Herter brengt plannen mee naar Parijs Overleg van ministerraad begint dinsdag Brood een cent duurder? triest F 'ré j us Minister en staatssecretaris beroepspersoneel is eerste vereiste Nieuwe actie van Portugal tegen gen. DELG ADO Doden bij rel in Zuid-Afrika Smeekschrift over jonge Hongaren in gevangenissen VRIJDAG 11 DECEMBER 1959 ZEVEMTIEMDE JAARGANG Mo. 1473 NU REEDS IJS OP ENKELE KANALEN Veerdiensten Stand herv. kerkbouwactie Wegens buitenlandse persconferenties een vorstelijk geschenk Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Nooddijken A.R.-Nieuiver Am-stel vraagt: Botterdam- (Geldis tot zaterdagavond) OM HET VRIESPUNT Zwaar bewolkt met hier en daar opklaringen en plaatselijk enige neerslag. Krachtige tot matige wind tussen oost en noordoost. Lichte vorst tot temperaturen om liet vriespunt. Morgen: Zon op: 8.38 Maan op: 15.23 Onder: 16.28 Onder: 5.32 WIJ willen nu gaarne een kritische en naar wij hopen tevens tbetische notitie plaatsen bij het geen de heer Schurer heelt gezegd en waarvan wij gisteren te dezer plaat se melding maakten. Onze eerste opmerking betreft de karakterisering van het huidige sys teem door de heer Schurer. Hij zegt: dit systeem wordt niet ge kenmerkt door het aspect van de ene maatschappij, maar door accentue ring van de verschillen binnen één volksgemeenschap. Wij betwijfelen de juistheid van de ze tegenstelling. Wij menen dat het huidige systeem zich kenmerkt door de beide aspecten, te weten door het aspect der ene volksgemeenschap en door dat der geestelijke verscheiden heid. m De tweede gedachte van de heer Schurer die wij niet juist vinden en die er stellig de reden van zal zijn dat de heer Schurer onze hierboven gege ven opvatting van het huidige systeem niet juist vindt is, dat volgens hem de eenheid van de maatschappij zich or ganisatorisch moet uiten en speciaal bij jeugdvonning en volksontwikke ling. De geestelijke verscheidenheid wordt bij Schurer organisatorisch in gevoegd in de ene maatschappelijke organisatie. Wij betwijfelen of zowel de geeste lijke verscheidenheid als de maat schappij als eenheid daarmee gediend is. ENTHOUSIASTE INDIËRS hingen een reusachtige bloemenslinger om. president Eisenhower bij zijn aan- Naast Eisenhower president Prasad van- komst op het vliegveld bij New Delhi India. DOOR de aanhoudende vorst lig gen ia Friesland nu alle sloten dicht. Of het ijs al houdt en of het overal even betrouwbaar is, dat is ech ter voorlopig nog punt twee. Gisteren waagden de Friese jongetjes zich al met een of twee voeten op het ijsvloer- tje, maar zoals de foto laat zien, hiel den ze de wal heel Verstandig achter de hand om op terug te vallen. N A enkele dagen lichte vorst Is de iJsvormmg op enkele waterwegen in het noorden des lands al van dien aard, dat de scheepvaart er door ge hinderd wordt. Op het Reitdiep in Gro ningen bijvoorbeeld was gisteren in het geheel geen vaart wegens middel zwaar vast ijs. Beperkte vaart was mogelijk in de wateren tussen de Fries-Groningse grens en Lemmer, van Fonejacht tot Leeuwarden en in de Houkesloot, waar middelzwaar drijfijs voorkwam. Op de Friese meren ondervond men enige last van grondijs en op het Veluwemeer tussen Elburg en Harderwijk lag licht vast ijs, Met deze „veelbelovende" ijsberich- ten als steuntje in de rug, gaan de Friezen vandaag het spit afbijten wat betreft de hardrijderij deze winter. In Hardegarijp wordt vandaag een hard rijderij gehouden voor jongens tot en met 16 jaar en in Scherpenzeel (Fr.) voor mannen. Verder gaan vandaag in de noordelijke provincies verscheidene ijsbanen open. Morgen, zaterdag, zijn er onder meer nationale lange-baanwedstrijden te Heeg, Door de straffe oostenwind is het water in de Waddenzee zo laag gewor den, dat de rijksveerboot van Üostma- horn naar Schiermonnikoog niet op de normale wijze kan aankomen. De dienst wordt nu geleid via de Noordzee naar het wesierstrasad. DAARVOOR Is naar onze mening open discussie nodig. Daarvoor is nodig dat men over en weer uitzuivert alles wat er zelfs onbedoeld zo licht toe strekken kan om doelstellingen en argumenten van anderen scheef te trekken of verdacht te maken. Hoe meer wij in Nederland tot dit gesprek komen en dan geven wij aan het weloverwogen formuleren van gedachten op papier de voorkeur, hoe wel wij het daartoe natuurlijk niet be perken willen hoe meer wij de medemenselijkheid, en die is toch bij geestelijke verscheidenheid hoofdzakelijk het elkander verstaan en waarderen in de samenleving, kunnen realiseren. Maar is daarvoor niet ook nodig de moed en de openheid om bij jeugd vor ming en volksontwikkeling elkaar te ontmoeten in de open gemeenschap en niet te blijven in het beschermd domein? Op die vraag willen wij morgen in gaan. Burgers en militairen hebben van zandzakken nooddijken aangelegd langs de rivier de Reyran bij Fréjus, ten einde het water zoveel mogelijk in de uitgesleten bedding te houden. De mensen in de vallei die de ramp van vorige week hebben overleefd zijn angstig en achterdochtig. Men is het erover eens dat de water huishouding van de Reyran georgani seerd moet worden, maar niemand weet hoe. Burgemeester Leotard van Fréjus heeft zonder meer gezegd dat hij zich verzet tegen herstel van de doorgebroken stuwdam, omdat de plaats 'ongeschikt is en de bewoners van de vallei nooit vertrouwen zullen op de herstellende dam. Leotard redeneert kennelijk vanuit het stand punt dat enkele deskundigen ook in- Naast de Starfighter en de Mirage wordt nu ook de Thunderchief ge noemd als het type straaljagerdat voor de Nederlandse luchtmacht in aanmerking komt. Een foto van een Thunderchief F-105. (Van een onzer verslaggevers) Voor de hervormde kerkbouwactie kwam vandaag een bedrag van 35.000 binnen. Het totaal werd hierdoor 8.971.154. Aan het bedrag van ne gen miljoen gulden ontbreekt thans nog geen 29.000. Gehoopt wordt, dat dit bedrag morgen, zaterdag, ge boekt kan worden. Als dit het geval is, dan betekent dit, dat 9 miljoen binnenkwam in ongeveer drie maanden tijd. In Windhoek (Zuidwest-Afrika) zijri in de afgelopen nacht verscheidene Afrikanen gedood toen politie en mili-t tairen het vuur openden op oproer^ kraaiers. Deze hadden getracht gebouwen ii| brand te steken uit protest tegen het; voornemen hen te verplaatsen naar een nieuw district. t De antirevolutionaire kiesverenigingen van Nieuwer-Amstei, Noord en Zuid, in gemeenschappelijke ledenvergadering bijeen op woensdag 9 december, heb ben na een rede van dr. J. D. Denge- rink, secretaris van het Internationale Reformatorisch Verbond, over „Chris telijke politiek in internationaal ver band", tot het volgend» besloten: Diep geschokt door het rapport aan de Verenigde Naties, volgens hetwelk honderden jongens en meisjes, die hebben deelgenomen aan de Hongaarse opstand, in de gevangenissen van Boe dapest wachten op hun achttiende ver jaardag, om dan ter dood gebracht te worden, richten de kiesverenigingen van Nieuwer-Amstei zich tot het Cen traal Comité van de A.R. Partij met het dringend verzoek, zo mogelijk tezamen met andere politieke partijen in Neder land en daarbuiten, een smeekschrift te richten tot de voor deze jonge mensen verantwoordelijke instanties om de voorgenomen kindermoord af te gelas ten. (Advertentie) De Portugese regering heeft bekend- verslagen, maar volgens hem door gemaakt dat nieuwe disciplinaire dat de regering de stembusuitslag maatregelen zullen worden genomen had vervalst. Na zijn verkiezings- tegen oppositieleider generaal Del- nederlaag zette Delgado zijn poli- gado, in verband met diens recente tieke activiteiten, die door de xege- uitlatingen in het buitenland. Zoals ring werden aangemerkt als „onder- bekend heeft Delgado kortgeleden mijnend", voort, waarop zijn vlucht persconferenties gehouden in Enge- naar de Braziliaanse ambassade te land en Nederland. Hij is nu terug in Lissabon volgde. Delgado slaagde er Brazilië, waar hij ai enige tijd woont, ten slotte in naar Brazilië uit te In januari van dit jaar heeft de Por- wijken. Zijn vrouw, die achterbleef, tugese regering hem ook disciplinair kon zijn pensioen als oud-onder gestraft door hem uit de militaire minister van Luchtvaart blijven tou- dienst te ontslaan. cheren. Generaal Delgado was het vorige jaar Wat de nieuwe maatregelen tegen Del kandidaat bij de presidentsverkie- gado inhouden is niet bekend- zingen in Portugal. Hij werd toen gemaakt. Gerooitafd brood- een troetafia BROODROOSTER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1