Antisemitisme KLM-gesprek wordt zeer moeilijk in Washington Ned. delegatie vertrokken MEDISCHE HULP VOOR RABAT j Albert Camus gedood bij auto-ongeluk Staalconflict in Amerika opgelost Spoorwegramp in Italië: 25 doden Trein ontspoorde Anti-chri stelijke hetze van Radio-Moskou Arrestaties na ..nazi-actie" in Duitsland op viaduct bij Monza „Koninklijke best-seller" r OM LANDINGSRECHTEN TE LOS ANGELOS Vorstelijk bezoek uit Thailand Dief vestigde zieli in nu gesloten vakaiitiecentrum Straf voor één en vrijspraak voor zes Duitse vissers I Houder Mr. Luns vandaag weer aan 't werk r S0EKARN0 NAAR AFRIKA DINSDAG 5 JANUARI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4491 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKU1NS SLOT (Van een onzer verslaggevers) De Nederlandse delegatie, die in Washington besprekingen gaat voeren over landingsrechten voor de KLM in Los Angelos, is gis teravond van Schiphol vertrok ken. De onderhandelingen begin nen donderdag en zullen zonder twijfel zeer moeilijk zijn. De grote Amerikaanse lucht vaartmaatschappijen, met aan het hoofd Pan American World Air ways, verzetten zich met hand en tand tegen het verlenen van deze landingsrechten aan hun concur rent, de KLM. In 1957 kreeg de Nederlandse regeringsdelegatie na moeizame besprekingen nul op het rekest wat Los Angelos be treft. En reeds nu heeft zowel prof. De Quay als minister Luns zich weinig optimistisch uitge laten over het te verwachten resultaat van deze hernieuwde .strife poging. Zie verder pag. 4, 2e kol.) Pope voor rechter: Ik vocht tegen communisme TN Monza, nabij Milaan in Noord- Italië, is vanochtend in de mist een sneltrein van Sondrio naar Milaan op een noodviadüct ontspoord. Volgens officiële be richten van het Italiaanse minis terie van Vervoer zijn bij deze ramp 25 mensen gedood en een honderdtal gewond. N een lange, voor het binnen land bestemde uitzending, heeft radio-Moskou gisteren ont kend, dat Jezus Christus ooit zou hebben bestaan. Het kerstfeest werd een ..imperialistisch wapen" genoemd, en de christelijke ver draagzaamheid werd als een voor de werkende klasse „schadelijke doctrine" gebrandmerkt. Het blijft goed gaan met kerkbouw acties Raadsman der Meulenbelts werd nogmaals berispt P.v.d.A. neemt stelling tegen antisemitisme 14 dagen gratis Botterdam: Witte de Wittutroat 25 TeJet. 116700 (0 Li Postbus 1112 PostRiro No 124319. Klacntendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdasf 1715 aw Telefoon U5700, Hurecnspleln 1 Telefoon 183437 (8 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No 424867. Klnehtendienst 38.30—1980 Telefoon 3625 69. Snulwes 132 Telei 4570. Thomas 3 Kemplsstraat 8 a Telei. 63431. Abonnementsprijs 61 cent nar week. f 2.63 per maand. I 1M oer kwartaal. Losse nummers 15 «ent Verschijnt dngelljlu. '«-Gra venaage Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot woensdagavond) KOUDER Aanvankelijk in het ztiiden van het land nog wat mot regen. Morgen opklaringen en droog weer. Matige tot zwakke noordwestelijke wind. Vannacht plaatselijk mistbanken. Kouder. Morgen: Zon op: 8.48 Maan op: 12.33 Onder: 16.44 Onder: 1.15 TT ET weer opduikend antisemitisme in Duitsland is een merkwaardige zaak. Merkwaardig omdat er in Duits land veel te weinig joden overgeble ven zijn om aanleiding tot antisemi tisme te geven. Wij geloven dan ook niet dat dit antisemitisme uit 't Duit se volk opkomt. Het is naar onze mening veeleer een politieke stunt die georganiseerd is door tegenstanders van het huidige re gime, tegenstanders van de democra^ tie, om het Duitsland van nu in dis krediet te brengen. Dat diskrediet besta, t dan hierin dat de suggestie wordt gewekt dat on danks tien jaar Adenauer-bewind de geest van het Derde Rijk toch nog springlevend is. En dat ondermijnt het vertrouwen in het democratische Duitsland. Dat zou ook kunnen verklaren dat er antisemitische leuzen in België, En geland en de Verenigde Staten op ver schillende gebouwen werden aange bracht. Er is kennelijk samenhang tussen wat er in Duitsland en in an dere landen is gebeurd. Die samen hang is niet een zaak van besmetting, maar van organisatie: Een poging om de indruk te wekken dat de geest van het Derde Rijk niet dood is. Een actie tegen Adenauer. DE felheid waarmee de Duitse re gering reageert op de gepleegde antisemitische wandaden bewijst o.i. dat deze regering het bewust of onbe wust ook zo aanvoelt. En dan moet men zich wel realiseren dat men door een te fel reageren de organisatoren van deze vuiligheid juist in de kaart speelt. Want dan wordt de aandacht van het wereldpubliek er nog meer naar toe getrokken en dan krijgt het geval proporties, dir het in werkelijk heid niet heeft. De Duitse regering zit hier overi gens wel voor grote moeilijkheden. Adenauer weet natuurlijk ook wei dat het, kader waarmee hij werken moet voor een groot deel politiek niet brandschoon is. Hij weet ook wel dat het Duitse voik in 1945 niet bekeerd maar verslagen Is. Het bekeringspro ces is na 1045 ingezet en hoever dat doorgezet heeft is altijd een .vraag. Het spreekt dus wel vanzelf dat de „goede" Duitsers erg geschrokken zijn van deze antisemitische ver schijnselen. Zij weten hoe vatbaar het Duitse volk is voor deze besmetting. En dat verklaart dan ook de felle reactie. Een felheid die wij op zich zelf met vreugde begroeten. Maar die overigens onder de tucht der wijsheid dient te staan. (Van onze Haagse redacteur) De koning van Thailand, Phumibol Adulyadej, en zijn gemalin, prinses Sirikit Kitlyakara, zullen In september een officieel bezoek aan ons land bren gen. De koning heeft een uitnodiging van koningin Juliana voor een bezoek aan Nederland aanvaard. Koning Phumibol, die 33 jaar is, kwam in juni 1946 op de troon. Hij huwde in 1950 met de thans 28-jarige prinses Sirikit. De delegatie wordt geleid door de heer E. G. Stijkel, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Hij hoopt uiterlijk op 18 januari weer thuis te zijn. maar niemand weet hoe lang de onderhandelingen zullen gaan duren. De heer Stijkel wordt vergezeld door mr. H. J. Spanjaard, directeur bij de Rijksluchtvaartdienst, mr. J. C. Nieuwenhuysen, assistenl-ver- keersadviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken en dr. L. H. Slo tenmaker, directeur van de KLM. In Washington zullen zich bij de dele gatie voegen: dr. J. C. Kruisheer, hoofd van de economische afdeling van onze ambassade in de V.S., mr. F. J. Barend, hoofd van de burger luchtvaart in Suriname, mr. E. D. Batz, vertegenwoordiger van de Ne derlandse AntUlen: en. de heer M Mourik, tweede handelssecretaris bij onze ambassade in Washington. In 1937 werd de delegatie geleid door de toenmalige staatssecretaris van Bui tenlandse Zaken. drs. E. H. v. d. Beugel, die thans vice-president van de KLM is en bekend staat als een zeer ervaren man in het voeren van onderhandelin gen, Hij neemt niet deel aan deze be sprekingen. Aanvankelijk zou oud minister Stikker de delegatie leiden f Zie verder png. 3. 2e Vol.) De bekende Franse romanschrij ver Albert Camus, in 1957 win naar van dc Nobelprijs voor let terkunde, is gisteren b(j La Cha- pclle Champigny, 150 km ten zui den van Parijs, bij een auto-on geluk om het leven gekomen. Camus, die 46 jaar is geworden, reed moe in eei wagen, die werd be stuurd door Michel Gallimard, een lid van een bekende uitgeversfamilie. Ook de vrouw ert de dochter van Gallimard zaten in de wagen. Deze r'-te personen werden gewond. De wagen slipte door het sprin gen van een band bij grote snelheid "P de natte wegen botste tegen een boom. Camus, die van zijn huis in Lour- marin, Zuid-Frankrijk, op weg zou zijn geweest naar Parijs, werd op slag gedood. Camus kreeg voor het eerst grote bekendheid in 1942 met zijn roman „De vreemdeling". Camus heeft de laatste tijd met zijn theatergezelschap gewerkt aan het programma voor het komende jaar. Dit gezelschap wa«- hem ter beschikking gesteld door de minister van Cultuur, André Malraux, Het gezelschap had zich ten doei gesteld in het vergeetboek geraakte meesterwerken opnieuw op te voe ren. De Franse radio onderbrak 's mid dags haar gramofoonplatenprogramma voor een korte herdenking van Camus. ("Wegens de staking van radio- en tv- bersoneel zonden de Franse stations slechts gramofoonmuziek en korte nieuwsbulletins uit). Camus trouwde in 1940. Hij was vader van een tweeling, een jongen en een meisje. Het acht maanden oude arbeidscon flict in de Amerikaanse staalindustrie is opgelost. De Amerikaanse minister van Arbeid. James Mitchell, heeft mee gedeeld dat Industrie en vakbonden ten regeling hebben aanvaard die door hem en vice-president Nixon was voorgesteld. Aan het akkoord was een ononder broken overleg van 22 uur vooraf gegaan tussen minister Mitchell, de juridische adviseur van de vakbon den Joseph Goldberg en afgevaar digden van de werkgevers. Het compromis houdt naar verno men wordt in, dat de arbeiders in de komende dertig maanden een loons verhoging van 30 dollarcent per uur zullen ontvangen. Deze 39 dollarcent betreffen loons verhogingen en verhogingen voor pensioenen en verzekering. McDonald, voorzitter van de Ame rikaanse bond van staaiarbeiders, heeft verklaard dat de bereikte over eenkomst een contract is dat 40 pet beter is dan eerdere aanbiedingen van de maatschappijen. Wij hebben de beste voorwaarden bedongen die staalarbeiders coit genoten hebben, zo zei hij. De se.rofien schikking wordt ge zien ais oen succes waardoor Nixons kansen, die bijna zeker de republi keinse kandidaat zal worden voor de presidentsverkiezingen van dit jaar, stijgen. Politieke waarnemers voor zien ook. dat de geslaagde geheime onderhandelingen ertoe zullen bijdra gen, dat de schijnwerpers gericht worden op Mitchell, de minister van Arbeid, als republikeins kandidaat voor het vice-presidentschap. Mit chell, die nauw met Nixon heeft samengewerkt om een regeling in het stfialcor.flicl te verkrijgen, is rooms-katholiek en vele republikeinse leiders menen, dat hij een tegenwicht zou vormen ingeval de democratische senator Kennedy, die ook rooms-ka- tholiek is, de democratische kandidaat voor het president- of vice-president schap zou worden. De persvereniging „Waarheid en Eenheid" houdt zaterdag 9 januari, 's middags 3 uur, haar jaarvergadering In het voormalig tramstation te Amers foort. Spreker is ds. M. Vreugdenhil over pluriformiteit en oecuineniciteit. (Van een onzer verslaggevers) DE Apeldoornse politie heeft een inval gedaan in het hoofdgebouw van een vakantiecenirum te Beekber gen, dat in deze Hid van het jaar ge stoten is. Zij trof daar de I8-jarige D, T, uit Zaandam aan. een voortvluch tige delinquent, die door stelen en roven in zijn onderhoud voorzag. De jongeman had zich prinsheerlijk in een van de kamers geïnstalleerd. Het vertrek fungeerde als hoofdkwartier, van waaruit hij in de omgeving van Apeldoorn opereerde. Vast staat, dat hij de laatste tijd in ieder geval vijf inbraken pleegde te Beekbergen, een offerblok lichtte in het r.-k. kerkje te Loenen en een bromfiets ontvreemdde te Apeldoorn. Ook heeft hij zich in diverse andere gemeenten in ons land aan inbraken schuldig gemaakt. De rechtbank te Alkmaar heeft van- morgenuitspraak gedaan in de zaak tegen zeven Duitse vissers, tegen elk van wie de officier van Justitie veer tien dagen geleden 50 gulden boete had geëist met verbeurdverklaring van de opbrengst van de vangst en van de vistuigen. Een van hen kreeg een boete en tien dagen, de andere zes werden vrijgesproken. De vissers had den In mei van het vorige jaar voor de Noordhollandse k: op zandspie- ring gevist en werden toen met hun vaartuigen narr Den Helder op gebracht, omdat zij binnen de drle- miilszone zonden hebben gevist. Op 13 oktober stonden zij voor de Helderse kantonrechter terecht, die de vissers wel schuldig verklaarde, doch hun geen straf oplfegde, omdat hij van mening was, dat de vissers te goeder trouw hadden gehandeld. Zowel de ambtenaar van het open baar ministerie als de vissers waren va ndit vonnis in hoger beroep gegaan. De officier van Justitie bij de Alk- maarse rechtbank achtte bewezen, dat de vissers binnen de drie-mijlszone. hadden gevist en weigerde aan te nemen, dat zij te goeder trouw hadden gehandeld. De rechtbank veroordeelde een der vissers tot een boete van 50 gulden en tien dagen, met verbeurdverklaring van diens vistuig en de opbrengst van de visvangst van zijn treiler. De andere zes vissers kregen vrijspraak, waarbij bepaald werd, dat de in beslag geno men goederen moesten worden terug gegeven of vergoed. DRIE Nederlandse medici zijn gistermiddag van Schiphol naar Rabat in Marokko vertrok ken om daar de slachtoffers van de olïevergiftiging te helpen. Deze ramp er was ondeugde lijke consumptie-olie verkocht waaraan vliegtuïgbenzine toege voegd was heeft meer dan tienduizend slachtoffers geëist. De artsen (op de foto van links naar rechts) J. B. van Seters, mejuffrouw H. C. van der Meer en prof. dr. T. Reddingius, oud- hoogleraar in Djakarta, maken de reis op kosten van de Neder landse regering in het kader van de door het internationale Rode Kruis georganiseerde hulpver lening. In totaal zullen dertig buiten landse therapeuten hun krachten wijden aan het herstel vaj» de slachtoffers. Zij zullen hun werk onder voor hen zeer ongewone omstandigheden moeten uit oefenen. De meeste patiënten zijn mohammedanen, wat, zoals de heer Van Seters opmerkte, „met zich. meebrengt, dat 'wij ne wes terse revaiidatiematileren waar schijnlijk niet op deze mensen zullen kunnen toepassen". Daarbij komt nog dat het grootste deel van de patiënten ondergebracht is in tenten en hangars, veelal onder zeer pri mitieve omstandigheden. Professor Reddingius sprak de hoop uit, dat het werk vruchten zal afwerpen, en verzekerde, dat het team alles in bet werk zal stellen een zo goed mogelijk re sultaat te bereiken. „Er zijn pa tiënten die wij binnen enige maanden van hun verlammings verschijnselen kunnen afhelpen", zei hij, „maar velen zullen wij misschien niet meer kunnen red den, omdat de verlamming hen In te ernstige mate beeft aange tast." lllliiHllliilllillliilllilHiHlllliiHilHIlillllllilllülililililililllliH De Amerikaanse piloot Allan Pope, die ervan wordt beschuldigd in dienst van de Indonesische opstandelingen te hebben gestaan cn militairen van de regeringsströdkrachten te hebben ge dood, heeft voor een krijgsraad in Djakarta verklaard, dat zijn hoofd motief zich bij de Indonesische opstan delingen aan te sluiten was het com munisme te bestrijden. „Sedert mijn 22ste jaar vecht ik tegen de communisten," aldus de 31- jarige piloot. Pope werd 18 mei 1958 gevangen genomen nadat hij met een parachute uit een B-26 bommenwerper boven Oost-Indo nesië gesprongen was. Op aanplakbiljetten in de Indonesische hoofdstad wordt de doodstraf tegen Pope geëist. De Indonesische premier Djoeanda, heeft in het parlement medegedeeld, dat president Soekarno in de loöp van dit jaar een bezoek zal brengen aan de Afrikaanse landen, die pas kort hun onafhankelijkheid hebben verkregen. Djoeanda noemde van deze landen Ghana. De Westduitsc politie heeft tijdens razzia's twintig personen gearresteerd in verband met de anti-joodse inciden ten, die zich de laatste dagen in de bondsrepubliek hebben voorgedaan. In enkele woningen van de gearresteer den werden exemplaren van Hitler's .JVIein Kampf" en anti-joods propa gandamateriaal aangetroffen. Inmid dels is het aantal anti-joodse daden in Duitsland weer toegenomen. Ook uit andere landen zelfs uit Israël - worden incidenten gemeld. In West-Berljjn werd de 23-jarige kantoorbediende Rolf Wollny gear resteerd. Hij werd op heterdaad be trapt bij het schilderen van haken kruisen op drie woningen. In een van de huizen woont een joods ge zin. Wollny had nog verf op zijn handen, toen de politie hem arres teerde. Hij had een spoor van verf spatten achtergelaten dat de politie recht naar zijn flat voerde. Wollny deelde de politie mee, dat hij zijn antisemitische daden gepleegd had uit overtuiging, maar dat hij ge dronken had en tot handelen was aan gezet door de berichten over anti- joodse activiteiten in andere delen van West-Duitsland. Hij zei geen op dracht te hebben gehad van rechtse of communistische organisaties. Twee jongelui die respectievelijk te Kassei en in Duisburg zijn aange houden wegens het kladden van ha kenkruisen, verklaarden dat zij tot hun daden waren geïnspireerd door televisie-berichten over dergelijke incidenten. Eén van hen, een vijftien jarige, zei dat hij anti-joodse leuzen op de woning van een jood had ge klad, omdat hij zich verveelde. „De grote mogendheden die een po litiek van vergeten en vergeven je gens Duitsland bepleitten ziin in niet geringe mate schuldig aan de golf van antisemitisme^" aldus „Davar" het blad van de Israëlische Mapai-partij. „Davar", dat veelal het standpunt van premier Ben Goerion weergeeft, noemde de verklaring dat enkele domme mensen, die geheel zelfstandig handelen, verantwoordelijk zijn voor de incidenten." onaanvaardbaar. In Berlijn hebben leden van de so cialistische jeugdbeweging „Die Fal- ken" (De Valken) een tegenactie in gezet naar aanleiding van de anti- joodse kladpartijen in hun stad en elders in Duitsland. Te middernacht betrokken de 25-jarige Hans Kirclmer en de 19-jarige Orbert Cultus de wacht by het Westbcrlijnse monument ter ere van de nazislachtoffers in de Harden- bergstrasse. Zij verklaarden op wacht te staan om te voorkomen dat nazi's het monument zouden besmeuren, In hun hand hielden zij een brandende fakkel, opdat alle Duitsers zich zullen herinneren dat de tirannie al eens eerder is begonnen met het besmeuren van oorlogsmonumenten en joodse ge bouwen, legde Kirchner uit. De trein vervoerde voornamelijk ar beiders. In een bocht op het noodvia düct ontspoorden de locomotief, de zes wagens en de bagagewagen, vermoe- deiyk ten gevolge van te grote snele- heid. (Voor het passeren vanhet via-: duet was een lage snelheid voorge schreven.) De locomotief en de voorste wagens reden van de aeht meter hoge spoor dijk en sloegen veertig meter verder door dè muur van een textielfabriek.. De machinist is om het leven gekomen. Onder de talrijke mensen die zich onmiddellijk naar de plaats van de ramp begaven om hulp te bieden, be vond zich kardinaal Montini, aartsbis schop van Milaan. Uit Monza en MÜaan zijn in totaal vijftig ziekenauto's naar de plaats van de ramp gezonden. Radio Moskou zei, dat het feest van de geboorte des Heren, evenals alle religieuze feesten er in de eerste plaats op is gericht „de geestelijke gesteld heid van de gelovigen tc richtten op de belangen van de uitbuiters". EEN koninklijke best-seller in vele Europese landen". Zo noemde het Londense blad „Evening News" maandagavond de autobiografie van prinses Wilhelmina „Eenzaam maar niet alleen". Het blad dat erop wijst dat het bock vertaald is in het Noors, Fins, Deens. Zweeds, Duits, Engels, Frans en Hebreeuws, zegt: „Het Is een publiek geheim dat zij (prinses Wilhelmina) niet alleen enkele van de vertalingen zelf gecon troleerd heeft, maar ook veranderingen heeft aangebracht, waardoor, naar ze meende, duidelijker werd weergegeven wat ze bedoeld bad." NEDERLAND bevindt zich thans aan de rand van een hogedruk gebied, waarvan het centrum boven Oost-Polen wordt aangetroffen. Een kleine depressie, die maan dagmiddag Zuid-Ierland bereikte, verplaatste zich met een snelheid van ongeveer 75 kilometer per uur naar de Deense kust. Aan zijn zuid flank voerden zuidelijke tot zuid westelijke winden zeer zachte lucht aan uit Het Kanaal. De temperaturen bleven hierin vannacht overal boven 7 graden. intussen wordt de kleine depressie bij Jutland gevolgd door een even eens met een snel tempo bewegend hogedrufcgebied. Het middelpunt hiervan bevond zich vanmorgen met een luchtdruk van 1030 mb even voor de Ierse kust. Verwacht wordt, dat dit hogedmkgebied morgen op de Noordzee zal aankomen en de rol van het hogednikgebied boven Mid den-Europa zal overnemen. De wind draait daardoor in ons land naar de noordhoek, terwijl de zachte lucht wordt vervangen door aanzienlijk koudere. De bewolking zal afnemen en de opklaringen kunnen morgen de overhand krijgen. De wetenschap zou, aldus de Russi sche zender, al lang geleden nebben vastgesteld dat Jeuzus Christus nim mer heeft bestaan en dat de figuur van de beweerde stichter van het Christen dom zuiver legendarisch en mythisch is. „Het niet-historische karakter van Christus is op de eerste plaats bewe zen door het feit, dat geschiedschrij vers uit de tijd waarin Jezus zou heo- ben geleefd en zijn leerstellingen ver breid, van Hem in het geheel geen ge wag maken", aldus de Moskouse radio „Het Sowjetvotk heeft het evange liesprookje van de niet-bestaande Jezus Christus niet nodig. Het Sowjet- volk wacht niet op genade van God Het bouwt zelf aan het leven en wordt daarbij gesteund, niet door legenden over God, maar door de marxistisch- leninistische doctrine over opbouw van de maatschappij", aldus Radio Moskou. (Van een onzer verslaggevers De stand van de hervormde kerk- bouwactie was vandaag f 9.458.975. Dit was mogelijk, omdat vanmorgen een bedrag van ongeveer 44.000 gul den binnenkwam. De Lutherse kerkbouwactie heeft tot nu toe f 96.500 opgeleverd. Bin nenkort hoopt men hier de 100.00Ö vol te maken. In hoger beroep heeft het hof van discipline te Amsterdam de uitspraak bevestigd van de raad van toezicht van de Amsterdamse orde van advoca ten, waarbij mr. R. P. Kokosky werd beripst omdat hij, optredende als raadsman van het echtpaar Meulen- belt, „is tekort geschoten in eerbied voor de rechterlijke macht". Deze uitspraak moest openbaar wor den gemaakt door ophanging geduren de vier weken in de praktizynssociê- teit der advocaten in het paleis van Justitie te Amsterdam. Juist voor deze periode is die ruimte voor de pers niet toegankelijk. De Partö va» de Arbeid zal elke activiteit i» nationale en internatio nale zin steunen, die anti-semJtische uitingen bestrijdt. Zil staat achter .dei; regering, als deze opgeroepen wordt; maatregelen te nemen en zij protes teert met klem tegen datgene, wat in de afgelopen dagen is gebeurd. Dit heeft de partijvoorzitter, de heer E. Vermeer, meegedeeld op de nieuw jaarsbijeenkomst van de PvdA te Weesp. De internationale raad van B'nai B'rith, een internationale Joodse broe- derscbapsorganisatie, zal 25 en 26 januari in Amsterdam bijeenkomen, onder meer om een rapport te be spreken over de recente aniti-semiü- sche incidenten in de Buitse Bonds republiek. A/acm; Straat. W Qonpiaats: mnvorwnnnnr»y^rrrrr» Oil' Wenst zicb ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratia Betaling zaj geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) U wora\ nerzwm aeze oon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam, M INISTER LUNS heeft vandaag rijn werk weer hervat, na een ziekte van enige weken. De minister viel, na begin december 'n receptie ter gelegen heid van het bezoek van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Couve de Murviile bijgewoond te heb ben, van de trap en liep een hersen schudding op. Gisteren werd mr. Luns voor ziin ambtswoning aan het Plein 1813 gefotografeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1