OOGST IN K AZACH STAN MISLUKT KOPPEN TELLEN Fraude (kwaJrt miljoen) bij bank in Ruinerwotd EXPLOSIE IN OLIETANK: ÉÉN DODE Chroestsjew geeft twee leiders lesje Overleg met Kongolezen later dan 5 januari Industrie kan met voldoen aan vraag naar Melk 4 januari 2 cent duurder Morele Herbewapening m Gevangene ontsnapt in Selieveningen Ontdekt na overlijden van directeur Grote strop voor kleine spaarders Minister De Schrijver: nog; S.S.K.-actie dit jaar klaar MET NIÉUWE BEPALING VOOR DE DEUR: Gewacht tot één minuut voor 12, meent KNAC Voorbereiding kost meer tijd r s um WOENSDAG 30 DECEMBER 1959 ACHTTIENDE JAARGANG No. 448T J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Jubileumgift van een ton IPRECIES een week nadat de directeur van de spaar- en voorschot bank „BOAZ" te Ruinenvold, de bijna 72-jarige heer J. T. M. ten grave is gedragen, is bekend geworden dat gedurende ver scheidene jaren in de administratie van deze bank fraude moet zijn gepleegd: Deze malversaties belopen,, voor zover tot nu toe kon worden nagegaan, een bedrag van ongeveer f.250.000.- 14 dagen gratis Hervormde kerkbouwactie Premier Chroestsjew van de Sovvjet-Unie heeft in het cen- traal comité van de Russische communistische partij scherpe kritiek geoefend op het landbouw beleid in de Sowjet-republiek Ka- zachstan, waar een groot deel van dé oogst is mislukt. De Russische premier beschuldigde de twee voornaamste leiders van deze re publiek (die wel de nieuwe graan schuur van de Sowjet-Unie wordt genoemd), Beljajew en Oenajew, ervan dat zij hun fouten trachten te verbloemen. Chroestsjew ont hulde de fouten van deze twee topfunctionarissen op voor hen zeer vernederende wijze. Niets geinelc (Van een onzer verslaggevers) Voor vele automobilisten zal het niet mogelijk zijn aan de wettelijke verplichting te vol doen om vanaf 1 januari met spatlappen aan de auto te rijden. Dat toerd vanmorgen duidelijk, toen van de zijde van het be drijfsleven pertinent werd ge steld. dat men onmogelijk aan de opeens gerezen vraag naar spatlappen 'kan voldoen. Slechts mondjesmaat kan men de gros siers bevoorraden en zeker in veel te geringe mate om ook maar aan een volledig met spat lappen uitgerust wagenpark per 1 januari te kunnen denken. N. Geen ,,merk*'-lappen Handen gebonden Moskou zendt Irak wapens :tS- Ml Witte de Wtttistraat 2S relet. 115700 16 U Postom 1113 Poatztro No «24519 Klacmendienst abonnementen IB.301950 uur Zaterdags 1718 aar Telefoon 115700. Huystensplein i Telefoon 183487 (3 lijnen» Postbus 1091 Postgiro No 424867. Klnchtendlenst 18.3019.30 Telefoon 36236S Snalwea 132 Teles 4570. Thomas A Kemplsstrsat 8 a Telef. 65451. AbonnementsprOs 81 cent oer wee*, t 2.65 per maand. 1 190 oer kwartaal Leese nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Botterdam: 's-Gravenhage Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot donderdagavond) AANHOUDEND ZACHT Half tot zwaar bewolkt met enige regen. Matige tot krachtige en langs de kust later weer harde tot storm achtige wind tussen west en zuidwest. Aanhoudend zacnt. Morgen: Zon op: 8.48 Maan op; 9.40 Onder: 16.37 Onder: 19.16 (Slot) EEN lezeres, die bezwaren had te gen ons artikel zond ons het bock van Frank Buchman, „Herbouw van de Wereld." Wij hebben het gelezen. Het is het boek waar de uitspraak van Buchman die wij gisteren citeer den in voorkwam. Wij hebben ook ge lezen het boekje van dr. Paul Camp bell en Peter Howard: „Vernieuwing van mensen." In dit boekje wordt naar de mening van de beweginr ideoio gie van Morele Herbewapening duid. lijk uiteengezet. De lezing van deze geschriften heel ons duidelijk gemaakt hoe het kom dat men op zo verschillende wijze di beweging voor Morele Herbewapening beoordelen kan. AAR :s aan de ene kant een reek: D van uitlatingen die naar Chris tus heenwijzen. De zedelijke maatsta ven die Morele Herbewapening wi. sarieggen worden de maatstaven van Christus genoemd. Daarnaast word; de reddende kracht van Jezus Chris tus nodig geacht. Het gaat erom „de wereld te winnen voor onzen Heer en Heiland Jezus Christus." „De door, God gegeven kans is een revolutie door het Kruis van Christus, dat de wereid zal herscheppen." j En zo is er meer te citeren. Hoe men hier ook over denken moge, het' is duidelijk dat Buchman met derge lijke uitspraken aan zijn beweging een christelijk fundamer' een christe lijk hart poogt te geven. Maar wanneer wij het geheel over zien, dan ontdekken wij dat het Kruis bij Morele Herbewapening niet die es sentiële plaats Inneemt die deze dit- sprakên doen vermoeden. Integendeel, in het boekje „Vernieu wing van mensen" dat de ideologie uiteenzet, speelt het Kruis geen rol Er wordt wel gesproken van God, van de Heilige Geest, van de Hogere Wil enzovoorts. Maar er wordt uitdrukke lijk hij gezegd dat het daarbij niet alleen om een dogma van Christenen gaat. Het geheim van de vernieuwing van mensen is niet een christelijk ge heim. „la de geschiedenis zijn er tal van mannen en vrouwen geweest, sdie door deze kracht waren aangeraakt en daar door verandering hebben gebracht in het leven van volkeren. Mozes, Boed dha, Paulus, Mohammed, Franciscus van Assisl, Jeanne d'Arc, Lincoln", worden daarbij op één rij gezet En Buchman zegt elders: „De Ka tholiek, de Protestant, de Hindoe, de Moslim, de Boeddhist en de Confucia- nist, zij allen ontdekken dat zij kun nen veranderen waar nod5;' en dat zij langs deze goede weg ^samen kun nen reizen." Voor ons besef is daarmee het Kruis als essentieel element uit de ideologie verdwenen. Landbouwschandaal SOWJET I S BAGDAD is een proces aan de gang tegen een grote groep Ira kezen, die ervan worden beschuldigd een aandeel te hebben gehad in de mislukte moordaanslag op premier Kassem' in oktober JX Dé Iraakse pre mier werd hierbij In schouder en borst getroffen, maar werd niet levensge vaarlijk gewond. Op deze foto enkele van de be klaagden die terechtstaan voor het Hoog Militair Gerechtshof in Bagdad. De militaire openbare aanklager heeft inmiddels tegen 74 van de 78 perso nen die terechtstaan (waarvan 31 nu verstek) de doodstraf geëist. WAT overblijft fs zo' iéts als „het goede'! dat alle wereldgodsdien sten gemeen hebben. En dat wordt dan gepresenteerd als een door -Gód geïnspireerde ideo logie waarop allen zich kunnen vereni gen. En zo zou men mensen kunnen ver anderen. Wij hebben altijd gedacht dat er om mensen te veranderen heel wat anders komt kijken. Want voor een verandering van men sen in „Vernieuwing van mensen" wordt maar even gesproken van „een idee krachtig genoeg om de menselij ke natuur te veranderen" 8aa^ h^t om de religieuze wortel var het men senbestaan En daar komt niel een grootste gemene deler va:- alle we" reldgodsdiensten bij kijken, maar de centrale geloofswaarheden van het Christendom en het Christendom Al leen. Het is eentragische fout, dat Buch man, die daar blijkens door ons geci teerde uitspraken wel dégelijk weet (Van een.onzer verslaggevers) Uit de strafgevangenis aan de Pompstationswég te Scheveningen is dinsdagavond de gedetineerde L. van ■ie B., loswerkman van beroep en 34 jaar oud ontvlucht. Het opsporings onderzoek bad tot vanmorgen geen resultaat opgeleverd. Omstreeks vijf minuten voor haif- tien ontdekte een bewaker, dat Van de B. niet meer in zijn cel was. Met vrij grote zekerheid kon vastgesteld worden, dat de tralies doorgezaagd waren.;Hoe Van de B. verder zijn weg vervolgd kadi, werd niét geheel dm-, delijk. Hij moet evenwel over de muur ontkomen zijn. De ontsnapte was ui juli gedeti neerd terzake van inbraak en hjj zou in april van het volgend jaar vrijge laten worden. Hij woont in Den Haag. Ter gelegenheid van haar honderd jarig bestaan heeft de levensverzeke ringsmaatschappij „Nillmij" aan de Nederlandse Astmastichting, het Prin ses Beatrix Poliofonds, het Nationaal Reumafonds en het Koningin Wilhel- minafonds elk een cheque van 25,000 aangeboden. van heeft, dat echter toch loslaat. Hij heeft de diepte losgelaten om breedte te winnen. En daarom gelo ven wij h* juist dat hij de commu nistische pseudo-religie niet aankan. Naam Straat Woonptoat» Wenst ach ingaande heden »e abonneren op he» dagblad Jronw en ontvangt gedurendf 14 daien de kran «etaling zai geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) U wordt ver zocht deze oor toe te eenaeti ,iun Administratie „Trouw". Witte de Withstraat 25, Rotterdam Hef bestuur van de bank heeft in middels surseance van betaling aan gevraagd. De ontdekking van deze fraude heeft in de gemeente Ruiner- Woid grote verslagenheid veroorzaakt. De overleden directeur nam zowel op maatschappelijk als op kerkelijk terrein een vooraanstaande plaats in. Hij was sinds de invoering van de even redige vertegenwoordiging raadslid voor de AR-partü en werd al spoedig tof wethouder gekozen. Ook na de_be- yrijding werd hij weer raadslid en sinds 1949 was hij weer wethouder. In 1958 stelde hij zich niet meer herkiesbaar Tót 1940 was hij ook lid van de Pro vinciale Staten van Drente. Hq was jarenlang voorzitter van de plaatselijke AR-klesvereniging, van de gereformeerde schoolvereniging, van de plaatselijke C.B.T.B. en ouderling van de gereformeerde kerk. Jarenlang was hij ook bestuurslid van het plaat selijke Groene Kruis en van tal van andere verenigingen. De laatste jaren had hij zich uit verschillende functies teruggetrokken. Van de oprichting af was hij direc teur van de BOAZ-bank, Tijdens zijn ziekte ontstond bij het nagaan van de administratie het vermoeden dat er iets niet in orde moest zijn. Dit vermoeden is na een 1 voorlopig on derzoek bevestigd. Het onderzoek wordt nog voortgezet. De mogelijkheid bestaat, dat de le den van de bank, voor het overgrote deel kleine spaarders, op grond van de statuten gedeeltelijk voor het "tekort aansprakelijk zullen worden gesteld. (ANP). (Van onze correspondent) Bij ae fabriek „Indië" van de Nijverda! - ten Cate heeft zich gister middag een ernstige ontploffing voor gedaan waarbij de 23-jarige monteur J. A. van Straaien uit VVoudrichem do delijk werd gewond en de 30-jarige voorman AMuilenburg uit Gorinchcm met ernstige brandwonden aan zijn be nen In het r.k. ziekenhuis moest wor den opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) Vandaag kon opnieuw een belangrijk bedrag geboekt worden voor de her vormde kerkbouwactie, namelijk 44.000.-—: ongeveer het dubbele van hetgeen op verschillende dagen van de afgelopen weken binnenkwam. Het totaal van de actie is vandaag geworden: f 9.334.098.- Beljajew (de leider van de partij in Kazakhstan) en Oenajew (premier in dit gebied) die beiden op de vergader ring eerst het woord hadden gevoerd, hadden volgens Chroestsjew nieVde moed om op „partij-wijze': te spreken over hnn tekortkomingen. Daarom zou hU het voor hen dóen. HU zei: «u® mensen zeggen; U bent mijn broeder, maar de waarheid is mijn moeder Chroestsjew stelde de leiders van Kazachstan (een' gebied, dat een zesde van het grondgebied van de Sowj et- Unie beslaat) verantwoordelijk voor het verloren gaan van een deel van de oogst door slechte organisatie.' J3e gang van zaken was slecht, zeer slecht. Er is veel zorg besteed aan de produktie van machines;, aan het ploe- gen'-van de vélden, aan het - zaaien en." dergelijke en toch is een deel van de óogst verloren gegaan, omdat het werk slecht was georganiseerd", aldus de Russische leider. Hij verweet Beljajew, dat door zijn toedoen een onjuist gebruik is ge maakt van de beschikbare landbouw machines. 18.000 tractoren konden, toen de zaaitijd begon, niet worden gebruikt aangezien ze niet tijdig gerepareerd waren. 32.000 combines, 21.000 oogst- machines cn 11.000 schovenmachines konden evenmin gebruikt worden, even eens omdat ze niet goed onderhouden waren. Beljajew had hierover niets ge meld aan de centrale autoriteiten. Chroestsjew zei dat de leiders in Ka- zachstan niets van landbouw begrijpen. „Ze denken dat ze alles weten, terwijl hun kennis in feite beperkt blijft tot het feit dat zij een brandnetel kun nen onderscheiden van een ganzepoot." En terwijl het centraal comité lachte voegde Chroestsjew. daaraan toe: „Een kleine jongen hoeft maar zonder broek rond te lopen om te weten te komen wat brandnetels zijn." In de vier voorbije jaren is de ge middelde opbrengst van graanprodukr ten 3 miljard „poeds" (een Russische maat, overeenkomend met ruim 15,5 kg), terwijl de staat dit jaar slechts tot een totaal van 2,8 miljard „poeds" is gekomen. L Hoeveel flamingo's telt Arlis? Het valt niet mee dat P"cfc^yast le stellen wanneer men zoveel koppen, zoveel halzen, zoveel poten voor zich ziet. Maar oppasser Rozendaal (op de achtergrond) wil het toch PrAl'selk ander bedriif is Artis in deze iaatste dagen van het jaar aan het inventariseren.Elke oppasser moetin zijn" afdeling teücn hoeveel dieren hij onder zijn hoede heeft. Bij de kamelen, is dat eenvondiger dan in bijv. de vogelkooien. O De Stichting Steun Kerkbouw (ge reformeerde kerken) nadert met haar Grote Sprong-actie de beoogde an derhalf miljoen gulden: Op hét mo ment is in totaal (opbrengst collecten en giften) 1:471.533,22 bijeen. SSK hoopt en verwacht dat nog vóór het einde van het jaar het ont brekende bedrag van ongeveer 28.500,binnen zal komen. Deze situatie heeft zelfs aanleiding gegeven tot geruchten als zou de controle op de naleving van dit wet telijke voorstel uitgesteld worden tot eind januari. Bü informatie bij de KNAC bleek echter, dat van dit alles niets bekeurd is: „Men heeft ruim de tird gehad zich op dit alles voor te bereiden; helaas heeft men het weer op „één minuut voor waalflaten aankomen. Een functionaris van een Amster- lams bedrijf, dat zich mede in de fa bricage van spatlappen heeft gespe cialiseerd, vertelde:. „We kunnen bij iange na niet aan de vraag voldoen; men bestelt bij ons duizend stel en we kunnen er maar twintig sturen. Dagelijks zetten we vormen bij, maar het zal geruime tijd duren voor aan de vraag in zoverre is vol daan, dat we terug kunnen schake len op een normale voorzienings- produktie. Zoals de situatie nu is, hebben we bestellingen lopen voor duizenden stellen". Een typisch verschijnsel is, dat zgn. „merk"-spatlappen door het publiek niet gewenst worden. Sommige dealers hadden die wei in voorraad, maar het model, waarop veelal reclame voor de firma voorkwam, leek de klanten niet. Daarom moest men neutrale spatlappen aanpassen, die niet te krijgen waren of juist op dit merk niet pasten. Ook hier is namelijk een verschil in maten. Een Amsterdams bedrijf heeft hierin inmiddels reeds voor zien door de (schaarse) produktie van zgn. „universele"-spatlappen; waarin zoveel bevestigingsgaatjes geponst zijn, dat ze aan vrijwel elk chassis vast te schroeven zijn. Ze ker kan men stellen, dat in het toch altijd kleine gespecialiseerde we reldje van de fabrikanten van spat lappen, de spatlappenverplichting tot een situatie aanleiding heeft ge geven, die op zo korte termijn als tot de eerste januari rest, niet meer opgelost kan worden, of zelfs maar enigszins in de goede richting ge leid. Uiteraard werkt dit alles via de grossiers door naar de garages, waar men ook met de handen gebonden zit. Hoewel de industrie uiteraard de moeilijkheden heeft voorzien en de koop-piek dus niet als een ver rassing kwam, heeft men geen voor zieningen kunnen treffen om de produktie op te voeren, terwijl de redelijke aankoop van spatlappen in de laatste maanden ook voorraad- vorming onmogelijk maakte. Nader vernemer wij, dat noch van de zijde van de Justitie, noch van de kant van het ministerie van Ver keer en Waterstaat ook maar enige actie in dezen is ondernomen. De Belgische minister voor Kongo, Anguste de Schrijver hééft dinsdag 'in '1 Leopolds tad medegedeeld dat het „niet erg waarschijnlijk is'V dat .reeds op 5 jannari de ronde-tafelconferentie over de toekomst van Belgisch Kongo stal y kunnen worden, gehouden. Op een persconferentie voor tal rijke buitenlandse journalisten in de 'Kongolese hoofdstad zei (hij, dat het wel niet mogélijik: zal jpjn de nodige voorbereidingen voor": deze confe rentie in de komende dagen te tref- -j fen. Op het in Kisantoe gehouden con- gres van het „kartel: van. de drie na tionalistische; partijen" iszondag een resolutie amigenomen, waarop een can-" ferentië met België, werd geëist op-5 januari. Minister De Schrijver j betoogde voorts, dat; België onafhankelijkheid aan Kongoheeft -toegezegd en ook niet van plan is daarop terug .te ko men.' „Het gaat er echter om deze on afhankelijkheid en de structuur van de nieuwe staat te regelen". Met ingang van 4 januari mag 'de melkprijs in het hele land met maxi maal twee cent verhoogd worden. Het betreft hier de eerste prijsverho ging, die voortvloeit uit de opheffing van- de melksubsidies.' De consump- tïemelkprijzen (los en in flessen met inbegrip van gesteriliseerdemelk, karnemelk en melkprodukten) mo-': gen twee cent duurder worden daa de prijzen berekend óp 1 juli .1959. Deze prijsverhoging geldt voor watjbei-:: treft west-Nederland zowel voorde ongesaneerde gebieden; als voor .de: gesaneerde gebieden. - De staatssecretaris van Economische Zaken vestigt er daarbij nog-de aan-, dacht op, dat de op een- lager niveau liggende prijzen, die gelden voor de gesaneerde gebieden in West-Neder-: land, toegepast dienen te worden daar waar reeds drie maanden ;.pf langer de verbruikers uit ten hoogste drie verschillende melkde-; (ailhandelaren kunnen'(kiezen. Volgens berichten uit (Perzië .is - in" Basra het Russische vrachtschip „Ni-;; kolaj" aangekomen', met een grote hoeveelheid Russische wapens (voon ■het Iraakse leger aan bobreb •sa» AV.ijï/iwaS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1