Bevredigend debat Advocaat-generaal de hoofdschuldige Stelselmatig wet overtreden Leiding was tè passief We vragen zo min mogelijk machtiging Bezorgde -zélf vloeistof voor ■opening h gebr. mwmmn in Parijs begonnen mi STORM BEUKT .ORANJE5: veertig gewonden Koopt Jbp tijd uw zekerheid Koning Boudewijn spreekt met Kongolese leiders Chroestsjew geeft Ike bomen „Karei Doorman" is eindelijk binnen GROTE RAVAGE AANGERICHT Succes r D NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK 1. 2ATERMG 19 DECEMBER 1959 "N Directeur: H. DB HUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4480 fV Geen goed woord dr. Van Baal (Ir. PJattcel Burgemeester ontvangt opgroeiende jeugd Hervormde kerkbouwactie EISENHOWER MACMILLAN DE GAULLE ADWER J. RE VRIES AMSTERDAM-C. VANMORGEN om halfiien is in Parijs het westelijk topoverleg begonnen. Eisenhower, Macmillan, de Gaulle en Adenauer be raden zich in de Franse hoofdstad over de topconferentie tussen Oost en West, die naar men aanneemt in het komende voorjaar zal worden gehouden. Volgens diplomatieke kringen in Parijs zal het Westen Chroestsjew voorstellen het topoverleg eind april te houden. Een buitengewoon moeilijk probleem, dat de westelijke leiders en met name de Gaulle en Eisenhower - de komende dagen ook zullen bespreken is het meningsverschil in de NAVO, Zoals bekend wil de Gaulle zijn strijdkrachten niet onder een gemeen schappelijk opperbevel plaatsen. (Zie verder pag. S, 7e kol.) 14 dagen gratis SI -I ■mm Witte de WlUutraat 29 reief. 119700 te L! l}}3 Po8M"> No «24918 Klacmendlerist abonnementen usju19_3Q utir Zaterdag"» 1718 oor Telefoon 119700, •l-Gcsvenhege: Huygensplew 1 Telefoon 183487 «3 tOoeE! Posttm* 109! Postgiro No 424887. Klnchtendienst 18.3019.30 Telefoon 363369 Dordrecht: Souiwee 132 Telet «570. Schiedam Thomas Kemplsstraat tTelel. 65491, Abonnemcntsprtfo 61 wvt oer week. 1 2.65 oer timend I IJKI Per kwartaal. Loss# nummer» 18 cent. Verschijnt dngeitls# Botterdam: Ttixtuo- (Geldig tot zondagavond) lUDELUK REGEN Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. In het alge meen Iets hogere temperaturen. Morgen Zon op: 8.45 Onder: 16.30 Maan op: 22.12 Onder: 11.29 Huotdrertacteur: L)i J A. H J ti KKU1NS SL.OT E behandeling van de begroting van Sociale Zaken in de Tweede Kamer werd met een zekere span ning tegemoet gezien. Het loonbeleid dat onder dit depar tement ressorteert staat namelijk In het centrum van de belangstelling en was ook de laatste tijd mikpunt bij uitstek van de rode kritiek. Bovendien werden felle aanvaller, gericht op de personen van de minis ter en de staatssecretaris. Op de eer ste omdat men hem verweet dat hij te weinig zei, op de tweede omdat men hem verweet dat hij te veel zei NU de behandeling van de begroting achter de rug is kan men veilig zeggen dat er van de kritiek weinig meer over is. Minister en staatssecretaris hebben belden hun evenredig indeel in d redevoeringen gehad en zij hebben daarmee en dat Is het belangrijk ste het loonbeleid van de regering goed verdedigd. Zo goed dat de sprekers ter rechter zijde zich allen con amore achter dat beleid konden scharen. Tegenover de socialistische kritiek bleek duidelijk dat het loonbeleid der regering een sociaal juiste en recht vaardige politiek is. Tal van c.a.o.'s zijn reeds goedgekeurd en het laat rich aanzien dat tegen 1 april vrijwel alle bestaande c.a.o.'s zullen zijn her zien. De regering heeft aan het bedrijfs leven gevraagd voorstellen te doen met betrekking tot de z.g. achterblij vers, dat zijn die bedrijfstakken waar de bedrijfsresultaten een loonsverho ging niet gedogen, zonder dat er een prijsverhoging komt. ONTSLA Mr. VAN BEEK vraagt censuurcommissie WIJ kunnen ons voorstellen dat van 'regeringszijde met kenne lijk genoegen erop gewezen Is dat in het kader van dit gedifferentieerde Toóabeleid het speciaal mogelijk was meer te doen voor de laagst bezoldig den dan voor de hoger bezoldigden. Dat was voor oud-minister Suurhoff een beetje zuur en hij gedroeg zich dienovereenkomstig, nJ. als een boer die kiespijn heeft. Maar het !s wel goed om er aan dacht voor te vragen dat de socialis ten, die zichzelf voortdurend het bre vet van sociaal-gevoel-bij-uitnemend- heid uitreiken, in hun ongedifferenti eerd loonbeleid de verdelende ge rechtigheid minder goed hebben kun nen betrachten dan thans in het ge differentieerd loonbeleid mogelijk blijkt. Wij zeggen dat niet alsof het destijds ook al anders gekund had, maar wij menen wel dat als het anders kan, het dan ook, juist met Let oog op de sociale gerechtigheid, anders móet. Ons verwijt aan de socialisten is daD ook niet dat ze voor zoveel jaren geen voorstanders van gedifferentieerde loonpolitiek waren, maar dat ze het nu niet zijn. Juist ter wille van de minst draag- krachtigen. (Van onze parlementsredactie) E BRIEFCENSUUR betekent een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het openbaar ministerie op Nieuw-Guinea. Onder te passieve leiding van de beide procureurs-gene raal, mr. Beun en diens opvolger mr. Okma, hebben de advoea;»t-generaal mr. Van Beek en een tweetal ambtenaren van het parket, de kantoorchef Kahle en zijn assistent Winia, stelselma tig de wet overtreden en het grondrecht van het briefgeheim ge schonden. Het openbaar ministerie heeft schending van de wette lijke bepalingen niet alleen niet voorkomen, het heeft er zichzelf daadwerkelijk aan bezondigd. Tot deze conclusie komen minister Toxopeus (Binnenlandse Za ken) en zijn staatssecretaris, de heer Bot, in het verslag over de be vindingen van de commissie, die onder presidium van mr. G. Witsen Elias, president van de Haagse rechtbank, een onderzoek heeft in gesteld naar de onwettige censuur in Nieuw-Guinea. Het verslag is vanmorgen bij de Tweede Kamer ingediend. Mr. Witsen Elias c.s. zeggen na rijp beraad tot de conclusie te zijn gekomen, niet aan te bevelen, dat tegen de bij de onwettige censuur betrokken personen een strafrechtelijke vervolging wordt inger ,-teld. Wel meent de commissie, dat de geschorste advocaat-generaal, mr. Van Beek, moet worden ontslagen. Uit het gehele verslag blijkt, dat deze de hoofdschuldige is geweest in de censuur-affaire. Hij was in deze zaak de „centrale figuur, waar naast en waarachter zich andere personen groeperen". 59 (Van onze Haagse redactie) EEN duidelijk beeld van de gang van zaken bij de ille gale briefcensuur op Nieuw- Guinea geeft een brief, door ad vocaat-generaal mr. Van Beek geconcipieerd en namens de gou- verneur-generaal In augustus '58 aan een resident gezonden. In deze brief heet het o.m.: „De werkwijze is hier zo, dat de post door iemand wordt nage keken. Zit er iets tussen, dat wij gaarne nader willen controleren dan wordt gebruik gemaakt van de wetting agent" (waarvan Van Beek je een flesje ter hand stelde). Verder staat er „komen wij tot de conclusie, dat het meer ge wenst is een brief aan te houden (i.p.v, hem door te zenden na hem te hebben dichtgeplakt red.) dan dienen wij zo spoedig mogelijk bij de rechter een ver zoek tot opening in. Zoals je zult begrijpen, vragen wij zo min mo gelijk machtiging tot opening, en van de brieven waarvan wij hei vragen, staat het al a priori vast dat ze moeten voorden aangehou- dan". Een duidelijk inzicht in de drastische wijze van optreden der censurerende instanties geeft wel de opmerking van mr. Ellas en de zijnen, dat hen gebleken is, dat zelfs brieven van gouver neur Van Baal en secretaris-ge neraal Krijger wederrechtelijk zijn geopend. De beide procureurs-generaal, onder wie mr. Van Beek heeft gewerkt, be zaten volgens de commissie noch de gaven, noch de geneigdheid om zich met de techniek van de censuur in te laten. Op zijn gezag zijn reeds in 1955 brieven onrechtmatig geopend. Hij is de geestelijke vader geweest van de invoering der Diensten Toezicht Ordonnantie, die voor de overheid de mogelijkheid opent, ook zonder dat er van strafbare feiten sprake behoeft te zijn, een bijzonder toezicht op de PTT in te stellen, en die in 1958 bij geheim besluit van de gouverneur-generaal voor Nieuw-Guinea is ingevoerd, Mr. Van Beek heeft ofwel eigen- handig brieven met aanwijzingen, hoe de landsrechter (wiens toestem ming voor de censuur is vereist) kon worden gepasseerd, aan de residenten geschreven, ofwel deze voor de pro cureur-generaal geconcipieerd. Per soonlijk heeft hij de flesjes met de vloeistof, die voor het openen der brieven benodigd was,, bezorgd. Zelf is hij naar het postkantoor gegaan om brieven uit te zoeken, die het openen waard waren. Kortom, hij is, zoals hij trouwens zelf heeft toe gegeven, „geestdriftig bezig geweest de DTO (Diensten Toezicht Ordon nantii') toe te passen, zonder de landsrechter daarbij in te schakelen, Voor mr. Van Beek's „bekering" hij heeft later zelf de kwestie van de onwettige censuur aan het rollen ge bracht - heeft de commissie weinig goede woorden over. Zij is niet over tuigd van „de nobele drijfveren van mr. Van Beek's actie". De achtergrond daarvan was niet *s heren Van Beek's morele inkeer, neen, deze moet gezocht worden in het verzet van iemand, die zich in zijn ambities en zün werk ge frusteerd voelde, „Mr. Van Beek koes terde de hoop procureur-generaal te worden en beschouwde zichzelf als de meest geschikte persoon om het aan het parket toebedeelde inlichtingen werk te leiden," aldus mr. Witsen Eiias cj. De commissie heeft géén sugges tie gedaan, die tot optreden tégen de inmiddels afgetreden procureur- generaal mr. Okma zouden kunnen leiden. Overigens is duidelijk geble ken, dat deze gedurende de eerste tijd van. zijn ambtsperiode de onwettige censuur heeft laten voortbestaan, zijn reactie was aanvankelijk: „Gaat dat nou wel goed en kan dat nou maar zo." Inderdaad heeft hij in het begin van 1957 het onrechtmatig op treden der censurerende ambtenaren verboden, maar de naleving van dit verbod is door hem niet of nauwe lijks gecontroleerd. Ook acht de com missie het laakbaar, dat mr. Okma de heer Krijger, de vroegere secretaris generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, onjuist heeft voorgelicht over de onwettige cen suur, die tijdens zijn „bewind" had plaatsgevonden. Vrij kort is de commissie over de vroe gere gouverneur-generaal, dr, J. van Baal. Deze heeft er kennis van ge dragen,"dat "de .DTO onjuist is" toe gepast. Het is echter niet waarschijn lijk, dat hij op de hoogte is geweest van vroegere censuurovertredingen. Zonder dat zij hieraan haar goedkeu ring hecht, zegt de commissie evenwel, enig begrip te kunnen opbrengen voor de omstandigheid, dat dr. Van Baal de onjuiste toepassing der DTO heeft toe gelaten: hij behoorde immers een open oog te hebben voor 's lands veiligheid. "Weinig waardering toont de com missi e voor de „op zijn minst onvol ledige voorlichting", die dr. Van Baal aan minister Helders en de heer Krijger in 1957 over deze kwestie heeft ge geven. De huidige gouverneur, dr. P, 3. Platteel, is naar het oordeel van de commissie niet op de hoogte geweest van enige schending van het briefge heim gedurende zijn bestuur. Trou wens, het is twijfelachtig, of deze schending zich na de komst van dr. Plateel nog wel heeft voorgedaan, al sluiten mr. Elias e.s, de mogelijkheid daarvan niet helemaal uit. Voorts blijkt de gouverneur te heb ben gepoogd, publikaües in de pers over de censuurkwestie te voorkomen. Zijn bemoeienis is echter op niets uit gelopen. Dit zou wellicht anders zijn geweest, indien de verhouding tussen gouvernement en pers en de com missie doelt in het bijzonder op de „Nieuw-Guinea Koerier" minder te wensen had overgelaten. Dat de foutf hier voornamelijk bij het gouverne ment heeft gescholen, neemt de com missie niet aan. Zie verder paR. 3. 3e kol.) Koning Boudewijn van België heeft vrijdag in Stanleystad acht uur door gebracht met het raadplegen van Euro pese en Kongolese notabelen, terwijl de politie de stad potdicht afsloot. De politie heeft samenscholingen van meer dan vijf personen verboden, nadat er donderdag relletjes waren geweest bij de aankomst van de ko ning. De Abako-partij in Kongo van Ka- savoeboe heeft verklaard, het Belgisch gezag in Kongo niet meer te erkennen na 31 december aanstaande. Ter gelegenheid van de jaarwisseling zal mr. Ch. Hustinx, de burgemeester van Nijmegen, woensdagavond 30 december een speciale receptie houden voor leerlingen van de hoogste klassen van scholen voor V.H.M.O., kweek scholen, ULO- en nijverheidsscholen. (Van een onzer verslaggevers) Voor de hervormde kerkbouwactie kon vandaag een bedrag van f 24.000 geboekt worden. Het totaal steeg daar door tot 9.135,834,—, Adverientie) Zon op Zon onder Premier Chroestsjew heeft vrijdag president Elsenhower ongeveer veer tig bomen en heesters gezonden, die op de boerderij van de president bü Gettysburg sullen, worden geplant. Volgens het Witte Huis is de zending bedoeld als blijk van waardering voor de gastvrijheid, die de Russische regeringsleider bij zijn bezoek in sep tember aan de V.S. heeft ondervonden. Het geschenk werd met een Rus sisch vliegtuig naar Amerika gebracht. Het Witte Huis heeft medegedeeld, dat de gewassen op het erf van de pre sidentiële boerderij zullen worden ge plant, nadat zij enige tijd in quaran taine zijn gehouden. (Van onze correspondent) Na een week geduldig wachten Is Hr. Ms, vliegdekschip „Karei Door man" gisteren de Helderse marine-: haven binnengelopen.. De bodem ligt veilig afgemeerd aan de zgn, kruisers kade in de nieuwe haven. Hiermee Is een eind gekomen aan de vele geruch ten, die de laatste dagen over de „Karei Doorman" de ronde .deden. Zo wist men al te vertellen, dat het vliegdekschip weer naar Rotterdam zou terugkeren i.vjn. te verwachten storm. De waterstand was gisteren echter eindelijk gunstig, zodat het schip kon binnenkomen zonder gevaar aan de grond te lopen. i|. BIJEEN De voorzitter van de Amerikaanse vak bond van staalarbeiders, McDonald, heeft verklaard, dat zo nodig zijn organisatie in rechte zal optreden om de staalmaatschappijen te dwingen met de vakvereniging op individuele basis te onderhandelen. Hij zei, dat de organisatie de afzonderlijke staal maatschappijen de "vorige week ge vraagd had de onderhandelingen over het contract te heropenen, doch dat daarop geen antwoorden waren bin nengekomen. (Advertentie) Commissionairs In effecten. O.Z. Achterburgwal 173. Tel. 247126, Privé: Olytnpfakade 60. Tel. 794J52. AMSTERDAM, (Adoertentie) natuurlijk NIEUWENB1JK ÏÏ2 TEL. 249861 HAARLEMMERSTR. 34 TEL. 241136 Advertentie YERCHR. STAUN KINDERSTOELEN COMB. BOXEN, BOXMATRSSiES,.BABYTRAPEZES. s'flEERENBERG-TEL.-0834 S-444 (Van een onzer verslaggevers) Veertig passagiers van het in.s, .Oranje" hebben lichte verwondingen opgelopen tijdens een springvloed in de Australische Bocht. Het meubilair en de salons werden zwaar beschadigd. Twee hutkooieiï werden van dc wand gerukt; 31 tafels en 140 stoelen werden geheel vernield. Een vrouwelijke passagier brak baar pols. De andere 39 gewonden zijn er minder ernstig aan toe Zij lie pen gebroken ribben, kneuzingen en snijwonden op door vallend meubilair, het breken van ramen enz. De meeste passagiers zaten aan ta fel toen een bijzonder feiïe wind vlaag het schip trof. Hutkoffers be gonnen te glijden, de ramen in tal rijke patrijspoorten versplinterden en een piano raakte los van een muur en schoof de zaal door alsof het een stuk speelgoed was. Dodelijk verschrikte passagiers be- gonnen te gillen en hielden zich vast aan wat maar binnen hun bereik was Het schip was op weg van Djakarta naar Melbourne, waar het vandaag moet arriveren. Vandaar zou het door varen naar Sydney om vervolgens via Indonesië naar ons land terug te keren. Het is niet bekend of dit vsarplan kan worden gehandhaafd. De Stoomvaart Maatschappij Neder land te Amsterdam ontving gistermid dag een telegram van gezagvoerder J. H. Schulting, waarin hij over „slecht weer" sprak. Aangenomen wordt dat de heer Schulting zich eufemistisch heeft uitgedrukt bij zijn kenschetsing van de weersomstandigheden. De springvloed ging gepaard met zware stormen, die de „Oranje" uren lang beukten en die grote schade aan richtten. In het scheepsbospitaat wer den de gewonden behandeld, waarna zij in hut of salon weer enigszins op verhaal kwamen. Maar ook in dq salons was de ra vage groot, evenals in de keukens, grote partijen kopjes, borden en an der serviesgoed vielen in stukken op de grond. Stoelen en tafels werden zo zwaar beschadigd, dat de passa giers hun maaltijden zittend op de grond gebruikten. Aan de bar kregen zij hun drankjes in papieren bekers geserveerd, omdat het glaswerk in scherven lag. Volgens in Melbourne ontvangen ra dioberichten maakte de „Oranje" tot driemaal toe een slagzij van meer dan veertig graden. In het telegram van de gezagvoerder aan de rederij werd hier evenwel niets over vermeld. Het schip heeft 700 passagiers aan boord. Eisenhower, Macmillan en Ade nauer zijn gisteren in Frankrijk aan gekomen. Eisenhower zette om half twee Nederlandse tüd voet aan wal In Toulon. De reis met de kruiser Des Moines vanaf Athene had hem kenne lijk goed gedaan, Hij zag er opgewekt en goed uitgerust uit. Eisenhower die werd begroet door minister van staat Louis Jacquinot, verklaarde dat dc eerbied die Ame rika en Frankrijk voor elkaar heb ben niet is verminderd, ook al ver schilde men weieens van mening. Wij zijn al jaren bondgenoten, zei hij, en herinnerde aan het feit, dat Frank rijk „ons voor de eerste keer te hulp kwam in 1777, toen wjj voor onze onafhankelijkheid streden". Toulon wa s tevoren door - geheime politie „uitgekamd" ën langs dè weg naar het station stondén- militairen en politie. Eisenhower vertrok per trein naar Parijs, waar hij tegen half elü aankwam. groette hem hartelijk op het Gare du Lyoo. De trein die president Elsenhower met een gemiddelden snelheid van 108 km per uur van Toulon naar Parijs bracht is de trots van dë Franse Spoor wegen. Uit zijn treinsalon kon flë president met de gehele westelijke wereld tele foneren. De trein werd bij het vertrek uit: Toulon getrokken door een stoomloco motief, die te Avignon vervangen werd door een elektrische, die ontwikkeld werd uit het model dat het'wereld-, snelheidsrecord van 331 km per uur. op zijn naam heeft staan. Tijdens de treinreis heeft» de presi dent geconfereerd met de minister, van Buitenlandse Zaken, Herter, die hem naar Toulouse tegemoet was gereisd; De Britse premier Macmillan zei bij zijn aankomst in Parijs ervan overtuigd te zün dat de Westelijke vier tot „die, eenheid van opvatting zullen komen die een noodzakelijke voorwaarde is- voor het succes van een conferentie'', met premier Chroestsjew. h Bondskanselier Adenauer zei dat da westelijke topconferentie succes zal hebben, „omdat wij dezelfde doel-: stellingen hebben - het welzijn eri de vrede in Europa en de wereld." Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betaling zal geschieden per week (61 cent/per kwartaal (7.90). U toordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie uTrauw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1