Spreken of zwijgen? KERSTFEEST IN KOETSHUIS „PIET HEIN" ZAL MINDER SLINGEREN OP GOLVEN Nederlands schip dreigt in tweeën te breken A.-R. Partij tégen commerciële televisie Geen vestigingswet voor de landbouw Vermoeide Eisenhower terug in Washington Indonesië wijst Nederlands voorstel af WEER EEN ROTTERDAMSE BRUG INGESTORT Mijnenveger en fregat te koop Vliegtuigen vallen op woonwijk in Rio: 60 doden Brandweerman bij botsing gedood Danh zij nieuwe installatie H Geen gevaar voor acht opvarenden Droomwens reis naar Teheran Franse minister treedt af Vanavond rede voor radio en televisie Fokker „Friendship" maakt noodlanding r WOENSDAG 23 DECEMBER 1959 Directeur: H. DB RUIG J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4483 f" A Vy Hoofdredacteur: Dr. J, A. H J S HKUlNri SLOT SR Minister Klompé: Nog geen uitspraak over verschoningsrech t OP WEG NAAR BRANDJE JUNK' OP EEN RIF BIJ CUBA RORELLY ~1 „Geen reden naasting aan int. hof voor te leggen'* s ENORME RAVAGE; SCHEEPVAART GESTAGNEERD WT NUMMER BEVAT EEN SPECIALE van 48 pagina's met gevarieerde artihe- Ie», geschreven door een aantal medeiver~ hers en leden van onze redactie Oude breuk Vertraging 14 dagen gratis Rotterdam: Witte de Withslraat 23 Telet. 113700 11 Pwtbu. ui3 Postgiro No. maia l® U abonnementen ia.3 O—1830 uur Za^röags 17—18 uur Teiefoon US700. P^«ï®ns1?,ST' 1 T betoon 18348? (3 lijnen» .I\?0ïtiare No «4897. Klaehtendlenst 18.30-19.30 - Telefoon 362369. Soulwee 132 Telet 4570. rrr""r.;„tKempiwtraat 6 a Telet. 65431. fv^L ner wAeK 565 oeT rn»«~l oer. Kwartaal. Lo*se nummers 13 cent. Verschijnt dajelljlti •s-Gravenhage: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot donderdagavond) DEZELFDE TEMPERATUREN Opklaringen maar ook enkele lokale buien. Matige ^tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Weinig verande ring in temperatuur. Morgen Zon op: 8.47 Maan op: 1.42 Onder: 16.32 Onder: 13.13 EEN van de meest nuttige func ties, die in de laatste jaren in on ze' maatschappij zijn opgekomen, is die sociale werkster. Vi ?i gezegende sociale arbeid die er verricht wordt, is zonder het optreden van deze sociale werksters niet denkbaar. Wie van nabij kennis gemaakt heeft met de vrucht, die het optreden van deze vrouwen voor hon derdtallen gezinnen heeft afgeworpen, moet dankbaar zijn, dat zoveel uiterst bekwame dames zich aan deze arbeid willen geven. Hst werk van deze vrouwen is al leen mogelijk, omdat zij het ver trouwen hebben van de mannen en vrouwen, met wie zij in contact ko men. Veel sociale nood, die er in al lerlei gezinnen is, hangt samen met gezinssituaties, waarover bij voor beeld de vrouw in het gezin uiterst moeilijk spreekt en waarover ook de man maar liever zwijgt. Nu komt er echter een sociale werkster in het ge zin; zij weet het vertrouwen van de gezinsleden te winnen. Als de nood, waarin het gezin verkeert, bij voor beeld samenhangt met de gedragin gen van de man, dan is het voor de vrouw des huizes een zegen, dat zij, nsdat de sociale werkster haar ver trouwen heeft gewonnen, eens open hartig en strikt vertrouwelijk met zulk een sociale werkster kan praten. Het verlenen van hulp is dan ook alleen mogelijk, wanneer zulk een vrouw zich uitgesproken heeft. Natuurlijk gebeurt dit in de absoluut vertrouwelijke sfeer. Hoeveel gezinnen zullen er niet zijn, waarbij bij voorbeeld de vrouw, die toch altijd nog hoopt dat het be ter wordt dan het thans is, rekent op de absolute zwijgzaamheid van de so ciale werkster en onder geen beding ook maar iets zou zeggen, wanneer zij het vermoeden had, dat de omstan digheid zich zou kunnen voordoen, dat straks deze sociale werkster bij een eventuele procedure tussen haar en haar znan, die denkbaar is, zou gaan spreken. De sociale werkster heeft ten volle een vertrouwensver houding met degenen, in wier gezin zij komt. Deze vertronwensverhou- ding is de basis om lets ten goede te deen in allerlei moeilijke situaties. TYTA AFLOOP van de tradi- ■L tionele kerstfeestviering van de koninklijke familie en haar personeel in het koetshuis van de Haagse koninklijke stal len hebben koningin Juliana en de prinsessen Beatrix en Irene gistermiddag voor het hele per soneel en hun gezinsleden cho colademelk ingeschonken en broodjes uitgedeeld. (Voor verslag van de kerst feestviering zie men pagina 3). WEE dit bedenkt kan begrijpen, dat wij door de uitspraak van bet Amsterdamse Hof, dat een sociale werkster het recht om te zwijgen moet worden ontzegd, uitermate geschokt zijn. Dat het mogelijk is dat een so ciaal werkster, die haar uiterst moei lijke arbeid met volle toewijding ver richt, wordt gegijzeld, omdat zij wei gert mededelingen, die haar in het volste vertrouwen op haar zwijgen ge daan zijn, door te geven aan Recht bank of Hof, is een situatie, die ons sprekend herinnert aan het geval van Bang Jensen. Juridisch zal het oor deel van het Hof wel in orde zijn. Maar ais dat zo is, dan staat het voor ons vast, dat datgene, wat juridisch correct Is, op dit punt sociaal onaan vaardbaar is. Men vermoordt er de gezegende arbeid van onze sociale werksters mee, want praktisch maakt men een echte vertrouwelijke verhou ding tussen degenen, die in nood zit ten, en degene, die komt helpen, on mogelijk. En daarom wordt het sum mum ius de summa iniuria. Het hoog ste recht wordt het hoogste onrecht. Ondanks de uitspraak van het Am sterdamse Hof lijkt het ons, dat de desbetreffende sociale werkster niet mag spreken. J. W. (Van onze parlementaire redacteur) Minister Klompé heeft in de Tweede Kamer meegedeeld, dat zij geen uit spraak over het verschoningsrecht wenst te doen, zolang deze zaak in behandeling is bij de rechter. Zodra de gerechtelijke instanties zich hebben uitgesproken het gaat hier om een gegijzelde maatschappelijk werkster te Amsterdam zal zij contact op nemen met haar ambtsgenoot van Justitie. Boven de Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro zijn-dinsdag- twee- *iie*tui- gen met eikaar In botsing gekomen en brandend op een woonwijk neergestort. Men vreest dat bij dit ongeluk meer dan zestig mensen om het leven zijn gekomen. Een „Viscount" van de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij „Viacao Aerea Sao Paulo", met 26 passagiers en zes bemanningsleden aan boord kwam in botsing met een militair lesvliegtuig. De piloot van het lesvliegtuig kon zich met zijn parachute in veiligheid bren gen, De wrakstukken van beide toestel len vielen brandend op een zevental huizen, waarvan er vier verwoest wer den. Ooggetuigen zagen mensen uit de neerstortende wrakstukken van de „Viscount" vallen. De piloot van het lesvliegtuig ver klaarde, dat hij oefende in een gebied dat speciaal voor oefenvluchten is be stemd, toen hij de „Viscount" plotse ling voor zich zag. H(j had maar te nauwernood zijn toestel kunnen ver laten, doordat zijn veiligheidsriem bleef vastzitten. Helikopters van het Braziliaanse le ger zijn ingeschakeld om de doden te Dergen, die over een groot gebied ver spreid liggen. Een groot aantal mensen uit de getroffen huizen wordt nog ver mist. Onder hen zijn verscheidene kin deren. (Van een onzer verslaggevers) De 46-jarige P.T.T.-employé L. ter Haar vader van zeven kinderen, van wie de oudste zeventien jaar is is dinsdagavond het slachtoffer gewor den van een aanrijding op de Rem- brandtweg te Amstelveen. Als lid van de vrijwillige brandweer was hij ge alarmeerd voor een brandje van wei nig betekenis in een garage aan Zon- nestein. Od de Rembrandtweg ont moette hij een politie-auto op weg naar de brand. Men vermoedt, dat hij toen heeft willen omkeren om zich rechtstreeks naar de brand te begeven. Daarbij is hij van de ventweg de rijweg opge reden en daarbij door een met matige snelheid rijdende auto geschept. Hij was op slag dood. In de raadsvergadering van de ge meente Nieuwer-Amstei is de heer Ter Haar met een korte rede van bur gemeester D, Rijnders en enkele ogen blikken stilte herdacht. (Van onze correspondent) 3 4 nn A FT irnniTtiriiiir Wht Piet Hein" wordt op de rijkswerf van een z.g, ^ingerdempingsfnstal/ade voorzien. Deze installatie vermindert het Pieren" woldt11vaTde toUU.il. voorzien om het comfort voor de koninklijke famUle tydens buitenlandse zeereizen (zoals bü voorbeeld naar de Middellandse Zee) te gyrotollen, ongeveer op de manier als De installatie werkt door middel wordt sedarende de winter- ïaanden?6waarin" he" jacht «P de rijkswerf de jaarlijkse onderhoudsbeurt krijgt, aangebracht (Van. een onzer verslaggevers) HET Nederlandse motorschip „June" (398 ton) Is bü Cuba op een rif gelopen en dreigt in tweeën te bre ken. Door de hevige branding en de felle wind was bet niet mogelijk red dingboten nlt te zetten. De Ameri kaanse kustwacht heeft berichten ont vangen dat de acht opvarenden het goed maken. Vanmofgeii "zou de "sleepboot „Cable" uit Key West (Florida) naar de 50 meter lange koopvaar der vertrekken. Men zal trachten het schip naar dieper water te trekken, zodra het weer dit toelaat. Indien de zee echter te ruw blijft of het gestrande schip zo zwaar ge havend blijkt te zijn, dat het ge vaarlijk is om het los te slepen, zal de „Cable" trachten de beman ning van de „June" in veiligheid te brengen. Twee Cubaanse redding schepen zullen de sleper assisteren. De „June" was op weg van Nassau, Bahama-eilanden, naar Guatemala en liep voor de noordwestkust van Cuba in noodweer op een rif. Eigenares van de kustvaarder is de firma Bosscher en Zn. in Dublin. Het schip vaart ech ter voor Kemp's scheepvaartbedrijf in Groningen. Kapitein is Willem de Jong. In de buurt van het lichtschip „Kofoten", 75 mijl ten noorden van Stockholm, liep vanmorgen de 430 ton metende kustvaarder „Borelly" uit Delfzijl aan de grond. Het vaartuig was met een lading hout onderweg I Advertentie Van Libelle's speciale verslaggever. Het sprookje is uit! Vandaag vliegen Willy Bijsmans «n Leni Frankvoort terug naar Nederland. Hun droomwens door het damesweek blad Libelle tot werkelijkheid gemaakt - is ten einde. Over de radio heeft men kunnen boren en op het televisiescherm kunnen zien. hoe deze twee droomwens- winnaressen van Libeile de gasten waren van de Sjah van Perzië en zijn bruid Kei zerin Farah Diba. libelle brengt in de komende weken de exclusieve reportage-reeks over de sprookjesreis van 2 Heeriense meisjes. WAARDEBON Profiteer et direkt vande oplage is beperkt. Abonneer u nu en stuur deze WAARDEBON meteen op. dan krijgt u de btidt lerjte nummtrs van Libtlh in 1960 gratis en hoeft u daarna niets te missen van deze unieke reportage-serie. Noteer mij als abonnee en stuur mij twee weken GRATIS Libeile. Daarna betaal ik pet week 33ct per kwartaal f4.55 sttaat: woonplaats A.u.b. doorstrepen wat niet wotdt verlangd. In open envelop, waarop 4 cent postzegel, zenden - aan Libelle, Nassauplein 7, Haat* i lem. Postgiro 268670. 50 naar ons land. De bemanning wist het schip ondanks een lek -drijvend te hou den. Reddingboten patrouilleren in de buurt. Een bergingsvaartuig zal de „Borelly" wegslepen. Op de stormachtige Zuidzee, ten zuiden van het eiland Midway, doet de Nederlandse sleepboqf „Clyde" momenteel1 verwoede pogingen het afgedankte Amerikaanse viiegkamp- sohip „Mission Bey" op sleeptouw te nemen. Het tweede vliegdek schep, de „Guadalcanal", is 100 mijl afgedreven, zo heeft de Amerikaan se marine meegedeeld. Een Cana dese sleepboot is onderweg, naar djt ;'^'döbbëf<èèiffê*yaartül-g; - De Nederlandse sleper „Elbe" heeft de twee vliegdekschepen, die van Amerika naar Japan gesleept moeten worden en daar gesloopt zullen wor den, vorige week tijdens ruw weer verloren. Op elk van de beide vlieg dekschepen bevinden zich acht Ne derlandse runners. De „Elbe" wordt op het ogenblik door de Amerikaanse marinesleepboot „Moctobi" naar Honoloeloe gesleept. De „Moctobi" bevindt zich nog 1400 km van Honoloeloe verwijderd en ondervindt vertraging ten gevolge van het slechte weer. De bemanning van de „Jnne" is gered en veilig aan wal, werd later meegedeeld. Een bedrag van niet minder dan 43.000 kon vandaag geboekt worden voor de hervormde kerkbouwactie. Dit bedrag is het dubbele van wat gisteren binnenkwam. De totaalstand is nu 9.201.746,—. Van de zijde van het Centraal Co mité van de A.R. Partü ontvingen wij het volgende communiqué: Het Centraal Comité van de A.R. Partü heeft met verontrusting ken nis genomen van de berichten dat het kabinet zou denken in de richting van een commerciële televisie. Zo het al ooit tot het toelaten van re clame in de televisie zal moeten ko men, zal dit, naar de mening van het Centraal Comité in elk geval binenen het raam van het in Ne derland geldende omroepbestel moe ten geschieden. (Van onze Haagse redactie) d Minister Marünen heeft vanmorgen in de Eerste Kamer medegedeeld;'dat l»ü niet van plan is een vestigings wet voor de landbouw in te dienen. Deze mededeling van de minister geldt alleen de landbouw in engere zin. Over de tuinbouw heeft de minister zich nog geen oordeel kunnen vormen, omdat hij het betrokken advies van de Sociaal Economische Raad eerst gis teren heeft ontvangen, In kringen van het Franse ministerie van Onderwijs is vanmorgen verno men dat minister Bonlloche is afge treden wegens meningsverschillen met premier Debrë over de nieuwe school wet. Deze wet voorziet in hogere sub sidies aan het particuliere (r.-k.) on derwijs. Het aftreden is nog niet officieel be kendgemaakt. Boulloche zou vandaag door president de Gaulle, die ontslagen van ministers moet goedkeuren, wor den ontvangen. De Franse Nationale Vergadering zou vanmiddag de schoolkwestie behande len. Premier Debné Is door het kabinet gemachtigd de vertrouwenskwestie te stellen. Zoals gemeld heeft het wetsontwerp van de regering veel verzet ontmoet, zowel van mensen die vinden dat er te veel steun aan het bijzonder onder wijs zal worden gegeven, als van hen, die - meer vrijheid -vóés dit onderwijs wensen. Van de 75 leden van de na tionale onderwijsraad, die de regering van advies dient, zijn er maandag 36 uit protest tegen het ontwerp afge treden. President Eisenhower is vanochtend vroeg Ned. tüd (dinsdagavond laat plaatselijke tüd) van zijn reis van ne gentien dagen door elf landen in Wash ington teruggekeerd. De president werd door ongeveer honderd regeringsfunctionarissen, o.w. vice-president Nixon, begroet. Bij het Witte Huls ontving Eisenhower een meer spectaculair welkom van een grote menigte, van wie de eersten zich reeds uren van tevoren bü La fayette Park hadden opgesteld. Het was bijzonder koud in Washington, het vroor verscheidene graden. Eisenhower was duidelijk vermoeid. De reis over de Atlantische Oceaan, de bezoeken aan Madrid en Casablan ca maakten de afgelopen twee dagen de zwaarste van de gehele reis. De. president zal vanavond via ra dio en televisie een korte kersttoe spraak houden. Algemeen wordt ver wacht. dat hij ook zal spreken over zUn reis. De president brengt de kerstdagen door op het Witte Huis en gaat daarna met vakantie. Over zijn bezoek aan Marokko is nog bekend geworden, dat Eisenhower met koning Mohammed V van Marok ko Is overeengekomen, dat in de Eëer nabije toekomst de-voorbereidingen zullen beginnen voor het vertrek van <te Amerikaanse troepen uit Marokko. De Marokkaanse regering dringt al geruime tijd op het vertrek van de Amerikanen aan. Aan Uet einde vau zijn wereldreis be zocht president Eisenhower gisteren Marokko. Op het vliegveld *>ij Casa blanca werd hij door koning Moham med V verwelkomd. Indonesië ziet geen enkele reden om de nationalisatie van de Nederlandse ondernemingen in Indonesië voor te leggen aan het Internationale Gerechts hof. Dit heeft een officiële woord voerder van het Indonesische ministe rie van Buitenlandse Zaken vanmor gen verklaard. Commentaar gevend op de jongste nota die de Nederlandse regering heeft gezonden, zei Harsono, dat volgens het i internationale recht de actie tot natio nalisatie van de Indonesische regering j gewettigd is. Dit kan. out. duidelijk worden bewezen door de verwerping van Nederlandse eisen in Bremen" hu Antwerpen,'zei''hij. Hij meende dat reeds eerder in een Indonesische nota is geantwoord op de argumentatie in de nieuwe Nederland se nota. - (Van een onzer verslaggevers) De Parkhavenbrug te Rotterdam is gisteravond met een klap ingestort. Kerst-bijlage D' E voorplaat Is vervaar digd door de heer Doeve, die in een fraai gestyleerde tekening zijn visie gaf op de geboorte van het Kind. Ds. G. Th. Rothuizen behan delt een zeer actuele vraag: „Waar is God in de ruimte?" Hoe was het in Nederland twintig jaar geleden' Een onzer redacteuren schrijft erover en de lezer zal bemerken, dat er sinds 1939 veel veranderd is. „Radio-seinen uit het heelal" is de titel van een interview met prof. dr. J. H. Oort. Hoe het kind vroeger speelde, kunt u lezen in een artikel: Kin derspelen in de loop der tijden. De redders op onze kusten blijven paraat, ook tijdens de Kerst. Een onzer redacteuren haalt herinneringen op aan red dingen in het verleden. Prof. dr. A. Sizoo verhaalt van het gezinsleven ten tijde van i Christus' geboorte. „Zeven jaar in Tibet" is een interessant boek over dat won derlijke Aziatische land, dat zo lang beschermd werd door een natuurlijk isolement. Een onzer redacteuren wijdt er een uitvoe rige bespreking aan. Zestig jaar geleden werd de Boerenoorlog gestreden. Slechts de ouderen onder ons zullen zich deze tragedie nog herinneren. De figuur van Paul Kruger wordt in een artikel nogmaals belicht. Ds. Chr. W. J. Teeuwen schreef een bijdrage: „Halte Port Royal", het beroemde nonnenklooster, met de abdis Angélique Arnauld, die het onderspit dolf tegen de machtige Jezuïetenorde. „Kerstfeest in Kaimana" is ge schreven door een onzer redac teuren, die als militair in Nieuw- Guinea heeft gediend. De herinneringen van commo dore Jan J. Moll In zijn boek „Langs de hoge weg" worden in een bespreking van dit boek ver kort weergegeven. In Brussel kent men een radio- en televisie-dominee. U kunt er over lezen op pagina 23 van onze büiage. Uit de „Christuslegenden" van Selma Lagerlöf kozen wij „De viucht naar Egypte". Het werk der zeeslepers op onze wereldzeeën gaat door. Een tunnel onder de Mont Bianc eveneensU kunt erover le zen op pagina's 27 en 29, Naast enkele gevarieerde bü- dragen geven wij, der traditie ge trouw, voor de kinderen een kleurplaat en voor de puzzelaars onder onze lezers een groot kruiswoordraadsel. Een deel van de brug kwam in het water te liggen, waardoor het scheep vaartverkeer ernstig wordt gestremd. Er ontstond een enorme ravage. Fer- soonlüke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Om kwart over zeven was de brug voor het scheepvaartverkeer nog ge opend geweest. De Parkhavensluis is de drukste binnenvaartsluis van Rotterdam en is speciaal bestemd voor het binnenvaartverkeer tussen de Nieuwe Maas en Amsterdam. Het ongeluk gebeurde, toen de brug wachter de brug weer wilde sluiten. Bijna was de brug dichtgedraaid, toen deze plotseling door de landingshoof- den heenschoot, het water in. De oor zaak was een oude breuk in de hoofd legger, de verbindingsbalk naar de bascule. De brug, die dateert uit 1935, werd geheel ontzet. In korte tijd is dit de tweede maal, dat in Rotterdam een brug buiten werking wordt gesteld. Het scheepvaartverkeer kan thans weliswaar gebruik maken van een er naast gelegen kleinere sluis, maar ondervindt toch grote vertraging. Het weg- én tramverkeer moest worden omgelegd. De Wit's bergingsbedrijf heeft op dracht gekregen het bruggedeelte te verwijderen. Men hoopte het in 24 uur te kunnen klaren. Een Fokker „Friendship" van de Ierse luchtvaartmaatschappij „Air Lingus" heeft dinsdagavond bij Renfrew, in de omgeving van Glasgow, een noodlan ding moeten maken. Geen der 41 in zittenden liep letsel op. Het toestel was juist uit Glasgow naar Dublin vertrokken toen de motor aan bakboord afsloeg. De piloot keerde naar het vliegveld terug op één motor, maar bij het neerkomen raakte het lan dingsgestel defect en het toestel schoof ongeveer twintig meter over de lan dingsbaan. (Van onze correspondent). Op vrijdag 15 januari zal dé inspecteur der domeinen te Alk maar het uit 1943 daterende fregat HAI. Johan Manrits van Nassau en de mijnenveger H.M. Volkerak veilen. De Johan Maurits is de laatste oorlogsbodem met een stoommachine. De bodem werd op 25 juni 1943 van de Britse marine overgenomen. De Volkerak is een miinenveger van Amerikaanse ma kelij en is in 1942 gebouwd. Naam: Straat: Woonplaats: Wen ai zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Tronw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betaling zai geschieden per week (61 cent/per kwartaal (7.90). U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de-Withstraat 25, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1