Ernstige achterstand Moet ABBAS KAAL? TELEFOON UIT DUSSELD0RP NU GEHEEL AUTOMATISCH Doel: dertig divisies in '63 Fréjus weer per trein bereikbaar Soekarno nog meer eigent zich macht toe Koning Boudewijn reist onverwacht naar Kongo WRIJVING TUSSEN EN IRAK MEER ROEKEN Spoedig goedkeuring voor groot aantal CAO's aftreden WORDT U H Vloot van Sjah paraat r r Raden van Arbeid ALCOCHIN SPECIAAL Verwijt President in feite nu ook stafchef Oorlogsbodem maakt contact met ..Elbe'' Vandaag in Stanleystad Om toestand te bestuderen IKE IN TUNIS Bijna lialf miljoen profiteerden van vrijere lonen CHALET KAAS LC DONDERDAG 17 DECEMBER 1959 r D OORLOGSTOESTANDVERLENGD Activiteiten voor de li en", kerk boowactie MINISTER VAN ROOY VERWACHT: N Directeur: H UE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4478 Hoofdredacteur: Ui J A. H J s KKUINS SLOT 35 Voorkom dat met INCIDENT (Van onze parlementaire redacteur) T>IXXEN afzienbare tijd kan voor een groot aantal col lectieve arbeidsovereenkomsten de goedkeuring van het College van Rijksbemiddelaars worden venvacht. Dit deelde minister Van Rooij mee tijdens de voort gezette behandeling van de be groting voor Sociale Zaken en Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Zie verder pag. 4, le kol.) KABINET Zwitserse Weergaloos lekker, al een halve eeuw lang en... uitstekend houdbaar. V. !l alt**n *cflt m*t m,rk CHALET! Rotterdam: „wt«® ae Wltnstraat ü5 - relet 115m l\XJ Post«,ra «*51» KUcntendlenst aDonnementer. lo.ao—193» uur «- k Zaterdag» 17—18 uuu feletcon U3700 '«-Gravenhsffe Huvqensptera 1 Teietooa 183467 ,3 lilneni Postbu, IU91 Pongirp No 124887, Klatthtendienst 18.3019.30 Telefoon 362569. Dordrectit: Seunwes 132 Telei «570 Schiedam: Thomas Kemplsstraat 6 Telef, 63431. AbonnernentsprU» 81 ?ent eer week. 1 2.63 Der maand r IM oer kwartaal. Losse nummer, 15 cent VerseHUnt dageHJk» 7Hotui (Geldig tot vrijdagavond) VEEL WIND Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Krachtige tot harde, later aan de kust mogelijk storm achtige wind tussen zuidwest en west. Dezelfde tempe raturen ais vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 8.44 Maan op: 20,03 Onder: 16.29 Onder: 10.28 j-» E aandrang die deze week in de LTweede Kamer is litgeoefend om spoed te betrachten bij de totstandko ming van een nieuwe Invaliditeitswet roept onw lekeurig herinneringen wakker aan december 1919, toen de (oude) Invaliditeitswet van Talma werd ingevoerd en toen in een tijds bestek van enkele maanden de Raden van Arbeid tot stand moesten komen. Sindsdien zijn veertig jaren verstre ken. Een periode waarop de Raden van Arbeid met voldoening kunnei terug zien, want zij slaagden er in als uitvoe ringsorganen van een gehele reeks so ciale wetten diepgaand in ons volksle ven wortel te schieten. Een terugblik in de historie is nuttig. Want er is voor de invoering van Tal- ma's Invaliditeitswet indertijd heel wat komen kijken. Deze wet trad 3 decem ber 1919 in werking. Tevoren was op 10 maart 1919 Talma's Radenwet inge- Ivoerd, waarbij de Raden van Arbeid werden ingesteld. j In een tijdsbestek van enkele maan- Iden moesten toen niet alleen ruim 2 miljoen loontrekkenden in het bezit komen van een rentekaart, doch ook :het gehele administratieve apparaat moest worden opgebouwd, wilde een goede uitvoering van de nieuwe, wet gewaarborgd zijn: HEEL dat apparaat is toen inder daad op een zeer solide grondslag opgetrokken. Einde 1919 waren er vol gens het beginsel van de territoriale decentralisatie 39 Raden van Arbeid in functie, gereed om op korte termijn, als dat moest, ook de Ziektewet uit te voeren. Dat laatste duurde door aller lei omstandigheden veel langer dan verwacht. Het werd pas maart 1930 toen deze wet tot uitvoering kwam. In de loop der jaren zijn de Raden van Arbeid aan allerlei reorganisaties onderworpen geweest. Hun aantal werd van 39 tot 22 verminderd, hun taak werd nu eens uitgebreid en dan weer ingekrompen en bij dat laatste heeft stellig ook de latere ontwikkeling van de bedrijfstaksgewijze organisatie en die van de bedrijfsverenigingen een belangrijke rol gespeeld. Zo gingen de uitvoering van de ziek tewet en van de kinderbijslagwet reeds over naar de bedrijfsverenigingen, evenals de nieuwe wachtgeld- en werk loosheidsverzekering. Daarentegen werd de uitvoering van de naoorlogse volksverzekeringen zoals de Aigemene Ouderdomswet en de Algemene Wedu wen- en Wezenwet aan de Raden, met de Sociale Verzekerings1 ank als cen traal punt. opgedragen. NAVO zal zich meer inspannen DE vraag kan rijzen hoe het komt dat de Raden van Arbeid tot op de dag van vandaag zo sterk veran kerd in ons volksleven staan. Talma's pariteitsbeginsel evenveel werkge vers- ais werknemersvertegenwoor digers om de ronde tafel als belangrijk middel om de sociale vrede t- dienen is hieraan stellig niet vreemd ge weest, want daardoor zijn óók de werk nemers organen als de Raden van Ar beid als iets van henzelf gaan zien. Nog is het gebouw van de sociale verzekering in ons land niet voltooid. Nog wordt er gebouwd en gerestau reerd. Nog wachten een aantal proble men op een definitieve oplossing. Maar de contouren van het geheel tekenen zich toch af. Het lijkt ons een goede gedachte dat de Vereniging van Raden van Arbeid het 40-jarig bestaan heeft aangegrepen tot het houden van een vierde congres voor sociale verzekering op 28 en 29 januari 1960 te Amsterdam. Dat is dus op de dag af veertig jaar nadat de Raden van Arbeid besloten in deze vereniging organisatorisch samen te gaan. Actuele problemen op het gebied van de sociale verzekering zullen op dat congres aan de orde komen. In het ge denkboek van de vereniging dat ver scheen bij het 20-jarig bestaan werd van het eerste congres geschreven dat daar met vreugde en *-c*~ op kon wor den teruggezien. Het congre' was van •„blijvende waarde voor de geschiede nis der sociale verzekering in ons land". Moge dat straks ooi van het vierde congres gezegd kunnen worden. FERHAT ABBAS (Van onze correspondent) leden van de Algerijnse rege ring in ballingschap zullen dezer dagen in Tripolis een „ministerraad" beleggen, wellicht voor de laatste maal onder voorzitterschap van Ferhat Abbas. Men verwacht namelijk, dat de tegenstanders van overleg met Frank rijk deze maal het pleit znllen winnen, hetgeen Ferhat Abbas zou nopen af te treden en de leiding over te laten aan de ".Aarden" (tegenwoordig ook wet de pro-Chinezen genaamd). Het ligt eveneens in de ljjn der verwachtingen, dat de Algerijnse regering in balling schap zich binnenkort in Tripolis zal gaan vestigen. Dit gebeurt dan op voorstel van Peking. De leiders van de Chinese communisten hebben er bezwaren tegen, dat de Algerijnse regering in ballingschap zetelt te Tunis of te Cairo. Informaties uit Algiers, Tunis, Tri polis, New York en Parijs dekken elkaar volkomen: het onderhande- lingsklimaat is de laatste weken aan zienlijk verslechterd. De oorzaak hier van is ten dele gelegen in het beperkte succes, dat de Aziatisch-Afrikaanse landen in de Ver. Naties hebben be haald. Hun resolutie kwam niet tot een twee-derde meerderheid en de Amerikaanse delegatie onthield zich van stemming. De tegenstanders van de op onderhandelingen met Frankrijk gebaseerde politiek van Ferhat Abbas menen, wdat het zelfbeschikkingsrecht, zoals de*T3aulle heeft toegezegd, een valstrik is en ze nog slechts een jaar behoeven stand te houden om in de V.N. een meerderheid te kunnen boe ken en het conflict te kunnen inter nationaliseren. De Europeanen in Algiers, meren deels tegen onderhandelingen gekant, menen eveneens, dat het ..gevaar van onderhandelingen voorlopig is gewe ken. Het is opmerkelijk rustig in de Algerijnse hoofdstad. Betogingen zijn zeldzaam geworden. In Frankrijk heeft Pierre Mendès-France zich weer in de politieke arena gewaagd. Hij is een kruistocht begonnen om er de „presi dent en de regering van te overtuigen dat onderhandelingen met de FLN (de Algerijnse verzetsorganisatie) nood zakelijk zijn en dat er geen andere gesprekspartners mogelijk zijn." Artvertevtiel (Van een onzer verslaggevers) SINDS gisteren kunnen de inwoners van Dassetdorp automatisch naar Nederland opbellen. Dit betekent een grote step vooruit in de automa tlsering van het internationale telefoonverkeer. De installatie, die hier voor eisteren in gebruik is genomen, Is de eerste van zijn soort in Duits land voor verbindingen met Nederland. Men hoopt.echter «eer mogelijkheden uit te breiden. Over vier tot zes weken Imopt men zover te z|jn, dat het héle telefoondistrict Dusseldorp automatisch met Nederland kaOmgëkeérd is men op bet ogenblik me niet zover, maar de PTT hoopt, dat over ongeveer een half laar automatische telefoonverbindingen vanuit ^Zam Den iS en Rotterdam met heel West-Duitsland tot stand '''Ër^o^^zèer^^^gefeRfMeerd tussen Duitsland en Nederland. In Duits- tand wordt M^enfvan het toUle aantal internatlonale gesprekken met N*>rii»ri:inri frpvoi-rd In Dusselclorp bedraagt dit zelfs 33 procent. B^lifë en Luxemburg zijn uit Duitsland al volautomatisch bereikbaar. De ministers van de vijftien NAVO-Ianden hebben er gisteren op hun vergadering in Parijs blijk van gegeven, dat ze met meer kracht zullen pogen het doei Dertig divisies tegen 1963" te bereiken. Volgens een schatting is de stand op het ogenblik zo, dat er 21 NAVO-divisies staan tegen over ongeveer 130 Sowjet-divisies in Oost-Europa en West-Rusland. De NAVO is op het ogenblik ver achter op het programma. De ministers bespraken een rap port, waarin wordt gezegd, dat de Sowjetstrijdkrachten geheel zijn gemoderniseerd, ook op het punt van atoombewapening, en dat zij een aanval kunnen ondernemen vanaf elke plaats van hun grond gebied. De dreiging van de Rus sische duikbootvloot is groter dan ooit. De Westduitse minister van Defen sie Strauss en enkele andere ministers wezen erop, dat de NAVO op het ogen blik een ernstige achterstand heeft. Volgens Stranss hebben alleen de VS en West-Dustsland aan hun ver plichtingen voldaan. Verscheidene ministers hebben scherpe kritiek geleverd op Frankrijk, dat niet voldoende meewerkt en wei gert zijn strijdmacht onder gemeen schappelijk opperbevel te plaatsen. De ministers zijn er echter kennelijk niet in geslaagd oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die zich voor- doen door het gebrek aan medewer- king van Franse zijde. Er werden felle debatten gevoerd tussen de Franse mi nister van Defensie, Guillaumat, en zijn collega's van de andere westelijke lan den De Fransman gaf echter niet toe. Het feist was de botsing tussen Guil laumat en de nieuwe Amerikaanse mi nister van Defensie, Gates. Deze laat ste heeft verklaard dat de Amerikaanse regering de feitelijke inhoud van de verklaring van generaal Twining (waarin deze de vorige week Frankrijk van „traagheid" beschuldigde) steunt. Guillaumat protesteerde tegen het feit dat Twining's verklaring was uit gelekt en hij verzocht de andere landen zich hierbij aan te sluiten. Gates gaf toe dat het uitlekken als zodanig be treurenswaardig is, doch toen Guillau mat zei dat Twining ais militair niet het recht had politieke kritiek te leve ren op een der NAVO-landen ant woordde de Amerikaanse minister, dat Amerikaanse militairen wel degelijk het recht hebben om commentaar te le veren op de militaire gevolgen van po litieke beslissingen, Guillaumat verklaarde dat de Franse politiek er geenszins een is van niet- samenwerking, zoals wel wordt be weerd. Intussen is vandaag bekend gewor den dat de kwestie van integratie van de nationale strijdkrachten in het NAVO-kader zal worden besproken door de Gaulle en Eisenhower als de beide staatslieden zaterdag een parti culier onderhond in Parijs hebben. De opperbevelhebber van de strijdkrachten in Europa, generaal Lauris Norstad heeft de Westeuro- President Soekarno van Indonesië heeft via de radio een verlenging van de bestaande oorlogstoestand voor .de gehele archipel afgekondigd, waarbij hij zelf vrijwel het volledige, gezag in handen heeft, v' 'V Krachtens dit nieuwe decreetheeft de president zichzelf de uitgebreide bevoegdheden toegemeten in zijn drie voudige hoedanigheid van centrale autoriteit voor de burgerlijke en mili taire noodtoestand en de staat van oorlog. De noodtoestand van 1957 is ver vangen door nieuwe bepalingen in overeenstemming met de terugkeer tot pese NAVO-leden gewaarschuwd, dat zij hun verdediging in de lucht dringend moeten verbeteren door integratie en hun atoommacht moe ten versterken. In feite stelde Norstad gisteren een ultimatum door te verklaren dat als er niet één luchtverdediging komt, hij niet langer zijn taken zal kunnen uit voeren. Dit betekent dus dat Norstad zal aftreden als aan zijn integratie- eisen geen gehoor zal worden gegeven. De meeste kleine landen zijn voor stander van integratie van de ver schillende luchtmachten, alleen de Fransen zijn ertegen en het is duide lijk, dat de opmerkingen van Norstad in eerste instantie een verwijt aan Frankrijk inhielden. De Belgische minister van Defensie Giisen waarschuwde, dat het wel erg moei'ijk voor de kleine NAVO-landen zou zijn om aan hun verplichtingen te voldoen als sommigen weigerden het principe van integratie te aanvaarden. De Britse minister van Defensie Watkinson deelde mee, dat zijn re gering het Britse Rijnleger op zijn huidige sterkte circa 55.000 man zal houden. Aanvankelijk was het de bedoeling, dat het leger met 10.000 man zou wor den verminderd. de revolutionaire grondwet van 1945 Krachtens deze nieuwe bepalingen heeft Soekarno de volledige bevoegd heden overgenomen van de stafchef van het leger, Nasoetion, terwijl hij ge machtigd is deze bevoegdheden te delegeren aan door hemzelf gekozen functionarissen. (Nasoetion wordt wel gezien als Soekarno's grote rivaal. Red.). De drie oude" ministeries van resp. Leger, Marine en Luchtmacht zijn ver- vangertsdóor een enkel ministerie van Oorlog, dat onder leiding staat van Soekarno. De president liét het volk weten-, dat, afhankelijk van de graad van nood toestand in de verschillende gebieden, tot een „geleidelijke afschaffing" van deze noodtoestand kan worden over gegaan. Soekarno verklaarde ervan over tuigd te zijn, dat, indien een vereen voudiging zou plaatshebben van de politieke partijen, de noodtoestand en de geleidelijke afschaffing ervan „spoe dig kunnen worden bewerkstelligd met een zo gering mogelijke aantasting van de democratie en de gevoelens van het volk". Hij hoopte dat spoedig een veilige toestand zou zijn bereikt. De proclamatie van Soekarno was voorafgegaan door een mededeling waarin werd gesteld, dat een nagenoeg militair gezag kan worderr ingesteld zonder de goedkeuring van kabinet of parlement. HET komend weekeinde zullen de treinen het geteisterde Zuidfranse plaatsje Fréjus weer aandoen. Koorts achtig is er door herstelploegen van de Franse spoorwegen gewerkt om de baanvakken te herstellen. Deze foto toont de omgeving van het station van Fréjus. (Van een onzer verslaggevers) Tegen het middaguur vernam Reu ter uit Honoloeloe, dat de Amerikaan se torpedobootjager ..Richard S. Ed wards" contact heeft gekregen met L. Smit en Co's sleepboot „Elbe", die met een sleeptros in de schroef midden op de Grote Oceaan ronddrijft. Ook het Amerikaanse vliegdekschip „Bonhomme Richard" en de Neder landse sleepboot „Clyde" zijn nog on derweg naar de positie van de hulpe loze sleper en zijn. twee losgeslagen, vliegdekschepen. Eerder had kapitein Poot van de „Elbe" via de radio medegedeeld, dat geen van. de 41 zeelieden noch de schepen in gevaar verkeren, al was de zee wel ruw. Van de losgeslagen vliegdekschepen bevond het ene zich vanmorgen 17 en het andere zes ki lometer van de „Elbe". Op de Overloonsweg onder Vier lingsbeek (N.B.) is het 7-jarige jon getje Corrie Claassen uit Vierlings beek door een personenauto gegrepen en gedood, toen het van achter een tractor met aangekoppelde landbouw- wagen, plotseling de weg opliep. Soekarno benoemde een ministeriële commissie, die hem moet bijstaan in de tenuitvoerlegging van de be palingen. 5? Koning Boudewijn is gisteren on verwacht voor een reis van 19 tot Ij dagen naar de Kongo vertrokken. In een gisteravond op het ministerie voor de Kongo verstrekt communiqué, dat aan de journalisten werd overhan digd toen het militaire vliegtuig waar mee de Belgische vorst reist ai gereed stond om van het vliegveld Melsbroeck te vertrekken, stond dat het bezoek van koning Boudewijn een tweeledig doel heeft. De vorst wil zich ter plaatse reken schap geven van de algemene toestand in de Kongo en van de aspiraties van de bevolking, en wenste voorts op 17 december (de dag waarop vijftig jaar geleden koning Leopold de tweede overleed, (aan wie de Kongolese be volking de geboorte van een grote staat te danken heeft) in Stanleystad aan wezig te zijn. Stanleystad is de eerste Plaats die de koning in de Kongo zal bezoeken. Hij komt daar vandaag aan en zal dan gouverneur-generaal Corne lls ontmoeten. De Belgische vorst staat in hoog aanzien bij de Kongolezen en men vermoedt dat zijn reis naar de Ko-ngo een poging van de regering is om troebelen tijdens de zondag in enkele grote steden aanvangende gemeente raadsverkiezingen te voorkomen.^ De minister voor Economische en Fi nanciële aangelegenheden van de Kon go, Scheyven, weigerde gisteravond bij het bekendmaken van het communiqué te antwoorden op de vraag of het ini tiatief van de vorst zelf is uitgegaan. „Ik mag geen bijzonderheden verstrek ken over de gesprekken die de koning met minister De Schrijver die de koning vergezelt heeft gehad," zei hij slechts. Minister De Schrüver had gistermid dag niets over de reis verleid, toen hij in de Belgische Kamer van Volksver tegenwoordigers een verklaring over z|jn Kongolese beleid aflegde. Koning Boudewijn zelf had enkele uren voor zijn vertrek in Brussel nog een congres toegesproken over de mo gelijkheden tot verhoging van de pro- duktiviteit. Hij zei daarbij aan het slot van zijn rede: „Ik wilde met u over het vraagstuk van de produktivitelt spre ken omdat het van zo groot belang is voor ons iand. al is het niet het enige, dat mij voor het ogenblik zorgen baart". Een woordvoerder van het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdagavond een aanval ge daan op Perzië. Zijn verklaring werd door radio-Bagdad uitgezonden. De woordvoerder verklaarde dat Perzië demagogisch en opruiend jegens Irak optreedt. Hij gaf de Sjah de raad „zich niet in de politiek te storten." De Iraakse woordvoerder gaf com mentaar op een door de Perzische mi nister van Buitenlandse Zaken Aram in het parlement afgelegde verklaring. Hij beweerde dat de Perzische bladen en de radio-omroep zicli voortdurend te buiten gingen aan aanvallen op Irak, die waren begonnen na Kassems verklaring dat Irak een strook van vijf kilometer grond nabij Abadan, die het in 1937 aan Perzië had geschon ken, terug wij hebben. De woordvoerder beschuldigde de Perzische regering van „schending van grensovereenkomsten en internatio nale wetten" en dat ondanks de „poli tiek van verdraagzaamheid, die Irak jegens Perzië heeft gevoerd." De Perzische grenswacht in het ge bied van Sjatt-el-Arab, waarop Irak aanspraak maakt, is versterkt, nadat zich een incident had voorgedaan, waarbij een Perzische boer werd ge dood en twee andere gewond als ge volg van beschieting door Iraakse sol daten. De Perzische vloot in de Perzische Golf verkeert in staat van paraatheid. De Perzische ambassadeur in Bag dad, die tien dagen geleden werd te ruggeroepen voor overleg met zijn re gering. zal, naar te Teheran van of ficiële zijde is vernomen, niet naar zijn standplaats terugkeren voordat de toestand is opgehelderd. dagavond de stand der betrekkingen, tussen Irak en Perzië besproken. Sommige Perzische dagbladen drin gen er vandaag bij de regering op aan om, na de schietpartij in het gebied van Sjatt-el-Arab, de diplomatieke betrekkingen mej Irak te verbreken. (Van een onzer verslaggevers) EEN verheugend record: dit jaar verschijnen er in Nederland voor het eerst in dc geschiedenis sinds de boekdrukkunst meer dan achtduizend boektitels. Gedurende de eerste Hen maanden van dit jaar zijn er al 6578 titels verschenen, waarvan meer dan de helft (name lijk 3666) eerste drukken. Dit is vier procent meer dan in dezelfde perio de van het vorige jaar. Bovendien stijgt de gemiddelde oplaag van de hoeken. Dit betekent dat andere vormen van vrijetijdsbesteding met name film, radio en vooral televisie geen kans zien de mensen van het lezen van boeken af te houden. De toeneming van de bevolking, van het onderwijs en van de welvaart werken eraan mee dat de vraag naar drukwerk steeds stijgt. V» Dit heeft de voorzitter van de „Federatie der Werkgeversorganisa- tiën in het Boekdrukkershedrfif", de heer Jos. A. M. Cleerdin, gis termiddag meegedeeld ter gelegen heid van de presentatie van het kerstnummer „Drukkersweekblad/ Auto-l|jn 1959", dal ditmaal Is ge wijd aan de bijbel, het land van de bijbel en aan Israël. Dit boekwerk is bedoeld als toonbeeld van het vakwerk van de Nederland se typografie. Het zal in binnen- en buitenland worden verspreid. De heer Cleerdin deelde voorts mee, dat de rechtstreekse uitvoer van drukwerk (zowel hoek- en diep druk als steen- en offsetdruk) teza men met de indirecte uitvoer door de uitgevers, dit jaar met 15 pro cent gestegen is. Deze uitvoer loopt thans tegen de 109 miljoen gulden per jaar. Voor I960 wordt een be langrijke toeneming verwacht. Tenslotte zei de heer Cleerdin, dat op het ogenblik de reproduktie- iechniek zich stormachtig ontwik-: kelt. Dit stelt aan de drnkkersbe- drijven hoge eisen voor wat betreft de investeringen. Er is nog steeds een tekort aan arbeidskrachten, in de grafische nijverheid. President Eisenhower Is vanmorgen in de Tunesische hoofdstad Tunis aan gekomen. Hij kwam aan op de heliha ven La Marsa, aan boord van een heli kopter van de Amerikaanse marine, Eisenhower werd opgewacht door pre sident Bourguiba. De helihaven bevindt zich op slechts enkele honderden me ters afstand van de officiële residentie van Bourguiba, De helihaven was om zoomd door duizenden Tunesiërs, dié Ike stormachtig toejnichten. De zeereis aan boord van de kruiser „Des Meines" scheen Eisenhower goed te hebben gedaan. Hij zag er fit uit. Terwijl de twee presidenten zich, kennelijk erg hartelijk, met elkaar on derhielden, hief het publiek spreekko ren aan. „I like Ike", en „Bourguiba. Bourguiba". (Van een onzer verslaggevers) De hervormde kerkbouwactie steeg vandaag roet een bedrag van f22.000. De totaalstand kwam hierdoor op f 9.089.435. De actie gaat onvermoeid door. De commissie, die de actie leidt, zegt zelf, dat zij bezig is met de organisatie van de naoogst. Die wordt veel meer dan een beetje aren rapen, aldus de com missie. Wij meldden reeds, dat het be drijfsleven is aangeschreven. De eer ste resultaten hiervan komen binnen. In aanmaak is verder materiaal ten dienste van de vele gemeenten, die daarom gevraagd hebben ter bewer king van hen die hebben toegezegd te storten, maar dit nog niet hebben ge daan. Zodra er uit de loonontwikkeling bepalade conclusies Ie trekken sui len zijn, zal de Kamer worden inge licht. Staatssecretaris Roolvlnk liet daarop volgen, dat thans reeds voor 450.0(H) werknemers een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten, welke de goedkeuring van het college heeft gekregen. Op korte termijn verwacht de staat secretaris nieuwe resultaten van het overleg in het bedrijfsleven. (Advertentie l Het Perzische kabinet heeft woens-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1