Ook in LONDEN synagoge beklad met hakenkruisen Actie in West-Duitsland gaat onverminderd voort Oi I960 begint zacht Agent vroeg en kreeg tientje van jongeman Chroestsjew akkoord met 16 mei KAAI? Moskou; Sowjet-schip door Zuidkóreanen beschoten FIETS VOOR TEKENING e bij HERV. KERKBOUW ACTIE SLUIT JAAR AF MET RUIM 9.3 MILJOEN Jaarwisseling Grootscheeps onderzoek gestart Zege voor Milazzo Ook anti-joods incident in Parijs? POLITIEMAN IN ARREST "HET LEVEN BEGINT BIJ 40" WORDTU GESPREK GOED VERLOPEN ■v. Kasavoeboe c.s. op 5 januari naar België S.S.K.: vorstelijke gift Minister duelleert met afgevaardigde in Buenos Aires Koningin en Prins dag naar Londen Geen toekorast in Duitsland" r ALCOCHIN SPECIAAL 2 r GEÜRTS' Conservenfabriek iu. m v NA ONTDEKKING VAN OVERTREDING /ONDER i>AG 31 DGCËMjBER Ï959 "N w J ACHTTIENDE JAARGANG No. 4488 J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. 11. J. S. BRUINS SLOT P de deuren van een synagoge in het Londense district Not ting Hiil zijn vannacht drie grote hakenkruisen ontdekt. De tekens waren met witte verf aangebracht. Op een van de muren van de synagoge stonden bovendien de Duitse woorden: „Juden raus" („weg met de joden"). Notting Hiil is in 19-58 het toneel geweest van' relletjes tegen ne gers. Bij de jongste algemene verkiezingen is Sir Oswald Mosley, de vroegere leider van de Britse fascisten en thans leider van de Union Party, kandidaat geweest voor het district Notting Hiil. Hij leed een zware nederlaag. Een voetganger die op weg was naar huis. ontdekte de hakenkrui sen en deed aangifte bij de politie. Onmiddellijk steide Scotland Yard een onderzoek in. Telefoontje Ontkenning Voorkom dat met 14 «togen gratis IConin-g Boudewijn van België heeft- woensdagmiddag in Leo- poldstad een langdurig onder houd gehad met de leiders van het „kartel der nationalistische partijen" in Kongo. Naar Brussel OP NIEUWJAARSDAG ZAL „TROUW" NIET VERSCHIJNEN Jams, appelmoes, vrachten op sap enz. Rabbijn in Keulen: 'RoRoR* Wij raden u oen m<sm 1 Rotterdam: Wilt* ae Witbatraui tó teiez u57(mj ,t u eostOuft Alia Postgiro No 424529 Kiacntendienst abonnementen ib.3o—19 ao uuf Zaterdagj 17—18 uui leiefoon 115700 auveenspiein I Telefoon 183467 i3 UJnenj Postbus 1U9; Postgiro No 424861. KJ^chtendlensf 18.30—19.30 - Telefoon 362569. Souiwee 132 Telex 4570 Thomas Kempfsstraat 8 ft Telef. 65451. Abonnem««ntsDrlis fii cem ner week- f 2.69 net maand r IOC n€T* *rro,nT"tanl f/Osse nummer» 15 cent Verschijnt dittfelUk* 'f-GrsvenfiaRe Dorarectitt Schiedam? TH&um- (Geldig tot donderdagavond) AANHOUDEND ZACHT Half tot zwaarbewolkt en overwegend droog weer. Zwak ke tot matige zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht Morgen: Zon op: 8.48 Onder: 16.38 Maan op: 10.19 Onder: 20.32 BIJ de jaarwisseling 1859-1960 is de gedachte die alle andere gedach ten overheerst dat de dingen van deze wereld op losse schroeven staan. De verhoudingen in de wereld zijn vlot tend geworden. Dat betekent dat er geen zekerheid is en dat we er geen idee van hebben en kunnen hebben waar het allemaal op uit zal lopen. Vooral op internationaal niveau is dat duidelijk. In Afrika Is het een en .at gisting. In het Midden-Oosten heerst [spanning. Tussen China en India be- j staat een conflict dat op het grensge 'bied tussen de hete en de koude oorlog i wordt uitgevochten, i In de verhouding Oost-West komt ook verandering. De bezoeken van Chroestsjew aan het Westen, de reizen van Eisenhower wijzen erop. De Navo Is door interne spanningen min der sterk dan zij is geweest. Haar prestaties bleven mede daardoor be neden de gestelde normen. De Euro pese Integratie zowel als de Atlanti sche eenheid wordt belemmerd door nationalistische kortzichtigheid. Daar entegen zijn de Russische technische prestaties verbluffend. Zij hebben aan het militaire overwicht van het Westen een einde gemaakt. Het is geen fraai beeld dat de we reld oplevert. Het is duidelijk dat de mensen de politiek niet beheersen. Dat hebben zij nooit gedaan. Maar nu de samenhangen in de we: 1 veei duide lijker zijn geworden, valt dat te meer op. De eenheid van het Oost-blok is ove rigens ook niet zo solide als zij wel eens scheen. Rusland en China staan ook eigen wegen voor ogen En ook daar bestaan interne spanningen. In het Westen isoleert Frankrijk zich in de Navo. Een van de ergste dingen is dat het Westen nog steeds geen po litiek van grote allure ten aanzien van de achtergebleven gebieden heeft ge vonden. Wij dreigen fn Azië en Afrika de wedloop tegen de Rossen te ver liezen. I IT dit alles resulteert toch wel.de ^opvatting dat In de afgelopen pe riode' de positie .van de westelijke we reld ij verzwakt. Het Westen schiet te kort. En dat betekent dat onze in vloed ons ontglipt, dat de initiatieven elders komen te liggen. Meer dan ooit is het ons bij deze jaarwisseling duidelijk dat de diepe re oorzaak van dit tekort schieten van religieuze aard is. Het roepingsbesef van het Westen is zo verzwakt dat het zijn wereldtaak niet meer ziet en die niet meer weet te concipiëren. Dat roeptngsbesef was er vroeger weL Wij zeggen niet dat het altijd goed gewerkt, heeft. Maar het was er. En het heeft orde. recht en cultuur geschapen. Maar thans is het er niet. Althans het Westen weet zich in onvoldoende mate tot een gemeen-chappelijke roe ping te'Integreren. En dat manco ts van religieuze aard. Want wie het woord roeping noemt, weet dat daar achter Iemand staat die roept. En dat Is God die In Chris tus de wereld met Zichzelf verzoende. De roeping van het West: t in deze wereld Is om van iat vreugdevolle heilsfeit uit zich op zijn taak ln en aan deze wereld te werpen. Maar dat moet dan ook bewust beleefd worden. Het Is het wegsterver van leven dat ons met zorg vervult. Maar tege lijkertijd moet dat voor ons een prik kel zijD tot de allergrootste activiteit. Omdat het om Zijn werk ln de wereld gaat, waarbij Hij zich ook van ons wil bedienen. De Siciliaanse regionale vergadering heeft met 46 tegen 44 stemmen de begroting 1959-1960 van die regering- Milazzo goedgekeurd. Begin december had de door de communisten gesteunde Milazzo een stemming over dïF vraag stuk verloren en zijn ontslag moeten indienen. De minister van Buitenlandse Za ken, mr. Duns, die wegens een lichte hersenschudding enige weken rust heeft moeten houden, hoopt 5 januari zijn werkzaamheden te hervatten. Voor zover bekend is het beklad den van de synagoge op de Kensing ton Park Road in Notting Hill bet tisme in Engeland sedert de oorlog, eerste openlijk geval van anti-sexni- Scotland Yard heeft verklaard, dat zij deze zaak niet licht opneemt. „Ge vallen als deze zouden knnnen lel den tot ernstige ontwikkelingen in een wijk als Notting HUI, waar de ge moederen snel worden geprikkeld", zo verklaarde een woordvoerder. De hakenkruisen waren een me ter groot. Politiemannen zijn be gonnen- de tekens met bezerc# te verwijderen. De synagoge van Not ting HH1 bedient een vrij grote joodse gemeenschap. v De leider Van de synagoge, Poft- noy, verklaarde geen idee tè hebben, wie dit kan hebben gedaan. Het zou het werk geweest kunnen zijn van „teddyboys" of extremisten, zo zei hij. De politie heeft verklaard, dat degene, die de synagoge heeft beklad, telefonisch de pers van zijn daad in kennis heeft gesteld. Opnieuw zijn in West-Duftsland ge vallen van nazisme en anti-semitisme gesignaleerd namelijk in Braun schweig en Gelsenkirchen. In Braunschweig hebben onbekenden gisternacht hakenkruisen en anti- joodse lenzen geschilderd op zeven parkbanken, een stenen moor en een monument voor slachtoffers van de tweede wereldoorlog. In Gelsenkirchen werden ha kenkruisen geschilderd op de mu ren van de r.-k. St. Hedwig kerk. Onmiddellijk na het bekend wor den van deze wandaad loofde het ministerie van Binnenlandse Za ken van de staat Nedersaksen 5.000 Mark beloning uit voor in lichtingen die leiden tot de arres- tatie van de daders. Het ministerie zond tevens tele grammen aan de joodse gemeenschap in Braunschweig, de joodse leiders van de staat en de nationale raad van joden, waarin afkeuring werd uitge sproken over het gebeurde. In Offenbach, bij Frankfort, heeft een half-joodse inwoner meegedeeld dat hakenkruisen en het woord „jood" op zijn auto werden gekrast. De poli tie zei dat de man dit te laat had mee gedeeld, omdat hü vreesde geterrori seerd te worden als hfj er onmiddel lijk melding van zou maken. De leider van de Deutsche Reichs- partei, Wilhelm Meinberg, heeft gis teren ontkend, dat zijn partij het anti semitisme predikt en verklaard, dat voor de mannen die swastika's klod deren op synagoges geen plaats is fn de partij. Metnberg, een voormalig SS-gene- raal, sprak op een persconferentie, ter wijl een onderzoekcommissie haar na sporingen voortzet als gevolg van de besmeuring van een synagoge in Keu len op kerstavond door twee leden van de partij. Meinberg herhaalde een vroeger af gelegde verklaring dat de besmeuring van de synagoge mogelijk een commu nistisch komplot is geweest. Hij zei, dat de daders kort geleden in Oost-Dults- land waren. De openbare aanklager van Bie lefeld heef^ stappen ondernomen tegen het hoofd van de voorlich tingsdienst van de Deutsche Reichspartei, Adolf von Thadden, wegens een artikel in „Reichsruf", het weekblad van de partij. Dit artikel iuidt „Provocateurs aan het De 47-jarige ambtenaar van de rijks politie R. is in Rotterdam opgesloten, omdat hij in de vroege ochtend van 24 december een tientje zou hebben De Russische premier Chroestsjew heeft in brieven aan president Eisen hower, president de Gaulle en pre mier Macmillan ingestemd met hun voorstel om de topconferentie 'op 16 mei te Parijs te laten beginnen. De brieven zijn woensdag door zijn minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, in Moskou overhandigd aan de Amerikaanse, Britse en Franse am bassadeurs. werk" en gaat over het incident van de Keulse synagoge.. Het blad, dat in Bielefeld wordt, ge drukt, i a woensdag in beslag genomen: Ook de „Deutsche Wochenzeitung", or gaan van de rechtse studentenliga, is in beslag genomen. Tegen de hoofd redacteur van dit blad, Haertel, zullen stappen worden ondernomen wegens vermeende belediging van de minister van Binnenlandse Zaken van Noord rijnWestfalen, Joeef Dufhues. Tot voorzitter van het studiecen trum voor stenografie, machlneschrü- ven en administratieve techniek is be noemd de heer dr. H. Klompmaker te Amsterdam. Hij volgt in deze functie de heer J. Bo mop die van 1 oktober optreedt als directeur van het studie centrum. De 65-jarige landbouwer H. Bruggeman uit Raalte is woensdag, in zijn woonplaats van een rijdende trek ker gevallen en overreden door de met zand geladen aanhangwagen. Hij was op slag,.dood. De trekker werd be stuurd door zijn schoonzoon. (Van onze weerkundige medewerker) Tijdens de jaarwisseling wordt geen verandering verwacht in het voor deze tijd abnormaal zachte weer, dat thans in geheel West-Europa heerst.. Op de eerste dag van het nieuwe jaar blijft het weer zacht, echter -met enige regen, ln verband met het na derbij komen van nieuwe oceaan storingen. De depressie, die giste ren ten noorden van Schotland was gelegen, trok langzaam opvullend in noordelijke richting verder. Vanmorgen was bij Schotland alweer een nieuwe storing aangekomen. Be langrijker voor het weer in ons land is de daaropvolgende depressie, die westelijk van Ierland in noordooste lijke richting koerst. Een regen-gebied (Advertentie) AMSTERDAM Met ingang van 2 januari 1960 is het secretariaat gevestigd N.Z. VOORBURGWAL 288 te Amsterdam-C. Telefoon 020—32419. van deze depressie verplaatst zich langzaam in de richting van tiet vas teland. In Rusland, waar de afgelopen dagen tot dicht bij de poolcirkel lichte dooi voorkwam, wordt het nu weer wat kouder. In Noord-Scandinavië ach ter de Noorse bergen handhaaft ziet een strenge tot zeer strenge vorst en dit vorstgebied breidt zich thans weer iets in oostelijke en zuidelijke richting uit Advertentie) I vloeibaar -voedsel voor uw haar Naam; Straat. Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op bet dagblad Ironw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis Betaling zai geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) U wordt ■verzoent nezt fiiiT/'me te rennen aan Administratie uTtouw", Witte de Withstraat 25, Rotterdam Een Sowjet-karteringsvaartuig is maandag 36 mij] uit de Koreaanse kust door een Zuidkoreaans oorlogsschip beschoten en ernstig beschadigd. Aan boord van het schip, de „Ungo", zijn slachtoffers gevallen, aldus het offi ciële Sowjet-persburcau Tass. Het Russische schip was, toen het werd aangevallen, bezig met hydro grafisch onderzoek in de Oostkoreaan- se baai, aan de kust van Noord-Korea, circa 120 mijl ten noorden van Zuid koreaans gebied. Na de beschieting voeren het Zuidkoreaanse schip en nog twee schepen van betzelfde type (de grote Hunterklasse) die in de buurt waren, naar het zuiden. Het Sowjet- schip was ongewapend. In het Tass-bericht wordt de aanval in felle bewoordingen veroordeeld als een „zeeroversdaad". Er blijkt uit, dat de Zuidkoreaanse autoriteiten niet ge leid worden door de wens de toestand in het Verre Oosten te normaliseren en dat zij „alle zin voor werkelijkheid en vei'antwoordelijkheid" missen. Tass is gemachtigd te verklaren dat de volledige verantwoordelijkheid voor de aanval bij de Zuidkoreaanse auto riteiten rust. Tegen dergelijke aanval len zullen in de toekomst afdoende maatregelen worden genomen, aldus het Sowjet-persbureau. aangenomen van eert jongeman „om een overtreding te schikken". De jongeman zat die ochtend met zijn meisje in een auto in Capelle aan de IJsel. Een politieman wees de jonge man op het feit dat dit bij plaatse lijke verordening verboden is. De jongeman verzocht de politieman om een schikking als dat kon. De jonge man liep even met de politieagent mee en deze vroeg en kreeg een tientje: Later toen de jongeman naar zijn woonplaats Rotterdam terug was ge reden verbaasde hij zich erover dat hij geen ontvangstbewijs had gekre gen. Hij meende namelijk dat hij met een zogenaamde „betaalde waar schuwing" te doen had gehad. Hij schoot een surveillerende agent aan. Deze vertelde hem dat de zaak niet klopte en deed van de kwestie mededeling aan zijn superieuren. De districtscommandant van de rijks politie te 's-Gravenhage werd van de zaak in kennis gesteld. Deze gelastte een onderzoek. Daarop werd de 47- jarige R. gearresteerd. Hij ontkent geld te hebben aangenomen, maar de jongeman en.zijn meisje hebben hem pertinent herkend. Zaterdagmorgen zal de politieman voor de officier van Justitie in Rotterdam worden geleid. stszmm T WEE Amsterdamse meisjes, Evelien Mijdema (13, links) en Gonda, van Oostrom (14) behoorden tot de prijswinnaars in de nationale schrijf- en tekenwedstrijd, die het Amsterdamse Schriftmuseum ter ge legenheid van het tien-jarig bestaan van het .Unesco Centrum Neder- land organiseerde voor alle scholen iri Nederland, Suriname, Neder landse Antillen en Nieuw-Guinea. -Hun tekeningen werden beloond met* een-nieuwe flets. Er werden ln totaal vier eerste-prijswinnaars ^aange-rt .wezen.- 'V V'.-V.UV S. De leider van de Abako, Kasavoeboe, hëeft tijdens dit onderhoud dat bijna een uur^langer duurde dan was aange kondigd, "de. Belgische vorst de tekst van de resoluties overhandigd, die op het jongste congres van het kartel zijn goedgekeurd. Hierin wordt onder meer onmiddellijke eh volledige on afhankelijkheid van Kongo geëist, zo wel politiek als economisch, een con ferentie op 5 januari met de Belgische regering om de regelingen voor de overdracht van de soevereiniteit vast te stellen en vrijlating van alle Kon golese politieke gevangenen. De .Kongolese leiders, die verklaard hebben zeer tevreden te zijn over het onderhoud met de jonge Belgische vorst, hebben Boudewijn bij monde van Kasavoeboe meegedeeld dat zij 5 januari naar Brussel zullen gaan voor het bijwonen van een ronde-tafelcon ferentie met de Belgische regering. Kasavoeboe zei te verwachten, dat de conferentie 10 januari begint. Zoals gemeld heeft de Belgische mi nister voor Kongo, De Schrijver, deze week op een persconferentie meege deeld het „niet erg waarschijnlijk" te achten dat reeds op 5 januari een ron de-tafelconferentie over de toekomst A (Van een onzer verslaggevers) DB hervormde kerkbouwactie sluit het jaar waarin men een speciale inzameling hield voor de bouw van 160 kerken, af met een bedrag dat boven de 9,3 miljoen ligt. Gisteren werd weer een bedrag van 40.000 ontvangen. De actie toont dus blijkbaar op het eind van het jaar een nieuwe opleving. De binnenkomende bedragen zijn nu ongeveer twee keer zo groot als die, welke op verschillende dagen van de afgelopen weken, binnenkwamen. De stand is thans: J 9.374.587. DE Stichting Steun Kerkbouw (van de gereformeerde kerken) hoopt van harte dat nog vandaag een bedrag van ongeveer 28.500,zal binnenkomen. Als dat gebeurt, dan heeft de Grote-Sprongactie nog dit jaar de beoogde anderhalf miljoen bereikt. Naar wij' vernemen was er onder de belangrijke giften, die SSK de laatste weken mocht ontvangen, ook een aanzienlijk bedrag van H.K.H. prinses Wilhelmina. van Kongo kan worden gehouden. Het bartel der Kongolese partijen heeft echter op zijn jongste congres geëist, dat de ronde-tafelconferentie op die datum begint. Om eventuele onrust in Kongo te voorkomen is thans besloten dat de Kongolese leiders in elk geval op de 5e naar Brussel vertrekken. De grote partijen zullen elk door ongeveer vijf man worden vertegenwoordigd. De Kongolese leiders hebben op een persconferentie nog verklaard, dat de delegatie de koning had meegedeeld dat men België beslist niet „de'oorlog heeft verklaard". Men voelt nog altijd vriendschap voor het Belgische volk. Men was echter pijnlijk getroffen door het feit, dat er in Neder-Kongo vrijwel een militaire bezetting bestaat. Daar de Kongolezen ongewapend zijn zag men geen reden voor de aanwezigheid van Belgische tanks en kanonnen. De Argentijnse minister van Oorlog generaal Rodoifo Larcher heeft woens dag een duel uitgevochten met eeu parlementslid van de oppositie, Araya, die een aantal ministers ervan had be schuldigd, dat ze zich door het leger de wet lieten voorschrijven. Nadat Larcher' met zijn degen zijn tegenstander aan het voorhoofd en een schouder had verwond, was de eer ge red en verzoenden zij zich. Het duel werd uitgevochten in de tuin van. een wederzijdse vriend. Vanuit de ramen van het huis keken belangstellenden en persfotografen toe. Larcher had met het oog op het duel, ziin ontslag aan de president aangebo den, doch dit werd niet aanvaard. De minister van Economische Zaken, Also- garay, heeft- de opheffing van Araya's parlementaire onschendbaarheid ge- eist en aanspraak gemaakt op scha devergoeding van 500.000 peso. Koningin Juliana en prins Bomhard zijn vanmorgen per vliegtuig naar Londen vertrokken, waar zij een kort familiebezoek brengen aan prinses Alice, hertogin van Athione, die juist van een wereldreis is teruggekeerd. De Koningin, en de Prins hopen van avond terug te keren. (Advertentie) DODEWAARD DE FIJNSTE FRUITPRODUKTEN UIT DE BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier on? merk „De Duitse joden zijn zich dat zij in Duitsland geen lock mèer'hebben. Over twintig jaarxnl- Ien er in Duitsland geen joden meet zijn," aldus heeft de rabbijn vanr Keulen, dr. Asaria, tegenover een' verslaggever van de „Evening Stan- dard" verklaard, -.-v- v-,V-PdSh Dr. Asaria, wiens synagoge 4 ióéjt'i hakenkruizen en -antisemitische Ietigl zen werd bekled, merkte op„Wan- '-neer de Duitsers hetdruk hébben?- mët rjjk wonden- om kwaad te doen. Maarwannéér;, de tijden moeilijk zijn zal het oude; antisemitisme herleven. - U VU;,'.- - V- Bijna alle joodse kinderen die; ia,; Duitsland worden geboren gaan naar i Israël. Onze taak is het -te zorgen:' voor de overlevenden van het "Hit-, Ier-regime. Ik zou willen zeggen dat:, er over twintig jaar in Duitsland - geen joden- meer- zijn. De jongelui die de synagoge, bef; kladden zijn „werktuigen'" Het gaat om degenen die achterhen staan," «iV merkte dr.. Asaria bitter op. Kessler, de werèldlijke leider vap de joodse gemeenschap .ió Keulen zeide tegenover dezelfde -. verslaigge- ver„Goebbels zei altijd dat'het met de jóden in Duitsland was af e - onverschillig, wat ook gébèurti HjJ had gelijk." In elke' Duitse stad kent men de. „speldeprikken" tegen joden.Kess ler zeide dat de joden niet te klagen; hebben over de overheid, en dat.de •joodse gemeenschapLn Keulen ;ye!e V sympathiebetuigingen vanV Duitse®; heeft gehad, - - Maar er zijn vele v&orroalige nazi's - in overheidsdienst, „Ln het bijzonder advocaten, rechters en onderwjjzers,"?; „zo besloot hij. (Advertentie) koopt uitsluitend open ring- - matten, deze zijn veel makker lijker in het onderhoud, :en „de kleur grijs is het minst besmettelijk. Vi In elke gewenste vorm at. maat te leveren in 1 tot 6 dagen f,35.— per mZ. ROfHl RlIJBEIt DE BORSTEL VOOR DE SCHOENZOLEN Geperste matten O rond pro fiel «net bodem f 25.- p. m2, in diverse maten in 1 dag te leveren. Boven f 50.- franco buis, betaling binnen de 30 dagen. R.R.R.-fabrieken - Wychèn - Industriepark 61. tel. 0 8894 293—568.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1