Adjudant J. Korpel nam afscheid van Politie ,Rijksdaalderaktie' bracht ruim 4000 op KERK EN SCHOOL VoorstelB; en W. i.z. structuur schets aangenomen Aluminium-kas op de Floriade VATERWE Kerkdiensten Overdracht in Emmauskerk Adj. Van Eek verliet de politie Haags begrotings tekort verminderd Van 12,4 tot 6,2 miljoen Bouwtijd Enkele uren! N.V.J.VAN BEKKUM Uitspraken van de rechtbank 1 ïw"v5i'Wv*4: TROUW Donderdag 31 december li? Schiedam Mooie carrière Vlaardingen Geref. jeugd vierde jaarfeest Rijwielen gestolen Steen sprong weg Raad van Rozenburg Behandeling gemeente begroting Medische diensten Burgerlijke stand van Schiedam Laiidstcinerplaquettes uitgereikt Jac. van Toor Hzn. neemt afscheid van gemeenteraad Kloosterresten Familie-avond „Sint Jans Doele" Auto en bromfiets kwamen in botsing Aanrij ding Burgerlijke stand van Rotterdam DE EERSTE IN NEDERLAND Dr. Dake verlaat herv. zendingsraad Lezingen prof. G. A. Meyer SNELLE BOUW „OVERSTAP" LICHT MATERIAAL Culturele avonden voor vakbondsleden Afscheidsreceptie D. Th. van Dijk Reorganisatie van Grote belangstelling voor zelfwerkzaamheid Vrijwilligers verplaatsen Helvetiakapel C.N.V.-avond op Scheveningen CT' I960 Leidscliendam wil elektrische energie van Den Haag Van alfes was un ,1c Hofstif SCHIEDAM. Woensdagmiddag - heeft adjudant J. Korpel la de kastl- J j'ne van het hoofdbureau, afscheid ge- ■•nomen van de politie. Ia de geheel be- ;v zette kantine sprak allereerst de com missaris, de heer K. Rijpma de schel- ^.dende politieman toe, na eerst nog de .;:heer Van der Lip, oud burgemeester van Kethel hartelijk te hebben verwei- komd. ."'•Het-spijt ons oprecht, aldus de. heer -. Hijprna dat het thans zover is geko- men dat u de politie gaat verlaten. Uw woorden zijn echter zeer terecht, er is fijt; een tijd van komen en een tijd van.gaan. Toen u in 1932 Den Haag verliet koos f u Kethel uit als uw nieuwe standplaats. Hierna memoreerde de commissaris de diverse bevorderingen van de heer ;v= Korpel zoals deze reeds in ons blad vah dinsdag 29 december gepubliceerd zijn. Vervolgens sprak de heer Rijpma nog eens zijn. groot vertrouwen uit tegen- ■j, over het echtpaar KorpeL Er zal voor i u geen opvolger -in Kethel komen en wat-mevrouw steeds gedaan heeft gaat •M. nu ..het gehele politiekorps overnemen. Op het posthuis in Kethei sal "nu elke '/'dag. van 7 uur vim, -tot 11uur n.m iemand van de politie,- aanwezig zijn. h-De technische dienst van de F.T.T. -.heeft- echter ook een toestel aange sp bracht in a het posthuis, dat. indien on- r-rfêvérhoeds toch niemand aanwezig mocht zijn en dus ook na 's avonds 11 uur, de telefoon automatisch op het hoofiibu- reau ingeschakeld wordt, zodat men dus altijd bij de politie gehoor krijgt. Namens het politiekorps overhandig- de daarna de heer Rijpma de schei- dehde adjudant een electrisch scheer- fk- apparaat, alsmede de traditionele korps- "foto..,' - |¥s Aan mevrouw Korpel werd een grote „•plant overhandigd. Hierna sprak de hoofdinspecteur W. H. Kloeseman enige woorden. In. 1932, aldus spreker leerde ik u kennen. In f1941, bent u bij de Schiedamse politie 'gekomen en hebt de oorlogsjaren met ons doorgeworsteld. Het viel; voor u als een allround - politieman weieens niet mee om in die tijd mee te kunnen, want als u iets aanpakt doet u het ook goed. Alles werd door u op een goede en prettige manier opgelost. Namens de Christelijke bond voor po-, litieambtenaren sprak de. voorzitter' SCHIBBAai. Oudejaarsavond Garef Kerk O as ter kerk 8 uur ös W A Krijger, zondag .,10 uur rïs J Couvee; 5 uur <is S I Oom- kes. zondag' 38. Jalianakerk oudejaarsavond ''-.i 8 •'■uur- ds J Nawljn. Nieuwjaarsmorgen "„"10'uur ds K J Oomkes zondag 9 uur 10.30 smM 9.30 .ds "E.J' Oomkes; 2.30 'dd Cou- 'ixi SriA SCHIEDAM- Oiklejaarsavoud. Hervormde Ge- 1%S meente.;' Grote Kerk 7.30 utir ds A Hoff man; Bethdkerk 7.30 uur: ds H W Heca- i'ï-J-iïhes; '.Opstandingskerk 7,30 uur: ds D J fïfc: Spaling; Vredeskerk 7.30 uur: d® J Gras. 8 Nieuwjaarsdag Grote Kerk 10.30 uur ds A Hoffman; Aula dr. Kohnstammscbool Lo- #S:'-Ï rentzpletn 10.30 uur: ds J G Jansen: Be- thelkerk 10.30 uur: dg J D Smids;, Opstan- dingekerk 1050 uur dr X. J Cazemier; Vre- deskerk 10.'30 uur ds J Gras.zondag 3 - f Januari 1089. Grote* Kerk 10 uur: ds J G Jansen: 5 uur dr L J Cazemier: Bethel- kerk 10 uurds J'DSmtds; 5 uur ds H 'JTeutscher. Rotterdam Open Deur Dienst: Opstandlngskerk '10 uur ds D J Spating; 1. uur ds H - W Hemmes; Vredeskerk 9 en - 10.45 uur ds J Gtag; - 7 uur ds A Holt man NedHerv - (Geref) Evang. Oude- jaarsavond 19.30 uur .ds H- Goedhart te •„Delfshaven. Nieuwjaarsmorgen 10 uur J. Veldjes graaf te Utrecht. Zondag 10 en 4 uur ds J Schippers te Utrecht. .MAASSLUIS. Oudejaarsavond: Ned. Herv. f '.Kerfc 1.30 uur ds K M Vogel; Geref Kerk 8 uur ds C Mak: Geref Kerk 1 (Vrijgemaakt) in Sursum Corda 7.30 uur - Ds. i- E.d. Veel; Ned Prot Bond 7 :uur ds G J de Gram. Nieuwjaarsdag; Nèd; Herv Kerk 10 uur ds H F Meijer: Gerei Kerk 10 uur ds E J Duursema; r Geref",Kerk (Vrijgemaakt) 10uur ds Hv. d Veen. Zondag s januari: Ned: Herv Kerk' '10-uur ds H F - Meijer: 5 uur ds 5 .1, v Harti'.igsveld; Koa Watoelminaschool 'f' -fio uur ds D v Hartingsveld; Jeugdkerk (Sursum vCorda) 10 uur de heer W. de /-"•Waard: (geb. Gen. de Wetrtr. 2) 10 uur de heer J Spijker Kinderkerk (Ons -* Huis) 10 uur mevr. W. Smit-Doorheim. Geref Kerk 9,30 uur ds C Mak; 4.30 uur ds K W Dercksen; Zuiderkerk 9.30 uur ds - K W Oercksen; 4.30 uur.ds C Mak. o Geref: Kerk (Vrijgemaakt) 8.30 en^S.30 uur ds-'H. v d Veen; Chr Geref Kerk 9.30 en 430 uur leesdienst. Ned Prot Bond 10.15 uur ds P J v d Vange van Zuifen. ROZENBURG. Oudejaarsdag Ned. Herv. .v'Kerk: Immanuelkerk nam. 7 ma ds. C.A. Evejein; Westerkerk: nam. 7.00 ds Meijer S-'-watt'-iMaassluis. Geref Jterie: nam. 7.30 uur ds J. F. Mantz. Chr. Geref. Kerk: nam. 7.30 uur ds H P Brandsma. -"Geref Kerk (Viijgem)nam: 7.30 uur ds G Mul. Nieuwjaarsdag: Ned. Herv. Kerk: Verem- gingsgebouw ,De Schans" vm 10 uur Nieuw- "jaarsontmoetmg o.l.v. ds. C. *- Evelem. Geref Kerk: vm 10 uur ds J F Mantz, -■H' Chr. Gerei kerk:, vm 9.30 uur ds H P Brandsma. Geref Kerk (Vrijgem): vm 9.55 uur ds GMui, 3 Januari: Ned Herv "Kerk: Immanuelkerk vm 9.30 uur Ds _Hem- roes van Schiedam; nam. 6.30 uurds.C. A Evelein. Westerkerk: vm 9.30uur ds SveSin. Geref Kerk: vm 9.30 en nan,. "2 vn uur ds J F Mantz. Chr Gerer iwera 3 30 g nam- 3.00 uur ds H P Brands- -- Gere/ Kerk (Vrijgem)vm 8.55 en nam. 3.00 uur C vt;aa"RDINGEN. Ondejaarsaatr. w£er OrtwtftrKerk 20 uur, dr. F L 0ost Fnirnaus» kerk 20 uur, ds H Zandbergen; Fniëlkerk 20erkuun ds G Aalbersbe^ - Herv kerk hoofdagent Broek. Deze memoreerde SCHIEDAM. Uitgaande van de Ge reformeerde ouders vereniging was er woensdagavond in gebouw Irene" een feestelijke jaarvergadering voor de Ge reformeerde jeugdclubs. Nadat de voorzitter, de heer J. van meentelid van de gereformeerde kerk de Bos de avond geopend had, werden heeft aan het begin van de actie 250 door enkele leden de gebeurtenissen in gulden geschonken. Ds. Mulder zette spelvorm van het gehele jaar opgevoerd, j het plan op 0111 dit geld, hetwelk be- De avond werd verder doorgebracht stemd was voor de houw van de lVest- VLAARDINGEN. Jong en oud wa ren woensdagavond in de Emmauskt-rk gezellig bijeen, teneinde de siotavond van de grandioze ..Rijksdaalderaetic" tc beleven. Een onbekend gebleven ge- dat de heer Korpel terug kan zien op!met declamatie 0I' muziek, dit alles ge-UvUkkerk, onder de jeugdclubs uit te k® Vtponhf' m' rfhtt wiorloxlTOPlrDPC A Dl) waOaH een mooie carrière, U heeft goed ge zien om bij het begin van dit jaar uw voorzittersschap van onze Bond neer te leggen. Ik heb nog een hoop van u kun nen leren. Dit afscheid moet voor u geen schelden betekenen, maar vreug de. Als afscheidscadeau overhandigde de héér Broek een actetas aan de heer Korpel. Adjudant Gerartz, voorzitter van de Sehiedamse politïesportvereniging haal de in zijn woorden tot de heer Korpel nog eens even op de grootste sport die deze beoefende namelijk het jagen. Vooral met de verschillende schietwed strijden .waar hij altijd aan deel nam viel het; immer op, dat hij nooit last van zenuwen had. Spreker overhandig de daarna een portemonnaie. Hierna nam. de burgemeester van voormalig Kethel, de heer Van der Lip het woord. Ik was een jong burgemeester van Kethel en Spaiand en kreeg toen als man van de politie U als mijn rechter hand, zei hij. Wij kregen toen een har telijke vriendschap. Ik heb u in die Uk jaar zeer leren waarderen. U beschikt over. een grote wetskennis. U was strikt rechtvaardig en eerlijk, wat niet altijd even gemakkelijk is. Ik dank u zeer, aldus spreker, voor alles wat u gedaan heeft, en wat u persoonlijk voor mij b'èbt geweest. Nadat de heer Korpel namens de post Kethel een krantenbak had ontvangen, van de jagersvereniging N. O.polder een verrekijker en van de heer Klein Hes- seling, directeur van de scheepswerf „de Hoop", als jachtvriend, een kist sigaren, bedankte adjudant J. Korpel aldegenen, die hem zo hartelijk had den toegesproken alsmede ook namens zijn vrouwj,voor de ontvangen cadeaus. Met de woorden „Weemoed en dank baarheid zou ik-boven dit afscheid wil len zetten", nam deze zeer bekende ad judant afscheid van het politiekorps. bracht door eigen medewerkers. Aan zetten, het eind van de avond werden door eni-j Door handelsgeest en met veel ver- ge leden nog wat schetsjes opgevoerd, i nuft is de jeugd er in geslaagd om dit bedrag met 16 te vermenigvuldigen. Precies j" 4.100 bracht de actie op^ P I PSSPUtrPJCkcril (waardoor de totaalstand op ƒ50,351,05 CIEDAM. Een ongeveer 60-jari-| Nadat organist Guus Korpershock met Loofd het eindbedrag op honderd gulden af te ronden, waardoor de feestelijke bijeenkomst dus 4.100 gulden oplever de Verdere muzikale medewerking werd verleend door de Reformed Youth Band onder leiding van Kees Meerman. De zingende zusjes Faasse, met; - hun prachtig gezongen geestelijke liede-j namens^het^ bestuur van de ^Delttse ren hebben de avond mede tot een ge- slaagd einde gebracht. DELFT. Adjudant D. J. van Eek, van wie men kan zeggen dat hij is ver grijsd bij de afdeling verkeer van de Delftse gemeentepolitie heeft, wegens het bereiken van de pensioengerechtig de leeftijd afscheid genomen van het korps. Hij blijft echter instructeur van dc Vereniging Veilig Verkeer. De commissaris van politie, de heer P. G. J. van Mulbregt sprak een kort afscheidswoord waarin hij zei slechts met tegenzin te hebben meegewerkt aan dit ontslag. Dc lieer Van Eek is name lijk vooral door zijn werk bij het ver keer, in het korps en in dc stad een figuur geworden van formaat. Spr. over handigde hem een gratificatie en een boek van het korps. Hoofdinspecteur W. Bakker roemde Beroepen te Nieuw-Lekkerland: T. Langerak te Vinkeveen. Beroepbaarsteillng: de heer F. Ger- brandy, vïc. Nachtegaalstraat 79 bis te Utrecht is beroepbaar. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen tc Dinteloord en te Koot- wijlterbroek: P. S. Veldhuizen, kand. te Slied recht. GEREF. KERKEN (vrijgemaakt) Aangenomen naar Armadale, West- Australlë: K. Bvumng te Rijnsburg. 1 Verb, ber.) ge man, die beweerde bij Wilton Fijen- oord te chiedam. te werken, heeft eni ge tijd in pension verbleven bij T.A.B. te chiedam. Zonder iets te betalen is hij echter verdwenen. B. deed aangifte bij de politie. ge tijd in pension verbleven bij T. A. B. CHIEDAM. De leerling-bankwer ker R. H. van L. maakte melding van vermissing van zijn rijwiel, dat afgeslo ten voor zijn woning aan de Hogenban- weg te chiedam was geplaatst. Even eens vermist wordt het damesrijwiel van mejuffrouw J. H. uit de Gordon- straat te. chiedam. SCHIEDAM. Door het wegspring, van een steen vanonder de banden van een vrachtauto, viel een spiegelruit van twee bij drie meter in de woning van A. van O. uit de Mariastraat te chie dam in stukken. Adjudant Korpel {links}, neemt de hand druk in ontvangst, 1caarm.ee commissaris Rijpma afscheid ran hem neemt. het mooie Allegro Cantabile uit de vijf de Symphonie van Ch. M. Widor het eerste nummer van het programma had verwerkt, sprak de leider van de jeugd clubs de heer J. A. Kooy een hartelijk welkomstwoord tot de vele aanwezigen. Hij had waardering voor het vele. on vermoeibare werk van de jeugd, die op allerlei mogelijke en onmogelijke ma nieren de hun uitgedeelde rijksdaalders meer dan verdubbeld hebben. De gehe le actie heeft niet alleen geldelijke, maar bovenal veel geestelijke waarde opgeleverd, waarvoor wij zeer dankbaar mogen zijn, aldus de heer Kooy. Duide lijk heeft de jeugd getoond, dat men niet alleen plezier kan maken, zoals na tuurlij-k veel gebeurt. Maar dat ze geza menlijk htm schouders kunnen plaatsen wanneer zulks nodig ife, werd deze avond onomstotelijk vastgelegd. Ds. Joh. Lever, de man die zich het meest heeft ingespand voor de bouw van de Westvvijkkerk, kreeg een lawi ne van aanbiedingen te verwerken, waar van hij merkbaar verlegen werd. Alle meisjes- en jongensclubs hebben op eigen originele wijze de bedragen aan ds. Lever overhandigd. Vooral de vindingrijkheid en de spitsvondigheid, waarmede een en ander gepaard ging, bracht de handen van de aanwezigen dikwijls op elkaar. Alles bij elkaar ge teld lag er 4.004.44 gulden op het po dium onder aan de kansel in de kerk. Een onbekend persoon had tevoren be- ROZENBURG. De gemeenteraad kwam woensdagmorgen in openbare vergadering bijeen voor de behandeling vande gemeen- r>s-e-.+p kerk: 20 uur," ds W J Schouten. Be» Sri M our ds J van Noort Imma- nuë'kerk 19 30 uur J van Lambalzen; w^fkk3pel l9.3e uur ds C H van Rhdn fer eemeente Westaituwland 20 uur ds H -Jwiksen: Nieuwjaarsdag. Herv kerk Grote 'Kertt IÓ uur to w j Kolken; - Ger ge- meente 10.30 uur ds H Rijksen. - Oo 1 januari wordt de medische dienst J te Schiedam waargenomen door de "VOigen&ensteU Van Ruysdaellaan -52A. U* J^Kunze, Nieuwe Haven 115, tgL 677S0„ Veld- w de Zwijgerlaan 23, Santbrink, Mgr. Nolenslaan ^fïoonend^rii'n de apotheken Jansen, Swamnierdamsingel 41 en Nleuwland, Wibautplein 17- "'««boren: 29 Albertus.M z. v. C. -Uii) en J. de Bakker;. 29 Jo- v. A. F. Uetmoijer en T. Loosbroek: 29 - Boudewlna F A. V S- A. van der Waal en F. A.- Vis- ^Overleden: 26O: van Wtjgerden, 49 lr- 29 J- F- Osepblus, 81Jr. wed van K** Kok, W. akkoord te gaan met de te wijziging van de begroting I960 vaa het streekschap drinkwatervoorzienmg, waarin een aantal gro te kapltaalswerken wérden geraamd, merkte de heer Stehouwer op, dat destijds van een onjuiste berekening werd uitgegaan wat het inwonertal betreft. Wij zijn na al aan de cij fers van 3976. Bij het maken van nieuwe plannen dient .er goed op te worden toege zien, aldus Kir. dat we niet weer In dezelf de fout vervallen; .De heer Ltevaart vond het geval ook onprettig aandoen. Door de structuurverandering worden we W kosten gejaagd. Spr. vroeg zich dan ook af of we niet los kunnen komen van de' streek. In zijn antwoord wees burgemeester Aschoff er op, dat bet niet mogelijk is van vandaag op morgen zich terug te trekken. B. en W. zullen zich hierover beraden en de raad t.z.t. mededelen tot .«welke conclusies zij gekomen zijn. B. enW. voelen er zelf ook wel voor. Ten behoeve van een speelplaats voor de in aanbouw zijnde Ned. Hervormde school werd plm. 32C0 ca. grond aan het bestuur daar voor 1959 reeds een krediet van n 30 van de school overgedragen. Voor de Emma- was toegestaan en voor 1960 eveneens straat werd voor de linkerzijde, gerekend bedrag van 0.3Ó op de begroting was i vanaf de Molenweg, een wachtverbod Inge- tebegroting voor I960. Eerst werd nog een 25-tal punten tellende raadsagenda afge werkt. Het voornaamste struikelblok van de ze agenda was wel het voorstel van B. en W. betreffende de financiering van de struc tuurschets voorne. Putten en Rozenburg. Het contact-orgaan ruimtelijke ordening Voorne, Putten en Rozenburg had verzocht alsnog m'et ingang van het jaar 1959 een vast kre diet van 0-30 per inwoner beschikbaar te stellen, daar het door" de gemeenten be schikbaar gesteld krediet belangrijk over schreden werd. r, B. en W. hadden de raad voorgesteld dit verzoek voor kennisgeving aan te nemen. VLAARDINGEN. De. Landsteiner plaquette in brons voor het 15-maal af staan van een liter bloed werd uit gereikt aan de dames M. F. Kranen burg-Krijgsman en D. J. de Roode-van Ballegooie en de heren J. D. van den Bosch, L. S. Ditiecher en M. yan der Meer, allen wonende te Vlaardingen. VLAARDINGEN. De eerste raads vergadering: in I960, die donderdag 7 januari gebonden wordt, zal in het te ken staan „yan fcfscheld, De .grijze nes» tor-van--de VJaardlngse: gemeenteraad, de heer jac. van Toor Hzn., die onlangs f bedank? voor hét*"lidhiaa^wha^^^^Je traad. Volgens de WD kandidatenlijst zal zijn plaats worden ingenomen door de 37-jarige L. Maat. Sinds vele jaren was het een volko men vanzelfsprekendheid dat Jac. van Toor de stem van de raad was bij bij zondere gelegenheden, wie zou het ook beter kunnen dan de man die in 1928 zijn intrede deed in de Vlaardingse vroedschap en uit dit gezelschap niet meer verdween. Zesentwintig jaar zat hij er bij als enige liberaal, in de laat ste jaren heeft hij, zijn team zien uit groeien tot vier personen. Zo zal het dus 7 januari, voor het laatst zijn dat deze man in de raad zijn stem zal laten horen. En dat, wanneer hij namens de raad de burgemeester antwoordt op zijn nieuwjaarsrede. De man die nu zijn laatste vergadering te gemoet gaat, is in-" en buiten de raad bijzonder geacht Een beminnelijk mens, kernachtig en zeer verdraagzaam. De vitale zeventiger, die zich thans zelf uit het raadswerk terugtrekt, leidt een advocaatfabriek en een oliegoedfabrisk in Vlaardingen. De heer Van Toor heeft in het openbare leven van Vlaardingen een zeer groot aantal functies bekleed. Sinds 1950 is hij ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ds. Lever dankte alle medewerkers voor hei onstuimige enthousiasme, waar mede men de gelden verzameld heeft en sloot daarna met dankgebed. Een collecte ter bestrijding van de onkosten bracht 58.44 op. Het oorspronkelijk voor het jaar 1959 geraamde begrotingstekort van de gemeente Den Haag, tot een bedrag van 12,4 miïjoen, is thans terugge bracht tot 6,2 miljoen. Dit hebben B. en W. van Den Haag vandaag aan de gemeenteraad medegedeeld. Politie Sportvereniging de verdiensten van de heer Van Eek voor. de sport vereniging. Zeventien jaar was hij pen ningmeester. vele jaren verdedigde hij het doel van het voetbalteam en voorts was hij record-hoogspringer. Hij deed tenslotte zijn woorden vergezeld gaan van een boekenbom Namens de afdeling verkeer sprak in specteur Th. B. C. Brekelmans die de scheidende functionaris het boek ,.Ver- keerswetgeving" toezegde. Adjudant L. Boehove bood namens de algemene po litiebond enige boeken aan. Dc heer Van Eek sprak een dankwoord. Het pas verschenen bulletin voor het oudheidkundig bodemonderzoek te Amersfoort, meldt omtrent de onderzoe kingen in Delft, dat de opgravingen van de resten van het Karthuizerkle-oster tot een volledig succes hebben geleid. De binncnkapel en de kapittelzaal zijn tijdens de slotfase van het onderzoek blootgelegd. In verband roet het'aanbreken van het winterseizoen zijn de onderzoekin- gèn gestaakt. raamd. Ten aanzien van een uit te brengc advies betreffende de waterstaatkundige, scheepvaartkundige en verkeerstechnische problemen lo de omgeving van bet Botlek- gebied, waarvoor eveneens een bijzonder krediet van 0.30 was gevraagd, was door B. en W. voorgesteld dit verzoek af te. wij zen, daar dit niet in het beaane van de-ge meente Rozenburg zou zijn De heer Van Setera vond het een vreem?;. met het besluit verenigen als de gemeente de geschiedenis. Ais men de verslagenvaif Voorne en Putten ziet wil men het kanaal omduwen In de richting- Rozenburg. Daarom begrijpt spr. niet dat B. en W. nu voorstel len niet aan het. onderzoek deel te nemen. De heer Lievaart -was van mening, dat mee gedaan was om een vinger in de pap te houden. We hebben-ƒ■ 0.30 betaald en dat is genoeg meent spr. Hij voelde niets voor het bijbetalen in de tekorten. De heer Stehou wer was het met de heer Lievaart eens cn wees er op dat de landbouw er ook niet in gekend was. Had epr. alles geweten dan zou hij ér van het begin af tegen geweest l!De heer P. Kieiiwegt meende, dat als A gezegd is n-u ook B gezegd moet.,worden en geholpen moet worden de schuld 'te dekken. Ln zijn antwoord merkte burgemeester Aschoff op, dat het vast krediet van 0.30 een oude zaak Is. Het is anders getopen dan gedacht was. Het gaat om een oude schuld, waaraan we 'moreel eigenlijk wel ge bonden zijn. - Voor een deskundig advies voor de ver plaatsing van,het driewegkanaal in het plan van de commissie Jansen zal geen krediet meer gegeven worden. Bij de replieken informeerde de r.eer F. Kleïjwegt of er enige controle was op de fi nanciën. Zijn deze kosten ook werkelijk ge maakt. aldus spr. De voorzitter kon dit be- vestigen. De héér Breukel informeerde naar een mogelijkheid er onder uit te komen. De voorzitter was van mening, dat dan de on deren meer zullen moeten bijdragen. Hij vond dit niet netjes.. De heer Lievaart meende, dat het con tactorgaan niet meer kan uitgeven dan er aanwezig Is. Daarom wilde hij niet betalen. De voorzitter wees er echter op, dat de planologen de fout hebben gemaakt niet tij dig te waarschuwen. Dat hebben ze ook toe gegeven. Daar er twee bureaus werkten was het niet gemakkelijk een juist over zicht te krijgen. Een fout blijft het, aldus spr. De heer Molenaar vond het moeilijk een dergelijk plan precies te begroten. Met de stemmen van de heren Breukel, Stehouwer, Van Beters en Lievaart tegen, werd het voorstel vaa B. en W- betreffende de financiering van de structuurschets aan genomen. Met algemene stemmen werd ver volgens het verzoek om een krediet van 0.30 te voteren voor een deskundig advies afgewezen. Bij het voorstel tot vaststelling van een verordening betreffende de ratten- en mul- zenbestrijdlng. vonden de heren Van Seters er, P. Kleijwegt deze vérordening een nutti ge zaak en van veel belang. Ten aanzien, van bet voorstel vau .B. en steld. De heer Stehouwer juichte deze maatregel toe. Hij zou echter ook het stop verbod willen handhaven voor de zijstraten. De voorzitter en ook de rest achtten dit echter niet nodig. Het bouwrijpmaken van fase n en III werd vervolgens onderhands aanbesteed aan de fa. gebr. Romers te Rozenburg voor de prijs yan 1.351.320. De heer Yan Seters kon zich gen groot .gedeelte van de grond tn I960 kin verkopen. Ook de heer Lievaart stelde deze voorwaarde.'Als het'nog 2 jaar moet duren dan wiirie spr. liever wachten met aanbesteding..Wethouder -Goedendorp deelde mede, -dat er veel liefhebbers waren en de gemeente alle grond-kan verkopen. Evereens onderhands werd de bouw van een nienw kantoorgebouw voor de technische dienst aanbesteed aan de fa. C. A. Qualm te Rozenburg voor 63.000. Voor de bouw van een woning voor de grafmaker werd een aanvullend krediet van 2S00 gevo teerd. Na enkele kamerstukken kon vervol gens tot de. behandeling van de begroting 1960 worden overgegaan. SCHIEDAM. De ongeorganiseerde jeugd heeft woensdagavond in het clubhuis „Sint Joris Doele" een fami lieavond gehouden. Op een gezellige ma nier werd er een levende poppenkast voor het voetlicht gebracht. Verder was er kinderdans, gymnas tiek en zang van ,,de jonge artiesten" die begeleid werden door een gitaar. Ook was er nog een mondaccordeon- bandje,. Al deze medewerkenden waren leden van het clubhuis. Na de pauze werden kleurendia's vertoond van het zomerkamp in Putten. VLAARDINGEN. Op de Van^Ho- gendorplaan werd de auto van de heer H. J. de P. G, aangereden door de bromfietser E. S„ die niet meer kou stoppen toen .de auto plotseling de rij baan werd opgestuurd om te keren. De bromfiets werd vrij ernstig be schadigd, terwijl de bestuurder een wond aan de kin opliep. VLAARDINGEN. Op het kruispunt Burg. Pruissingel-Maassluissedijk botste een vrachtauto, bestuurd door J. C. O. uit Vlaardingen tegen een personenauto, bestuurd door J. van R. eveneens Uit Vlaardingen. De vrachtauto liep aan de voorzijde ernstige schade op. SCHIEDAM. De kosteloze inentin gen in het gebouw van de Gemeente lijke Geneeskundige en Gezondheids- dinst Tuinlaan 80 zullen te beginnen op 5 januari 1960 regelmatig iedere eerste dinsdag van de maand worden gehou den van 23 uur. Tussen 2 en 2,30 uur tegen pokken en tussen 2.30 en 3 uur tegen difterie, kink hoest en tetanus. De inentingen op de eerste vrijdag der maand in het G.G. en G.D. ge bouw komen hierdoor ie vervallen. Aangiften overlijden Rotterdam 30 dec: J v- Aalderen, man v W M ten Zijthoff 69 j; C G v Hulst, vr, geh gaw m C Moerkerke 86 j; NA Ooijevaar. mar, v J C Johann 70 J; H J v Noord man v H Bon 48 j; A de Jong. man, geh gew m H v Buiten 73 jM Kaashoek, man v W G v <i Zanden 78 j: H B Buisman, vr v P J Peters 55 j: L Ver berk, man, geh gew m C Hulsenboom 101 j; A Tot man v N Keizer 72 j; L A Heusch- kei. vr, geh gew m M Consent 67 j; J M Valk zoon 2 ,1: E M Blom, vr v J H G den Hoed 73 j; J J den. Toom, man v J E v d Lugt 58 j; J den Boef, vr, geh gew m L K Stroober 77 j; G Klapwijk, vr v D Nlcolaas 52 j; P A Vreeswijk, man v J A v d Ende 64 j; M Stok. vr v P Verheij 77 j; K Mo raal. man v J A Pljpelink 38 j. Aangiften geboorten Rotterdam 30 dec: M MosterbBoot cl; C de Reus-Lokker d; L J Blijleven-van Noordwijk z; A Pegels-Kortland z; F Damer-Groeneweg zj Zantman-de Raad d; J M Rijsdljk-van Arkel z; Z van den Berg-van Beest d: Pvan Huisstede-Lod der z: W J Hijman-Verbaast z; L Metzelaar- Ham re z; W G Kammlnga-Baar d; E G Sa- gel-Westen z; P C de Gler-Buljing d; CB51 Deegen-Timmers d; AH Hootsen-ter Haard: P Legen-Bevaart CS Huisman.de Waardt d: i K van Santen-van Son d; M Kerpel-Bax z; E Deaker-Ras d; J Koppelaar-Blokland d: A van den Brand-Metselaar d; M van Vee- 1®n-5??«rman d: A van Hoorn-de Groot d; G Kühne-Sanders z; L Spaan-Baardman d; w Seele-Bouwmeester d: C Veréteeg-Nederlof z; E Hoogstraten-Stevens d; P J M van der Velde-van Osch d; M R Spann-Louls z; W J Burgerhout-Kous» z; F H van Oscfi-Rleff z; W van der Veen-Bergsma z; LM de Deugd-van Prooijen z; M Pakvis-van Bem- mel d; J Schnieders-Verkerk d; JM Edel- van Dijk d: W M Poldervaart-Leerentveld z; C Helm-Tandie d; G H de Bruin-Hoogendoora cL Op 1 januari zal de medische se cretaris van de raad voor de zending der Ned. Herv. Kerk. dr. IV, J. L, Dake, zijn arbeid neerleggen. Dr. Dake vertrok in 1916 als zen- dinesarts naar het toenmalige fted.- Indiè. Hij werd geneesheer-directeur van het grote zendingsziekenhuis in Bandoeng en later van dnt in Modjo- warno. Met ingang van 1 januari I1I47 werd hij als zodanig gepensioneerd. In 1951 werd hij medisch secretaris van de raad voor de zending Tot opvolger van dr. Dake Is benoemd de gepen sioneerde zendingsarts F. C. van der Horst. Op uitnodiging van de Nederlandse afdeling van het Internationaal Refor matorisch Verbond zal prof. G. A. Meyer, docent aan het theologisch se minarie te Carcavelos in Portugal, ln de periode van 30 januari tot 10 fe bruari in diverse plaatsen in ons land lezingen houden over het protes tantisme in Brazilië en Portugal. Prof. Meyer is een van de leidende personen in het Portugees protes tantisme. Het ligt in de bedoeling, dat lezingen worden gehouden in Rotter dam, 's-Gravenhage, Amsterdam, Utrecht, Kampen, Leeuwarden en Gro ningen. ROTTERDAM In en om het Ahoy'-geboutv zal tijdens de Floriade- 1960 te Rotterdam een expositie van het werk van de Nederlandse tuin- bouwkundige wetenschappelijke in stituten en proefstations worden in gericht. Deze expositie, uaarop Floriade s motto Van kiem tot krachf' van bijzondere toepassing is, krijgt een uniek karakter: nog nim mer werd de research, die in de Nederlandse tuinbouw zo'n belang- rüjHe' fol speelt, in dc=c samenhang en opzet getoond. j; 'ililfeTV 'ir'i- -".i tpSTriit Eén van de research-centra, die hier in de openbaarheid treden, is het proef station voor de bloemisterij in Aals meer. Dit proefstation, dat in een Ne derlands kassengebied bij uitstek werkt en op de FLORIADE exposeert nabij de afdelingen voedingstuinbouw en sier- bloementeelt, zal zijn werk tonen in een kas, welke op zich reeds een op vallende verschijning op de internatio nale tuinbouw tentoonstelling zal zijn. Deze kas, die met name bij de vak man grote belangstelling zal opwekken, is uitsluitend van aluminium en glas. Dat betekent, volgens de deskundigen van het Aalsmeerse proefstation, het begin van een revolutionaire ontwikke ling in de kassenbouw. In enkele uren tijds is de kas dezer dagen op het FLORIADE-terrein opge bouwd. Dit geschiedde door de firma Verhoef te Aalsmeer, een bedrijf, dat zich al verscheidene jaren bezig houdt met de verwerking van aluminium o.m. ten behoeve van de scheepsbouw. De aluminium-industrie heeft de laatste ja ren een snelle ontwikkeling doorge maakt. In de bouwwereld is het ge bruik van dit materiaal reeds gewoon. Wat de tuinbouwkundigen nog een „re volutionaire ontwikkeling" noemen is voor de aluminium-constructeurs dus niet meer dan een logische volgende stap. In de bouwnijverheid wordt alumi nium o.m. voor raamkozijnen toegepast. Dit is het punt, waarop de Aalsmeerse fabriek de „overstap" naar de kassen bouw maakte. Haar research leidde er toe dat men een oplossing vond voor bet belangrijkste probleem: de „stijf heid" van de raamkozijnen en dus van de zgn. „eenruiters" de grondcon- structie voor elke kassenbouwer. Toen men deze moeilijkheid had overwonnen kon men met behulp van verscheidene patenten beginnen aan de constructie van gehele secties. En onlangs heeft men op het terrein van de fabriek een proefkasje geconstrueerd als „generale repetitie" voor de grote kas. die nu op het Ahoy'-terrein van de FLORIADE is neergezet. De boute van de kas op het Akoy'-plein vergde weinig tijd. Het materiaal is, zoals De in de commissie culturele samen werking met elkaar samenwerkende vakbondsorganisaties, waaronder de Haagse Christelijke Besturenbond, en. enkele organisaties op cultureel ter rein, waaronder de Volksuniversiteit, heeft een serie van drie culturele avon den georganiseerd. Deze serie omvat een concert van het Metropoleorkest op 18 januari, een concert van het Residen tie-Orkest op 27 februari en een optre den van het Nederlands Ballet op 7 maart, steeds in het Gebouw voor K. en W. De leden van de aangesloten organi saties hebben belangrijke reducties tp de toegangsprijzen. Inlichtingen ver strekt het secretariaat van de H.C.B., Huygensstraat 5. NAALDWIJK. De afscheidsreceptie van de heer D. Th. van Dijk, journalist en oud-wethouder van de gemeente Naaldwijk, is vastgesteld op dinsdag 5 januari 1960. Zij wordt gehouden in de kantine van de C.C.W.S. te Honselers- dijk des avonds van 7—8.30 uur. Dit ge deelte draagt een besloten karakter. Na half negen kan men persoonlijk afscheid nemen van de heer Van Dijk. bekend, uiterst licht. 7 wee ma/men dragen met gemak eert tien meter lange zijleand- sectie aan. Eén man tilt zonder ceel moeite een geheel dakspant omhoog. De profielen secties enz. gestandaardiseerdtvorden ter plaatse in een snel tempo opgezet, nadat een fundering is aangebracht, die gezien^ het aan zienlijk lichtere materiaal veel minder eisen dan normaal stelt. De beglazing ge. schiedt zonder kit of dergelijk materiaal. Het glas wordt met dekploaljes vastgezet volgens een gepatenteerd systeem. Hetzelfde geldt voor de aluminium daklijsten. Een van de voordelen die de deskundigen ran her proefstation zo interesseren is het feit, dat in de openprofielen van de aluminium- constructie een lucht kolom aanwezig blijft, die sterk isoterend uerkt. zal in 1960 ook in de Kring Zuid-Holland 2 (Westland) van de B.B. een reorgani satie worden doorgevoerd. Er is voor het tijdvak tot 15 juni 1960 het volgende oefenprogramma opgesteld door het Kringhoofd de heer J. Douw van der Krap: Stafoefeningen en -be sprekingen worden gehouden op 4 janu ari (de bespreking) en de plaatselijke staf- en verbindingsoefeningen van 11 januari10 februari 1960. De oefeningen voorgeschreven door de Provinciaal Commandant, de z.g.n. verbindingsoefe- ningen P. C. zijn op 15 februari en 21 maart. Op een nader te bepalen datum zal een wa tersnoodverbindingsoefening worden georganiseerd. Voor de brand weer van de B.B. zal omstreeks maart 1960 een grote werkelijkheidsoefening worden gehouden. In de week van 13 tot 20 maart zijn er in 's-Gravenzande wedstrijden voor reddingsploegen en hulpreddingsploegen. Voorts is er in de week van 2530 april een werkelijk heidsoefening te Monster en één van 16 —20 mei 1960 in Wateringen. De oefe ning van de Dienst Sociale Verzorging (DSV) is in de week van 2—6 mei te Naaldwijk. Een aantal Haagse organisaties heeft sncces geboekt met het organiseren van een cursus „Zelfwerkzaamheid", waar bij onderricht gegeven wordt ?n teke nen, schilderen, boetseren, giasmoza- ieken e.d. De belangstelling voor een, in het najaar gestarte cursus was zo groot, dat In januari een nieuwe cur sus zal aanvangen. Voor de cursus „Zelfwerkzaamheid", welke in het najaar begon, waren on geveer 90 deelnemers. De tweede cursus, welke thans gaat beginnen, omvat vier avonden en de cursisten worden, in vier groepen verdeeld. De lessen, zijn in de Majubaschool aan de Majubastraat, De organisatie van de cursussen is in handen van een commissie culturele samenwerking, gevormd door de Haag se Christelijke Besturenbond, de plaatse lijke afdelingen van N.V.V. en K.A.B., het HIVO, de Volksuniversiteit, de St. Jacobskring en het Instituut voor Ar beidersontwikkeling. Aanmeldingen voor de nieuwe cursus kunnen geschieden o.m. bij de H.C.B., Huygensstraat 5, telef. 62.03.10. Naar wij verder vernemen zal zater- terdag een begin worden gemaakt met de reeds aangekondigde verplaatsing van de Helvetiakapel aan het Lisplein naar de Bosweg in de Meeuwenplaat. De verplaatsing geschiedt door vrij willigers, die eerst de betonstukken, waarvan sommige een gewicht hebben van 600 tot 700 kg, zulten uitgraven, nog een respectabel karwei. Met de plaatsing en bijstorting hoopt men eind'januari gereed te komen. Op woensdag 24 februari wordt in Pa- dro te Scheveningen de jaarlijkse C.N.V.- avond gehouden voor de op Schevenin gen woonachtige leden van Christelijke vakorganisaties. De Christelijke toneel vereniging „De Vuurbaak" brengt het blijspel „De nieuwe typiste". Medewer king verleent het tamboer- en pijpers- korps van de CJV „Scheveningen" R.K. ECON-HOGESCHOOL TILBURG, Aan de Katholieke Econo mische Hogeschool is geslaagd voor het d-oct. ex. econ. bestuursweteasch, richting in tern. spec. A, Broöim (Titb). Het bestuur van de landelijke stu dentenvereniging Clvitas Studiosorum In Fundamento Reformato (C.S.F.R.) heeft zich voor het komende jaar als volgt geconstitueerd: J. v. d. Graaf, praeses, J, A. B. Jongeneel, abactis (Goethelaan 33, Utrecht; tijdens va kanties: Heicop 6. Kockengen); N. D. van Driel, fiscus; mej. A. Jansen, vice- praeses; C. van "Wingerden, vlce-ab- actis. EXAMENS BOEKHOUDEN M-O. AMSTERDAM. Gestaagd voor het exa men boekhouden .M.O. ped. did. gedeelte J. W. van Houten (Amsterdam). F. A. J, Schip pers IDen Haag). 3. G. van Woudenberg iAmsterdam), P. Geertsema (Groningen) en 11. E. Helitone (Amsterdam). EXAMEN HE LASTING WETENSCHAPPEN DEN HAAG. Aan het onlangs gehouden examen in de betostingwetenschappen heeft voldaan R. E. van Engen, surnumerair la tijdelijke dienst voor onbepaalde tijd aan de rljksbeiastingacademic. te Rotterdam. BARNEVELD. Aanvoer plusminus 34000 Handel redelijk. Prijzen slachtklppen i.So tot t.$5 per "kg, slaehtkuikens 1.60 tot 1,80 per ïcg. kalkoenen 2 tut 2.25 per kg en tamme, konijnen"'4': tot."12 perstuk. 11 -• Advertentie v rotglwensi djcw QRT HsJk'AEp: L CaOUD5>EftiiWEC»'8S ftQT Ift«.DA LEIDSCHENDAM. Het college van B. en W. van Leidsehendam stellen de raad voor met de gemeente 's-Graven hage een overeenkomst inzake de leve ring van elektrische energie aan te gaan. aangezien deze zeer aantrekkelijk is, daar aan Leidsehendam alle vrij heid van tariefbepaling wordt gelaten terwijl dit niet het geval was met de overeenkomst met de gemeente Delft, die op 31 december 3959 afloopt. Het is naar dc mening van B. en W. niet economisch verantwoord wanneer voor het Haagse gebied „Maria Hoe ve", dat aan Leidsehendam Noord grenst Haagse stroom en voor het Leidschendamse gebied Delltse stroom zou moeten worden gebruikt. De voor zieningen ten behoeve van Mariahoeve kunnen mede dienstbaar worden ge maakt aan het transport van elektrici teit naar Leidsehendam, wanneer Den Haag de elektrische stroom kan gaan leveren. Wanneer de overeenkomst een fiet wordt zal een krediet van 238.000 nodig zijn voor het treffen van voor zieningen in verband met de inkoop van stroom en van 26.000 voor voorzienin gen als gevolg van de bebouwing van het gebied .fDe Heuvel", „Zijde". De Dordrechtse rechtbank heeft van ochtend uitspraak gedaan in de zaak tegen de 38-jarige employé 1 der P.T.. A. C. van uit Gorinchem die 14 da gen geleden gerecht moest staan op be schuldiging van het fei dat hij op 2 september geprobeerd had op het post kantoor waar hij werkte een bankbiljet van 25 in zijn colbertjasje te laten ver dwijnen. Bovendien had hij in 1957 op een zogenaamde cmolumentenstaat meer overuren ingevuld dan hij in werkelijk heid had gemaakt. De eis van de of ficier van justitie was vijf maanden ge vangenisstraf de uitspraak luidde ze ven maanden. Omdat hij als lid van een maatschap ongeveer 5000 kg gebruikte stalen assen verkocht had en de op brengst van 1250 in zijn eigen zak ge stoken had u-erd de 31-jarige koopman C. M. uit Nieuwpoort veroordeeld tot zeven maanden met aftrek en voorwaar delijke terbeschikkingstelling aan de re gering met 3 jaar proeftijd en toezicht. De eis was zes maanden gevangenis straf en voorwaardelijke terbeschikking stelling aan de regering. TwaaLf maanden gevangenisstraf waa van vier voorwaardelijk met twee jaar proeftijd en toezicht eiste de officier van justitie veertien dagen geleden te gen de 25-jarige Hongaarse fabrieksar beider J. p. M. die in de nacht van 13 op 14 september in een gebouw van Openbare Werken te Leerdam had inge broken. M. werd veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf met aftrek waarvan drie maanden voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. Het korps Congreszaal van het Leger des HelLs houdt op oudejaarsavond om half acht een bijeenkomst in de zaal aan d» Prinsegracht 57 o.l.v. de majoors Schram,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2