met voorlopig Ned antwoord Auto met vechters te water Duizendste visum van VI voor repatrianten Pilotenaffaire uit drwereld „PARLEMENT" IN N.-GUINEA In grote steden tekort aan PTT-personeel m Anti-Joodse brieven aan drie rabbijnen Politie zoekt afzenders V.S. dichl bij oplossing STUDENT schiet op professor Bulgaar meldt zich bij politie in Wageningen 1 v_ NIXON BEMIDDELAAR Spoedig voorstel: Nieuwjaarsrede van prof. Bast r NU OOK IN AMSTERDAM AANSLAG NA MISLUKT EXAMEN Arbeiders krijgen 41 (dollar)cent per uur meer LAATSTE NIEUWS Akkoord bereikt Gerald op bezoek bij vader in cel Weer stamgeveehten in Belrisch Kongo Paneel gestolen uit Haarlems museum Rustig weer r MAANDAG 4 JANUARI 1960 J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4490 r Direct nr; DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een onzer verslaggevers) T7ENEZUELA en Nederland hebben hef geschil over de „pilotenaffaire" zo goed als by- gelegd. Dit mag men concluderen uit de nieuwjaarsrede van de Venezolaanse president R ©mu lo Betancourt en het com mentaar daarop van een woord voerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Betancourt zei zaterdag dat ,het incident zich ontwikkelt naar een gunstige fase, aangezien de Nederlandse autoriteiten in Den Haag en op de Antillen heb ben erkend dat Venezuela geen ondermijnende verzetshaarden kan dulden die tegen zijn demo cratisch stelsel zijn gericht". „Gedegen rapport" Reis staatssecretaris Meegedeeld werd dat staatssecretaris Bot zaterdag a.s. naar Nieuw-Guinea zal vertrekken voor een bezoek van ongeveer vijf weken aan dat rijksdeel. Het ligt in de bedoeling van de staats secretaris ook.kennis te maken met de autoriteiten van Australisch Nieuw- Guinea. PR0DUKTIVITE1T IS GESTEGEN VOOR de PTT is 1959 in za kelijk opzicht een goed jaar geweest, maar in de grote steden slaagden wij er niet in voldoende arbeidskrachten te behouden en aan te trekken. Op vele posten werd meer gevergd van minder mensen dan m 1958. We zouden kunnen stellen, dat onze produk- tiviteit gestegen is." Nog meer winst? Twee tarieven? O Geheel overstuur O o Herv. Kerkbouwactie zet nieuwe jaar goed in LondenAmsterdam met Britse helikopters? „HET LEVEN BEGINT BIJ 40" N.Z. VOORBURGWAL 288 te Amsterdam-C. - Telefoon 0202419. Botterdam: Witte de Wittwiaaat as Tela. 115700 «t Powbu» 1113 PostKiro N0 424519 1 U KJaeotendietm abonnementen 1SÜU19x0 tnrr Zaterdags 1718 aar Teleloon U5700. Hayaenspteta 1 Telefoon 183467 13 Uioen) Postbi» 1091 Postgiro No 424867. KI achtend lenst 16.3019.30 Telefoon 362569 Snui-wea 132 Telei 4570. Thomas Kempinstraat 6 a Tetef. 65431. Abormementrorlj* cent oer week, f 2.6S per maand. I 140 oer kwartaal. Losse nummers 15 eent. Verschijnt dagelijks •s-Gnvenhege Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot dinsdagavond) ZACHT Hier en daar wat motregen en plaatselijk mist. Zwakke tot matige zuidelijke wind. Weinig verandering in tem peratuur. Morgen zon op: 8.48 Maan op: 13.09 Onder: 16.43 Onder: 0.08 CARACAS VERZOEND (Van onze correspondenten) Een cafégevecht, voortgezet in een rijdende auto, heeft in de nacht van zaterdag op zondag het leven gekost van de heer W. Weerts (39) uit Maas tricht. De Nederlander was zaterdag avond in een café te Klein Ter- nayen, een Belgische grensplaats, in een ruzie gewikkeld geraakt met enkele Belgen. Toen hij in het nauw raakte vluchtte hij haastig weg. achtervolgd door enkele Belgen. Een van hen, L. R. (25) uit Lixe bij Visé, wist zich nog juist in - al rijdende auto te werken, waar he: tweetal het gevecht voortzette. Daardoor verloor de beer Weerts de macht over het stuur. De auto reed het water in. De Belg wist zich te redden, maar de Nederlander, die een vrouw en vijf kinderen achter laat, verdronk. Toen R. zondag in België terugkeer de is hjj gearresteerd. De Belgische rijkswacht vatte nog drie Belgen die bü de ruzie betrokken zijn geweest. JMIn de nacht van zaterdag op zon dag is Jan Wansink (23) uit de buurt schap Look by Holten op de rijksweg Rj[jssenHolten met zijn bromfiets te gen een boom gereden en aan de op gelopen verwondingen overleden. Een passerende automobilist vond de jon geman. die in Rijssen een bezoek had gebracht aan zyn grootmoeder, dood naast zijn bromfiets. 0 In het Diaconessenhuls te Emmen is overleden mevrouw H. Mulder-Kui per (24) uit Emmer-Compascuum, die ter hoogte van de oversteekplaats bij de Wortelboerbrug. toen zU plotseling links af sloeg, werd gegrepen door een uit'de richting Barger-Compasctium komende personenauto. A Te Eurslngein de onmiddellijke nabijheid van Beiien. is de landbou wer A. Piel (64) door een personen auto aangereden. Zaterdagmiddag is hij overleden. In het ziekenhuis Bethesda te Tie) is zaterdag overleden J. van Xuis- dem (22) uit Echteld, die vrijdag bij de oprit van de brug over het Amster dam-Rijnkanaal door een personen auto werd aangereden. De chauffeur van de personenauto was de 21-jarige J. K. uit Kesteren. De politie vond termen aanwezig om het rybewijs van de Kesterense chauffeur voorlopig in beslag te nemen. Zaterdagavond is H. van Muil wijk (69) in Den Haag overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval. De man, die op de fiets reed, ver leende zaterdagmiddag op de hoek van de Melis Stokelaan en de Aagje Dekenlaan aan een automobilist geen voorrang. Hij- werd aangereden en ge wond. De man woonde in de Scher- merstraat te Den Haag. Te Utrecht is de heer Cbr. de Leeuw (60). een landbouwer ui* Scherpenzeel, overleden. Deze man maakte op 26 november van het vo rige jaar een ongelukkige val met zijn bromfiets, waarna hij bewusteloos langs de weg bleef liggen. Een voor bijganger trof hem daar aan. De man werd eerst overgebracht naar een ziekenhuis in Amersfoort en later, omdat hij steeds buiten bewust zijn bleef, vervoerd naar het zieken huis te Utrecht waar hij overleed zon der nog eenmaal bü bewustzUn te zijn geweest. Het echtpaar VervaatLi vain, dat in het bézit ls van het duizendste vi sum voor Indische Nederlanders, die onder de Pastore-Walter-wet naai de. Verenigde Staten idogen emi greren, is zondagavond per KLM- toestel van Schiphol vertrokken met bestemming New "Jfork, op doorreis naar San Francisco. De 29-jarige heer J. C. Vervaat hoopt daar een betrekking te krijgen op een der kantoren van de luchtvaartmaat schappij Pan American World Air ways. De heer Vervaat is geruime tijd werk zaam geweest op een reisbureau .n Amsterdam waar hij gespeciaii- seerd was op het gebied van de luchtvaart. Zijn echtgenote de 27 - jarige Mabel Livain, is in juli 1950 uit Semarang met haar ouders naar Nederland teruggekeerd. De Ameri kaanse autoriteiten hebben goed ge vonden, dat dit jeugdige echtpaar onder de Pastore-Walter-wet kon emigreren. Hiervoor komen lO.Ori) Indische Nederlanders in aanmer king. tn september 1958 is deze wet tn wei king getreden met de bepaling dat het speciale immigratieprogramma voor hen, die van deze wet gebruik wensen te maken, vóór 1 juni i960 moet worden afgewerkt. Het aantal visa de gezinsleden krijgen een zelfde visumnummer, waarbij de au toriteiten hebben aangenomen dat elke familie gemiddeld uit drie per sonen bestaatis de laatste twee maanden sterk gestegen, zodat men op het ogenblik de 1500e aanvraag in behandeling heeft (ongeveer 4500 personen in totaal). kort plaatsvervanger van de Neder Undse vertegenwoordiger In Djakar ta, is zaterdag ln Engeland getrouwd met VEX'EZIA JANE BISHOP {ISt die tot voor kort secretaresse was van de Britse ambassade in Khar toem. Het paar leerde elkaar kennen in Khartoem waar de heer Froweln voor ztla benoeming zaakgelastigde was. De foto toont bet bruidspaar oij het verlaten van de Sint Joiianne3- kerk In Lockerley (Hampsbtre). De wittebroodsweken rullen fle heer en mevrouw Frowein op zee doorbrengen. Zij schepen zien nr- melijk te Southampton In op de Wil lem Ruys die hen naar Djakarta zal brengén. In Caracas vernam het Franse pers bureau AFP dat daar al een „voor lopig" Nederlands antwoord was ont vangen en dat mén dit antwoord als bevredigend beschouwt. In Den Haag vernamen wij van een woordvoerder van het ministe rie van Buitenlandse Zaken, dat de Nederlandse regering hoopt dat het incident binnenkort gesloten zal zijn. De Nederlandse ambassadeur in Caracas, dr. H. Boon. heeft over de kwestie contact opgenomen mei de Venezolaanse regering. Over de aard van het Nederlandse antwoord kon echter nog niets worden ge zegd. De „pilotenaffaire" handelde om twee Cubaanse piloten die vanuit de Dominicaanse Republiek onderweg waren naar Caracas om daar revolu tionaire strooibiljetten uit :.te gooien. Bij vergissing lieten zij deze pamflet ten echter op Curasao neerdwarrelen. Zij landden vervolgens op Aruba waar zij na een boete betaald te hebben werden vrijgelaten. DU laatste heeft indertyd de ontstemming van de regering in Caracas opgewekt. Binnenkort lal aan de Staten-Gene- raal het ontwerp voorgelegd worden van een nieuwe bewindsregeling voor Nederlands Nieuw-Guinea. Deze rege ling voorziet in de instelling van een vertegenwoordigend lichaam, dat on der meer de jaarlijkse begroting zal moeten behandelen. De gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, dr. P. J. Platteel, die zaterdagavond van Schiphol naar Hollandia vertrok na een „routine- bezoek" van enige weken aan het vaderland, verklaarde, dat hij in Nederland belangrijke besprekingen over de nieuwe regeling heeft ge voerd. Dr. Platteel zei ook dat de regering haar beleid heeft vastgesteld naar aanleiding van het rapport over de il legale censuur in Nieuw-Guinea. „On middellijk na mijn aankomst in Hoi landia zal ik de uitvoering van dit beleid ter hand nemen", aldus dr. Plat teel, die het eensuur-rapport een ge degen stuk werk noemde- De gouverneur-generaal werd op Schiphol uitgeleide gedaan door de staatssecretaris van Binnenlandse Za ken, or. Th. H. Bot, en door de heer A. Kottier, chef directie Nederlands Nieuw-Guinea van het departement van Binnenlandse Zaken. Staatssecretaris Bot en gouverneur Platteel zullen volgens de plannen per vliegtuig alle residenties op Nederlands Nieuw-Guinea bezoeken, alsmede en kele kleinere plaatsen- Dr. Platteel maakte de reis naar Biak via de Noordpoolroute. Dit verklaarde de directeur-generaal van de PTT, prof. ir. G. H. Bast, van morgen tn zün nieuwjaarsrede voor zijn 52.000 man personeel, van wie er 1200, naar hij zeide, niet over een wo ning in of nabij hun standplaats be schikken. Prof. Bast deed in zijn toespraak een aantal mededelingen over bedrijfsre sultaten en plannen, waarvan wij er hieronder enkele vermelden. De geldomzet van de postcheque- en girodienst nam tot 146 miljard toe met 285 miljoen boekingen voor meer dan 74.000 rekeninghouders. De auto matisering voor boekingen met pons- stortingskaarten voor grootgebruikers zal omstreeks juni klaar zijn. Daarna zullen de ponskantoren geleidelijk worden voorzien van ponsstortings- kaarten voor alle gebruikers. De vraag naar telefoonaansluitin gen nam zo sterk toe, dat de wachtlijst in 1959 van 3000 tot 29.500 opliep. Er werden 116.000 aansluitingen gemaakt, 6000 meer dan in 1958. De PTT heeft thans 970.000 telefoonabonnees. Met de automatisering is de 99 procent ge passeerd. m Het internationale telefoneren steeg vo- .g jaar met 20% tot ruim 9 miljoen gesprekken. Lokaal werd 905 miljoen maal gebeld en interlokaal 400 miljoen keer. (Van een onzer verslaggevers) NAAR wij vernemen hebben de opperrabbijn van de Neder lands-Israëlitische hoofdsynagoge te Amsterdam, de heer A. Schus ter, en de rabbijnen van dit kerk genootschap B. Fels en Chr. Cohen zaterdag antisemitische schriftu ren ontvangen. In van hakenkruisen voorziene brieven, die met de schrijfmachine zijn geschreven, stond te lezen, dat joden in Nederland niet gewenst zijn. De Politie is van deze incidenten op de hoogte sresield en zoekt de daders wegens belediging van een volksgroep De Joodse Gemeente te Amsterdam heeft roet de politie een afspraak ge- wtaakt, geen nadere inlichtingen te verstrekken, intussen heeft de Nederlandse Ver eniging van Ex-politieke Gevangenen een telegram gezonden aan de Duitse ambassadeur in Nederland, waarin zij zegt met afschuw vervuld te zijn over de laaghartige schendingen van mo numenten, die voor de slachtoffers van het nazi-regime in Duitsland zijn op gericht en over het bekladden van joodse kerken en huizen. In het telegram worden strenge straffen voor de schuldigen voorge staan, benevens een onmiddellijk ver bod van alle neofascistische organisa ties en tijdschriften en het -erwyderen uit het openbare leven van alle pro minente Hitler-aanhangers, In de nacht van zaterdag op zondag zyn twee inwoners van Horn (L-) bij een dronkemansvedhtpartij op het Kerkplein in Haelen (L.) gewond. Het zijn A. Kessels (18) en J. Theunissen (19). Zij raakten na een ruzie in gevecht met H. Wayen (29) uit Haelen, die een mes trok en zi)n beide tegenstanders enkele steken toebradht. De twee jon gens werden naar een ziekenhuis te Roermond overgebracht. Er bestaat voor hen geen levensgevaar. 0 De I'TT-investeringen beliepen in 1959 ongeveer 175 miljoen galden, dat is 32 miljoen meer dan in 1958- De:| bedrijfsresultaten zullen volgens proL Bast niet onbelangrijk hoger liggen: dan de laatste raming (een winst van 57 miljoen gulden red.). 0 Het jaar 1960 belooft volgens spre ker een onverminderd stijgende activi teit naast een niet onbelangrijke stij» ging van de loonpost, die irt het bij zonder de uitkomsten van arbeidsin tensieve onderdelen sterk kan. be- invloeden. 0 Gissend naar de toekomst meent: prof. Bast, dat voor vele bedrijfsonder delen, voor zover deze nog niet op gang is, administratie-automatisering aan de orde zal komen, 0 Het aantal telefoonaansluitingen, zal in 1960 waarschijnlijk het miljoen overschrijden. In de komende tien jaar, zal dit aantal nagenoeg verdubbelen. 0 Thans door kabelteehniek bedreig-': de radiotechniek richt zich op straal verbindingen en zal zich wellicht ook kunnen uitleven in een nieuwe tech niek van „besloten buizen". Daarnaast zijn nieuwe mogelijkheden voor ver-ri keer via satellieten ohtstaap. 0 Mogelijk zal de PTT in de toe komst tot twee tariefgroepen komen, namelijk een voor nachtpost ea een voor minder haastige dagpost. .-Be hoogte van het tarief zal «gekoppeld: blijven aan de kosten voor levenson derhoud, omdat de postbode nodig blijft, ondanks alle mechanische hulp middelen. 0 Door omvang, technische verbe tering en rationalisatie zullen, naar prof. Bast gist, de tarieven van de tele communicatiediensten relatief kunnen dalen. 0 Van de studies voor de toekomst noemde prof. Bast wat de telefoonta rieven betreft, het opnemen van een vast minimum aantal gesprekseenhe den in het abonnementsbedrag en la gere tarieven in verkeerszwakke uren. VOLGENS goedingelichte kringen in Washington is een oplossing in zicht van Het conflict tussen werkge vers en werknemers in de Amerikaanse staalindustrie. „Iron Age", het blad van de metaalindustrie, meldt dat beide partijen water in de wijn hebben ge daan. De compromis-aflossing zou in houden, dat de arbeiders in de komen de dertig maanden een loonsverhoging van 41 dollarcent per uur ontvangen. Volgens „Iron Age" is de regeling voornamelijk tot stand gekomen door bemiddeling van vice-president Nlxon en de minister van Arbeid, Mitchell. De hoofdredacteur van „Iron Age", Campbell, noemt het compromis „een niet geheel vrijwillige overeenkomst, die", door de regering krachtig werd aanbevolen". Volgens hem hebben de elf presidenten der staalfirma's het compromis in grote lijnen de vorige week tijdens geheime besprekingen in New York goedgekeurd. Campbell voorspelt voorts een matige stijging van de staalprijzen van sommige fir ma's als het compromis inderdaad van kracht wordt. Minister Mitchell heeft gisteren de hele dag en ook de avond en de nacht onderhandeld met de vertegenwoordi gers van' de vakbond en de staalin dustrie. Tal van gezaghebbende en be trouwbare zegslieden hebben verklaard dat de onderhandelingen nog steeds Bij het ter perse gaan van deze edi tie werd bekend dat alle belangrijke geschilpunten van het arbeidsconflict in de Amerikaanse staalindustrie tot oplossing zijn gebracht. voortduren, maar dat elk ogenblik overeenstemming kan worden bereikt tussen werkgevers en werknemers. Het slaalconflict duurt thans reeds bijna zes maanden. Na een staking van 116 dagen werd het werk" krachtens de TaftHartley-wet voor een „afkoe lingsperiode" van tachtig dagen hervat. Deze periode loopt 26 januari af. (Van onze correspondent) De Wageningse vrouwelijke hoog leraar prof. dr. C. A. Keinders-Gou. wentak is zaterdagavond omstreeks halfacht aangevallen door de Bul gaarse student J. L. (33). De hoog leraar kreeg een revolverschot door de schouder, maar werd niet levens, gevaarlijk gewónd. Prof. Reinders-Gouwentak keerde zaterdagavond, samen met haar echt genoot, de emeritus hoogleraar prof. dr. E. Reinders, terug naar hun wo ning aan de Nassauweg, toen zij juist voor haar huis werd aangesproken door- de student die in een overspan, nen toestand verkeerde. De Bulgaar zei dat niets hem meer kon schelen nu zij hem opnieuw voor een examen had laten zakken. Hy had een. revolver in zijn hand. Voor De Engelsman James Zarb, die na de Suez-affaire in Cairo tot tien jaar gevangenisstraf weid veroordeeld, heeft voor het eerst zijn twee-en-een- half-jarig zoontje Gerald gezien. Mevrouw Zarb was met Gerald van Engeland naar Egypte gevlogen. Zij moclit met het kind een bezoek brengen aan haar man, die zü in drie jaar niet had ge zien. Onder het toe ziend oog van het gevangenisperso neel stapte Gerald na het bezoek de poort uit. hij kon schieten verdedigde mevrouw Reinders zich met haar paraplu. De aanvaller heeft daarna twee keer geschoten. De eerste kogel trof mevrouw Reinders in de schou der. Als de kogel haar twee centi meter lager getroffen had zou de afloop volgens deskundigen dode lijk geweest zijn. Het tweede schot trof de aanvaller zelf in het been, waarschijnlijk door dat de hoogleraar hem tijdens het schieten tegen de hand sloeg. Na de mislukte aanslag is de stu dent weggelopen. Later op de avond heeft hii zich op het Wagcningse po litiebureau gemeld. Hij was niet zwaar gewond, maar wel volkomen over stuur. Prof. Reinders-Gouwentak, die hoog leraar is in de plantkunde aan de Landbouwhogeschool, is in het zie kenhuis behandeld en vervolgens naar haar huis overgebracht. Zij zal nog enige tijd rust moeten houden. J. L. verblijft ai vier jaar in Ne derland. Nadat hij uit .Bulgarije was gevlucht heeft hij eerst drie jaar in Joegoslavië en vervolgens een jaar in Italië doorgebracht. Daarna wilde hii aan cle Landbouwhogeschool zijn stu die voltooien, maar dat vlotte niet erg best. 1 Het pistool heeft de Bulgaar in Ita lië gekocht en daarna ons land bin nengesmokkeld. De aanslag heeft een schok teweeg gebracht in kringen van de Wage- ningse Landbouwhogeschool. Ruim twintig negers zijn gewond bij nieuwe gevechten tussen leden van de Loeloea- en de Baloebastam in Belgisch Kongo. Op nieuwjaarsdag trokken groepen onge Baioeba's door de stad. de ramen ingooiend bij Loeloea's. De politie slaagde er in hen uiteen te jagen, maar de volgende dag had de politie opnieuw druk werk benden vechtende Baioeba's en Loeloea's te scheiden. (Van een onzer verslaggevers) In het nieuwe jaar is de eerste dag voor de hervormde kerkbouwactie een goede dag geweest. Zaterdag kon op nieuw een bedrag van f 49.000 geboekt worden. De totaalstand is thans gewor den f 9.414.918. Omdat de girodienst zaterdag niet werkte, is vandaag niets geboekt. (Van een onzer verslaggevers) Opnieuw is uit een Haarlems mu seum een schilderijtje ontvreemd. Tus sen 31 december en 2 januari is een paneeltje, voorstellende „De heilige familie" van AmbrosiC3 Benson (1525— 1545) op mysterieuze wijze verdwenen uit het bisschoppelijk museum aan de Jansstraat. Het vermiste kuntwerk heeft een waarde van ongeveer f 6000. Het be vond zich op de eerste etage van het» gebouw. Er is geen spoor van inbraak zodat men vermoedt, dat een der vijf tig bezoekers op Nieuwjaarsdag het schilderijtje heeft meegenomen. De onbetekende lijst liet de dief achter. De luehtvaarlmij. „British European Airways" heeft bij de Britse luchtvaart- instanties een aanvraag ingediend voor een heiikopterdienst tussen Londen en Amsterdam. Het is de bedoeling van de BJELA. deze dienst voorlopig uit te voeren met Sikorsky s 61-helikopters en met Ver- tol-hefschroefvliegtuigen en later ook met toestellen van het type Fairey „Rotodyne". De BJ3.A. wil de ver gunning voor een tijdvak van tien jaar, te beginnen met de datum waarop haar de toestemming zal worden verleend. Tegelijkertijd heeft de B.E.A. ver gunningen aangevraagd voor het on derhouden van diensten met helikop ters op de trajecten Londen-Parys, Londen-Brussel, Londen-Birmingham en/of Manchester en Land's End-Scil- iy-ei!anden. De frequentie zal afhan kelijk zijn van het vervoersaanbod. HET afgelopen weekeinde is de luchtdruk boven West-Europa aanzienlijker hoger geworden. Een groot hogedrukgebied strekt zich nu uit van Rusland via onze omgeving naar Spanje. Een diepe depressie bewoog in een snel tempo midden over de Oceaan naar IJsland. Deze depressie neemt weer in betekenis af, maar zijn op volger veroorzaakte op het westelijk deel van de Oceaan alweer flinke luchtdrukdaiingen. Op zuidelyke breedte verplaatst een hogedrukgebied zich in de rich ting van tie Azoren. Tussen dit hoge drukgebied en het maximum bij Spanje bevindt'zich nog een kleine storing, die vermoedelijk naar het noordoosten zal bewegen. Voor het weer in Nederland is deze storing echter niet van veel beteke nis. Het zal bij ons de.komende 36 w tamelijk rustig weer zijn, met hier en daar wat motregen en plaat selijk vorming van mist. In het tem- peratuur-niveau zyn geen belang rijke wijzigingen te verwachten. Advertentie nT AMSTERDAM. Met ingang van 2 januari 1960 is het secretariaat ffevestiéd-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1