Westen voor: stelt premier Chroestsjew Eerste prek ges De Gaulle half april naar VS Kongolezen rustig naar Pan is bedenkt compromis ffesehil in NAVO njs voor met Enthousiasme in Leg nationalisatie voor aan Internationaal Hof Minder kans op A-proefstop Consternatie in dierenpark te Rhenen VIER LOSGEBROKEN LEEUWEN JOEGEN MENSEN DAK OP r Niet Geneve op Vroeg Geringe opkomst in Leopoldstad WEL INCIDENTEN •OP PLATTELAND Eisenhower niet enthousiast Samenwerking geen integratie Kerkbouwactie van de gerei kerken nadert 5 oen „Diepgaand verschil Madagascar wordt onafhankelijk van mening over volkenrecht" Burgemeester van Sleen geschorst PÏT ers dachten aan collei iga's NED. VOORSTEL AAN DJAKARTA: HAMDAG 21 DECEMBER 1959 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4481 rN V^. Hoofdredacteur: Dl J A H J S BRUINS SLOT Lutherse kerfcbouwaetie pISENHOVVER, Macmillan en de Gaulle zijn dit weekeinde in Pa rijs overeengekomen, dat ze premier Chroestsjew zullen uitno digen voor een topconferentie te Parijs op of omstreeks 27 april van het volgend jaar, aldus wordt in de Franse hoofdstad vernomen. Na deze eerste Oost-West topconferentie zouden er nog meer moe ten volgen, in Washington, Londen en Moskou, aangezien één bijeen komst niet voldoende is voor een volledig overleg. Het westelijk topgesprek in Parijs, dat vanmorgen is geëindigd schijnt goed te zijn verlopen. De Westduitse bondskanselier heeft tot journalisten verklaard: „U krijgt een goed communiqué. Com muniqués zijn altijd goed, maar dat van ons zal bijzonder goed zijn". Het communiqué zou vandaag worden gepubliceerd. O Maar één derde Overleg gaat slecht IN de Perzische hoofdstad Tehe- ran is vanmiddag het huwelijk g voltrokken tusen sjah Mohammed Reza Pahlevi en de 21-jarige Far'll rah Dibah. De plechtigheid",'"''die p naar Oosterse begrippen sober was, vond plaats ïn een anti-cham- bre van de beroemde-spiegelzaal in het marmeren paleis van de veertig-jarige sjah. Slechts farm-i lieleden. vrienden en - Perzische hoogwaardigheidsbekleders, te zamen nog altijd een duizend per sonen, waren bij de voltrekking van het huwelijk aanwezig. Wegens wanbestuur: 14 dagen gratis Naam: Botterdam: Wttte öe Wlthstraat 25 Telet. 115700 11 Postmis U13 - Postgiro No«4519 U SF8*! aannemen ten lü^o—19 30 at» Zoterdajji 17—-19 uur TtJeloon il570O ■h-OW»**»: fSSST^'g? r Telefoon 183W7 ,3 itinera POsrtbue 1091 Postgiro No «24807. Kinchtendiengt 13.30—19.30 Telefoon 302480 Dordrecht: Soul wee 1S2 Telet 4570. lelLtoon 302j69' Schiedam: Thomas A Kempisstraat 6 a Tclef 65431 Abonnementsprijs 61 com per week, f 2.63 per maand I oer kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks TH&uu/' (Geldig tot dinsdagavond OPKLARINGEN. Wisselend bewolkt en enkele verspreid voorkomende buien. Zwakke tot matige wind tussen west en zuid. Vannacht temperatuur om het vriespunt. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen Zon op: 8.46 Onderr: 16.30 Maan op' Onder: 13.31 REEKS TOPCONFERENTIES De kerkbouwactie der evang. luther se kerk beeft tihans ongeveer 90.000 julden opgebracht. Dfr actie richt zich naar een aantal waar k- bouw dring President Tl ia Kaap Palm--, Km van -„e hoofdstad Monrovia, een nieuwe ha ven in gebruik gesteld. De haven is door Amerikanen gebouwd en heeft ongeveer twee miljoen dollar gekost. President de Gaulle zal waarschijn lijk ongeveer midden april een bezoek mh Washington brengen. Er Is thans het volgende schema: 1, Chroestsjew komt op 15 maart In Parfjs. voor zijn reeds aangekondigde bezoek.. 3. De Gaulle gaat in de eerste week vau april voor drie dagen naar Lou den. 3. De Gaulle gaat ongeveer midden april naar Washington. 4. De conferentie tussen Oost en West begint 27 april In Parijs, Indien Chroestsjew daarmee Instemt. Men vermoedt dat president Eisenhower na de eerste topconfe rentie, waarschijnlijk in mei, hei bezoek aan de Sowjet-Unie zal bren gen, waarvoor premier Chroestsjew hem heeft uitgenodigd. De ambassadeurs van de Verenigde Staten. Engeland en Frankrijk hebben vandaag op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken nota's afge geven, waarin premier Chroestsjew voor het topo verleg wordt uitgenodigd. De Russische premier zal de komende vier dagen gewikkeld zijn Irv een com munistisch partijdebat' over- de land-, bouw en men verwacht derhalve dat het Russische antwoord enige dagen op zich zal laten wachten. Slon verwacht, dat in hei vandaae uil Ie geven slotcommuniqué het Wes ten ondubbelzinnig te kennen zal ge ven. dat de kwestle-Berlljn slechts kan worden opgelost als onderdeel van een regeling voor geheel Duitsland, zo word* uit betrouwbare bron te Parijs vernomen. Het voorstel om als plaats voor een topconferentie met de Russen Genève tc vervangen door Parijs, kwam van kanselier Adenauer. Genève herinnert aldus Adenauer en de andere lei ders waren dit met hem eens te vee! aan vorige mislukkingen, zoals de conferentie van 1D55. die ten slotte tot niet? leidde. Terzake van de reeks van topcon ferenties geldt nog steeds dat in de eerste bijeenkomst moet blijken da' de deelnemers inderdaad de wil be zitten en het voornemen, alsook de middelen, om reeds dit eerste ge sprek tot een succes te maken. De perschef van president Elsenho wer zei gisteren: „De president is van mening, dat er uitstekend is gewerkt De deelnemende regeringen 2jjn het eens geworden en de voorstellen die wij zullen doen werden censtemmip ondersteund." Hagerty verklaarde voorts te geloven, dat de besDrekinger tussen de Gaulle en Eisenhower vee! goeds rullen opleveren. De problemen z':n echter hhikhaar n'et alle opgelost Hagerty merkte op: ..Men kan een si tuatie niet in een of twee dagen ver anderen." Eisenhower. Macmillan, de Gaulle en Adenauer hebben een bijzonder druk weekeinde achter de rug. Een bespreking van Eisenhower en Macmillan begon gistermorgen al om aeht uur op de Amerikaanse ambas sade In Parijs, Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van de vier landen hebben in Parijs overleg gevoerd. Ook vond een bespreking plaats van ministers en „top-leiders" samen. De vier westelijke leiders Macmillan, de Gaulle. Adenauer en Eisenhower (vJ.n.r.) aan de ronde tafel fn liet Elysée te Parijs, tijdens het iop- overlet. De verkiezingen voor gemeente- en provincieraden In Kongo zijn gisteren bijzonder rustig verlopen, aldus be richten die 's avonds in Brussel z(jn binnengekomen. Ih alle grote plaatsen ook in die. waar de laatste tyd on geregeldheden voorkwamen gingen de inheemsen In grote orde naar de stembus. Op het plattelandj.deden zich echte) nog incidenten voor. In Leopoldstad, waar vooral in di Kongolese wijken de afgelopen twe< .dagen incidenten werden gevreesd door het besluit van de Abako, de na tionale Kongolese beweging en de Afrikaanse soiidariteitspartij om de verkiezingen te boycotten, waren uit gebreide voorzorgsmaatregelen getrof fen en zaterdagnacht begon de rijks politie met radiojeeps in de straten van de stad te patrouilleren. Aan de vooravond heeft de Abakr nog een laatste oproep tot haar volge lingen gericht en met duizenden strooi biljetten en opschriften op muren en bomen werden de inheemsen aan het besluit van de partij herinnerd omniet aan de verkiezingen deel te nemen. Blijkt uit het achterwege blijven van incidenten, dat zij gehoor hebben gegeven aan de oproep van Kasavoe- boe, de leider van de Abako, om rus tig te blijven, volgens de eerste be richten heeft een groot deel van hen ook het bevel opgevolgd niet naar de stembus te gaan. Tegen zeven uur werd zondag avond gemeld, dat volgens de voorlo pige gegevens slechts een derde var de stemgerechtigden van Leopoldstad had gestemd. Leopoldstad bood deze zondagoch- De Franse regering bereidt op het ogenblik een plan voor technische sa menwerking met de luchtmacht van de NAVO-landen voor. dat binnen twee maanden gereedgemaakt en voor gedragen zal worden. Gezaghebbende zegslieden te Parijs nebben medegedeeld, dat het in be werking zijnde plan de door de Ame rikaanse NAVO-opperbevelhebber ge eiste efficihnes garandeert, echter zonder dal Franse luchtmachteenhe den in ae luchtverdediging van de HAVO worden geïntegreerd. Generaal de Gaulie heeft president Eisenhower zaterdag over dit plan in gelicht De Amerikaanse presiden' moet belangstellend hebben gerea geerd, maar de cpmerkine hebben ge maakt, dat de integratie welke door Eeneraal Norstad wordt voorgestaan hem de enige bruikbare methode lykt In Amerikaanse kringen werd op de aankondiging van de compromis-op lossing geantwoord met de opmerkine. dat een dergelijk plan niet Ideaal is, maar onder de gegeven omstandighe- 1eo wellicht een bruikbare oplossing ja) blijken te zijn. Integratie, blijft ïchter dp enige goede manier, aldus deze zegslieden, Volgens diplomatieke waarnemers in de Franse hoofdstad lijkt het erop, dat Elsenhower er niet in is geslaagd de Gaulle ertoe te brengen zijn sterke op positie tegen een verenigd militair luchtcommando op te geven. Zij zeggen echter, dat de Franse staatsman wel licht zijn standpunt zal veranderen, als er een eind aan de oorlog in Algerije is gekomen. Het schijnt dat de beide staatslieden bereid zijn, de kwestie via de diplo matieke kanalen verder te bespreken en daarna mondeling, als de Gaullë. midden april zijn bezoek aan Washing ton brengt. De elf grootste staalmaatschappijen van de Ver. Staten hebben inge stemd met een voorstel van de vak bonden, een nieuwe collectieve ar beidsovereenkomst per industrie te bespreken. Tot op heden werden de onderhandelingen gevoerd tussen de vakbonden en afgevaardigden van de werkgevers die namens de gehele staalindustrie optraden. tend volgens Belgische persberichten een verlatencr aanblik dan normaal. De cafés waren op last van het bestuur gesloten, de zondagse markten trokken sléchts'weinig" kopers en alleen fn de hoofdstraat van de stad, de Boudewün laan, was het wat drukker. Volgens officiële berichten is in Stanieystad, waar het de vorige week donderdag bij en na de aankomst van koning Boudewijn tot rumoerige tone len kwam, zeventig proeent van de kiesgerechtigden in alle rust naar de stembus gegaan, In Loeloeaburg, waai twee weken geleden tientallen Kongo lezen werden gedood of gewond in bloedige botsingen tussen krijgslieden van de Loeloea- en Baloebastammen wordt een nog hoger percentage opge geven. Koning Boudewijn heeft zondag al: onderdeel van zijn studie- en oriën- teringsreis de koningen van Oeroen- di en Roeanda in Oesoemboera, de hoofdstad van Roeanda, ontvangen Ook voerde hij besprekingen met ta' van personaliteiten. Uit verschillende plaatsen in Kongc buiten de grote centra werd nog mel ding gemaakt van nieuwe botsingen tussen Kongolezen onderling en van het optreden van de Belgische land macht daartegen. In een gebied op ongeveer 100 km ten westen van. Stanieystad werd een Kongolese militair van een patrouille die was uitgezonden om de orde tc herstellen nadat berichten waren bin nengekomen over een vernielde brug i" °en •"■'•Herlaag gedood De totaalstand van de zgn. Grote Sprong-actie van de Stichting Steun Kerkbouw Jgereformeerde kerken) Is thans: 1.463.393,89. Hiervan kwam aan collecten van 781 kerken f 1.188. 167,09 binnen en - aan giften 375,125,80. Hieruit blijkt, dat 23 kerken of voor de kerkbouw in eigen gemeente col lecteerden óf in het geheel niet aan de kerkbouwactie deelnamen, wat een ge ring percentage betekent. Telt men bij het totaalbedrag datgene op, wat door sommige kerken voor zichzelf is op gebracht, dan mag geconcludeerd wor den dat het „streefbedrag" van ander half miljoen gulden (want al snel kon SSK het oorspronkelijk beoogde bédrag van een miljoen passeren) ruimschoots is overschreden. Dé vertegenwoordigers van Oost_en West op de conferentie in Genève over het stopzetten van kernproeven, zijn zaterdag tot 12 januari uit elkaar gegaan zonder overeenstemming te hebben bereikt over een methode voor controle van ondergrondse atoom explosies. De kansen op een algehele overeen komst tot het beëindigen van kern explosies is hiermede zeer gedaald. (Van onze correspondent) Frankrijk zal ook zijn „Afrikaanss parel" verliezen: het vijf miljoen in woners tellende Madagascar, door de. inheemsen nog altijd Nosin Dambo (eiland der wilde varkens) wordt ge- noemd.President de Gaulle heeft zich. bereid verklaard aan het eiland onaf hankelijkheid te verlenen; premier Tsirana van Madagascar heeft van zijn kant verklaard dat hij niet van plan is met de. Franse Gemeenschap te breken. In Parijs neemt men aan dat reeds begin volgend jaar in de Franse hoofd stad onderhandelingen zullen beginnen over de overdracht van de soevereini teit. De plechtigheid werd geleid door dc meest vooraanstaande geestelijke van Perzië, dr. Emami. die in Zwitser- SUfPs land is opgevoed. Farah nam de Ko- ran ter hand, toen dr. Emami haar 81|pfSp vtocg: „Zijt gij bereid de vrouw te r,.V.,ï zijn van zijne majesteit de. sjah-in- sjah? (do vorst der vorsten red.). Driemaal werd haar deze vraag ge steld, voordat zij antwoordde. Volgens mohammedaans gébruik zou het on betamelijk zijn, als zij snel zou ant woorden. Bij de derde maal, fluisterde Farah Dibah, met neergeslagen ogen „Ja" en daarmee was zij de derde echtgenote van de sjah geworden. Alsof een teken was gegeven, brak onder de gasten in de spiegelzaal ap plaus los. De opperceremomemeester trad op de sjah toe met een gouden dienblad, waarop een met juwelen be zette ring lag. De sjah wendde zich naar zijn bruid en deed haar de ring aan de vinger. De koningin-moeder stapte naar vo ren en omhelsde het koninklijk^ paar, beiden op de wangen kussend. Buiten werd een saluut van 21 ka nonschoten afgevuurd en vliegtuigen van de luchtmacht begonnen geluk- wenspamfletten af te werpen. De dui zenden mensen, die voor het paleis stonden te wachten begonnen harts tochtelijk té juichen. Nadat in het paleis de sjah en zijn nieuwe gemalin een speciaal register en twee in fluweel gebonden huwe lijkscontracten hadden getekend, strooide de koningin-moeder suiker goed, gouden geldstukken en kleine parels over de hoofden van hét paar. De sjah en zijn bruid glimlachten te gen elkaar, doch kusten of omarmden elkaar niet. Dat zou tegen de moham medaanse traditie zijn. geweest. De premier en de president van de senaat waren bjj de ondertekening van het register de getuigen voor de Sjah. Hofminister Ala en de voorzitter van de Twede Kamer, Hekmat, waren de getuigen voor Farah. -f,~ 4 De Nederlandse regeringheeft In donesië voorgesteld de kwestie van de nationalisatie van de Nederlandse ondernemingen fn Indonesië voor te leggen aan het Internationale ge rechtshof of een andere onafhankelijke internationale gerechtelijke instantie» In eén nota, die de tijdelijke zaak gelastigde van Nederland in Djakarta heeft overhandigd, constateert de Nederlandse regering dat, indien de Indonesische regering haar opvat tingen handhaaft, er tussen beide regeringen diepgaande meningsver schillen bestaan omtrent de met de Indonesische maatregelen tegen Ne derlandse eigendommen samenhan gende volkenrechtelijke vragen: zo wel Nederland als Indonesië heb ben zich in nota's beroepen op het volkenrecht. In de thans overhandigde nieuwe Nederlandse nota wordt gestéld, dat,/ Nederland en Indonesië als leden van de Verenigde Naties gehouden zijn hun geschillen op vredelievende wijze- op te lossen. Herinnerd wordt aan het Neder landse standpunt dat de maatregelen bedoeld zijn als middel om druk uit te oefenen in een politiek geschil, dat zij discriminatoir (gericht tegen een nationaliteit) zijn en ook confiscatoir, daarvan prompte betalen van scha deloosstelling geen sprake is. In de nota wordt hieraan toege voegd, dat in wezen geen sprake is van natinalisatie van eigendom— men; beziet men de maatregelen in hun verband dan is het zonneklaar, dat zij er primair op gericht zün de Nederlandse belangen te schaden. De Nederlandse regering kan het. niet anders zien dan dat de confiscatie van de Nederlandse bedrijven verband houdt met de Indonesische politieke veriangens met betrekking tot Neder- lands-Nieuw-Guinea. In de nota wordt ook verwezen naar verklaringen van. Indonesische auto- riteiten, die de verplichting tot scha- deloosstelling min-"' aliseren. (Van onze correspondent) De burgemeester van Sleen, de heer S. J. van Royen, is bij besluit van Ge deputeerde Staten van Drente met in gang van 18 december voor oen maand geschorst, aangezien gebleken is; dat hü in ernstige maté in strijd heeft gehan deld mét de normen van behoorlijk bestuur. De commissaris der Koningin heeft de heer G. Rondo, burgemeester van Westerbork, belast met de tijdelijke waarneming van het burgemeesters ambt. Naar wij vernemen, houdt de" schor sing verband met moeilijkheden ten aanzien van de stichting van een paar densportcentrum In Sleen en met de slechte financiële toestand, van het sportpark Veenoord. Enkele maanden geleden besloot de gemeenteraad van Sleen. tot uitgifte van grond voor het paardehsportcen- trum. Dit besluit werd door GS. van Drente echter afgekeurd, waarna de ge meenteraad besloot in hoger beroep te gaan bij de Kroon. Het sportpark Veenoord is volgens velen te groot opgezet, waardoor het aanzienlijke te korten heeft opgeleverd. Van, de zaal der spiegels begaven het koninklijk paar en hun gasten zich naar de „zaal der geschenken", waar op lange tafels geschenken uit dé ge hele wereld waren opgesteld. Daarna trok het koninklijk gezel schap zich terug, om zich voor te be reiden op het officiële diner van van avond. Onder de talrijke gasten zullen zich de leden- van het diplomatieke corps, Perzische autoriteiten en de élite van hoofdstad en land bevinden. Twee symfonie-orkesten zullen spelen tijdens dit diner, waaraan grote hoe veelheden van de beste kaviaar en Vier leeuwen, die door een zwakke plaats in de rotswand van bun terras waren gebroken, hebben zaterdagmid dag kans gezien consternatie te zaaien In Ouwehands Dierenpark te Rhenen. .vaar on dat moment slechts één be- ïoeker was. een Rhenense school jongen. Toen de directeur van de tuin. d>: leer Ouwehand de melding kreeg van Je geslaagde uitbraakpoging, begaf hij rich in zijn auto om de dieren or) te zoeken en om te zien of de op de ter reinen aanwezige mensen gevaar liepen. Het bleek, dat alle oppassers en de hevig geschrokken schooljongen op het dak van een der parkgebouwen waren. Korte tijd later kon de heer Ouwe- hand zijn wagen parkeren vlak voor ie neus van de kwispelende tweejarige leeuw Johnny, die thuis hoorde in een hok. waar vier leeuwen verbleven. Het vermoeden, dat alle vier leeu wen op pad zouden zijn gegaan, bleek juist. Toen alle dieren gelokaliseerd waren een leeuw stond op zijn ach terpoten bij een vogelkooi, een stond in de hal van het runderenverblyf en een stond likkebaardend bij een wit schaap werden de oppassers in groepen van twee man verdeeld en begon men de drijfjacht, gewapend met stokken, harken, bezems en sch-oppen Het bleek dat de leeuwen kans ge zien hadden met hun nagels een be schadigd stuk uit de rotswand van hun terras weg te krabben. De be schadigihg in de rotswand dateert ver moedelijk reeds uit de tyd van de strijd om de Grebbelinle. Farah Diba in haar bruidsjapon (ïelel'oto) stromen champagne geserveerd zullen worden. - Na dit diner, dat gehouden wordt in de ivoren zaal van het Golester-pa- leis, wonen nog eens duizend gasten een soirée bij. Om middernacht zullen de sjah en Farah deze soirée verlaten om zich naar het particuliere paleis té begeven. (Van een onzer verslaggevers) Het personeel van de technische dienst van de PTT in Delft, dat voor een gratificatie in aanmerking kwahi, heeft een deel hiervan afgestaan aan hen, die deze gratificatie niet ontvin gen. - /-■- Er werd ongeveer 450.— bijeen gebracht, dat werd gedeeld onder de acht personeelsleden die volgens de di rectie niet voor een gratificatie in aan merking kwamen. De opstandelingen in Paraquay heb ben bekendgemaakt, dat zij in de stad Puerto Stroessncr eén regering hebben gevormd. De rebellen noemen de stad Puerto 14 de mayo, naar de 14e mei. Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Tronw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis; Betaling zal geschieden per week (61 cent/per kwartaal (7,90). wordt versacht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withsiraat 30, Rotterdam.5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1