Herverkaveling? Venezuela trekt toestemming KLM-vluchten in Strijd gaat door in Kongo Vooral Canada en Z.-Afrika minder „in trek" Alleen cijfers voor Australië stijgen Verontrusting in de Kamer over Nationale Reserv Ned. meisjes zorgden voor vier verlaten kinderen ï'jmJK IN EENZAAMHEID":j I Ons nieuwe feuilleton Loongrens f 7450, - gezonken D NED. KUSTVAARDER Vele Nederlanders in Canada al op eigen boerderij Werkgevers tegen vrije 5e mei SUppende bus tegen vrachtauto: dode Laat minister haar uitsterven? Kortere diensttijd mag niet leiden tot politiek spel Engels echtpaar liet niets meer van zich horen Spaarpotten geleegd om te helpen ROMANTISCH VERHAAL VAN L. KOMBRINK DEZE WEEK NEGEN MILJOEN? GRANAAT IN BOOM ERLANDSCH NDEL-MAATSCHAPPIJ DONDERDAG 10 DECEMBER 1959 Pirecteur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4472 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BRUINS SLOT Vooral de belangstelling voor Zuid-Afrika en voor Canada loopt sterk terug. Alleen voor Australië stijgt het cijfer enigszins. Dit zei gisteren voorzitter A. Warnaar van de Christelijke Emi gratie Centrale op de najaarsvergadering van deze organisatie in Utrecht. Zie verder pag. 5, le kol.) SÉ depositorekening ttculler, stichting of vereniging 3</4°/o rent© tot f 30.000/ Spaar veilig - spaar voordelig Gireer uw eerste storting van minimaal f 250,- op postrekening 5005 ten name van Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V., Amsterdam, onder vermel ding „spaardeposito". U ontvangt dan ons regle ment met bijzonderheden over deze spaarrekening. Kapitaal en open reserves 126 miljoen (Van onze parlementaire redacteur) IS minister Visser van plan de Nationale Reserve te laten uit sterven? Deze ondubbelzinnige vraag stelde mr. Roosjen (A.R.) gistermiddag bij de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer. Mr. Roosjen toonde zich zeer verontrust. In Gelderland is de huidige sterkte van de Nationale Reserve tot een zevende terugge lopen en de andere provincies vertonen een analoog beeld. \E heer L. Kombrink is bij het christelijk lezerspu bliek geen onbekende: hij heeft verscheidene verhalen op zijn naam, staan. Hij is een eenvoudig verteller, die vooral oog heeft voor de ro mantische zijde van het te ven en graag over varen en water vertelt. In ons nieuwe vervolgverhaal, waarvan wig morgen de eerste aflevering hopen te publiceren, speelt het water een grote rol, ook al zou men het in het begin niet zeggen. En ook is het verhuul romantisch. Het gaat maar niet over de moeizame arbeid op land of water, het gaat ook over een ontluiken de liefde tussen twee jonge mensen, Twee jonge mensen, die pas zichzelf en elkander kunnen vinden, als ze God gevonden hebben. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, verklappen wij u niet: dat moet u in de eerstvolgende dagen zelf gewaar warden. De heer Kombrink neemt ons mee naar een streek van polders en ptassen: de roer domp roept er en de stilte zingt er boven glanzend wa ter en boven in het zonlicht trillende weiden. En in die wereld van stille vreugde leven wonderlijke mensen. Wij vertrouwen, dat u aan het gezelschap van die won derlijke mensen evenveel genoegen zult beleven als wij, toen wij dit verhaal lazen. Engels leren msinssM §mïm> a Geen spelletje Te weinig animo Naar Croydon Krediet fiotterdsm: 't-Onavennage Dorarecht: Schiedam: Witte de Wlthsiraat 25 Xele» 115700 ,6 UI Po«toua 1112 Pustsuro No iZiSISi Klacntendienxt abonnementen tb.Ju19 30 uur Saterdag» 17—18 uur Teieloon (15700. Huvgensplcm 1 Telefoon 183467 .3 Olnenl Postbus 1091 Postgiro No 424887. Klnchtendienst 18.3019 30 Telefoon 362569. Swuiwee 13? Tel et 4570. scmeaam: Thomas 5 Kemplsstraat fis Telef. 65451. Abonnementsprijs fil cervt oer week 2 05 oer maand 1 1.00 oer kwartaal Losse nummers 18 cent Verschijnt dagettjt» (Geldig' tot vrijdagavond) LICHTE VORST Zwaar bewolkt met enkele plaatselijke opklaringen. Geen neerslag van betekenis. Krachtige tot matige oos telijke wind. In het gehele land overwegend lichte vorst. Morgen: Zon op: 8.37 Maandag: 14.34 onder: 16.29 onder: 4.30 STAATSSECRET ".RIS Scholten heeft bij de behandeling van de afdeling Jeugdvorming en Volksont wikkeling van de begroting van On- derwijs gezegd dat bij die gelegenheid de heer Schurer „een zekere geloofs belijdenis" had afgelegd. De staatsse cretaris heeft daar verder geen aan dacht aan besteed. Maar wij willen dat toch wel doen. Ten aanzien van de jeugdvorming en !de volksontwikkeling gaat het, zo had 'de minister gesteld, om de ontplooiing 'van de persoonlijkheid en om de ont wikkeling van het besef dat men de maatschappij heeft te zien onder het aspect der medemenselijkheid waar uit een mede op de gemeenschap ge richte mentaliteit tot ontwikkeling kan komen. De heer Schurer stemde daarmee ha, maar hij vond dat wij met het tot heden gevolgde systeem niet op de goede weg waren. „Dit systeem" :zo zelde hij, „is immers nog steeds gekenmerkt niet door het aspect van die ene maatschappij, maar door ac centuering van de verschillen binnen één volksgemeenschap." Als voorbeeld noemde de heer Schurar de drang steeds meer rijkskampen voor bijzon der jeugdwerk in internaatsverband over te dragen aan particulieren. De heer Schurer verzette zich niet iegta particulier initiatief of tegen le- veaibeschouwingen maar wel hierte gen dat dit particuliere initiatief erop uit schijnt die ene volksgemeenschap te doen schiften in even zoveel „le vensbeschouwelijke groepen". Even verder spreekt hij van „levensbeschou welijke herverkaveling." AT moet men dan, volgens de W heer Schurer? Hij wil - en wie hem in zijn blad volgt, weet dat hem dit hoog zit „een op de gemeen schap gerichte mentaliteit in het klei ne regionale verband praktisch ver- wezenlijken." „Natuurlijk voer ik," zo zegt hij „geen pleidooi voor een kleurloze neu traliteit Maar ik zou wensen, dat ieder het beste wat hij heeft te ge ven, stelde in dienst van de ander, niet in éen beschermd domein, maar in de opétt gemeenschap, die opvoedt tot mede-menselijkheid." Dit is voor de heer Schurer niet een kwestie van le vensbeschouwing maar van levenshou ding. Tegen het systeem heeft de beer Schurer als socialist en als christen grote bezwaren. Zijn bezorgdheid als christen be staat hierin „dat het christendom hier in plaats van een genade en een in nerlijke kracht te zijn, zonder meer ordelijk in de rij der levensbeschou wingen" wordt gezet." „Medemens zijn" zo eindigt rijn klacht, kan men „gemakkelijk en vrij blijvend van toepassing brengen op Eskimo's en Patagoniërs maar het schijnt in Nederland moeilijker het eenvoudig in praktijk te brengen ten opzichte van de naaste, degene naast wie men woont, de medeburger die naar een andere kerk gaat, naar een andere omroep luistert of in een an dere toto speelt" u hebben het betoog van de heer Vv Schurer, zoveel mogeli"" in zijn eigen woorden en objectief, weerge geven. Wij hebben dat gedaan omdat wij moeten proberen er langzamer hand uit te komen dat onze gesprek ken belemmerd worden door het ge voel dat de partners van weerszijden telkens hebben dat zii door de ander misverstaan worden. Als van on-1 kant dit vraagstuk benaderd wordt vanuit de religie en wij van daaruit ook consequenties trekken op organi satorisch gebied en zo de heer Schu rer en zijn vrienden bestrijden, dan voelen zij zich vaak in hun bedoelin gen miskend. Ik pielt niet voor kleur loze neutraliteit, zegt le heer Schu rer. Omgekeerd hebben wij het ge voel als men tegen ns als „verzui- lers" tekeer gaat dat men niets van ons begrijpt Er liggen hier natuurlijk grote te genstellingen. Maar wanneer wij toe laten dat deze in een simpel zwart- wit-sch^ma gedrongen worden zou de discussie onmogelijk worden. Wij geloven dat ais wij in Neder land een op de gemeenschap gerichte mentaliteit willen ontwikkelen, wij zullen moeten beginnen met op deze dingen te letten. Dat ts een eerste eis der „medemenselijkheid". Morgen hopen wij over dit vraag •tuk nog enkele opmerkingen te ma ken. De 421 ton metende Nederlandse kustvaarder „Flamingo" is in de alge lopen nacht na een aanvaring op de Elbe met de Westduitse tankboot „Brunswick" (3.128 ton). De bemanning van de kustvaarder kon worden gered door de „AU een semp van 200 ton uit Veendam. De „Flamingo" was eigendom van de rederij Wagenborg te Delfzijl. (Advertentie) riode van vorig jaar. Vergeleken met vorig Jaar (januari tot en met november) garen zich 2080 mensen minder op voor Canada. Het totaal is nu ruim 7500. Voor Zuid-Afri ka is het verschil nog veel groter. Wa ren er vorig jaar 4160 gegadigden, dit jaar zijn het er maar 1381. Voor Aus tralië lieten zich evenwel 14.218 men sen inschrijven, tegen 13.769 vorig jaar. Wil de Nederlandse emigratie na tionale betekenis houden dam moeten er jaarlijks zo'rt 26.000 mensen ver trekken, aldus de regeringscommis saris voor het emigratiewezen, xnx. ir. B. W. Havenjan, die een causerie hield. In remde cijfers zouden er tien duizend emigranten „naar Canada moeten gaan, een gelijk aantal naar Australië en ongeveer zesduizend naar de kleinere emigratielainden. Australië ligt dus op het ogenblik ver boven dit minimum, maar Canada haalt dit cijfer lang niet Kr zal hier in ons land SMartr. ge ijverd moeten worden voor emigratie, maar er zal ook krachtig gewerkt moe ten worden aan de economische nazorg van hen, die reeds geëmigreerd zum aldus ar. Haveman, die hierbg daebt aan woningbouw en kredietverlening vwr de vestiging van een eigen zaak. In dit verband noemde voorzitter Warnaar interessante cijfers. Sinds 1950 kochten 3400 Nederlanders in Ca- De Venezolaanse regering heeft de toestemming aan de KLM voor elf extra vluchten in de tweede helft van december van Caracas cn Maracatbo naar Curacao zonder opgave van rede nen ingetrokken. De KLM is hierdoor ernstig ge dupeerd. Overigens is met deze in trekking het luchtvaartverdrag niet geschonden. Deze maatregel zou verband hou den met de vrijlating der Cubaanse piloten op Aruba. De KLM onderhoudt zeven diensten ner week tussen Venezuela en Curasao. Deze zullen normaal uitgevoerd wor den. Buitengewone drukte had de KLM echter elf extra-vluchten doen inlas sen. Door het besluit van de Venezo laanse regering, dat de KLM volkomen verrast heeft, zijn ongeveer 300 passa giers gedupeerd. Er is in december altijd veel verkeer naar Curagao, waar men kerstinkopen gaat doen. ln Belgisch Kongo duurt de strijd tussen Loeloea's en Baloeha's in de buurt van Loeloeaburg voort. Het of ficiële dodencijfer is nu negentien, ter wijl er meer dan dertig personen wer den gewond. Maar door de slechte verbindingen in het gebied zijn nauwkeurige gege vens nog niet verkrijgbaar en men neemt aan, dat het werkelijke aantal doden en gewonden aanzienlijk hoger ligt. (Van een onzer redacteuren! De werkgevers bonden hebben zich in de Stichting van de Arbeid verzet te gen een advies om op bevrijdingsdag (5 mei) de gehele dag vrij te geven Zij zijn van mening dat deze dag niet voldoende „leeft" bij het Nederlandse volk, ook al omdat 30 april nu de Ko ninginnedag is. Bovendien valt het be vrijdingsfeest in allerlei plaatsen en streken van ons land eigenlijk op an dere dagen, omdat een groot deel van Nederland reeds lang voor 5 mei 1945 werd bevrijd. Vaak worden die plaatselijke of regionale dagen gevierd en daar wordt ook al vrij voor gege ven. Volgens besluit van het kabinet zal de 5de mei volgend jaar op grootse wijze herdacht worden. Het is namelijk het derde lustrum van de bevrijding. Het overheidspersoneel zal dan ook een vrije dag krijgen. EMIGRATIE LOOPT TERUG (Van een onzer redacteuren) -rr-ET aantal emigrerende Nederlanders daalt. Afgezien van 11.000 Indische Nederlanders, die zich voor Amerika heb ben aangemeld op grond van de „Pastore Walter Act", JL werden dit jaar tot 1 december rond 27.000 personen in geschreven voor emigratie. Dat is 5000 minder dan in dezelfde pe- (Van een onzer verslaggevers) Op de rijksweg Den HaagUtrecht onder Kinschoten is gistermiddag de 34-jarige Utrechtse bloemenkoopman Chr. Jansen in zijn slaap door de dood verrast toen het busje, waarmee hij uit Gouda kwam, slipte en tegen een geparkeerde vrachtwagen botste. Het portier waartegen hij leunde werd weg geslagen en de man viel uit de auto, die vervolgens boven op hem omkantelde. Hij overleed korte tijd later. De bestuurder de 44-jarige Mulder uit Utrecht werd met zware inwendige kneuzingen tussen, stuur en kabine weggehaald. De klap was zo hevig dat de twee inzittenden van de vrachtwa- ben (beiden uit Den Haag) een lichte hersenschudding opliepen. In gTote delen van ons land is het al volop winter. Deze foto toont het be sneeuwde spoorwegemplacement te Enschede» gezien vanaf Brug Zuid» (Van een onzer verslaggevers) De bevolking van de Ierse hoofd stad Dublin is verrukt over twee Ne derlandse meisjes: de 21-jarige ïda Koekkoek uit Kampen en de 18-jarige Willy Kreuze uit Renfeum. Reeds vyf weken lang zorgen zü voor de vier kleine kinderen, die een Engels echt paar in de steek heeft gelaten Be twee vriendinnen hebben met grote moeilijkheden te kampen. Al Iran spaarcenten hebben ze besteed om voor de verdrietige kinderen te zorgen. Gisteravond belde de moeder plotseling op, dat ze gauw terug zou komen. Commentaar van de flanke meisjes: „Hoera, nu komt er spoedig een einde aan deze verschrikkelijke ■tijd. Maar wij zullen wachten tot de ouders terug zijn. "We laten^de kinderen beslist niet in de steek Ida en Willy hebben zich tot de Ne derlandse ambassade in Dublin ge wend om hulp. Ze hebben tal van etenswaren op krediet moeten kopen. Geld om de huur en de elektriciteits rekeningen te voldoen, hebben ze met. Hun schuld bedraagt honderden gul dens Se hebben echter te kennen ge geven, dat zij in geen geval de kinde ren aan hun lot zullen overlaten. „Wij zouden graag een baantje hebben om wat te verdienen voor ons gezinnetje, verklaarden de meisjes, die de harten van de Ieren volkomen gestolen heb ben. Om na hun schooltijd hun kennis van de Engelse taal te verbeteren, gin gen de twee vriendinnen werken bh het Engelse echtpaar Michael Seaford ln Enniskerry, ongeveer 24 kilometer van Dublin vandaan. De man is, naar hij vertelde, handelaar in tweedehands auto's. De meisjes hadden eerst naar dit adres geïnformeerd. Geheel be trouwbaar, zo kregen zij te horen. Juist in het belang van onze gehele krijgsmacht, die groot gebrek heeft aan vrijwilligers, is het van belang te weten, wat de minister gaat doen om deze vrijwilligers van de nationale re serve voor het leger te behouden. In de A-kringen van de B3. (de grote steden) staat de werving voor de nationale reserve praktisch stil, omdat men is aangewezen op de dienstplichtigen zonder mobilisatie- bestemming, een groep, die nood- wachtplichtig is. De nationale reser ve wordt zo in onze grote steden een aflopende zaak. De heer Roosjen, die meende, dat voor de nationale reserve alle Ne derlanders van 19 tot 50 jaar ie aan merking moeten kunnen komen, deed minister Visser een aantal sug gesties aan de hand om dit instituut nieuw leven in te blazen. „Er staat veel meer op het spel dan het voort bestaan van dit onderdeel," aldus de A-R.-woordvoerder. Bij de bespreking van de diensttijd- verkorting waarschuwde mr. Roosjen ervoor van dit probleem geen partij politieke zaak te maken zoals in Bel gië. „Ik hoop. dat het daar gespeelde politieke spel geen navolging zal vin den," zei hij, een standpunt, waarin hij werd gesteund door de heren Tr ianus (C.H.) en Fens (KVP). De laat ste meende, dat de regering al had zij dan de datum van de diensttijdver korting wat verschoven de voorbe reidingen niet mocht uitstellen. Vrijwel alle sprekers In de Tweede Kamer betreurden gistermiddag het tekort aan beroepspersoneeL „Wat is toch de oorzaak van het gebrek aan animo voor de militaire loopbaan?** zo vroeg mr. Roosjen. Hij wees op het belang van een goede voorlichting, die In de gezinnen moet beginnen en die een taak is van het gehele volk. Dr. Tiianus sprak een ernstig woord aan het adres van de pacifisten, die ook gisteren bij monde van de heer Lankhorst weer in de Kamer hun ont wapeningstheorieën en theorieën van geweldloosheid verkondigden. (Zie ook verslag op pagina 5). Vijf weken geleden gingen de heer en mevrouw Seaford naar hun huis in Croydon (Engeland). „We zijn over een paar dagen weer terug," zeiden ze tegen de meisjes. Ze lieten heel weinig geld achter en de eerste dagen maakten Ida en Willy zich uiteraard niet on gerust. Maar toen ze taal noch teken van het echtpaar hoorden en het geld volkomen opraakte, de kruidenier op betaling begon aan te dringen, wisten ze niet wat ze moesten beginnen. Al lereerst spraken ze hun bescheiden spaarpotten aan om te zorgen voor de kleintjes: de vijftien maanden oude tweeling Nigel en Broderick, de tien jaar oude Victor en de twaalfjarige Maria. „Geen ogenblik is het in ons hoofd opgekomen om weg te gaan," vertelde Ida. „Dat de ouders wegbleven en ons zonder geld lieten zitten, kunnen de kinderen toch niet helpen". Dit zijn de vier Engelse kinderen voor wie de 21-jarige Ida Koekkoek en de 18-jarige Willy Kreuze nu. al vijf we ken geheel alleen zorgen. Van linfcs naar rechts: de twaalfjarige Maria, de vijftien maanden oude tweeling Nigel en Broderick en de tienjarige Victor. Hun resolute -houding heeft diepe in druk gemaakt. Aanvankelijk wilde de middenstand niets meer op krediet leveren. Het maximum was nu wel be reikt, vond men. Maar nadat een Ierse krant over de meisjes geschreven had, leverde men weer. En zelfs met graagte. Het ziet er nu naar uit, dat de ouders van de vier kinderen vandaag of mor gen zullen terugkeren. Inmiddels ma ken de ouders van Ida Koekoek en Willy Kreuze zich wel ongerust over hun dochters. Maar ook zijn ze erg trots op de meisjes. (Van een onzer verslaggevers). Voor de hervormde kerkbouwactie kon vandaag een bedrag van f 33.000 geboekt worden. Het totaal kwam hier door op f 8.937.308. Als morgen en zaterdag ook meer dan dertigduizend gulden binnenkomt, wordt deze week de negen miljoen gulden bereikt. (Van een onzer verslaggevers) Van regeringswege bestaat het voor nemen om met ingang van 1 januari 1960 de loongrenzen voor de werk-, loosheidswet, de ziektewet, het zleken- fondsbeslult en de Invaliditeitswet van f 6900.op f 7450.te brengen. Als gevolg van deze maatregel zullen de loongrenzen ln deze wetten dan op dezelfde hoogte komen te liggen als die ln de wetten betreffende de alge mene ouderdomsverzekering en de al gemene weduwen- en wezenverzeke- ring. Te verwachten valt dat de desbetref fende wetsontwerpen binnenkort bU de Tweede Kamer zullen worden In gediend. De parlementaire behande ling zat uiteraard niet meer ln dit jaar haar beslag kunnen krijgen, doch het ligt in de bedoeling de verhoging van de loongrens met terugwerkende kracht tot l Januari 1960 te doen plaatsvinden. orst in het hele land De afgelopen 24 uur heeft de koude lucht zich verder over het land uit gebreid. De temperatuurtegenstellin- gen tussen het noorden en zuiden van het tand namen daardoor af. De laagste temperatuur meldde vanmorgen het vliegveld Eelde met 5 graden vorst. In Vlissingen eu het vliegveld Zuid-Limburg stond het kwik vanmorgen nog twee graden hoven nul. Verwacht wordt, dat de koude lucht zich nog verder in zuidelijke richting zal uitbreiden, waarbij het vannacht in het gehele land zal vrie zen. De depressie voor de kust van Frankrijk neemt nu weer in beteke nis af en in verband daarmede zal deze storing in ons land geen neerslag van betekenis veroorzaken. Het hogedrukgebied boven Rus land veranderde weinig van plaats. Het beheerst nog steeds het weer in geheel Noord- en Oost-Europa. Rand. storingen veroorzaakten in Zweden plaatselijk flinke sneeuwval. Ook in Oost-Duitstand en Tsjecho-Slowaklje viel sneeuw, plaatselijk 7 tot 15 cm, In Frankrijk handhaaft zich het zachte weer met temperaturen over dag van 8 tot 12 graden. (Van een onzer verslaggevers) Op een houtzagerij aan de Koningin Julianaweg te Leidschendam ontdekten werklieden in een boom een nlet-ont- plofte granaat. Men wilde de boom doorzagen, maar zag in de stam de granaat zitten. De mijnopruimings- dlenst werd gewaarschuwd om het ge vaarlijke projectiel weg te halen. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1