1 Het komende jaar Den Haag: Hard tegen hard in nieuwjaarsnacht Brandweer bekogeld met straatstenen Meer dan dertig gewondén Èf wm^ê Herv. kerkbouw weer 40.000 Tijdens jaarwisseling Inbraak bij juwelier: buit kwart miljoen Chaos op forensenlijnen van en naar Mr. DONATH OVERLEDEN In Duitsland nog meer hakenkruisen HBS Twee meisjes gedood bij brand in Friesland CEES LASEUR OVERLEDEN ALARMSIGNAAL WERKTE NIET -l/T GEURTS' Gonservenfahrielc nv. Kasavoeboe c.s. op 5 januari naar België Spelende kinderen waren niet van zolder te redden I m më H p, N.S. HIELDEN ZONDAG iir RDAG 2 JANUARI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4489 J r Directeur: H. DE RUIG N-J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT iÉ Jams, appelmoes, vruchten op sap enz. (Van een onzer verslaggevers) TN DE RUMOERIGSTE NIEUWJAARSNACHT sinds jaren heeft de Haagse politie voor het eerst het nieuwe waterkanon inge zet tegen feestvierders, die brutaler en baldadiger waren dan ooit. Verder heeft de politie in Den Haag verscheidene malen gebruik moeten maken van de blanke sabel om opdringende mensenmas sa's uiteen te jagen. Het publiek ontzag zich zélfs niet leden van de Haagse brandweer, die gevaarlijke branden trachtten te blussen, met straatklinkers te bekogelen en op andere wijze te hinderen. Enkele mensen werden gewond. Uit dakgoten Verontwaardigd N.V. levensverzeRering Mij. UBG N.V. Aigem. Verzekering Mij. UBO Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht 14 dagen gratis -rs Zie verder pag. 7, 5e kol.) - ÊËÊtëSÈi'M ;:V>; Ruim een kwart miljoen Van dak op dak Massa gega< en voor te weinig tremen Italiaanse wielrenner Coppi overleden Zacht veer J. DE VRIES Twee meisjes van vijf jaar zijn gistermiddag om het leven geko men bij een felle brand, die woed de ixr een huizenblok van vier wo ningen te Warga in Friesland Gestikt? Botterdam; Witte de Wlwsmra* relet. 119709 »8 U Poetbua 1112 Postgiro No. 124919. Klaeotendienst nboimementen 18,301920 ma Zaterdag» 1718 oor Telefoon 119709. V-Graven base Hurgenspiem 1 Telefoon 133497 <3 tSSaani Postbus 1091 Postgiro No 121837. Klachtendienat 13.3019.30 Telefoon 3S2369. Sourwea 132.— Telet 1570. Thomas Kemplsstraat 8 a Telet 65151. Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprijs 51 cent per treek, t 2 85 per maand. 1 fDO oer kwartaal. Losse nummers 15 eeitt Verschijnt dagelijks (Geldig tot zondagavond) HIER EN DAAR MIST Plaatselijk enige regen, hier en daar mist, maar ook enkele verspreide opklaringen. Zwakke tot matige ver anderlijke wind. Aanhoudend zacht. Morgen: zon op 8.48 Maan op 11.19 Onder 16.40 Onder 22.58 ,«r ANNEER wij bij de jaarwisseling VV het oog op de binnenlandse si tuatie werpen dan zijn het ook daar veranderde en veranderende verhou dingen die ons treffen. Het jaar 1959 bracht ons een bewind van een nieuwe politieke samenstel ling. Het bracht een aanmerkelijke verlevendiging van de parlementaire discussies. En nu de begrotingsbehan deling met dit Kabinet voor een groot deel achter de rug is, mag men zeg gen dat het daarbij niet slecht geva ren is. |Q ELANGRIJKER dan deze veran- ifcr derde verhouding is een veran derende verhouding die wij waar nemen. Belangrijker noemen we die omdat we het een gevaarlijke verandering vinden. En dat zijn de hardnekkige aanval len uit heel verschillende hoeken te gen wat men dan de verzuiling pleegt te noemen. Wij hebben die aanvallen altijd gekend. Maar \--r de oorlog werden die gemakkelijk afgeslagen. Na de oorlog niet meer. Reeds in 1945 en ook nu richt zich de spits van die aanvallen tegen ons omroepbestel. En het is duidelijk dat het omroepbestel hierbij in het defensief is. En dat is een gevaarlijke situatie. Bedoeld of niet bedoeld vormen deze. aanvallen oen ernstige aanslag op de christelijke beïnvloeding van ons volksleven. En het is een trieste zaak als we moeten constateren dat Iemand als de heer Van Walsum voorheen voor zitter van de Prot Chr. Werkgemeen schap in de P.v.dA~ hier hand in band gaat met het dagblad „De Te legraaf". Van de heer Van Walsum is het adagium dat de strij-4 tegen de ver- zuiling begint met het breekijzer In het omroepbestel. En dat breekijzer heet commer ciële televisie, bedreven door een zelfstandige commerciële maatschap pij. WIJ moeten ons goed realiseren wat dit .betekent Zulks te meer omdat er onder de voorstanders van de commerciële televisie mensen zijn die zich minder goed dan de heer Van Walsum realiseren wat het betekent. Voor hem is het een fase ln de strijd om aan de zelfstandig georganiseerde christelijke activiteit ln staat en maatschappij een einde te maken. En wij zien dat precies zo als de heer Van Walsum. Daarom kiezen wij, even beslist als de heer Van Walsum zijn standpunt koos, het aan het zijne radicaal tegenovergestelde standpunt ET spektakel dat in sommige kringen tegen de N.CJt.V. ge maakt is omdat zij de laatste zondag van het jaar niet wilde afstaan om de uitzending van een Duitse operette mogelijk te maken is al evenzeer een - teken van de arrogantie waarmee men de christelijke omroep te lijf gaat. Het spreekt vanzelf lat de N.C.R.V. er niet van heeft afgezien om haar christelijke roeping op die zondag- avond te vervullen ten behoeve van een. Duitse operette. Wij zien in het komende jaar deze strijd om de georganiseerde christe lijke invloed ln ons openbare leven als een van de belangrijkste dingen. Het christelijk organisatieleven en dé christelijke politiek moeten bier hand' in hand gaan. En wij zouden wel wensen dat allen die op de een of an dere wijze bij deze dingen betrokken zijn en die op afbreuk aan die geor ganiseerde christelijke invloed geen prijs stellen, zich bewust worden hoe gevaarlijk de eerste stap op dit hel lend vlak is. WATERKANON IN STELLING Advertentie DODEWAARD DE FIJNSTE FRUITPHODUKTEN UIT DE BETtrwSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk Ook in andere plaateen Is het gisternacht zeer rumoerig geweest, maar ner gens was het zo erg als in Den Haag. werd de carrosserie van de wagen be schadigd en werd een brandweermar gewond. Dit ergerlijke optreden heeft zich voornamelijk voorgedaan in de oude Hoefkadebuurt. Naar schatting waren er gisternacht wel op een 300 tot 400 plaatsen tege lijk vuurtjes. Om de eerste daarvan te doven is de Haagse brandweer 40 maal uitgerukt. Het brandweerrapport ia nog nooit in een oudejaarsnacht zo omvangrijk geweest. Het Haagse brandweerkorps vindt het niet zo erg om in de oudejaars nacht vele malen uit te rukken. Ge zien het optreden van een deel van het publiek is het animo wel minder ge worden. Men vraagt zich echter af wat er zou gebeuren en hoe het' publiek zou reageren als de brandweer maar niet verscheen. Op "de Hoefkade in Den Haag keer de het publiek zich omstreeks half twee tegen -een taxichauffeur die een De Haagse politie was zeer tevreden over de met het waterkanon bereikte resultaten. Men meent dat, wanneer men de waterwerper niet had gehad, beslist van vuurwapens gebruik had moeten worden gemaakt. Niettemin is het publiek vreselijk te xeer gegaan tegen het nieuwe wa pen van de politie. Men begon het wa terkanon te bekogelen met stenen, bierflessen en alle andere projectielen die men maar te pakken kon krijgen. Het doffe geroffel was op grote af stand te horen. Nadat het waterkanon de herrie schoppers met een forse straal van de straat had gejaagd, klommen de feestvierderj hier en daar op de da ken. Uit de dakgoten daalden toen de stenen en dakpannen neer op -de POlltle. - 'y\ Ook werden hier en daar overi gens. zwakke - barricades opgewor-' pen. '•'•'•rij De adjudant H. A. van Horssen CSjDf die in toet waterkanon zat, werd - ge-: troffen door een grote steen. Hü Mep een jukbeenfractuur óp. Het bleek dat een van de raampjes van het water kanon niet, zoals; de andere, van on breekbaar materiaal was gemaakt. Ook een brigadier en een hoofdagent wer den gewond. Zy moesten ln het zieken huis behandeld worden, v Ook onder het publiek vielen ge wonden. Op vier posten van de ge neeskundige dienst werden dertig per sonen behandeld. Vier Hagenaars moesten in het oogiydersgasthuis wor den behandeld, nadat rij door vuur werk aan de ogen waren getroffen. De Haagse brandweer was gisteren zeer verontwaardigd over het optreden van het publiek, dat anders meestal de brandweer welgezind is. Het was nog nooit eerder voorgekomen dat, zo als ln deze nieuwjaarsnacht, het brand weerpersoneel door het pabllek werd aangevallen en dat brandweermate- rieel werd vernield. In de Van Ravesteinstraat werd een brandweerauto bij aankomst zo met bierflessen en stenen beko geld, dat bet de brandweerlieden aanvankelijk niet mogelijk was uit te stappen. Een brandweerman is zo erg aan de schouder gewond, dat hij voorlopig geen dienst zal kun nen doen. Van de brandweerauto werd de voorruit Ingegooid, het dashboard beschadigd en voorts wer den acht gaten in het plaatwerk van de-auto gegooid. Ook in de Doedijnstraat werd van een brandweerauto een ruit ingegooid, (Advertentie) Levens-, Studie- en Uitzet-, Lijfrente-, Pensioen- en Begrafenisverzekeringen. Brand-, Inbraak-, Ongevallen- en W.A.-verzekerlngen. UBO voor alle verzekeringen. vaam: Straat. woonplant Wenst zicb ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen d* krant gratis Betaling zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) Cf wordt verzocht dezé Ooft toe te zenden aan Administratie „Trouw". Witte dm Withttraat 30, «otterdam. J0. f J 'tWJ&rf ffll l'rifjf-'v -* vajwsrvvv.,' de Amsterdamse Stads schouwburg werd gisteravond met de opvoering van Vondels „Gysbreght" een toneeltraditie be stendigd. Tot de autoriteiten, die de opvoering bijwoonden, behoor de minister-president prof. dr. J. E. de Quay, die men hier met zün echtgenote in de loge ziet. (Zie ook pagina 3) (Van een onzer verslaggevers) Het bureau van de hervormde kerk- bouwactle heeft donderdag een bedrag van ruim 40.000 geboekt. De stand Is daarmee thans gekomen op 9.374.587. De kerkbouwactle van de doopsge zinde broederschap heeft tot nu toe een bedrag van 143.030,36 opgebracht. Bij de Evangelisch Lutherse Kerk is thans voor kerkbouw in totaal een be drag van 86.041,11 ingezameld, rNa^ .wy verEernèn hebben -zowel de Stichting Steun Kerkbouw (van de Ge reformeerde Kerken) als de kerkbouw- actie van de doopsgezinde broederschap in de afgelopen dagen een belangrijke gift ontvangen van H.K.H. Prinses Wflhelmina. In Den Haag is in de afgelopen nacht plotseling overleden de toneelspeler Cees Laseur, directeur van de Haagsche Comedie. De heer Laseur woonde na afloop van de nieuwjaarspremière in de Koninklijke Schouwburg een bijeen komst van rijn gezelschap bij. Daarbij is hij aan een hartaanval bezweken. Hij was zestig jaar. De heer Laseur heeft bij vele radio luisteraars bekendheid gekregen door zijn rol als vader in de familie Door snee. is de buit van een (of meer) inbreker(s), die zich terwijl Amsterdam de jaarwisseling vierde toegang hebben vér- schaft tot een juwelierszaak aan de Hciligeweg. B« de reconstructie is gebleken, tót een gevaarlijke tocht nodig, is geweest, voor. de buit waaronder enkele loëp-zuivere diamanten, elk ter waarde van ongeveer 20.000 kon worden meegenomen. De eigenaar van de juwelierszaak, de heer H. Schipper, ontdekte de in braak op nieuwjaarsmorgen. Hij moest beneden zijn (de familie Schipper woont boven de zaak) en werd toen geconfronteerd met de chaos in zün totaal overhoop gehaalde zaak. Een van de wonderlijke facetten van deze inbraak is, dat de ingeschakelde alarminstallatie niet heeft gewerkt. De familie Schipper heeft dan ook niets van gerucht beneden vernomen. De politie heeft zich onmiddellijk tot een uitgebreid onderzoek gezet. Het bleek, dat de dieven waarschijnlijk zijn binnengedrongen na in een steegje achter het huis met een ladder over een muur te zijn geklommen. Daarna is men van dak op dak springend op een plaats terecht- kleine Fransje Krul, baby die op eerste kerstdas wees werd toen zijn ouders door een -golf van de „Deo Gloria" werden gespoeld, is donderdag in Londen aangekomen- De kapitein van het schip, de heer A. Huizing, die na het vre selijke ongeluk de negen maan den oude baby onder zijn hoede had genomen, droeg-het kind in Londen van boord. Het kostte hem moeite van Fransje afstand te doen, maar natuurlijk kon de kleine moeilijk aan boord blij ven. Dat hoefde ook niet: een oom en tante van het kind, de l.eer en mevrouw R. L. Bye uit Bexley (Kent) stonden klaar om de verzorging over te nemen. Er waren trouwens heel wat Britse gezinnen geweest die, na dat het bericht over het ongeluk ln de kranten was verschenen, aangeboden hadden voor Fransje te zorgen. Die vriendelijke aan biedingen konden echter wor den afgeslagen. Fransje zal overigens niet In Engeland blijven. De familie Bye heeft de overtocht naar Neder land al geregeld, waar de groot ouders in Amsterdam voor de verdere opvoeding zullen zorgen. Intussen ls donderdag de heer Andrë Krul, een broer van de verongelukte eerste machinist - zelf ook zeeman - in het huwelü' getreden- De bruiloft is doorge gaan, zij liet zonder feestelijk heden. De forensenlijnen naar Amsterdam hebben vanmorgen, velen aanleiding tot klachten gegeven. De N.S. hadden „zondagse dienst" en men heeft zich voor zover viel na te gaan daaraan strikt gehouden. De indruk, dat het bedrijfsleven vandaag ondanks de halve dag tus sen twee vrije dagen in Amsterdam op volle toeren draaide werd nog ver sterkt door de enorme reizigerstoeloop. Nadat en dit is slechts, een voor beeld in Hilversum de treinen vol liepen, moesten op het station in Bus- sum reeds velen de overvolle treinen laten gaan, omdat men eenvoudig niet meer naar binnen kon; Van het inzetten van extra-treinen De-zegsman verklaarde, dat de ver lichting van het gevangenisregime voor Djilas het resultaat is van persoonlijk ingrijpen van president Tito (vroeger zeer bevriend met Djilas Red.) De zegsman achtte het niet uitge sloten, dat Djilas, vóór zijn straf ver streken is, in vrijheid zal worden ge steld; hij acht het evenmin uitgesloten, dat Djilas zün leerstoel aan de univer siteit van Belgrado weer zal mogen be zetten. Volgens hem heeft Djilas door ,De nieuwe klasse" en het proces, dat ?rop volgde, zeer veel aanhangers ge kregen in de gelederen van de Joego- ilavische intelligentsia. Dat hij weer in de communistische partij zal wor den opgenomen, achtte de zegsman echter zeer onwaarschijnlijk. of het aankoppelen.van extra-wagen- steilen bleek geen sprake te zijn. Het gevolg was, dat de treinen met vertraging reden. De loketten hadden ook de „zondags bezetting", zodat zich voor de loketten lange rijen vormden. By de uitgangen was uiteraard ook- niet op deze reizigersstroom gerekend, zodat op het Centraal Station in Am sterdam velen zich niet aan de controle 'stoorden maar zich over kettingen en door „gesloten" uitgangen naar bulten worstelden. De reizigers gaven veelal op luide toon hun misnoegen over de ze gang van zaken te kennen. De Italiaanse wielrenner, Fausto Coppi, die na de oorlog vele grote suc cessen heeft behaald, is vanmorgen in Tortona in Italië, overleden. TIJDENS de jaarwisseling zorgde een kleine depressie op de Noord zee voor de aanvoer van zeer zachte lucht, waardoor de temperatuur op de eerste januari tot ongeveer 11 graden kon oplopen. Elders in West-Europa was het eveneens zacht. Ook in Scandinavië was de invloed van de depressies gelegen gedeelten, stond het kwik merkbaar, want met uitzondering van het uiterste noorden en de hoger er overal boven bet vriespunt. In Noord-Rusland is een hoge- drukgebied aanwezig, dat daar strnege vorst brengt. Ondertussen duurt op de Oceaan de depressie activiteit voort, waarbij West- Europa binnen het bereik van de storingen zal blijven. Het onbesten dige weer met temperaturen boven normaal houdt derhalve aan. i gekomen vanwaar een naast de juwe lierszaak gelegen modehuis kon wor den binnengedrongen: hier hebben ze waarschijnlijk gewacht tot de kust veilig was om zich daarna naar de juwelierszaak te begeven. Door het indrukken van een ruit kwamen ze hier binnen en daarna bleek het een kleine moeite de winkel leeg te halen: uit de etalage verdwenen bij voorbeed kostbare kleinoden, ver sierd met edelstenen. Ook andere ruimten, een verdieping hoger,, onder andere het kantoor van de heer Schippér,.werden doorzocht, Tot dusverre .zün nog maar., weinig reële aanwijzingen:gevonden betref fende deze inbraak, die 2eer geraffi neerd werd- opgezet door lieden, diè kennelijk goed op de hoogte waren van de situatie. Doordat er stalen luiken voor de ramen waren, konden de dieven on gezien vanaf de straat hun slag slaan. Op de leeftijd van 62 jaar fs gister nacht te zijnen huize te Arnhem over leden mr. J. W. F. Donatb, deken van de orde van advocaten te Arnhem. Mr. Donath, die als advocaat veel bekendheid genoot, trad 2 weken gele den nog op in het korte geding dat door de gezamenlijke omroepverenigingen bij de arrondissementsrechtbank te Arnhem aanhangig was gemaakt tegen de N.V. Explicator te Doetinchem, de uitgeefster van „T.V. onafhankelijk weekblad voor kijkers en luisteraars". Tegen het slot van deze urenlange zit ting, waar mr, Donath de belangen be hartigde van laatstgenoemde vennoot schap, voelde hü zich al onwel worden. De arts, naar wie hü na afloop van de zitting yHngs door zijn echtgenote per auto werd gebracht, schreef hem absolute rust voor. Mr. Donath studeerde aan de rijks universiteit te Utrecht, waarna hij ge durende enige jaren een advocaten praktijk uitoefende te Amsterdam. In 1926. vestigde hü zich te Arnhem, waar hü een geziene figuur was en buiten een drukke advocatenpraküjk ook ge durende vele jaren voorzitter was van de stichting „Het Gelders ^Orkest". Te vens was hij rechter plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Arnhem en zetelde hij als commissaris in diverse maatschappijen. De begrafenis zal overeenkomstig zyn uitdrukkelijk verzoek in alle stilte plaatshebben. In bijna twintig Duitse steden zijn de afgelopen dagen nazi-leuzen en hakenkruisen geschilderd op huizen, monumenten of openbare gebouwen. Gisteravond werden nog steeds nieu we gevallen van bekladding gemeld. In Nienburg tussen Bremen en Hannover zijn hakenkruisen en de woorden „De joden eruit" ge schilderd op de muren van een joodse begraafplaats. Ook te Dinslaken in het Ruhr- gebied zün anti-joodse leuzen en hakenkruisen aangebracht. Op een spoorwegviaduct te Hain bü Schaffenburg zün in de oude jaarsnacht hakenkruisen en de runetekens van de SS gekalkt. In Zorge (in het Harzgebergte) zijn op oudejaarsavond op vijf huizen ha kenkruisen geschilderd met - de'woor den „Heil Hitier", te Goeitingèn is een hakenkruis: in gele verf aange bracht aan de ingang van een huls. In Altena verschenen in een straat naast vyf hakenkruisen ook twee sikkel-en- hamer tekens. Het parket van de rechtbank van. Allersberg bü Neurenberg heeft mee gedeeld dat er woensdag hakenkruisen zijn aangebracht op de deur van «en r.-k. kerk. de ingang van een kleine fabriek van een jood, het stadhuis en andere openbare gebouwen. Op de kerk waren ook de woorden „Heil Hitler" gekalkt. Op het parket wordt aangenomen dat jongelieden de daders rijn en dat aanhangers van uiterst rechtse; stro mingen er niets mee te maken hebben.' In Scheinfeld bij Neurenberg is een. 22-jarige timmerman gearres teerd, die heeft bekend dat hij ha kenkruisen en anti-joodse leuzen heeft gekalkt op de muren van'het plaatselijke gerechtsgebouw. De man, een zekere Ludwig'Vogel, heeft verklaard dat hü uit anti-semitische overtuiging had gehandeld.' Hij zei voorts dat hij zich had opgegeven voor de Duitse Rijkspartij (waarvan twee leden en een functionaris ln arrest zijn in verband met de sedert kerstmis ontstane anti-joodse rage),-; doch hij bezat nóg geen lidmaat schapskaart. Van Westduitse regeringszijde is té kennen gegeverr dat merr zlch ongerust .yoelt bü de gebeurtenissen en yfr-» wacht wordt dat minister von' -BSén-' tano van. Buitenlandse Zaken dé bond genoten van Bonn zal verzekeren dat de Westduitse regering anti-joods ge drag niet zal tolereren. - Deze autoriteiten menen dat som mige anti-semitische incidenten het werk zijn van agenten uit Oost-Duits- land, die.de regering van .Adenauer in discrediet trachten tebrengen. Ook buiten Duitsland toonder de anti-joodse incidenten aan. Na de "be smeuring van een synagoge in Londen, wordt thans in Battersea. eenXondense buitenwijk, gemeld dat daar haken kruizen en woorden als „Joden ver dwijn" op de deuren van een'Angli caanse Kerk zijn geschilderd. Op vele gebouwen in Bolton, een plaats in het noordwesten van Enge land, zün anti-joodse leuzen en baken- kruisen gekalkt. De politie zei niets te weten van anti-semistische gevoer lens in deze stad en meende dat de be smeuring het werk is geweest van „pretmakers". Ook uit België worden anti-semiti sche incidenten gemeld. Zo zijn er ln de nacht van donderdag bp vrijdag hakenkruisen gekalkt op de muren van de grote synagoge ln Antwerpen. Advertentie) Vf RCH.R, STALEN .KIHDfRSTOELEN C0MB BOXEN, BpXMAIRASJES, BABYTRAPÈZES s,HEERENBERG-TÉL .'ö834B-44.4' (Advertentie) Comnmsitmairs. m effecten O.Z. achterburgwal 173 Telef. 24712S. Privé: Olyrapiakado 6®. Telef. 794152. AMSTERDAM. (Van onze correspondent) De beide kinderen, Aukje Bergsma en Corrie de Jong (een buurmeisje), speelden op zolder van de woning van de familie Bergsma, toen in de keuken brand ontstond, waarschijnlijk door een petroleumkacheltje, waar om heen wasgoed hing te drogen. De ben zinetank van een in de keuken staand motorrüwiel ontplofte, waardoor bet vertrek in een ommezien in lichte laaie stond. Hoewel -owel de vaders van de beide kinderen, als omwonenden po-. gingen in het werk stelden, kon men de op zolder spelende meisjes niet meer bereiken. De houten ladder, die de enige toegang tot de zolder bood, bevond zich namelijk in de branden de keuken. De zolder had in het geheel geen ramen. De bewoners van het huis hebben niets meer van de beide kin- deren gehoord» zodat aangenomen moet worden, dat zij onmiddellijk in de rook gestikt zijn. Drie brandweren waren spoedig ter plaatse en konden de brand, die zich inmiddels ook over de drie andere huizen had verspreid, bedwingen, maar voor de beide meisjes was het reeds te laat, jvant toen men hen vond, waren zij reeds verbrand. De beide vaders hebben bij hun red dingspogingen brandwonden opgelopen. Het huis van de heer Bergsma is vrijwel geheel afgebrand en de 3 an dere woningen van het blok hebben veel brand- en waterschade. In het dorp Warga heeft dit tragisch gebeuren' op de eerste dag van het jaar grote verslagenheid gebracht, 1 a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1