Twee gebouwen stortten in Oorzaak waarsch ijnlijk lek in gasleiding minstens 4% Op Ned. schip dynamiet voor Algerijnen VN verwerpen compromis resolutie over Algerije Dorp glijdt van helling in Peking tot Chinezen in Indonesië: keer terug Twee jongemannen met auto te water en verdronken Overleg tussen Swiss Air en IgOMhvill r H mvelijhsband Bewoners door het vuur achterhaald FRANSE AUTORITEITEN Opgebracht eu later weer vrijgegeven Onrust in Zuid-Korea r repatriëring van Noord-Koreanen V.S. onthielden zich van stemming „OPSTAND IN PARAGUAY ONDERDRUKT" Rembrandt gestolen in W.-Berlijn Djakarta verwerpt protestnota Vier Russen gedood bij ruimtevaart? LIZZY ANSÏNGH OVERLEDEN Weinig verandering in temperatuur r J r CAO 00K JOEGOSLAVIË DOOR WATER GETROFFEN MAANDAG 14 DECEMBER 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4475 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT VJ Eens over memve Lutherse kerkfaouwactie MILITAIREN PARAAT Textiel-CxAO bijna in kannen en kruiken Grote schade door regen KOSTELIJKE VITAMINEN IN HET DiËET VAN DE SPORTSMAN! Vraag FYFFES bananen mei het blauwe etiket Regering deelt mee m ÉSSÈi BINNENVERINGBED SCHUIMRUBBERBED Botterdam: Witte de Withstraat 25 Telei nsznn 1 Ppföue 1112 - Postgiro »a M«ll W W KiaeWeadiepst abonnementen IB-lo1930 Zaterdags 17—18 mor Xeiefoon 11S700 Po-rthnT^lfa? T Te)ef°on 183467 (3 UJneni Postbus 1091 ■-» Postgiro No 424Rfi7 18.30-19.30 - Telefoon 362369. Souiwee 132 Telel 4870. rhomas a Kempisstraat 6 a Telef 63461 ahnnnementspriis si cent oer week. t 2.65 per maand f ine oer kwartaal. Losse nummers 15 cent. Ve-schijnt dagelij ka. s-Gravonhage Dordrecht: Schiedam: Directeur: H. DE RUIG V (Geldig: tot dinsdagavond) Zwaarbewolkt en nevelig weer met plaatselijk wat lichte neerslag. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuid en zuidoost. Weinig verandering in temperatuur. Meden zon op 8.41 onder 16.28 Maan op: 17.18 onder 8.21 Explosie in flat eiste 30 levens te Dortmund ERTIG PERSONEN zijn waarschijnlijk omgekomen bij een Y\ geweldige explosie, die gistermorgen om kwart over zes twee flatgebouwen in Dortmund deed instorten, JUJ' Vanmorgen waren twaalf doden geborgen, terwijl zich nog achttien vermisten onder het puin bevonden. Er was geen hoop meer dat dezen nog levend konden worden gered. Door de grote kracht van de ontploffing werden tot op een afstand van 300 meter daken afgerukt en ruiten vernield. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door gas dat uit een leiding was ontsnapt. Na de ontploffing ontstond een felle brand. Mevrouw winkelaar, een 38-jarige Haagse weduwe, is zaterdag in de Amerikaanse staat Minnesota in het huwelijk getre den met de 47-jarige Tony Turk uit Duluth, die zestien jaar ge leden door een dynamieioutplof- fing blind is geworden. De heer Turk leerde mevrouw Winkelaar kennendoordat hij haar stem hoorde via een band opname, die zij haar zwager, Jo- han Winkelaar in Hoyt Lakes Minnesota, had toegezonden. De heren Turk en Winkelaar zijn namelijk met elkaar bevriend. De blinde Amerikaan kwam in mei van dit jaar naar Nederland joor een eerste ontmoeting met mevrouw Winkelaar, met wie hij il anderhalf jaar had gecorres pondeerd door het uitwisselen van bandopnamen. Er volgde een verloving en vorige week kwam mevrouw Winkelaar met haar beide dochtertjes van 11 en 12 jaar naar Amerika voor de hu- 'welijksvoltrekking. (Van een onzer verslaggevers) In het bankbedrijf is men het eens geworden over een nienwe CAO. Er is een wijziging van de loonschalen over eengekomen, welke neerkomt op een ?ed?ffcren';ëerde salarisverhoging doordat bij de verschillende salaris schalen een leeftijdsjaar Is vervallen Er zal in januari een minimumsala risverhoging plaatsvinden van 4% naast de normale periodieke verhoging en de verwerking van de huurcompensatie 1957. Het verschil tussen de schalen voor mannelijke en vrouwelijke werk nemers is met een derde verminderd. De jeugdregeling wordt over de ge hele linie met 10% verhoogd terwijl een verbeterde gemeenteclassificatie zal plaatvinden, waardoor veel bank employés in de provincie nog eens 3% extra krijgen. De nieuwe salarisschalen zelf zijn nog niet voor publicatie vrijgegeven, aldus deelt ons de Ned. Chr. Beambten- bond mede, omdat de ontwerp-CAO nog moet worden goedgekeurd door het College van Rijksbemiddelaars. De stand van de kerkbouwactie der evang. lutherse kerk is thans 85.500. Deze, beperkt opgezette, actie richt zich speciaal naar de nood in een aantal lutherse gemeenten. De twee verwoeste gebouwen be stonden uit respectievelijk vijf en drie verdiepingen. In de gebouwen woon den in totaal 43 personen. Ooggetuigen vertelde de politie dal bewoners van de flats na de explosie trachtten het brandende gebouw te IgB verlaten, maar dat zij door de vlammen 7 werden achterhaald. Drie van hen klommen in de schoor steen op het dak van een der gebou wen, maar „niemand kon ook maar iets voor hen doen, want alles brandde verschrikkelijk", aldus een der oogge tuigen. Een andere bewoner, een poli- tie-offieier, sprong uit het raam, maar hij werd zo ernstig gewond, dat hij la ter overleed. Enkele andere gewonden werden naar een ziekenhuis vervoerd. De brand, die onmiddellijk na de ex plosie altbrak, maakte bet noodzake lijk dat een derde flatgebouw werd ontruimd. Dodelijk verschrikte mensen holden uit het in gevaar verkerende huis. Zij droegen overjassen over hun' nacht kleding. Het geluid van de ontploffing was* tot op enkele kilometers afstand te' horen. Enkele dienstdoende politie agenten in de buurt werden tegen muren geslagen. De eerste brand- weereenheden bereikten de flatge bouwen ongeveer 13 minuten na de explosie. Binnen een uur werden zij bijgestaan door 300 Engelse militai ren, die korte tyd later tijdelijk mei nog eens 200 man werden versterkt. Uit Bochum kwamen 200 politie mannen ter assistentie. De redders werden om de vijftien minuten afgelost omdat zij het niet langer In de hitte en de rook vol kon den houden. De soldaten droegen hun gasmaskers. Ook zijn Engelse vracht wagens en bulldozers ingezet om hei puin op te ruimen en af te voeren. Tegen het donker werden schijnwer pers op de ruïnes gericht om de red dingsploegen bij te lichten. In de vernielde gebouwen waren verschillende winkels ondergebracht. De bewoners van omliggende flats ver telden dat men vaak een gaslucht had waargenomen in het ene gebouw, waar o.m. een apotheek was gevestigd. is Door aanhoudende regens in Joego slavië zijn verscheidene dorpen in Bosnië en Dalmatië geëvacueerd. In sommige gebieden is het water der rivieren meer dan drie meter boven het normale peil. De Bosnische stad Sanski staat vrijwel geheel blank en de mensen worden geëvacueerd. De materiële schade is zeer groot, maar er zijn nog geen berichten over slacht offers. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft zaterdagavond een compromisresolutie verworpen, waarin Algerijns-Franse vredesbespre kingen voorgesteld werden. De uitslag van de stemming was 39 voor en 22 tegen bij 20 onthoudingen waarbij de Verenigde Staten. De re solutie had daarmee vijf stemmen tekort voor de vereiste meerderheid van tweederde. De resolutie werd door Pakistan ingediend uit naam van de Afro- Aziatische groep van 29 landen. De resolutie was in de plaats gekomen van een in krachtiger bewoordingen vervatte Afro-Aziatische motie, die in de politieke commissie echter geen schijn van kans bleek te hebben. De vergadering verwierp de re solutie in haar geheel na eerst elk van haar zeven artikelen afzonderlijk goed gekeurd te hebben. De zitting werd door Frankrijk ge boycot. Een van de voornaamste artikelen, waarin het zelfbeschikkingsrecht van het Algerijnse volk erkend werd, werd met 5B 3temmen tegen 1 bij 21 onthoudingen aangenomen. 'Voor de resolutie stemden de Atro- Azlatisehe en communistische landen ,en Argentinië. Cuba, Mexico; Panama. Zwe den, Venezuela en Joegoslavië. Tegen Aus tralië, België, Brazilië, Canada, Chili, Co lumbia. de Dominicaanse Republiek. Ecua dor. Honduras. Israël, Italië. .aos. Luxem burg, Nederland, Nieuw Zeeland, Nicaragua, Paraguay. Peru, Portugal, Spanje, Zuid- Af rika en Engeland. De Verenigde Staten. Oostenrijk, Bolivia, Cambodja, nationalistisch China, Cost a Rica. Denemarken. San Salvador. Finland, Griekenland, Guatemala. Haiii, IJsland. Iran, Ierland. Japan, Noorwegen. Thailand. Turkije en Uruguay ontnhielden zich van stemming. De Verenigde Staten waren in eet: moei lijke positie. Tegen de Afro-aziatische reso lutie stemmen zou ongetwijfeld van ongun stige invloed zijn op Eisenhower's ontvangst in Aziatische en Afrikaanse landen. Ander zijds zal mogelijk door de stemortthouding de ontvangst van Eisenhower en de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken Herter, die beiden iater in de maand Ir. Parijs worden verwacht, koeler zijn dan wanneer de Verenigde Staten tegen hadden gestemd. Het Zuidkoreaanse leger (sterkte 650.000 man) is in staat van paraatheid gebracht in verband met het Japans- Noordkoreaanse repatriëringsprogram. Alle verloven zijn ingetrokken, nadat bekend was gemaakt dat vandaag on geveer duizend Koreanen in Japan zijn scheepgegaan naar communistisch- Noord-Korea. Zuid-Korea heeft ge protesteerd "tegen de repatriëring van deze mensen, die vrijwel allemaal lid zijn van de pro-communistische bond van Koreaanse burgers. De opperbevelhebber van de V.N.- troepen in ZuidrKorea heeft er bij pre sident Synghman Ehee op aangedron gen geen acties te ondernemen, zonder voorafgaand overleg met de strijd krachten van de volkerenorganisatie. De Zuidkoreaanse regering heeft echter niet verklaard van plan te zijn de twee Russische schepen (waarmee de repa trianten naar Noord-Korea reizen) aan te houden. Vroeger heeft Zuid-Korea verklaard dit voornemens te zijn. In Seoel zijn reeds betogingen gehou den tegen het repatriëringsprogram, da! door de Zuidkoreaanse regering eer „deportatieprogram" wordt genoemd. In een regeringsblad werd vandaag in een hoofdartikel gesteld dat Zuid- Korea „vuur met vuur moet bestrij den", daar Seoel er niet in geslaagd is om de repatriëring met vreedzame me thoden tegen te houden. De onderhandelingen over de nieuwe c.a.o. voor de textielindustrie zijn na genoeg afgesloten. De vakbonden heb ben gevraagd ook de werktijden voor de ploegarbeiders te verkorten. De werkgevers waren hiertoe niet bereid, doch wilden in plaats daarvan wel een financiële tegemoetkoming geven Hiermee zijn de werknemers voorwaar delijk akkoord gegaan. Zoals bekend zai het basis-uurloon voor de textielarbeiders met elf cent worden verhoogd. Men hoopt, dat dit verhoogde loon de eerste week van januari zal worden uitbetaald. De goed keuring van het college van Rijksbe middelaars wordt op vrij korte termijn verwacht. Twee flatgebouwen werden zondag morgen in Dortmund door een explo sie verwoest. Waarschijnlijk is de ont ploffing aan ontsnapt gas te wijten. Er zijn vele doden en gewonden te betreuren. EN Franse torpedobootjager heeft P, eind vorige week in de Algerijn se kustwateren, buiten de normale schee pvaarlroutes, de Nederlandse kustvaarder „Biesbosch" aangehouden en opgebracht naar de Algerijnse ha ven Arzeu. Daar heeft men een ladina van 262 ton springstof (tnt) van boord gehaald, die officieel bestemd was voor Libië, maar in werkelijkheid naar de Algerijnse rebellen zou gaan. De kust vaarder is zondagmorgen weer door de autoriteiten vrijgegevcu. De „Biesbosch" had na het vertrek uit Nederland enkele dagen geleden Lissabon en Malaga aangedaan. De kustvaarder had last van de storm ge had en de lading was dan ook gedeel telijk door zeewater aangetast. Volgens de Franse autoriteiten was de springstof afkomstig uit Duitsland, België en Italië en in Malaga aan boord genomen Volgens een communiqué van het Franse hoofdkwartier had de springstof in Tripoli gelost moeten wor den voor de Algerijnse opstandelingen- organisatie FLN. Italië had gisteren weer Se hele dag te lijden van zware regenval, die nog meer wegen onbruikhaar maakte en nieuwe aardverschuivingen dreigde te veroorzaken. In het kleine dorp Levrange in de Alpen, dat langzaam maar zeker van de helling van de Gorna Biacca glijdt, en twee dagen geleden inderhaast moest worden ontruimd, kwamen gisteren de dorpsbewoners terug om nog te redden wat er te redden viel. De muren van de gebouwen vertoon den grote scheuren. Volgens deskundi gen kan het dorp niet gered worden en zal het van de kaart worden ge schrapt. In Noord-Italië zyn vele wegen weg gespoeld. Al het spoorwegverkeer tussen Frankrijk en Italië langs de door drenkte Riviera werd gestagneerd toen een reusachtige aardverschuiving de spoorbaan twee mijl van de Frans-Ita liaanse grens bedolf. Advertentie FYFFFS Regeringstroepen hebben een inva- siepoging ondernomen door rebel len, die in Argentinië in- ballingschap waren onderdrukt, aldus is in Pa raguay bekendgemaakt. Waarnemers zijn van mening dat, hoewel de op stand is mislukt, Paraguay een lang durige guerilla tegemoet gnat. Ver scheidene infiltranten zijn namelijk het binnenland ingevlucht. De rebellen hadden pogingen gedaan om over de Paragnay-rlvier op te ruk ken tegen de havenstad Pilar en over de Parana tegen de stad Enearnaclon. Aanhangers van de opstandelingen probeerden ondertussen de kazerne van het garnizoen van Encarnacion te veroveren. Zij werden echter ver dreven. Ook vanuit Brazilië drongen opstandelingen het land binnen. Een vliegtuig van de rebellen wierp bommen uit boven Eacarna eion. Het „bevrijdingsleger" .zou ónder leiding hebben gestaan van twee stu denten, de 26-jarige Juan Jose Roteïla en Mario Steche. Paraguay wordt op het ogenblik ge regeerd door generaal Alfredo Stroess oer van Duitse afkomst die in 1954 na een revolutie aan de macht kwam. Hjj werd vorig jaar herkozen. Hij was de enige kandidaat en zijn po litieke organisatie was de enige die was toegelaten in Paraguay. Twee jongemannen, de 23-jarige N. J. Slooten uit Heiloo en de 21-jarige H. N. Honigh uit Stompetoren, zijn in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen, toen zij In de ge meente Blokker door onbekende oor zaak met een personenauto in het wa ter langs de Frovlncialeweg reden. Om halftwee 'a nachts vond men de wagen, die onderste boven in het wa ter lag. Voor de beide inzittenden kwam de hulp te laat. Op de Hengelosestraat te Enschede, ter hoogte van „De Broeierd', is de twaalfjarige Hein Tjeenk Willink, die op zijn fiets op weg was naar school, zaterdagmorgen door een personenauto aangereden en gedood. TIET Duitse schip Bleichenuit li Hamburg is, verzwaard met duizen den ponden ijs, in de haven van de Finse hoofdstad Helsinki aangekomen, na een stormachtige reis door de barre koude die momenteel in het noorden van Europa heerst. De auto's, die het Duitse schip aan boord had, waren tijdens de reis omgetoverd in reus achtige ijsklompen. Uit het Westberltjnse Dahlem-mu- seum is zaterdag een schilderij van Rembrandt, een „Chrlstushoofd" van 20 bij 25 cm, gestolen. Het stuk is een kwart miljoen mark waard. De poli tie in geheel West-Dultsland en ook Interpol zijn ingeschakeld. Slechts twee meter van het gestolen schilderij hing de beroemde Rembrandt „Man met gouden helm", die op bijna een miljoen mark wordt gewaardeerd. (Van een onzer verslaggevers) De president-directeuren van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS en de Zwitserse Swiss Air hebben besprekingen gevoerd met de heer L A. Aler, president-directeur van de KLM. Hoofdthema van dit gesprek was de introductie volgend jaar van het straaiverkeersvliegtuig DC-8, waar de drie maatschappijen mee gaan vliegen. Het is niet uitgesloten dat men tot eea geld en tijd besparende samenwerking op technisch gebied zal komen. Bovendien is gesproken over de luchtvaarttarieven. De laatste onder handelingen tussen de luchtvaartmaat schappijen, die aangesloten zijn bij de IATA, leidden dit jaar niet tot over eenstemming wat betreft bepaalde ta rieven. Het is niet uitgesloten dat vol gend jaar een tarievenoorlog op grote schaal begint. Diverse lnchtvaartmaat schappijen polsen elkaar reeds nu over de houding, die dan aangenomen zal worden. Advertentie) HAZET-FABRiEKEN ZEVENBERGEN Radio-Peking heef vandaag de 2V> miljoen in Indonesië woonachtige Chi nezen opgeroepen naar hun „machtige moederland" terug te keren Indien ze niet langer in Indonesië willen blijven. De oproep vormde een onderdeel van de sinds 9 december in Icracht toene mende, anti-Indonesische campagne wegens „discriminatie" van de in In donesië wonende Chinezen, Sinds de op 9 december gedateerde brief van minister van Buitenlandse Zaken, Tsjen Ji aan zijn Indonesische ambtgenoot Soebandrio, waarin om bescherming van de in Indonesië woonachtige Chi nezen werd verzocht, worden door radio-Peking uitvoerige kritische be schouwingen over Indonesië uitgezon den. Uit de oproep tot de Chinezen in In donesië valt af te leiden dat de betrek kingen tussen de belde landen nog slechter zijn geworden sinds het be zoek van minister Soebandrio om het Indonesische standpunt toe te lichten. Volgens radio-Peking zijn meer dan 2.000 Chinezen die in Indonesië geves tigd waren, tussen september en eind november sedert de maatregelen van de Indonesische autoriteiten, naaf Kanton teruggekeerd. -..Intussen heeft de Indonesische miT nister van Buitenlandse Zaken, Söè-i bandrio,- het protest dat communistisch- China de vorige week had ingediend.! naar aanleiding van de actie van Dja karta tegen de Chinezen, afgewezen. Het Italianase persbureau Continental, dat nieuws geeft uit de communistische wereld, meldt „uit zeer betrouwbare bron" in Praag te hebben vernomen dat er al vier Russische ruimtevaar ders, onder wie een vrouw, zijn om gekomen bü mislukte pogingen om een mens de ruimte, in te schieten.. De eerste poging zou eind 1957 zyn gedaan en de laatste in februari van dit jaar. Volgens het persbureau wer ken de Russen nu aan een ruimte schip dat meer dan een persoon kan vervoeren. Vanochtend is de Nederlandse schil deres Lizzy Ansingh op 84-jarige leef tijd in haar woning aan de Prinsen gracht te Amsterdam overleden. Tijdens het weekeinde stond het weer in ons land onder invloed van een lang gerekt gebied van hoge luchtdruk dat zich van het zeegebied ten westen van Portugal via onze omgeving naar Scandinavië uitstrekte. Er handhaafde zich veel bewolking, terwijl de tem peraturen om het vriespunt schommel den. Op de oceaan ontwikkelde zich een diepe depressie boven het zeege bied ten zuiden van IJsland, waar zware stormen woeden. De invloed van deze depressie breid de zich naar West-Europa uit. Zachtere lucht van - de oceaan drong vergezeld van regen .tot de Britse eilanden en West-Frankijk door. Maandagmorgen kwam de zachtere'lucht voor onze kust tot stilstand, ten gevolge van de ont wikkeling van 'een storing bij de noord kust van Spanje. Deze houdt de wind bij ons in het zuidoosten, waardoor in de onderste lagen koude continentale lucht blijft aanstromen. De zachte lucht zal de eerstkomende 24 uur waarschijnlijk slechts weinig vordei ingen maken, zodat in het groot ste deel van het land nog weinig ver andering in de temperatuur te ver wachten is. Ia ons Arjos-versiag fa zaterdag een ito- rende technische fout geslopen, doordat ter zetterij twee regel* uitvielen. De voorzitter van de Arjos heeft ojt. Kesp roken over het misverstand er een te hechte band zou zijn gegroeid tussen Arjos en a.-r. partij. De desbetreffende alinea had al» volgt moeten luiden: Met de kritiek te dezer zake was de heer Silvis het niet eens. „want juist doosdat de Par'd de Arjos financieel krachtig steunt, heeft zij een grote bewegingsvrijheid en wil hebben nimmer ervaren dat de carta dn zaak van «te Arjos wil 'bcdlsseten".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1