Fris geluid Weinig hoop voor vijf ve Over 25 jaar geen arme Amerikanen meer? STEVENSON VRAAGT „NIEUWE POLITIEK" NAVO kon geschiJ niet oplossen Boude wijn: revolutie moët veiï Eisenhower in Frankrijk Drie mannen uit zee gered Commissie moet zaak bestuderen Wilde tonelen bij aankomst van koning 8®§P«ë SiSSI m m m. INVENTUM rapport van Congres Conferentie in Parijs geëindigd m Belgen in moeilijk parket door Loemoemba H1 INVENTUM^m^ ÉBMfcp Militaire arts bij ongeluk omgekomen r r VRIJDAG 18 DECEMBER 1959 N Directeur: H L)fc HUlü ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4479 Het ongeluk heeft grote verslagenheid gewekt, niet alleen op Nieuw-Guinea, maar ook bij de Koninklijke Marine. Het is al de vierde keer dat een dergelijk tweemotorig amfibievliegtuig van het type Martin Mariner neerstort. Herv. kerkbouwactie Géén sigarettenautomaten in HEEMSTEDE Lange baan ,r.. ET is thans dc zaak de wet tige aanspraken van de be woners van Kongo te begrijpen en in te willigen en hun de ont goocheling van een wilde evo lutie te besparen." Dit heeft ko ning Boudewijn enkele uren na zijn aankomst donderdagavond in een radiotoespraak in Stanley- stad verklaard. Loyaal Waarschuwing Vragen Tsjech verstrekte gif bij Radio Vrij Europa 14 dagen gratis Botterdam*. Witte de Wltbatraat 25 Xelet. 115700 i> Pwtólïo Na. 42451Ö Slffïl t J611®™*» 1M.31!18 30 uaT Zaterdagi 1716 aar Telefoon 115700 Pocm^rSi? 1 SI TeJefo°D 183407 <3 Oloett) S? ïi J?1 Postgiro No 424867. Klschtendienst 18.3010.30 Telefoon 362569. Sc ui wee 132 Tei« 4570. Thomas Kempisstraat 6a» Telef. 65461, Abopnemen'apriJj 81 cent per week. t 2-65 oer maand t 'l»0 oer kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks VGravenhage Dordrecht! Schiedam: Aboi oer (Geldig iot zaterdagavond) BUIIG Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Aanvankelijk krachtige tot stormachtige wind tussen zuidwest en noordwest. later geleidelijk afnemend. De zelfde temperaturen ais vandaag of iets lagere. Morgen Zon op8.44 Maan op21.06 Onder 16.2» Onder 11.00 Hoofdredacteur: Dt J A H J s KHi INT-, SLOT (Van onze militaire medewerker) E balans van het verleden week IJ gehouden kamerdebat over onze defensie heeft positief resultaat opge leverd. Met name inzake het perso neelsbeleid klonk 'n nieuw en fris ge luid door, in het bijzonder wel bij mon de van de staatssecretaris voor leger en luchtmacht. Het spreekwoord dat nieuwe bezems schoon vegen is hier weer bewaarheid. Denkbeelden ook door ons sinds jaar en dag verdedigd hebben een gunstig onthaal gevonden. Laten we nog eens kort samenvatten waaruit het nieuwe personeelsbeleid zal bestaan. Eerst de Nationale Reserve. Ons protest ging er meermalen tegen uit dat dienst bij de Bescherming Bevol king prioriteit had gekregen boven dienst, bij het leger, i.e. de Nationale Reserve. Dit zou het toch al bloedar- me instituut totaal doen afsterven. Thans is overleg met Binnenlandse Zaken toegezegd, zodat dienstplicht! gen die voor noodwachtplicht in aan merking komen, een keuze kunnen ma ken tussen de noodwachtplicht en dienst bij de Nationale Reserve. 4 JONGE onderofficieren, die de no dige schoolse kennis bezitten en over bijzondere leiderskwaliteiten be schikken zullen in de gelegenheid wor den gesteld om via een te creëren cursus de officiersrang te bereiken en tot de hoogste rangen op te klimmen Dit systeem Is dus gelijk aan dat van dc vroegere Hoofdcursus, welke in de jaren twintig werd opgeheven en waarlangs markante figuren als Van Hcutsz en Cotijn hun loopbaan begon nen. Wel zal deze studierichting aan die van de moderne K.MuA.-opleiding moeten worden aangepast, want ook deze zal belangrijke wijziging onder gaan. Het voornemen is de driejarige V-AKopleidinp voor de niet-technischc officieren om te zetten in een VTERja- rlge algemeen-wetenschappelijke vor ming zoais in Amerika zodat van gelijkwaardigheid met civiele univer sitaire studies gesproken kan worden VIERDE MARTIN MARINER STORT NEER VrVfViVi "C'K bestond vanmorgen nog slechts weinig hoop, dat vijf inzitten- den van de „Martin Mariner" van de Koninklijke Marine, die gisteren tijdens een landing op het water in de Patipi-baai bij Fak- Fak op Nietuv-Guinea verongelukte, nog in leven zijn. Drie inzitten den van het toestel werden door Papoea's van een in de nabijheid gelegen kampong gered en per prauw nuar Fak-Fak vervoerd. Zij zÜn gewond, doch hun toestand werd vanmorgen niet ernstig ge noemd. De vijf vermisten zijn: luitenant-ter-zec-vlieger der eerste klasse J. Adriaanse (commandant van de vliegboot, gehuwd), luitenant-ter-zee der tweede klasse ken Martin Marmer van hetzelfde type als het toestel dat gisteren c' H- K* Bertram (gehuwd), sergeant-vliegtuigmaUer telegrafist A. J. Warns bii Fak Fak n pp re forti,» (gehuwd), korporaai-vlicgtuigmaker constabel A. T. G. van Baaien (gehuwd) en de vliegtuigmaker-constabel Ie klasse A. W. van Loon (ongehuwd). r s AND in hand met een en ander I J wordt verder een ander systeem overwogen, waarvan het Kamerlid 1L- gen b.d. Couzy zich de vertolker heeft gemaakt. De lagere officiersrangen' zouden daarbij voor een groot deel gereserveerd blijven als uitloop voor uitblinkende oudere onderofficieren. Et zouden dus minder officieren via K.M.A, en Hoofdcursus nodig zijn. doch van hoger gehalte, waaraan men den door deze versmalling var de ba sis van de pcrsoneelsplramide een grotere kan? kan garanderen om de hoogste ranger tc bereiken. Dit bete re gehalte zou dan ook financieel ho ger moeten worden gehonoreerd. Deze methode stimuleert tevens de animo voor de onderofficiersrang om dat men dan daarin twee kansen heeft nl. de ene om ais jong onderofficier v'a de Hoofdcursus officier te worden met onbeperkte uitloopmogelijkheid en de andere door op oudere leeftijd toch neg de lagere officiersrangen te kun nen bereiken. Dit laatste systeem is in feite een verruiming van het be staande. HET nieuwe systeem vertoont gelij kenis met het vroegere bi5 het ex- KNfL, waar een bepaald aantal func ties in de luitenantsrang werd vervuld door uitstekende onderofficieren aan wie de rang van onderluitenant werd verleend, een rang waarvoor men een zwaar theoretisch examen moest afleggen, terwijl men overigens in de praktische dienst moest uitblinken. D ze selecte rang heeft in het ex-KNIL zi?n hoge bruikbaarheid bewezen. De. even genoemde olannen thans g'an echter in nog verdere richting, d w,z. reiken tot de kapiteinsrang, waarbij o.i. een extra-opleiding nood zakelijk zal zijn, want het verwerven vim de noodzakelijke uitgebreide ken nis is moeilijk door zelfstudie te ver werven. Ten slotte zal overeenkomstig de aanbevelingen van de commissie Van Voarst verbetering in de materiële po sitie van het beroepspersonee) plaats vinden, niet alleen door hogere bezol diging doch ook op ander gebied b.v. van het huisvestingsprobleem, dat o.a door de vele overplaatsingen een an dere aanpak vergt. Minder positief zijn de plannen der regering voor een nieuwe opzet van de opleiding der technische officieren. Het ligt echter in de rede dat men de ze categorie niet in een uitzonderings positie kan plaatsen, want hier is het tekort nu juist het meest nijpend. Hot. motorschip Willemstad van de KNSM, dat met een detachement uit Suriname terugkerende militairen aan boord op de thuisreis is, heeft wat ver traging. Het schip zal nu vermoedelijk eerst maandag in de loop van de middag in Amsterdam arriveren. De ontscheping begint direct na aankomst. Adiai Stevensou, die bij de presi dentsverkiezingen in de V.S. tweemaal kandidaat van de democraten is ge weest en nog steeds een van de be tangrijfcgie figuren van de Amerikaan se Democratische Parti) is. heelt in het tijdschrift „Foreign Affairs" voorge steld, dat een Noordatlantische «onfe rentie zal worden bijeengeroepen, die een nieuwe gemeenschappelijke poli tlek moet ontwerpen op militair en economisch gebied en op het terrein van de Ruimtevaart. Europa zou dan het initiatief moeter nemen bij het oprichten van een nieu we organisatie, die de steeds ingewik kelder wordende vraagstukken met meer enthousiasme moet aanpakken en de samenwerking van de Westelijke landen meer systematisch moet bevor deren. Stevenson meent dat er thans „ge vaarlijke tegenstellingen" binnen het westelijke bondgenootschap bestaan „die niet opgeheven kunnen worden door ceremoniële reizen en door haastige diplomatieke voorbereiding van ontmoetingen met Chroestsjew.' Over communistisch China zegt hij dat dit land zou moeten worden be trokken in een eventueel systeem voor gecontroleerde ontwapening. De V.S zouden dan hun veto tegen toelating van China in de V.N. moeten laten val ien, Quemoy en Matsoe moeten ontrui men en er mee akkoord gaan dat Korea en Japan in een eventuele kernwapen- vrije zone komen te liggen. (Van een onzer verslaggevers) De actie, welke de Hervormde Kerk momenteel voor de kerkbouw voert, is nadrukkelijk aangekondigd met de naam „Hervormde Kerkbouwactie 1959". Het accent viel daarbij ook op de aanduiding van het jaar 1959, dit jaar dus. Dit jaar loopt echter ten einde en het actiecomité ontvangt allerlei sug gesties om juist dit jaar nog de actie te onderstrepen. Zo zond een predikant van Rotterdam-Charlois de volgende slagzin: „Nog niet gestort, maak dan vort!" Vanmorgen kon opnieuw een bedrag van ƒ22.000 geboekt worden. De totaalstand werd hierdoor ƒ9.111.885. (Van een onzer verslaggevers) De Heemsteedse gemeenteraad heeft zich verenigd met het voorstel van B. en W. om het plaatsen van siga rettenautomaten in de gemeente de finitief te verbieden. De bedoeling is het roke:: door kinderen beneden de 14 jaar tegen te gaan. Tégen het voor stel stemden leden van de PvdA en de VVD. N een rapport van de economische I commissie van het Amerikaanse Congres wordt de mening uitgespro ken, dat er over vijfentwintig of dertig jaar geen arme Amerikanen meer zuilen zijn. De commissie baseert haar conclusie op de tussen 1947 en 1957 geeonsta teerde voortdurende daling van het aantal personen met lage salarissen. In 1947 bezat 26. procent der Ame rikaanse bevolking een laag salaris tegen negentien procent in 1957. in het rapport wordt een jaarlijks in komen van een gezin van vier per sonen van 2500 dollar of minder (f 9500! als laag beschouwd. Voor het bepalen 'van de koopkracht van de dollar wprd' uitgegaan, van de waar de in 1957. Gcpavoiseerde oorlogsschepen In de haven en enorme mensenmenigten op de kaden zorgden vanmiddag voor een groots welkom in Frankrijk, toen de Amerikaanse president aan boord van de kruiser „Des Moines" in Toulon aankwam. Na een kort oponthoud, dat nauwe lijks voldoende was voor de begroe tingsplechtigheden, reisde Eisenhower per trein door naar Parijs. Morgen be gint in de Frarse hoofdstad de wes telijke topconferentie, waaraan behal ve Eisenhower, ook de Gaulle, Mae- millan en Adenauer deelnemen. Gered werden de luitenant-ter-zee eerste klasse G. P. Slikker (toestand vanmorgen goed), sergeant-vliegtulg- maker-A G. Th. D. M. de Brnyn (toe stand goed) en de vlieg tui gmakcr motormonfeur E. A. Koelhuis (toe stand bevredigend). Zij zijn alle drie gehuwd. Luitenant ter zee 1ste kl. Slikker woont te Biak. Ilii Is gehuwd en heeft één kind. Sergeant vliegtuigmakcr A. de Bruijn woont eveneens te Biak, Is gehuwd en heeft twee kinderen. Kor poraal vliegtuigmakcr E, A. Koelhuis woont aan boord van een woonschip te Grouw met vrouw en twee kinderen. Lpuitenant ter zee Slikker vertrekt vandaag per vliegtuig naar Nederland om hier te worden behandeld voor een gecompliceerde beenbreuk, die hij bij het ongeluk heeft opgelopen. De twee andere gewonden worden verpleegd aan boord van HM's „Amsterdam". Het verongelukte vliegtuig was op een patrouiilcvlucht boven Nieuw. Guinea. Toen liet contact inet het toe stel uitviel is de opsnorings- en red dingsdienst van de Koninklijke Ma rine ijlings gaan zoeken. Op de laatst bekende positie vin het vliegtuig, noordwest van Fak Fak in de Vogel kop. trof men op: zee een olievlek aan alsmede een dingy en een drijver. Ook vond men de drie mannen die uit zee konden worden opgepikt. Er is terstond een oorlogsschip van de marine naar de plaats van de ramp gevaren, dat getracht heeft delen van het verongelukte vliegtuig en eventuele overlevenden te ber gen. De medewerking en de lof van de kampongbewoners is boven alle lof verheven. Dit is het vierde ongeluk -met een Martin Mariner van de Nederlandse Marine. Op 10 juni van dit jaar stortte de Martin Mariner P-306, op weg van Nieuw-Guinea naar ons Tand, hij Goa (India) neer. Toen waren er acht do den te betreuren. En op 10 september 1958 stortte de Martin Mariner P-303 bij Abadan neer, eveneens op de thuis reis uit Nieuw-Guinea. Dat ongciuk eiste tien levens. Voorts stortte bij Mcrauke een Martin Mariner neer, waarbü alle inzittenden om het leven kwamen. 7,ie verder pag. 3. 3e kol.) MANOKWAR1 MIMSKA De ministers van de NAVO-landen hebben gisteren hun driedaagse confe rentie in Parijs besloten zonder dat zij een oplossing hadden gevonden voor de moeilijkheden met Frankrijk Het Frans-Amerikaanse geschil moet door de ministers van Defensie, de stafchefs en de permanente gade legeerden van de NAVO-landen in behandeling genomen worden en in maart zullen de leden van de minis terraad dan weer bijeenkomen can aan de hand van een rapport dat d-oor de aangewezen functionarissen moet worden opgesteld, een beslissing te nemen over de integratie van de Europese luchtverdediging. Het voor stel voor deze regeling komt van de Westduitse minister van Defensie Strauss. De NAVO-ministers hebben geen andere oplossing kunnen vinden. Het geschil, waardoor de verdrags organisatie heeft staan trillen, is dus op de lange baan geschoven. In drie dagen van besprekingen heeft men echter wel overeenstemming kunnen bereiken over de topconferentie met de Sowjet-Unie. Op de topconferentie moet de ont wapening als eerste ter sprake wor den gebracht. De Berlijn se kwestie, als onderdeel van het Duitse vraagstuk ge zien, komt op de tweede plaats. De algemene betrekkingen tussen Oost en West, en de hulpverlening aan de on- derontwikkelde gebieden, zijn de ove rige punten op de NAVO-agenda v axc het topgesprek. Er zijn geen aanwijzingen dat presi dent De Gaulle bü zijn voor zaterdag aangekondigde onderhoud onder vier ogen met Elsenhower iets in zijn op vattingen over de NAVO zal verande ren, tenzij m ruil voor wezenlijke te gemoetkoming aan zijn voornaamst* verlangens. Amerikaanse regeringsfunctionaris sen hebben evenwel hoop dat president Eisenhower een formule zal vinden om het conflict tussen Frankrijk en de an dere NAVO-partners op te lossen. Men meent dat Eisenhower bereid zal blij ken een of andere soort informele strategische planning der drie. mogend heden wat betreft gebieden buiten het territoir -der NAVO te overwegen, en Frankrijk een hoofdrolte geven in de verdediging van Afrika. Volgens een commentaar van de on afhankelijke „France Soir" zal Frank rijk pas atoomwapens en raketbasissen op zijn grondgebied toestaan wanneer het zijn aandeel krijgt in de kernwa penstrategie der geallieerden. De ministers van de vijftien NAVO-landen hebben donderdag avond in een slotverklaring bekend gemaakt dat zij de permanente NAVO-raad hebben opgedragen een tien-jarenplan over de NAVO-doel- stellingen op politiek, militair, we tenschappelijk, economisch en ont- wapeningsgebied uit te werken. De komende voorjaarsconferentie van de NAVO zal in mei in Istanboei wor den gehouden. t (Van een onzer verslaggevers) Op de Venneperweg te Niemv Ven nep is de 50-jarige vertegenwoordiger G. Stekelenburg uit Bennebroek van morgen vroeg met zijn auto in volle vaart togen een stilstaande, met stro geladen vrachtwagen gereden. De man stierf onmiddellijk na de botsing. Aalsmeer zal de bloemen leveren voor dc bruiloft van de Sjah van Perzlë en Farah Diba. Maandag wordt het huwelijk voltrokken. De Haarlemse bloemenmeisjes Corrie (links) en Toto (rechts) tonen hier een mand prachtige tulpen, die het begrip Nederland-bloemeniand tij dens deze bruiloft zeker zullen ver sterken. De koning voegde hieraan toe, dat België zonder aarzelen heeft gerea geerd op deze fase. „Spontaan en edel moedig heeft het Kongo tot de onaf hankelijkheid geroepen." In zijn korte rede zei Boudewijn ver heugd te zijn weer in Kongo te zijn. „Ik heb met verLangcn uitgezien naar de dag, waarop ik naar deze Afri kaanse grond, die een resultaat is van onze gemeenschappelijke inspannin gen, terugkeer." „Tijdens mijn eerste reis had sk de indruk gekregen, dat ons beschavings werk een nieuwe weg diende op te gaan en dat het uur naderde om de be trekkingen tussen België en Kongo te baseren op de ontvoogding van de in landse bevolking." Koning Boudewijn vervolgde. Loyaal komt België zijn belofte na volgens de werkwijze, ingegeven door ervaring en het belang van een ieder. Het wil Kongo geen vooraf geformu leerde oplossingen opleggen, maar koestert de wens dat Kongo instelun- gen schept, die aangepast zijn aan de plaatselijke gewoonten en gebruiken en die beantwoorden aan de behoeften van het land. Dergelijke grondige her vormingen brengen grote probiemen met zich mee. Het welslagen hangt af van rust,' goede trouw en het verlan gen om hecht en duurzaam werk te verrichten. Als voortzetter van de dynastie, die dit grote en prachtige land heeft ge schapen dat het uwe is. streef ik eerst en vooral naar de behartiging van uw eigen belangen en uw persoorlijk geluk. Ik heb er prijs op gesteld mij ter plaatse rekenschap te geven van de verlangens van de bevolking, wier toekomst mij zo nauw aan het hart ligt," aidus Boudewijn, Na hem sprak minister voor Kongo en Roeanda-Oeroendi, De Schrijver, die Boudewijn op zijn reis vergezelt. Hij waarschuwde de Kongolezen, dat de autoriteiten zuilen waken voor handhaving van de orde tijdens de ko mende maanden. „Zij zullen niet dul den, dat de houding van enkelen de grote meerderheid van de Kongolese bevolking zal beletten in samenwer king met België en in alle vriendschap met het Belgische volk Kongo met zijn nieuwe fractuur op te bouwen." aldus De Schrijver. Wilde tonelen hebben zich gister middag afgespeeld op het vliegveld van Stanleystad, toen koning Boude wijn daar aankwam. Een grote menigte Afrikanen juichte de j'onge Belgische vorst stormachtig toe, toen hij uit het toestel stapte, De mensen riepen: „Leve Boudewijn" en „Leve België", maar ook „Leve Loemoemba" (de Afrikaanse leider die door de Belgische autoriteiten als ver antwoordelijk wordt beschouwd voor de onlusten die zich minder dan een maand geleden in Stanleystad hebben voorgedaan en die sindsdien in de ge vangenis zit) en „Leve Kongo". Er waren ook spandoeken te zien, waaróp met grote letters geschreven stond: „Onafhankelijkheid" en „Wij zijn in rouw laat Loemoemba vrij." Op een gegeven moment doorbrak de menigte de afzettingen. Politieman nen werden onder de voet gelopen en er ontstond een enorme verwarring. Toen steeds meer mensen om onafhan kelijkheid begonnen te schreeuwen, greep de politie in met traangas. Een groot aantal Kongolezen trok toen naar de inheemse wijk van Stan leystad om de komst van Boudewijn (door hen „Bwana Kitoka", d.i. de „rijke meester" genoemd) te vieren met schier eindeloze drinkpartijen. Een aantal mensen begaf zich naar de gevangenis van Stanleystad, waar Loemoemba opgesloten zit. Zij beko gelden een aantal auto's van Euro peanen. Waarnemers in Kongo zijn van mening dat de Belgische autoritei ten in een moeilijk parket verkeren, omdat vele Kongolezen verwachten dat Boudewijn gekomen is om Loemoemba vrij te laten. Dit zou echter ntet in de bedoeling van de Belgische rege ring liggen. De waarnemers vrezen in cidenten als Loemoemba niet wordt vrijgelaten. In het Belgische parlement hebben socialistische woordvoerders premier Eyslcens vragen gesteld over de reis van de koning. Zij oefende er kritiek op uit, dat de reds in zo grote haast was voorbereid en dat het parlement - in het bijzonder de oppositie er dinsdag tijdens het debat over Kongo niet van op de hoogte was gebracht. i* Zie verder pap. 3. Ie kol.) (Advertentie) ÜHIHHI'/ verrijdbare elektrische heteluchikachei De 28-jarige eerste luitenant-arts P. H. van der Weduwe van het Cen traal Militair Hospitaal te Utrecht is donderdagavond tijdens een autorit van Utrecht naar Den Haag ter hoog te vau Waarder om het leven geko men. De arts is door de scheidings haag aussen de twee rijstroken ge schoten en terecht gekomen in de sloot langs de andere zijde van de weg. Het slachtoffer was ongehuwd. Het Amerikaanse leger heeft vandaag verklaard, dat „het onderzoek van de contra-spionage-dienst van het leger aantoont dat Jaroslav Nenec, een vice- consul op het Tsjechische consulaat in Salzburg op 16 november een commu nistische agent zoutvaatjes heelt ver strekt die atropine bevatten en die geplaatst moesten worden in de cafetaria van Radio Vrij Europa in München." Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het 'dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen dc krant gratis. Betaling zal geschieden per week f61 cent/per kwartaal (7.90), V wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraai 25, Rotterdam,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1