Nare zaak IE DE MAAN Alles wijst op royale Sint Nicolaas f H' Regeringsonderzoek gestart Franse ministers naar ram M Vooral nuttige - maar dure - geschenken Noodtoestand in Po-delta Eisenhower overlegt met Italiaanse leiders Chinezen verlaten Indonesië 5 december: Stand is nü f 6500 Aap overleeft ruiintevhidit PAMFLETTEN pro Venezuela OP CURACAO 2 h GEEN WERK MEER TE VINDEN Koopt op tijd uw zekerheid Bulldozers ruimen chaos op in Fréjus IIIM-Sll# Kinderen speelden op autoweg: dode Terug van negentig kilometer hoogte -mê:- r r v_A V.A.R. waarschuwt Israël Boterletters Speelgoed Boeken Worosjilow naar India NATIONALE °"J" LEVENSVERZEKERING-BANK 2ATERDAG 5 DECEMBER 1S59 Directeur: H. DE RUIG J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4468 J Hoofdredacteur: L)r. J A H J 5 BRUINS SLUT m:-:* Een aap heeft gisteren een ruim- tevlucht overleefd. Het dier be vond zich in een cabine, die door een raket tot negentig kilometer hoogte gebracht werd. De raket was door de Amerikanen afge schoten in Wallops Island, Vir ginia en later door een torpedo- bootjager uit de Atlantische Oceaan opgepikt. Rotterdam: Wit'c de Withstraat 25 TeJer. 115700 16 11 Postbus 1112 Postgiro No, 424519. Klacntendlenst abonnementen IB 3019 30 uur Zaterdags 17IB uur. Teletoon 115700 "i-Gravenbage: Huygenspiem 1 - Telefoon 183467 (3 ltjnen) Postbus 1091 Postgiro No. 424867. Klaehtendlenst 18.3019.30 TeMonn 3R95BO Dordrecht: Spuiweg 132 Telef. 4570. 62560 Schiedam: Thomas Kempisstraat 6 a Telef 65401 Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2.65 per maand, f 7 90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelij kj. Tutum- - A (Geldig tot zondagavond) VERANDERLIJK Veranderlijke bewolking 'met vannacht en morgen ochtend plaatselijk mist. Later kans op enige regen. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. De zelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: zon op: 8.31 Maan op: 12.50 onder: 16.30 onder: DE behandeling van de „zaak"- Meulenbelt In de Tweede Kamer is voor ons gevoel een onbevredigen de zaak geweest. Het onbevredigende is hierin gele gen dat de Kamer of een Kamercom missie niet de rol van een arts en niet de rol van een rechter kan vervullen. Eiï als de Kamer zich dan met het ge val inlaat, dan moet zij zich beperken tot het antwoord op de vraag of haar gebleken is dat de regering verkeerde dingen te dezer zake heeft gedaan. Dat antwoord luidde negatief. Er is niet gebleken dat de regering iets ver keerd heeft gedaan. En dan moet men eigenlijk verder zwijgen, want tot een oordeel over de zaak is men daarmee niet gekomen en kan men zo niet ko men. En bij ieder woord dat men dan verder spreekt loopt men het. gevaar dat men op de stoel van de arts of de rechter terechtkomt. En men is geen arts of rechter en kan het niet zijn ook. De zaak-Meulenbelt hoort thuis bij de rechter. Dr, Meulenbelt kan een klacht indienen, hij kan een actie we gens onrechtmatige daad beginnen en dan komt de hele zaak op tafel met overlegging van stukken en getuigen verklaringen, zodat de raadsman van het echtpaar zijn hart op kan halen. Dat kan hij en dat kon hij al jaren. Maar dat doet men niet. Men wei gert de voor de hand liggende weg te bewandelen, onder aanvoering van ar gumenten die geen steekhouden. Men bewandelt een andere weg, die tot niets leidt, dan dat het spektakel ver groot wordt en dat de slachtoffers nog veel meer het slachtoffer worden. WIJ vinden het wat jammer dat in de Tweede Kamer te veel spre kers, met de beste bedoelingen be zield, en ook minister Beerman, er zich niet voldoende voor gehoed heb ben op de plaats van arts of rechter terecht te komen. Het merkwaardige was dat wel iedereen zich principieel op het stand punt stelde dat dit niet moest gebeu ren én door iedereen werd gezegd ook door de heer Van Rfjckevorsel dat men naar de bevoegde rechter moest gaan. Maar al sprekende ging men dan uitweiden over details waardoor men dan in geneeskundige beoordelingen terechtkwam of in beoordelingen die aan een rechter voorbehouden zijn. Dat was het geval bij minister Beer man en bij de heer Oud, evenzeer als bij de heer Van Rijckevorsel en de heer Van Dis. Wij vonden ons gevoelen het best vertolkt door de heer Van Doorn en door prof. Versteeg. Deze beide heren zagen het gevaar van dit afglijden het duidelijkst. Waarom is dit een gevaar, zal men vragen. In de eerste plaats omdat men zijn bevoegdheden en de grenzen van zijn bevoegdheden in acht moet nemen. De schoenmaker moet zich bij zijn leest houden. En in de tweede plaats geeft men door dergelijke niet verantwoorde uitingen nieuwe aanknopingspunten voor de persagltatie en de pogingen der raadslieden om de zaak-Meulen belt een zaak-Meulenbelt te laten blij ven zonder het een rechtszaak Meulen belt te laten worden. IEDEREEN vindt de zaak-Meulen belt een trieste zaak. En dege nen, die haar in de publiciteit bren gen op de wijze waarop dat tot dus verre is geschied hebben wel een zeer grote verantwoordelijkheid op zich ge nomen. Want juist door deze publici teit gaat dit echtpaar kapot. En dat alles terwijl het niet nodig was om dat de weg naar de rechter openstond en openstaat. Ten slotte zit in deze zaak voor de Tweede Kamer een les. De Tweede Kamer moet ervoor op passen dat niet telkenmale wanneer een bepaald blad met sensationele ver halen over de een of andere vermoor de onschuld komt, die zaak in de Tweede Kamer ter sprake komt. Want men kan er maar op rekenen dat na de majoor K. en na de Meulenbelts er weer andere soortgelijke zaken op stapel worden gezet. En de Tweede Kamer moet niet wor den tot een gratis reclame-apparaat van een bepaald soort bladen. Vanavond: OVER VLOED AAN CADEA US (Van een onzer verslaggevers) ET IS NOG TE VROEG om het met zekerheid te voorspel len, maar alles wfóst erop dat Sint Nicolaas vanavond zeer royaal zal geven. De afgelopen dagen heeft de Nederlandse middenstand het ondanks het slechte weer zeer druk gehad en men rekent erop dat men vandaag een record-omzet zal halen. De laatste jaren heeft het publiek steeds zijn Sinterklaasinko pen op het nippertje gekocht en nu dit jaar 5 december op een za terdag valt, zal dat waarschijnlijk nog veel meer het geval zijn. De keuze blijkt dit jaar niet gevallen te zijn op goedkope, maar vooral op duurdere, waardevolle geschenken. Dit geldt zowel voor speelgoed als op de boekenmarkt. De belangstelling voor snoepgoed is weer groot. Vooral pepernoten en marsepein blijken plotseling zeer in trek te zijn, zo zeer zelfs, dat vele bakkers naar een van de fabrikanten ons meedeelde gisteravond nog grote nabestellingen hebben gedaan. President Eisenlurwcr Inspecteert met zijn Italiaanse ambtgenoot Groncbl de erewacht op het vliegveld van Rome. Eisenhower kwam gistermiddag in Italië •aan voor een bezoek van enkele dagen aan het begin van zijn wereldreis. (Van een onzer verslaggevers DE fabrikanten van chocola deletters en de bakkers van boterletters hebben dit jaar een oude ervaring bevestigd gezien: de M is de meest verkochte let ter. De M van moeder. De letter bovendien met de grootste in houd (al mag de W er ook we zen). Voor de bakkers een moei lijke letter, met veel knikken. Verder heeft men dit jaar ge constateerd dat er tweemaal zo veel letters van melkchocolade als van pure chocolade verkocht worden. Opmerkelijk Is dat de vraag naar de letter T in Friesland veel groter is dan elders in het land. Voor Taeke, Tjitske, Tjeerd, Tjalllng en Tebbe. De Franse regering is vandaag be gonnen met een onderzoek op het hoog ste niveau naar de ramp met de Mal- passet-dam. Vijf ministers van het ka binet, onder wie de minister van Bin- nenlandse Zaken, Ch&tenet, beginnen vandaag een onderzoek ter plaatse. Ghatenet vliegt vandaag met de mi nisters voor Volksgezondheid, van we deropbouw en Openbare Werken naar Fréjus, waar het vijfde lid van de mi nisteriële commissie van onderzoek, de minister van Landbouw, Rochereau, zich reeds bevindt. De dam was, toen hij m 1952—1953 werd gebouwd, de dunste ter wereld. Hij was van een revolutionaire nieuwe constructie en gebouwd in de vorm van een boog, die de druk van het water in plaats dat deze wordt opgevangen door een zware muur van beton, overbracht naar de zijden van het dal, op dezelfde wjjze zoals een boog het gewicht van een dak overbrengt op de muren, waar op het steunt. Sinds de bouw van de Malpasset-dam zijn op verscheidene plaatsen in andere landen dammen van bet gewelftype ge bouwd. Voor dammen van het gewelftype ie slechts een derde van het beton nodig, dat nodig is voor een dam van het oude type om dezelfde waterdruk te weer staan. (Advertentie) VERCHR. STALEN KINDERSTOELEN COMB. BOXEN, BOXMATRASJES.' BABY TRAPEZES. 's'HE EREN BERG TEL .-083A6-444- In de Po-delta in Italië is de nood toestand afgekondigd in verband met het sterk gestegen pell van de rivier. Een krachtige wind vanuit zee belem mert het afvloeien van de rivier, die door de zware regenval van de afge lopen dagen reeds sterk was gestegen, naar de Adriatische Zee. Op alle dij ken in de delta wordt gewaakt. Men verwacht dat het water in dB loop van vandaag een kritiek pnnt zal bereiken. Te Ficarola, Foleselia, Castelmassa en Pila hebben de inwoners hun huisraad reeds naar de bovenverdiepingen van de huizen gebracht. Een welfdam kan evenwel slechts in nauwe doorgangen met oevers van mas sief rotsgesteente worden gebouwd. Het dal van de Reyran, waar de be zweken dam was gebouwd, was volgens het oordeel van technici een ideale plaats voor zulk een dam. In Fréjus heerst nog steeds grote spanning. Tallozen slaan de aankomst gade van nieuw gevonden slachtoffers die men, ondanks de modder, dikwijls meteen herkent. Meer dan 10.000 mensen namen vrij dag deel aan de reddingswerkzaamhe den. Met bulldozers en tractors wordt gepoogd enige orde in de chaos te scheppen. Over het gebied hangt de lucht van desinfecterende middelen die gebruikt zijn om epidemieën te voorkomen. De openbare aanklager van het de partement Var heeft in Draguignan be kendgemaakt dat hij een juridische pro- eedure tegen X. is .begonnen in verband met de ramp. Dit is de gebruikelijke Franse procedure bij een strafrechte lijk onderzoek tegen onbekende perso nen. Volgens vrijdagavond gepubliceerde officiële cijfers zijn er tot op heden 196 doden geteld en worden 87 men sen vermist. Van de vermisten wordt aangenomen dat ze omgekomen zijn. Het kan nog wel weken duren voor hei definitieve dodencijfer bekend zal zijn, De Ver. Arabische Republiek' van president Nasser heeft plannen voor een militaire actie uitgewerkt om te verhinderen dat Israel de voorgeno men toevoer van het Jordaanwafer naar de Negeb-woestijn verwezenlijkt, aldus een waarschuwing van nadio- Caïro, die in een uitzending in het He breeuws is gegeven. Een aantal woningen van militai ren te Woensdrecht heeft Inderdaad gebreken aan de rookkanalen te zien gegeven, die risico's voor de bewoners opleverden. Daarom heeft men deze gebreken inmiddels met spoed ver holpen. Verder geconstateerde onvol komenheden, waarover geklaagd was, zijn voor de bewoners niet gevaar lijk, maar de eigenaar heeft toegezegd ook hierin op de kortst mogelijke ter mijn te voorzien. De ministers Van Aartsen en Visser hebben dit geantwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Bommer. Mi nister Van Aartsen ziet nu geen reden om de huurprijs opnieuw vast te stel len, maar minister Visser is wel be reid de bewoners een tegemoetkoming te verlenen wegens gederfd woonge- rief. De Amerikaanse president, die gis teren in de Italiaanse hoofdstad Rome is aangekomen aan het begin van zijn i. ereldreis, heeft vrijdagavond ia het Quirinaal gedurende een uur bespre kingen gevoerd met zijn Italiaanse gastheer Gronchi. In diplomatieke kringen verluidt dat voornamelijk is gesproken over de be trekkingen tussen Oost en West en de taak van de NAVO in een wereld waar in de koude oorlog plaats schijnt te gaan maken voor een periode van dooi. President Gronchi zal de volgende maand een bezoek aan Moskou brengen en men neemt aan dat president Eisenhower hem uit de eerste hand een indruk heeft gegeven van zijn recente besprekingen met Chroestsjew. Na de besprekingen met de Ita liaanse president was Eisenhower ere gast aan een groot banket in het paleis. Daarna woonde hij een receptie bij, waarvoor 3500 mensen waren uitgeno digd. Ongeveer 350 Chinezen, die in Indone sië geen werk meer kunnen vinden, zijn met het Nederlandse schip „Tji- wangi" te Hongkong aangekomen. Zij werden door de politie, die contact met deze groep zoveel mogelijk voor kwam, naar een speciale trein ge bracht, die deze mensen per eerste gelegenheid naar de Chinese grens bracht. Zij verklaarden tegenover journalisten, dat velen hunner in Indonesië zijn geboren en tevoren nooit in China zijn geweest. Zij verklaarden ook, niet te weten, waar zij terecht zouden komen of wat hun toekomst zal zijn. Zij waren ver heugd Indonesië te hebben kunnen verlaten omdat zij er geen werk meer konden krijgen. Nadat zij in Indonesië op arbeidsbu reaus waren ingeschreven moesten zij lange tijd wachten op toestemming van de Indonesische overheid voor dat ze werk konden krijgen. Bij de groep bevonden zich 150 arbei ders uit de tinmijnen van Banka en Billiton. Volgens deze laatsten zullen de overige Chinese mijnwerkers in Indonesië, ten getal van tweeduizend, eveneens spoedig naar China ver trekken. Het Indonesische leger heeft be kendgemaakt dat er op West-Java vele Chinese winkeliers zijn aange houden die „het bevel van de cen trale regering om de dorpen in de provincie te verlaten, naast zich rieer hadden gelegd". Dit was uit „veilig heidsoverweging-en" bevolen. Eisenhower zal vandaag in Rome be sprekingen voeren met de Italiaanse premier Segni, en diens minister van Buitenlandse Zaken, Pella, De Italiaanse bladen, van links tot rechts, gaven vandaag unaniem uiting aan hun sympathie voor Eisenhower. „Ike met sympathie begroet", schreef het communistische orgaan „l'Unita". „Het volk verwelkomt Eisenhower hartelijk", viel het met de communis ten sympathiserende blad „II Paese" bij. Hieruit Kijkt de nieuwe houding van de communisten, die eens, toen Eisen hower Rome bezocht als bevelhebber van de NAVO, opstootjes veroorzaak ten. Gisteren hingen in het centrum van Rome communistische aanplakbiljet ten, waarop de Amerikaanse president welkom werd geheten als een man die een belangrijke bijdrage levert tot de vrede. Op rijksweg 12 te Bennekom werd vrijdagmiddag een meisje, de 7-jarige L. M. Spies uit Bennekocn, door een personenauto gegrepen en zo ernstig gewond, dat het korte tijd later over leed. Rijksweg 12 is een autoweg en dus uitsluitend toegankelijk voor het ge motoriseerde verkeer. Het meisje had echter samen met twee vriendinnetjes het talud naar het viaduct beklommen, dat de rijksweg over de Bennekomse- weg voert. De kinderen waren daar aan het spelen; plotseling staken zij de rijbaan over, waarbij het dochtertje van de familie Spies door de auto wer& gegrepen. Merkwaardig is de onverwachte come-back van de pepernoot. Vele jaren was de vraag naar dit strooi- goed zeer gering, en het leek erop of het gulle strooien uit de tijd zou ra ken. Maar dit jaar is de vraag onver wachts zeer groot. De produktie is de laatste dagen enorm opgevoerd en nog kan men niet overal in het land vol doen aan de wensen van hen die van avond hun kinderen willen laten grabbelen. Ook marsepein in de vorige ja ren in verband met de hoge prijs betrekkelijk weinig verkochit doet het dit jaar goed. Vele balskers voorzover ze dit snoepgoed niet zelf maken zagen hun voorraad zo snel slinken dat ze op het laatste ogenblik nog grote bestellingen de den bij de fabrikanten. DE boterletters en banketletters worden veel verkocht. Gelukkig is de boterprijs juist kort geleden flink gedaald, en de prijs van amandelen valt dit jaar ook mee, maar toch blij ven deze letters tamelijk prijzig. Dit neemt niet weg dat vele bakkers de hele afgelopen nacht aan het werk zijn geweest om vandaag een flinke voor raad te hebben. Het publiek wil nu eenmaal verse boterletters en stelt daarom zijn bestellingen dikwijls tot het laatste uit. DE kinderen kunnen voor vanavond op mechanisch speelgoed rekenen: vooral treinen van alle merken en van alle prijzen. „We zijn tevreden", zei men ons in de speelgoedzaken, en dat is niet onbegrijpelijk. Er wordt veel duur, maar nuttig speelgoed verkocht, zoals ook bouwdozen en een nieuw verkeersspel, waarbij de jeugd ver nuftig met auto's kan manipuleren, OP de boekenmarkt worden de pockets goed verkocht, maar van een „vlucht in de pockets" is geen sprake. Vooral het goede, duurzame boek vliegt weg. Best-seller in de boekwinkel is dit jaar het goed- gedocumenteerde, prijzige „Opmars naar de galg". Verder is veel vraag naar „Exodus" van Leon Uris. Merk waardig is dat zeer hoog op de lijst van meest gevraagde boeken een standaardwerk over baby- en kleu terverzorging genoteerd staat. Bü de pockets is vooral vraag naar het humoristische genre. De verkoop van pockets in vreemde talen an ders zeer aanzienlijk blijkt plotse ling vrijwel stil te staan. Hoe druk het in de boekwinkels de laatste dagen was, bleek ons toen we hier en daar wilden informeren naar de grootte van de omzet. Men had nauwelijks tijd om ons te woord te staan: de klanten gingen vóór en de winkels stonden vol klanten. President Worosjilow van de Sowjet- Unie, vice-premier Koslow en het vrouwelijke partij-presidiumlid Jeka- terina Foertsewa zullen in januari te New Delhi de feestelijkheden voor India's tiende verjaardag als republiek bijwonen, zo is in de Indiase hoofdstad bekendgemaakt. Vandaag, op de verjaar dag van Sint Nicolaas, knn- oen wij melden, dat de stand 1 van de giften is: 6500, Graag maken wij nog melding van een opklapbare speelgoed- brug, een weergave in het klein van de klapbrug In Breukelen. Deze brug is een werkstuk van de heer H. van Dijk, Brugstraat 53 in Breukelen. De brug wordt alsnog, overeenkomstig de wens van de maker, naar Ermelo ge zonden. Voorts ontvingen wij nog een zending speelgoed, bijeenge bracht door de leerlingen van de zesde klasse van de Groen van Prinstererschooi in Barendrecht. (Zie voorts elders in deze editie) De houder met de aap werd van de raket gescheiden op een hoogte van 48 km en schoot toen nog omhoog tot 9» km. Vervolgens viel hij vrij tot 6500 meter, toen een kleine stabilisatie- parachute openging. Op 3000 meter ging de hoofdparacbute open. De hou der kwam op een afstand van 325 km uit de kust neer, waar schepen direct, en met succes, gingen zoeken. Een torpedoboot jager viste de cabi ne uit zee op, juist 3 uur nadat de raket was gelanceerd. De aap had een zuurstofvoorraad van veertig uur. Het schip bracht de cabine naar de marinebasis Norfolk in Virginia waar de aap werd bevrijd. De houder met de aap was van de soort, die men wil gebruiken om een mens de ruimte in te sturen en te laten terug keren. De aap, Sam, weegt zeven pond. Zijn cabine was een meter lang en heeft een middellijn van vijftig centimeter. De aap zat in een op maat gemaakte zetel die was bekleed met schokabsor- berend schuimrubber. Met behulp van elektroden werden ademhaling, hart slag, reactiesnelheid e.d, gecontroleerd. Toen. de cabine aan boord van de torpedobootjager werd geopend, zat Sam vriendelijk te grijnzen in zijn ka mertje. In de cabine bevonden zich ook plantendelen, zenuwcellen van een rat, reageerbuisjes met bacteriën en larven en eieren van insecten. Sam 'kreeg di rect nadat hü uit zijn cabine was ge haald een maaltijd bestaande uit een halve appel, een halve sinaasappel en een glaasje water, die hij met smaak verorberde. De Amerikaanse school voor luchtvaartgeneeskunde zal de aap nader onderzoeken. WILLEMSTAD OP CURASAO heeft opnieuw een nachtelijke pamflet- tenrcffcn meegemaakt ditmaal pro Venezuela. De pamfletten, die in de nacht van donderdag op vrijdag op Curacao neerdaalden, waren afkomstig van de „Movimento pro Amistad Antil ies Venezuela" („Beweging van vriendschap tussen de Antillen en. Venezuela"). De inhoud was echter weinig vriendschappelijk. De schrij ver ervan deed een zeer scherpe aan val op de houding van de Neder landse regering in verband met het incident van de „huurling-piloten". Op Curacao weet men niet waarvan daan deze nieuwe pamfletten komen. Men vermoedt echter dat inwoners van Willemstad zelf de verspreiding op touw hebben gezet Advertentie Zon op

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1