Met financiële steun - kans voor ederlandse en Belgische industrie Eindstand f 6724,98 Weer onlusten in Belgisch ongo Omroepen eisen stopzetting publikatie programma's Eisenhower brengt kort bezoek aan Afghanistan issnre. ïS-™4- Nieuwe Dj ster Interventie in strijd om Nederlandse order ranse expeditie zoek in ieuw-' ïuinea Rots brak met dam af in Yéljus Noodtoestand Loeloeaburg Echtpaar gedood door kolendamp -sas,'u &ésa«^v&. tr- M Starfighter en Mirage naar het tweede plan KORT GEDING TEGEN WEEKBLAD T V. President vandaag nog naar India Nederlander in V.N.fMan (BI) overleden nieuw rapport over Hongarije schokkend aan brandwonden r r WOENSDAG 9 DECEMBER 1959 Directeur- H Dtó KULÜ ZEVENTIENDE JAARGANG IV©. 4471 (Van onze parlementaire redacteur) JE strijd om de vliegtuigorder van de Nederlandse en Belgische -* luchtmachten is gisteren in een nieuw stadium gekomen. Was het probleem voor de beide regeringen tot dusver, dat zij moesten kiezen tussen de Franse Mirage III en de Amerikaanse Starfighter G, gisteren zijn op het departement van Defensie voorstellen overhan digd van de Amerikaanse fabriek Republic Aviation Corporation, die de F-105 D (Thunderchief) in produktie heeft. Deze Amerikaanse fabriek, waarvan momenteel een onderhande- iingsdelegatie in ons land vertoeft komt met een plan om 250 Thun- derchiefs voor de Nederlandse en Belgische iuehtmachten te fabri ceren, voor 1,4 miljoen dollar per stuk. Deze prijs ligt aanmerkelijk bóven die van de Starfighter en de Mirage, maar de Amerikanen deelden mee, dat de Amerikaanse regering bereid is om met Neder land en Belgie te onderhandelen over Amerikaanse financiële steun Foor 2037 kinderen N Bijna een ton voor de ben", kerkbouwactie Minder kans S. BKUINS SI Hoofdredacteur: Dr. j \wm atro» 1 - n Motivering Belangen omroep c Verplaatst Brandende pijp in zak Brie maanden na huwelijk: OVERLEG LONEN IN ZUIVELINDUSTRIE Oostelijke wind Rotterdam: '•"Gxavenhaffe. PosSSo rio li^A7 <3 M,n*m Abonnemêtitspriis 6™cent Tol,<* 65401. Dordrecht; Schiedam: (Geldig tot donderdagavond) TOENEMENDE WIND Veel bewolking met plaatselijk enige regen, sneeuw of Uzel. Tot krachtig of hard toenemende oostelijke wind. Van overwegend lichte vorst in het noorden van het land tot temperaturen iets boven het vriespunt in het uiterste zuiden. Morgen: Zon op: 8.36 Maan op: 14.38 onder: 16,39 onder: 3,26 ÏN een van de avondvergaderingen van de Tweede .vamer heeft ver leden week een levendig debat plaats gevonden, waarvan het de moeite waard is er hier aandacht aan te schenken. Hoofdfiguur in het debat was me vrouw Van Sómeren-Downer (V.V.D.) die een felle aanval deed op ons ra dio- en teievisiebestel. Aan het debat namen deel de heren Peters, Kieft en Van Th iel. Mevrouw Van Someren had geen goed woord over voor dat bestel. Dat er kritiek geoefend wordt, ook op het radio- en televisiebeleid, is een gezon de zaak. Mevrouw Van Someren signa leerde5 bij voorbeeld de commercial! sering van de omroepverenigingen. Maar toen gaf ze daarvan een erge mistekening omdat ze daarbij alleen wees op de symptomen welke in die richting aanwezig zijn, maar gener lei oog bleek te hebben voor de idea len en drijfveren die de omroepver enigingen voor ogen staan en leiden en die met de commercie niets uit staande hebben. Bovendien moet men niet alle omroepverenigingen over één kam scheren. Maar desondanks is het goed om te zien dat hier een vraagstuk ligt waar voor de omroepverenigingen door de loop der historie zijn komen te staan, dat zij zelf moeten zien en waarvoor ze zelf een oplossing moeten zoehe het vraagstuk nl. dfit met de culturele doeleinden die men najaagt, de mid delen waarmee men di- najaagt, in gepaste overeenstemming moeten zijn. Amerika biedt 250 ,Thunderchiefs' aar AAR dat was de hoofdzaak niet. Onder de leuze: „Leve de natio nale omroep" vaagde m-vr. Van So meren ons hele omroepbestel terzijde als een miserabel en griezelig verzui lingsverschijnsei. Het argument daarvoor was de on gelijkheid, die het bestaande systeem schept voor sommige groepen. Die on gelijkheid is er in vele variaties. Maar, zoals de heer Van Tbiel opmerkte: On geiijkheid van behandeling kan men hebben bij het huid'ge omroepbestel, maar ook bij" een nationale omroep. En met gelijkheid is dit hetzelfde. En de ongelijkheid is in het bestaande be stel te corrigeren. Het argument van mevr. Van So meren was dus een ondeugdelijk ar- gum.nt voor haar betoog. Maar hoe wel de heer Van Thiel goed zijn best deed kon hij dat de Geëmotioneerde V.V.D.-sfgevaardigde niet aan haar verstand brengen. Deze laatste volhardde in een laat dunkend geschimp op de verzuiling, waarbij ook weer naar voren kwam bet niet zien en het niet willen zien, het niet de moeite waard vinden om te zien. wat de tegenstander drijft. De heer Kieft probeert haar dat in de daarvoor eigenlijk te korte spreektijd duidehjk te maken. De beer Peters probeerde haar op de consequenties van haar betoog te drukken, maar op geen van beide ging de V.V.D.-afgevaardigde voldoende m Het debat was in die zin zeer onbe- vredige d. Maar het maakte wel duidelijk waar wij de vorige w^ek ook de aan dacht voor vroegen dat een richting die veertig jaar geleden in het defen sie» was, thans in het offensief is. DE eindstand van de finan ciële actie ten behoeve ran de vorige week gehouden Sint- Nicolaasfeesten voor ruim 2000 kinderen de jaarlijkse actie van Trouw vermeldt een eind stand van: 6.724.98. Wij delen nog mede, dat pak ketten, die ons na 3 december de einddatum van de actie bereikten, hun weg hebben ge vonden naar het Hervormd Weeshuis in Amsterdam, de Protestants Chr Kinderbescher ming in Rotterdam fmeisies- internaat „Vredestein") en bet Goodwill-centrum van het Le ger des Heiig in de hoofdstad Uit de dankbrieven van de ge- adooteerde stichtingen en kin derhuizen tichten we die van „zuster Bout" hoofdleidster van het meisjes-paviljoen De Horst" Groot Emmaus Ermelo: „Hartelijk, hartelijk dank voor het televisietoestel en voor de vele, vele andere geschenken, die de kinderen zo blij hebben gemaakt" 97 7? 99 (Van een onzer verslaggevers) In twee dagen tijd is voor de her vormde kerkbouwactie een bedrag van bijna honderdduizend gulden binnen gekomen. Gisteren dinsdag, kon ge boekt worden ƒ62.000 en vanmorgen bleek, dat hierbij een bedrag van 34.600 geteld kon worden. De totaalstand is thans geworden 8.904.499. Daarbij deelden zij mee, dat Ame rika zelf seen Starfighters maar Thun derchief s voor zijn luchtmacht zal aan schaffen, omdat gebleken is dat de Thunderchief in alle opzichten, èn ope rationeel èn defensief, beter zal vol doen dan de nog niet in produktie zijn de Starfighter, De Amerikaanse jachteskaders m Europa zullen ook met deze machine worden uitgerust. Dat men van ie de zijde van de Republic Aviation Corporation zoveel belangstelling voer-Nederland heeft, komt omdat Nederland van de Europese Navo- landen momenteel het grootste aan tal vliegtuigen nodig heeft (150 te gen België 100). De Amerikanen zijn bereid 37 procent van de produktie door de Nederlandse en Belgische industrieën te doen plaatsvinden, zodat de trans actie ook economisch voor Nederland aantrekkelijk wordt, te meer omdat ook het onderhoud van de machines van de Amerikaanse luchtmacht aan een Nederlandse firma aal worden gegund, wanneer de Nederlanders en de Belgen de order bij de Repu blic Aviation plaatsen. Deze Amerikaanse Interventie, die kennelijk geïnspireerd is door de Ame rikaanse regering, betekent, dat de kansen van de Franse Mirage aanmer kelijk minder zijn geworden. Wanneer de beide regeringen zouden besluiten om dp Mirage aan te kopen, dan zuilen zij hun plannen immers moeten finan cieren zonder Amerikaanse steun. De Starfighter G, waarvan de Europese licentierechten zich in Duitse handen bevinden (minister Visser en staatssecretaris Caimeijer hebben maandag nog met minister Strauss over de vernieuwing van de Nederlandse luchtmacht gesproken) staat nog aan het begin van de ont wikkeling. De produktie van dit type moet nog gehee! op gang komen, terwijl de produktie van de Thunder- Mr chief met ingang van 1 januari zal worden verdubbeld De Amerikaanse luchtmacht heeft een miljard dollar in de ontwikkeling van dit snelle vliegtuig gestoken. Bij de research waren enige honderden in genieurs betrokken en de uitwerking van de plannen heeft zeven jaar ge vergd, Zie verder pag. 4. Ie kol.) Van de Franse expeditie In Neder lands Nieuw-Guinea is niets meer ge hoerd sinds 35 november, toen tij meldde dat zij nog voor slechts drie dagen voorraad had. Dit is in Parijs meegedeeld. De expeditie staat onder leiding van Pierre Dominique Gaisseau. Me verkent een bergketen in het cen trum var het Nederlandse gebied. In zijn laatste rapport schrééf Gais seau, dat men op 4,000 meter hoogte! door een droge rivierbedding trok. Bevoorrading per valscherm was niet mogelijk wegens ongunstige weers-1 omstandigheden. De directeur van de bouwmaat schappij die de ongel uksdam van Mal- passet heeft gebouwd, Jacques Ballot- Lena, heeft voor „France-Soir" ver klaard dat de ramp te wijten is aan afbreken van de rbts waaraan do dam verankerd was. De technici hebben kunnen consta teren. zo zei hij, dat het linkse uit einde van de dam met rots en al is weggegleden. Het Franse ministerie van Binnen landse Zaken heeft medegedeeld, da- het aantal doden ten gevolgt; van de dambreuk op het ogenblik 384 be-f draagt, terwijl nog 110 personen wor den vermist. (Van onze correspondent). Overeenkomstig de eis van de offi cier van Justitie veroordeelde de Leeuwarder rechtbank de 59-jarige administrateur F. H., oud-wethouder van Terschelling, die zo'n slordig be heer had gevoerd over aan hem toe vertrouwde geleden, dat er een tekort van f 20 000.was ontstaan, tot ander half jaar gevangenisstraf met aftrek. -•«. N sS« Voor de rotskust van Noord-Schotland ligt het wrak van de Schotse treiler „George Robb", die dezei dagen een tol taerd van de razende storm op zee. Twaalf mensen kwamen bij deze scheepsramp om het leven. De 18-jarige Leen Wessel met het hondje, dat ha vastgeklemd hield, toen de reddingboot van Brixham hem van de lichter haalde, die door de „Cycloop" vat» Wijsmuller werd getrokken en waarvan de kabel moest worden gekapt. Zijn maat, de 45-iarige J. Visser uit Egmond aan Zee, die zich eveneens als run ner aan boord van de lichter be vond, raakte te water en verdronk. I In en om de stad Loeloeaburg in Bel gisch Kongo is het maandag tot onge regeldheden gekomen, -waarbij volgens de jongste berichten vijftien Kongole zen zijn gedood en 25 gewond. Onder de doden zijn en vrouw en twee kin- r deren. In Loeloeabure is inmiddels de noodtoestand afgekondigd. Dinsdagochtend is de spanning tus sen de verschillende Kongolese bevol- kingsgroepen in dit gebied, die sater dag reeds tot enkele relletjes leidde, nog verder toegenomen. Uit Leopold- stad wordt gemeld, dat Loeioeaborg en de omgeving onder scherp njilitair toe_ -zifht zyQ._geplaa.iSt, - - 1 Langs de wegen in de omgeving van de stad trokken maandag groepen ge wapende Kongolezen op, die dooi de politie uiteengedreven konden wor den, Elders wierp de bevolking barri caden op uit vrees te worden overval len. Dinsdagochtend was de rust nog niet hersteld en wenden op verschil lende plaatsen groepen gewapende Kongolezen waargenomen. In verscheidene landelijke gebieden van Belgisch Kongo zijn de gemeente raadsverkiezingen die op 20 december in de grote steden worden gehouden, reeds begonnen. Een van de «ebiecjen is t!e oostelyke provincie Kivoe, waar 1.556 kandidaten stryden om 346 raads- zetels. Moeilijkheden hebben zich tot dusver niet voorgedaan. De inheemse bevol king, voor een groot deel behorende tot de stam der Basji, is in de ontwikkeling bij andere delen van Kongo achterge bleven, heeft weinig politieke belang- (Van onze radio- en t.v.-redacteur De omroepverenigingen zullen in kort geding stopzetting sen van de pablikatic der omroepprogramma s u het weekblad T, Dit werd vanmorgen bekendgemaakt door de omroeporganisaties AVRO, KRO, NCRV, VARA en VPRO. De organisaties zeggei hiertoe genoodzaakt te hebben gezien om daarmede de belangen van de omroep, de luisteraars en de kijkers te beschermen. Het voornemen van de omroepver cnïgi-igen kom» niet onverwacht. Lam Set dan een jaar aS publiceer het weekblad T.V. de televisieprogramma s. De omroeporganisaties hebben herhaal delijk te kennen gegeven van oordeel te zfjn dat het blad daarmei» aan de omroeporganisaties toekomende rech ten schond. De situatie werd kort ge leden verscherpt, toen het blad ook begon met publikatie van de rat io~ programma's, waarvan de omroepver enigingen het auteursrecht bezitten. Het weekblad T.V. evenwel stelt zich «P het standpunt dat publikatie van Programman ieuws in schematische vorm vrjj h. In de motivering van hun voorne men betogen de omroeporganisaties culturele verenigingen te zijn, zonder winstgevend doel, waaraan ie over heid de verzorging der uitzendingen heeft toevertrouwd De inkomsten die zij genieten uit de contributies der le den en uit de exploitatie der program mabladen, worden ten behoeve var het omroepwerk aangewend. De verenigin gen 'betalen daaruit een aanzienlijk deel in de kosten van studiobouw en eg gen uit deze inkomsten grote bedra gen toe op de uitkeringen, die zij ter financiering van de programma's uit de luisterbijdragen ontvangen, aldus delen zij mede ter toelichting op hun voornemen. Zonder deze inkomsten der verenigingen zou het Nederlandse volk, op de een of andere wijze genoodzaakt zijn tot het opbrengen van de bedragen, waarom het hier gaat, welke bedragen in het belang van de omroep nodig zijn. Het is meermalen gebeurd, vervolgt de toelichting, dat uitgevers de publi katie van de omroepprogramma's aan wendden om hun blad aantrekkelijk ie maken. De baten uit «Jen exploitatie komen in particuliere handen cn gaan geheel aan de omroep voorbij. Nog af gezien van de overtreding der auteurs wet, is het de taak van de verenigingen, zo zeggen zij, de belangen var de om roep, de luisteraars en de kijkers te verdedigen en deze particuliere exploi tatie der programma's te voorkomen. Dat de omroeporganisaties* bereid zijn daarbij ook andere redelijke be langen in hei oog te houden, blijkt al uit de bereidheid aan de dagbladen verkorte programma's ter publikatie vrjj te geven, aldus de omroeporganisa ties in de motivering van het plan om een kort geding aanhangig te maken. President Eisenhower Is vanmor gen in zijn viermotorig straalvliegtuig uit Karatsji op bet door de Russen aangelegde vliegveld va» de Afghaanse hoofdstad Kaboel geland voor een kort bezoek aan Afghanistan Hij werd op iet vliegveld begroet door koning Mohammed Zahir. De twee staatshoofden begroetten eikaar har telijk. Het vliegveld was rijk ge tooi f met Amerikaanse en Afghaanse vlaggen. President Eisenhower zei, dat hij ar reeds lang naar had verlangd een be zoek aan Afghanistan te brengen en dat „ware vriendschap en wederzijds verantwoordelijkheidsgevoel ;ussen de landen niet alleen wenselijk, maar van het grootste belang" is President Eisenhower droeg een zwarte winterjas en een dikke shawl, daar net vroor in Kaboel en de tem peratuur er aanzienlijk lager was dan in Karatsji Afghanistan is m de laatste tyd bij na geheel onder Russische invloed ko men te staan. Dit heeft vooral on gerustheid gewekt bij de buurstaat Pakistan. Eisenhower heeft tijdens het bezoek aan Karatsji dit probleem on der meer besproken et de Pakistaan se president Ajoeb Khan. Eisenhower is ook in Pakistan op bijzonder hartelijke vijze ontvangen. Bij zijn vertrek uit Karatsji verklaar de hts zeer geroerd te zijn door de vriendelijke houding var het Paki staanse volk. Hij zei „tevreden" te zijn over zijn besprekingen met Ajoeb Khan. Vandaag nog reist Eisenhower door naar de Indiase hoofdstad New Delhi, waar hij zeer belangrijke besprekingen zai voeren met premier Nehroe. De Indische premier heeft vandaag in de Indische Senaat tot sprekers die het woord hadden gevoerd over de Indisch-Chinese betrekkingen, ver klaard dat het zwaartepunt van de in ternationale geschillen zich van Euro pa naar Azië heeft verplaatst „waar de twee grote landen India en China voor de eerste maal in de geschiedenis aan hun grenzen verbolgen tegenover elkaar staan". Omtrent de komst van Eisenhower verklaarde Nehroe dat India het Ame rikaan se staatshoofd juist nu bijzon der welkom heet en dat niet omdat het grensgeschillen met communis- tisch-China heeft. doch omdat de Amerikaanse president, in weerwil van grote moeilijkheden, poogt inter nationale vrede tot stand te brengen. stelling en geen krachtige leiders, zoals Kasavoeboe in Leopoldstad en Loe- moemba in Stanleystad Bij het uit brenger; van haar stem aai de bevolking waarschijnlijk meer kijker: "haar de- stam waartoe de kandidaat behoort dan naar de partij. De drie politieke Kongolese leiders die voor overleg in Brussel zijn, hebben nog steeds geen overeenstemming met de Belgische regering bereikt over de ronde-tafelconferentie. (Van onze Rotterdamse redactie) De 27-jarige timmerman C. W, van der Loos en ziin 24-jarige -echtgenote M. P. C. van der Loos—van Winden zijn gisteren dood simeetroffen in hun woonwagen aan de Kethelseweg In Rotterdam. Het ichtpaar, dat drie maanden getrouwd was, ia om het le ven gekomen door kooimonoxydever- giftiginc. Een kennis, die gistermorgen, zoals gewoonlijk, bij de wagen aankwam om de vrouw voor haar werk af te halen (man en vrouw werkten beiden int Delft) kreeg geen gehoor. Wel brand de er licht ïn speelde de radio. De politie werd gewaarschuwd en zij vond het echtpaar dood in bed. Men. vermoedt, dat in de woonwagen met oildoen.de geventileerd kon worden. Het echtpaar gebruikte een oliehaard. Tussen werkgevers en werknemers in de zuivelindustrie is te Utrecht het overleg over de ionen voortgezet. De besprekingen resulteerden m een voor. stel van werkgeverszijde om een loons verhoging toe te passen van 5 procent per 1 december met de mogelijkheid van 6 procent per 1 mei 1960, wanneer de ruimte zulks toelaat. Voorts zou uit een te stichten Sociaal Fonds per 1 mei 1960 aan de gepen sioneerde zuiveiarbeiders een toeslag worden verstrekt. De werknemers organisaties hebben van dit voorstel met een zekere voldoening kennis ge nomen, zo is aan de werknemers in de zuivelindustrie meegedeeld. De ver tegenwoordigers van de werknemers O-Xanisaties waren evenwel nog niet bereid op dez basis een c-a.o. tot 1 mei 1961 af te sluiten. Zij zullen zich even wel in eigen kring nader op deze voor stellen beraden. Niagara Mohawk Power Netto-winst 0 mud. per 30 sept. J 23 85983-1 (23.24P. 94! of 1257 (1.83; per aand: Idem 12 maan den per 30 sept. S 30993 335 (30.31S.OJS) of f 2.03 (2 14) per ad De algemene vergadering van de Ver. Naties heeft dinsdagavond een begin gemaakt met het nieuwe debat over de Hongaarse kwestie. De afge vaardigden bespraken het -appor dat de Nieuwzeeiander Sb* Leslie Mon ro over de toestand in Hongarije heeft opgesteld. De Nederlandse afgevaardigde mr. C W. A. Schïirmann zei, dat de ver- klaring in het rapport van Munro, dat de Hongaars® voiksrechtbanken door gaan met het uitspreken van dood vonnissen over Hongaarse patriotten „schokkend" is. „Natuurtyk ontkennen de Russische en Hongaarse autoriteiten dat dit waar is. Maar kan men geloof hechten aan deze ontkenning, die gepaard gaat met de weigering om inlichtingen te ver strekken ep om een bevoegd persoon in Hongarije toe te laten die de waar heid kan vaststellen?" Zolang de Hongaarse kwestie een „gesloten zaak" blijft, zullen de leden van de V.N. tot hun leedwezen ge dwongen rijr om de conclusie te aan vaarden dat de rechten van de mens nu net als voorheen in Hongarije ge schonden worden", aldus mr. Schar mann. Hij verklaarde dat de algemene ver gadering de plicht heeft de onder drukking in Hongarije te veroordelen. Felle kritiek op het rapport van Munro leverden de Russische afge vaardigde Koeznetsow en de Hongaar Peter,. Het debat werd ten slotte tot van avond verdaagd. De algemene ver gadering Assemblee) besloot dan nog twee bijeenkomsten aan de kwestie te wijden. Op het terrein van een aannemers bedrijf aan de Jan Apeldoomweg te Bergen zijn tijdens graafwerkzaam heden de resten van een geraamte aan getroffen, Deze zijn door de politie in beslag genomen. Het gerechtelijk labo ratorium te Den Haag zal ze onder zoeken. Men meent dat het de resten zijn -an iemand die kort voor de be vrijding moet zijn geliquideerd. In Berkenwoude (Z.-H.) is de 81- jarige heer Louwerens Dekker in brand geraakt. In het ziekenhuis te Gouda is hij overleden. De heer Dekker, die reumatisch was en enigszins gebogen, liep, werkte op zijn tuin. Gewoontegetrouw stopte hij, na een pijp te hebben gerookt, deze in de zak van zjjn jas. De pijp moet echter nog hebben gebrand, want ëe man bemerkte even later, dat zijn jas warm werd. Bij een poging deze uit te trekken is hij gevallen en daar hij niet in slaat was zichzelf jp te richten, geraakte zijn kleding in brand. Ook de komende 24. uur blijft de vorstgrens over ons land gelegen, waarbij deze grens zich evenwel zal verplaatsen tot voorbij de grote rivieren. In grote lijner komt er in de luchtstromingsverdeling over Europa de komende 24 uur niet veel verandering. Om het krachtige vrijwel statio naire hogedrukgebied boven Noord- Rusland stroomt nog voortdurend koude lucht via Duitsland naar het noorden van ons land en het noor den van de Noordzee. De laagste temperaturen die vanmorgen in ons land werden gemeten, bedroegen 6 graden onder nul op de vliegvelden Leeuwarden en Selde. In Brabant bleef het kwik 2 tot 3 graden, in Zeeland 5 tot 6 graden boven aul. De diepe depressie, die gisterert bij de ingang van het Kanaal was gelegen, trok al opvullende naar het •eegebied ten noordwesten van Ier land. Een storing, die in westelijke richting over de oceaan trok, iets ten noorden van de Azoren, bereikte vanmorgen de noordwestpunt van Spanje. Deze depressie koerst in diepte toenemend in de richting van Zuid-Frankrijk. In verband daarmede zal de wind in ons land weer toenemen uit os- tehjke richtingen. Mogelijk zal later onder invloed van leze depressie in ons land weer enige regen, «zei of sneeuw vallen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1