit was, dat het wetsontwerp door zijn structuur de vrijheid van het bijzonder onder wijs, zoals die in art. 208 van de Grondwet geregeld is, zou aantasten. De drie fractievoorzitters waren van mening dat de drie rechtse partijen op dit principiële punt gezien hun ge zamenlijke historie in de schoolstrijd niet uit elkaar mochten vallen. Daarom hebben zij voor dit punt naar een oplossing gezocht en die sa men met de heer Cals gevonden. Uiteraard betekent dat niet en de minister heeft dat ook volmondig er kend dat men de andere bezwaren die men koestert niet meer te berde zou mogen brengen. Daarin is de Kamer volkomen vrij. En het is duidelijk dat zij van die vrijheid gebruik zal maken. WATER OVERSPOELT FRANS STADJE100 DODEN D IT de discussie is ook duidelijk geworden dat de beschuldiging van „de Volkskrant," ais zouden de profc-chr. groepen met ezwaren achteraf" zijn gekomen, in strijd met de feiten is. De heer Roosjen heeft dat met de stukken aangetoond. Vaa meet af zijn de bezwaren tegen het wetsontwerp, zowel in schoolkringen als in die der prot.-chr. partijen dui delijk onderkend en naar voren ge bracht Wij willen onze kracht niet zoeken in- een wijze van bestrijden van het ontwerp, die door al te grote geëmotio neerdheid het doel dreigt voorbij te schieten. Maar wij zullen wel op de punten die voor ons essentieel zijn en we hebben die onlangs al eens naar voren gebracht op verbetering van het ontwerp staan. En wij hopen dat die verbetering tx.t. op een voor ons bevredigende wijze zal geschie den. De minister heeft verklaard voor een gesprek daarover in de Kamer open te staan. Het dal waarin Fréjus ligt, staat geheel blank. Vanmorgen staken hier en daar nog slechts boomkrui nen en daken van huizen hoven het nog steeds in beweging zijnde modderige water uit. In Fréjus, dat ligt in het departement Var tussen Cannes en St. Tropez, zijn delen van straten volkomen weg gespoeld. Het water staat op vele plaatsen bijna twee meter hoog. Groepen redders varen in bootjes langs de huizen, op zoek naar slachtoffers. In hst dal bij Fréjus staan ook tal van dorpjes en gehuchten onder water. Waarschijnlijk zijn ook daar slacht offers gevallen. Het is echter moeilijk om een overzicht vaa de ramp te krij gen, omdat de verbindingen in het rampgebied rijn verbroken. Zij worden zo goed en zo kwaad als het gaat on derhouden door de politie. De doorgebroken dam van Malpas- (Advertentie) affuit #cflt nwt hrt tfiérK tïiALei 2 1 President Eisenhower wü op zijn we reldreis die vandaag begint „de twij fel wegnemen die bij vele mensen onder wie vrienden en bondgenoten, bestaat over de oprechtheid van het Ameri kaanse verlangen naar vrede". De Amerikaanse regering probeert reeds lang de nadruk te leggen op haar oprechtheid, aldus deelde Eisen hower gisteren op zijn persconferen tie mede, maar toch schijnt men hier van nog niet overal overtuigd te zijn. Hij had daarom besloten in ae paar maanden, dat hU nog president is een poging te doen om de mensen in het buitenland van deze oprechtheid te overtuigen. De Verenigde Staten zijn niet agres sief, aldus de president, zij willen geen gebied van wie dan ook. Zij proberen eenvoudig goeae partners te zijn bij het nastreven van vrede. Hij zei, dat hij graag met premier Nehroe de grensmoeilijkheden tussen India en China zou willen bespreken, evenals bij voorbeeld de moeilijkhe den tussen India en Pakistan. Naar aanleiding van een klacht van een aantal r.k.-bisschoppen verklaarde Elsenhower dat hij, zo lang hij presi dent is, niets te maken zal hebben met het geven van advies over geboortecon trole aan andere landen. De bisschoppen hadden namelijk verklaard dat een „propaganda cam pagne" wordt gevoerd opdat de Ver enigde Staten steun zullen verlenen aan „kunstmatige geboortebeperking" in onderontwikkelde landen die met over bevolking kampen. De episcopale bisschop van Cali fornia, James A. Pike, heeft verklaard, nat ten gevolge van het r.k.-standpunt „miljoenen mensen in minder-bevoor- rechte delen van de wereld spoedig veroordeeld zullen zijn tot honger mi sère en wanhoop". Volgens Eisenhower is echter „geen onderwerp minder geschikt voor rege ringsbemoeiing of -verantwoordelijk heid" dan geboortecontrole. Berichten dat Groot-Brittannië be reid zou zijn zijn kernwapens ter be schikking van de overige leden van de Westeuropese Unie te stellen ziin gisteren krachtig tegengesproken in Londen, De zegslieden zeiden dal dit een wijziging zou betekenen in de grondslag van het huidige Britse de fensiebeleid. De prefect van het Franse departe ment Var, Roulies, heeft vandaag ver klaard dat de hele dam van Malpasset bij Fréjus door het water Is wegge vaagd. „Er is niets van over, bi! Is door bet water meegesleurd", ver klaarde Ronlles tegenover journalisten. De dam. die acht jaar oud was, is eni ge weken geleden nog grondig ge ïnspecteerd. Er was to enniets bijzon ders geconstateerd. set is 61 meter hoog. Het water in bet stuwmeer was woensdag tot een ge vaarlijk peil gerezen als gevolg van het noodweer dat langs efó Riviera heeft gewoed. De 50 miljoen kubieke meter water hebben over een afstand van tien kilo meter enorme schade aangrieht Nabij Fréjus is een autobus-trein uit Nice door de vloedgolf overspoeld en omgeslagen, doch alle passagiers kwamen met de schrik vrij. Voorts zijn barakken van. arbeiders die werken aan een nieuwe verkeers weg nabij de dam weggespoeld. Men vreeat dat vele arbeiders om het leven zijn gekomen. De spoorlijn van Marseille naar Nice is over een afstand van anderhalve ki lometer volledig vernield. Ook de luchtmachtbasis van de Fran se marine in Fréjus schijnt zwaar ge troffen te zijn. Hoewel het merendeel vap het militaire personeel de basis tij dig heeft kunnen verlaten, verkeert men in het onzekere over het lot va» een tiental officieren. Alle op de basis gestationeerde vliegtuigen staan onder water. Woensdagavond hadden de plaatse lijke autoriteiten, verontrust door de hoge stand van het water, al besloten de sluisdeuren te openen. Voor het zover kwam, brak het wa ter echter door de stutten van de dam heen. Biet stortte met enorm geweld in het dal van Reyran en sleurde op zijn weg talrijke hulzen, voertuigen en andere voorwerpen mee. De mensen, in hun eerste slaap verrast, namen de wijk naar de bovenste verdiepingen van hun woningen en later naar de daken. Intussen was de elektrische stroom uitgevallen, waardoor de ramp zich in het donker voltrok. Men hoorde angst kreten van gewonden en rag hier en daar mensen die signalen met lampen gaven. Ook hoonde men schoten in de duisternis, gelost om de aandacht van de redders te trekken, die in steeds grotere getale toestroomden. Een ooggetuige gaf het volgende ver slag „Woensdagavond laat viel plot seling het licht uit. Wij dachten aan vankelijk aan een gewone storing. Een üH "<K S/tv - V Sy Lord Lansdowne de Engelse onder staatssecretaris voor buitenlandse aan gelegenheden, heeft in het Hogerhuis meegedeeld, dat de Britse regering heeft besloten een aanvraag van de Cubaanse regering om 15 Hawker Hunter straaljagers te leveren, te wei geren. Lord Lansdowne voegde er aan toe, dat de Britse regering de Cubaanse aanvrage opnieuw in overweging zou nemen, zodra de spanningen in het ge bied van de Caraïbische Zee zouden zijn afgenomen. (Van een onzer verslaggevers) Voor de hervormde kerkbourvactie kwam gisteren bijna 38.000 binnen. De totaalstand is thans 8.759.043, E Franse Riviera is door hevige stormen en zware regenval getrof fen. Deze foto toont -welk een bar weer het was in de Zuidfranse stad Nice. Voetgangers, enige bescherming zoe kend onder hun paraplu's, waden tot over hun enkels door het water in een straat, niet ver van ée beroemde Pro- menade des Anglais." paar minuten, later werd er door een buurman op die deur gebonsd„Maak toch voort, de dam van Malpasset is doorgebroken." En toen hoonden, wij het water. Het klonk alsof er vele sneltrei nen. tegelijk voorbij denderden. Wij lie ten alles achter en vluchtten naar bui ten. Daar zagen wij een lange file auto's op weg naar Sarimt Raphael. Sommige mensen uit Fréjus hebben, nauwelijks dj dgehad een jas over hun pyasna aan te trekken." Saint Raphael, weinige kilometers van Fréjus gelegen, leek vanmorgen wel een vluchtelingenkamp. Reddings ploegen brengen de geredden, die veel al volkomen uitgeput zijn, naar deze plaats, waar de mensen worden onder gebracht in ziekenhuizen, hotels en scholen. Ook Saint Raphael zit zonder elektriciteit. Reddingsploegen, troffen vanmorgen in Fréjus een vrouw aan die het le ven heeft kunnen behouden door zich de hele nacht vast te klampen aan een boom. Behalve 3 procent voorschot In af wachting van een definitieve salaris verhoging, heeft de regering thans aan de bonden van overheidspersoneel oék voorgesteld om dit voorschot op mini maal 12.48 per maand vast te stel len. Voor de lager gesalarieerden, zoals de schrijvers en grote groepen werk lieden betekent dit dat hun voorlopige salarisverhoging wel tot 4 en 4H pro cent kan stijgen. --j Volgende week zullen de bonden Itt het georganiseerd overleg mededielëh of zij op deze basis tot een akkoord willen komen. Op het ogenblik zijn de regeringsvoorstellen in studie. Men vreest dat de ambtenarenbond van het N.V.V. zich zal verzetten tegen de voor gestelde regeling. De salarisverhogin gen zouden per 1 januari ingaan. In de loop van volgend jaar zal dam op grond van de dia® tot stand gekomen gemMr delde loonsverhogingen in bet bedrijfs leven, de def indtieve verhoging vam de ambtenarensalarissen warden vastge steld. -,u De subsidiebepalingen die per dé partement niet zelden aanzienlijk ver schillen, kunnen voorlopig niet wór den gecoördineerd. Dit zegt minister Klompê in haar Memorie van Ant woord op de begroting voor Maatschap pelijk Werk. J Zij wijst erop, dat een interdeparte mentale commissie onlangs heeft vaste gesteld, dat de verschilpunten dermate uiteenlopende oorzaken hebben, dat voorlopig geen algehele systematise-, ring te verwachten is. Wel is het de bedoeling,, de bepalingen geleidelijk op elkaar af te stemmen. Daarom vindt over onderdelen voortdurend interde-' partementaal overleg plaats. j jfi- Advertentie HOREN ER.BIJ nylons v.a. 2.75 HllJI, De regering meent, aldus de staats secretaris, dat aan de kerken geen be perking mag worden opgelegd als zij menen dat het Woord op andere wijze kan worden verkondigd dan thans vol gens het TV-besiuit mogelijk is. Te meer omdat men met name in hei IKOR meent dat eigenlijke kerkdiensten IKOR meent dat eigenlijke kerkdiens ten voor TV-uitzendingen niet geschikt Als de wijziging van het TV-besluil tot stand gekomen zal zijn, zal er voor de r.k.-kerken ere het IKOR jaarlijks 20 uur TV-zendtijd beschik baar zijn Voor de kerken, die sa menwerken in het Convent van Ker ken, zal acht uur zendtijd beschikbaar komen. De staatssecretaris, die antwoordde op vragen van jkvr. Wttewaall van Stoetwegen (c-h.), zei dat hij over deze zaak het advies van de Radioraad ge vraagd heeft. Hem was gebleken dat men thans anders dan in 1955 in alle kerkgenootschappen gelijk denkt over de noodzakelijke verruiming van het begrip „kerkdienst". Tegen de door jkvr. Wttewaall ge vraagde zendtijd voor politieke partijen had de staatssecretaris in beginsel geen herwaar. Hij zal onderzoeken of dit in verband met de beperkte TV-zendtijd thans mogelijk is. In tegenstelling met de k.v.p.-afge vaardigde Peters, meende mr. Schol ten dat de vernietiging van het NTS- besluit om geen fotografen toe te la ten tot de studio's, wèl in het alge meen belang genomen was. Over ae commerciële TV kon de staatssecretaris nu geen mededelin gen doen. Verschillende besprekingen ztjn nog gaande, zei hii. Hii achtte het Opportuun om thans de TV al wette lijk te gaan regelen. Het op één lijn stellen van radio en TV is naar de mening van mr Scholten niet altijd juist. De staatssecretaris zei dat een be richt in het Haagse dagblad „Het Vaderland", aat de regering besloten Wei zou men het er over eens zijn, dat het NAVO-hoofdkwartier overge- organiseerd is, hetgeen de werkzaam heden zeer bemoeilijkt. Overigens zon Adenauer menen, dat het Franse stand punt inzake de NAVO geen gevaar voor de sterkte van de verdragsorganisatie Is. In de Franse hoofdstad is gister avond laat meegedeeld dat aan de ge schillen tussen de Gaulle en. Adenauer de Franse opvatting ten grondslag ligt dat de Amerikaanse strijdkrachten eventueel uit West-Europa zullen wor den teruggetrokken. Een Franse regeringswoordvoerder legde er echter de nadruk op, dat Frankrijk niet het plan heeft in de na bije toekomst „correcties" aan te bren gen in de militaire organisatie van het NAVO-bondgenootschap. „Maar, gezien het feit dat dit ver drag in 1949 werd gesloten, kan het zich naar gelang van de behoeften van dit ogenblik ontwikkelen". Hij liet doorschemeren dat de Franse regering terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit West-Europa als een reden voor verandering beschouwt Deze terugtrekking zou een gevolg kunnen zijn van financiële en econo mische moeilijkheden van de Ver. Sta ten zelf, maar ook van een mogelijke overeenkomst tussen de V.S. en de Sowjet-Unie. of van een verdergaande vermindering van de internationale spanning. Voor Adenauer was echter het idee alleen dat de Amerikaanse troepen mogelijk West-Europa zullen verlaten al onaanvaardbaar. Alle West europese landen dienen er z.i. zo krachtig mogelijk op aan te dringen dat de Amerikanen blijven. Het is minder waarschijnlijk dat de Sowjet- Unie Europa zal aanvallen wanneer hierbij onmiddellijk Amerikaanse troepen worden betrokken, zo zegt Adenauer. De bondskanselier betreurt het dat juist Frankrijk, waarvan de invloed voortdurend toeneemt, „de bal aan het rollen brengt" door te opperen dat de Adenauer- is gisteravond, na besprekingen, in Parijs met Franse regeringsleiders, in Bonn ruggekeerd. Tevoren had hij in Parijs nog een persconferentie gehouden, waan®» hij zich weliswaar gunstig uitligt over het resultaat van het overleg met de Gaulle, maar met betrekkkïj! tot de NAVO toch niet meer wiiijfe verklaren dan: „Wij waren het eeua over de absolute noodzaak van ,de NAVO». *fs Over de agenda voor een komende topconferentie, met name de orStïr wapening en de kwestie Berllaa; kwamen beide sta tas lieden wel tot een akkoord. et, Gemeld wordt, dat Adenauer en dfl Gaulle Groot-Brittannië en de Ver enigde Staten de volgende agenda voor een topconferentie met de Sowjet- Unie, in bet voorjaar van 1960, zullen, vooratellen: 1. Ontwapening; 2. Niet-inmenging in de ïlann- se aangelegenheden van andere landed; 3. Hulpverlening aan de onderont wikkelde gebieden; 4. Het Duitse vraagstuk. Hierbij zWi de - hereniging van Duitsland en 'de positie vaa Berlijn moeten woax&Sa besproken. 4c- Op zijn persconferentie zei Adenauer dat een topconferentie naar zijn me ning het beste hal fapril In Parijs xgu knnnen worden gehouden. Toen hetn gevraagd werd naar pets- berichtendat de sfeer op de bespre- kingen dinsdag gespannen was ge weest, deelde de bondskanselier mfeï „Dinsdag was de sfeer evengoed ais woensdag, tenzij u zinspeelt op liét feit, dat dinsdag in „Hotel Matignon*1 (de zetel van de premier) geroost werd en woensdag in het Elysèe (de zetel van de president) niemand rookte. Adenauer heeft de Gaulle uitgeno digd voor een bezoek aan West-Duite land. Op de weerkaarten treffen we enkele omvangrijke druksystemen aan, die weinig van plaats veranderen en die alleen door randstoringen het weer be ïnvloeden. Het belangrijkste systeejn voor het weer ln West-Europa is eëa zeer diepe stormdepressie bij IJsland. Het bij deze depressie behorende oceaanfront drong ln de nacht vat» woensdag op donderdag ons land bin nen en veroorzaakte op de meeste plaai- sen enige regen. Achter het front wordt met matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest zachtere lucht aange voerd Hierin worden gebieden met op keu ringen afgewisseld door buienzones die met de randstoringen samenhangen. Een ervan ontstond vannacht bij ffè Ierse Zee en verplaatst zich in noord oostelijke richting naar de Noordzee.' Het weer behoudt daardoor de komende dagen een wat onbestendig karakter, maar de temperaturen blHven nmrnnil voor de tijd van het jaar. "V r> ■t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1